SINIR TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar Sayısı:2008/14451)

 

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2008/14451 16.05.2009-27230 Resmi Gazete
Ekli “Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 28/7/2008 tarihli ve 29927 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16 ncı ve 172 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/12/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

SINIR TİCARETİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi bölgelerine kara sınırı bulunan komşu ülkeler ile sınır ticareti kapsamında yapılacak ihracat ve ithalata ilişkin kuralları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Karar, aşağıdaki tabloda gösterilen sınır illerimizden ilgili komşu ülkeyle yapılacak sınır ticaretine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
(*1)
YETKİLİ SINIR ILI
YETKİLİ GÜMRÜK KAPISI
ÜLKE
1
ARTVİN
SARP
GÜRCİSTAN
2
ARDAHAN
TÜRKGÖZÜ
GÜRCİSTAN
3
IĞDIR
DİLUCU
NAHÇIVAN
4
IĞDIR
GÜRBULAK
İRAN
5
AGRI
GÜRBULAK
İRAN
6
VAN
KAPIKÖY
İRAN
7
HAKKARİ
ESENDERE
İRAN
8 HAKKARİ HABUR IRAK
9
ŞIRNAK
HABUR
IRAK
10
MARDİN
NUSAYBİN
SURİYE
11
ŞANLIURFA
AKÇAKALE
SURİYE
12
GAZİANTEP
KARKAMIŞ
SURİYE
13
KİLİS
ÖNCÜPINAR
SURİYE
14
HATAY
CİLVEGÖZÜ
SURİYE
((*1)22.03.2012 tarih ve 28241 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/2840 Sayılı B.K.K ile değişik.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Karar, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16 ncı ve 172 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Kararda geçen;
a) Esnaf: Bu Karar kapsamındaki illerde en az iki yıldır yerleşik olarak faaliyette bulunan basit veya gerçek usulde vergiye tabi gerçek kişileri,
b) İl Değerlendirme Komisyonu: Bu Karar kapsamındaki illerin Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında İl Jandarma Komutanlığı ya da İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi, Defterdar, Gümrük Müdürü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, Tarım İl Müdürü, İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği temsilcilerinden oluşan komisyonu,
c) İthalat kotaları: Bu Karar kapsamındaki illerin valiliklerince talep edilen ve Dış Ticaret Müsteşarlığının koordinasyonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile yapılacak değerlendirme neticesinde il ihtiyacı ölçütü kapsamında ithalatı uygun görülen ürün ve miktarlarını,
ç) İthalat değer limitleri: Dış Ticaret Müsteşarlığının koordinasyonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile yapılacak değerlendirme neticesinde uygun görülecek ilgili bir komşu ülkeden veya ülkelerden bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için, ithalat kotaları tahsisi yerine, il ihtiyacı ölçütü kapsamında il bazında tarım ve sanayi sektörü için belirlenecek yıllık değer limitlerini,
d) İthalat Uygunluk Belgesi: Bu Karar kapsamındaki illerde yerleşik Sınır Ticareti Belgesini haiz esnaf ve tacir (Sınır Ticaret Merkezi mağazası kiralayan esnaf ve tacir dahil) adına ilgili gümrük kapısından ve Sınır Ticaret Merkezinden her bir ürünün ithalatı için ilgili İl Değerlendirme Komisyonu tarafından düzenlenmesi uygun görülen Ek – 1’deki belgeyi,
e) Sınır ticareti: Bu Karar kapsamındaki illerin ihtiyaçlarının bir kısmının sınır komşusu ülkelerden ithalat yoluyla daha düşük maliyetle karşılanması ve bu illerimizden ihracatın artırılması suretiyle söz konusu illere ekonomik ve ticari canlılık kazandırılması amacıyla yapılan ticari işlemleri,
f) Sınır Ticareti Belgesi: Bu Karar kapsamındaki illerde en az iki yıldan beri yerleşik olarak faaliyet gösteren tacir ve esnafa ilgili Sınır Ticaret Merkezinde mağaza kiralama, sınır ticareti kapsamında ihracat ve ithalat yapma yetkisi veren, ilgili valilik tarafından düzenlenen Ek - 2’deki belgeyi,
g) Sınır ticareti kapsamında ihracat: Bu Karar kapsamındaki illerde en az iki yıldır yerleşik olarak faaliyet gösteren esnaf ve tacir (Sınır Ticaret Merkezi mağazası kiralayan esnaf ve tacir dahil) tarafından ilgili gümrük kapısı ve Sınır Ticaret Merkezinden Sınır Ticareti Belgesi ile yapılacak Türk menşeli ürün ihracatını,
ğ) Sınır ticareti kapsamında ithalat: Bu Karar kapsamındaki illerde Sınır Ticareti Belgesini haiz esnaf ve tacir (Sınır Ticaret Merkezi mağazası kiralayan esnaf ve tacir dahil) tarafından ilgili gümrük kapısı ve Sınır Ticaret Merkezinden ithalat kotaları veya ithalat değer limitleri dahilinde İthalat Uygunluk Belgesi ile yapılan ithalatı,
h) Sınır Ticaret Merkezi: Bu Karar kapsamında öngörülen sınırda kurulan ve sınır ticareti kapsamında ihracat ve ithalat yapılabilen alanların yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dışında addedilen yerleri,
ı) Sınır Ticaret Merkezi işleticisi: Sınır Ticaret Merkezlerinin bulunduğu ildeki il özel idaresini,
i) Sınır Ticaret Merkezi mağazaları: Sınır Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren mağazaları,
j) Tacir: Bu Karar kapsamındaki illerde en az iki yıldır yerleşik olarak faaliyette bulunan, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre bir ticari işletmeyi kısmen bile olsa kendi adına işleten gerçek kişi ile aynı Kanunda belirtilen sayıda özel kişilerin sermayelerini bir araya getirerek belirli bir sözleşme akdi ile oluşturulan kollektif, komandit, limited ve anonim şirket statüsünü haiz tüzel kişiyi (vakıf, dernek ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bunların kurdukları ya da ortak oldukları firmalar hariç),
ifade eder.
Sınır Ticareti Belgesi
MADDE 5 – (1) Bu Karar kapsamındaki illerde en az iki yıldan beri yerleşik olarak faaliyet gösteren esnaf ve tacirin ithalat, ihracat ve ilgili Sınır Ticaret Merkezinde mağaza kiralamalarını teminen ilk aşamada ilgili valilikler tarafından Sınır Ticareti Belgesi düzenlenir.
(2) Bu Karar kapsamındaki illerde yerleşik esnaf ve tacirin Sınır Ticareti Belgesine ilişkin müracaatları, beş iş günü içinde ilgili İl Değerlendirme Komisyonuna sunulmak üzere, İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odasına yapılır. İl Değerlendirme Komisyonu tarafından on iş günü içinde yapılan inceleme sonucunda müracaatları uygun görülen esnaf ve tacir adına ilgili valilik tarafından Sınır Ticareti Belgesi düzenlenir.
(3) Sınır Ticareti Belgesinin geçerlilik süresi bir yıl olup, süre sona erdiğinde talebi halinde ilgiliye valilikçe yeniden belge düzenlenebilir.
(4) Sınır Ticareti Belgesi hiçbir şekilde devredilemez. Sınır Ticareti Belgesinin devredildiğinin tespiti halinde, valilik tarafından belge iptal edilir ve ilgili ve/veya ilgilinin sahibi, kurucu ortağı veya yöneticisi olduğu firmalar adına bir daha valilikçe Sınır Ticareti Belgesi düzenlenmez.
İl Değerlendirme Komisyonu
MADDE 6 – (1) Bu Karar kapsamındaki illerde ithalat ve ihracata ilişkin hususlarda, Vali veya Vali Yardımcısı Başkanlığında İl Jandarma Komutanlığı ya da İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi, Defterdar, Gümrük Müdürü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü, Tarım İl Müdürü, İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği temsilcilerinden oluşan İl Değerlendirme Komisyonu oybirliğiyle karar verir.
(2) İl Değerlendirme Komisyonunun sekreterya hizmetleri İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yerine getirilir.
İthalat kotaları ve ithalat değer limitleri
MADDE 7 – (1) Bu Karar kapsamındaki illerin valilikleri İl Değerlendirme Komisyonları tarafından il ihtiyacı kapsamında hazırlanan yıllık ürün talep listelerini, ürünlerin 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) ve ürünlerin tam isimlerinin belirtilmesi suretiyle, her yıl Ekim ayı sonuna kadar Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirir.
(2) Dış Ticaret Müsteşarlığının koordinasyonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile yapılacak değerlendirme neticesinde il ihtiyacı kapsamında uygun görülen ithalat kotaları, İthalat Uygunluk Belgelerinin düzenlenmesinde esas alınmak üzere, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl Ocak ayının ilk beş iş günü sonuna kadar ilgili valiliklere bildirilir.
(3) Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine, Dış Ticaret Müsteşarlığının koordinasyonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile yapılacak değerlendirme neticesinde uygun görülecek ilgili bir komşu ülkeden veya ülkelerden bu Karar kapsamında yapılacak ithalata, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ithalat kotaları tahsisi yerine, il bazında yıllık tespit edilecek ithalat değer limitleri kapsamında izin verilebilir.
(4) İthalat değer limitleri; 30 milyon ABD Dolarına kadar tarım ürünleri ve 70 milyon ABD Dolarına kadar sanayi ürünleri olmak üzere ülke bazında yıllık toplam tutarın azami 100 milyon ABD Dolarına kadar olması kaydıyla, söz konusu sektörel değerlerin ilgili sınır illerine paylaştırılması suretiyle tespit edilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat değer limitlerinin tespitinde, ilgili sınır illerinin nüfusu ve sınır ticareti kapsamında ilgili komşu ülke ile son üç yıl içinde gerçekleştirilen toplam ithalat ve ihracat değerleri gözönünde bulundurulur.
(*1) “(4) İthalat değer limitleri; 50 milyon ABD Dolarına kadar tarım ürünleri ve 50 milyon ABD Dolarına kadar sanayi ürünleri olmak üzere ülke bazında yıllık toplam tutarın azami 100 milyon ABD Dolarına kadar olması kaydıyla, söz konusu sektörel değerlerin ilgili sınır illerine paylaştırılması suretiyle tespit edilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat değer limitlerinin tespitinde ilgili sınır illerinin nüfusu gözönünde bulundurulur.” (*1)20.05.2010 tarih ve 27586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/393 Sayılı B.K.K ile değişik.
(5) İl Değerlendirme Komisyonu tarafından yıl içinde her bir ürün için düzenlenmesi uygun görülecek İthalat Uygunluk Belgelerinin toplam değeri, ilgili sınır ili bazında tarım ve sanayi sektörü için belirlenen yıllık ithalat değer limitinin %5’ini aşamaz.
(6) İthalat değer limitleri de, İthalat Uygunluk Belgelerinin düzenlenmesinde esas alınmak üzere, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl Ocak ayının ilk beş iş günü sonuna kadar ilgili valiliklere bildirilir.
(7) Dış Ticaret Müsteşarlığı, ithalat değer limitleri kapsamındaki ithalat gerçekleşmelerini üçer aylık dönemler itibarıyla değerlendirerek, ihtiyaç duyulması halinde, ilgili ürün ithalatının durdurulması dâhil, gerekli tedbirleri ilgili valiliklere duyurur.
(8) Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca zorunlu görülmesi halinde, ithalat kotaları ve ithalat değer limitleri kapsamında yapılacak tarım ürünleri ithalatı, ülkemizdeki hasat dönemi dikkate alınarak, söz konusu Bakanlıkça mevsimsel kısıtlamaya tabi tutulabilir.
(9) Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından bildirilen ithalat kotaları ve/veya ithalat değer limitleri, ilgili valiliklerce beş iş günü içinde ilgili meslek kuruluşları aracılığıyla esnaf ve tacire duyurulur.
(*1) “(9) Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından bildirilen ithalat kotaları veya ithalat değer limitleri, ilgili valiliklerce beş iş günü içinde ilgili meslek kuruluşları aracılığıyla esnaf ve tacire duyurulur.” (*1)20.05.2010 tarih ve 27586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/393 Sayılı B.K.K ile değişik.
(10) İl Değerlendirme Komisyonu, il ithalat kotası veya il ithalat değer limiti dahilindeki tahsislerde, uygulamadan mümkün olduğunca çok sayıda esnaf ve tacirin yararlanabilmesi hususunu esas alır.
(11) İthalat kotaları ve ithalat değer limitleri yıl içinde değiştirilemez. Ancak, Dış Ticaret Müsteşarlığınca ilgili komşu ülkeyle aynı yıl içinde yürütülen ikili müzakerelerde ülkemize ithal edilmesi hususunda mutabakata varılan yeni ürünler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usul çerçevesinde miktar tespit edilmek suretiyle, ilgili illerin ithalat kotasına ilave edilebilir.
İthalat Uygunluk Belgesi
MADDE 8 – (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalatta, ilgili gümrük idaresi, İl Değerlendirme Komisyonu tarafından düzenlenmesi uygun görülen İthalat Uygunluk Belgesini arar.
(2) İthalat Uygunluk Belgesi taleplerine ilişkin müracaatlar beş iş günü içinde İl Değerlendirme Komisyonuna sunulmak üzere, sekreterya hizmetini yürüten İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odasına yapılır. İl Değerlendirme Komisyonu on iş günü içerisinde müracaatları inceleyerek sonuçlandırır.
(3) İl Değerlendirme Komisyonu tarafından müracaatları uygun görülen esnaf ve tacir (Sınır Ticaret Merkezi mağazası kiralayan esnaf ve tacir dahil) adına her bir ürün için bir İthalat Uygunluk Belgesi düzenlenir.
(4) İthalat Uygunluk Belgesinin tanzimi, İl Değerlendirme Komisyonunun sekreterya görevini yürüten İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yerine getirilir.
(5) İthalat Uygunluk Belgesi, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü ile İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odasının en az genel sekreter düzeyindeki yetkilisi tarafından imzalanır ve İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından mühürlenir.
(6) İthalat Uygunluk Belgesi üç nüsha düzenlenir. Birinci nüsha sekreteryada muhafaza edilir, ikinci nüsha ilgili gümrük idaresine gönderilir, üçüncü nüsha ise ilgili gümrük kapısında yapılacak işlemlerde ibraz edilmesi ve üzerine gümrük idaresince ilgili işlem kaydının düşülmesini teminen ilgili esnaf veya tacire (Sınır Ticaret Merkezi mağazası kiralayan esnaf ve tacir dahil) verilir.
(7) İthalat Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 45 gün olup bu süre uzatılamaz. Ancak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenen tarım ürünlerinin ithalatında hasat dönemi dikkate alınarak bu belge daha kısa süreler için düzenlenebilir.
(8) İthalat Uygunluk Belgesi süresinin bir kısmının tarım ürünleri ile ilgili mevsimsel ithalat kısıtlamaları dönemine girmesi halinde bakiye süre kazanılmış hak teşkil etmez.
(9) İl Değerlendirme Komisyonunun çalışmaları ile İthalat Uygunluk Belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar valiliklerce düzenlenecek yönergelerle belirlenir.
(10) İthalat Uygunluk Belgesi düzenlenmesinde, il ihtiyacı ölçütü ile talep sahibinin vergi ve sosyal sigorta prim borcunun olup olmadığı, son bir yıla ait işletme cirosu ve esnaf ve tacirin sektörel faaliyet alanı ile daha önce adına tahsis edilmiş İthalat Uygunluk Belgeleri kapsamında gerçekleştirmiş olduğu ithalata ilişkin veriler de gözönünde bulundurulur.
(11) İthalat Uygunluk Belgesi düzenlenmesi sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge sunduğu tespit edilen esnaf veya tacirin (Sınır Ticaret Merkezi mağazası kiralayan esnaf ve tacir dahil) İthalat Uygunluk Belgesi ile Sınır Ticareti Belgesi, İl Değerlendirme Komisyonu tarafından iptal edilir ve söz konusu esnaf ve tacir ile bunların sahibi, kurucu ortağı veya yöneticisi olduğu firmalar adına bir daha valilikçe Sınır Ticareti Belgesi düzenlenmez.
(12) İthalat işlemleri sırasında, İthalat Uygunluk Belgesinin tarih ve sayısının gümrük beyannamesi üzerine kaydedildiği hususu ilgili gümrük idaresince aranır.
(13) Bu Karar kapsamında ithal edilen ürünler sadece bu Karar’ın 2 nci maddesinde belirtilen illerde satılabilir. Söz konusu illerde yerleşik esnaf ve tacire yapılacak satış işlemlerinde, satış faturası ve ilgili nakliye belgeleri düzenlenir. Ürün satış faturası üzerine ilgili İthalat Uygunluk Belgesinin tarih ve sayısı da kaydedilir.
İthalat
MADDE 9 – (1) Bu Karar kapsamında bir esnaf veya tacir ya da Sınır Ticaret Merkezi mağazası tarafından ayda toplam 50.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasına kadar değerde eşya ithal edilebilir.
(2) İthalatta tek ve maktu vergi uygulanır. Tek ve maktu vergi; gümrük vergisi oranı sıfır, katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi oranları tam olarak dikkate alınarak hesaplanır.
(3) İthalat işlemlerinde, eşyanın ilgili sınır ülkesinde üretildiğine veya imal edildiğine dair ithalatın yapılacağı ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen menşe şahadetnamesi ilgili gümrüklerce aranır. Üçüncü ülke menşeli ürünlerin bu Karar kapsamında ithalatına izin verilmez.
İhracat
MADDE 10 – (1) İhraç edilen eşya faturasının ve ihracatçı birliğince onaylanmış gümrük beyannamesinin yetkili gümrük idaresine tevdi edilmesi zorunludur.
(2) İhracatçı Birliği sınır ticareti kapsamında onayladığı gümrük beyannamelerine ilişkin istatistiki bilgileri aylık olarak ilgili valiliğe bildirir.
Sınır Ticaret Merkezleri
MADDE 11 – (1) Gümrük hattı üzerinde, aşağıdaki tabloda gösterilen yerlerde kurulacak Sınır Ticaret Merkezlerinden karşılarında belirtilen ülkeyle sınır ticareti yapılabilir.
İLİ
SINIR TİCARET MERKEZLERİ
ÜLKE
AĞRI
SARISU
İRAN
HAKKÂRİ
ESENDERE
İRAN
VAN
KAPIKÖY
İRAN
IĞDIR
DİLUCU
NAHÇIVAN
(2) Sınır Ticaret Merkezleri, gümrük işlemlerinin yürütülmesinde Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dışında addedilir.
Sınır Ticaret Merkezlerinin kurulması ve işletilmesi
MADDE 12 – (1) 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilenlere ilave olarak Sınır Ticaret Merkezleri kurulması; ilgili valiliğin talebine istinaden, Dış Ticaret Müsteşarlığının koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı temsilcilerinden oluşan bir Komisyonun oybirliğiyle yapacağı teklif üzerine Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı ile kararlaştırılır.
(2) Sınır Ticaret Merkezlerinin fiziki olarak düzenlenmesi, eşya ve stok kontrollerinin yapılması ile bu merkezlere giriş ve çıkışlara ilişkin usul ve esaslar Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkça tespit edilir.
(3) Gıda maddelerinin stoklanmasında kullanılacak depoların asgari hijyenik ve teknik şartlarının belirlenmesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü alınır.
(4) Sınır Ticaret Merkezlerinin inşası ve işletilmesi ile mağazaların kiraya verilmesine ilişkin uygulamalar, ilgili valilikçe hazırlanan ve Gümrük Müsteşarlığınca uygun görülen Sınır Ticaret Merkezleri Yönergesi çerçevesinde il özel idaresince yerine getirilir.
Ürün güvenliği
MADDE 13 – (1) Bu Karar kapsamında ithal ve ihraç edilen ürünler, 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Kararnamenin eki “Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı”na istinaden yapılan ihracat ve ithalat denetimlerinden muaftır. Ancak, bu Karar kapsamında ithal edilen ürünlerin 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna istinaden güvenli olması zorunludur ve bundan ithalatçı sorumludur.
(2) Bu Karar kapsamında ithal edilen ürünlerin güvensiz olduğunun tespit edilmesi halinde 4703 sayılı Kanunda yer alan cezai müeyyideler uygulanır.
(3) Tarım ve Köyişleri Bakanlığının denetimine tabi ürünlerin bu Karar kapsamında ithalatı genel hükümlere tabidir.
Müeyyideler
MADDE 14 – (1) Gerçek dışı menşe belgesi ibrazıyla ithal edilen ürünler için 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır ve İthalat Rejimi Kararı uyarınca alınması gereken vergilerin tamamı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilir. Gerçek dışı menşe belgesi ibrazıyla ithal edilen ürünler için 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında tahakkuk ettirilmesi gereken vergilerin üç katı kadar para cezası uygulanır.
(2) Uygunluk belgesinde belirtilen miktardan fazla ithalat yapıldığının tespit edilmesi halinde, fazladan ithal edilen ürünler için gümrük mevzuatı ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.
(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen esnaf veya tacirin (Sınır Ticaret Merkezi mağazası kiralayan esnaf ve tacir dahil) İthalat Uygunluk Belgeleri ile Sınır Ticareti Belgeleri, İl Değerlendirme Komisyonu tarafından iptal edilir ve söz konusu esnaf ve tacir ile bunların sahibi, kurucu ortağı veya yöneticisi olduğu firmalar adına bir daha valilikçe Sınır Ticareti Belgesi düzenlenmez.
(4) Bu Karar kapsamında ithal edilen ancak bu Karar kapsamı iller dışına satıldığı tespit edilen ürünler için İthalat Rejimi Kararı uyarınca alınması gereken vergilerin tamamı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili esnaf veya tacirden (Sınır Ticaret Merkezi mağazası kiralayan esnaf ve tacir dahil) tahsil edilir ve İl Değerlendirme Komisyonu tarafından söz konusu esnaf veya tacir adına bir yıl süreyle İthalat Uygunluk Belgesi düzenlenmez.
(5) Bu Karar kapsamında, vergi ve diğer mali yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmedikleri tespit edilenler adına Sınır Ticareti Belgesi ve/veya İthalat Uygunluk Belgesi düzenlenmez.
Sınır ticareti kapsamına girmeyen ürünler
MADDE 15 – (1) İhracı ve ithali ilgili mevzuatla yasaklanmış ve ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddeler, ticaret politikası önlemleri kapsamındaki kota, korunma, damping ve sübvansiyona karşı vergi önlemlerine tabi ürünler ile 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun kapsamında kontrole tabi ürünler sınır ticaretine konu edilemez.
(2) Bu Karar kapsamında petrol ile petrol ürünleri ticareti yapılamaz.
Yönergeler
MADDE 16 – (1) Bu Karar kapsamındaki uygulamaya ilişkin usul hakkında ilgili valiliklerce düzenlenecek yönergeler Dış Ticaret Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak yürürlüğe konulur.
Sınır ticareti istatistikleri
MADDE 17 – (1) İthalatta ve ihracatta düzenlenen belgelerin birer örneği gümrük idarelerince, müteakip ayın ilk haftası içinde ilgili valiliğe ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına gönderilir.
(2) Valilikler, Sınır Ticareti Aylık İstatistik Formunu (Ek-3), ithalat ve ihracat işlemlerine ait istatistikî bilgilerin doldurulmasını müteakip bir sonraki ayın ilk haftasında Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderir.
Çeşitli hükümler
MADDE 18 – (1) İthalat Rejimi Kararı, İhracat Rejimi Kararı ve Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı ve diğer mevzuatla ihracı ve ithali izne tabi ürünlerin sınır ticaretine konu edilmesi ilgili mercilerin izni ile mümkündür.
(2) Bu Karar kapsamında yapılacak ihracat ve ithalat işlemlerinde, Gümrük Yönetmeliğinin eki Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatında belirtildiği şekilde gümrük beyannamesi düzenlenir.
(3) Sınır ticareti kapsamındaki ithalat ve ihracat işlemleri ile Sınır Ticaret Merkezlerinde yapılacak ticari işlemlerle ilgili olarak mülki idare amirlikleri, belediyeler, vakıf ve dernekler tarafından hiçbir nam ve hesap adına kesinti yapılamaz.
(4) Valilikler ve belediyelerce vakıf, dernek, il özel idaresi adına kurulan firmalar bu Karar kapsamında ithalat ve ihracat yapamazlar.
Diğer mevzuat
MADDE 19 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda; gümrük mevzuatı, İthalat Rejimi Kararı ve İhracat Rejimi Kararı hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Valilerin sorumluluğu
MADDE 20 – (1) Sınır ticaretinin amacına uygun olarak yürütülmesi ve izlenmesi konusunda ilgili valiler sorumludur.
Yetki
MADDE 21 – (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin talimatlar vermeye, sınır ticareti yoluyla yapılacak ithalat ve ihracatın her aşamasında gerekli görülecek düzenlemeleri yapmaya ve önlemler almaya, ürün politikaları dikkate alınarak gerektiğinde ürün ve ülke bazında ithalatı ve ihracatı sınırlandırmaya veya durdurmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 22 – (1) 25/3/2003 tarihli ve 2003/5408 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Sınır Ticaret Merkezleri Kurulmasına İlişkin Karar” yürürlükten kaldırılmıştır.
(*1)GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş Sınır Ticareti Belgeleri ve 2009 yılı il ithalat kotaları kapsamında düzenlenmiş uygunluk belgeleri ile Sınır Ticaret Merkezinde mağaza kiralama sözleşmeleri süreleri sonuna kadar geçerliliğini korur ve bu Kararın lehte hükümlerinden yararlanır. Ancak, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce 2009 yılı için belirlenmiş il ithalat kotaları, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde bu Kararın 7 nci maddesine göre yeniden belirlenir. Sınır Ticaret Merkezi işleticisi anonim şirketler, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde yönetim kurullarının alacağı kararla feshedilir. (*1)20.05.2010 tarih ve 27586 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/393 Sayılı B.K.K ile eklenmiştir
GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Kararın yürürlüğe girmesini müteakip Iğdır İline İran'dan 2010 yılında ithal edilmek üzere 3 milyon ABD Dolarına kadar tarım ürünleri ve 7 milyon ABD Dolarına kadar sanayi ürünleri olması kaydıyla toplam 10 milyon ABD Dolarına kadar ithalat değer limiti belirlenir.”
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Karar, yayımlandığı tarihten 30 gün sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK: 1
T.C.
.............VALİLİĞİ
Sınır Ticareti İl Değerlendirme Komisyonu
Düzenlenme Tarihi : ....../....../200....
Belge Kayıt No         : ........................
BelgeGeçerlilik Süresi :..................
SINIR TİCARETİ
İTHALAT UYGUNLUK BELGESİ
BELGE SAHİBİNİN
İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN
Adı Soyadı ve Meslek Unvanı
Adı
T.C. Kimlik No
G.T.İ.P (12’li bazda)
Firma Unvanı
Birim Değeri
(CIF/ABD Doları)
Sınır Ticareti Belgesi
Tarih ve Kayıt Numarası
Toplam Miktar
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Menşe Ülkesi
Vergi Numarası
Giriş Gümrük Kapısı
Bağlı Olduğu Ticaret veya Esnaf Odası
Ticaret veya Esnaf Sicil No –
Sicil Kayıt Tarihi
İş Adresi
İmzası
§ İşbu belge sahibinin, yukarıda kayıtlı ürünü sınır ticaretinin düzenlenmesine ilişkin .../.../2008 tarihli ve ...... sayılı Karar kapsamında ithal etmesi uygun görülmüştür.
§ İthalatçı, bu belge kapsamında ithal edilen ürünlerin güvenli olmasından, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uyarınca sorumludur.
Mühür
İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası
İmza
Sanayi ve Ticaret İl Müdürü
İmza
İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası Yetkilisi
1. Bu Belgenin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren ............ gündür.
2. Bu Belge üç nüsha düzenlenmiş olup; birinci nüsha Sekretaryada muhafaza edilir, ikinci nüsha Gümrük İdaresine gönderilir, üçüncü nüsha ise Gümrük Kapısında yapılacak işlemlerde ibraz edilmek üzere ilgili esnaf veya tacire verilir.
3. Bu Belge bir ürün için düzenlenmiştir.
4. Bu Belge bir başkasına devredilemez.
5. Bu Belge kapsamında ithal edilen ürünün Artvin, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay illeri dışında başka bir ile satıldığının tespit edilmesi halinde, İthalat Rejimi Kararı uyarınca alınması gereken vergilerin tamamı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili esnaf veya tacirden (Sınır Ticaret Merkezi mağazası kiralayan esnaf ve tacir dahil) tahsil edilir ve İl Değerlendirme Komisyonu tarafından söz konusu esnaf veya tacir adına bir yıl süreyle İthalat Uygunluk Belgesi düzenlenmez.
6. Gerçek dışı menşe belgesi ibrazıyla ithal edilen ürünler için 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır ve İthalat Rejimi Kararı uyarınca alınması gereken vergilerin tamamı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilir. Gerçek dışı menşe belgesi ibrazıyla ithal edilen ürünler için 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında tahakkuk ettirilmesi gereken vergilerin üç katı kadar para cezası uygulanır.
Ayrıca söz konusu eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen esnaf veya tacirin (Sınır Ticaret Merkezi mağazası kiralayan esnaf ve tacir dahil) İthalat Uygunluk Belgeleri ile Sınır Ticareti Belgeleri, İl Değerlendirme Komisyonu tarafından iptal edilir ve söz konusu esnaf ve tacir ile bunların sahibi, kurucu ortağı veya yöneticisi olduğu firmalar adına bir daha valilikçe Sınır Ticareti Belgesi düzenlenmez.
EK: 2
.............VALİLİĞİ
Düzenlenme Tarihi :....../....../200....
Belge Kayıt No         : ......................
FOTO
SINIR TİCARETİ BELGESİ
Belge Sahibinin
Adı Soyadı
T.C. Kimlik No
Pasaport No
Mesleği
Firma Ünvanı
Firma Faaliyet Konusu
İş Adresi
Bağlı olduğu Ticaret Odası/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No
Ticaret/Esnaf Sicil Kayıt Tarihi
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Vergi Numarası
Baba Adı
Ana Adı
Doğum Tarihi ve Yeri
İkametgah Adresi
İmzası
İşbu belge, Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin .../.../ 2008 tarihli ve ...... sayılı Karar kapsamında düzenlenmiştir.
İmza & Mühür
------/--------/----------
Vali/Vali Yardımcısı
1. Bu Belge pasaport veya nüfus cüzdanı yerine geçmez.
2. Bu Belgenin geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 1 (bir) yıldır. Süresi sona erdiğinde, talebi halinde ilgiliye Valilikçe yeniden belge düzenlenebilir.
3. Bu Belge bir başkasına devredilemez.
SINIR TİCARETİ AYLIK İSTATİSTİK FORMU Form No : ST-1
Sayfa No :
I. BÖLÜM
İLİ                                          :                                                                                  Onaylayan Gümrük Müdürlüğü :
GÜMRÜK KAPISI               :
ÜLKE                     :
DÖNEMİ (Ay/Yıl)                :
TİCARET TÜRÜ : İTHALAT        İHRACAT  Kayıtlarımıza uygundur.
AÇIKLAMA                          :
II. BÖLÜM
SIRA
NO
GTİP NO
Gümrük Tarife İst. Pozisyonu (12’li)
EŞYANIN CİNSİ
(MADDE ADI)
TOPLAM
MİKTARI
BİRİMİ
TOPLAM
KIYMETİ
(ABD DOLARI)
SAYFA TOPLAMI
GENEL TOPLAM

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580267 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580267 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?