Tahsilat Genel Tebliği (Gecikme Faizi) (Genelge 2010/9)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı :   B.02.1.GÜM.0.08.07.00-10.06.02                                                                 26/10/2010

Konu : Tahsilat Genel Tebliği

 

GENELGE

( 2010/ 9  )

 

İlgi: a) 07/04/2009 tarihli ve 2009/23 sayılı Genelge.   

        b) 22/04/2009 tarihli ve 2009/24 sayılı Genelge.

        c) 10/12/2009 tarihli ve 2009/28 sayılı Genelge.

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usülü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faizi oranı ile aynı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanacak gecikme zammı oranının belirlenmesine ilişkin Seri: C  Sıra No: 2 sayılı Tahsilat Genel Tebliği, 21/10/2010 tarihli ve 27736 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Buna göre;

 

1-6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca halen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faiz oranı söz konusu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %12 olarak belirlenmiştir.

 

a) Mezkur Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için  % 19, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %12,

 

b) Aynı şekilde, Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için % 19, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %12,

 

oranlarında faiz uygulanacaktır.

 

2- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 19/10/2010 tarihli ve 27734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12/10/2010 tarihli ve 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %1,40 oranında gecikme zammı uygulanması kararlaştırılmış ve belirtilen Karar 19/10/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

Bu Karar doğrultusunda, 19/10/2010 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına ve 19/10/2010 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına her ay için ayrı ayrı %1,40 oranında gecikme zammı uygulanacaktır.

 

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                   Haydar GÖÇER

 Müsteşar a.

 Merkez ve Taşra Teşkilatına

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909596 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909596 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?