Sosyal Sigortalar kanunu (506 Sayılı Kanun)

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (506 Sayılı Kanun)


29, 30, 31/7/1964-1/8/1964 Sayı : 11766-11779 R.Gazete

Madde 1 ilâ 96 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Madde 97 – (Mülga: 25/8/1999 - 4447/62 md.)

Madde 98 ilâ 140 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 1 -
(13/7/1967 tarihli ve 899 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup ek maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 2 - (16/6/1975 - 1912/7 md. ile gelen ek 1. md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 29/6/1978-2167/15 md.)

Ek Madde 3 –(16/6/1975 - 1912/7 md. ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 4 – (16/6/1975 - 1912/7 md. ile gelen Ek 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 5 – (11/8/1977 - 2098/1 md. ile gelen ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 6 – (11/8/1977 - 2098/1 md. ile gelen ek 2 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 7 – (11/8/1977 - 2098/1 md. ile gelen ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 8 – (11/8/1977 - 2099/2 md. ile gelen numarasız Ek md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 9 – (11/8/1977 - 2100/2 maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 10 – (29/6/1978 - 2167/14 md. ile gelen Ek 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 11 – (29/6/1978 - 2167/14 md. ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 12 – (29/6/1978 - 2167/14 md. ile gelen ek 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 13 – (29/6/1978 - 2167/14 md. ile gelen Ek 4 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 14 – (29/6/1978 - 2167/14 md. ile gelen Ek 5 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 15 – (29/6/1978 - 2167/14 md. ile gelen Ek 6 ncı md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006 - 5510/106 md.)

Ek Madde 16 – (29/6/1978 - 2167/14 md. ile gelen ek 7 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 6/3/1981 - 2422/20 md.)

Ek Madde 17 – (29/6/1978 - 2167/14 md. ile gelen Ek 8 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 6/3/1981 - 2422/20 md.)

Ek Madde 18- (29/6/1978 - 2167/14 md. ile gelen Ek 9 ncu Md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 19 - (6/3/1981 - 2422 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 20 – (Ek : 6/3/1981 - 2422/17 md.; Mülga : 25/8/1999 - 4447/62 md.)

Ek Madde 21 – (Ek : 6/3/1981 - 2422/17 md.; Mülga : 25/8/1999 - 4447/62 md.)

Ek Madde 22 – (Ek : 6/3/1981 - 2422/17 md.; Mülga : 25/8/1999 - 4447/62 md.)

Ek Madde 23 – (Ek : 6/3/1981 - 2422/17 md.; Mülga : 25/8/1999 - 4447/62 md.)

Ek Madde 24 – (6/3/1981 - 2422/17 md. ile gelen Ek 5 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md. )

Ek Madde 25 – (11/12/1981 - 2564/3 md. ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. Değişik: 28/1/1983 - 2795/5 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 26 – (20/3/1985 - 3168/7 md. ile gelen Ek md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 27 – (24/12/1985 tarih ve 3246 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup, ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir; Mülga: 20/2/1992 - 3774/6 md.)

Ek Madde 28 – (24/12/1985 - 3246/1 md. ile gelen Ek 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; Mülga: 20/2/1992 - 3774/6 md.)

Ek Madde 29 – (24/12/1985 - 3246/1 md. ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; Mülga: 20/2/1992 - 3774/6 md.)

Ek Madde 30 – (24/12/1985 - 3246/1 md. ile gelen Ek 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; Mülga: 20/2/1992 - 3774/6 md.)

Ek Madde 31 – (29/4/1986 - 3279/10 md. ile gelen Ek 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md. )

Ek Madde 32 – (29/4/1986 - 3279/10 Md. ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006-5510/106  md.)

Ek Madde 33 –
(20/6/1987 - 3395/16 md. ile gelen Ek 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 34 – 35 - (Mülga: 25/8/1999 - 4449/62 md.)

Ek Madde 36 – (Ek:1/6/1994 - 2995/2 md.) (1)
17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine göre,bankalar,sigorta ve reasürans şirketleri,ticaret odaları, sanayi odaları,borsalar veya bunların teşkil ettikleri personeli için kurulmuş bulunan sandıklardan; 25.4.1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanununa göre birleştiren,bir başka bankaya devredilen veya bankacılık faaliyetleri sona eren bankaların personeline ait olanlar ile mali durumları üyelerinin sosyal güvenlik yardımlarını sürdürmeye elverişli olmadığı anlaşılanların yetkili organlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre fesih ya da devir için alacakları karar üzerine,bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmesine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Sandıkların devri sırasında yapılacak aktüeryal hesaplamalar sonunda tespit olunacak fiili ve teknik açıklar,bu sandıkların iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlardan tahsil edilmek üzere,Bakanlar Kurulunun karar tarihinden itibaren 3 ay içinde Hazinece Sosyal Sigortalar Kurumuna nakden ve defaten ödenir.

Devredilen sandıklardan yararlanan personelin hizmet yılları ve primleri ödenmek veya ödenmiş olmak suretiyle, 17/7/1964 tarihli, 506 Sosyal Sigortalar Kanununa göre emsallerine uygun olarak intibaklarının yapılması da dahil olmak üzere, devire ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca müştereken belirlenir.
Söz konusu sandıklar ile Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı sandıkların mal varlıklarının devri ile ilgili tüm işlemler nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak sandıklar yukarıdaki hükümlerden yararlanamazlar.
––––––––––––––––----------------------------------------------------
(1) 5510 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle değişik son fıkrasında bu maddenin 5754 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesinde belirtilen devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra yürürlükten kalkacağı hüküm altına alınmıştır.
----------------------------------------------------------------------------------

Ek Madde 37 – (Ek: 30/5/1997 - KHK - 572/21 md.; Mülga: 1/7/2005 – 5378/50 md.)

Ek Madde 38 – (Ek: 25/8/1999 - 4447/16 md.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 39 – (Ek: 25/8/1999 - 4447/16 md.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 40 – (Ek: 25/8/1999 - 4447/16 md.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 41 – (Ek: 25/8/1999 - 4447/16 md.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 42 – (Ek: 29/9/1999 - KHK - 578/2 md.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 43 – (Ek : 24/8/2000 - KHK- 616/63 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/65, K.:2000/38 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 29/7/2003-4958/53 md.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 m
d.)

Ek Madde 44 - (Ek:29/7/2003-4958/53 md.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 45 - (Ek:29/7/2003-4958/53 md.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 46 - (Ek:29/7/2003-4958/53 md.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 47 - (Ek:29/7/2003-4958/53 md.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 48- (Ek: 24/6/2004-5198/19 md.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 49- (Ek: 2/12/2004-5264/2 md.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Madde 50- (Ek: 22/2/2006-5458/7 md.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)


Geçici Madde 1 ilâ 19 - Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.) (1)

––––––––––––––––---------------------------------------------------------
(1) 5510 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle değişik  son fıkrasında bu maddenin 5754 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesinde belirtilen devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra yürürlükten kalkacağı hüküm altına alınmıştır.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalar: (2)
Geçici Madde 20 – Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları,borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin malûllük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere, bu kanunun yayımı tarihine kadar tesis veya dernek olarak kurulmuş bulunan sandıklar, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde:
a) ilgili bulundukları banka, sigorta şirketi, reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi odası, borsa veya bunların birliklerinin bütün personelini kapsıyacak,
b) Bu personelin, iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm, eşlerinin analık, eş ve çocuklarının hastalık hallerinde, en az bu kanunda belirtilen yardımları sağlıyacak,
c) Sandıkların statülerine tabi personelin bu madde şümulüne giren banka, sigorta şirketi, reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi odası, borsa veya bunların birliklerinden birinden diğerine geçmesi halinde bu gibi personelin kendi sandıklarındaki müktesep haklarının da diğer ilgili sandığa veya aralarında kuracakları müşterek bir sandığa intikalini temin edecek,
Birer tesis haline getirildiği ve bunu tevsik eden statülerini, bu kanunun yayımı tarihinden en geç altı ay içinde Çalışma Bakanlığına verdikleri takdirde, bu teşekküllerin ve sandıkların personeli işbu kanunun uygulanmasında sigortalı sayılmazlar.
Şu kadar ki, bu sandıkların statüleri ve statü değişiklikleri Çalışma Bakanlığınca onaylanmak suretiyle tekemmül eder. Mali durumları da Çalışma, Maliye ve Ticaret Bakanlıklarınca müşterek kontrol ve murakabe edilir. Mali durumlarının kontrol ve murakabesi sonunda alınmasına bu Bakanlıklarca müştereken lüzum gösterilecek tedbirleri, sandıklar ve ilgili bulundukları teşekküller yerine getirmekle yükümlüdür.
Sözü edilen sandıkların mevzuatına tabi olarak geçen hizmetler ile emekli sandıkları kanunlarına  veya malûllük, yaşlılık ve  ölüm sigortalarına tabi olarak geçen hizmetler yazılı istek halinde, 5/1/1961 tarihli 228 sayılı kanunun aylık bağlanmasına ilişkin esasları dairesinde birleştirilerek tahsis yapılır.
(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/53 md.) Birinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında, yardımların sağlanması ve bağlanması yönünden alt sınırın belirlenmesinde muadil miktar karşılaştırması esas alınır. Ancak, gelir ve aylıkların artırılmasında 506 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların artırımına ilişkin hükümler devir tarihine kadar uygulanmaz. 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin onikinci fıkrasında yer alan sınırlama dâhilinde sandıkların kuruluş senetlerinde yer alan hükümler ve sandıkların uygulamaları saklıdır. Bu hüküm, yürürlüğe girdiği tarihten önceki artışlarda ve görülmekte olan davalar hakkında da uygulanır.

––––––––––––––––---------------------------------------------------------
(2) 14/3/2011 tarihli ve 2011/1559 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, bu madde kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sabiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesine ilişkin sürenin iki yıl uzatılması hüküm altına alınmıştır.

-----------------------------------------------------------------------------


Geçici Madde 21 – (Ek: 13/7/1967 - 899/4 md.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 22 – (Ek: 13/7/1967 - 899/5 md.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 23 – (23/10/1969 - 1186/21 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 24 – (23/10/1969 - 1186/21 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 25 – (23/10/1969 - 1186/21 md. ile gelen geçici 3 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 26 – (23/10/1969 - 1186/21 md. ile gelen Geçici 4 üncü md. hükmü olup numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 27 – (23/10/1969 - 1186/21 md. ile gelen Geçici 5 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 28 – (7/3/1973 - 1698/2 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 29 – (7/3/1973 - 1698/2 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 30 – (7/3/1973 - 1698/2 md. ile gelen Geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 31 – (7/3/1973 - 1698/2 md. ile gelen Geçici 4 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106  md.)

Geçici Madde 32 – (21/6/1973 - 1753/4 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 33 – (21/6/1973 - 1753/4 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106  md.)

Geçici Madde 34 – (16/6/1975 - 1912/7 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 35 – (16/6/1975 - 1912/7 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 36 – (16/6/1975 - 1912/7 md. ile gelen Geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 37 – (16/6/1975 - 1912/7 md. ile gelen Geçici 4 üncü madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 38 – (16/6/1975 - 1912/7 md. ile gelen Geçici 5 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 39 – (16/6/1975 - 1912/7 md. ile gelen Geçici 6 ncı md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 40 – (16/6/1975 - 1912/7 md. ile gelen Geçici 7 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 41 – (11/5/1976 - 1992 sayılı Kanunun 3 üncü md. si ile gelen geçici md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 42 – (11/8/1977 - 2098/1 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 43 – (11/8/1977 - 2099 sayılı Kanunun 3 üncü md. si ile gelen geçici md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 44 – (29/6/1978 - 2167/14 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 45 – (29/6/1978 - 2167/14 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 46 – (29/6/1978 - 2167/14 md. ile gelen Geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 47 – (29/6/1978 - 2167/14 md. ile gelen Geçici 4 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 48 – (29/6/1978 - 2167/14 md. ile gelen Geçici 5 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 49 – (29/6/1978 - 2167/14 md. ile gelen Geçici 6 ncı md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 50 – (6/3/1981 - 2422/18 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 51 – (6/3/1981 - 2422/18 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 52 – (6/3/1981 - 2422/18 md. ile gelen Geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 53 – (6/3/1981 - 2422/18 md. ile gelen Geçici 4 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 54 – (11/12/1981 - 2564/4 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 55 – (24/10/1983 - 2934/5 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 56 – (24/10/1983 - 2934/5 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 57 – (24/10/1983 - 2934/5 md. ile gelen Geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106  md.)

Geçici Madde 58 – (17/11/1983 - 2959/1 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 59 – (17/11/1983 - 2959/1 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 60 – (20/3/1985 - 3168/8 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 61 – (20/3/1985 - 3168/8 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 62 – (20/3/1985 - 3168/8 md. ile gelen Geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 63 – (20/3/1985 - 3168/8 md. ile gelen Geçici 4 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 64 – (24/12/1985 - 3246/2 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; Mülga: 20/2/1992 - 3774/6 md.)

Geçici Madde 65 – (24/12/1985 - 3246/2 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; Mülga: 20/2/1992-3774/6 md.)

Geçici Madde 66 – (20/6/1987 - 3395/17 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106  md.)

Geçici Madde 67 – (20/6/1987 - 3395/17 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 68 – (20/6/1987 - 3395/17 md ile gelen Geçici 3 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 69 – (20/6/1987 - 3395/17 md. ile gelen Geçici 4 üncü md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 70 – (20/6/1987 - 3395/17 md. ile gelen Geçici 5 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir; İptal: Ana. Mah. Kar. 26/10/1988 - E. 1988/19, K. 1988/33)
Geçici Madde 71 – (4/4/1987- KHK - 277/1 md. ile gelen Geçici 1 md. hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir. Mülga: 9/5/1990 - 3642/1 md.)

Geçici Madde 72 – (4/4/1987 - KHK - 277/1 md. ile gelen Geçici 2 md. hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir. Mülga: 9/5/1990 - 3642/1 md.)

Geçici Madde 73 – (4/4/1987 - KHK - 277/1 md. ile gelen Geçici 3 md. hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir. Mülga: 9/5/1990 - 3642/1 md.)

Geçici Madde 74 – (20/5/1988 - KHK - 323/1 md. ile gelen Geçici Madde hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir. Mülga: 9/5/1990 - 3642/1 md.)

Geçici Madde 75 – (Ek: 16/2/1989 - 3522/2 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 76 – (Ek: 7/3/1991 - 3702/1 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 77 – (Ek: 7/3/1991 - 3702/1 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106  md.)

Geçici Madde 78 – (Ek: 5/3/1992 - 3786/1 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 79 – (Ek:1/12/1993 - 3917/2 md.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 80 – (Ek: 8/12/1994 - 4056/1 md.; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 81 – (Ek: 25/8/1999 - 4447/17 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;

A) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümlere göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlar ile sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadınlar

ve sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkekler hakkında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümler uygulanır.

B) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/3 md.) 23.5.2002 tarihinde;

a) (A) bendi kapsamında olanlar hariç sigortalılık süresi 18 (dahil) yıldan fazla olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 40 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 23 yıldan (dahil) fazla olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 44 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün,

b) Sigortalılık süresi 17 (dahil) yıldan fazla, 18 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 41 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 21 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 23 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 45 yaşını doldurmaları ve en az 5000 gün,

c) Sigortalılık süresi 16 (dahil) yıldan fazla, 17 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 42 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 20 yıl (dahil) dan fazla, 21 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 46 yaşını doldurmaları ve en az 5075 gün,       

d) Sigortalılık süresi 15 (dahil) yıldan fazla, 16 yıldan az olan  kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 43 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 18 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 20 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 47 yaşını doldurmaları ve en az 5150 gün,

e) Sigortalılık süresi 14 (dahil) yıldan fazla, 15 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 44 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 17 yıl (dahil) dan fazla, 18 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 48 yaşını doldurmaları ve en az 5225 gün,

f) Sigortalılık süresi 13 (dahil) yıldan fazla, 14 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 45 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 15 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 17 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 49 yaşını doldurmaları ve en az 5300 gün,

g) Sigortalılık süresi 12 (dahil) yıldan fazla, 13 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 46 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 14  (dahil) yıldan fazla, 15 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 50 yaşını doldurmaları ve en az 5375 gün,

h) Sigortalılık süresi 11 (dahil) yıldan fazla, 12 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 47 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 12 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 14 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 51 yaşını doldurmaları ve en az 5450 gün,

ı) Sigortalılık süresi 10 (dahil) yıldan fazla, 11 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 48 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 11 (dahil) yıldan fazla, 12 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 52 yaşını doldurmaları ve en az 5525 gün,

j) Sigortalılık süresi 9 (dahil) yıldan fazla, 10 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 49 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 9 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 11 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 53 yaşını doldurmaları ve en az 5600 gün,

k) Sigortalılık süresi 8 (dahil) yıldan fazla, 9 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 50 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 8 (dahil) yıldan fazla, 9 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 54 yaşını doldurmaları ve en az 5675 gün,

l) Sigortalılık süresi 7 (dahil) yıldan fazla, 8 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 51 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 6 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 8 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 55 yaşını doldurmaları ve en az 5750 gün,

m) Sigortalılık süresi 6 (dahil) yıldan fazla, 7 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 52 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 5 (dahil) yıldan fazla, 6 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 56 yaşını doldurmaları ve en az 5825 gün,    

n) Sigortalılık süresi 5 (dahil) yıldan fazla, 6 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 53 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 3 yıl 6 ay (dahil) dan fazla, 5 yıldan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 57 yaşını doldurmaları ve en az 5900 gün,

o) Sigortalılık süresi 4 (dahil) yıldan fazla, 5 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 54 yaşını doldurmaları, sigortalılık süresi 2 yıl 8 ay 15 (dahil) günden  fazla, 3 yıl 6 aydan az olan erkekler 25 yıllık sigortalılık süresini ve 58 yaşını doldurmaları ve en az 5975 gün,

p) Sigortalılık süresi 3 (dahil) yıldan fazla, 4 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 55 yaşını doldurmaları ve en az  5975 gün,

r) Sigortalılık süresi 2 yıl 8 ay 15 (dahil) günden  fazla, 3 yıldan az olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini ve 56 yaşını doldurmaları ve en az 5975 gün,

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunmaları şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

C) (Yeniden düzenleme: 23/5/2002-4759/3 md.)  a) 23.5.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.

b) 23.5.2002 tarihinde (a) bendinde öngörülen şartları yerine getiremeyenlerden bu şartları;

ba) 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

bb) 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

bc) 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,

bd) 24.5.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24.5.2011 ile 23.5.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,

be) 24.5.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler  60 yaşını doldurmuş olmaları,

Şartı ile yaşlılık aylığından yararlanabilirler.

Geçici Madde 82 – (25/8/1999 - 4447/17 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md. )

Geçici Madde 83 – (Ek : 24/8/2000 -KHK- 616/64 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/65, K.:2000/38 sayılı Kararı ile.)

Geçici Madde 84 – (Ek : 24/8/2000 -KHK- 616/64 md.; İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/65, K.:2000/38 sayılı Kararı ile. )

Geçici Madde 85- (Ek: 9/4/2003-4842/34 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 86 – (Ek:29/7/2003-4958/54 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 87- (Ek:29/7/2003-4958/54 md.) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ıncı maddesinin (C) bendinin (b) alt bendinde yapılan değişikliğin uygulanmasında; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi bulunanlar hakkında sakatlık derecesi ne olursa olsun bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümler uygulanır.

b) 9 yıldan fazla 12 yıldan az sigortalılık süresi bulunup II. derece sakatlığı olanlar 15 yıl 8 ay sigortalılık süresi ve 3680 gün,

9 yıldan fazla 12 yıldan az sigortalılık süresi bulunup III. derece sakatlığı olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve 3760 gün,

c) 6 yıldan fazla 9 yıldan az sigortalılık süresi bulunup II. derece sakatlığı olanlar 16 yıl 4 ay sigortalılık süresi ve 3760 gün,

6 yıldan fazla 9 yıldan az sigortalılık süresi bulunup III. derece sakatlığı olanlar 17 yıl sigortalılık süresi ve 3920 gün,

d) 3 yıldan fazla 6 yıldan az sigortalılık süresi bulunup II. derece sakatlığı olanlar 17 yıl sigortalılık süresi ve 3840 gün,

3 yıldan fazla 6 yıldan az sigortalılık süresi bulunup III. derece sakatlığı olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4080 gün,

e) 3 yıldan az sigortalılık süresi bulunup II. derece sakatlığı olanlar 17 yıl 8 ay sigortalılık süresi ve 3920 gün,

3 yıldan az sigortalılık süresi bulunup III. derece sakatlığı olanlar 19 yıl sigortalılık süresi ve 4240 gün,

Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.

Geçici Madde 88 – (Ek:25/12/2003 - 5035/46 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 89 – (Ek: 22/1/2004 – 5073/13 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 90 – (Ek: 22/1/2004 – 5073/13 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106  md.)

Geçici Madde 91- (Ek: 2/7/2005-5386/2 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 92— (Ek: 8/2/2006-5454/7 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Geçici Madde 93- (Ek: 12/12/2006-5561/3 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Geçici Madde 1 – (Ek: 15/4/1987 - 3351/1 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Geçici Madde 2 – (Ek : 31/5/2000 - 4571/1 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Ek Geçici Madde 3 – (Ek : 20/3/2002 - 4747/3 md. ; Mülga: 31/5/2006-5510/106  md.)

Madde 141 – (Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Yürürlük tarihi:

Madde 142 –
Bu Kanunun 126 ncı maddesi 1 Kasım 1964 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımını takibeden aybaşından altı ay sonra yürürlüğe girer.

Ancak, geçici 7, 17 ve 18 inci maddeler ile 96 ncı madde hükümlerine göre yapılacak zamlar bu kanunun yayım tarihini takibeden ilk üç aylık dönemden itibaren hesabedilerek kanun yürürlüğe girdikten sonra verilir.

Yürütme organı:

Madde 143 –
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
——————————-----------------------------------------------
(1)    Bu maddede sözü edilen ek 1 inci maddenin numarası teselsülü sağlamak için “Ek Madde 20” olarak değiştirilmiştir.
----------------------------------------------------------------------------

——————————---------------------------------------------------------
(1)    Bu maddede sözü edilen geçici 1 inci maddenin numarası teselsülü sağlamak için “Geçici Madde 44” olarak değiştirilmiştir.
(2)    Bu maddede sözü edilen geçici 3 ve 4 üncü maddelerin numaraları, teselsülü sağlamak için sırasıyla “Geçici Madde 52” ve “Geçici Madde 53” olarak değiştirilmiştir.
(3)    Bu maddede sözü edilen geçici 1 ve 3 üncü maddelerin numaraları teselsülü sağlamak için sırasıyla “Geçici Madde 55” ve “Geçici Madde 57” olarak değiştirilmiştir.
(4)    Bu maddede sözü edilen geçici 4 üncü maddenin numarası teselsülü sağlamak için “Geçici Madde 63” olarak değiştirilmiştir.

-------------------------------------------------------------------------------------------

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848779 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16848779 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?