Süs Bitkileri İthalat Uygulama Genelgesi (2104/3)

SÜS BİTKİLERİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ

(2014/3)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Süs bitkileri üretimi yapan işletmelerin ve Genelge kapsamında belirtilen kullanıcıların ihtiyacı olan kaliteli tohum, aşı gözü, aşı kalemi, çelik, fide, fidan gibi çoğaltım materyalinin ve doğrudan satış amacıyla kullanılacak süs bitkilerinin ithalatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Genelge; 2014/5 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nin Ek-3 listesinde yer alan G.T.İ.P. numaralarından süs bitkileri ithalatı için kullanılan ve Ek-1’de belirtilen G.T.İ.P. numaralarını kapsar.

 

Hukuki Dayanak

MADDE 3 –  (1) Bu Genelge 03.06.2011 tarih ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 31.10.2006 tarih ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu, 11.06.2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 18.03.2010 tarih ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, 15.01.2004 tarih ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun ve bu kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuat, 27.04.1996 tarih ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES), 19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelik ile 31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı Resmi Gazete (1.Mükerrer)’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu genelgede geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

c) CITES: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmeyi,

ç) G.T.İ.P.: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

d) Genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO): Modern biyoteknolojik yöntemler kullanılmak suretiyle gen aktarılarak elde edilmiş, insan dışındaki canlı organizmayı,

e) Süs bitkisi: Doku kültürü de dâhil olmak üzere farklı yöntemler kullanılarak estetik, fonksiyonel ve ekonomik amaçlarla üretilen/çoğaltılan bitki, bitkicik ve çoğaltım materyalini,

f) Yetki Devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri: Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Sakarya ve Yalova Bakanlık İl Müdürlüklerini,

            g) Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt birliğe üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

      ifade eder.

 

Başvurular ve İthalat Ön İzinlerinin Verilmesi

MADDE 5 (1) İthalat ön izin başvuruları, ithalatın gerçekleştirileceği giriş gümrük kapısının bulunduğu yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlüğüne yapılır.

(2) Bu Genelge kapsamındaki süs bitkileri ithalat ön izinleri, yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından verilir.

            (3) Genetik yapısı değiştirilmiş organizma içeren (GDO) tohumlukların ithalatı yasaktır. Bu konu ile ilgili iş ve işlemler Biyogüvenlik Kanunu çerçevesinde değerlendirilir.

 

Süs Bitkileri İthal Etmeye Yetkili Kuruluşlar.

MADDE 6 – (1) Bu genelge kapsamında aşağıdaki kurum ve kuruluşlara süs bitkileri için ithalat ön izni verilebilir.

            a) Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları. 15.05.2009 tarih ve 27229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği”nin 15. maddesine göre düzenlenen Süs Bitkisi Üretici Belgesine istinaden alınacak “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi”ne sahip kuruluşlar. Ek 1’de belirtilen süs bitkilerini, çim bitkisi rizom ve stolonları ile ıtri ve tıbbi bitkilerin çoğaltım materyallerinin ithalatını, üretim veya ticari amaçlı olarak yapabilirler.

            b) Üretim kooperatifleri. Bu kooperatiflerin “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi” alabilmesi için; kooperatifin herhangi bir üye veya üyelerine ait geçerli bir kapasite raporu ve kooperatif üyeliğini belirten resmi bir belge ile ilgili yönetmelikte belirtilen diğer evraklar tamamlanarak Bakanlık İl Müdürlüğüne başvurulması halinde kooperatife “süs bitkisi üretici belgesi” düzenlenebilecektir.

c) Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği”nin 6. Maddesine

göre düzenlenen üretici belgesine istinaden alınacak “Yetkilendirilmiş Tohumcu Kuruluşu Belgesi”ne sahip kuruluşlar. Bu kuruluşlar G.T.İ.P. numarası 1209 30 00 00 00 ve 1209 99 91 00 00 00 olan süs bitkileri tohumlarını, 0601 grubunda yer alan çim bitkisi rizom ve stolonlarını, 1209 29 80 00 18 GTİP numaralı “Cynodon spp.” ve “Dicondra spp.” çim türlerine ait çoğaltım materyalini ve ıtri ve tıbbi bitkilerin çoğaltım materyalini ithal edebilirler.

ç) Kamu Tarımsal Araştırma Kuruluşları, Sertifikasyon Kuruluşları ve Üniversiteler ile bitki ıslahçı hakları başvurusunda bulunan kuruluşlar. Bu kuruluşlar sadece araştırma geliştirme ve deneme amaçlı süs bitkisi ithalatı yapabilirler. Sertifikasyon kuruluşlarının ithalat izin talepleri ile ilgili işlemler BÜGEM tarafından yürütülür.

 

Kapasite Raporu Düzenlenmesi

MADDE 7 – (1)  Kapasite raporları www.bugem.gov.tr sayfasında yayımlanan formata göre, aşağıdaki esaslar çerçevesinde, Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından 2 suret olarak düzenlenerek bir sureti Bakanlık İl Müdürlüğü dosyasında muhafaza edilir ve diğer sureti ilgili firmaya teslim edilir.

(2) Kapasite raporlarının geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. Bu beş yıl içerisinde yılda bir kez işletme faaliyetinin devam edip etmediği ilgili Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

            (3)  Kapasite raporu düzenlenmesi;

a) Kapasite raporunda yer alan üretim alanları ve çalışan personel Bakanlık İl Müdürlüklerince yerinde tespit edilir ve onaylanır. Üretim bilgileri için firma beyanları esas alınır.

b) Süs bitkileri üreten kuruluşların “Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik” kapsamında operatör kaydı yaptırmaları zorunludur.

 

 

CITES ve Doğal Çiçek Soğanları

MADDE 8 – (1) CITES Sözleşmesine ilişkin uygulamalar, 27.12.2001 tarih ve 24623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılmakta olup ek listeler Ekonomi Bakanlığı tarafından tebliğ ile yayımlanır. Herhangi bir ıslah yöntemiyle ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklılaştırılmış olan türler hariç, CITES Sözleşmesi kapsamına giren türlerin ithalat izinleri BÜGEM tarafından verilir. CITES sözleşmesi gereği CITES ek listelerinde yer alan tür ve alt türlerin ithalatında, ihracatçı ülkenin yönetim mercilerince düzenlenmiş orijinal CITES Belgesi aranır. Ayrıca, ithal edilmek istenilen bitkinin, bu listede yer alan Familya içinde yer alması halinde; tür ve alt tür isimleri ile menşeinin mutlaka fatura/proforma faturada belirtilmesi gerekir.

(2) 21.12.2013 tarih ve 28858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2014 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2013/61) kapsamında yer alan doğal çiçek soğanlarının,

a) İthalat izinleri BÜGEM tarafından verilir.

b) İhracata yönelik ithalat izinleri dahilde işleme veya geçici ithalat rejimleri kapsamında BÜGEM tarafından verilir.

 

Araştırma, Geliştirme ve Deneme Amaçlı İthalat

MADDE 9 – (1) Yurt içinde araştırma, geliştirme ve deneme faaliyetleri çerçevesinde araştırma, geliştirme ve deneme amaçlı olarak kullanılacak süs bitkilerinin ithalat ön izni, yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından verilir.

            (2) Bu amaçlarla ithalat yapacak kişi veya kuruluşlardan “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu” olma şartı istenmez.

(3) Kamu Araştırma Kuruluşları/Üniversitelerin kendilerine ait bilimsel amaçlı araştırma projelerinde kullanılmak üzere, proje örneğinin yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlüklerine ibraz edilmesi kaydıyla, ithal edilecek çoğaltım materyallerine projede belirtilen miktarda “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu” belgesi aranmaksızın yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından ithal izni verilebilir. 

 

Teşhir ve Hibe Amaçlı İthalat

MADDE 10 (1) Fuar kapsamında teşhir ve tanıtım amaçlı olarak; sergi sonunda ihracatçı ülkeye bitkilerin iade edilmesi, materyallerin gümrükten girişi ve çıkışı sırasında karantina kontrollerinin materyali getiren kişi veya kuruluş tarafından yaptırılması ve ticari amaçla kullanılmayacağının taahhüt edilmesi şartıyla yetki devredilen İl Müdürlüklerince ithalat izni verilebilir. İthalatı yapan kişi veya kuruluşlardan “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu” belgesi aranmaz ancak ithalatı yapan kişi veya kuruluşlar söz konusu ithalat işleminin tüm aşamaları için ilgili Bakanlık İl Müdürlüğü’nü bilgilendirmekle görevlidir.

(2) Kamu kuruluşlarının ticari amaçla olmayan (hibe, hediye vb.) ithalatlarında “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu” belgesi aranmaz. Bu tür ithalat izinleri yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlüklerinin yetkisinde olup, söz konusu kuruluşun ithal etmiş olduğu materyal, kuruluşun ithalat sırasında beyan etmiş olduğu alana Bakanlık İl Müdürlüğü teknik elemanları gözetiminde dikilir.

 

İhracata Yönelik İthalat

MADDE 11 (1) Bu genelge kapsamında ihracata yönelik olarak süs bitkisi ithalatı yapılabilir. Bu ithalat işlemleri BÜGEM tarafından yürütülür.

(2) Bu kapsamda ithalatı yapılan süs bitkilerinin tamamının ihracatı zorunludur.

(3) İhracata yönelik ithalat izni alan firma ihracat işlemininin sonucunu BÜGEM’e bildirmekle yükümlüdür.

 

 

Islahçı Hakkı

MADDE 12 (1) Islahçı hakları ile ilgili olarak 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre, koruma altına alınan bir çeşidin tohumluklarının ithalinde korunan çeşidin hak sahibi yetkilidir. Bu tür tohumlukların hak sahibi dışındaki kişi ve kuruluşlar tarafından ithal edilebilmesi için hak sahibinin izni gereklidir.

(2) Yurt dışındaki hak sahiplerinin temsilcisi olarak ıslahçı hakkı başvurusunda bulunan kuruluşlar bitki çeşitleri bülteninde ilan edilen çeşitlerin teknik inceleme miktarları için deneme miktarı kadar tohumluğu yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olmadan ithal edebilir.

 

Süs Bitkileri İthalinde İstenecek Belgeler

MADDE 13 – (1) İthalat başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir.

a) Müracaat dilekçesi (Ek–2)

b) Kontrol Belgesi (Ek–3): 2014/5 sayılı Tebliğ esas alınarak düzenlenir (3 nüsha). Kontrol Belgesi 6 (altı) ay geçerli olup, bu süre uzatılamaz. Her bir kontrol belgesi için ayrı ayrı ithalat ön izin başvurusu gerekir. Kontrol belgesinde ithal edilecek materyalin G.T.İ.P. numarası 12’li (onikili) olarak belirtilmelidir.

c) Fatura/Proforma Faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti (3 (üç) nüsha) ve Türkçe tercümesi. Fatura/Proforma faturada bulunması gereken hususlar şunlardır:

1) Fatura/Proforma faturanın tarih ve sayısı (Tarihi 6 (altı) aydan daha eski olamaz),

2) İthal edilecek materyalin tür ve çeşit ismi,

3) İthal edilecek materyalin G.T.İ.P. numarası,

4) İthal edilecek materyalin miktarı ve parasal değeri,

5) İthalatçı firma adı, yetkili imza ve kaşesi,

6) İhracatçı firmaya ait iletişim bilgileri.

ç) Tohumluğun genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) olmadığına dair belge:

1) İthalatçı kuruluştan Taahhütname I (Ek–4) istenir.

2) İhracatçı kuruluş ise, bu beyanını fatura/proforma fatura üzerinde veya ayrı bir belge ile belirtebilir.

3) İhracatçı firma tarafından belgelendirilemediği durumlarda, GDO’dan arî olduğunu belgeleyen analiz raporu istenir.  

d) İthalat ön izin belgesi başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

e) Taahhütname II (Ek- 5) (İhracata yönelik ithalatta alınacaktır)

            (2) Müracaat dilekçesi, kontrol belgesi, fatura/proforma fatura ve diğer belgelerde, firma yetkilisinin ismi, kaşesi, tarih ve imzası bulunmalıdır. Bütün belgeler aynı yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır.

            (3) İthalat başvurusu sırasında belgelerden herhangi biri eksik ise müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

İthalat Ön İzin Yazısının Düzenlenmesi

      MADDE 14 – (1) Bu Genelge çerçevesinde, uygun bulunan talepler için 3 suret ithalat ön izin yazısı düzenlenir. İthalat ön izin yazılarında; müracaat tarihi, materyalin hangi ülke ve firmadan ithal edileceği, fatura/proforma faturanın tarihi varsa sayısı, G.T.İ.P. numarası ve açıklaması ile miktarı ve parasal değeri, ithal amacı ve giriş gümrük müdürlüğü belirtilmelidir.

            (2) Uygun görülen ithalatlara ait Kontrol Belgeleri, Bakanlık İl Müdürü veya yetkilendirdiği birim amiri tarafından imzalanır.

(3) İthalat ön izin yazısının paraflı suretine, ithalata konu olan belgeler eklenerek dosyasında muhafaza edilir.

(4) Diğer iki suret ithalat ön izin yazılarına, Kontrol Belgesi ve fatura/proforma faturanın birer sureti ek yapılarak; ikinci sureti, Zirai Karantina Müdürlüğüne veya Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne karantina işlemlerinde kullanılmak üzere gönderilir. Üçüncü sureti ise, ithalat talebinde bulunan firmaya iletilir.  

            (5) 2013/5 sayılı Tebliğ’e göre hazırlanan uygunluk (Ek–6) veya uygunsuzluk yazısı (Ek–7); gerekli kontroller yapıldıktan sonra Zirai Karantina Müdürlükleri, Zirai Karantina Müdürlüklerinin bulunmadığı illerde ise Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne ve ithalatçıya iletilir.

 

Yükümlülükler

            MADDE 15 - (1) İthalatçı kuruluş fiili ithalat miktarını ithalat ön izin başvurusunun yapıldığı Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirir. Bu bilgiler üçer aylık dönemlerde yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından BÜGEM’e iletilir.

            (2) İthalat işleminin gerçekleştirilememesi durumunda, daha önce firmaya verilmiş olan tüm belgeler eksiksiz olarak, ithalat ön izin başvurusunun yapıldığı Bakanlık İl Müdürlüğüne iade edilir.

(3) Bu Genelge kapsamında yer alan bilgi ve belgeler www.tarim.gov.tr adresinde yayımlanır.

(4) Yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri, “Süs Bitkileri İthalatı İstatistik Bilgi Cetvel”ini (Ek–8) her ayın ilk haftasında BÜGEM’de olacak şekilde gönderirler.

 

            İdari Yaptırımlar

            MADDE 16 – (1) Bu Genelge hükümlerine uymayanlar ve ithalat işlemlerinde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler veya belge üzerinde tahrifat yapanlar hakkında 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nun 12. Maddesi gereğince işlem yapılır.

 

            Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 17 (1) 2014/3 sayılı “Süs Bitkileri İthalat Uygulama Genelgesi” yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2013/3 sayılı “Süs Bitkileri İthalat Uygulama Genelgesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 18 (1) Bu Genelge, Bakan Olur’u tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 19 (1) Bu Genelge hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

EKLER:

Ek-1: G.T.İ.P. Listesi

Ek–2:  Müracaat Dilekçesi

Ek–3: Kontrol Belgesi

Ek–4: İthal Edilecek Materyalin Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizma (GDO) Olmadığına Dair Taahhütname

Ek–5: İthal Edilecek Materyali Tamamının İhraç Edileceğine Dair Tahhütname

Ek- 6: Uygunluk Yazısı 

Ek–7: Uygunsuzluk Yazısı

Ek–8: Süs Bitkileri İthalatı İstatistik Bilgi Cetveli

 

 

EK–1

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

0601.10.10.00.00

Sümbül soğanları

0601.10.20.00.00

Nergis soğanları

0601.10.30.00.00

Lale soğanları

0601.10.40.00.00

Glayöl soğanları

0601.10.90.10.00

Diğer çiçek soğanları

0601.10.90.90.00

Diğerleri

0601.20.30.00.11

Orkide soğanları

0601.20.30.00.12

Sümbül soğanları

0601.20.30.00.13

Nergis soğanları

0601.20.30.00.14

Lale soğanları

0601.20.90.10.11

Glayöller

0601.20.90.10.19

Diğerleri

0601.20.90.90.00

Diğerleri (Akvaryum bitkileri olarak kullanılanlar hariç)

0602.10.90.00.00

Diğerleri (Süs bitkilerinin köksüz çelik ve daldırmaları)

0602.30.00.00.00

Rododendronlar ve açelyalar (aşılı veya aşısız)

0602.40.00.00.00

Güller (Aşılı veya aşısız)

0602.90.45.00.11

Çelikler

0602.90.45.00.12

Fidanlar

0602.90.49.00.00

Diğerleri

0602.90.50.00.00

Diğer açık hava bitkileri

0602.90.70.00.11

Çelikler

0602.90.70.00.12

Fidanlar

0602.90.91.00.00

Tomurcuklu veya çiçek açmış çiçekler (kaktüsler hariç)

0602.90.99.00.00

Diğerleri

1209.30.00.00.00

Genellikle çiçekleri için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları

1209.99.91.00.00

Genellikle çiçekleri için yetiştirilen bitkilerin tohumları (1209.30 alt pozisyonundakiler hariç)

1209 29 80 00 18

Cynodon spp.ve Dicondra spp.


EK–2

 

T. C.

……………………… VALİLİĞİNE

(Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü)

 

 

            Aşağıda tür, çeşit, miktar ve nitelikleri belirtilen süs bitkilerini ithal etmek istiyorum. Kontrol Belgelerinin onaylanarak, ithalat müsaadesi verilmesi için gereğini arz ederim.

 

 

                                                                                                    Tarih

  Firma kaşesi, İmzalayan Yetkilinin Adı ve Soyadı, Unvanı

             (Kontrol Belgesindekilerle aynı olmalıdır)

 

FİRMA ADI                                                   :              

ADRESİ                                                        : 

İTHALATIN YAPILACAĞI ÜLKE           :

GİRİŞ GÜMRÜK KAPISI                           :

İTHAL EDİLECEK SÜS BİTKİSİ MATERYALİNE AİT BİLGİLER:

 

SÜS BİTKİSİNİN CİNSİ VE TÜRÜ

(Latince alfabetik sıra ile yazılacak)

İTHAL AMACI

NİTELİĞİ

(Fidan, çelik, aşı kalemi, anaç, tohum, vs. belirtilecek)

 

GTİP NUMARASI

 

MİKTARI

(ADET)

(Tohum için Kg)

 

PARASAL DEĞERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK-3

 

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

................ Genel Müdürlüğü/................ İl Müdürlüğü

KONTROL BELGESİ

GTİP (1)                             :       

 

Madde ismi (2)                  :

 

Hangi listede yer aldığı    :

 

İthalatçı firmanın

 

- Ticaret unvanı                  :

 

- Adresi ve tel no               :

 

- Vergi dairesi                   :

 

- Vergi sicil no                  :

 

İhracatçı firmanın

 

- Ticaret unvanı                  :

 

- Adresi                              :

 

Maddenin

Kullanım yeri                    :

 

İthal amacı (3)                   :

 

Miktarı                               :

 

Şarj no (4)                          :

 

Menşe ülkesi                     :

 

Yükleme ülkesi                 :

 

Giriş gümrüğü                   :

 

Kullanıcı firmanın

 

- Ticaret unvanı                  :

 

- Adresi ve tel no               :

 

İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki ilgili başlığı yuvarlak içine alınız.

(Madde B grubunda ise ayrıca ilgili bölümün altı çizilir.)

A- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur.

B- Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Gıda Kodeksi spesifikasyonlarına uygundur.

C- 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine uygundur.

D- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygundur.

E- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur.

(1) GTİP tespiti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sorumluluğunda değildir.

(2) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde varsa bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

(3) Canlı su ürünleri ithalatında belirtilecektir.

(4) Veteriner tıbbi ürünlerin, bu ürünlerin veya başlangıç maddelerinin üretiminde kullanılan maddelerin ithalatında belirtilecektir.

Tarafımızca düzenlenen işbu formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

 

 

Firma kaşesi

Yetkilinin Adı ve Soyadı

İmza

İlgili Tebliğ uyarınca yapılan incelemede, işbu Kontrol Belgesi kapsamı ürünün, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden gümrük aşamasında yapılacak denetimlerde uygun bulunması halinde ithali uygun görülmüştür.

 

 

İmza ve mühür

Tarih


EK-4
T A A H H Ü T N A M E

 

…/…/2014 tarihli dilekçe ile ……………… Bakanlık İl Müdürlüğüne müracaat ederek ithalat izni talebinde bulunduğumuz süs bitkileri ile ilgili olarak; sunulan bilgi ve belgelerin içeriğinin doğruluğunu ve ithal edilen materyallerin sağlık ve kalite yönünden ülke zararına yol açmayacağını ve söz konusu materyallerin Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) olmadığını garanti eder, bu konulardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile, zararın doğduğu tarihten itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rücu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ederek meydana gelmesi muhtemel zararların karşılanacağını şahsım/kuruluşum adına kabul ve taahhüt ederim.

 

             (Tarih)

(Yetkili Adı Soyadı ve İmzası, Unvanı, Firma Kaşesi)

 EK-5

 

T A A H H Ü T N A M E II

 

 

…/…/2014 tarihli dilekçe ile …………. BÜGEM’e müracaat ederek ihracata yönelik ithalat ön izin talebinde bulunduğumuz süs bitkilerini; 2013/3 sayılı Süs Bitkileri İthalat Uygulama Genelgesi kapsamında yer alan hükümler çerçevesinde ithal ederek, bu materyalleri yurtiçi tohumluk ticaretinde kullanmayıp, ithal tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde tamamını ihraç edeceğimi, aksi halde bu konulardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile zararın doğduğu tarihten itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rücu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri çerçevesinde geri vermeyi kabul ederek meydana gelmesi muhtemel zararların tarafımızdan karşılanacağını kuruluşum adına kabul ve taahhüt ederim.

          

 

 

             (Tarih)

(Yetkili Adı Soyadı ve İmzası, Unvanı, Firma Kaşesi)

 

 

EK–6

Uygunluk Yazısı

 GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI


                                                                                                                                                Tarih

Sayı          :

Konu        :

 

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE/VEYA İLGİLİ FİRMAYA

 

İlgi:

              İthali/Geçici ithali yapılmak üzere ... ... ... firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) çerçevesinde ithali/geçici ithali uygundur.

              Bu uygunluk yazısı …… gün süre için geçerlidir (3).

              Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

 

Belge Cinsi(4)

Belge Tarihi(4)

Belge №(4)

Ürün Adı

GTİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün Miktarı

Fatura Tarihi(5)

Fatura  №(5)

Şarj № (6)

Son Kullanım Tarihi (6)

 

EK-7

Uygunsuzluk Yazısı

 

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

 

Tarih

 

Sayı          :

 

Konu        :

 

 

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE İLGİLİ FİRMAYA

 

 

İlgi:

 

              İthali/Geçici ithali yapılmak üzere ... ... ... firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) çerçevesinde ithali/geçici ithali uygun değildir.

              Uygunsuzluk gerekçesi ve yapılacak işlemler (7):

              Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.

 

Belge Cinsi(8)

Belge Tarihi(8)

Belge №(8)

Ürün Adı

GTİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün Miktarı

Fatura Tarihi(9)

Fatura  №(9)

Şarj № (10)

Son Kullanım Tarihi (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                  EK–8

SÜS BİTKİLERİ İTHALATI İSTATİSTİK BİLGİ CETVELİ                                                                                                  

                                                                                      

./…./2014 - …../…./2014 DÖNEMİ İTHALAT İZİNLERİ

BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ:   …

Kuruluşun Adı

Materyalin Niteliği

G.T.İ.P.

Türü

Miktarı (Adet / kg/ paket / kavanoz)

Parasal Değeri

İthalatın
Yapıldığı

İthalat İzninin

Toplam Tutar

Para Birimi

Ülke

Firma

 

Tarihi

 

Sayısı

 

Amacı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.

4 Eşya geçici depolama yerinde ise “Özet Beyan”,  antrepo rejimine tabi tutuldu  ise “Antrepo Beyannamesi” belge cinsi olarak ilgili yere yazılır.

5 Belge cinsi “Özet Beyan” ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.

6 Ek-6 sayılı liste kapsamı ürünler için geçerli değildir.

7 Ek-1/A-B, Ek-2, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.

8 Ek-1/A-B sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerlidir.

 9 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 34 üncü maddesi beşinci fıkrasında belirtilen işlemlerden uygun olanı belirtilecektir.

10 Eşya geçici depolama yerinde ise “Özet Beyan”,  antrepo rejimine tabi tutuldu  ise “Antrepo Beyannamesi” belge cinsi olarak ilgili yere yazılır.

11 Belge cinsi “Özet Beyan” ise özet beyan ve taşıma senedi tarih ve numaraları ayrı ayrı yazılır.

12 Ek-6 sayılı liste kapsamı ürünler için geçerli değildir.

13 Ek-1/A-B, Ek-2, Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.

14 Ek-1/A-B sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerlidir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305599 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305599 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?