Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/20)

Sağlık Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair 2011/20 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/40) ile yapılan değişiklikler işlenmiştir.

Dış Ticaret Müsteşarlığından:29.12.2010-27800(5.Mükerrer) Resmi Gazete

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN DENETİMİNE TABİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/20)

 Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ekli listelerde yer alan ürünlerin ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan ekli listelerde yer alan maddelerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

 Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesinin (d) bendine istinaden düzenlenmiştir.

 İthalat denetimi ve belgelendirme

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ eki listelerde yer alan maddelerin, karşılarında belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere ithal edilmeleri halinde, insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu, (Ek-1/A-B-C ve Ek-2)’te yer alan ürünler için Kontrol Belgesi, (Ek-3)’te yer alan ürünler için Uygunluk Yazısı ile belgelenir.

 (2) Bu Tebliğ kapsamına giren ürünler için ithalatçı veya temsilcisi tarafından Kontrol Belgesi veya Uygunluk Yazısı, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresine sunulur.

 (3) Kontrol Belgesinin süresi 12 aydır.

 (4) (Ek-1/A)’da yer alan 30.03 ve 30.04 tarife pozisyonlu ürünler için yapılan başvuruların Sağlık Bakanlığı tarafından incelenmesi sonucunda özel izin alınması gereken ürünler arasında olduğu tespit edilen ürünler için, Sağlık Bakanlığı’ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nin (Tebliğ No: 2011/4) hükümleri uygulanır.

 MADDE 5- (1) (Ek-3)’te yer alan ürünlerin ithalatında;

 a) Ürün gümrüğe gelmeden önce Kontrol Belgesi düzenlenir.

b) Ürün gümrüğe geldikten sonra, gümrüğe en yakın İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından numune alınıp Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı veya en yakın Bölge Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilir, laboratuar analiz sonucunun ilgili mevzuata uygun bulunması halinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Uygunluk Yazısı (Ek-5) düzenlenir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

 c) Analiz sonucuna göre ürünün ilgili mevzuatına uygun olmadığının tespiti halinde, İl Sağlık Müdürlüğünce gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı (Ek-6) düzenlenir ve keyfiyet gümrük idaresi ile ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

 MADDE 6- (1) Kontrol Belgesi alınması için aşağıdaki belgelerle birlikte ithalat öncesinde Sağlık Bakanlığı’na başvurulur:

 a)        Başvuru dilekçesi,

b)       3 nüsha Kontrol Belgesi formu (Ek-4),

c)        Proforma fatura veya fatura,

ç)    Analiz sertifi­kası,

d)       Menşe ülkenin yetkili mercii tarafından onaylı sağlık sertifikası ve tercümesi.

 (2) Kontrol Belgesi verilmiş bir ürün ile aynı menşe ülke ve ihracatçı firmaya ait, aynı spesifikasyonlara sahip ürünün müteakip ithalatlarında, daha önce alınan Kontrol Belgesi için Sağlık Bakanlığı’na tevdi edilen sağlık sertifikasına göre işlem yapılır. Ancak, Bakanlıkça gerek görülmesi halinde sağlık sertifikasının yenilenmesi istenebilir.

(3) Doğrudan tüketiciye intikal eden maddelerin ithalatın­da, gerekli görülen durumlarda aşağıda yer alan bilgilerin Sağlık Bakanlığı’na ibrazı gerekir.

 a)     İthalatçı firmanın unvanı ve adresi,

b)     Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri no, muhteviyatı, kullanma talimatı ve özellikleri,

c)     Süreli mallarda son kullanma tarihi,

ç)     Kullanım amacı ve günlük dozu.

 (4) Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girmiş, Birliğin mevzuatına göre üretilen ve belgelendirilen ürünlere ilişkin bilgi, belge, test ve analiz sonuçlarının Bakanlığa iletilmesi halinde ürünün özelliğine göre Bakanlıkça doğrudan Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı verilir. Ancak, ülke koşulları göz önüne alınarak, ilave bilgi ve belgeler istenebilir, ithale konu ürün fiziki muayene ve teste tabi tutulabilir.

 MADDE 7- (1) İlaç sanayinde kullanılan tıbbi müstahzarların terkibinde bulunan ilaç ham, başlangıç maddelerini ve ilaç hammaddeleri üretiminde kullanılan maddeleri ithal eden ilaç sanayicisi veya ilaç sanayicisi adına ithalat yapan tedarikçilerin, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç 15 gün içinde gümrük beyannamesi örneği ve Bilgi Formunu (Ek-7) Sağlık Bakanlığı’na (İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü) iletmesi zorunludur.

 Muafiyet ve istisnalar

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ, şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz.

 a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.

 b) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder. Halk sağlığı alanında kullanılan pestisit ve pestisit benzeri maddeler için numune miktarı 10 kg/L ile sınırlıdır.

 Gümrük işlemleri

MADDE 9- (1) Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesi veya Uygunluk Yazısı, tescil sırasında gümrük beyannamesine kaydedilir. Kontrol Belgesi veya Uygunluk Yazısının ilgili gümrük idaresine sunulmasından, ithalatçı veya temsilcisi sorumludur.  

 (2)     Gümrük idarelerince, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı kapsamındaki ürünlerin ithalatına izin verilmez ve Uygunsuzluk Yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.

 (3) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında bu Tebliğin 10 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

 Müeyyideler

MADDE 10- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun; 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu; 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 Veri bildirimi

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalatına ilişkin bilgi ve gerekli belgeler Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek ihtiyaçlara uygun olarak, Gümrük Müsteşarlığı tarafından Bakanlığa iletilir.

  Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 12- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

 MADDE 13- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 14- (1) 31/12/2009 Tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair (2010/20) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 (2) (2010/20) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir.

 GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle Sağlık Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair 2010/20 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

 GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

 Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 Ek-1/A  İlgili Birim: İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Kullanım Amacı

1211.20.00.00.00

Ginseng kökü 

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

1504.10.10.10.00

Tababette kullanılanlar

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

1504.10.10.90.00

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

1504.20.90.00.00

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

2106.10.20.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

2106.90.92.00.00

Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1,5’ten az katı süt yağı, % 5’ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5’ten az glikoz veya nişasta içerenler

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

2106.90.98.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3002.10.10.00.11

Yılan serumu

Yalnız insan vücudunda kullanılan anti serum. (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3002.10.95.00.00

İnsan menşeli olanlar

Yalnız tedavide kullanılan  kan bileşenlerine dayalı tıbbi ürünler (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3002.10.99.00.00

Diğerleri

Yalnız insan vücuduna uygulanan kan bileşenlerine dayalı tıbbi ürünler (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3002.20.00.10.00

Çocuk  felci aşıları

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3002.20.00.20.11

Kızamık aşısı

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3002.20.00.20.12

Kabakulak aşısı

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3002.20.00.20.13

BCG aşısı

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3002.20.00.20.14

Karma aşı (DBT)

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3002.20.00.20.15

Kolera aşısı

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3002.20.00.20.16

Tifo aşısı

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3002.20.00.20.19

Diğerleri

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3002.90.50.10.19

Diğerleri

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3002.90.90.00.19

Diğerleri

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3003

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla  unsurdan oluşan ilaçlar  (30.02, 30.05 ve 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç)  (dozlandırılmamış veya Perakende satılacak şekilde ambalajlanmamış)

Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler kombinasyonu. (Özel izin alınması gerekenler hariç, tıbbî cihaz yönetmeliği kapsamı ürünler hariç) (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3004

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya karışık olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerek kullanılmaya mahsus olanlar "transdermal administration systems" dahil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmış)

Yalnız insan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürünler. (Özel izin alınması gerekenler hariç, tıbbî cihaz yönetmeliği kapsamı ürünler hariç) (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3006.30.00.00.12

Radyografi muayeneleri için X - ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar

Yalnız insan vücuduna uygulanan beşeri tıbbi ürünler (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3006.60.10.00.00

Esası hormon veya 29.37 pozisyonunun diğer ürünler olanlar

Yalnız insan vücuduna uygulanan beşeri tıbbi ürünler (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3006.60.90.00.00

Esası spermisit olanlar

Yalnız insan vücuduna uygulanan beşeri tıbbi ürünler (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3301.90.90.90.00

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3306.10.00.00.00

Diş macunları ve tozları

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3808.91.90.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3808.94.90.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3808.99.90.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün "tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler" (laboratuarlarda analiz amacıyla  kullanılacak olanlar hariç.)

3821.00.00.00.00

Mikroorganizmaların (Virüsler ve benzerleri),bitkilerin,insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları.

Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamı ürünlerden yalnız organ saklama solüsyonları.

 

Ek - 1/B                                 İlgili Birim: İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Kullanım Amacı

2844.40.20.00.11

Radyoaktif iyot

İnsan sağlığında kullanılan yalnız insan vücuduna uygulanan suni radyoaktif izotoplar

2844.40.20.00.12

Radyoaktif fosfor

İnsan sağlığında kullanılan yalnız insan vücuduna uygulanan suni radyoaktif izotoplar

2844.40.20.00.13

Radyoaktif karbon

İnsan sağlığında kullanılan yalnız insan vücuduna uygulanan suni radyoaktif izotoplar

2844.40.20.00.14

Radyoaktif kobalt

İnsan sağlığında kullanılan yalnız insan vücuduna uygulanan suni radyoaktif izotoplar

2844.40.20.00.19

Diğerleri

İnsan sağlığında kullanılan yalnız insan vücuduna uygulanan suni radyoaktif izotoplar

 Ek - 1/C  İlgili Birim: İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Kullanım Amacı

1516.10.10.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan  mamalar ve enteral beslenme ürünleri

18.06

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

Yalnız tıbbi amaçlı enteral beslenme ürünleri

1901.10.00.11.00

Diyet mamaları

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar

1901.10.00.19.00

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

1901.10.00.90.00

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

1901.90.99.90.11

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un

Yalnız tıbbi amaçla Fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1901.90.99.90.12

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç

Yalnız tıbbi amaçla Fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1901.90.99.90.13

Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi

Yalnız tıbbi amaçla Fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1901.90.99.90.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

1902.19.90.00.13

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna

Yalnız tıbbi amaçla Fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1905.31.99.00.13

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli bisküvi

Yalnız tıbbi amaçla Fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1905.32.99.00.11

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret

Yalnız tıbbi amaçla Fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

(*1)1905.90.55.00.00

Aromalı veya tuzlu ürünler

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılan düşük proteinli kraker

1905.90.60.00.15

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli kurabiye

Yalnız tıbbi amaçla Fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1905.90.60.00.16

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli beze

Yalnız tıbbi amaçla Fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1905.90.90.00.12

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ekmek

Yalnız tıbbi amaçla Fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

(*1)2104.10.00.00.12

Çorbalar

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılan düşük proteinli çorbalar

2106.10.20.00.11

Diyet mamaları

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar

2106.10.20.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

2106.10.80.00.11

Diyet mamaları

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar

2106.10.80.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

2106.90.92.00.00

Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1,5’ten az katı süt yağı, % 5’ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5’ten az glikoz veya nişasta içerenler

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

2106.90.98.00.16

Diyet mamaları

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar

2106.90.98.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

2924.19.00.00.17

Glutamin

(Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri)

Ek-2    İlgili Birim: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Kullanım Amacı

22.01

Sular (tabii ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya lezzetlendirilmemiş); buz ve kar

İnsan tüketimi için olanlar

9603.21.00.00.00

03.08.2011-28014 R.G.ile Listeden Çıkarıldı

Diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil)

Takma damak fırçaları ile elektrikle/pille çalışan diş fırçaları hariç

9603.50.00.90.00

03.08.2011-28014 R.G.ile Listeden Çıkarıldı

Diğerleri

Yalnız insanların ağız temizliğinde kullanılanlar

 

Ek-3                       İlgili Birim: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Kullanım Amacı

3924.90.00.00.00

Diğerleri

 

Yalnız Bebek biberonları, alıştırma bardağı (Diş kaşıyıcıları hariç)

3926.90.97.90.19

Diğerleri

 

Yalnız Bebekler için emzikler, biberon başlığı ve benzeri eşya (Diş kaşıyıcıları hariç)

4014.90.00.00.11

Bebekler için emzikler ve benzeri eşya

(Diş kaşıyıcıları hariç)

Ek-4

T.C.

Sağlık Bakanlığı

................ Genel Müdürlüğü

 

KONTROL BELGESİ

G.T.İ.P.  

:

Madde ismi (*)

:

Hangi listede yer aldığı

:

İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no

:

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası

:

İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi

:

Malın kullanılacağı yer

:

Malın miktarı

:

Malın menşe ülkesi

:

Malın yükleneceği ülke

:

Malın giriş gümrüğü

:

Malı kullanacak firmanın ticari unvanı, adresi, telefonu

:

İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki A ve/veya B ve/veya C ve/veya D harflerini yuvarlak içine alınız.

A- Avrupa Birliği,

B- FDA,

C- Dünya Sağlık Teşkilatı

spesifikasyonlarına uygundur.

(*1)“D- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur.” .

(*) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

     Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı; 2011/20 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

 

 

Firma kaşesi

Yetkilinin Adı ve Soyadı

İmza

İlgili Tebliğ hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda ilişik onaylı fatura kapsamındaki maddenin insan sağlığı ve güvenliği yönünden ithali uygun görülmüştür.

Bu belge ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir.

 

 

 

İmza ve mühür

Tarih

     

 Ek-5 Uygunluk Yazısı

  

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

............................................................

 

Tarih

Sayı        :

Konu     :

 

 

İLGİLİ FİRMAYA

İlgi: ........ tarihli ....... kayıt no’lu başvurunuz.

 

İthali yapılmak üzere ........ firmanızca beyanı yapılan ve bilgileri aşağıda yer alan ürünün/ürünlerin ithalatı, 2011/20 sayılı DTS Tebliği uyarınca ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla uygun görülmektedir.

 

                Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

                                                           

......................................

  

Belge Cinsi

 

 

Belge Tarihi

 

 

Belge No

 

 

Ürün Adı

 

 

G.T.İ.P.

 

 

Miktar

 

 

Fatura Tarihi

 

 

Fatura No

 

 

 Ek-6 Uygunsuzluk Yazısı

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

............................................................

 

Tarih

Sayı    :

Konu  :

 

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE/İLGİLİ FİRMAYA

 

 

İlgi: (... firmasının) ........ tarihli ....... kayıt no’lu başvurunuz/başvurusu

 

İthali yapılmak üzere firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin  ................ teknik mevzuatın ................ madde/maddeleri bakımından ............ nedeniyle uygun olmadığı anlaşılmış olup, ithali mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                        ......................................

 

 

Belge Cinsi

 

 

Belge Tarihi

 

 

Belge No

 

 

Ürün Adı

 

 

G.T.İ.P.

 

 

Miktar

 

 

Fatura Tarihi

 

 

Fatura No

 

 

Dağıtım:

- İlgili Gümrük İdaresi

- İlgili Firma

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:

 

İhracatçının:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

Üretici firmanın:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

İthal malın menşe ülkesi:

 

İthalatçı firmanın:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

 

  - Vergi no’su

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

İthalatın yapılacağı ülke:

 

İthalatçı temsilcisinin:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

 

  - Vergi no’su

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

İthal edilen ürünün:

   - G.T.İ..P. no’su

 

  - Cinsi

 

  - Markası

 

  - Hammadde adı

 

  -Malı kullanacak İlaç firmasının Ticari Ünvanı ve Adresi

 

  - Miktarı ve birimi

 

  - ABD Doları olarak değeri

 

   -Kullanım alanı

 

   -Malın kullanılacağı ürün

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285967 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16285967 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?