Takas İşlemlerinde KKDF

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :85593407-156.06.01
Konu :Takas İşlemlerinde KKDF 
 
04.02.2014 / 02383
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
   
İlgi:  02/10/2012 tarihli, 20401 sayılı yazımız.

Bakanlığımız müfettişlerince gümrük idarelerinin denetimi sonucu düzenlenen muhtelif raporlarda, takas işlemlerinde KKDF istisnasının uygulanmasına ilişkin Genel Müdürlüğümüzce düzenleme getirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 26/8/1989 tarih ve 20264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 12.5.1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğin (Sıra No:6) 3 üncü maddesinin 12 nci bendinde takas, fon kesintisi yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.

Ayrıca, 6/6/2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2006/4) ile de takas veya bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracatın usul ve esaslar belirlenmiştir.
Bahsi geçen tebliğde; takas veya bağlı muamele başvurularının, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılacağı, ihracat ve ithalat bedellerinin mahsup ve transfer işlemlerinin, Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde işleme aracılık eden bankalarca sonuçlandırılacağı, takas veya bağlı muamele izinlerinin, süresi 6 ayı aşmamak kaydıyla firmanın ibraz ettiği sözleşmede yer alan süre kadar olacağı ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, Ekonomi Bakanlığı (Dış Ticaret Müsteşarlığı) tarafından Takas ve Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin 2006/4 seri nolu Tebliğ, İhracat 2008/10 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Konuya ilişkin Maliye Bakanlığından alınan 16/3/2009 tarihli, 28591 sayılı yazıda, özel takas ve bağlı muamele işlemleri için KKDF istisnasının uygulanamayacağının düşünüldüğü ifade edilmektedir.

Bu itibarla, ilgide kayıtlı yazımızda belirtilen zamanaşımı hükümü dikkate alınarak ve ithalat ile ihracat toplamları arasında mahsuplaşmaya gidilmeyerek, 12/07/2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: İhracat 2006/4) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğin (No: İhracat 2008/10) yürürlük giriş tarihi olan 12/7/2008 tarihinden itibaren özel takas ve bağlı muamele işlemleri için KKDF istisnasının uygulanmaması gerekmektedir.

Bununla birlikte, Genel Müdürlüğümüzün 3/10/2013 tarih ve 2013/45 sayılı Genelgesi ile değişik 14/6/2013 tarih ve 2013/21 sayılı Genelgesi hükümleri saklıdır.

Bunlara ilaveten, 6/6/2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde takasın; ihraç veya ithal edilen mal veya hizmet bedelinin kısmen veya tamamen mal, hizmet veya döviz ile karşılanması işlemini, bağlı muamelenin; ikiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemini ifade ettiği belirtilmektedir. Dolayısıyla, ithal veya ihraç edilen eşyanın bedelinin yine eşya ithal veya ihracı ile karşılanabileceği gibi döviz transferi yolu ile de kısmen veya tamamen karşılanması mümkün bulunmaktadır.


Bu nedenle, ödeme şekli özel takas olarak beyan edilen serbest dolaşıma giriş beyannameleri için eşyanın bedelinin kısmen veya tamamen döviz transferi ile karşılanması durumunda döviz transferinin beyanname tescil tarihinden önce olması halinde KKDF istisnası uygulanacak, sonra olması halinde ise ödeme şekli mal mukabili olarak değerlendirilerek KKDF istisnası uygulanmayacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.  


Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür V.  
 

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288067 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288067 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?