Sınır Ticaret Merkezlerinden Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Yönetmelik

SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN YÖNETMELİK

13 Aralık 2003-25315 Resmi Gazete

Devlet Bakanlığından
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine komşu olan ülkelere sınırı bulunan Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep ve Hatay illerindeki siyasi sınırlarımız üzerinde kurulacak Sınır Ticaret Merkezlerine ihracat yapılmasına, Sınır Ticaret Merkezlerinden komşu ülkelere eşya gönderilmesine, Sınır Ticaret Merkezlerine komşu ülkelerden eşya getirilmesine ve Sınır Ticaret Merkezlerinden ithal edilen eşyanın bu maddede sayılan iller ile bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen illerdeki esnaf ve tacirlere dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen iller ile bu illere komşu Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır ve Adıyaman illerinde Sınır Ticaret Merkezleri üzerinden komşu ülkeler ile yapılacak ticari faaliyetleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 10/4/2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25/3/2003 tarihli ve 2003/5408 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sınır Ticaret Merkezleri Kurulmasına İlişkin Kararın 8 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen;
a) Müsteşarlık; Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı (İhracat Genel Müdürlüğü),
b) Sınır Ticaret Merkezleri; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine komşu olan ülkelere sınırı bulunan Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep ve Hatay illerinde sınır ticareti faaliyetinde bulunmak üzere oluşturulan ticaret merkezlerini,
c) İşletici; bulunduğu ildeki İl Özel İdaresi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İl ve İlçe Ticaret Odaları veya İl ve İlçe Ticaret ve Sanayi Odaları ile en az iki İhracatçı Birliği tarafından anonim şirket olarak kurulan Sınır Ticaret Merkezi İşleticisini,
d) Mağaza; Sınır Ticaret Merkezlerinde faaliyet gösteren Sınır Ticaret Merkezi Mağazalarını,
e) Değerlendirme Komisyonu; ilgili ilin Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında Defterdar, Gümrük Müdürü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, Tarım İl Müdürü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İl Ticaret Odası veya İl Ticaretve Sanayi Odası temsilcilerinden oluşan Komisyonu,
f) Esnaf; bu Yönetmeliğin 1 ve 2 nci maddelerinde belirtilen illerdeen az üç yıldır basit veya gerçek usulde vergiye tabi olarak faaliyette bulunan gerçek kişileri,
g) Tacir; gerçek usulde vergiye tabi tek vergi numarası sahibi gerçek kişi ile Ticaret Kanunu’nda belirtilen sayıda özel kişilerin sermayelerini bir araya getirerek belirli bir sözleşme akdi ile oluşturulan kolektif şirket, komandit şirket, limited şirket ve anonim şirketi statüsünü haiz tüzel kişiyi (vakıf, dernek ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bunların kurdukları ya da ortak oldukları firmalar hariç),
h) Uygunluk Belgesi; Sınır Ticaret Merkezlerine komşu ülkeden getirilerek ithal edilen ve ilgili iller dahilinde dağıtımı yapılan eşyayı satın almak üzere esnaf ve tacirler adına düzenlenen belgeyi,
ifade eder.
Sınır Ticaret Merkezlerine İhracat
Madde 5- Sınır Ticaret Merkezleri gümrük işlemlerinin yürütülmesinde Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dışında addedilir.
Sınır Ticaret Merkezlerine yapılacak ihracat, ihracat mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir.
Sınır Ticaret Merkezlerine yapılacak ihracata konu eşya, ilgili komşu ülke ile varılacak mutabakat çerçevesinde belirlenir ve Müsteşarlıkça ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulur.
Sınır Ticaret Merkezlerinden komşu ülkelere eşya göndermeye İşletici ve/veya Mağazalar yetkilidir.
Sınır Ticaret Merkezlerine Eşya Getirme ve Sınır Ticaret Merkezlerinden İthalat
Madde 6- İşleticiler ve/veya Mağazalar il kotaları dahilinde ilgili komşu ülkeden Sınır Ticaret Merkezlerine eşya getirmeye ve getirilen eşyayı ithal etmeye yetkilidir.
Sınır Ticaret Merkezlerine komşu ülkeden getirilen eşyanın Uygunluk Belgesi sahiplerine dağıtımı İşletici ve/veya Mağazalar tarafından gerçekleştirilir.
İl İhtiyacının Belirlenmesi
Madde 7- Bu Yönetmeliğin 1 ve 2 nci maddelerinde sayılan illerin bir yıl boyunca ihtiyaç duyacağı ürünlere ilişkin talep listeleri İl Değerlendirme Komisyonları tarafından hazırlanır ve her yıl Ekim ayı sonuna kadar ilgili Valilikçe Müsteşarlığa bildirilir.
Müsteşarlıkça, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşleri alınmak suretiyle belirlenen il kotaları ile Sınır Ticaret Merkezlerinin ilişkilendirileceği komşu il veya iller ilgili Valiliklere bildirilir.
Yıl içinde il kotalarına ürün ilave edilmesine dair yetkili Valiliklerce Müsteşarlığa iletilen talepler, ilgili kurumlar ile birlikte değerlendirilir ve ilgili komşu ülke ile yapılacak görüşmeler sonucunda karara bağlanır.
Kasım ayının 16 ncı günü ile Aralık ayının son günü arasında düzenlenmiş olan Uygunluk Belgeleri ile tahsis edilen eşyanın ithalatının bir sonraki yıla sarkması halinde, ithal edilen miktar bir önceki yılın il kotaları kapsamında değerlendirilir.
Uygunluk Belgesi
Madde 8-Müsteşarlık tarafından uygunluk belgelerinin düzenlenmesinde esas alınmak üzere bildirilen kotalar, Valiliklerce, 5 işgünü içinde ilgili meslek kuruluşları kanalıyla esnaf ve tacirlereduyurulur. Uygunluk Belgesi taleplerine ilişkin müracaatlar Değerlendirme Komisyonuna sunulmak üzere, İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odasına yapılır. Değerlendirme Komisyonu başvuru tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde müracaatları inceleyerek sonuçlandırır.
Değerlendirme Komisyonu tarafından müracaatları uygun görülen ve başvuru tarihi itibariyle ilgili ilde asgari üç yıldır faaliyet gösteren esnaf ve tacirlere her bir ürün için bir Uygunluk Belgesi verilir. Uygunluk Belgesinin dağıtılmasında işletme büyüklüğü ve bir önceki yılın cirosu, esnaf ve tacirin faaliyet alanı, kotalarda belirtilen ithalatın yapılabileceği dönemler ile kotaların hedeflenen sosyal faydayı sağlaması gibi kriterler esas alınır. Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 45 gün olup, bu süre uzatılamaz. Geçerlilik süresi içinde satın alımı gerçekleştirilemeyen miktar için müracaat edilmesi halinde yeniden belge düzenlenebilir.
Değerlendirme Komisyonunun sekreterya hizmetleri ile Uygunluk Belgesi (EK) tanzimi, İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yerine getirilir. Sekreterya hizmetlerinin yerine getirilmesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden de personel görevlendirilir.
Komisyon çalışmaları ile Uygunluk Belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Valiliklerce düzenlenecek Yönergelerle belirlenir. Yönergeler Müsteşarlığın uygun görüşü alındıktan sonra yürürlüğe girer.
Uygunluk Belgesi düzenlenmesi sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya belge sunanlar, Sınır Ticaret Merkezlerinden ithal edilen ürünleri, bu Yönetmeliğin 1 ve 2 nci maddelerinde sayılan illerin dışına çıkaranlar ile bu Yönetmelik hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırı davranışta bulunduğu tespit edilenlerin Uygunluk Belgeleri ilgili Değerlendirme Komisyonu tarafından iptal edilerek, bu durum ilgili Sınır Ticaret Merkezine bildirilir ve bu kişiler ya da bunların hissedarı oldukları tüzel kişilikler adına bir daha Uygunluk Belgesi düzenlenmez. Ayrıca, bu kişilerin kamu adına kovuşturmayı gerektiren bir suç işledikleri kanaatine varılması durumunda ise, haklarında Cumhuriyet Savcılıklarına gerekli ihbarda bulunulur.
Madde 9- İthalat ve ihracatta; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından ilgili mevzuata uygunluğu aranan, standart ve kalite kontrolü uygulanan maddelerin Sınır Ticaret Merkezlerinde ticarete konu edilmesinde ilgili mevzuatta öngörülen işaret ve belgeler gümrüklerce aranır.
Sınır Ticaret Merkezleri üzerinden yapılacak ihracat ve ithalat işlemlerinde; 31/5/2002 tarihli ve 24771 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin eki Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatında belirtildiği şekilde Gümrük Beyannamesi düzenlenir.
Madde 10- Bu Yönetmelikte belirtilen işlemlerle ilgili olarak, mülki idare amirlikleri, il özel idareleri, belediyeler, vakıf ve dernekler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları nam ve hesabına kesinti yapılamaz.
Yetki
Madde 11- Bu Yönetmelikte yer alan hususlarda düzenleme yapmaya, öngörülmeyen sorunların ortaya çıkması halinde bunları inceleyerek sonuçlandırmaya, madde politikaları dikkate alınarak gerektiğinde eşyanın cins ve miktar bazında ihracat ve ithalatını sınırlandırmaya veya durdurmaya Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Yer Almayan Hususlar
Madde 12-Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896893 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896893 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?