Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı:2011/1650)

   Karar Sayısı : 2011/1650  28.04.2011-27918 resmi Gazete

             Ekli “Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 28/3/2011 tarihli ve 12251 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

SEYAHAT ÇANTALARI, EL ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALARIN İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsam

MADDE 1 (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar kapsamında, 31/3/2008 tarihli ve 2008/13449 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar gereğince seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatına yönelik olarak ek mali yükümlülük şeklinde yürürlükte olan korunma önleminin bitiş tarihinden itibaren uygulanacak olan geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Geçici korunma önlemi

MADDE 2 (1) 42.02 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan seyahat çantaları, el çantaları ve benzeri mahfazaların ithalatında oluşabilecek telafisi güç zararların ortadan kaldırılabilmesini teminen, anılan eşyanın ithalatında azami 200 (iki yüz) gün süreyle 2,70 ABD Doları/Kg (maksimum 4,25 ABD Doları/Adet) tutarında geçici korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük Gümrük Mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.

(2) Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir.

(3) Soruşturma sonucunda korunma önleminin, geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki fark ilgililere iade edilir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise aradaki fark tahsil edilmez.

(4) Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi halinde, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar, Gümrük Mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dâhilinde ilgililere iade edilir.

(5) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer Gümrük Mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, geçici korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(6) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Tarife kontenjanı

MADDE 3 (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın geçici korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 5.360.706 adet olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için verilecek tarife kontenjanı 1.786.902 adedi geçemez.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Yürürlük

MADDE 4 (1) Bu Karar 8/4/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Kararın ekini görmek için tıklayınız

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930800 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930800 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?