Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat:2010/6))

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 11.06.2010-27608 Resmi Gazete
SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ(İHRACAT: 2010/6)
Amaç
MADDE 1 –(*1)(1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde yurt dışında ve yurt içinde Türk ürünlerinin algısını geliştirmek ve ihracatını artırmak amacıyla, sektörel ve/veya ürün bazında ortak pazar araştırması, markalaşma, AR-GE, tanıtım, pazarlama ve benzeri faaliyet ve çalışmalara ilişkin esasları düzenlemek ve yürütmektir.(*1)13.01.2011-27814 Resmi Gazete ile Değişen Şeklidir)
.
Dayanak
MADDE 2 (03.04.2012-28253 R.G.ile değişik) (1) Bu Tebliğ 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi ile 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki İhracat Rejimi Kararının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını
b) Genel Müdürlük: İhracat Genel Müdürlüğü’nü,
c) TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni,
ç) Birlik: İlgili İhracatçı Birliği’ni,
d) Genel Sekreterlik: İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ni,
e) Grup: Tanıtım Grubu’nu,
(*1) “f) Başkan: Tanıtım Grubu Başkanını,"(*1)13.01.2011-27814 Resmi Gazete ile Değişen Şeklidir)
g) Hesap: İlgili İhracatçı Birliği iştigal alanındaki ürünlerin ihracatından tahsil edilen ek nispi ödemeler ile parasal desteklerden oluşan tanıtım hesaplarını,
ğ) Bakanlık Yurtdışı Temsilciliği: Ticaret Müşavirlikleri, Ticaret Ataşelikleri, Müsteşarlık Yurtdışı Temsilcilik Ofislerini,
h) Çalışma Komitesi: Gruplar bünyesinde alt faaliyet alanlarında çalışma yapmak üzere oluşturulacak komiteyi,
ifade eder.
Kuruluş, Yönetim, Denetim ve Sona Erme
MADDE 4 – (03.04.2012-28253 R.G.ile değişik)(1) Grup; ilgili Birliğin veya Birliklerin her birinin ayrı ayrı alacağı Genel Kurul kararına istinaden, TİM'in görüşü ve Bakanlık Onayı ile kurulur. İkiden fazla Birliğin bulunduğu sektörlerde, Birliklerin yarıdan fazlasının genel kurullarının bu yönde alacağı karar yeterlidir. Ancak, bir sektör veya ürünle ilgili Grup kurulabilmesi için söz konusu sektör veya ürünün son iki takvim yılı itibariyle yıllık ortalama ek nispi ödeme kesintilerinin hesap edilen toplam tutarının 1 milyon TL’den az olmaması zorunludur.”
(*1)"(2)Grup; ilgili sektörde faaliyet gösteren her birlik yönetim kurulundan birer temsilci ile birliklerin, ilgili sektörde son iki yıldaki toplam ihracatındaki payları oranında yönetim kurulunca kendi üyeleri arasından seçilen ilave temsilcilerin bir araya gelmesiyle, aşağıda belirtilen sayıda toplam temsilciden oluşur. Birliğin yönetim kurulunda ilgili sektörde faaliyet gösteren yeterli sayıda üyenin olmaması halinde temsilciler yönetim kurulunca Birliğin ilgili sektördeki genel kurul üyeleri arasından seçilebilir.

Tek birliğin bulunduğu sektörlerde 5 kişi,

İki birliğin bulunduğu sektörlerde 7 kişi,

Üç birliğin bulunduğu sektörlerde 9 kişi,

Dört ve daha fazla sayıda birliğin bulunduğu sektörlerde 11 kişi.”(*1)13.01.2011-27814 Resmi Gazete ile Değişen Şeklidir)

(3) Grup başkanı ve başkan yardımcısı, grubun ilk toplantısında yönetim kurulundan gelen üyeleri arasından seçilir.”(*1)13.01.2011-27814 Resmi Gazete ile Değişen Şeklidir)

(4) (03.04.2012-28253 R.G.ile değişik)Grubun idari ve mali tüm faaliyet, çalışma, hesap ve işlemleri Bakanlığın idari ve mali denetimine tabidir. Denetimlerin Denetim Hizmetleri Başkanlığınca iki yılda bir yapılması esastır. Gerekli görülen hallerde Bakanlıkça ayrıca denetim yaptırılabilir.”

(5) Grubun feshi, birinci fıkrada belirtilen kuruluşu için uygulanan usul ve esasa göre yapılır. Feshedilen grubun tasfiyeden artan mal varlığı ile diğer hak ve kıymetlerinin nereye devredileceği Müsteşarlıkça belirlenir."(*1)13.01.2011-27814 Resmi Gazete ile Değişen Şeklidir)

Görevleri
MADDE 5 – (1) Grubun görevleri;
"a) Hesabın gelirlerini dikkate alarak yapılacak tanıtım faaliyetleri için tahmini bütçe hazırlamak ve TİM'in görüşünü müteakip bu Tebliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen grup toplantısına sunmak,"."(*1)13.01.2011-27814 Resmi Gazete ile Değişen Şeklidir)
,
b) Tanıtım faaliyetleri ile ilgili politika ve stratejilerin saptanmasına yardımcı olmak,
c) Yurt dışı ve yurt içinde sektörün tanıtımı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak ve fayda görülmesi halinde diğer kurumlarca düzenlenenlere destek olmak veya ortak çalışmalar yapmak,
ç) Sektör ile ilgili pazar araştırmaları yapmak veya yaptırmak,
d)(Değişik:11.11.2015-29529 Resmi Gazete) Sektör ihracatının geliştirilmesine yönelik faaliyetler için Bakanlıkça yürütülen başka bir tebliğ kapsamında destekten faydalanmamak şartıyla, ilgili Birliğin AR-GE, ticaret heyetleri, lojistik, pazara giriş engellerinin kaldırılmasına yönelik çalışmaları ile markalaşma faaliyetlerine TİM’in görüşü ve Bakanlık onayı ile finansman desteği sağlamak
e) Kendi üyeleri arasından veya dışarıdan seçeceği temsilcilerden oluşan çalışma komiteleri kurmak,
f) Tanıtım faaliyetleri için duyulan finansmanın karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla her türlü kaynağı araştırmak, bu kaynaklardan yararlanabilmek amacı ile projeler geliştirmek,
g) Yurtdışı tanıtım faaliyetlerine etkinliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılması amacıyla, TİM ve Bakanlıklık koordinasyonunda diğer sektör tanıtım grupları ile ortak hareket etmek.
"(2) Grubun, birinci fıkrada belirtilen görevleri yerine getirirken, Bakanlıkça belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde hareket etmesi zorunludur."(*1)13.01.2011-27814 Resmi Gazete ile Eklenmiştir.)
Çalışma Usulleri
MADDE 6 –"(1)(Değişik:11.11.2015-29529 Resmi Gazete) Grup ayda bir kez gündemli olarak toplanır. Gündem oluşturulamaması halinde toplantı yapılmaz. Ancak, grup toplantılarının en az üç ayda bir kez yapılması zorunludur. Grup ayrıca gerekli görülen hallerde Başkanın/Bakanlığın daveti üzerine de toplanabilir. Toplantı yeter sayısı toplam üye sayısının yarısının bir fazlasıdır

"(2) Grup kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oy verdiği taraf çoğunluğu sağlamış olur. Grup karar tutanakları 10 gün içerisinde TİM ile grup çalışma ve faaliyetlerinin takip ve denetimini teminen Müsteşarlığa intikal ettirilir."(*1)13.01.2011-27814 Resmi Gazete ile Değişen Şeklidir)

"(3) Tanıtım Grubunca bir önceki yılda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Faaliyet Raporu ile söz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen Etki Analizi Raporu, her yıl Nisan ayına kadar hazırlanıp Grup tarafından görüşüldükten sonra Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) sunulur. Birer örneği TİM'e de gönderilir. Tanıtım Grubunca bir önceki yılda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Faaliyet Raporu ve söz konusu faaliyetlerin etkilerini inceleyen Etki Analizi Raporları ile Grubun faaliyet gösterdiği sektörlerde hedef pazarlara yönelik ihracatımıza olumlu katkı yapmadığı, Bakanlıkça belirlenen dış ticaret politikalarına uyum sağlayamadığı üç yıl üst üste tespit edilen Grup, Müsteşarlıkça re'sen feshedilebilir. Fesih halinde 4 üncü maddenin beşinci fıkrası çerçevesinde işlem tesis olunur."(*1)13.01.2011-27814 Resmi Gazete ile Değişen Şeklidir)

(4) Grup toplantılarına, sekretaryayı yürüten birliğin genel sekreteri ile görevli personel iştirak eder. Genel sekreter ve birlik personeli oylamaya katılamaz.
"(5) Grup toplantı ve karar tutanakları, noter onaylı bir deftere tarih ve saat belirtilerek, karar sayısı sırasıyla geçirilir. Karar defterine, toplantıya katılanların ve katılmayanların adları, gündem ve gündem sırasına göre kararlar yazılır. Alınan kararlar, toplantıya katılan grup üyeleri tarafından imzalanır. TİM veya ihracatçı birlikleri tarafından yapılan görevlendirmeler ile doktor raporu ile tevsik edilen sağlık mazeretleri haricinde, art arda üç defa veya her halükarda yıl içinde toplam beş defa Grup toplantısına katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. Yerine ilgili Birlik yönetim kurulu tarafından üyeliği sona eren kişi dışında yeni bir üye seçilir. Toplantılarda vekaleten oy kullanılamaz."(*1)13.01.2011-27814 Resmi Gazete ile Değişen Şeklidir)
(6) Tanıtım gruplarının işbirliği ve koordinasyon halinde hareket etmeleri esastır. Tanıtım faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi için mümkün olan konularda ortak hareket edilir.

"(7) Grup yılda en az bir defa İhracat Genel Müdürü'nün başkanlığında toplanır. Bu toplantıda Bakanlıkça belirlenen ihracat politikaları, stratejiler, hedef pazarlar ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde TİM'in görüşü de alınarak Grup tarafından oluşturulan yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planı karara bağlanır. Grup tarafından yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planına ilişkin olarak yıl içinde yapılacak değişiklik teklifleri TİM'in görüşü alınarak Müsteşarlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) onayına sunulur."(*1)13.01.2011-27814 Resmi Gazete ile Değişen Şeklidir)

"(8) Müsteşar veya İhracat Genel Müdürlüğünden sorumlu Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, TİM Başkanı ve grup başkanlarının katılımı ile tanıtım grupları koordinasyon kurulu oluşturulur. Kurul 6 ayda bir toplanır. Ancak Kurul gerekli hallerde, en az 15 gün önceden üyelere duyurulmak kaydıyla başkanın daveti üzerine de toplanabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Bu toplantılarda alınan kararlar tüm gruplar için bağlayıcıdır."(*1)13.01.2011-27814 Resmi Gazete ile Eklenmiştir.)

Bütçe
MADDE 7 – 

(1)(Değişik:11.11.2015-29529 Resmi Gazete) TİM’in görüşü alınarak Grup tarafından hazırlanan üç yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planı, bütçe döneminin başlangıcından en az iki ay önce 6 ncı maddenin yedinci fıkrasında belirtilen şekilde yapılacak toplantıda karara bağlanır. Her yıl bir sonraki yılın bütçesi gözden geçirilerek gerekirse revize edilebilir.”

“(2)(Değişik:11.11.2015-29529 Resmi Gazete) Bütçede yurt içi pazara yönelik olan ve uluslararası boyutu bulunmayan tanıtım harcamalarının payı toplam bütçe giderlerinin %20’sini geçemez.

(3) Bütçeden harcamalar Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma ve Satım Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde yapılır.

(4) Grup bütçesinden harcama, grup kararları çerçevesinde grubun ilk toplantısında grup üyeleri arasından belirlenen bir muhasip üye ve sekretaryayı yürüten birlik genel sekreterinin müşterek imzası ile yapılır.

(5) Grubun faaliyetleri kapsamında ve grup kararları çerçevesinde her türlü seyahat, bunlara ilişkin harcama ve giderler grup bütçesinden karşılanmak üzere, İhracatçı Birliklerinin tabi olduğu seyahat uygulama usul ve esasları çerçevesinde gerçekleştirilir.

(6) Grubun faaliyetleri kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ile seyahatlerde, İhracatçı Birliklerinin tabi olduğu satın alma uygulama usul ve esasları ile seyahat uygulama usul ve esaslarına göre yönetim kuruluna ait olan yetki ve sorumluluklar tanıtım grubuna; yönetim kurulu başkanına ait olan yetki ve sorumluluklar muhasip üyeye; genel sekreter ve genel sekreterlik personeline ait olan yetki ve sorumluluklar ise, grubun sekreteryasını yürüten birliğin genel sekreter ve personeline aittir. Harcama yetkisi limitlerinin hesabında birliğin bir önceki yıl gelirleri yerine, hesabın bir önceki yıl gelirleri dikkate alınır.

(7) Hesap kesintileri ve harcamalarına ilişkin kayıtlar sekretarya görevini yürüten genel sekreterlik tarafından ayrı bir hesapta tutulur; harcama ile ilgili karar ve belgeler esas alınarak bu genel sekreterlik tarafından muhasebeleştirilir.

(8) Bütçe dışında yapılması öngörülen ve yukarıda belirtilenlerin haricindeki diğer faaliyetler için TİM’in görüşü ile Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü) onayının alınması zorunludur.

(9) (Değişik:11.11.2015-29529 Resmi Gazete) Tanıtım grubunun faaliyetleri kapsamında belirli projeyi yürütmek üzere, tanıtım grubunun sekretaryasını yürüten genel sekreterliklerde istihdam edilen en fazla iki personelin istihdam giderleri, ilgili tanıtım grubunun bütçesinden karşılanabilir. Ancak, ilgili tanıtım grubunun faaliyet gösterdiği sektörün ürün gruplarının çeşitliliği, tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirildiği ülke sayısı ve hedef pazar sayısı nedeni ile ikiden fazla personele ihtiyaç duyulması halinde, ilgili tanıtım grubu bütçesinin uygunluğu da göz önünde bulundurularak, TİM’in uygun görüşü ve Bakanlık onayı alınması kaydıyla, ilave iki personel istihdam edilebilir. İkinci fıkrada belirtilen yurt içi tanıtım harcamaları sınırlaması, tanıtım grubunda istihdam edilecek personele ilişkin giderler için uygulanmaz

Sekreterya ve Görevleri
MADDE 8 – (03.04.2012-28253 R.G.ile değişik)(1) Grubun sekreterya hizmetleri, sektörde tek birlik olması halinde genel sekreterlik, birden fazla birlik olması halinde sektör kurulunun sekreteryasını yürüten genel sekreterlik tarafından yürütülür. Ancak, sektör kurulunun teklifi, TİM’in uygun görüşü ve Bakanlık onayıyla aynı sektörde olmak kaydıyla başka bir genel sekreterlik de sekreterya hizmetleri için görevlendirilebilir.”
(2) Sekreterya’nın görevleri şunlardır:

"a) Grupta alınan kararların TİM'e ve Bakanlığa bildirimini ve uygulanmasını sağlamak,"(*1)13.01.2011-27814 Resmi Gazete ile Değişen Şeklidir)

"b) Başkanın/Bakanlığın daveti üzerine grubu toplantıya çağırmak,"(*1)13.01.2011-27814 Resmi Gazete ile Değişen Şeklidir)

c) Toplantı gündemini hazırlamak, toplantı tarihinden en az 7 gün önce üyelere göndermek,
ç) Grup bütçesinin hesaplarını tutarak, grup kararları doğrultusunda mali işlemleri yürütmek,
d) Grup kararı ile yapılması kararlaştırılan harcamaları Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) onayına sunmak,
e) Hesaba ait aylık gelirler, harcamalar ve finansal işlemler hakkında toplantılarda Gruba bilgi vermek,
f) Bütçenin görüşüleceği Grup toplantısına, önceki dönem faaliyet raporunu, gelecek dönem iş planını ve bütçesini sunmak,
g) Grup tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Grubun Faaliyetlerinde Müsteşarlık Yurtdışı Temsilciliklerinin Katkıları
MADDE 9 – (1) Grup tarafından sektörün tanıtımı amacıyla, yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetler, Müsteşarlık talimatları çerçevesinde ilgili ülkelerde bulunan Bakanlık Yurtdışı Temsilciliği aracılığıyla izlenir.
"(2) Bakanlık Yurtdışı Temsilciliği, dönem bütçesine uygun olarak Grup tarafından kabul edilen projelerin, yüklenici firmalar tarafından projelere uygun olarak yürütülmesini takip eder."(*1)13.01.2011-27814 Resmi Gazete ile Değişen Şeklidir)
Yetki
"MADDE 10 – (1) Bu Tebliğe ilişkin ortaya çıkacak özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık yetkilidir."."(*1)13.01.2011-27814 Resmi Gazete ile Değişen Şeklidir)
 
GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kurulmuş bulunan gruplar faaliyetlerine devam ederler. Ancak, bu grupların üye yapısı ile çalışma usul ve esasları 6 ay içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilir. (*1)13.01.2011-27814 Resmi Gazete ile Eklenmiştir.)
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 (1) Bu Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülür.”

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930911 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930911 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?