Serbest Bölge İşletici Ve Bölge Kurucu Ve İşletici Şirketlerince Özel Hesaba Yapılacak Ödemelerin Yeminli Mali Müşavir Denetimine Tabi Tutulmasına İlişkin 2015-2 Sayılı Genelge

SERBEST BÖLGE İŞLETİCİ VE BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİ (B.K.İ.) ŞİRKETLERİNCE ÖZEL HESABA YAPILACAK ÖDEMELERİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DENETİMİNE TABİ TUTULMASINA İLİŞKİN GENELGE

 

 

No                                                  : 2015/2

Yayım Tarihi                               : 08/06/2015

Yururluge Girdigi Tarih           : 31/12/2015

Not : 2015/3 sayılı Genelge ile Yapılan Değiişklik İşlenmiş Olup, 2015/2 sayılı Genelge aşağıdaki haliyle geçerlidir.


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Kısaltmalar

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Genelge, Isletici veya Bölge Kurucu ve İşletici (B.K.I.) şirketler ile yapılan İşletme veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmeleri kapsamında Özel Hesaba aktarılacak; yıllık kâr payı, aylık gelir payı, arazi, bina, tesis ve işyerlerinin kiralama ve satış gelirleri payı tutarlarının doğruluğunun tespiti ile hesapların  muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğu, hesapların gerçeğe uygun ve doğru bilgi verecek şekilde tutulduğunun tespiti amacıyla 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12’nci maddesine göre Yeminli Mali Müşavirlik tasdik raporunun düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kısaltmalar

Madde 2- (1) Bu Genelge’de geçen,

a)  Sözleşme: İşletme Sözleşmesi veya Kuruluş ve İşletme Sözleşmesini,

b)  Özel Hesap: Serbest Bölgeler Özel Hesabını

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar, Bildirimler ve Özel Hesaba Yapılacak Ödemeler Gelir ve Giderlerin Faaliyet Ruhsatı Bazında Ayrı Muhasebeleştirilmesi ve Özel Hesap Gelir Payı Ödenecek Gelir Unsurlarının Ayrı Hesaplarda İzlenmesi

Madde 3- (1) Isletici veya B.K.I. şirketler, İşleticilik veya B.K.İ. faaliyet ruhsatı ile kullanıcı faaliyet ruhsatı   alarak   yaptığı   faaliyetlerine   ilişkin   gelir   ve   giderlerini,   her   bir   ruhsat   bazında   ayrı muhasebeleştirirler ve muhasebe kayıtları hiçbir şekil ve surette birleştirilemez.

(2) Sözleşmeler uyarınca Özel Hesap ödemesi yapılacak her bir gelir unsurunun, Sözleşmeler ve bu Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirtilen hesaplarda izlenmesi gerekmektedir.

 

Aylık  Gelir  Tablosu  ve  Özel  Hesap  Aylık  Gelir  Tahakkukların  Ayrı  Hesaplarda  İzlenmesi, Bildirimi ve Özel Hesap Aylık Gelir Payı

Madde 4- (1) Isletici veya B.K.I. şirketler, Sözleşmelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Özel Hesap aylık net gelir payının hesaplanabilmesi için, işleticilik veya B.K.İ. faaliyetleri kapsamında tahakkuk eden aylık gelir ve giderlerini İşleticilik veya B.K.İ. faaliyet ruhsatı altında ayrıca takip eder.

(2) Isletici veya B.K.I. şirketler, tahakkuk eden aylık net gelirleri üzerinden Sözleşmelerde belirtilen oranlarda hesaplanan Özel Hesap aylık gelir payını Ek:1’de yer alan tabloya uygun olarak, ay sonlarında ve toplam olarak yıl sonlarında Bölge Müdürlüğüne bildirirler.

(3) İşleticilik veya B.K.İ. faaliyeti kapsamındaki Özel Hesap aylık gelir payı, cari ay itibariyle hesaplanır. Geçmiş aylar hesaplamaya dahil edilmez.

(4) Sözleşmelerde aksi belirtilmemişse, İşletici ve B.K.İ. şirketlerin, arazi, bina, tesis ve işyerlerinin kiralanmasına ilişkin gelir tahakkukları bu hesaba dahil edilmez. Bu kapsamdaki gelirler, Sözleşmelerde belirtilen esaslar çerçevesinde, kira tahakkuk ve tahsilâtlarına ilişkin hesaplarda izlenir.

(5) İşletici veya B.K.İ. şirketler, işletme sözleşmelerinde belirtilen biçimde ve oranlarda hesaplanan aylık gelir payını, anılan sözleşmelerde belirtilen sürelerde Özel Hesaba öderler.

 

Arazisi Hazineye Ait Serbest Bölgelerde Arazi, Bina, Tesis ve İşyerlerinin Kiralanmasına İlişkin Gelir Tahakkuk ve Tahsilâtlarının Ayrı Hesapta İzlenmesi, Bildirimi ve Özel Hesap Aylık Kiralama Gelir Payı


Madde  5-  (1)  Arazisi  Hazineye  ait  serbest  bölgelerde  Isletici  veya  B.K.I.  şirketler,  kullanıcılara kiraladıkları arazi, bina, tesis ve işyerlerine ilişkin gelir tahakkukları ve tahsilâtlarını takip etmek ve Ek:2 ve Ek:3’te yer alan tablolara uygun olarak, ay sonlarında ve toplam olarak yıl sonlarında Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

(2) İşletici veya B.K.İ. şirketler, arazi, bina, tesis ve işyerlerinin kiralanması nedeniyle tahakkuk eden kira gelirlerinden, işletme sözleşmelerinde belirtilen oranlarda hesaplanan kira geliri payını, anılan sözleşmelerde belirtilen sürelerde Özel Hesaba öderler. Kira gelirinin tahsil edilememiş olması, İşletici veya B.K.İ. şirketlerce, Özel Hesaba ödeme yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) İşletici veya B.K.İ. şirketler,  kira alacakları bakımından kullanıcıları İcra ve İflas Kanunu kapsamında takip etmekle yetkili ve sorumludur.

(4) Sözleşmesinde arazi, bina, tesis ve işyerlerinin kiralanması kapsamında tahakkuk eden gelirlerinden Özel Hesaba pay ödenmeyeceğine ilişkin hüküm bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazi üzerinde faaliyette bulunan serbest bölgeler, bu madde hükümlerine tabi değildir.

 

Özel Arazili Serbest Bölgelerde Arazi, Bina, Tesis ve İşyerlerinin Kiralama Gelirleri Tahakkuk ve Tahsilâtlarının Ayrı Hesapta İzlenmesi, Bildirimi ve Özel Hesap Aylık Kiralama Geliri Payı
Madde 6-
(1) Özel arazili serbest bölgelerde B.K.İ. şirketler, B.K.İ. faaliyet ruhsatı kapsamında sahibi bulundukları arazi, bina, tesis ve işyerlerin kiralanmasına ilişkin gelir tahakkukları ve tahsilâtlarını ayrı takip etmek ve Ek:2 ve Ek:3’te yer alan tablolara uygun olarak, ay sonlarında ve toplam olarak yıl sonlarında Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

(2) Sözleşmelerde kullanıcı ruhsatları kapsamında yapılan kiralamalardan da Özel Hesaba pay ödeneceği düzenlenmiş ise birinci fıkrada belirtilen hesaba bu kapsamdaki gelir tahakkuk ve tahsilâtları da dahil edilir.

(3) B.K.İ. şirketler, tahakkuk eden kira gelirlerinden B.K.İ. sözleşmesinde belirtilen orandaki aylık gelir payını, anılan sözleşmede belirtilen sürelerde Özel Hesaba öderler. Kira gelirinin tahsil edilememiş olması, B.K.İ. şirketlerce, özel hesaba ödeme yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) B.K.İ. şirketler,   kira alacakları bakımından kullanıcıları İcra ve İflas Kanunu kapsamında takip etmekle yetkili ve sorumludur.

 

Özel Arazili Serbest Bölgelerde Arazi, Bina, Tesis ve İşyeri Satış Gelirlerinin ve Giderlerinin Ayrı Hesapta İzlenmesi, Bildirimi ve Özel Hesap Aylık Satış Geliri Payı

Madde 7- (1) Özel arazili serbest bölgelerde, B.K.İ. şirketler, B.K.İ. faaliyet ruhsatı kapsamında sahibi bulundukları arazi, bina, tesis ve işyerlerinin satışına ilişkin aylık net gelir tahakkukları ve tahsilâtlarını ayrı takip etmek ve Ek:6’da yer alan tabloya uygun olarak, ay sonlarında ve toplam olarak yıl sonlarında Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

(2) Sözleşmelerde kullanıcı ruhsatları kapsamında yapılan satışlardan da Özel Hesaba pay ödeneceği düzenlenmiş ise birinci fıkrada belirtilen hesaba bu kapsamdaki gelir tahakkuk ve tahsilâtları da dahil edilir.

(3) Sözleşmede arazi, bina, tesis ve işyerlerinin satış gelirlerinden Özel Hesap payı ödeneceğine ilişkin açık hüküm bulunmaması halinde, bu kapsamdaki gelir-gider tahakkukları, aylık gelir tahakkuklarına dahil edilerek 4’üncü madde belirtilen biçimde Özel Hesap ödemesi yapılır.

(4) B.K.İ. şirketler, bölgenin işletilmesi faaliyeti kapsamında yaptığı veya yaptırdığı arazi, bina, tesis ve işyerlerini  satmak  veya  ayrı  Faaliyet  Ruhsatı  almak kaydıyla yaptığı  veya  yaptırdığı  bina,  tesis  ve işyerlerini satmak suretiyle tahakkuk edecek aylık net satış gelirlerinden Sözleşmelerde belirtilen oranlardaki aylık gelir payını, sözleşmelerde belirtilen sürelerde Özel Hesaba öderler. Satış gelirinin tahsil edilememiş olması, B.K.İ. şirketlerce, özel hesaba ödeme yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) B.K.İ. şirketler,   satış alacakları bakımından kullanıcıları İcra ve İflas Kanunu kapsamında takip etmekle yetkili ve sorumludur.

(6) B.K.İ. şirketlerin sözleşmelerinde, bu kapsamdaki gelirlerinin 4’üncü maddede düzenlenen aylık gelir tablosu içerisine dahil edileceğinin düzenlenmesi halinde, bu kapsamdaki gelir-gider tahakkukları, aylık gelir tahakkuklarına dahil edilerek 4’üncü madde belirtilen biçimde Özel Hesap ödemesi yapılır.

 

İşleticilik Faaliyeti Kapsamında Özel Hesap Yıllık Kâr Payı

Madde 8- (1) İşletici şirketlerle akdedilen sözleşmelerde, Özel Hesap yıllık kâr payı tahsilâtı yapılacağına ilişkin hüküm bulunan hallerde,  sözleşmelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanacak yıllık kâr payı, sözleşmelerde belirtilen sürenin sonunda Özel Hesaba ödenir.

(2) I. Tertip yasal yedek akçe ayrılması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 519/1’inci maddesi hükümlerine uygun olarak, ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşılıncaya kadar yapılır.

(3) Özel Hesap yıllık kâr payı hesabında toplam ödenmiş sermaye esas alınarak, toplam faaliyet kârı (işleticilik ve işleticilik dışı tüm faaliyetlerden elde edilen toplam kâr) üzerinden, TTK 519/1’inci maddesi hükümlerine uygun olarak ödenmiş sermayenin beşte birine ulaşılıncaya kadar ayrılacak I. Tertip yedek akçe ile kurucu ortaklara I. Temettü ayrıldıktan sonra kalan net kâr, işletici ve kullanıcı brüt gelirleri oranında ayrılır.

(4) Bu madde kapsamında hesaplanan Özel Hesap yıllık kâr payı, temettü niteliğinde olmayıp, gelir vergisi tevkifatı yapılmaz.

 

Kiralama Faaliyetlerine İlişkin Depozitoların Takibi, Bildirimi ve Depozitolardan Özel Hesaba Yapılacak Ödemeler

Madde 9- (1) Isletici veya B.K.I. şirketler; kira sözleşmeleri kapsamında kullanıcılardan tahsil edilmiş depozito tutarlarını, bu tutarlardan düşülen depozito amacına uygun giderleri (gerekli tamir, bakım, v.s.) ve bu giderlere ilişkin açıklamalarını Ek:5’te yer alan tabloya uygun olarak, yıl sonlarında Bölge Müdürlüğüne bildirirler.

(2) Faaliyet süresi sona eren veya faaliyet ruhsatı iptal edilen firmalardan kira borcu bulunanlara ait depozitolardan, depozito amacına uygun giderlerin (gerekli tamir, bakım, v.s.) düşülmesinden sonra kalan tutardan, sözleşmelerde belirtilen Özel Hesap kira geliri payı oranına göre hesaplanacak tutar, Özel Hesaba ödenir.

 

İşletici veya B.K.İ’lerce İcra ve İflas Kanunu Kapsamında Takibe Konu Edilen Arazi, Bina, Tesis ve İşyerlerinin Kiralama ve Satış Alacaklarının Bildirimi

Madde 10- (1) İşletici veya B.K.İ. şirketler, kira alacakları bakımından kullanıcıları İcra ve İflas Kanunu kapsamında takip etmekten sorumlu olup, bu kapsamdaki takipleri ile kullanıcılara kiraladıkları arazi, bina ve tesis ve işyerlerine ilişkin olarak, cari yıl ve önceki yıllardan kaynaklı, tahsil edemedikleri tutarları Ek:4’te yer alan tabloya uygun olarak, yıl sonlarında Bölge Müdürlüğüne bildirirler.

(2) B.K.İ. şirketler,   satış alacakları bakımından kullanıcıları İcra ve İflas Kanunu kapsamında takip etmekle sorumlu olup, bu kapsamdaki takipleri ile sattıkları arazi, bina ve tesis ve işyerlerine ilişkin olarak cari yıl ve önceki yıllardan kaynaklı, tahsil edemedikleri tutarları Ek:7’de yer alan tabloya uygun olarak, yıl sonlarında Bölge Müdürlüğüne bildirirler.

 

Müşterek  Giderler,  Faiz  Gelirleri,  Kur  Farkları  ve  Finansman  Giderlerinin  Ayrı  Hesaplarda İzlenmesi ve Ruhsatlar Arasında Dağıtım Anahtarı

Madde  11-  (1)  İşletici  veya  B.K.İ.  şirketler,  gerek  İşletici  veya  B.K.İ  gerekse  kullanıcı  nitelikli faaliyetlerini ilgilendiren müşterek gelir ve giderlerini ayrı hesaplarda tutar ve Özel Hesap ödemesi yapacağı  dönem  itibariyle  oluşacak  şirket  cirosunun,  işletici  ve  kullanıcı  cirosuna  oranlanması  ile bulunacak yüzdeler ile çarpılması suretiyle dağıtım yaparlar.

(2) Faiz gelirleri, kur farkları ve finansman giderleri itibariyle de aynı esaslarda dağıtım yapılır. Örnek:

Şirket cirosu:300 TL

Kullanıcı cirosu: 100 TL

İşletici Cirosu: 200 TL Genel Gider: 30 TL

Genel Gider Payı (Kullanıcı): 1/3 x 30 =10 TL

Genel Gider Payı (İşletici): 2/3 x 30 = 20TL


İndirilebilecek Giderler ve Geçmiş Yıl Zararlarının Özel Hesap Gelir Payı Hesaplamalarında Muhasebeleştirilmesi

Madde 12- (1) İşletici veya B.K.İ. şirketlerin, sözleşmelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gider indirimi yapılacağı düzenlenen Özel Hesap paylarının hesaplanmasında, indirilebilecek giderler; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun ilgili maddeleri uyarınca safi kazancın tespit edilmesi için kabul edilen giderlerden ibarettir.

(2) Geçmiş yıl zararları, aylık ve/veya yıllık Özel Hesap paylarının hesabında, gider olarak muhasebeleştirilmez.

 

Altyapı Yatırım Harcamalarının Özel Hesap Gelir Payı Hesaplamalarında Muhasebeleştirilmesi
Madde 13-
(1) B.K.İ. şirketler tarafından, Sözleşme uyarınca B.K.İ. faaliyet ruhsatı kapsamında yapılan altyapı  yatırım  harcamaları,  amortismana  tabi  duran  varlıkların  tabi  olduğu  usul  ve  esaslarda
muhasebeleştirilir. Bunların amortisman ve tükenme payına tabi değerleri maliyet bedelidir. Amortisman ve tükenme payı ayrılmasında normal amortisman yöntemi uygulanır. Bu yönteme göre yatırımlar için amortisman ve tükenme payı, maliyet bedelinin B.K.İ. sözleşmesinin kalan süresine bölünmesi ile hesaplanan tutarda ve her sene eşit olarak ayrılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu, Yetki ve Yürürlük

 

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu

Madde 14- (1) İşletici veya B.K.İ. şirketlerin sözleşmeler kapsamında Özel Hesaba aktarılacak olan yıllık kâr payı, aylık gelir payı, kira ve satış gelirleri payı tutarlarının doğruluğunun tespiti ile hesapların muhasebe  prensip  ve  standartlarına  uygunluğu  ve  gerçeğe  uygun  ve  doğru  bilgi  verecek  şekilde tutulduğunun tespiti amacıyla 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunun 12’nci maddesine göre Yeminli Mali Müşavirlik tasdik raporu ibraz etme zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre,

a)   Yeminli mali müşavir, bu kapsamda işletici veya B.K.İ. şirketlerin yasal defter ve belgeleri üzerinden gerekli denetimi yaparak, mali tablolarının ve aylık payı bildirimlerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapları denetim standartlarına göre incelediğini tasdik eder.

b)  3568 sayılı Kanunun 12’nci maddesine göre, Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş mali tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu idaresine tanınan teftiş ve  inceleme  yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır.

c)   Yeminli  mali  müşavir,  yaptığı  tasdikin  doğruluğundan  sorumludur.  Yapılan  tasdikin  doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan gelir payından ve kesilecek cezalardan İşletici veya B.K.İ. şirketler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

(2) İşletici ve B.K.İ şirketler, cari hesap döneminin ilk iki ayında yeminli mali müşavirle aralarında düzenlenecek tasdik sözleşmesinin onaylı bir fotokopisini Genel Müdürlüğe gönderir.

(3) Yeminli mali müşavir, en az 4 örnek olarak düzenlenecek tasdik raporunun iki örneğini ilgili bölge müdürlüğüne, diğer örneğini tasdik sözleşmesi yapılan işletici veya B.K.İ. şirkete, inceleme dönemini izleyen yılın Haziran ayı sonuna kadar teslim eder.

(4) İlgili bölge müdürlüğü teslim aldığı tasdik raporunu inceler. İnceleme sonucunda tespit edilen hatalar varsa raporun düzeltilmesi için gerekli işlemleri tesis eder ve raporun uygun görülen son halinin bir örneğini Genel Müdürlüğe gönderir.

 

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporunda Yer Verilecek Hususlar

Madde 15- (1) Yeminli mali müşavir tarafından düzenlenecek olan Tasdik Raporu, Ek:8’de yer alan rapor kapağı örneği ile rapor dispozisyonuna uygun olarak hazırlanacaktır. Düzenlenecek rapora, Bakanlık ile imzalanan Sözleşmenin örneği, İşletici veya B.K.İ. şirketlerin faaliyet ruhsatı örneği, yıllık kâr payı bildirimleri, aylık gelir payı bildirimleri, kira gelirleri bildirimleri (tahakkuk/tahsilât), satış gelirleri bildirimleri (tahakkuk/tahsilât), depozito bildirimleri, ödeme dekont örnekleri, tasdik yapılan yıla ait bu Genelgenin ikinci bölümünde belirtilen mali tablolar ile ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu, yeminli mali müşavirin gerekli gördüğü inceleme ile ilgili diğer belgeler, yeminli mali müşavir ile imzalanan tasdik sözleşmesi ile YMM Faaliyet Belgesinin eklenmesi gerekmektedir.

 

(2) Düzenlenecek raporda;

a) Bakanlık ile imzalanan sözleşmenin yıllık kâr payı, aylık gelir payları, kira gelirleri payı, satış gelirleri payı hesaplarına ilişkin hükümleri ve Faaliyet Ruhsatları hakkında bilgi,

b) Bölge arazisinin mülkiyeti ve büyüklüğü hakkında bilgi,
c) Alt ve üst yapılar ile uygulanan proje hakkında bilgi,

d) Arazi ve kapalı işyerleri ile yapılan kiralamalar ve satışlar hakkındaki mali tablolar ve bildirimler,

e) Bölgenin işletilmesiyle ilgili her bir faaliyet türünden aylık bazda gelir tabloları ve bunlara ilişkin gelir giderlere ait bilgiler,

f) Yıllık kâr payının hesaplanmasına ilişkin bilgiler,
g) Depozitolara ilişkin bilgiler,

h) Her bir faaliyet için ayrı defter tutulup tutulmadığı veya muhasebe sistemi içinde her bir faaliyete ait gelir ve giderlerin tek düzen hesap planına uygun olarak ayrı hesap ve/veya alt hesaplarda izlenip izlenilmediğine dair bilgi yer alır.

 

Yetki

MADDE  16-  (1)  Bu  Genelgenin  uygulanmasında  ortaya  çıkacak  özel  ve  zorunlu  halleri  inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlük

Madde 17- (1) Bu Genelge 31/12/2015 tarihinde yürürlüğe girer.


Ek-1: Aylık Gelir-Giderlere ilişkin %4 Özel Hesap Bildirim Tablosu

Ek-2: Açık Alan Kiralama Gelirlerinin Tahakkuk-Tahsilât Bildirim Tablosu Ek-3: Kapalı Alan Kiralama Gelirlerinin Tahakkuk-Tahsilât Bildirim Tablosu Ek-4: Borçlu Firmalar; Kira Takip Bildirim Tablosu

Ek-5: Ruhsatı Biten, İptal Edilen ve Kira Borcu Bulunan Firmaların; Kira-Depozito Durumu Bildirim Tablosu

Ek-6: Arazi, Bina, Tesis veya İşyeri Satış Gelirlerinin Tahakkuk-Tahsilât Bildirim Tablosu

Ek-7: Borçlu Firmalar; Satışa Ait Takip Bildirim Tablosu

Ek-8: Rapor Kapağı ve Rapor Dispozisyonu.


 

 

AYLIK GELİR-GİDERLERE İLİŞKİN %4 ÖZEL HESAP BİLDİRİM TABLOSU

Ek: 1

………. SERBEST BÖLGE  İŞLETİCİSİ/KURUCUSU A.Ş.

İLGİLİ YIL :

                                                                                                                                                                                                                                                                                (USD)                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

İLGİLİ

AYLAR

İŞLETİCİLİK VEYA KURUCU İŞLETİCİLİK (*)

ÖZEL HESABA

 

 

KALAN TUTAR

 

3 (1-2)

 

 

GECİKME GÜN SAYISI

 

GECİKME FAİZİ (%12)

 

(4)

 

TOPLAM BORÇ

 

 

5 (3+4)

 

GELİRLERİ (Bölge İşletim Gelirleri  * )

GİDERLERİ (Aylık Giderlerden Aldığı Pay Tutarı)

 

GELİR-GİDER FARKI

 

%4

ÖZEL HESAP PAYI

(1)

 

AKTARILMASI GEREKEN TUTAR

 

AKTARILAN TUTAR

(2)

AKTARILMASI GEREKEN TARİH

 

AKTARILAN TARİH

 

OCAK

 

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

20.02.2015

 

 

0,00

 

0

 

0,00

 

0,00

 

ŞUBAT

 

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

20.03.2015

 

 

0,00

 

0

 

0,00

 

0,00

 

MART

 

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

20.04.2015

 

 

0,00

 

0

 

0,00

 

0,00

 

NİSAN

 

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

20.05.2015

 

 

0,00

 

0

 

0,00

 

0,00

 

MAYIS

 

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

22.06.2015

 

 

0,00

 

0

 

0,00

 

0,00

 

HAZİRAN

 

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

20.07.2015

 

 

0,00

 

0

 

0,00

 

0,00

 

TEMMUZ

 

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

20.08.2015

 

 

0,00

 

0

 

0,00

 

0,00

 

AĞUSTOS

 

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

21.09.2015

 

 

0,00

 

0

 

0,00

 

0,00

 

EYLÜL

 

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

20.10.2015

 

 

0,00

 

0

 

0,00

 

0,00

 

EKİM

 

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

20.11.2015

 

 

0,00

 

0

 

0,00

 

0,00

 

KASIM

 

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

21.12.2015

 

 

0,00

 

0

 

0,00

 

0,00

 

ARALIK

 

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

20.01.2016

 

 

0,00

 

0

 

0,00

 

0,00

 

TOPLAM

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

 

0,00

 

0

 

0,00

 

0,00

 

(*)      Bölge İşletim Gelirine; Varsa 2015/2 Sayılı Genelgenin 7 nci maddesinin 3 üncü bendine konu net gelirde ilave edilir. (**)    Kısmi ödeme olması halinde kalan tutar ve faiz için ilave satır açılarak hesaplamalar yapılacaktır.

(***)   Mersin Serbest Bölgesi işleticisi MESBAŞ bu tabloyu ayrıca II. kısım için BKİ olarak dolduracaktır.

(****) Tabloların tüm sayfalarında ilgili Bölge Müdürlüğünün  ve İşletici/BKİ'nin  yetkililerinin imzası ve kaşesi olacaktır.


Ek:2

………. SERBEST BÖLGE  İŞLETİCİSİ/KURUCUSU A.Ş.


AÇIK ALAN KİRALAMA GELİRLERİNİN TAHAKKUK-TAHSİL BİLDİRİM TABLOSU

İLGİLİ YIL :  (USD)


 

 

 

SIRA NO

 

 

FİRMA ÜNVANI

 

 

RUHSAT NO

 

 

ADA PAR.

 

 

FAALİYET KONUSU

 

KİRA BAŞLAMA TARİHİ

 

 

KİRA BİTİŞ

TARİHİ

 

 

ALAN (M2)

 

 

BİRİM FİYATI

 

KİRAYA ESAS GÜN

YILLIK KİRA TAHAKKUK TUTARININ

TAKSİT

 

PEŞİN ÖDENMESİ GEREKEN TARİH

İŞLETİCİ VEYA B.K.İ.NE YATIRILAN KİRA BEDELİNİN

ÖZEL HESABA

 

GECİKME GÜN SAYISI

 

GECİKME FAİZİ (%12)

 

 

TOP. BORÇ

 

 

TOP. ÖDENEN

KALAN

 

FİRMANIN TOPLAM BORCU

 

%100

 

%90, 70, 63,

4

(*)

 

SAYISI

 

TUTARI

 

YATIRILMASI GEREKEN TARİH

 

YATIRILAN TARİH

 

KİRAYA KARŞILIK YATIRILAN

 

FAİZE KARŞILIK YATI.

AKTARILMASI GEREKEN TAHAKKUK TUTARI (%90,70,63,4)

 

YATIRILMASI GEREKEN TARİH

 

YATIRILAN TARİH

 

BANKA DEKONT NO

 

KİRAYA KARŞILIK YATIRILAN

 

FAİZE KARŞILIK YATI.

 

KİRA BORCU

 

FAİZ BORCU

 

TOP. BORÇ

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

1. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

2. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

3. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

4. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

1. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

2. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

3. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

4. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

1. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

2. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

3. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

4. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

1. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

2. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

3. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

4. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

1. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

2. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

3. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

4. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

0

1. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

2. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

3. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

4. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

0

0

0

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

(*) Oranlar Bölgesine göre değişmekte olup, formüllerin bu oranlara (90,70,63,4 gibi) göre revize edilmesi gerekmektedir.

(**) Tabloların tüm sayfalarında ilgili Bölge Müdürlüğünün ve İşletici/BKİ'nin yetkililerinin imzası ve kaşesi olacaktır.


 

 

 

Ek:3

………. SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ/KURUCUSU A.Ş.


KAPALI ALAN KİRALAMA GELİRLERİNİN TAHAKKUK-TAHSİLAT  BİLDİRİM TABLOSU

İLGİLİ YIL: (USD)

 

 

 

SIRA NO

 

 

FİRMA ÜNVANI

 

 

RUHSAT NO

 

 

ADA PAR.

 

 

FAALİYET KONUSU

 

 

KİRA BAŞLAMA TARİHİ

 

 

KİRA BİTİŞ TARİHİ

 

 

KİRAYA ESAS GÜN

 

 

TOPLAM ALAN (M2)

ZEMİN KAT (M2)

 

 

BİRİM FİYATI

YILLIK KİRA TAHAKKUK TUTARININ

ÖDENECEK TUTAR

 

TAKSİT

 

PEŞİN ÖDENMESİ GEREKEN TARİH

 

İŞLETİCİ VEYA B.K.İ.NE YATIRILAN  KİRA BEDELİNİN

 

ÖZEL HESABA

 

 

GECİKME GÜN SAYISI

 

 

GECİKME FAİZİ (%12)

 

 

TOPLAM BORÇ

 

 

TOPLAM ÖDENEN

 

KALAN

 

 

FİRMANIN TOPLAM BORCU

 

ÜST KAT (M2)

 

%100

 

%90,70,

63,4

(*)

 

%100

 

%90,70,

63,4

 

SAYISI

 

TUTARI

 

YATIRILMASI GEREKEN TARİH

 

YATIRILAN TARİH

 

KİRAYA KARŞILIK YATIRILAN

 

FAİZE KARŞILIK YATIRILAN

 

AKTARILMASI GEREKEN TAHAKKUK TUTARI (%90,70,63,4)

 

YATIRILMASI GEREKEN TARİH

 

YATIRILAN TARİH

 

BANKA DEKONT NO

 

KİRAYA KARŞILIK YATIRILAN

 

FAİZE KARŞILIK YATAN

 

KİRA BORCU

 

FAİZ BORCU

 

TOP. BORÇ

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

1.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

2.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

0

 

0

3.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

4.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

1.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

2.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

0

 

0

3.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

4.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

1.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

2.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

0

 

0

3.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

4.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

1.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

2.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

0

 

0

3.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

4.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

1.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

2.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

0

 

0

3.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

4.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

1.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

2.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

0

 

0

3.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

4.TAK.

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

0

 

 

 

0

0

0

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

(*)  Oranlar Bölgesine göre değişmekte olup, formüllerin bu oranlara (90,70,63,4 gibi) göre revize edilmesi gerekmektedir. (**) Tabloların tüm sayfalarında ilgili Bölge Müdürlüğünün ve İşletici/BKİ'nin yetkililerinin imzası ve kaşesi olacaktır.


Ek:4


………. SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ/KURUCUSU A.Ş


BORÇLU FİRMALAR; KİRA TAKİP BİLDİRİM TABLOSU

(USD)


 

 

İLGİLİ

YIL

 

 

FİRMA ÜNVANI

 

 

RUHSAT NO

 

 

ADA / PAR.

 

 

FAALİYET KONUSU

 

 

KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ

 

 

KİRA BİTİŞ TARİHİ

 

PEŞİN ÖDENMESİ GEREKEN TARİH

 

 

FAİZ UYGULAMA TARİHİ

 

 

BİRİM FİYAT USD/M2

 

 

TOPLAM ALAN M2

 

 

KİRAYA ESAS GÜN

 

KİRA TAHAKKUK TUTARI TOP. (%100)

(a)

 

%..... DEPOZİTO TUTARI (aa)

(3)

ÖZEL HES.

AKT.GERK.

KİRA TAHAKKUK TUTARI (%90,70,63,4) (b)

 

GECİKME GÜN SAYISI

31/12/2015

 

FAİZ  BORCU %100

31/12/2015 TARİHİ İTİBARİYLE

(c )

ÖZEL HESABA FAİZ BORCU

(%90,70,63,4)

31/12/2015

İTİBARİYLE (d)

 

TOPLAM BORÇ

%100 (a+c)

 

ÖZEL HESABA TOPLAM BORÇ

 

(b+d)

 

 

İCRA DAİRESİ

 

 

İCRA TAKİP DOSYA NUMARASI

 

 

İCRA TAKİBİ BAŞLATMAMA/ BAŞLATAMAMA NEDENİ

 

 

1986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

1986 TOPLAM BORÇ

 

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

1987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

1987 TOPLAM BORÇ

 

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

…. TOPLAM BORÇ

 

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

…. TOPLAM BORÇ

 

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

2014 TOPLAM BORÇ

 

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

2015 TOPLAM BORÇ

 

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

GENEL TOPLAM (1986 - 2015)

 

0

 

0

 

0

0

0

0

 

 

 

Not:  1) (b)'deki oranlar Bölgesine göre değişmekte olup, formüllerin bu oranlara (90,70,63,4 gibi) göre revize edilmesi gerekmektedir.

2) Tablo her yıl için ayrı, ayrı ve firma bazında olacak şekilde düzenlenecektir.

3) Depozito tutarı sadece ilgili yılda gösterilecektir.

4) Tabloların tüm sayfalarında ilgili Bölge Müdürlüğünün ve İşletici/BKİ'nin yetkililerinin imzası ve kaşesi olacaktır.


Ek:5

Ruhsat Süresi Biten, Ruhsatı İptal Edilen ve Kira Borcu Bulunan Firmaların;   KİRA- DEPOZİTO DURUMU BİLDİRİM TABLOSU


………. SERBEST BÖLGE  İŞLETİCİSİ/KURUCUSU A.Ş.


(USD)


 

İLGİLİ

YIL

 

FİRMA ÜNVANI

 

RUHSAT NO

 

ADA / PAR.

 

FAALİYET KONUSU

 

KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ

 

KİRA BİTİŞ TARİHİ

 

BİRİM FİYAT USD/M2

 

TOPLAM ALAN M2

 

KİRAYA ESAS GÜN

 

KİRA TUTARI (%100)

%..... DEPOZİTO TUTARI  (*) (A)

 

DEPOZİTODAN DÜŞÜLEN TUTAR (B)

 

DEPOZİTO BAKİYE  TUTAR (A-B)

 

DEPOZİTODAN KULLANILAN TUTARA  İLİŞKİN  AÇIKLAMA

 

 

1986

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

1986 TOPLAM BORÇ

 

0

0

0

0

 

 

 

1987

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

1987 TOPLAM BORÇ

 

0

0

0

0

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

…. TOPLAM BORÇ

 

0

0

0

0

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

…. TOPLAM BORÇ

 

0

0

 

0

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

2014 TOPLAM BORÇ

 

0

0

0

0

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

 

0

 

2015 TOPLAM BORÇ

 

0

0

0

0

 

GENEL TOPLAM (1986 - 2015)

 

0

0

0

0

 

(*)   Depozito tutarı sadece ilgili yılda gösterilecektir.

(**) Tabloların tüm sayfalarında ilgili Bölge Müdürlüğünün ve İşletici/BKİ'nin yetkililerinin imzası ve kaşesi olacaktır.


 

 

Ek: 6

ARAZİ, BİNA VEYA TESİS SATIŞ GELİRLERİNİN TAHAKKUK-TAHSİL BİLDİRİM TABLOSU

 

………. SERBEST BÖLGE  İŞLETİCİSİ/KURUCUSU A.Ş.


İLGİLİ YIL:

(USD)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKSİT

 

B.K.İ.'NE YATIRILAN BİNA, TESİS VE ARAZİ SATIŞ BEDELİNİN

ÖZEL HESABA

 

 

SIRA NO

 

FİRMA ÜNVANI

 

RUHSAT NO

 

ADA  PAR.

 

FAALİYET KONUSU

 

SATIŞIN ÇEŞİDİ (Arazi, Bina, Tesis)

 

SATIŞIN YAPILDIĞI TARİH

 

ALAN (M2)

 

BİRİM SATIŞ BEDELİ ($/M2)

 

SATIŞ BEDELİNİN TOPLAMI

 

 

SAYISI

 

 

TARİHİ

PEŞİN ÖDENMESİ GEREKEN TARİH

 

YATIRILMASI GEREKEN TARİH

 

 

YATIRILAN TARİH

 

GELİR (TAHAKKUK EDEN SATIŞ TUTARI)

(a)

 

GİDER (MALİYET TUTARI)

(b)

 

GELİR- GİDER FARKI

c=a-b

 

FAİZE KARŞILIK YATIRILAN

 

AKTARILMASI GEREKEN TUTAR (TAHAKKUK)

d=(cx0,04)

 

YATIRILMASI GEREKEN TARİH

 

 

YATIRILAN TARİH

 

 

BANKA DEKONT NO

 

SATIŞA KARŞILIK YATIRILAN

 

FAİZE KARŞILIK YATI.

 

GECİKME GÜN SAYISI

 

GECİKME FAİZİ (%12)

 

 

TOP. BORÇ

 

 

TOP. ÖDENEN

 

SATIŞA AİT KALAN BORÇ

 

KALAN FAİZ BORCU

 

 

TOP.  BORÇ

 

FİRMANIN TOPLAM BORCU

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

2. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

3. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

4. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

2. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

3. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

4. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

2. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

3. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

4. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

2. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

3. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

4. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

2. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

3. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

4. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

2. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

3. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

4. TAKSİT

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

0

 

0

 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

(*) Tabloların tüm sayfalarında ilgili Bölge Müdürlüğünün ve İşletici/BKİ'nin yetkililerinin imzası ve kaşesi olacaktır.


 

 

 

Ek:7

………. SERBEST BÖLGE  İŞLETİCİSİ/KURUCUSU A.Ş

BORÇLU FİRMALAR; SATIŞA AİT TAKİP TABLOS

(USD)


 

 

 

İLGİLİ

YIL

 

 

FİRMA ÜNVANI

 

 

RUHSAT NO

 

 

ADA / PAR.

 

 

FAALİYET KONUSU

 

SATIŞIN ÇEŞİDİ (Arazi, Bina, Tesis)

 

SATIŞIN BAŞLANGIÇ TARİHİ

 

TAKSİT BİTİŞ TARİHİ

 

PEŞİN ÖDENMESİ GEREKEN TARİH

 

FAİZ UYGULAMA TARİHİ

 

BİRİM FİYAT USD/M2

 

TOPLAM ALAN M2

 

TAKSİT TARİHLERİ

 

TAHAKKUK EDEN

GELİR-GİDER FARKI (%100) (a)

ÖZEL HES.

AKT. GEREKEN TAHAKKUK TUTARI

(%4)

(b)

 

GECİKME GÜN SAYISI

31/12/2015

 

FAİZ  BORCU %100

31/12/2015 TARİHİ İTİBARİYLE

(c )

 

ÖZEL HESABA FAİZ

BORCU (%4)

31/12/2015

İTİBARİYLE (d)

 

TOPLAM BORÇ

%100 (a+c)

 

ÖZEL HESABA TOPLAM BORÇ

 

(b+d)

 

 

İCRA DAİRESİ

 

İCRA TAKİP DOSYA NUMARASI

 

İCRA TAKİBİ BAŞLATMAMA/ BAŞLATAMAMA NEDENİ

 

 

1986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

1986 TOPLAM BORÇ

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

1987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

1987 TOPLAM BORÇ

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

…. TOPLAM BORÇ

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

…. TOPLAM BORÇ

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

2014 TOPLAM BORÇ

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

2015 TOPLAM BORÇ

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

GENEL TOPLAM (1986 - 2015)

 

0

0

 

0

0

0

0

 

 

 

1) Tablo her yıl için ayrı, ayrı ve firma bazında olacak şekilde düzenlenecektir.

2) Tabloların tüm sayfalarında ilgili Bölge Müdürlüğünün ve İşletici/BKİ'nin yetkililerinin imzası ve kaşesi olacaktır.


EK-8

 

Rapor Sayısı :YMM ..../..../....                                                                     Tarih: ..../…./....

 

 

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

 

SERBEST BÖLGELER İŞLETİCİ/B.K.İ. ŞİRKET ÖZEL HESAP GELİR PAYLARI TASDİK RAPORU

 

 

 

 

 

 

 

Tasdik Yapan

 

Yeminli Mali Müşavirin

Şirket Unvanı: Adı Soyadı:

Bağlı Olduğu Oda:

 

Mühür No: Büro Adresi:

Telefon Numarası:

Tasdik

Sözleşmesinin

Tarihi:

Sayısı:

 

 

Serbest Bölge İşletici veya B.K.İ. Şirketin

Unvanı:

Adresi:

Vergi Dairesi:

Vergi Kimlik Numarası: Telefon Numarası:

E-Posta Adresi:

Tasdik Konusu ve kapsamı

Serbest Bölgeler Özel Hesap Gelir payının tespit ve tasdiki

Tasdik Dönemi

.... yılı

İşletici/B.K.İ Sözleşmesinin Tarih ve Uygulama Süresi

 

 

 

SONUÇ

 


YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SERBEST BÖLGELER İŞLETİCİ veya B.K.İ.  ŞİRKET ÖZEL HESAP GELİR

PAYLARI

 

TASDİK RAPORU DİSPOZİSYONU

 

I - G E NE L BİLG İ:

 

(Bu bölüm aşağıdaki bilgileri içerecektir.)

 

-       İşletici ve/veya B.K.İ.’nin ticari unvanı, ticaret sicili kaydı ve numarası ile vergi kimlik numarası,

 

-       Tasdik konusu ve taraflar arasında imzalanan YMM tasdik sözleşmesinin tarih ve numarası,

 

-           Firmanın sermaye yapısı ve tutarı ile ortaklarının ad ve soyadları, işyeri ve ikametgah adresleri, bağlı oldukları vergi dairesi ve hesap numaraları,

 

-       Serbest Bölge İşletilmesine veya Kurulup ve İşletilmesine dair sözleşme tarihi ve işletme süresi,

 

-           İşletici ve/veya B.K.İ.’nin iletişim araçlarının (telefon, teleks, faks, e-posta vb..) sayısı ve numaraları ile kanuni defterlere kayıtlı olup olmadığı,

 

-       Bölge arazisinin mülkiyeti ve büyüklüğü,

 

-       Alt ve üst yapılar ile uygulanan projeler,

 

-       Arazi ve kapalı işyerleri ve yapılan kiralamalar ve satışlar hakkında bilgi,

 

-       İşletici ve/veya B.K.İ.’nin faaliyet konuları ve almış olduğu faaliyet ruhsatları,

 

-       İşletici ve/veya B.K.İ.’nin son üç yıllık faaliyetleri (gelir tablosuna göre son üç yıllık net satış tutarları),

 

-       İşletici ve/veya B.K.İ.’nin son üç yılda işyerinde çalıştırdığı işçi sayısı (SGK bildirgesiyle uyumlu),

 

-       Tasdik Dönemine ait Mali Tabloları (Bilanço, Gelir Tablosu ve kâr Dağıtım Tablosu, Aylık Gelir Tabloları),

 

-       Kiralama ve satışlara ilişkin bildirgeleri,

 

-       Muhasebeden sorumlu olanların adları, eğitim durumu ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli

Mali Müşavir unvanını alıp almadıkları,

 

-       Gerekli görülen diğer hususlar.

 

 

 

II-U SU L  İ NCE LE ME LER İ :

 

(Bu bölümde en az aşağıdaki hususlar tespit edilecektir.)

 

-       Yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler,

 

-       İşletici ve/veya B.K.İ. faaliyet türlerine göre tuttuğu defterlere ait tasdik bilgisi,

 

-           Defter  kayıtlarına  dayanak  teşkil  eden  belgelerin  usulüne  uygun  olup  olmadığı,  gerçeği  yansıtıp yansıtmadığı,

 

-       Defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe ilkelerine ve işbu Genelgeye uygun olup olmadığı,

 

-       Faaliyet  türlerine  göre  gelir  ve  gider  hesaplarının  ayrı  izlenip  izlenmediği  (hesap  grup  ve  adları

belirtilmelidir),

 

-           Bölge  müdürlüğüne  elden  veya  SBBUP  uygulaması  kapsamında  verilen  aylık  gelir  bildirgelerin, zamanında verilip verilmediği,

 

-       Dönem içinde verilen aylık gelir bildirgeleri hakkında özet bilgi.

 

III- HE SAP  İ NCE LE ME LE Rİ :


(Bu bölümde yer alacak olan hususlar İşletici ve/veya B.K.İ. ile imzalanan Sözleşmenin “Bölgenin İşletilmesi ve Mali Yükümlülükler” başlıklı hükümlerine göre tahakkuk eden yıllık gelir payının, aylık gelir payının, kiralama gelir payı ve satış gelir payının hesaplanmasına ilişkin bilgilere yer verilecektir.)

 

1. Yıllık kâr Payı

 

a) Sözleşmede yıllık kâr payı ödeneceğine ilişkin hüküm bulunması halinde yıllık kâr payı hesaplama usulüne ve hesaplamanın İşletme Sözleşmesi ve Genelge düzenlemelerine uygunluğa ilişkin bilgi,

 

b) Yıllık kâr payını hesaplama usulüne ve hesaplanan tutara ilişkin bilgi.

 

2. Aylık Gelir Payı

 

a) Bölgenin işletilmesiyle ilgili faaliyetler kapsamında aylık bazda elde edilen brüt gelirlere,     aylık bazda üstlenilen giderlere ait bilgi,

 

b) Müşterek giderler, faiz gelirleri, kur farkları ve finansman giderlerinin ayrı hesaplarda izlenmesi ve dağıtımına ilişkin bilgi,

 

c) Bölgenin işletilmesiyle ilgili tüm faaliyetler kapsamında aylık bazda elde edilen net gelirlere ait bilgi, d) Aylık net gelir, gelir payı hesaplama usulü ve tutarına ilişkin bilgi.

 

3. Kira Geliri Payı

a) Kiralamalara ve kira geliri tahakkuklarına ait bilgi, b) Kira geliri tahsilâtlarına ait bilgi,

c) Kira geliri tahsilâtlarına ait takiplere ilişkin bilgi,

d) Kira gelirleri üzerinden hesaplanan gelir payı ve tutara ilişkin bilgi.


4. Aylık Satış Geliri Payı

a) Satışlar ve satış geliri tahakkuklarına ait bilgi, b) Satış geliri tahsilâtlarına ait bilgi,

 

İşletici ve/veya B.K.İ. Aylık Net Gelir ve %4 Gelir Payı Hesap Tablosu

 

Dönem

….. Yılı     …….……Ayı

 

 

 

Gelir/Gider Türleri

(I)

(II)

(III)

(IV)

(V)

 

 

Aylık Gelir

Tutarı

 

Toplam Gelir İçindeki Payı (I/A)

 

Aylık Giderlerden Aldığı Pay (B*II)

 

 

Net Gelir Tutarı

(I‐III)

 

 

Hesaplanan Pay

(IV*oran)

Gelir Türleri

 

1

 

Bölge İşletim Gelirleri

 

 

 

 

 

2

 

Açık Alan Kira Gelirleri (Üretim)

 

 

 

 

 

3

 

Genel Depo Kira Gelirleri

 

 

 

 

 

4

 

Ofis Kira Gelirleri

 

 

 

 

 

5

 

Stok Saha Kira geliri (Açık)

 

 

 

 

 

6

 

Modüler İşyeri Kira Geliri

 

 

 

 

 

7

 

S.B.Müd. Den Aktarılan Paylar

 

 

 

 

 

8

 

Arsa satış Geliri

 

 

 

 

 

9

 

Bina (Tesis, İşyeri) satış Geliri

 

 

 

 

 

10

 

Faiz Gelirleri

 

 

 

 

 

11

....

 

 

 

 

 

Gelirler Toplamı (A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gider Türleri

1

Hizmet Üretim Maliyeti (740 nolu

Hesap)

 

2

Pazarlama Satış ve Dağ. Gid. (760 nolu

Hesap)

 

3

Genel Yönetim Giderleri (770 nolu

Hesap)

 

4

 

Finansman Giderleri (780 nolu Hesap)

 

5

Arsa, Bina (Tesis ve İşyeri) Maliyeti

(250 ve 252(‐257) nolu Hesap

 

6

...

 

Giderler Toplamı (B)

 

 

Aylık Faaliyet Karı (A‐B)

 

 

Hesaplanan Gelir Payı Toplam

Tutarı (V)

 

16

c) Satış geliri tahsilâtlarına ait takiplere ilişkin bilgi,

 

d) Satış gelirleri üzerinden hesaplanan gelir payı ve tutara ilişkin bilgi,

 

Hesaplanan yıllık kâr payı, aylık gelir payı, kira gelirleri payı, satış gelirleri paylarına yönelik olarak, İşletici ve/veya B.K.İ. şirketlerin beyan ettiği tutarlar ile uyumlu olup olmadığı, varsa farklılığın nedenlerinin izah edilmesi.

 

 

 

IV- SONUÇ:

 

Yeminli mali müşavir, İşletici ve/veya B.K.İ. şirketlerin ilgili dönem hesaplarının Serbest Bölgenin İşletilmesi/Kurulup  İşletilmesine dair  Sözleşme  hükümleri  ve  iş bu  Genelge  düzenlemeleri  ile 3568  sayılı Kanunun 12’nci maddesi yönünden incelendiğini, fiili durumun, muhasebe kayıt ve belgelerinin ve buna ilişkin bildirimlerin ilgili mevzuata ve Sözleşme hükümlerine uygunluğunu araştırdığını belirterek, Isletici ve B.K.I. şirketler ile yapılan sözleşmeler kapsamında Özel Hesaba aktarılacak, yıllık kâr payı, aylık gelir payı, arazi, bina, tesis ve işyerlerinin kiralama ve satış gelirleri payı tutarlarının doğruluğunun tespiti ile hesapların  muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğu, hesapların gerçeğe uygun ve doğru bilgi verecek şekilde tutulduğunu, Özel Hesaba yapılması gereken ödemelerin ne kadar olduğunu, ve İşletici ve/veya B.K.İ. şirketlerin beyanlarının ve yapılan ödemelerin doğruluğunu tasdik ettiği konusunda kesin görüş beyan ve ifade edecektir.

 

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

 

Adı ve Soyadı

İmza

Mühür

 

Ekler:

1)  Bakanlık ile İşletici ve/veya B.K.İ. ile imzalanan sözleşme,

2)  İşletici ve/veya B.K.İ.’nin sahip olduğu Faaliyet Ruhsat örnekleri,

3)  Yıllık kâr payı bildirimleri ve banka ödeme dekont örnekleri,

4)  Aylık gelir payı bildirimleri ve banka ödeme dekont örnekleri,

5)  Kira geliri payı bildirimleri (tahakkuk-tahsil) ve banka ödeme dekont örnekleri,

6)  Satış gelir payı bildirimleri (tahakkuk-tahsil) ve banka ödeme dekont örnekleri,

7)  Tasdik yapılan yıla ait Mali Tabloları (ayrıntılı bilanço ve gelir tablosu ile kâr dağıtım Tablosu, aylık gelir

tabloları)

8)  YMM ile yapılan Tasdik sözleşmesi örneği,

9)  YMM Faaliyet Belgesi,

10) Diğer

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300851 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300851 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?