E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,69 TL
1 € = 4,33 TL
15341156 Ziyaretçi

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:  05.12.2009-27423 Resmi Gazete
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI KANUNU VE
ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2010 YILINDA
UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ
             5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında   “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
             Maliye Bakanlığı 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 392 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2009 yılı yeniden değerleme oranını %2,2 olarak tespit ve ilan etmiştir. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda artırılarak uygulanması gerekmektedir.
             5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2010 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.
             Tebliğ olunur.
 
İLGİLİ KANUN MADDESİ
KANUNDA
ÖNGÖRÜLEN PARA CEZALARI
(YTL)
2009 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI
(TL))
2010 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI
(TL)
16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi
500.000,-
560.000,-
572.320,-
16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi
250.000,-
280.000,-
286.160,-
16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (c) Bendi
50.000,-
56.000,-
57.232,-
16 ncı Maddenin İkinci Fıkrasının (ç) Bendi
100,-
112,-
114,-
16 ncı Maddenin Dördüncü Fıkrası
1.000,-
1.120,-
1.144,-