Serbest Bölge İşlem Formu Hk.(Dahilde İşleme Rejimi taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılmak üzere)

Bülten Sıra No:  2016/2687                                     Tarih: 18.8.2016

 

T.C Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda,

 

Bilindiği üzere, 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelgenin 23’üncü maddesi “ DİİB kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün ilgili belge ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için, işlem görmüş ürünün en geç belge süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde serbest bölgeden başka bir ülkeye satışının yapılması halinde, satışı yapan firmaya ait Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu firma nüshasının aslının İBGS’ye tevsik edilmesi gerekmektedir. Tevsik edilen Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu üzerine İBGS’ce “………… ünvanlı firmanın …/…/… tarihli ve …. Sayılı DİİB’in ihracat taahhüdüne sayılmıştır.” Meşruhatı düşülür…” hükmü amirdir.

 

Bu çerçevede, firmalarca yukarıda bahsedildiği şekilde işlem görmüş ürünün serbest bölgeden başka bir ülkeye satışının yapılması halinde, söz konusu ürünün ihracatının birden fazla ihracat taahhüdüne sayılabilmesi hususundaki mükerrerliğin önlenebilmesini teminen, satışı yapan firmaya ait Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu (SBFİ) aslının ilgili Bölge Müdürlüğüne sunulması ve yukarıda mezkur meşruhatın da Formun aslı üzerine düşülmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, 1998/2 sayılı Yeni Serbest Bölge İşlem Formu Uygulaması Hakkında Genelgenin 1. maddesi SBİF’lerin kullanıcı nüshası dahil 7 (yedi) nüsha olarak düzenlenmesi gerektiğini hüküm altına almıştır. Ancak, son zamanlarda Bakanlıklarına vaki müracaatlardan, SBİF’lerin kullanıcı nüshası olmaksızın düzenlendiği durumlar ile karşılaşıldığı ve bu hususun da söz konusu nüshanın ibrazının zorunlu olduğu yukarıda arz edilen durumda firma mağduriyetlerine yol açtığı anlaşılmaktadır.

 

Bu hususlar muvacehesinde, mezkur hükümler çerçevesinde SBİF kullanıcı nüshası aslının ibraz edilmesinin zorunlu olduğu hallerde; anılan nüshanın idareden kaynaklanan nedenlerle düzenlenmediği durumlara münhasır olmak üzere, ilgili Serbest Bölge Müdürlüğünde bulunan kapatma nüshası üzerine, mükerrer kullanımın da önüne geçilmesini teminen Dahilde İşleme Rejimi taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılmak üzere bir örneğinin kullanıcıya verildiğine ilişkin kayıt düşüldükten sonra, sadece bir defaya mahsus olmak üzere söz konusu nüshanın “Aslı Gibidir” ibaresi düşülmüş, ıslak imzalı ve onaylı bir örneğinin kullanıcı firmalara verilmesi hususu uygun görülmüştür.

 

 İlgili Birim/Kurum:Konfeksiyon Şb.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305672 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305672 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?