SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİNİN SBBUP YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ


SERBEST BÖLGE İŞLEMLERİNİN SBBUP YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
 
İlk SBBUP (Serbest Bölge Bilgisayar Uygulama Programı) duyduğumuzda takvimler 2006 yılının son dönemlerini gösteriyordu 01.01.2007 tarihinde tüm serbest bölgelerde sistem uygulamaya geçecekti ancak sistemdeki bazı problemlerden dolayı belirlenen tarihte başlanılamadı. Sonrasında Antalya Serbest Bölge’de pilot uygulamalar başladı. ardından Mersin Serbest Bölge tüm deneme ve test işlemlerini Antalya ile birlikte yürütmeye başladı. bu işlemler tamamlandı ve Trakya, Samsun, Gaziantep, A.H.L, Ege, Serbest Bölgelerinden sonra 31.05.2010 tarihinde Avrupa Serbest Bölge’de uygulamaya geçildi,
 
Peki nedir SBBUP (Serbest Bölge Bilgisayar Uygulama Programı) serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla elektronik ortama aktarılmasını, bu bölgelerle ilgili sağlıklı bir veri tabanı oluşturularak serbest bölge işlemlerinin tam olarak izlenebilmesini, serbest bölgelerden veri akışını kolaylaştıracak şekilde Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Serbest Bölge Müdürlükleri, kullanıcılar (İşletici/BKİ şirketler dahil), Gümrük İdareleri, Türkiye İstatistik Kurumu ile diğer ilgili kuruluşlar arasında entegrasyon sağlanmasını ve işlemlerin nitelikli elektronik imza kullanılarak yapılmasını kapsamaktadır.
 
Kullanıcıların Sorumluluğu
 Kullanıcılar, serbest bölgeler kapsamında gerçekleştirecekleri işlemleri Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP) vasıtasıyla yürütür. Kullanıcılar müracaat esnasında elektronik ortamda verecekleri tüm bilgi ve belgelerden ve SBBUP vasıtasıyla yapacakları tüm beyanlar ile gerçekleştirecekleri işlemlerden sorumludur.
 
Yetkilendirme Müracaatı
SBBUP uygulamasını kullanabilmek ve işlemlerini bu uygulama vasıtasıyla yürütebilmek için yetkilendirecekleri kişi veya kişiler adına 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca Türk Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) nitelikli elektronik imza sertifikası temin edilmesi gerekmektedir.
 
Kullanıcılar elektronik imzanın kullanılabilmesi için gerekli olan programları kendi bilgisayarlarına yükler ve yetkilendirdikleri her bir kişi için temin edilen nitelikli elektronik imza sertifikalarını kullanmak suretiyle Dış Ticaret Müsteşarlığı web sayfasındaki (www.dtm.gov.tr) elektronik imza uygulamalarından SBBUP için yetkilendirme başvurusunda bulunur.
 
Merkezi Türkiye'de ya da serbest bölgede bulunan kullanıcılar, sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere aksi sabit oluncaya kadar doğru kabul edilecek olan ve aşağıda şekil ve içerikleri belirlenen belgeleri firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış bir dilekçe ekinde ilgili Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz etmekle yükümlüdür.
 
a) İmza Sirküleri: Ana sözleşmede firmayı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti
b) Ticaret Sicili Gazetesi: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi"nin aslı ya da noter veya Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ile Ticaret Sicil Memurluklarından tasdikli örneği (kuruluş ve varsa ana sözleşme değişiklikleri ile son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin her biri)
c) Vergi Numarası Belgesi: İlgili vergi dairesince düzenlenmiş olan ve firmanın vergi numarasını gösterir belge ya da firmaya ait vergi levhasının noter tasdikli örneği
d) Taahhütname: Kullanıcı ya da İşletici/BKİ şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce ekte yer alan örneklere uygun olarak noter huzurunda doldurularak imzalanacak taahhütnamenin aslı
Yetkilendirme müracaatı esnasında merkezi yurt dışında bulunan kullanıcılar, yukarıda belirtilen özelliklerde Türkiye'deki noterlerde düzenlenmiş ya da Apostil ve Türkiye"nin o ülkedeki temsilciliğince onaylanmış belgelerle birlikte firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce kendi ülkelerindeki yetkili makam huzurunda imzalanarak verilen belgelerin aslı ile tüm ilgili belgelerin Türkçe’ye çevrilmiş noter tasdikli nüshalarını Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz eder.
 
Birden fazla kişi için yetkilendirme başvurusunda bulunulması halinde, ancak yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı taahhütname verilir. Birden fazla serbest bölgede işlem yapmak isteyen bir kullanıcı, bahse konu bilgi ve belgeleri her bir bölge için ayrı ayrı ibraz eder.
 
Yetkilendirme başvurusu esnasında kullanıcılar tarafından Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz edilen bilgi ya da belgelerde herhangi bir değişiklik olması halinde, firmalar konuya ilişkin olarak Serbest Bölge Müdürlüğüne bilgi vererek yeni belgeleri ibraz eder.
 
İmza sirkülerinde firmayı temsil ve ilzama yetkili kılınan kişi/kişilerin vekâletname yoluyla başka kişi/kişileri yetkilendirmesi ve bu yetkilendirilmiş kişi/kişilerin de üçüncü şahıslara yetki vermesi mümkündür. Bunun için, bu kişilerin kendi adlarına düzenlenen vekâletnamede üçüncü şahısları yetkilendirme yetkisine haiz olmaları ve bu vekâletnameyi imza sirküleri ile birlikte Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekmektedir.
 
Yetkilendirme İşleminin Gerçekleştirilmesi
Dış TicaretMüsteşarlığı web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda yetkilendirme başvurusunda bulunan kişilerin yukarıda belirtilen belgeleri Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz etmelerini müteakip yapılacak değerlendirme neticesinde, Serbest Bölge Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara ilişkin bilgi ve belgeler elektronik ortama aktarılır.
 
Müsteşarlık, yapacağı inceleme sonrasında uygun gördüğü başvurulara ilişkin yetkilendirme işlemini gerçekleştirir ve ilgili firmaya e-posta yoluyla haber verir. E-posta mesajının ilgili firmaya ulaşmaması Dış Ticaret Müsteşarlığını yükümlülük altına almaz.
 
Dış ticaret Müsteşarlığı ve Serbest Bölge Müdürlüğü, ibraz edilen belgeleri kabul etmeme ya da bunların değiştirilmesini veya yenisinin verilmesini isteme hakkına sahiptir.
 
Yetkilendirmenin Kapsamı
Üretim, alım-satım, depo işletmeciliği, işyeri kiralama gibi faaliyetler için kullanıcılar ya da İşletici/BKİ şirketler tarafından doldurulacak taahhütnamelerde aşağıda belirtilen yetki türlerinden sadece biri seçilir.
Her Türlü Giriş ve Onay Yetkisi: Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı kapsamında firma adına her türlü işlemi yapma ve onaylama yetkisi (mal giriş ve çıkış işlemleri, kiralama işlemleri, ruhsat işlemleri vb.)
Giriş Yetkisi: Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı kapsamında firma adına sadece bilgi girişi yapma yetkisi
SBİF Giriş ve Onay Yetkisi: Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı kapsamında serbest bölge işlem formu vasıtasıyla gerçekleştirilen her türlü işlemi yapma ve onaylama yetkisi İşletici/BKİ şirketler, ayrı faaliyet ruhsatı almak suretiyle gerçekleştirecekleri işlemlerin yanı sıra, işletici sıfatıyla gerçekleştirecekleri işlemler için taahhütnamenin ilgili bölümündeki yetki türünü de seçer.
Firma Talebine İstinaden Yetkilendirmenin Uzatılması, Kapsamının Değiştirilmesi, İptal Edilmesi veya Askıya Alınması İlgili belge örnekleri   ve  https://edtm.dtm.gov.tr/basvuru/uygulama_giris.jsp
Web sitesinde bulunan 14.08.2008 tarihli 2008/4 sayılı genelgeden ulaşılabilir.
 
Adresli web sitesinden ulaşabilirsiniz.
Mustafa SAĞDIÇ
Gümrük Müşaviri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887860 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887860 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?