Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2012/5)

Ekonomi Bakanlığından: 03.04.2012-28253 Resmi Gazete

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2012/5)

MADDE 1 11/6/2010 tarihli ve 27608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi ile 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki İhracat Rejimi Kararının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını”

MADDE 3 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Grup; ilgili Birliğin veya Birliklerin her birinin ayrı ayrı alacağı Genel Kurul kararına istinaden, TİM'in görüşü ve Bakanlık Onayı ile kurulur. İkiden fazla Birliğin bulunduğu sektörlerde, Birliklerin yarıdan fazlasının genel kurullarının bu yönde alacağı karar yeterlidir. Ancak, bir sektör veya ürünle ilgili Grup kurulabilmesi için söz konusu sektör veya ürünün son iki takvim yılı itibariyle yıllık ortalama ek nispi ödeme kesintilerinin hesap edilen toplam tutarının 1 milyon TL’den az olmaması zorunludur.”

“(4) Grubun idari ve mali tüm faaliyet, çalışma, hesap ve işlemleri Bakanlığın idari ve mali denetimine tabidir. Denetimlerin Denetim Hizmetleri Başkanlığınca iki yılda bir yapılması esastır. Gerekli görülen hallerde Bakanlıkça ayrıca denetim yaptırılabilir.”

MADDE 4 Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Grubun sekreterya hizmetleri, sektörde tek birlik olması halinde genel sekreterlik, birden fazla birlik olması halinde sektör kurulunun sekreteryasını yürüten genel sekreterlik tarafından yürütülür. Ancak, sektör kurulunun teklifi, TİM’in uygun görüşü ve Bakanlık onayıyla aynı sektörde olmak kaydıyla başka bir genel sekreterlik de sekreterya hizmetleri için görevlendirilebilir.”

MADDE 5 Aynı Tebliğde yer alan

a) “Müsteşarlığı” ibareleri “Bakanlığı”,

b) “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık”,

c) “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça”,

ç) “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa”,

d) “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 (1) Bu Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülür.”

MADDE 7 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 Bu Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16304000 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16304000 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?