Stajyerler, gümrük müşavir yardımcıları ve gümrük müşavirlerinin kayıt ve bildirimleri (Genelge 2000/35)

 

T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.07.198/670

Konu :

GENELGE 2000/35

İLGİ: 14.08.1998 tarihli, 1998/15 sayılı Genelge.

Bilindiği üzere, 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesiyle, Gümrük Müşavir Yardımcısı olabilmek için staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında üç yıl çalışmış olmak, 228 inci maddesiyle de, gümrük müşaviri olabilmek için üç yıl süreyle gümrük müşavir yardımcılığı yapmak şartı getirilmiş bulunmaktadır.

Gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için üç yıl süreyle staj ve gümrük müşaviri olabilmek için de yine üç yıl süreyle gümrük müşavir yardımcılığı yapılmasının takip ve tespiti aşağıdaki usullere göre yürütülecektir.

1- 4458 sayılı Gümrük Kanunununyürürlüğe girdiği tarih olan 05.02.2000 tarihinden itibaren başlamak üzere, gümrük müşaviri yanında staj amacıyla çalışan kişiler; ilgili gümrük müşaviri tarafından kayıtlı bulundukları Gümrükler Başmüdürlüğü ile üyesi bulundukları gümrük müşavirleri derneğine bildirileceklerdir.

2- Stajyerler, Gümrük Başmüdürlükleri tarafından örneği ekli (Ek-1)  kayıt defterine kaydedilecek ve takipleri bu defter üzerinde Başmüdürlüklerce yürütülecektir.

3- Stajyerin gümrük müşavir yardımcılığı sınavına başvurusunda, üç yıllık staj şartının yerine getirilip getirilmediğinin tespiti bu defter üzerinden yapılacaktır. (Kanunun yürürlüğe girdiği 05.02.2000 tarihinden itibaren üç yıl içinde sınava girenlerde staj şartı aranmayacaktır.)

4- Gümrük müşavirleri de yanlarında çalışan gümrük müşavir yardımcılarını kayıtlı bulundukları Gümrükler Başmüdürlüğü ile üyesi oldukları derneklere bildireceklerdir. Söz konusu müşavir yardımcıları Başmüdürlüklerce örneği ekli (Ek-2) gümrük müşavir yardımcıları kayıt defterine kaydedilecek ve takipleri bu defter üzerinde yapılacaktır.

5- Gümrük müşavirleri için, Başmüdürlüklerce örneği ekli (Ek-3) Gümrük Müşavirleri Kayıt Defteri tutularak takibi bu defter üzerinde yapılacaktır.

6- Stajyer ve gümrük müşavir yardımcısının yanında çalıştığı gümrük müşavirinin değişmesi halinde, bu değişiklik ekli formlarla (Ek: 4-5) bildirilecektir. Söz konusu formlar ilgili müşavir tarafından doldurularak Gümrük Başmüdürlüklerine ve Gümrük Müşavirleri Derneğine bildirilecektir. Bu bilgiler, Başmüdürlüklerce, yukarıda bahsi geçen defterlere işlenecektir.

7- Gümrük müşavir yardımcılığı ve gümrük müşavirliği sınavına en fazla üç kez girilebileceğinden, ilgilinin 05.02.2000 tarihinden itibaren üç kez sınava girip girmediğinin takibi yine bu defterlerden yapılacaktır.

İlgide kayıtlı Genelgemiz yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Ramazan ULUDAĞ

Müsteşar

DAĞITIM:

Tüm Merkez ve Taşra Teşkilatına

EKLER

  • EK 1 - GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ YANINDA ÇALIŞAN STAJYER KAYIT DEFTERİ
  • EK 2 - GÜMRÜK MÜŞAVİRİ KAYIT DEFTERİ
  • EK 3 - GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCISI KAYIT DEFTERİ
  • EK 4 - GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCISININ
  • EK 5 - STAJYER PERSONELİN

EK:1 GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ YANINDA ÇALIŞAN STAJYER KAYIT DEFTERİ

Adı Soyadı

:...................................................

Baba Adı

:...................................................

Doğum Yeri ve Tarihi

:...................................................

İkametgah Adresi

:...................................................

...................................................

YANINDA ÇALIŞTIĞI GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ:

 

1-Müşavirin Adı ve İzin Belgesi No:

:...................................................

Adresi

:...................................................

Staja Başlama Tarihi

:...................................................

Ayrılma Tarihi

:...................................................

2-Müşavirin Adı ve İzin Belgesi No:

:...................................................

Adresi

:...................................................

Staja Başlama Tarihi

:...................................................

Ayrılma Tarihi

:...................................................

3-Müşavirin Adı ve İzin Belgesi No:

:...................................................

Adresi:

:...................................................

Staja Başlama Tarihi:

:...................................................

Ayrılma Tarihi

:...................................................

SINAVA GİRDİĞİ YILLAR

: 2000 2001 2002 .... ....


EK:2GÜMRÜK MÜŞAVİRİ KAYIT DEFTERİ

Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi No

:....................

....................

....................

Adı Soyadı

: ....................

....................

....................

Baba Adı

: ....................

....................

....................

Doğum Yeri ve Tarihi

: ....................

....................

....................

İkametgah Adresi

: ....................

....................

....................

İş Yeri Adresi

: ....................

....................

....................

Telefon no

: ....................

....................

....................

YANINDA ÇALIŞAN:

 

 

 

1-Gümrük Müşavir Yardımcılarının,

1

2

3

Adı ve İzin Belgesi No:

....................

....................

....................

Adresi:

....................

....................

....................

 

....................

....................

....................

Başlama Tarihi:

....................

....................

....................

Ayrılma Tarihi:

....................

....................

....................

2-Stajyerin,

1

2

3

Adı Soyadı:

....................

....................

....................

Adresi:

....................

....................

....................

 

....................

....................

....................

Başlama Tarihi:

....................

....................

....................

Ayrılma Tarihi:

....................

....................

....................

 

GEÇİCİ OLARAK KARNE ALINDI İSE;

1

2

3

4

Alındı Tarih:

.................

.................

.................

.................

İade Edildiği Tarih:

.................

.................

.................

.................

DİSİPLİN CEZALARINA İLİŞKİN BİLGİLER:.........................................................................


EK:3GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCISI KAYIT DEFTERİ

Gümrük Müşavir yardımcısı İzin Belgesi No

:...................................................

Adı Soyadı

:...................................................

Baba Adı:

:...................................................

Doğum Yeri ve Tarihi

:...................................................

İkametgah Adresi

:...................................................

Telefon No

:...................................................

YANINDA ÇALIŞTIĞI GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNİN;

 

1- Adı ve İzin Belgesi No:

:...................................................

Adresi:

:...................................................

Çalışmaya Başladığı Tarih

:...................................................

Ayrıldığı Tarih

:...................................................

2- Adı ve İzin Belgesi No:

:...................................................

Adresi

:...................................................

Çalışmaya Başladığı Tarih

:...................................................

Ayrıldığı Tarih

:...................................................

3- Adı ve İzin Belgesi No:

:...................................................

Adresi

:...................................................

Çalışmaya Başladığı Tarih

:...................................................

Ayrıldığı Tarih

:...................................................

 

GEÇİCİ OLARAK KARNE ALINDI İSE;

1

2

3

4

Alındı Tarih:

.................

.................

.................

.................

İade Edildiği Tarih:

.................

.................

.................

.................


DİSİPLİN CEZALARINA İLİŞKİN BİLGİLER:..............................

SINAVA GİRDİĞİ YILLAR : 2000 2001 2002 .... ....


EK:4 GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCISININ

ADI SOYADI:

GÜM. MÜŞ. YRD. İZİN BELGESİ NO:

 

 

İKAMETGAH ADRESİ

 

 

 

HALİHAZIRDA ÇALIŞTIĞI GÜMRÜK MÜŞAVİRİ İLE İLGİLİ KISIM

ÇALIŞMAK İSTEDİĞİ GÜMRÜK MÜŞAVİR İLE İLGİLİ KISIM

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN

ADI SOYADI:

GÜM. MÜŞ. İZİN BELGESİ NO:

 

 

VERGİ DAİRESİ HESAP NO:

 

 

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCISININ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ İLE ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI TARİH:

 

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN BAĞLI BULUNDUĞU BAŞMÜDÜRLÜK:

 

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN ADRESİ:

 

 

FİRMA İSMİ:

 

 

 

Yukarıda adı geçen Güm. Müş. Yrd. .......tarihinde Müşavirliğimiz ile ilişiğini kesmiştir.

Gümrük Müşavirinin İmzası:

Adı Soyadı:

Yukarıda adı geçen Güm. Müş. Yrd. .......tarihinde Müşavirliğimizde refakaten çalışmaya başlamıştır.

Gümrük Müşavirinin İmzası:

Adı Soyadı:


EK:5  STAJYER PERSONELİN

ADI SOYADI:

 

 

İKAMETGAH ADRESİ

 

 

 

HALİHAZIRDA ÇALIŞTIĞI GÜĞMRÜK MÜŞAVİRİ İLE İLGİLİ KISIM

ÇALIŞMAK İSTEDİĞİ GÜMRÜK MÜŞAVİR İLE İLGİLİ KISIM

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN

ADI SOYADI:

GÜM. MÜŞ.İZİN BELGESİ NO:

 

 

VERGİ DAİRESİ HESAP NO:

 

 

STAJYERİN GÜMRÜK MÜŞAVİRİ İLE ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI TARİH:

 

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN BAĞLI BULUNDUĞU BAŞMÜDÜRLÜK

 

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN ADRESİ:

 

 

FİRMA İSMİ:

Yukarıda adı geçen Stajyer .....tarihinde Müşavirliğimiz ile ilişiğini kesmiştir.

Gümrük Müşavirinin İmzası:

Adı Soyadı:

Yukarıda adı geçen Stajyer .........tarihinde Müşavirliğimizde refakaten çalışmaya başlamıştır.

Gümrük Müşavirinin İmzası:

Adı Soyadı:


E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16303951 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16303951 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?