Serbest bölgeye geçici ihracı yapılıp, daha sonra kesin ihracı gerçekleştirilen mallar için K.D.V.'nin ne şekilde uygulanacağı hk.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel MüdürlüğüTARIH :18.12.1996
SAYI :B.07.0.GEL.0.54/5416-162/60394
KONU :Serbest bölgeye geçici ihracı yapılıp, daha sonra kesin ihracı gerçekleştirilen mallar için K.D.V.'nin ne şekilde uygulanacağı hk.


İZMİR VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Vasıtalı Verg. Gelir Müdürlüğüne)İLGİ: a) 23.6.1992 gün ve KDV:174002-1732/1158/925/17787 sayılı yazınız.
b) 22.11.1995 gün ve 0.54/5416-162/65009 sayılı yazımız.
c) 30.09.1996 tarih ve 0.35.12/KDV-02.2628/1313 sayılı yazınız.

İlgi (a) da kayıtlı yazınızda, Kordon Vergi Dairesi mükelleflerinden ............................... tarafından serbest bölgeye geçici ihracı yapılıp, daha sonra kesin ihracı gerçekleştirilen mallar için katma değer vergisi genel tebliğine uygun tarihleri içeren gümrük çıkış beyannamelerinin düzenlenmediği belirtilerek yapılacak işlemin bildirilmesi istenmektedir.

Konu ile ilgili olarak Gümrük Müsteşarlığı ile yapılan yazışma sonucu alınan 20.10.1996 tarih ve 49544 sayılı bir örneği ilişik yazıda geçici ihracat işlemlerinde gümrük idarelerince geçici çıkış beyannamesi düzenlendiği, bunun dışında başka bir belgenin bulunmadığı belirtilmektedir.

İlgi (c) de kayıtlı yazınızda ise, Konak Vergi Dairesi mükelleflerinden ........................ Ltd. Şti. nin serbest bölgede bulunan firmaya fason işçilik yaptığı belirtilerek 51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği gereğince serbest bölgeye kesilecek fason faturalara katma değer vergisi uygulanıp uygulanmayacağı konusundaki görüşümüz sorulmaktadır.

51 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin II bölümünde fason olarak yaptırılan işlerde tevkifat uygulaması ile ilgili olarak gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Sözü edilen tebliğde fason hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin 2/3'ü fason iş yaptıranlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmek üzere tevkifata tabi tutulacağı, 1/3'ünün ise fason iş yapana ödeneceği belirtilmiştir.

Ancak, bahse konu olayda fason hizmet işi serbest bölgede bulunan firmaya yapıldığından fason hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulmadan, fason hizmeti veren adı geçen mükellef tarafından beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878354 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878354 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?