Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1 EKler

                                                                                                          EK-1

 

TECİL VE TAKSİTLENDİRME TALEP FORMU

 

 

……………………………. Gümrük Müdürlüğüne

 

 

Müdürlüğünüze aşağıda türü, vadesi ve miktarı belirtilmiş olan …./……/201…. tarihi itibariyle toplam …………………. TL borcum bulunmaktadır.

Çok zor durumda olmam nedeniyle Müdürlüğünüze olan tüm borçlarımı defaten ödeme imkanım bulunmamaktadır. Bu nedenle borcumu ………….. ay süreyle 6183 sayılı Kanunun 48  inci maddesi gereğince taksitler halinde ödemek istiyorum.

İlk taksitin ödendiğine dair makbuz ile teminatın değer tespitine ilişkin rapor form ekinde sunulmuştur.

Tecil ve taksitlendirme talebimin değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.

 

 

 

…../…../………

Adı Soyadı/Unvanı

                                                                                                                         İmza, Kaşe

 

 

 

BORÇLUYA AİT BİLGİLER

 

T.C. Kimlik No

 

Adı Soyadı/Unvanı

 

Vergi Dairesi ve Vergi No

 

Ticaret Sicil No

 

İş Yeri Adresi

 

İş Telefonu ve Faks No

 

Yerleşim Yeri Adresi

 

Yerleşim Yeri Telefon No

 

Cep Telefon No

 

E-Posta Adresi

 

 

 

 

 

 

 

TAKSİTLENDİRİLMESİ İSTENİLEN BORÇ BİLGİLERİ

Gümrük İdaresi:

Borç Aslı Tutarı (TL)

Vadesi

Gecikme Zammı Tutarı (TL)

Tutar (TL)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Toplam

 

EKLER:

1- Makbuz

2- Teminatın Değer Tespit Raporu

3- Ticaret Sicil Gazetesi aslı/onaylı örneği

4- İmza Sirküleri aslı/onaylı örneği

5- Gümrük beyannameleri listesi

6- Mali Durum Bildirim Formu

 

MALİ DURUM BİLDİRİM FORMU

 

……………………. Gümrük Müdürlüğüne

 

Müdürlüğünüze …./…../…… tarihi itibariyle …………….. TL tutarındaki toplam borcumun 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereği tecil ve taksitlendirilmesi için …./…../…… tarihi itibariyle mali durumumun tespitine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Beyan ettiğim bilgilerin gerçeğe uygun ve doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederim.

 

…./…./……… Tarihi İtibariyle İle Mali Durumu Gösterir Değerler (Toplam)

Kasa

Banka

Kısa Vadeli Alacaklar

Kısa Vadeli Borçlar

 

 

 

 

 

Kısa Vadeli Alacaklar Hakkında Bilgi

 

Borçlunun Adı

Alacağın Türü

Ödeme Vadesi

Toplam Tutar (TL)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Kısa Vadeli Borçlar Hakkında Bilgi

 

Alacaklının Adı

Borcun Türü

Ödeme Vadesi

Toplam Tutar (TL)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Banka Bilgileri

 

Banka Şubesi

Hesap Numarası

Bakiye Tutarı

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

…./…../20

                                                                                                                               Adı Soyadı

                                                                                                                               İmza

EK-2

Tecil ve Taksitlendirme Talebinin Değerlendirilmesi Aşamasında Başvuru Sahibine Gönderilecek Yazı Örneği

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

…………………. Gümrük Müdürlüğü

 

 

…………………………………………………………

……………………………………

 

 

....................... tarihli dilekçe ile ayda ................................ lira veya .............................. tarihinde defaten ödenmek üzere tecilini talep ettiğiniz .................. gümrük müdürlüğüne ....................... yılı ...................... vergi vs. olan ............................ lira borcunuz hakkındaki tecil talebiniz incelenmekte olup/ tecile yetkili mercie intikal ettirilmiş olup, bu hususta tarafınıza yapılacak kat'î tebligata kadar teklif ettiğiniz taksitleri veya miktarı zamanında düzenli olarak ödemeniz gerektiği tebliğ olunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          EK-3

 

 

TECİL VE TAKSİTLENDİRME KARARI

 

KARARI ALAN

 

Gümrük İdaresi                                                    :

Kararın Tarih ve Sayısı                                      :…./…./ 200…/………..

 

BORÇLUNUN

 

Adı-Soyadı / Unvanı                                          :

T.C. Kimlik No                                                     :

Vergi Dairesi ve Vergi No                                  :

Ticaret Sicil No                                                   :

 

TECİL VE TAKSİTLENDİRMEYE KONU BORCUN

 

Türü  (Vergi, Para Cezası, Gecikme Zammı gibi)                   :………………………….                             

Tutarı                                                                                               :………………………….

Ait Olduğu Ay ve Yıllar                                                               :………………………….

Tecil ve Taksitlendirme Yapılacak Borç Tutarı                           :………………………….       

(Gümrük idaresince hesaplanan toplam)

Borçlu Tarafından Gösterilmesi

Zorunlu Teminat Tutarı                                                                :…………………………..

Borçlu Tarafından Sunulan Teminat                                          :…………………………..

Teminatın Değeri                                                             :…………………………..

Borçlunun Likidite Oranı                                                              :…………………………..

Kabul Edilen Taksitlendirme Süresi                              :…………………………..

 

KARAR İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

İmza                                                                                      İmza

 

 

 

OLUR

……. / …… / ………………

 

 

İmza

 

EK-4

 

 

T.C.

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

…………………. Gümrük Müdürlüğü

 

…………………………………………………………

……………………………………

 

 

Müdürlüğümüze olan .../.../..…. tarihine kadar hesaplanmış gecikme zammı dahil ………… TL, tutarındaki ……………. borcun;

1- Tecil ve taksitlendirilen borçlarınıza ilişkin ……… TL değerinde teminat gösterilmesi,

2- Bu borcunuza taksitlendirme tarihinden itibaren yıllık % …… tecil faizi uygulanması,

3- Borca karşılık her ay ödeme planında belirtilen aylık taksit tutarları ile birlikte hesaplanacak faizlerin birlikte ödenmesi,

4- Tecil ve taksitlendirme şartlarına uyulmadığı takdirde tamamı muaccel olacak borç için  cebri takibe başlanılarak teminatın derhal nakde çevrilmesi,

5- Tecil edilen borçların tecil şartlarında uygun ödenmemesi veya tecil sırasında gösterilen teminat veya teminat hükmünde olan haczedilmiş malların değer kaybetmelerine rağmen bunların tamamlanmaması veya yerlerine başkalarının gösterilmemesi halinde tecil şartlarının ithal edilmiş olacağı ve amme alacağının cebren takip ve tahsil edileceği,

6- Ödenmesi gereken taksit tutarlarının süresinde ödenmemesi tecil ihlaline neden olmakla birlikte, taksitlendirme süresi içerisinde tecilin geçerli sayılması yönünde talepte bulunulması halinde, tecilin geçerli sayılabilmesi için taksitlendirme süresi içerisinde en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesi ve tecilin ihlaline neden olan taksit tutarlarının hesap edilecek tecil faizi ile birlikte, tecilin geçerli sayıldığına ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde ödenmesi,

7- Tecilin ihlaline neden olan taksitin son taksit olması halinde tecilin geçerli sayılmasına ilişkin taleplerin en geç son taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar yapılması ve ihlal edilen taksit tutarı ile hesaplanan tecil faizini tecilin geçerli sayıldığına ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde ödenmesi,

Kayıt ve şartı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyarınca …./…./…… tarihinden itibaren tecil ve taksitlendirilmesi ve ekte gönderilen ödeme planı çerçevesinde tahsili uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, yukarıdaki şartların kabul edildiğinin bir yazı ile bildirilmesini rica ederim.

Gümrük Müdürü

                                                                                                                              İmza

 

 

EKLER:

1- Tecil ve Taksitlendirme Kararı

2- Ödeme Planı

                                                                                                          EK-5

 

ÖDEME PLANI

 

TECİL VE TAKSİTLENDİRME BİLGİLERİ

Gümrük İdaresi:

…………………………………………………........

………………………………………………………

………………………………………………………

Kararın Tarih ve Sayısı: …………………………….

Borçlunun Adı Soyadı/Firma Unvanı:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Talebin Tarih ve Sayısı: ………………………………

Toplam Borç: ……………………………………….

 

Tecil Faiz Oranı: ……………………………………

Beyanname/Belge/Karar Tarih ve Sayısı:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………….

Taksitler

Tecilin Başlangıcı

Vadesi

Taksit Miktarı

Tecil Faizi

Ödenecek Tutar

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-6

TECİL VE TAKSİTLENDİRME İZLEME ÇİZELGESİ

 

Gümrük İdaresi:

 

Tecil Talebinde

Bulunan/Borçlu

Adı Soyadı                 :

Unvanı                       :

TC Kimlik No            :

Vergi Dairesi ve No   :

 

Tecil Talep Tarihi:

Teminat ve Değeri   :

 

ALACAK BİLGİLERİ

 

Belge/Beyanname

Alacağın

 

Tarih

Sayı

Türü

Tutarı

Faiz

G.Zammı

Toplam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecil Edilen Alacak Toplamı (TL):

 

TECİL VE TAKSİTLENDİRME BİLGİLERİ

 

Çok Zor Durum Raporunun

 

Süresi: ……… Ay/Yıl

Taksit

Sayısı: ……………….

 

Tarihi

Sayısı

 

 

Taksitlerin Vade Tarihleri

Taksit Miktarı (TL)

Tecil Faiz Tutarı (TL)

Toplamı (TL)

Beyanname Tarih ve Sayısı

 

Kararı / Yazısı

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi

Sayısı

Yetkili Birim

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Düşünceler

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK-7

Bütçe Gelirleri Tahakkuk Artıklarından Zamanaşımına Uğramış Olanlara İlişkin Ayrıntı Cetveli

 

BÜTÇE GELİRLERİ TAHAKKUK ARTIKLARINDAN ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ OLANLARA İLİŞKİN AYRINTI CETVELİ

Muhasebe Biriminin

Adı

:

 

 

 

Kodu

:

 

Yılı

 

Sıra Numarası

Mükellefin

BÜTÇE GELİRİNİN AYRINTISI

 

Zamanaşımını Tayine Esas Olan Tarih

Zamanaşımı Kesilmiş İse Son Defa Kesildiği Tarih

Açıklama

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

Gelirin Yılı

 

 

 

Adı Soyadı, Unvanı

Adresi

TL

Kr

TL

Kr

TL

Kr

TL

Kr

TL

Kr

TL

Kr

TL

Kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kayıtlara Uygundur.          ...../...../20......

Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı veya Şef                                                                                                                                                      Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı                                                                                                                                                                                                                       Adı Soyadı

İmza                                                                                                                                                                                                                                   İmza-Mühür

 


 

 

EK-8

T.C.

BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

 

 

 

 

…………………….GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

…………………… kabul tarihli/sayılı geri verme müracaatıma ilişkin olarak;

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında idarenize muaccel hale gelmiş borcum yoktur.

 

        6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında idarenize muaccel hale gelmiş borcum vardır.  Aynı Kanunun 23 üncü maddesine göre borcuma mahsuben geri verme işleminin yapılmasını istiyorum.

Gereğini arz ederim.     ...../…../…..

 

 

 

 

Adı Soyadı/Unvanı

                                                                                                                       İmzası

 

 

 

T.C. Kimlik No.                                               :

Vergi Kimlik No.                                             :

Kurumlar Vergisi No.                                       :

Mahsubu Talep Edilen Borca İlişkin Bilgiler       :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 EK-9

ÖRNEK HESAPLAMA 1

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK 1) 31/01/2007 tarihinde tescil edilen serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan 10.000 lira tutarındaki gelir eksiği ilgilisine 17/07/2007 tarihinde tebliğ edilmiş, ancak, söz konusu borç vadesinde ödenmediğinden ve itiraz edilmediğinden 31/07/2007 tarihinde kesinleşmiştir. Bu alacak 05/10/2007 tarihinde ödenmiştir. Bu borca uygulanacak gecikme faizi ve gecikme zammı tutarlarını hesaplayınız.

}        31.01.2007 - Tescil 

}        17.07.2007 - Tebliğ

}        31.07.2007 – Vade

}        05.10.2007 – Ödeme

 

Gecikme Zammı Oranında Faiz (beyannamenin tescilinden vergilerin kesinleştiği tarihe kadar);

Gecikme zammı oranında faiz = [10.000 X (2,5 X 12) X 181] / 36.000 = 1508,33 lira

Kesinleşme tarihi itibarı ile borç: 10,000 + 1508,33 = 11508,33 lira

 

Gecikme zammı (vadeden-gümrük vergilerinin ödendiği tarihe kadar);

}        01.08.2007-31.08.2007 tarihleri arasındaki bir aylık süre için (% 2.5 oranında) aylık esasa göre,

}        01.09.2007-30.09.2007 tarihleri arasındaki bir aylık süre için (%2.5 oranında) aylık esasa göre,

}        01.10.2007-05.10.2007 tarihleri arasındaki beş günlük süre için (%2,5/30) ise günlük esasa göre hesaplanacaktır.

 

 Aylık gecikme zammı =%2,5 x 2 x 10.000 = 500 lira

Günlük gecikme zammı = (%2,5/30) x 5 x 10.000 = 41,67 lira

Toplam gecikme zammı = 500 + 41,67 = 541,67 lira

Ödeme tarihi itibarı ile borç = 11508,33 + 541,67 = 12050 lira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                            EK- 10

                                               ÖRNEK HESAPLAMA 2

ÖRNEK 2) 31.01.2007 tarihinde tescil edilen SDGB’den kaynaklanan 10.000,- TL tutarındaki gümrük vergileri yükümlüye 17.07.2007 tarihinde tebliğ edilmiş, ancak, söz konusu borç vadesinde ödenmediğinden ve itiraz edilmediğinden 31.07.2007 kesinleşmiştir. Bu alacak için 05.10.2007 tarihinde tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulmuş, olup tecil ve taksitlendirme talep tarihine kadar toplam borç tutarı, gecikme zammı oranında faiz ve gecikme zammı ile birlikte, 12050 liraya ulaşmıştır. Tecil ve taksitlendirme talebi ilgili gümrük idaresi tarafından 15/10/2007 kabul edilerek, borcun yükümlü tarafından 5 ayda ve 5 eşit taksitte, 05/11/2007, 05/12/2007, 05/01/2008, 05/02/2008 ve 05/03/2008 tarihlerinde ödenmesi uygun görülmüştür.

}        31.01.2007 - Tescil 

}        17.07.2007 - Tebliğ

}        31.07.2007 – Vade

}        05.10.2007 - Tecil ve taksitlendirme talep tarihi

 

Tecil faizi uygulanacak süre

 

Faiz Hesaplamasına Esas Olan Tarih

Ödeme Günü

1.Taksit için

05/10/2007

05/11/2007=32 gün

2.Taksit için

05/10/2007

05/12/2007=62 gün

3.Taksit için

05/10/2007

05/01/2008=93 gün

4.Taksit için

05/10/2007

05/02/2008=124 gün

5.Taksit için

05/10/2007

05/03/2008=152 gün

 

Her taksit için tecil faizi hesaplanması;

1. Taksit için tecil faizi

=

2410 x 24 x 32

36.000

=

51,41 lira

2. Taksit için tecil faizi

=

2410 x 24 x 62

36.000

=

99,61 lira

3. Taksit için tecil faizi

=

2410 x 24 x 93

36.000

=

149,42  lira

4. Taksit için tecil faizi

=

2410 x 24 x 124

36.000

=

199,23 lira

5. Taksit için tecil faizi

=

2410 x 24 x 152

36.000

=

244,21 lira

Tahsil edilecek taksit tutarları ve toplam tutar;

1. taksit

=

     2410

+

51,41

=

2461,41 lira

2. taksit

=

2410

+

99,61

=

2509,61 lira

3. taksit

=

2410

+

149,42

=

2559,42 lira

4. taksit

=

2410

+

199,23

=

2609,23 lira

5. taksit

=

2410

+

244,21

=

2654,21 lira

TOPLAM

12050 lira

+

743,88 lira

=

12793,88 lira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250155 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16250155 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?