Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği

Resmi Gazete: 14.06.2003 - 25138 (MÜLGA)


SANAYİ MALLARININ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, imalatçı – üretici ve/veya ithalatçıların satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları, ekli listede yer alan; sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri mallara uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31inci maddesi ve bu Kanunun 4822 sayılı Kanunla değişik, 15 inci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü,

c) TSE: Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığını,

d) Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

e) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyalardan, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen, satış sonrası hizmet istenecek ürünler listesinde yer alan malı,

f) Kullanım Ömrü: Malın, tüketiciye teslimi tarihinden başlayan ve bu Yönetmeliğe ekli listede her mal grubu için tespit edilen süreleri,

g) Servis İstasyonu: İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından ve/veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri,

h) İmalatçı - Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki mallardan, tüketiciye sunulmuş olanları üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını koyarak satışa sunanları,

ı) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere bu Yönetmeliğe ekli listede sayılan mallardan tüketiciye sunulmuş olan malları yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi,

i) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,

j) Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi,

k) (Ek:RG-24/4/2011-27914) İş Günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,

ifade eder.

Servis İstasyonlarının Kuruluşu

Madde 5 — İmalatçı - üretici ve/veya ithalatçılar ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadır.

Servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından ya da yazılı bir sözleşme ile bu hizmetleri yürütmek üzere yetki verdikleri gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir.

İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar, yazılı sözleşme yapmak suretiyle önceden kurulmuş ve bu alanda faaliyet gösteren servis istasyonları aracılığıyla da satış sonrası hizmetleri sağlayabilirler.

Ticari amaç dışında yalnızca kendi kullanımından doğan ihtiyaçları için imalat-üretim ve/veya ithalat yapan kişi veya kuruluşlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Başvuru ve İzin

MADDE 6 – (Değişik:RG-24/4/2011-27914)  

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine yönelik başvurular, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.

Başvuru ile ilgili hususlar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.

Başvuru üzerine Genel Müdürlükçe, Kanun ve bu Yönetmeliğe uygunluk açısından gerekli incelemeler yapılarak yeterli görülenlere Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi verilir.

Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları gereği istenilen ancak, ekli listede yer almayan ürünler için düzenlenecek Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgelerine dair talepler Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır.

 Satış sonrası hizmetleri yeterlik belgesi geçerlilik süresi ve diğer işlemler

MADDE 7 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-29/08/2006-26274)

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgesi geçerlilik süresi 2 yıldır.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlik Belgelerine yönelik; unvan, adres, servis istasyonu, kapsam değişikliği ve benzeri müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve  belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir.

Servis değişikliklerinin 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin İptali

Madde 8 — Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün yazılı uyarısına rağmen, verilen süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, firmanın Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi iptal edilerek mensubu olduğu meslek odasına ve diğer ilgili kamu kuruluşlarına Genel Müdürlükçe ayrıca bildirilir.

Servis İstasyonlarının Özellikleri ve Sayısı

Madde 9 — Servis istasyonlarının; hizmet konularına göre Bakanlık veya görevlendireceği başka bir kuruluş ve/veya TSE tarafından tespit edilen teknik düzenleme veya standardlarda belirtilen özellikleri taşıması gerekir.

(Değişik fıkra:RG-24/4/2011-27914) İmal veya ithal edilen malın; özelliği, kullanım amacı ve yeri ile satış miktarı dikkate alınarak bu Yönetmelik eki listede tespit ve ilan edilen servis istasyonlarının sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, TSE ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak, Genel Müdürlük tarafından belirlenir ve/veya değiştirilir.

(Mülga fıkra:RG-24/4/2011-27914)

Servis İstasyonlarının Sorumlulukları

Madde 10 — Tüketicinin bulunduğu yerde servis istasyonunun olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonu sorumludur.

Tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda; malın firma merkezine ya da diğer bir servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez.

Servis istasyonları, Madde 11 de belirtilen hususları içeren servis fişini düzenlemek ve bir nüshasını tüketicilere vermek zorundadır.

(Değişik fıkra:RG-24/4/2011-27914) Kullanım ömrü süresince, malın bakım ve/veya onarım süresi; garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın servis istasyonuna bildirimi, garanti süresi dışında ise malın teslim tarihinden itibaren, 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik eki listede ilan edilen azami tamir süresini geçemez. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup vb. bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

Servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde herhangi bir servis ücreti alınmaz. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır.

Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi ve/veya satılması durumunda, değişen parça için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir.

Servis Fişi

Madde 11 — Servis istasyonları, kendilerine intikal ettirilen arızalı mallar ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususları içeren servis fişini tekemmül ettirmek ve tüketicilere vermek zorundadırlar.

a) Yetkili servisin ünvan, adres, telefon, telefaks ve diğer erişim bilgileri,

b) Malın servis istasyonuna teslim veya mala ilişkin arızanın bildirim tarihi,

c) Malın tüketiciye teslim tarihi,

d) Malın arızası ve yapılan işlemler (açık olarak yazılacaktır),

e) Varsa ücreti,

f) Servis yetkilisinin imzası,

g) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan, servis istasyonlarının sorumluluklarını gösterir hususlar,

h) (Ek:RG-24/4/2011-27914) Tüketicinin ürünle ilgili şikayet ve talepleri.

Yedek Parça Stoku

Madde 12 — (Değişik:RG-24/4/2011-27914)

İmalatçı veya ithalatçılar; ekli listede yer alan mallara ait yedek parçalarını firma merkezinde veya belirleyecekleri en az bir servis istasyonunda tam olarak bulundurmak zorundadırlar.

Birden fazla yetkili servis istasyonu ile hizmet verilmesi gereken mallara ait yedek parça stoğu ise; birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmiş olması kaydıyla ve tüketiciye verilecek hizmeti aksatmayacak miktar dikkate alınarak, imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenir ve diğer servis istasyonlarında bulundurulur.

İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar, tüketicilerin talebi üzerine yedek parça satışından kaçınamazlar.

Yedek Parça Fiyat Listesi

Madde 13 — Servis istasyonları, "Yedek Parça Fiyat Listesi" ni, tüketicilerin görebileceği bir yere asmak veya katalog halinde ya da bilgi işlem ortamında ise tüketiciye göstermek zorundadır.

Değiştirilen Parçanın İadesi

Madde 14 — Servis istasyonu görevlileri, bakım ve onarımını yaptıkları mallara ait değiştirilen yedek parçaları; garanti süresi içerisinde tüketiciye göstermek, garanti süresi dışında ise iade etmek zorundadır.

Servis İstasyonlarının Kontrolü

Madde 15 — Satış sonrası hizmetlerin Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak amacıyla imalatçı - üretici ve/veya ithalatçılar servis istasyonlarının çalışmalarını izleyerek kontrol etmekle ve görülen eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.

İmalatçı-Üretici ve İthalatçının Sorumluluğu

Madde 16 — Servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi imalatçı - üretici ve/veya ithalatçılar; satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden servis istasyonları ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Kullanım amacı ve yeri itibariyle özellik gösteren mallarla ilgili satış sonrası hizmetler, malın özelliği nedeniyle kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.

Ekli listede belirlenen sayıda servis istasyonu kurmasına rağmen, her coğrafi bölgede servisi bulunmayan imalatçılar - üreticiler ve/veya ithalatçılar; malın kullanım ömrü süresince, servis istasyonu sayıları her coğrafi bölgede en az 1, toplam 7 servis istasyonu sayısına ulaşıncaya kadar malın bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.

Satıcının Sorumluluğu

Madde 17 — Bu Yönetmeliğe ekli listede sayılan mallardan herhangi birinin satış sonrası hizmetlerinin verilmemesi ya da imalatçı-üretici ve/veya ithalatçının bulunamaması halinde, tüketicilere bu hizmetlerin verilmesinden satıcılar sorumludur.

Denetim

Madde 18 — Kanunun ve bu Yönetmeliğin uygulanmasında Bakanlık Müfettişleri ile Kontrolörler ve Genel Müdürlükçe görevlendirilecek diğer personel; servis istasyonlarının kuruluş işlemleri ve çalışmaları sırasında depo, ambar gibi her türlü mal konulan ve/veya satılan veya hizmet sunulan yerlerde denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir.

Ceza

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, Kanun’un idari para cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

Kaldırılan Hükümler

Madde 20 — 21/12/200l tarihli ve 24617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Tebliğ (TRKGM-2001/7)” yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — TRKGM-2001/7 sayılı Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Tebliğin 8’inci maddesi gereğince belgeleri iptal edilen firmalar, bu Yönetmeliğin yürürlülük tarihinden itibaren başvurmaları halinde belgelerini yeniletebilirler.

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-29/08/2006-26274)

Daha önce onaylanan ve geçerliliği devam eden Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgeleri geçerlilik süresi bitmeden önce Bakanlığa müracaat edilerek,  bu Yönetmelik hükümlerine göre yenilenir.

Yürürlük

Madde 21 — Bu Yönetmelik, 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

*

Geçici Madde 1 —Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce onaylanan veya vize edilen belgeler, onay veya vize tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.(1)

 --------------------------------------------------------------------------------------

(1) 24/02/2004 tarihli ve 25383 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin Geçici maddesidir.

---------------------------------------------------------------------------------------------

                                   Ek-1     (Değişik Ek:RG-24/4/2011-27914)             
4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE SATIŞ SONRASI HİZMET VERİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER LİSTESİ
             SEKTÖR/ÜRÜN KULLANIM ÖMRÜ SERVİS SAYISI VE COĞRAFİ BÖLGE ŞARTI 
1 SAĞLIK SEKTÖRÜ        
  1.1 KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI      
    1.1.1 TANSİYON ALETLERİ      10 YIL AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3 SERVİS
    1.1.2 KAN DEĞERİ ÖLÇEN CİHAZLAR 10 YIL AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3 SERVİS
    1.1.3 İŞİTME CİHAZLARI 10 YIL AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3 SERVİS
    1.1.4 KONUŞMA CİHAZLARI 10 YIL AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3 SERVİS
    1.1.5 ATEŞ ÖLÇEN  CİHAZLAR 3 YIL AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3 SERVİS
  1.2 ANNE VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ      
    1.2.1 ELEKTRONİK GÖĞÜS POMPALARI 5 YIL  1 SERVİS
    1.2.2 BİBERON ISITICILARI  5 YIL  1 SERVİS
    1.2.3 BİBERON STERİLİZATÖRLERİ   5 YIL  1 SERVİS
    1.2.4 MAMA HAZIRLAMA SETLERİ 5 YIL  1 SERVİS
    1.2.5 ÇOCUK OTO KOLTUKLARI 5 YIL  1 SERVİS
    1.2.6 MAMA SANDALYELERİ 5 YIL  1 SERVİS
    1.2.7 ÇOCUK ARABALARI VE PUSETLERİ 5 YIL  1 SERVİS
  1.3 MASAJ ALET VE CİHAZLARI      
    1.3.1 MASAJ ALETLERİ  5 YIL  1 SERVİS
    1.3.2 MASAJ KEMERLERİ    5 YIL  1 SERVİS
    1.3.3 MASAJ KOLTUKLARI      5 YIL  1 SERVİS
    1.3.4 MASAJ YATAKLARI   5 YIL  1 SERVİS
  1.4 BEDENSEL ÖZÜRLÜLERE  AİT CİHAZLAR      
    1.4.1 TEKERLEKLİ SANDALYELER 10 YIL 1 SERVİS
    1.4.2 ENGELLİLER İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR 10 YIL 1 SERVİS
2 GÖZLÜKLER        
  2.1 GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ 5 YIL  SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
  2.2 GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ 5 YIL  SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
3 ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI        
  3.1 KLİMALAR  10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVIS ISTASYONU
  3.2 ISI POMPALARI 10 YIL AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 3 SERVİS
  3.3 FAN KOİLLER   10 YIL 1 SERVİS
  3.4 BRÜLÖRLER   10 YIL AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE 7 SERVİS
  3.5 BUHAR KAZANLARI 10 YIL 1 SERVİS
  3.6 KALORİFER KAZANLARI   10 YIL 1 SERVİS
  3.7 KAT KALORİFERLERİ     15 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS İSTASYONU 
  3.8 KOMBİLER   15 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS İSTASYONU 
  3.9 DOĞALGAZ / LPG SOBALARI   10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
  3.10 GAZYAĞLI SOBALARI    10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
  3.11 KATI YAKIT SOBALARI    10 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
  3.12 ELEKTRİKLİ ODA ISITICILARI   10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
  3.13 ŞOFBENLER   10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVIS ISTASYONU
  3.14 TERMOSİFONLAR   10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVIS ISTASYONU
  3.15 PENCERE TİPİ FANLAR     5 YIL 1 SERVİS
  3.16 VANTİLATÖRLER   10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
  3.17 DAVLUMBAZLAR   10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
  3.18 ASPİRATÖRLER     10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
  3.19 FANLI ELBİSE KURUTUCULAR   10 YIL 1 SERVİS
  3.20 HAVA NEMLENDİRİCİLER   10 YIL AYRI COĞRAFİ  BÖLGELERDE TOPLAM 3 SERVİS
4 SIHHİ TESİSAT ALET VE CİHAZLARI        
  4.1 HİDROFORLAR    10 YIL 1 SERVİS
  4.2 SU ARITMA CİHAZLARI   10 YIL AYRI COĞRAFİ  BÖLGELERDE TOPLAM 5 SERVİS
  4.3 MOTORLU SU POMPALARI   5 YIL 1 SERVİS
  4.4 VANALAR    5 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
  4.5 BATARYALAR (SIHHİ TESİSAT)   5 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
  4.6 SENSÖRLÜ MUSLUK APARATLARI   5 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
  4.7 REZERVUARLAR   5 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
  4.8 KÜVET VE DUŞ TEKNELERİ   10 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
  4.9 LAVABOLAR   10 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
  4.10 KLOZETLER   10 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
  4.11 EVİYELER   10 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
5 TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ        
  5.1 TESTERE MAKİNELERİ   7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU 
  5.2 POLİSAJ MAKİNELERİ   7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU 
  5.3 MATKAPLAR   7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU 
  5.4 LEHİM TABANCALARI   7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU 
  5.5 VİDALAMA MAKİNELERİ   7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU 
  5.6 ZIMPARA MAKİNELERİ   7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU 
6 MOTORLAR        
  6.1 ELEKTRİK MOTORLARI   10 YIL 1 SERVİS
  6.2 İÇTEN YANMALI MOTORLAR    10 YIL 1 SERVİS
  6.3 DIŞTAN TAKMALI DENİZ MOTORLARI   10 YIL 1 SERVİS
7 GÜNEŞ ENERJİSİ ISITMA ALET VE CİHAZLARI        
  7.1 GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ   10 YIL 1 SERVİS
  7.2 GÜNEŞ ENERJİSİ SU DEPOLARI   10 YIL 1 SERVİS
  7.3 GÜNEŞ ENERJİSİ PAKET SİSTEMLERİ    10 YIL 1 SERVİS
8 ELEKTRONİK, TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI         
  8.1 TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI      
    8.1.1 SABİT HATLI TELEFONLAR  7 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS İSTASYONU 
    8.1.2 CEP TELEFONLARI 5 YIL 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS İSTASYONU 
    8.1.3 UYDU TELEFONLARI 5 YIL 1 SERVİS
    8.1.4 MODEMLER 7 YIL 1 SERVİS
    8.1.5 FAKSLAR 7 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 15 SERVIS ISTASYONU
    8.1.6 ARAÇ İÇİ KONUŞMA KİTLERİ 5 YIL 1 SERVİS
  8.2 BİLGİSAYAR  VE ÇEVRE BİRİMLERİ      
    8.2.1 BİLGİSAYARLAR  7 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 21 SERVIS ISTASYONU
    8.2.2 MAUSE 3 YIL 1 SERVİS
    8.2.3 MONİTÖRLER 7 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 21 SERVIS ISTASYONU
    8.2.4 YAZICILAR  7 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 21 SERVIS ISTASYONU
    8.2.5 TARAYICILAR (SCANNER)  7 YIL 1 SERVİS
    8.2.6 SES KAYIT CİHAZLARI 5 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
    8.2.7 KLAVYELER  3 YIL 1 SERVİS
    8.2.8 HARİCİ DİSK ÜNİTELERİ 5 YIL 1 SERVİS
    8.2.9 PC KAMERALAR (WEBCAM) 3 YIL 1 SERVİS
    8.2.10 OYUN KONSOLLARI  7 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
    8.2.11 İŞLEMCİLER  3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    8.2.12 KART OKUYUCULAR 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    8.2.13 AĞ GÜVENLİK CİHAZLARI  5 YIL 1 SERVİS
    8.2.14 HARD DISKLER 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    8.2.15 ANAKARTLAR  5 YIL 1 SERVİS
    8.2.16 KİTAP OKUYUCULAR 5 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
  8.3 GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ       
    8.3.1 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR  7 YIL 1 SERVİS
    8.3.2 GÜVENLİK AMAÇLI MONİTÖRLER 7 YIL 1 SERVİS
    8.3.3 GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI  7 YIL 1 SERVİS
    8.3.4 ALARM CİHAZLARI 7 YIL 1 SERVİS
    8.3.5 EV İÇİ DİNLEME VE İZLEME CİHAZLARI 7 YIL 1 SERVİS
  8.4 EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRONİK CİHAZLAR      
    8.4.1 TELEVİZYONLAR 10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVIS ISTASYONU
    8.4.2 PİKAP-PLAK ÇALARLAR  10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
    8.4.3 MÜZİK SETLERİ 10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVIS ISTASYONU
    8.4.4 RADYOLAR 10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVIS ISTASYONU
    8.4.5 SES KAYDEDİCİ VE OYNATICI CİHAZLAR(CD,DVD,VCD) 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVIS ISTASYONU
    8.4.6 MEDYA OYNATICILAR(MP3, MP4) 5 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVIS ISTASYONU
    8.4.7 EV SİNEMA SİSTEMLERİ 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVIS ISTASYONU
    8.4.8 AMLİFİKATÖRLER 5 YIL 1 SERVİS
    8.4.9 HOPARLÖRLER  3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    8.4.10 KULAKLIKLAR 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    8.4.11 DATABANKLAR 7 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
    8.4.12 ELEKTRONİK SÖZLÜKLER 7 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
    8.4.13 PROJEKSİYON CİHAZLARI  7 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
    8.4.14 HESAP MAKİNELERİ 7 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
    8.4.15 ELEKTRONİK PARA KASALARI 7 YIL 1 SERVİS
    8.4.16 UYDU ALICILARI (RECEİVER)  7 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVIS ISTASYONU
  8.5 UYDU YARDIMI İLE KONUM BELİRLEME CİHAZLARI      
    8.5.1 GPS YÖN BULMA KONUMLAMA CİHAZLARI  5 YIL 1 SERVİS
  8.6 FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR      
    8.6.1 KAMERALAR 5 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
    8.6.2 FOTOĞRAF MAKİNELERİ 5 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
9 ELEKTRİKLİ ALET VE CİHAZLAR         
  9.1 JENERATÖRLER   10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
  9.2 AKÜMÜLATÖRLER    5 YIL 1 SERVİS
  9.3 KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI   5 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
  9.4 DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (İNVERTÖR)   3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
  9.5 REGULATÖRLER   3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
10 TAŞITLAR    
  10.1 BİNEK OTOMOBİLLER   10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVIS ISTASYONU
  10.2 KAMYONETLER   10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVIS ISTASYONU
  10.3 TRAKTÖRLER   10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVIS ISTASYONU
  10.4 MOTOSİKLETLER   10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVIS ISTASYONU
  10.5 DENİZ MOTOSİKLETLERİ    10 YIL 1 SERVİS
  10.6 KAR MOTOSİKLETLERİ   10 YIL 1 SERVİS
  10.7 BİSİKLETLER      10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVIS ISTASYONU
  10.8 KARAVANLAR   10 YIL 1 SERVİS
  10.9 OTOMOBİL YEDEK PARÇALARI      
    10.9.1 ARAÇ LASTİKLERİ 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    10.9.2 FARLAR 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    10.9.3 GÖSTERGE TABLOSU VE GÖSTERGELER  3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    10.9.4 MERKEZİ KİLİTLER 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    10.9.5 EMNİYET KEMERİ VE BAĞLANTILARI   3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    10.9.6 EMNİYET CAMLARI  3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    10.9.7 EGZOZ BORU VE SUSTURUCULAR 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    10.9.8 ŞARJ DİNAMOSU 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    10.9.9 JANTLAR 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    10.9.10 KATALİTİK KONVERTÖRLER 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    10.9.11 AMORTİSÖRLER 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    10.9.12 RADYATÖRLER 3 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    10.9.13 OTO KLİMALARI 10 YIL 1 SERVİS
  10.10 ARAÇ DÖNÜŞÜM KİTLERİ      
    10.10.1 LPG DÖNÜŞÜM KİTLERİ 10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
    10.10.2 CNG DÖNÜŞÜM KİTLERİ 10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
    10.10.3 ELEKTRİK DÖNÜŞÜM KİTLERİ 10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
11 TEKSTİL SANAYİ        
  11.1 DİKİŞ VE NAKIŞ MAKİNALARI    10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVIS ISTASYONU
12 BAHÇELERDE KULLANILAN MAKİNALAR        
  12.1 ÇİM-OT-ÇİT KESME MAKİNALARI     5 YIL 1 SERVİS
  12.2 ÇİM BİÇME MAKİNALARI   5 YIL 1 SERVİS
  12.3 ZİNCİRLİ TESTERE MAKİNALARI     5 YIL 1 SERVİS
13 ÖLÇME ALET VE CİHAZLARI        
  13.1 ELEKTRİK SAYAÇLARI   10 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
  13.2 DOĞALGAZ SAYAÇLARI   10 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
  13.3 SU SAYAÇLARI   10 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
  13.4 ISI SAYACI - PAY ÖLÇER   5 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
  13.5 SAATLER       5 YIL 1 SERVİS
  13.6 ODA TERMOSTATLARI   5 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
14 SPOR, AV ALET VE MAKİNALARI        
  14.1 SPOR ALETLERİ      
    14.1.1 KONDİSYON BİSİKLETLERİ 10 YIL 1 SERVİS
    14.1.2 KOŞU BANDLARI 10 YIL 1 SERVİS
  14.2 AV ALETLERİ      
    14.2.1 AV TÜFEKLERİ 10 YIL 1 SERVİS
15 EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ VE GAZLI CİHAZLAR        
  15.1 EV ALETLERİ      
    15.1.1 BUZDOLAPLARI 10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 60 SERVIS ISTASYONU
    15.1.2 DERİN DONDURUCULAR 10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 60 SERVIS ISTASYONU
    15.1.3 ARAÇ BUZDOLAPLARI 10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
    15.1.4 SU SEBİLLERİ 10 YIL 7 COĞRAFI BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS ISTASYONU
    15.1.5 BULAŞIK MAKİNELERİ 10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 60 SERVIS ISTASYONU
    15.1.6 ÇAMAŞIR MAKİNELERİ 10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 60 SERVIS ISTASYONU
    15.1.7 ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ 10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 60 SERVIS ISTASYONU
    15.1.8 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER 10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.1.9 FIRINLAR 10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVIS ISTASYONU
    15.1.10 OCAKLAR 10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVIS ISTASYONU
    15.1.11 MİKRODALGA FIRINLAR 10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 40 SERVIS ISTASYONU
    15.1.12 BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ 10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.1.13 BUZ YAPMA MAKİNELERİ 10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.1.14 ÇÖP ÖĞÜTME MAKİNELERİ 10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.1.15 ELEKTRİKLİ DÜDÜKLÜ TENCERELER 10 YIL 1 SERVİS
    15.1.16 ÜTÜLER 10 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
  15.2 KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ(PİLLİ ÜRÜNLER HARİÇ)      
    15.2.1 SAÇ KESME MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.2.2 SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZLARI 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.2.3 SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.2.4 ELEKTRİKLİ TRAŞ MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.2.5 EPİLASYON CİHAZLARI 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.2.6 SAKAL BIYIK KESME VE DÜZELTME MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
  15.3 BESİN HAZIRLAYICI CİHAZ ve MAKİNELER      
    15.3.1 EKMEK KIZARTMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.3.2 EKMEK KESME MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.3.3 EKMEK YAPMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.3.4 TOST MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.3.5 YOĞURT YAPMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.3.6 YUMURTA PİŞİRİCİLER 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.3.7 KARIŞTIRICILAR/BLENDERLER 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.3.8 ÇAY/ KAHVE MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.3.9 MEYVE SEBZE SIKACAKLARI 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.3.10 ET KIYMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.3.11 MISIR PATLATMA MAKİNELERİ 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.3.12 SU ISITICILAR (KETTLE) 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.3.13 ELEKTRİKLİ PİŞİRİCİLER 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.3.14 BUHARLI PİŞİRİCİLER 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.3.15 MUTFAK ROBOTLARI 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.3.16 FRİTÖZLER 7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
    15.3.17 IZGARALAR  7 YIL HER COĞRAFI BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE  TOPLAM 30 SERVIS ISTASYONU
16 MÜZİK ALETLERİ        
  16.1 ORGLAR   7 YIL 1 SERVİS
  16.2 PİYANOLAR   7 YIL 1 SERVİS
  16.3 BAĞLAMALAR     7 YIL 1 SERVİS
  16.4 BATERİLER   7 YIL 1 SERVİS
  16.5 GİTARLAR    7 YIL 1 SERVİS
17 AHŞAP VE METAL MOBİLYALAR        
  17.1 KOLTUKLAR   10 YIL 1 SERVİS
  17.2 MASALAR   10 YIL 1 SERVİS
  17.3 SANDALYELER   10 YIL 1 SERVİS
  17.4 VİTRİNLER   10 YIL 1 SERVİS
  17.5 GÜMÜŞLÜKLER   10 YIL 1 SERVİS
  17.6 TV SEHPALARI   10 YIL 1 SERVİS
  17.7 SEHPALAR   10 YIL 1 SERVİS
  17.8 DOLAPLAR   10 YIL 1 SERVİS
  17.9 ŞİFONİYER   10 YIL 1 SERVİS
  17.10 YATAKLAR 10 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
  17.11 KARYOLALAR   10 YIL 1 SERVİS
  17.12 BAZALAR   10 YIL 1 SERVİS
  17.13 MUTFAK DOLAPLARI   10 YIL 1 SERVİS
  17.14 BİLGİSAYAR MASALARI   10 YIL 1 SERVİS
  17.15 KİTAPLIKLAR   10 YIL 1 SERVİS
  17.16 VESTİYERLER   10 YIL 1 SERVİS
  17.17 BANYO DOLAPLARI   10 YIL 1 SERVİS
  17.18 AHŞAP VE METAL KAPILAR   10 YIL 1 SERVİS
  17.19 YUKARDA SAYILANLARIN TAKIM HALİNDE SATILANLARI 10 YIL 1 SERVİS
18 KAPI AÇMA VE KAPAMA DÜZENEKLERİ        
  18.1 KAPI HİDROLİKLERİ   5 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
  18.2 KAPI KİLİTLERİ   5 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
  18.3 KAPI OTOMATLARI   5 YIL SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
         
         

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869285 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869285 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?