Serbest dolaşımda bulunan eşyanın serbest bölgelerdeki alıcılara tesliminde KDV ihracat istisnasından yararlanılabilmesi için “Serbest Bölge İşlem Formu”nun.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI      : B.07.1.GİB.0.01.53/5311-2654 (20.02.2008)

Serbest dolaşımda bulunan eşyanın serbest bölgelerdeki alıcılara tesliminde KDV ihracat istisnasından yararlanılabilmesi için “Serbest Bölge İşlem Formu”nun tevsik edici belge olarak kullanılması Hk.

İLGİ: a) ................ tarih ve ..................... sayılı yazınız.

           b) ................ tarih ve ...............sayılı yazımız.

           c) ................ tarih ve ............. sayılı yazınız.

İlgi (c)'de kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca serbest bölgelere yürürlükteki ihracat ve gümrük mevzuatlarına uygun olarak yapılan mal teslimleri, serbest bölgedeki alıcıya yapılması, serbest bölgeye vasıl olması, gümrük beyannamesi (ve serbest bölgedeki alıcı adına düzenlenen ihracat faturası) ile tevsik edilmesi kaydıyla, ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmektedir. Serbest bölgelere ihracat istisnası kapsamındaki teslimlerin tevsikinde asli belge olarak "gümrük beyannamesi" aranılmakla birlikte ilgi (b)'de kayıtlı yazımızda da belirtildiği üzere işlemin niteliği ve durumun gerekliliği gözetilerek, gümrük beyannamesi yerine geçecek başka belgeler de Müsteşarlığınızın olumlu görüşleri alınmak kaydıyla ihracat istisnası bakımından tevsik edici belge olarak kabul edilebilmektedir.

İlgi (c)'de kayıtlı yazınızdan;

- 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri çerçevesinde kullanılan serbest bölge işlem formunun (SBİF), serbest bölgeye giren ve çıkan eşyanın cins, nevi, miktar, kıymet gibi gümrük beyannamesinde yer alan bilgileri kapsadığı,

- Gümrük beyannamesi uygulamasında olduğu gibi eşyanın serbest bölgelere SBİF ile girip çıkmasının Gümrük İdaresinin gözetim, denetim, görev ve sorumluluğunu değiştirmediği,

- Serbest bölgelere eşya teslimlerinde SBİF'in kullanılmasının mümkün bulunduğu hususunda Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ile de mutabakat sağlandığı

anlaşılmaktadır. 

Buna göre, serbest dolaşımda bulunan eşyanın serbest bölgelerdeki alıcılara tesliminde KDV ihracat istisnasından yararlanılabilmesi için "Serbest Bölge İşlem Formu"nun tevsik edici belge olarak kullanılması Başkanlığımızca da uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Başkan a.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268436 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268436 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?