Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat: 2011/1)

TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2011/1)

 

Amaç

MADDE 1- İşbu Genelge, tarım ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Dayanak

MADDE 2- İşbu Genelge, 27/01/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve bu Karara istinaden 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 3 - İşbu Genelge, ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünleri ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurtiçi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini kapsar.

 

Tanımlar

MADDE 4- İşbu Genelge’de geçen kısaltmalardan;

Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

Karar : 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Rejimi Kararını,

Tebliğ : İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğini,

DİR    : Dahilde İşleme Rejimini, 

Dİİ      : Dahilde İşleme İznini,

DİİB   : Dahilde İşleme İzin Belgesini,

Belge  : Dahilde İşleme İzin Belgesini,

GTİP  : Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

ifade eder.

 

Genel Esaslar

MADDE 5- İthali vergiye tabi tarım ürünleri ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurtiçi alımlara uygulanacak genel hükümler aşağıda belirtilmiştir.

 

a) DİR çerçevesinde tarım ürünlerinin bedelsiz ithalatına ilişkin talepler sadece DİİB kapsamında değerlendirilir. Bu tür talepler için Dİİ verilmez.

b) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı-ihracatçılar ve sermayesinin en az %51’i imalatçıya ait olması kaydıyla ihracatçılar için DİİB düzenlenir. DİİB sahibi imalatçı-ihracatçıların, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir.

Ancak, bu firmalarca, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin tamamı yan sanayiciye yaptırılamaz.

 

c) DİİB kapsamında döviz kullanım oranı azami % 80’dir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami % 100 olarak tespit edilebilir. DİİB kapsamındaki yurt içi alımlar ve bedelsiz ithalatta döviz kullanım oranı aranmaz.

 

ç) Belge süreleri farklı olan ürünler için ayrı DİİB’ler düzenlenir. (Örnek: ciklet ve şekerleme ihracatında uygulanan sürelerin farklı olması nedeniyle, ayrı DİİB’ler düzenlenir.)

 

d) Herhangi bir firma adına ilk defa düzenlenecek DİİB’lerde, kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının azami 1/4’ü, daha sonraki DİİB’ler ise önceden kullanılan miktar, belge süresi ve açık belgelerdeki gerçekleşen ihracat dikkate alınmak suretiyle hesaplanan kapasite raporundaki kullanılabilir üretim kapasitesi miktarı ve firmanın önceki belgelerdeki performansı esas alınarak düzenlenir.

 

Örnek 1:

Madde adı                                           : helva

Kapasite raporundaki üretim miktarı  : 1.000 ton

İlk DİİB ihracat taahhüdü (azami)     : (toplam üretim miktarı)x1/4 = (1.000)x (1/4) = 250 ton

DİİB süresi                                          : 6 ay

İlk DİİB ihracat gerçekleşmesi           : 150 ton

İkinci DİİB ihracat taahhüdü (azami): (toplam üretim miktarı) x[belge süresi (ay)/12 ay] – ilk DİİB kapsamında ihraç edilmeyen miktar: 1.000 x(6/12) -(250-150): 400 ton  

Örnek 2:

Madde adı                                                                  : çikolata

Kapasite raporundaki üretim miktarı                         : 10.000 ton

Önceki DİİB’lerdeki ihracat taahhüdü toplamı         : 2.500 ton

DİİB süresi                                                                 : 8 ay

Önceki DİİB’lerdeki ihracat gerçekleşmesi toplamı : 1.500 ton

Yeni düzenlenecek DİİB ihracat taahhüdü (azami)   : (toplam üretim miktarı) x[belge süresi (ay)/12 ay] - önceki DİİB’ler kapsamında ihraç edilmeyen miktar: 10.000 x(8/12) -(2.500 -1.500): 5.666 ton

 

e) İşbu Genelge’deki indirimli teminat, aracı ihracatçı, dönemsel ithalat kısıtlamaları ve ekspertiz şartı gibi düzenlemeler, Bakanlıkça DİİB’in özel şartlar bölümüne kaydedilir.


Dahilde İşleme İzin Belgesi ile İlgili İthalat Listesine İlişkin Hükümler (Değ.: 16 Mart 2015)

MADDE 6- Aşağıda belirtilen eşyaların “Dahilde İşleme İzin Belgesi ile İlgili İthalat Listesi”ne eklenmesine ilişkin talepler; bu eşyaların sadece Tebliğ’in 7’nci maddesindeki katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi hükümleri çerçevesinde iç piyasadan temin edilmesi ve/veya Tebliğ’in 38’inci maddesinin 10’uncu fıkrasında belirtilen belgeden belgeye teslim hükümleri çerçevesinde olması halinde değerlendirmeye alınır.

İlgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle bu eşyalarda değişiklik yapılabilir.

                       

a) Canlı büyükbaş, küçükbaş, kümes ve süs hayvanları

b) Et ve et ürünleri (tavşan eti hariç)

c) Canlı balık (orkinos ve larva hariç)

ç) Kuru üzüm (thomson tipi hariç), kuru incir, kuru kayısı, fındık, antep fıstığı

            d) Yaş meyve ve sebzeler (yerli üretimi bulunmayanlar veya yerli üretimi talebi karşılamayanlar hariç)

            e) Zeytin ve zeytinyağı

            f) Salça

g) Meyve ve sebze konserveleri (yerli üretimi bulunmayan veya yerli üretimi talebi karşılamayanlar hariç)

ğ) Çay

ı) Elma suyu ve konsantresi (malik asit değeri %3 ve üzeri olan elma konsantresi hariç), kayısı suyu ve konsantresi, üzüm suyu ve konsantresi, domates suyu ve konsantresi ile havuç suyu ve konsantresi)

i) Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke

j) Lokum, helva, reçel, şekerleme, çikolata, kek, bisküvi, gofret, ciklet, dondurma, bal, yoğurt, süt, krema, un, makarna, bulgur ve buğday irmiği

k) Kabuğunu çıkartma işlemine tabi tutulacak nohut ve fasulye

l) Bağırsak, Çiçek Fidesi ile 1605.40.00.00.11 GTİP’li salyangoz. (Söz konusu ürünler Dİİ kapsamında değerlendirilir.)

 

DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar

 

MADDE 7- DİR kapsamında özel düzenlemeye tabi olan eşyalara ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu eşyalara ilişkin DİİB talepleri değerlendirilirken, işbu Madde’de belirtilen hükümler çerçevesinde işlem tesis edilir.

 

1) Buğday

 

a) Genel Esaslar (Değ.: 29 Mayıs 2014)

 

DİR kapsamında buğday unu, buğday irmiği, makarna ve bulgur ihracatı gerçekleştirilmesini müteakip, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda buğday ithalatı yapılır.

Yem hammaddesi ithalatını öngören belgeler kapsamında eşdeğer eşya olarak buğday ithalatına izin verilmez.

 

DİR çerçevesinde yem hammaddesi olarak ithal edilecek buğdayın, TS 2974 çerçevesinde düşük vasıflı ekmeklik buğday vasfında olması gerekmektedir.

 

Makarnalık buğdaydan (durum buğdayı) (G.T.İ.P: 1001.19.00.00.00)  elde edilen makarna, irmik ve şehriye ihracına ilişkin belge talepleri değerlendirmeye alınır.

 

Bulgur ihracatı karşılığında 1001.19.00.00.00 GTİP’li “tohumluk hariç makarnalık buğday, 1001.99.00.00.11 GTİP’li “yarı sert ekmeklik buğday” ve 1001.99.00.00.13 GTİP’li “kaplıca (kızıl) buğday” ithalatına ilişkin DİİB düzenlenir.

 

Fabrika binası ve makine-teçhizatı kendisine ait olan firmalar için;

- İlk DİİB’de azami 1.500 ton, ikinci DİİB’de azami 5.000 ton buğday ithalatı,

- Daha sonraki DİİB’lerde ise firma performansı dikkate alınarak, kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının azami ½’si oranında buğday ithalatına izin verilmesi,

kaydıyla DİİB düzenlenir.

Faal bir tesisi (fabrika binası ve/veya makine teçhizatı) kiralayarak kendi adına kapasite raporu alan firmalar için;

- İlk DİİB’de azami 1.500 ton buğday ithalatı,

- Daha sonraki DİİB’lerde ise firma performansı dikkate alınarak, açık DİİB’ler kapsamında miktar bazında asgari % 50 ihracat gerçekleşmesi kaydıyla azami 5.000 ton buğday ithalatı,

- İndirimli teminat uygulamasından yararlandırılmamak (Ancak, ihracat taahhüdünün tamamlanmasından sonra yapılacak ithalatta Tebliğ’in 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde un ihracının belgelenmesini müteakip, bu unun elde edilmesinde kullanılan buğdaya ilişkin verginin % 10’unun teminat olarak yatırılması şartıyla ithalata izin verilir.),

kaydıyla DİİB düzenlenir.

 

b) Uluslararası İhaleler (Değ.: 29 Mayıs 2014)

 

Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı insani yardım için tedarik sözleşmesi yapan firmalar veya söz konusu firmalar ile ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere yazılı anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB’ler kapsamında, buğday tahsisat limitleri aranmaksızın DİR kapsamında ihale/sözleşme konusu işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılacak miktar (kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının aşılmaması kaydıyla) kadar buğdayı ithal etmelerine izin verilir. Bu firmaların DİİB kapsamındaki üretimin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir. Ayrıca, bu kapsamdaki buğday ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz ve ithalat yapılabilmesi için önce ihracatın gerçekleşmesi şartı aranmaz.

 

Irak hariç olmak üzere uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleler ve ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı insani yardım için un tedarik sözleşmeleri kapsamında düzenlenen DİİB’lerde ilgili sözleşmede belirtilen un randımanı esas alınır ve bu belgelere kontrat teslim tarihi dikkate alınarak azami 12 aya kadar orjinal süre verilebilir.

 

 

 

c) Randıman

 

Un ihracatı karşılığında buğday ithalatı öngörülen DİİB kapsamında asgari %74 randıman esas alınır.

 

d) Aracı İhracatçı (Değ.:28 Ekim 2013)

 

Grup firmaları haricinde aracı ihracatçı ile yapılan ihracat, DİİB kapsamındaki un ihracat taahhüdüne sayılamaz. Ancak, uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler, Kızılay/Kızılhaç vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihalelere istinaden yapılacak ihracatlar ile ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı insani yardım kapsamında un tedariki için yaptıkları sözleşmeler kapsamındaki ihracat, aracı ihracatçı ile gerçekleştirilebilir.

 

e) Kepek

 

DİİB belgesi başvurularında, ikincil işlem görmüş ürün olan bulgur kepeği için 65 $/ton, makarna kepeği için 80 $/ton ve un kepeği için ise 90 $/ton birim fiyat seviyesinden düşük beyanda bulunulamaz. 

 

2) Mısır (Değ.:25 Nisan 2014)

 

DİR kapsamında “15 Ağustos – 30 Kasım” tarihleri arasında mısır ithalatına izin verilmez. Ancak, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip bu dönemde de ithalata izin verilir.

 

Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı insani yardım için tedarik sözleşmesi yapan firmalar veya söz konusu firmalar ile ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere yazılı anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB’ler kapsamında, işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılacak mısır ithalatına dönemsel kısıtlama uygulanmaksızın izin verilir.

 

3) Mercimek

 

Kabuğu çıkarılmış, işlenmiş ve paketlenmiş mercimek ihracatı öngören DİR kapsamında; 

- İndirimli teminat uygulanmaması,

- Döviz kullanım oranının % 80’i aşmaması, (ikincil işlem görmüş ürün ihracat taahhüdü içeren DİİB dahil)

- “01 Mayıs- 30 Eylül” tarihleri arasında kabuklu mercimek ithalatı yapılmaması (ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesi halinde, bu dönemde de ithalata izin verilir),

kaydıyla mercimek ithalatına izin verilir.

 


4) Ham Ayçiçeği Yağı ve Ayçiçeği Tohumu

 

a) Genel Esaslar (Değ.: 29 Mayıs 2014)

            DİR kapsamında işlem görmüş ayçiçeği yağı ihracatı gerçekleştirilmesini müteakip ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda ayçiçeği tohumu ve/veya ham ayçiçeği yağı ithalatı gerçekleştirilir.

Faal bir tesisi (fabrika binası ve/veya makine teçhizatı) kiralayarak kendi adına kapasite raporu alan firmalara ait işlem görmüş ayçiçeği yağı ihracatına ilişkin DİİB’ler kapsamında indirimli teminat uygulanmaz. Ancak, ihracat taahhüdünün tamamlanmasından sonra yapılacak ithalatlarda Tebliğ’in 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde işlem görmüş ürünün ihracının belgelenmesini müteakip, bu ürünün elde edilmesinde kullanılan ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumuna ilişkin verginin % 10’unun teminat olarak yatırılması şartıyla ithalata izin verilir.

İşlem görmüş ayçiçeği yağı ihracatına ilişkin olarak yapılan ilk DİİB talepleri, kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının azami 1/4’ü kadar ham ayçiçeği yağı ve/veya ayçiçeği tohumu ithalatının öngörülmesi kaydıyla dikkate alınır.

            Dönemsel Kısıtlama

İşlem görmüş ayçiçeği yağı ihracatı öngören DİİB için yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, “1 Ağustos – 31 Ekim” tarihleri arasında ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumu ithalatına izin verilmez. Ancak, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip, bu dönemde de ithalata izin verilir.

 

c) İhaleler (Değ.: 29 Mayıs 2014)

 

Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı insani yardım için tedarik sözleşmesi yapan firmalar veya söz konusu firmalar ile ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere yazılı anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB’lerde, bu Genelgede öngörülen ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumu tahsisat limitleri aranmaz ve DİİB kapsamında ihale sözleşmesi konusu işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılacak miktar kadar ham ayçiçek yağı ve/veya ayçiçek tohumu ithal etmelerine izin verilir. Ayrıca, bu kapsamda yapılacak ham ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumu ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz ve ithalat yapılabilmesi için önce ihracatın gerçekleşmesi şartı aranmaz.

 

5) Balıklar, Kabuklu Hayvanlar ve Yumuşakçalar (Değ.: 25 Nisan 2014)

 

DİR kapsamında işlenmiş olarak ihraç edilmek üzere salyangoz, istakoz, karides ve midye gibi su ürünlerinin ithalatına izin verilir.

 

Fileto balık ihracatı karşılığında dondurulmuş balık ithalatına, konserve edilmiş balık ihracatı karşılığında ise dondurulmuş balık ve fileto balık ithalatına ilişkin DİİB düzenlenebilir.

 

Orkinos Balığı yetiştirilmesinde yem olarak kullanılan sardalya, uskumru, ringa, tırsi ve kaplin gibi balıkların (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) DİR kapsamında ithalatına izin verilir.


6) Yumurta ve Kümes Hayvanları Eti (Değ.: 25 Nisan 2014)

 

DİR kapsamında civciv ve canlı kümes hayvanları ihracatı karşılığında kuluçkalık yumurta ithalatına izin verilir.

Yumurta ve kümes hayvanları eti üretiminde kullanılan yem içerisindeki tahılların (mısır, buğday, arpa, vb) oranının %65’i, yağlı tohum ve türevlerinin (soya fasulyesi, soya, ayçiçeği, kanola küspesi) oranının %35’i geçmemesi kaydıyla, yumurta ve kümes hayvanları etine ilişkin belge talepleri değerlendirmeye alınır. Bu oranlar içerisinde kalmak kaydı ile tahıllar ile yağlı tohum ve türevlerinin azami kullanım oranları Tablo 3.2 ve Tablo 3.3’de gösterilmiştir.

 

Canlı piliçten asgari %75 randımanında piliç eti ve sakatat elde edilir. Sakatatın toplam ihracat taahhüdüne oranı miktar bazında azami %5’i geçemez.

 

7) Yaban Mersini, Böğürtlen ve Ahududu

 

DİR kapsamında “1 Temmuz – 30 Eylül” tarihleri arasında yaban mersini, böğürtlen ve ahududu ithalatına izin verilmez. Ancak, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip, bu dönemde de söz konusu eşyaların ithalatına izin verilir.

 

8) Kuruyemiş ve Kuru Meyve (Değ.: 25 Nisan 2014)

 

DİR kapsamında kuruyemiş ve kuru meyve ithalatına aşağıdaki hükümler çerçevesinde DİİB düzenlenir.

 

-     Ürün bazında kuruyemiş ve kuru meyve için azami 500 ton ithalata izin verilir.

-     Tebliğin 9’uncu maddesinin altıncı fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat esnasında indirimli teminat uygulanmaz.

-     İşlem görmüş ürün olarak ihraç edilen yer fıstığının üretiminde kullanılan işlenmemiş yer fıstığının azami %50’sinin ithalatına izin verilir.

 

Ancak, DİİB kapsamında işlem görmüş ürün (şekerli mamuller, baklava vb.) bünyesinde ihraç edilmek kaydıyla ithal edilecek kabuklu badem ve kabuklu ceviz için yukarıda belirtilen hükümler uygulanmaz.

Mamul ürün (şekerli mamuller, baklava vb.) ihracatı öngören DİİB’ler için iç ceviz ve iç badem ithalatına, alıcı talebinin tevsiki kaydıyla izin verilir.

Yerli üretimi olmayan ya da ticari anlamda sınırlı olarak üretilen kuru meyvelerin ihracatını öngören müracaatlar için, proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda, DİİB kapsamında eşdeğer eşya kullanılamayacağına dair özel şart ilave edilebilir.

 

9) Pirinç

 

a) Genel Esaslar (Değ.: 29 Mayıs 2014)

 

Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç ihracatı öngören DİİB’leri aşağıdaki hükümler çerçevesinde düzenlenir.

 

-       DİR kapsamında pirinç ihracatı gerçekleştirilmesini müteakip, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda çeltik veya kargo pirinç ithalatı yapılır.

 

-  İkincil işlem görmüş ürün ihracat taahhüdü içeren DİİB’ler de dahil olmak üzere, döviz kullanım oranı % 80’i aşamaz.

 

b) İhaleler (Değ.: 29 Mayıs 2014)

 

Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki resmi kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı insani yardım için pirinç tedarik sözleşmesi yapan firmalar veya söz konusu firmalar ile ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere yazılı anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB’ler kapsamında, çeltik veya kargo pirinç ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz ve ithalat yapılabilmesi için önce ihracatın gerçekleşmesi şartı aranmaz.

 

10) Sigara ve Tütün Mamulleri (Değ.: 26 Temmuz 2013)

 

Kıyılmış tütün, sigara ve diğer tütün mamulleri ihracatı öngören DİİB’leri aşağıdaki hükümler çerçevesinde düzenlenir.

-     DİR kapsamında işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmek üzere tütün (şark tipi tütün hariç) ithalatına, 4733 sayılı “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”da belirtilen hükümler saklı kalmak kaydı ile izin verilir.

-     DİR kapsamında yapılan üretimde fire verilmez.

-     Üretim sürecinde ortaya çıkan “tütün döküntüleri ve tozları” v.b. ürünler “ikincil işlem görmüş ürün” olarak DİİB üzerine kaydedilir. Sigara üretiminde ikincil işlem görmüş ürün miktarı, DİİB kapsamında yapılan tütün ithalat miktarının % 5,5’ini aşamaz.

-     “Eşdeğer eşya” kullanılmasının öngörülmesi halinde bu husus DİİB üzerine “özel şart olarak” belirtilir.

-     İhracı taahhüt edilen ürünlerin mamulat çeşidi bazında beyanı zorunludur.

-     DİİB’lerin kapatılmasında TAPDK tarafından düzenlenecek ekspertiz raporları esas alınır.

 

11) Peyniraltı Suyu Tozu

 

DİR kapsamında süt tozu ithalatı karşılığında peyniraltı suyu tozu ihracatı öngören DİİB üzerine ekpsertiz şartının ilave edilmesi zorunludur.

 

12) Oyuncak

 

DİR kapsamında mamul ürün ile birlikte ihraç edilen oyuncakların cinsi ve adedinin Gümrük Beyannamesi üzerinde belirtilmesi zorunludur. Belge üzerinde özel şart yer almasına karşın oyuncak adedinin kaydedilmediği gümrük beyannameleri DİİB kapsamında değerlendirilmez.

 

 


13) Hayvansal Yemler: (Değ.:25 Nisan 2014)

 

2309.90 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan hayvansal yem ihracatını öngören dahilde işleme izin belgeleri kapsamında bitkisel yağ ithalatına izin verilmez.
 
Yumurta ve kümes hayvanı üretiminde kullanılan yem ihracatını öngören belge talepleri, yem içeriğindeki tahılların (mısır, buğday, arpa vb) oranının %65’i, yağlı tohum ve türevlerinin (soya fasulyesi, soya, ayçiçeği, kanola küspesi) oranının ise %35’i geçmemesi ve azami kullanım oranlarının Tablo 3.2 ve Tablo 3.3’de gösterilen oranlar içerisinde kalması kaydıyla değerlendirilir.
 
Diğer hayvan yemlerinin ihracatını öngören belge talepleri, yem içeriğindeki tahılların oranının %65’i geçmemesi kaydıyla değerlendirilir.

 

            14) Şeker (16 Mart 2015)

 

23/02/2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ’in Ek–2’sinde yer alan ürünler hariç olmak üzere, şekerli mamul ihracatının gerçekleştirilmesini müteakip, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda 1701.99.10.00.11 GTİP’li kristal şeker ithalatı yapılır.

 

            DİİB’lerin kapatılmasında, şeker kullanım oranlarına ilişkin olarak T.C. Şeker Kurumunca hazırlanan uygunluk yazısı aranır.

 

            DİİB başvurularında, ihraç ürün bünyesinde kullanılan şekere ilişkin olarak %3 fire oranı esas alınır.

 

DİİB Süreleri (Değ.:25 Nisan 2014)

 

MADDE 8- Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24 üncü fasıllarında yer alan tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin olarak düzenlenecek DİİB'lerin süreleri Tablo 1’de belirtilmiştir. 1-24 üncü fasıllar arasında yer alan ancak bu tabloda yer almayan tarım ürünlerine ilişkin DİİB süre müracaatları, proje bazında değerlendirilmek suretiyle sonuçlandırılır.

 

Tablo 1- DİİB Süreleri (Ay)

Fasıl

Madde Adı

Süre

01

Civciv ve canlı kümes hayvanları

8

02

Büyükbaş ve kümes hayvanları etleri

8

 

03

Yavru balık yetiştiriciliği ile elde edilen taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış ve salamura edilmiş balıklar, balık filetoları

24

 

Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balıktan elde edilen kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış, salamura edilmiş balıklar ve balık filetoları

12

04

Yumurtalar, (işlenmiş yumurtalar dahil)

8

 

Peynir, kazein, peyniraltı suyu tozu

6

07

İşlenmiş mercimekler

6

İşlenmiş kuru sebzeler

6

 

Meyve sebze için ambalaj malzemesi ve paketleme işlemleri

6

08

Yaş ve kuru meyve karışımları ve kokteylleri

6

 

İşlenmiş kuru meyveler

6

09

İşlenmiş baharatlar

8

10

Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç”

6

 

Buğday ve mısır unu

6

 

Buğday ve mısır unu (uluslararası devlet ihaleleri, uluslararası kuruluş ihaleleri ve Libya’nın ithalatçı devlet şirketi NASCO ile yapılan kontratlar için )

12

11

Nişastalar

6

 

İrmikler, pelletler, aşurelik buğday ve diğer işlenmiş hububat taneleri

6

 

Malt

8

07; 08;12

Kavrulmuş, paketlenmiş kuruyemişler

6

15

Margarinler

8

Ham veya rafine bitkisel yağlar

6

 

Taze, soğutulmuş veya dondurulmuş balıktan elde edilen balık konserveleri

12

1604

Yavru balıkların yetiştirilmesinden elde edilen balık konserveleri

12

 

Diğer su ürünleri, kabuklu hayvan ve yumuşakçaların konserveleri

12

17

Nişasta bazlı şekerler (glikoz, fruktoz vb.)

8

Şekerli ve şekersiz cikletler

10

Lokum, cezerye, pişmaniye, şekerlemeler, yumuşak ve sert şekerler, helva, tahin ve bu fasılda yer alan diğer şekerli ürünler

10

18

Kakao tozu ve kakao yağı

6

Çikolata, kokolin, çokokrem

12

19

Baklava, kadayıf, bulgur, makarna

6

Çocuk mamaları, bisküvi, kek, gofret, pasta ve diğer ekmekçi mamulleri ile bu fasılda yer alan diğer ürünler

12

 

Reçeller, marmelatlar ve meyve püreleri

6

20

Meyve jöleleri

6

 

Sebze ve meyve konserveleri, turşular, salçalar, meyve suları

12

 

Toz jöle ve toz içecekler

6

21

 

Kahve, kuru ve yaş mayalar, kabartma tozları, soslar ve müstahzarlar, dondurma ve bu fasılda yer alan diğer işlenmiş gıdalar

8

22

Sular, gazlı içecekler ve bu fasılda yer alan diğer ürünler

6

Biralar

8

23

Karma yemler

6

24

Sigara ve diğer tütün mamulleri

8

 

 

Fire ve Kullanım Oranları

 

MADDE 9- İşbu Genelge’de belirtilen oranları aşmamak (aşması veya belirtilmemesi halinde, Genelge’deki oranlar esas alınır.) kaydıyla kapasite raporundaki (kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge) fire, kullanım ve ikincil işlem görmüş ürün oranları esas alınarak DİİB düzenlenir.

 

Ancak, işbu Genelge’de belirtilen fire ve kullanım oranları azami oranları göstermekte olup, söz konusu oranların DİİB düzenlenmesi aşamasında esas alınması Tebliğ’in 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 


1) Fire Oranları

 

Tablo 2- Fire Oranları

İmalat

Azami Fire Oranı (%)

Buğdayın işlem görmüş ürün elde etmeye hazır hale getirilmesi

5

Ham soya yağından rafine soya yağı

4

Ham mısır yağından rafine mısır yağı

8

Diğer ham bitkisel yağlardan rafine bitkisel yağlar

6

Ham kahveden işlenmiş kahve

20

Ham susamdan işlenmiş susam veya tahin

25

Kabuklu cevizden iç ceviz

65

Kabuklu bademden iç badem

58

 

2) Kullanım Oranları  (Değ.:25 Nisan 2014)

a)  Yem Kullanımı

 

Tablo 3.1 -  Yem Kullanımı

Madde Adı

Azami Yem Miktarı (Kg)

Canlı Piliç (1 Kg)*

1,9

Canlı Hindi (1 Kg)**

2,6

Canlı Büyükbaş Hayvan (1 Kg)***

7,24

Yarka Tavuk (1 Adet)

7,5

Orkinos Balığı (1 Kg )

13

Levrek Balığı (1 Kg )

2,0

Çipura Balığı (1 Kg )

2,5

Sivriburun Karagöz Balığı (1 Kg )

2,0

Alabalık (1 Kg )

1,5

Sofralık Yumurta ( 1 Adet)

0,175

Etlik-Damızlık Yumurta ( 1 Adet)

0,360

Yumurtacı-Damızlık Yumurta ( 1 Adet)

0,237

*  : Canlı piliçten asgari %75 randımanla piliç eti ve sakatat elde edilir.

**: Canlı hindiden asgari %78 randımanla hindi eti ve sakatat elde edilir.

***: Canlı büyükbaş hayvandan % 55 randımanla kemikli et elde edilir.

Tablo 3.2 - Kümes Hayvanları Eti Üretiminde Kullanılan Yem İçeriğindeki Hammadde Oranları (Ek.:25 Nisan 2014)

Madde Adı

Azami Oran %

Mısır, buğday, arpa

% 65

Soya fasulyesi ve küspesi

% 35

Ayçiçeği ve kanola küspesi

% 6

Mısır gluteni

% 3

Bitkisel yağ*

% 5

Mermer tozu

% 1,2

DCP, MCP, vb.

% 1,2

Metionin

% 0,4

Lizin

% 0,5

Tuz ve sodyum bikarbonat

% 0,5

İzelement ön karışımı

% 0,1

Vitamin ön karışımı

% 0,1

*Yurtiçi alım şartı ile belgeye kaydedilir.

Tablo 3.3 - Yumurta Üretiminde Kullanılan Yem İçeriğindeki Hammadde Oranları (Ek.:25 Nisan 2014)

Madde Adı

Azami Oran %

Mısır

% 65

Arpa

% 25

Buğday

% 50

Soya Küspesi

% 35

Tam yağlı soya fasulyesi küspesi

% 25

Ayçiçek tohumu küspesi

% 20

Mermer tozu

% 10

Bitkisel yağ*

% 3

Mısır gluteni

% 6

Razmol – kepek

% 20

Buğday kırığı

% 15

Balık unu

% 2

Et – kemik unu

% 4

Dcp

% 1

Tuz

% 0,4

*Yurtiçi alım şartı ile belgeye kaydedilir.

 

b) Peynir Üretimi İçin Süt Tozu ve Tereyağı Kullanımı

 

Tablo 4- Peynir Üretimi İçin Süt tozu ve Tereyağı Kullanımı

Ürün Adı (1 Kg)

Azami Süt tozu Miktarı(Kg)

Azami Tereyağı Miktarı (Kg)

Eritme Peyniri

0,64

0,42

Beyaz Peynir

0,48

0,22

Kaşar peyniri

0,96

0,43

Örme peyniri

0,96

0,43

Tulum peyniri

0,96

0,43

 

c) Ayçiçek Yağı Kullanım Oranı

 

Karışım yağ ve margarin ihracatına ilişkin DİİB’lerde azami % 15 ayçiçek yağı ithalatına izin verilir.

 

İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranı

 

MADDE 10- Bazı tarım ürünlerinde uygulanmakta olan ikincil işlem görmüş ürün oranları Tablo 5’de belirtilmiştir.

Ancak, Tablo 5’de belirtilen oranların DİİB düzenlenmesi aşamasında esas alınması Tebliğ’in 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Tablo 5- İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranı

İthalat

İhracat Taahhüdü /

Asgari Oran (%)

İkincil İşlem Görmüş Ürün / Azami Oran (%)

Buğday

Un / 74

Kepek / 26

Ayçiçek tohumu

Ham ayçiçek yağı / 41

Küspe / 59

Soya fasulyesi

Ham soya yağı / 18

Küspe / 82

Çeltik

Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç / 55

Kavuz / 15

Kepek / 20

Kırık Pirinç/ 10

Kargo pirinç

Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç / 80

Kepek / 20

 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

 

MADDE 11- İhracat: 2007/3 Sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

GEÇİCİ MADDE 1-24/05/2011 tarihinden önce düzenlenmiş ancak henüz taahhüt hesabı kapatılmamış olan ve 0207 (tavuk eti), 0208 (işlenmiş kurbağa), 0407 (yumurta), 1101 (un), 1902 (makarna) ve 1904 (bulgur), gümrük tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin ihracatını öngören DİİB’lerin orijinal süreleri 12 (oniki) ay olarak belirlenebilir.

           

            GEÇİCİ MADDE 2-İşbu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan mısır irmiği ihracatını öngören DİİB’lerin orijinal süreleri 10 (on) ay olarak belirlenebilir.

 

(Değ.: 29 Mayıs 2014)

GEÇİCİ MADDE 3- Henüz taahhüt hesabı kapatılmamış DİİB'lerine ilişkin özel şart değişiklik taleplerinin değerlendirilmesinde, işbu Genelge’nin 7 inci maddesinin 1, 4 ve 9 uncu bentlerinde 25/04/2014 ile 29/05/2014 tarihlerinde yapılan değişiklikler dikkate alınır.

(Değ.:15 Eylül 2014)

GEÇİCİ MADDE 4- 30 Eylül 2014 tarihinden önce (bu tarih dahil) düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış, kabuğu çıkarılmış, işlenmiş ve paketlenmiş mercimek ihracatı öngören DİİB’ler kapsamında, 2014 yılı için, “15 Mayıs 2014 – 31 Ağustos 2014” tarihleri arasında kabuklu mercimek ithalatına izin verilmez. Ancak, ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesini müteakip bu dönemde de ithalata izin verilir.

 
Yürürlük

 

MADDE 12- İşbu Genelge onay tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yetki ve Yürütme                

 

            MADDE 13– İşbu Genelge kapsamında ortaya çıkabilecek özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

 

İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin uygulanmasına ilişkin olarak işbu Genelge’de düzenlenmeyen hususlarda 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi hükümleri esas alınır.

 

MADDE 14- Bu Genelge hükümlerini Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) yürütür.

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,65 TL
15687444 Ziyaretçi

E-Bülten

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,65 TL
15687444 Ziyaretçi