Sınır Ticaret Merkezleri Kurulmasına İlişkin Kararın Uygulanmasına Dair Yönetmelik

13.12.2003- 25315 Resmi Gazete

SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

Amaç

Madde 1— Bu Yönetmeliğin amacı, Sınır Ticaret Merkezlerinin inşasına, işletilmesine, fiziki düzenlenmesine, stok kontrollerinin yapılmasına, bu merkezlere giriş ve çıkışların düzenlenmesine, Sınır Ticaret Merkezi İşleticisinin kuruluş, görev, yetki ve faaliyetlerine, Sınır Ticaret Merkezi Mağazalarının işletme izinlerinin verilmesi ve iptal edilmesine, Sınır Ticaret Merkezlerine konulan eşya ile ilgili teminata ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2— Bu Yönetmelik 4458 sayılı Gümrük Kanununun 172 nci maddesi ile 10/04/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25/03/2003 tarihli ve 2003/5408 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sınır Ticaret Merkezleri Kurulmasına İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3— Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık; Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığını,

b) Müsteşarlık; Gümrük Müsteşarlığını,

c) Sınır Ticaret Merkezi; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine komşu ülkelere sınırı bulunan Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep ve Hatay illerinde sınır ticareti faaliyetinde bulunmak üzere oluşturulan yerleri,

d) Sınır Ticaret Merkezi İşleticisi; bulunduğu ilin İl Özel İdaresi, İl ve İlçe Ticaret Odası veya İl ve İlçe Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile en az iki İhracatçı Birliğinin katılımıyla oluşturulan ve Sınır Ticaret Merkezini işleten anonim şirketi,

e) Sınır Ticaret Merkezi Mağazaları; Sınır Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren mağazaları,

f) Uygunluk Belgesi; Sınır Ticaret Merkezine getirilerek ithal edilen ve ilgili il dahilinde dağıtımı yapılan eşyayı satın alan esnaf ile gerçek ve tüzel kişi tacirler (vakıflar, dernekler ve belediyeler ile bunlar tarafından kurulan veya bunların ortak oldukları firmalar hariç) adına düzenlenen belgeyi,

g) Değerlendirme Komisyonu, ilgili ilin Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında Defterdar, Gümrük Müdürü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, Tarım İl Müdürü İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcilerinden oluşan komisyonu,

h) Komisyon; Dış Ticaret Müsteşarlığının koordinatörlüğünde Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı temsilcilerinden oluşan ve Sınır Ticaret Merkezinin Kuruluşunu Devlet Bakanlığına teklif eden komisyonu,

ı) Yolcu deyimi, herhangi bir amaçla (ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi veya turizm) kısa veya uzun bir süre kalmak üzere, yabancı bir ülkeden kara, demiryolu, deniz veya hava yollarından biriyle Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yabancı bir ülkede oturan Türkler ile yabancılar ve herhangi bir amaç ile gittikleri yabancı ülkeden kesin veya geçici olarak dönen, Türkiyede oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiyeden aynı amaçlarla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye giden benzeri Türk ve yabancıları,

j) Depo; ithal veya ihraç amacıyla Sınır Ticaret Merkezine getirilen eşyanın geçici olarak konulduğu yeri,

ifade eder.

Yetki

Madde 4— Ekonomik gereklilikler ve dış ticaret politikaları konusunda Dış Ticaret Müsteşarlığının da görüşleri dikkate alınarak bu Yönetmelikte yer alan hususlarda düzenleme yapmaya, bu Yönetmelikte öngörülmeyen sorunların ortaya çıkması halinde bunları inceleyerek sonuçlandırmaya Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Sınır Ticaret Merkezi İşletme İzni

Madde 5— Sınır Ticaret Merkezi kurulması için onay verilen ilin, il özel idaresi, il ve ilçe ticaret odası veya il ve ilçe ticaret ve sanayi odası, esnaf ve sanatkarlar odaları birliği ile en az iki ihracatçı birliğinin katılımıyla oluşturulan anonim şirket sınır ticaret merkezi işletme izni almak üzere ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne başvuruda bulunur.

İşletme izninin verilebilmesi için ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü, söz konusu anonim şirket kuruluş akdinin ibrazını arar.

Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendinde yer alan şartlar, anonim şirkette görev yapan müdürler için de aranır.

Sınır Ticaret Merkezi Fiziki Düzenleme ve İnşası

Madde 6— Sınır Ticaret Merkezinin fiziki düzenleme ve inşası, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü çerçevesinde Sınır Ticaret Merkezi işletme izni alan anonim şirket tarafından yapılır veya yaptırılır.

Sınır Ticaret Merkezleri, ihraç ve ithal eşyasının birbirinden fiziksel olarak ayrı bölümlerde merkeze giriş ve çıkışı ile sergilenmesini; Sınır Ticaret Merkezlerine yurt dışına giden yolcu ile gelen yolcunun giriş ve çıkışlarının birbirinden ayrı yerlerden yapılmasını; eşya nakleden araçlar ile yolcu araçlarının birbirinden bağımsız alanda bulunmasını ve dışarıdan gelecek müdahalelerin engellenmesini; ayrıca, gerektiğinde satış ve depolama yerleri ile laboratuarların da bulunduğu bölümler olmasını sağlayacak şekilde inşa edilir.

Sınır Ticaret Merkezleri, ihtiyaca göre boyutlarının genişletilebilmesi veya daraltılabilmesine imkan tanıyacak şekilde projelendirilir.

Sınır Ticaret Merkezi Mağazası İşletme İzni

Madde 7— Sınır Ticaret Merkezi Mağazası işletme izni Sınır Ticaret Merkezi İşleticisinin teklifi üzerine ilgili esnaflar ile gerçek ve tüzel kişi tacirlere (vakıflar, dernekler ve belediyeler ile bunlar tarafından kurulan veya bunların ortak oldukları firmalar hariç) verilir.

Bu kişilerin;

a) Tüzel kişi tacir ise; Sınır Ticaret Merkezleri kurulması için onay verilen ilde asgari üç yıldır faaliyette bulunuyor olması,

b) Esnaf veya gerçek kişi tacir ise; Sınır Ticaret Merkezleri kurulması için onay verilen ilde en az üç yıldır basit veya gerçek usulde vergi mükellefi olarak faaliyette bulunan gerçek kişiler olması,

gerekir.

Aynı gerçek veya tüzel kişi tacir veya esnaf, aynı Sınır Ticaret Merkezinde en fazla 1 adet Mağaza işletme izni alabilir. İşletme izni hiçbir şekilde devredilemez.

Sınır Ticaret Merkezi Mağazası İşletme İzni Başvurusu

Madde 8— Sınır Ticaret Merkezi Mağazası işletme izni almak üzere başvuracak gerçek kişilerin tamamının veya tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve şirket müdürleri ile şirket sermayesinin %10 undan fazlasına sahip olanların;

a) Hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, sahtecilik, yalan yere şahitlik, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet ve ihtilas cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca infaz edilmeyenler hariç vergi kaçakçılığı veya 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları,

b) Yönetmeliğe ekli örneğe uygun ve noter huzurunda düzenlenen (Ek-1) taahhütname vermeleri,

gerekir.

Sınır Ticaret Merkezi Mağazası işletmek isteyen kişiler, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde ve bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen şartların varlığını kanıtlayan bilgi ve belgeler ile Sınır Ticaret Merkezi İşleticisi ile yapılmış olan kira sözleşmesinin aslı veya noterden onaylı örneğini gümrük idaresine gönderilmek üzere Sınır Ticaret Merkezi İşleticisine verir. Sınır Ticaret Merkezi İşleticisi en kısa sürede başvuruyu ilgili gümrük idaresine ulaştırmakla mükelleftir. Sınır Ticaret Merkezi İşleticisi başvurunun yukarıda belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığını göz önünde bulundurmak zorundadır.

İlgili gümrük idaresince, ekonomik gereklilik ve dış ticaret politikaları da göz önünde bulundurularak başvurular değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde yerinde incelemeler de yaptırmak suretiyle bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz olduğu görüldüğü takdirde Sınır Ticaret Merkezi Mağazası işletme izni verilir.

Denetim, Müeyyide ve İznin İptali

Madde 9— Sınır Ticaret Merkezi, gümrük müfettiş ve müfettiş muavinlerinin, gümrük kontrolörleri ve stajyer gümrük kontrolörleri ile gümrük ve muhafaza başmüdürü, gümrük müdürü ve yetkili memurlarının, Başmüdürlükçe veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak görevlilerin inceleme ve denetimine tabidir.

Sınır Ticaret Merkezi İşleticisi ve buralarda bulunan Mağazaların yetkilileri, bu yerleri inceleme ve denetim elemanlarının talepleri halinde derhal açmaya, her türlü kolaylığı göstermeye ve istenen bilgi ve belgeleri vermeye mecburdur. Buna riayetsizlik halinde ilgili Sınır Ticaret Merkezi Mağazası, denetim ve inceleme yapanlarca istenen hususlar yerine getirilinceye kadar geçici olarak kapatılır. İstenilen hususlar yerine getirildiğinde derhal açılır.

Bu yerlerde yapılacak denetim ve soruşturma sonucunda tespit edilen usulsüzlük ve yolsuzluk için ilgililer hakkında Gümrük Kanunu hükümleri uygulanır; duruma göre 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre takibatta bulunulur ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Belirtilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle;

a) Sınır Ticaret Merkezi Mağazası 10 ila 30 güne kadar denetimi yapan kişilerce veya gümrük idaresince kapatılabilir.

b) Sınır Ticaret Merkezi İşleticisinin ithalat ve ihracat faaliyetleri Müsteşarlıkça sınırlandırılabilir.

Kapatma kararı, kapatma nedenleriyle birlikte en seri haberleşme aracı ile kapatma süresi de belirtilmek suretiyle Gümrük Müsteşarlığına bildirilir. Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) kapatma süresini 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir. Gümrük Müsteşarlığından (Gümrükler Genel Müdürlüğü) kapatma süresinin uzatıldığına ilişkin bir talimat alınmamış olması halinde ilgili gümrük idaresi geçici kapatma süresinin bitimini izleyen gün mağazanın açılışına izin verir.

Yetkililerce denetim ve soruşturma yapılıyor olması, Devlet alacağını koruyucu tedbirler alınması, İşleticinin ve Mağazanın gümrük müdürlüğüne karşı sorumluluğunu kaldırmaz.

Bu Yönetmelikle gümrük müdürlüğüne ibrazı öngörülen belgeleri zamanında ibraz etmeyen Sınır Ticaret Merkezi Mağazaları, bu belgeler verilinceye kadar gümrük müdürünce kapatılabilir. Üst aramasına karşı koyan veya gümrük nizamlarına uymayan personelin daimi giriş kartı gümrük ve muhafaza başmüdürü, gümrük müdürü veya gümrük muhafaza müdürü tarafından iptal edilir veya iptali hususunda gerekli girişimlerde bulunulur.

Sınır Ticaret Merkezi Mağazası işletme izni; mağaza işletme izni verilmesinden itibaren 1 ay içinde mağazanın faaliyete geçmemesi halinde veya mağaza işletme izni verilmesinden sonra mağaza işleticisinin bu Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilen şartları kaybetmesi halinde süresiz iptal edilir.

Gümrük İdaresi, taahhütlerine uymayan ve 31/05/2002 tarihli 24771 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Gümrük Yönetmeliği ile bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mağaza sahiplerine duyuru yaparak tayin edeceği uygun bir süre içinde bu ödevlerini yerine getirmelerini, aksi halde verilen süre sonunda iznin süresiz iptal edileceğini bildirir.

Mağaza işleticileri bu yükümlülüklerini belirlenen sürede yerine getirmedikleri takdirde, konu Gümrükler Başmüdürlüğü kanalıyla Müsteşarlığa intikal ettirilir ve Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından verilmiş izin iptal edilir.

Sınır Ticaret Merkezindeki faaliyetine kendi isteği ile son vermek isteyen mağaza sahipleri durumu bir dilekçe ile Sınır Ticaret Merkezi İşleticisine intikal ettirir.

Kendi isteği ile faaliyetine son veren, geçici kapatılan veya işletme izni süresiz iptal edilen mağazalar ile faaliyeti sınırlandırılan Sınır Ticaret Merkezi İşleticileri tarafından Sınır Ticaret Merkezine yeniden eşya konulmasına izin verilmez; mevcut eşya üzerinde mağaza veya Sınır Ticaret Merkezi İşleticisi tasarruf hakkına sahiptir.

Sınır Ticaret Merkezi İşleticisinin ve Mağazalarının Sorumlulukları

Madde 10— Sınır Ticaret Merkezi İşleticisinin ve Mağazalarının sorumlulukları şunlardır;

a) Sınır Ticaret Merkezi İşleticisi, Sınır Ticaret Merkezinin tamamının genel bakım ve onarımını yapmak, bina ve tesisatında sonradan meydana gelecek arızaları tamir etmek, hizmetlerin hızlı yapılmasını teminen yeni teknolojinin gerektirdiği alet ve cihazları sağlamak, izinsiz olarak tesisleri hiçbir surette değiştirmemek, genişletmemek ve daraltmamakla, mağaza işleticisinin bu yönetmelikte belirtilen şartları kaybetmesi halinde gümrük idaresine bildirmekle yükümlüdür.

b) Sınır Ticaret Merkezi İşleticisi ve Mağaza İşleticileri; eşyanın Sınır Ticaret Merkezinde bulunduğu süre içerisinde gümrük gözetimi altında bulunmasını sağlamak, eşyanın iyi muhafaza edilmesi konusunda yükümlülüklerini yerine getirmek ve izinde belirtilen şartlara uymak zorundadır.

c) Sınır Ticaret Merkezi İşleticileri ve/veya Sınır Ticaret Merkezi Mağaza İşleticileri, Sınır Ticaret Merkezine alınan eşyanın bu merkezlere girerken gümrük idaresince tespit edilen miktarı üzerinden ve eğer tespit yapılmamışsa belgelerinde yazılı miktarları üzerinden, Sınır Ticaret Merkezinde eşya değiştirilmesinden, gümrük idaresine karşı mali bakımdan sorumludur.

Bu sorumluluk, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, eşyanın gümrükçe tespit olunan veya belgelerinde ve Gümrük Beyannamesinde yazılı miktarına ve cinsine göre eksiklik veya değişiklik ortaya çıkması halinde, bunlara ait gümrük vergilerinin ve cezaların ödenmesini kapsar.

Ancak, eşyanın tabiatından doğan kayıp ve fireler ile Sınır Ticaret Merkezi İşleticilerinin ve mağazalarının kusur ve hatalarından meydana gelmeyen telef, kayıp, doğal afet, yangın, su basması, çalınma ve benzeri haller dolayısıyla meydana gelen eksikliklerin gümrük idaresine ispat edilmesi ve bunun idarece de kabul edilmesi halinde sorumluluk söz konusu olmaz.

Bununla beraber, eşya gümrük vergileri de dahil olduğu halde sigortalanmış ve sigorta sözleşmesine göre bu vergileri sigorta şirketinden tazminat olarak alınmış ise, bu gibi noksanlık ve eksikliklere ait gümrük vergileri sigorta ettirenden veya lehine ettirilenden alınır.

Yukarıda yazılı nedenler dışında kalan noksanlıklar kabul edilmez. Bunların vergi ve cezaları toplamından oluşan tutar, yerine göre işletici veya mağazalardan alınır.

d) Sınır Ticaret Merkezi İşleticileri ve Mağazaları tutacakları giriş, çıkış kayıt ve muhasebelerini gümrük denetlemesini sağlayacak şekil ve usullere uygun surette yürütmek zorundadır.

e) Sınır Ticaret Merkezi İşleticisi, Sınır Ticaret Merkezlerinde yer alan mağazaları kiraya vermeye ve kira gelirlerini tahsil etmeye; ithal edilecek eşyaya ilişkin belirlenen il kotalarını Sınır Ticaret Merkezi içerisinde bulunan mağazalara talep edilen miktar ve mağaza sayısını dikkate alarak tahsis etmeye yetkilidir.

f) Sınır Ticaret Merkezi işleticileri veya mağazaları, yolculara satacakları eşyanın ithalat işlemlerini yerine getirdikten sonra satışa sunar. Yolculara satılacak miktar, esnafa dağıtımı yapılacak miktarın %20 sini geçemez.

Faaliyet Alanı

Madde 11— Sınır Ticaret Merkezi İşleticisinin faaliyet alanı sadece Sınır Ticaret Merkezinin İşletilmesi ve bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen hususlarla sınırlıdır.

Defter ve Belgeler

Madde 12— Sınır Ticaret Merkezi İşleticisi ile Sınır Ticaret Merkezi Mağazası işletme izni alanlar, gümrük mevzuatı açısından aşağıdaki defter ve belgeleri tutmak ve düzenlemek zorundadır:

a) Sınır Ticaret Merkezi eşya giriş-çıkış defteri,

b) İhracata ilişkin gümrük beyannamesi,

c) İthalata ilişkin gümrük beyannamesi,

d) Satış belgesi,

e) Aylık satış listesi,

f) Sınır Ticaret Merkezi Aylık İstatistik Formu.

Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla Gümrük Beyanı yapılması halinde bilgisayar ortamında tutulan kayıtlar, defter ve belgeler hükmündedir.

Gümrük beyannamesi düzenlenirken beyannamenin ilgili kutucuğuna 31/5/2002 tarihli 24771 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Gümrük Yönetmeliğinin 20 nolu ekinde yer alan Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatının 9 nolu ekinin 2 nci sütununda yer alan kod ile 3 üncü sütununda yer alan ülke adı-il adı-STM adı yazılır.

İlgili kişiler bu defter ve belgeleri gümrük kontrolü amacıyla beş yıl süre ile saklamak zorundadırlar.

Bu defter ve belgelerin saklama süresi defterlerin tasdik edildiği, belgelerin ise düzenlendiği yılın sonundan itibaren işlemeye başlar.

Sınır Ticaret Merkezi Eşya Giriş-Çıkış Defteri

Madde 13— Sınır Ticaret Merkezi Eşya Giriş-Çıkış Defteri; depoya veya mağazaya alınan ve depodan veya mağazadan çıkan her beyanname veya satış belgesi muhteviyatı eşyaya ait işlemlerin tarih sırası itibarıyla kaydedildiği defterdir (Ek-2).

Sınır Ticaret Merkezi Eşya Giriş-Çıkış Defterinin her yaprağı müteselsil sıra numaralı olur.

Sınır Ticaret Merkezi Eşya Giriş-Çıkış Defterinin,

a) Yeni faaliyete geçenler için faaliyete geçmeden önce,

b) Öteden beri faaliyete devam edenler için defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda,

c) Defter yapraklarının dolması halinde yaprakların kullanılmaya başlanmasından önce,

tasdik ettirilmesi mecburidir.

Sınır Ticaret Merkezi Eşya Giriş-Çıkış Defteri, satış mağazasının bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar tarafından tasdik edilir.

Noterlerin yapacağı tasdik şerhi Sınır Ticaret Merkezi Eşya Giriş-Çıkış Defterinin ilk sahifesine yazılır ve firma ünvanı, iş adresi, defterin nevi, defterin kaç sahifeden ibaret olduğu, defterin kullanılacağı dönem, firmanın denetimi altında bulunduğu gümrük idaresi, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın mühür ve imzası bilgilerini içerir.

Defterler sayfa numarası izlediği saptanarak noterce tasdiklenir.

Sınır Ticaret Merkezi İşleticisi ve Mağaza sahipleri bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıdaki yaprağı yukarıdaki esasa göre tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde yeni yapraklar kullanılmadan önce tasdik ettirilir. Tasdik makamı aynı takvim yılında mükerrer olmayacak şekilde ilave yaprak sayısını ilk tasdik şerhinin altına kaydeder ve bu kaydı usulüne göre tasdik eder.

Sınır Ticaret Merkezi Eşya Giriş-Çıkış Defteri, Sınır Ticaret Merkezine giren ve çıkan eşyanın izlenmesi için kullanılır. Kayıtlar beyanname ve satış belgesine dayanılarak yapılır ve en az; eşyanın depoya veya mağazaya giriş tarihi, eşyaya ilişkin beyanname veya satış belgesinin tarih ve numarası, eşyanın cinsi ve miktarı, eşyanın Sınır Ticaret Merkezine giriş ve çıkışına ilişkin özet beyan tarihi bilgilerini içerir.

Sınır Ticaret Merkezinde önceki yıldan kalan eşya, mali yılbaşında yapılan sayımlara istinaden ayrı bir sütun oluşturularak beyannamenin tescil sayı ve tarihi de belirtilmek suretiyle kaydedilir.

Deftere kayıtların en geç 3 iş günü içinde yapılması zorunludur.

Sınır Ticaret Merkezi Giriş-Çıkış Defteri bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde geçen kişilere istendiği takdirde ibraz edilmek üzere mağaza ve depo sahiplerince saklanmak zorundadır.

Satış Belgesi

Madde 14— Sınır Ticaret Merkezlerinden yapılan satışta, satıcı, alıcı ve satışa konu eşyaya ilişkin bilgileri içeren ve düzenleyen tarafından tarih ve sıra numarasına göre saklanması zorunlu olan satış fişi ya da fatura düzenlenir.

Satış belgesinde aşağıdaki bilgiler bulunur:

a) Düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası,

b) Düzenleyen Sınır Ticaret Merkezi İşleticisi veya Mağazanın adı ve adresi,

c) Uygunluk Belgesinin sayı ve tarihi,

d) Satılan eşyanın nevi ve satış fiyatı,

e) Satışı yapan Sınır Ticaret Merkezi İşleticisi veya Mağaza görevlisinin adı, soyadı veya bu görevliyi belirleyen her türlü tanıtıcı işaret.

Satış belgesi seri/sıra numarasına göre iki örnek olarak düzenlenir.

Satış Belgesi Kullanma Mecburiyeti

Madde 15— Sınır Ticareti Merkezi İşleticisi ve/veya Mağazalar sattıkları eşya için satış belgesi vermek ve müşteri de söz konusu belgeleri istemek ve almak mecburiyetindedir.

Aylık Satış Listesi

Madde 16— Sınır Ticareti Merkezi İşleticisi ve/veya Mağazalar sattıkları eşyanın cinsini ve miktarını tespit etmek üzere Yönetmeliğe ekli örneğe uygun olarak her ay aylık satış listesi düzenler (Ek-3).

Aylık satış listesinde en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

a) Düzenleyen İşletici veya mağazanın adı,

b) Eşyanın cinsi ve satılan miktar,

c) Listenin ait olduğu dönem.

Aylık Satış Listesi Düzenlenmesi

Madde 17— Aylık satış listeleri her ay satılan eşyaya ilişkin satış belgesi esas alınarak düzenlenir. Aylık satış listeleri biri asıl 3 örnek düzenlenir ve listenin aslı en geç müteakip ayın 3 üncü günü akşamına kadar işleticinin/mağazanın bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne verilir. Sınır Ticaret Merkezi Mağazası tarafından düzenlenen aylık satış listesinin bir örneği Sınır Ticaret Merkezi İşleticisine gönderilir, bir örneği de Mağazada saklanır.

Sınır Ticaret Merkezi Aylık İstatistik Formu

Madde 18— Sınır Ticaret Merkezi İşleticisi tarafından, merkezden yapılan ihracat ve ithalat işlemlerine ait istatistiki bilgiler ekte yer alan forma (Ek-4) uygun olarak iki nüsha olmak üzere düzenlenir. Düzenlenen Sınır Ticaret Merkezi Aylık İstatistik Formunun bir nüshası bir sonraki ayın ilk haftasında Değerlendirme Komisyonu’nda olacak şekilde bilgisayar ortamında ilgili gümrük idaresine gönderilir; diğer nüshaları da Sınır Ticaret Merkezi İşleticisinde saklanır.

Personele Ait Giriş ve Kimlik Kartına İlişkin İşlemler

Madde 19— Sınır Ticaret Merkezinde görev yapacak personele gümrük muhafaza müdürlüğünce daimi giriş kartı verilir.

Süre

Madde 20— Sınır Ticaret Merkezlerine ithal veya ihraç hükmüyle konulan eşyanın burada satış veya sergi amaçlı olarak kalış süresi 3 ay ile sınırlıdır.

Teminat

Madde 21— Gümrük idareleri, Sınır Ticaret Merkezi İşleticileri ve Mağazalarından bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen sorumlulukları çerçevesinde, ihraç edilmek üzere Sınır Ticaret Merkezine konulan eşyaya ilişkin Gümrük Mevzuatı uyarınca teminat isteme hakkına sahiptir.

Sayım, Fazla ve Noksanlıklar

Madde 22— Sınır Ticaret Merkezi İşleticileri veya Mağazaları yıl sonunda mağaza ve depo mevcutlarına ilişkin bir listeyi gümrük idaresine verir. Her yıl, Sınır Ticaret Merkezindeki eşya gümrük idaresince, işletici tarafından verilen liste göz önünde bulundurulmak suretiyle sayılır. Sınır Ticaret Merkezindeki eşyanın kısa sürede sayılamayacak kadar çok olması halinde, bunların gümrük idareleri tarafından örnekleme yöntemiyle sayılması mümkündür.

Ayrıca, gümrük idaresince gerekli görülmesi halinde yıl içinde sayım işlemi yapılabilir.

Sınır Ticaret Merkezlerinde yapılan sayım sonucunda noksan çıkan ithal eşyasının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 236 ncı maddesine göre gümrük vergileri ve cezaları, duruma göre işletici veya mağazalardan tahsil edilir. İhraç eşyasında noksanlık tespit edilmesi halinde, katma değer vergisi ve varsa özel tüketim vergisi istisnasından yararlanan eşyanın katma değer vergisi tahsil edilir.

Yapılan sayım sonucunda fazla çıkan eşya kayıtlara alınır. Bu fazlalığın geçerli nedenlerden ileri geldiğine gümrük idaresince kanaat getirilmediği takdirde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 236 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre, söz konusu eşya Gümrüğe terk edilmiş eşya muamelesine tabi tutulur ve fazla çıkan eşyaya ait ithalat veya ihracat vergileri tutarı kadar para cezası alınır.

Sınır Ticaret Merkezi ve Mağazalarının sayımlarında bulunacak heyete ilgili gümrük müdürü tarafından tayin edilecek en az şef seviyesinde bir memur başkanlık eder.

Sayım sonunda 3 aydan fazla bir süredir Sınır Ticaret Merkezinde bulunduğu tespit edilen ihraç eşyası gümrük mevzuatı doğrultusunda geri gelen eşya hükümlerine tabi tutulur ve alınmış olan teminattan yurt dışına gönderilmemiş ihraç eşyasına isabet eden kısmı irat kaydedilir. Teminatın nakdi teminat dışında olması halinde, alacağa karşılık teminatın alındığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı alınır. Ayrıca, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

Yapılan inceleme ve denetlemeler sonucunda, hak sahibi olmayan kişilere yapıldığı ya da hak sahiplerine olmakla birlikte limit üzerinde gerçekleştiği belirlenen satışa ilişkin eşya da noksan çıkan eşya addedilerek işlem yapılır. Bu tür eşyanın gümrük vergileri tahsil edilir. Ayrıca limit fazlası veya hak sahibi olmayan kişilere yapıldığı anlaşılan her bir satış için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 236 ncı maddesine göre işlem yapılır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri ile bu Yönetmelik hükümlerine muhalefet teşkil edildiğinin anlaşılması halinde gereği ayrıca ifa edilir.

Yolcu İşlemleri

Madde 23— Yolcular, Sınır Ticaret Merkezi İşleticisi veya Sınır Ticaret Merkezinde yer alan Mağazalardan, 5/2/2000 tarihli ve 23955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/53 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 35, 36, 37 ve 38 inci maddelerinde belirtilen miktar ve değeri geçmemek üzere gümrük işlemleri bitirilmiş eşyayı satın alabilir.

Yolculara eşya satışı durumunda, satışın bizzat yolcuların kendisine yapılması esastır. Vekalet ve pasaport ibraz edilse dahi yolcu dışındaki bir kişiye satış yapılamaz.

Yer Almayan Hususlar

Madde 24— Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda gümrük mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 25— Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26— Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.


(EK-1)

SINIR TİCARET MERKEZİ MAĞAZASI İŞLETİCİSİNDEN ALINACAK TAAHHÜTNAME

……………………. açmak istediğimiz Mağaza için Gümrük Müsteşarlığınca verilecek izne karşılık;

1- Mağazaya konulacak eşya ve maddeler konusunda Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve talimat hükümlerine tamamen riayet etmeyi, getirdiği yükümlülükleri aynen kabul etmeyi,

2- Mağaza açma izin yazısının tarafımıza tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 1 (bir) ay içinde faaliyete geçmeyi,

3- Mağazaya konulacak eşya ve maddeler için Gümrük İdaresince Gümrük Kanunu ve Sınır Ticaret Merkezlerinin Kurulmasına İlişkin Kararın Uygulanmasına Dair Yönetmelik uyarınca Gümrük Müsteşarlığınca belirlenen tutarda teminatı vermeyi,

4- Mağaza kapılarının görevli gümrük memurları tarafından kilitlenerek mühür altına alınması sırasında tutulacak müşterek zabıt varakasını imza etmeyi ve mağazanın sair menfezlerini mal ithal ve ihracına veya hariçten bir kimsenin girip çıkmasına meydan vermeyecek surette kapatmayı,

Eşyanın iyi saklanması, yangından korunması ve kaçakçılığın önlenmesi için gerekli önlemleri almayı ve Sınır Ticaret Merkezi İşleticisi tarafından alınan önlemlere uymayı,

5- Gümrük Müsteşarlığı Müfettiş, Müfettiş Muavinleri, Gümrük Kontrolörleri, Stajyer Gümrük Kontrolörleri ile Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü, gümrük müdürü ve yetkili memurlarının ve Başmüdürlükçe veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak görevlilerin talepleri halinde mağazayı derhal açmayı, her türlü kolaylığı göstermeyi ve istenen bilgi ve belgeleri vermeyi,

6- 5 nci maddede belirtilen kişilerin yaptığı denetim ve yapılan sayımlar sonunda noksan bulunan eşyanın vergilerinin yanı sıra bu vergilerin üç katı para cezasını derhal ödemeyi aksi halde verilen teminattan mahsup edilmesine itiraz etmemeyi,

7- Sayım sonucunda kayıtlara göre eşyanın fazla çıkması durumunda söz konusu eşyanın 4458 sayılı Gümrük Kanunun 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulmasının yanı sıra fazla çıkan eşyaya ait vergilerin tutarı kadar para cezası alınmasına itiraz etmemeyi,

8- Yukarıdaki maddeye göre yapılacak kontrol, yoklama ve teftişlerde hazır bulunmayı veya temsilen bir memur veya bir görevli bulundurmayı aksi takdirde denetime yetkili kişilerin denetim veya sayım sonucu ile yaptırılacak yoklama ve kontrol neticesini kabul etmiş sayılmayı,

9- Sınır Ticaret Merkezlerinin Kurulmasına İlişkin Kararın Uygulanmasına Dair Yönetmelikte belirtilen belgelerle gümrük idaresinin bu hususta lüzum göstereceği diğer kayıt ve belgeleri tutmayı,

10- Yukarıdaki şartlara ve Gümrük Kanunu ile Yönetmeliğindeki esaslara riayetsizlik dolayısıyla Gümrük Müsteşarlığının, vermiş olduğu mağaza açma iznini iptal edebileceğini, Sınır Ticaret Merkezlerinin Kurulmasına İlişkin Kararın Uygulanmasına Dair Yönetmelik’teki esaslara göre mağazayı kapatabileceğini bildiğimizi, bu şekilde kapatılacak mağazada mevcut eşyayı derhal yurda ithal edemediğimiz takdirde her türlü masraf tarafımıza ait olmak üzere Gümrük Müsteşarlığının izniyle göstereceği bir genel antrepoya kaldırmayı veya aktarmayı veya transit etmeyi ve bu işlem bitinceye kadar gümrük idaresine karşı sorumluluklarımızın devam edeceğini ve bütün bunlardan dolayı gümrük idaresinde hiçbir talep ve iddiada bulunmayacağımızı,

Kabul ve taahhüt ederiz.

Taahhütnameyi verenin

Adı ve soyadı- ünvanı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848706 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848706 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?