Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/5)

Dış Ticaret Müsteşarlığından 29.12.2010-27800 (5.Mükerrer) Resmi Gazete

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2011/5)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın kontrolüne tabi ekli listelerde yer alan ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulmak istenen ekli listelerde yer alan ürünlerin Uygunluk Yazısı düzenlenmek suretiyle ithal edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 07/09/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı”nın 4 üncü maddesinin (d) ve (e) bendine istinaden düzenlenmiştir.

İthalat denetimi, kontrol belgesi ve uygunluk yazısı

MADDE 4- (1) Tebliğ eki listelerde  (Ek/1, Ek–2/A,B,C, Ek–3, Ek–4/A,B, Ek–5/A,B Ek–6/A,B, Ek–7) yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Uygunluk Yazısı (Ek–9) düzenlenir ve ithalatçıya iletilir. Tebliğin Ek–1, Ek–2/A,B,C, Ek–3, Ek–7 listeleri kapsamında düzenlenen uygunluk yazıları ilgili gümrük idaresine bildirilir.

MADDE 5- (1) Tebliğin Ek–1, Ek–2/A,B, Ek–3, Ek–4/A, Ek–5/A,B, Ek–6/A listelerinde yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı alınabilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca onaylanan Kontrol Belgesinin anılan Bakanlığa ibrazı gerekir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen bir ürünün birden fazla listede yer alması durumunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından her bir ithalat için tek bir uygunluk yazısı düzenlenir.

MADDE 6- (1) Ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde, gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı (Ek–10) düzenlenir. Düzenlenen Uygunsuzluk Yazısı ilgili gümrük idaresine iletilir ve keyfiyet ithalatçıya veya temsilcisine bildirilir.

MADDE 7- (1) Kontrol Belgesi alınması için; Kontrol Belgesi formu (Ek–8), proforma fatura veya fatura ile ürünün çeşidine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca Kontrol Belgesi formunda yer alan mevzuat çerçevesinde insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden istenebilecek diğer belgelerle birlikte ithalattan önce adı geçen Bakanlığa başvurulur.

MADDE 8- (1) Kontrol Belgesi’nin süresi;

a)        Ek–1, Ek–2/A,B kapsamı maddeler için 4 ay,

b)       Ek–3, Ek–5/A,B kapsamı maddeler için 6 ay,

c)        Ek–4/A kapsamı maddeler için 12 ay,

d)       Ek–6/A kapsamı 04 ve 16 ncı fasılda yer alan maddeler için 4 ay, diğer maddeler için 12 aydır.

(2) Ek–1, Ek–2/A,B listelerinde yer alan 01.02 pozisyon numaralı damızlık olan ve olmayan canlı sığırlar, 01.04.10 pozisyon numaralı damızlık olan ve olmayan canlı koyunlar, 02.01 pozisyon numaralı taze veya soğutulmuş sığır etleri, 02.02 pozisyon numaralı dondurulmuş sığır etleri ile biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler hariç, diğer maddeler ve Ek–6/A’da yer alan 03 üncü fasıl kapsamındaki maddeler için düzenlenen Kontrol Belgelerine istinaden yapılacak ithalat bir defada gerçekleştirilir.

(3) Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi dolmadan Türkiye Gümrük Bölgesine gelmiş ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na Uygunluk Yazısı başvurusunda bulunulmuş, ancak başvuru sonuçlandırılmadan Kontrol Belgesinin süresi dolmuş olan ürünler için, bu sürenin dolmuş olması dikkate alınmaksızın işlemler tamamlanır.

Muafiyetler

MADDE 9- (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın iznine tabi olması ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, Ek–2/A’da yer alan yarış ve gösteri amacıyla belirli bir süre kalmak üzere getirilen hayvanlar, üst düzey mülki ve askeri erkâna hediye edilen hayvanlar, ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvanlar, üniversitelerin ve diğer araştırma kurumları ile bilimsel araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullandığı hayvan ve hayvan maddeleri için, Bakanlık tarafından Kontrol Belgesi düzenlenmez.

MADDE 10- (1) İthal edilmek istenen ürünlerin;

a)    Ek–4/A,B ve Ek–5/A,B ve Ek–6/A,B listelerinde yer alan ürünlerin laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olması,

b)                Ek–5/A,B’de yer alan maddelerin veteriner sağlık ürünü ve bitki koruma ürünü, veteriner sağlık ürünü ve bitki koruma ürünü hammaddesi ile veteriner sağlık ürünü ve bitki koruma ürünü yardımcı maddesi sanayiine verilmeyecek olması,

c)                Ek–1, Ek–4/A,B ve Ek–6/A,B listelerinde yer alan, karşılarında kullanım amacı belirtilen maddelerin bu amaçlar ile hayvan sağlığı ve beslenmesi veya yem sanayii dışında kullanılacak olması ve zirai karantina kontrolüne tabi olmaması,

ç) Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’ne tabi tutulması,

durumunda Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmez.

Gümrük idarelerince yapılacak işlemler

MADDE 11- (1) Gümrük idarelerince Madde 10’da sayılan muafiyetler kapsamına giren ürünler hariç olmak üzere, Ek–1, Ek–2/A,B,C, Ek–3, Ek–4/A,B, Ek–5/A,B, Ek–6/A,B, Ek–7 listelerinde yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uygunluk Yazısı ilgili gümrük beyannamesinin tescili sırasında aranır.

MADDE 12- (1) Bir ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti ve bu hususun gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı ile ilgili gümrük idaresine bildirilmesi halinde, gümrük idarelerince bu ürünün ithaline izin verilmez ve uygunsuzluk yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.

(2) Uygunsuz çıkan ürün mahrecine iade edilir veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın uygun görüşüyle transit edilir, ya da ihraç kaydıyla veya masrafları ürün sahibine ait olmak üzere imha suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir.

Müeyyideler

MADDE 13- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 31/03/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ’de yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

MADDE 15- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 16- (1) 31/12/2009 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete (4. Mükerrer)’de yayımlanan (2010/5) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 2010/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamında alınmış Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirtilen süre kadar geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle 2010/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere de uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Tebliğin hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek–1 : Hayvan Hastalıklarına Karşı Kullanılan Aşı, Serum ve Biyolojik Maddeler

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

3002.30.00.00.00

Veterinerlikte kullanılan aşılar

3002.90.50.10.11

Hayvan sağlığında kullanılanlar

3002.90.90.00.13

Hayvan sağlığında kullanılanlar

3821.00.00.00.00

Mikroorganizmaların ( virüsler ve benzerleri ),bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları (YHSK)

3822.00

Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesnet üzerinde olsun olmasın laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri (YHSK)

(YHSK) :Yalnız Hayvan Sağlığında Kullanılanlar.

Ek–2/A   : Canlı Hayvan ve Et (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar)

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

01.01

Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar

01.02

Canlı sığırlar

01.03

Canlı domuzlar

01.04

Canlı koyun ve keçiler

01.05

Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar ("Gallus Domesticus" türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]

01.06

Canlı diğer hayvanlar

02.01

Sığır eti (taze veya soğutulmuş)

02.02

Sığır eti (dondurulmuş)

02.03

Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

02.04

Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya donduruImuş)

0205.00

At, eşek, katır veya bardo etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

02.06

Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

02.07

01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

02.08

Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

0209.00

Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kümes hayvanlarının yağları (eritilmemiş veya başka suretle çıkarılmamış ) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)

02.10

Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları

 

Ek–2/ B  : Hayvan Müstahzarları (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar)

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

04.01

Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler)

0407.00

Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu, taze, dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş)

0409.00

Tabii bal

0511.10.00.00.00

Sığır spermleri

0511.91.90.00.11

Alabalık yumurtası

0511.99.85.90.11

Hayvan kanı (kurutulmuş olsun olmasın)

0511.99.85.90.12

Kırmız böceği (ochenille) ve benzeri böcekler

0511.99.85.90.18

Diğerleri

Ek–2/C   : Hayvan Müstahsalları (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar)

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

0504.00

Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)

05.05

Kuşların tüylü veya ince tüylü deri ve diğer kısımları, tüyler ve tüy parçaları (kenarları kırpılmış olsun olmasın) ve ince tüyler (muhafaza amacıyla işleme, temizleme veya dezenfekte etmeden başka bir işleme tabi tutulmamış); tüy veya tüy parçalarının toz ve döküntüleri

41.01

Sığırların (bufalo dahil) ve atların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir işleme tabi tutulmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)

41.02

Koyun ve kuzuların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (yünü alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (bu fasılın 1 (c) notunda belirtilenler hariç)

41.03

Diğer ham deriler (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş ve daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (bu fasılın 1 (b) ve 1 (c) notlarında belirtilenler hariç)

43.01

Ham postlar veya kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonlarındaki ham deriler hariç)

51.01

Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış)

51.02

İnce veya kaba hayvan kılları (karde edilmemiş veya taranmamış)

 

 

 

 

 

Ek–3       :Tohum, Fide, Fidan ve Çiçek Soğanları Gibi ÇoğaltımMateryalleri

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

0601.10.10.00.00

Sümbül soğanları

0601.10.20.00.00

Nergis soğanları

0601.10.30.00.00

Lale soğanları

0601.10.40.00.00

Glayöl soğanları

0601.10.90.10.00

Diğer çiçek soğanları

0601.10.90.90.00

Diğerleri

0601.20.30.00.11

Orkide soğanları

0601.20.30.00.12

Sümbül soğanları

0601.20.30.00.13

Nergis soğanları

0601.20.30.00.14

Lale soğanları

0601.20.90.10.11

Glayöller

0601.20.90.10.19

Diğerleri

0601.20.90.90.00

Diğerleri (akvaryum bitkileri olarak kullanılanlar hariç)

0602.10.10.00.00

Asma çelikleri, daldırmalar

0602.10.90.00.00

Diğerleri

0602.20.10.00.00

Asma (aşılı veya köklendirilmiş)

0602.20 90.00.19

Diğerleri

0602.30.00.00.00

Rododendronlar ve açelyalar (aşılı veya aşısız)

0602.40.00.00.00

Güller (Aşılı veya aşısız)

0602.90.30.00.00

Sebze ve çilek fideleri

0602.90.45.00.11

Çelikler

0602.90.45.00.12

Fidanlar

0602.90.49.00.00

Diğerleri

0602.90.50.00.00

Diğer açık hava bitkileri

0602.90.70.00.11

Çelikler

0602.90.70.00.12

Fidanlar

0602.90.91.00.00

Tomurcuklu veya çiçek açmış çiçekler (kaktüsler hariç)

0602.90.99.00.00

Diğerleri

0701.10.00.00.00

Tohumluk patates

0703.10.11.00.00

Arpacık soğanı

0703.20.00.00.12

Kuru sarımsak

0712.90.11.00.00

Tohumluk (melez) tatlı mısır (Zea Mays var. Saccharata)

0713.10.10.00.19

Tohumluk bezelyenin diğerleri

0713.20.00.00.11

Tohumluk nohut

0713.31.00.00.11

Tohumluk fasulye

0713.32.00.00.11

Tohumluk küçük kırmızı fasulye

0713.33.10.00.00

Tohumluk adi fasulye

0713.39.00.00.11

Diğer tohumluk fasulye

0713.40.00.00.11

Tohumluk mercimekler

0713.50.00.00.11

Tohumluk bakla ve at baklası

0713.90.00.00.11

Tohumluk börülce

0713.90.00.00.12

Tohumluk barbunya

0713.90.00.00.13

Diğer tohumluk olanlar

1001.10.00.00.11

Tohumluk makarnalık buğday

1001.90.10.00.00

Tohumluk olarak kullanılan kaplıca (kızıl) buğday

1001.90.91.00.11

Adi buğday

1003.00.10.00.11

Tohumluk beyaz arpa

1003.00.10.00.19

Tohumluk diğer arpa

1004.00.00.00.11

Tohumluk yulaf

1005.10.11.00.00

Tohumluk mısır, çift melez ve ıslah edilmiş melez

1005.10.13.00.00

Tohumluk mısır, üçlü melez

1005.10.15.00.00

Tohumluk mısır, tek melez

1005.10.19.00.00

Tohumluk mısır, diğer melezler

1005.10.90.00.00

Diğer tohumluk mısırlar

1006.10.10.00.00

Tohumluk çeltik

1007.00.10.00.00

Tohumluk melez tane darı

1008.90.10.00.00

Buğday ve çavdar melezi (Yalnız tohumluk olanlar)

1201.00.10.00.00

Tohumluk soya fasulyesi

1202.10.10.00.00

Tohumluk kabuklu yer fıstığı

1204.00.10.00.00

Tohumluk keten tohumu

1205.10.10.00.00

Tohumluk rep veya kolza tohumu

1205.90.00.00.00

Diğerleri (Yalnız tohumluk olanlar)

1206.00.10.00.00

Tohumluk ayçiçeği tohumu

1207.20.10.00.00

Tohumluk pamuk tohumu

1207.40.10.00.00

Tohumluk susam tohumu

1207.50.10.00.00

Tohumluk hardal tohumu

1207.91.10.00.00

Tohumluk haşhaş tohumu

1207.99.15.10.00

Tohumluk palm meyvesi ve çekirdeği

1207.99.15.20.00

Tohumluk kastor (keneotu) otu tohumu

1207.99.15.30.00

Tohumluk aspir tohumu

1207.99.15.90.00

Diğerleri

1207.99.91.00.00

Kenevir (kendir) tohumu

1209.10.00.00.00

Şeker pancarı tohumları

1209.21.00.00.00

Yonca tohumu

1209.22.10.00.00

Üçgül tohumu (trifolium spp.), kırmızı üçgül

1209.22.80.00.00

Üçgül tohumu (trifolium spp.), diğerleri

1209.23.11.00.00

Çayır (Festuca pratensis Huds.) tohumları

1209.23.15.00.00

Kırmızı çayır otu (Festuca rubra L.) tohumları

1209.23.80.00.11

Koyun çayır otu (Festuca ovina L.) tohumları

1209.23.80.00.19

Diğer çayır otu tohumları

1209.24.00.00.00

Kentucky mavi otu tohumu (Poa pratensis L.)

1209.25.10.00.00

Çim tohumları, İtalyan çimi (westerwold dahil) (Lolium multiflorum Lam.)

1209.25.90.00.00

Çim tohumları, İngiliz çimi (Lolium perenne L.)

1209.29.10.00.11

Vicia sativa L. türü fiğ

1209.29.10.00.12

Diğer tür fiğ

1209.29.10.00.13

Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar

1209.29.10.00.14

Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.)

1209.29.10.00.15

Tavus otları (Agrosties) tohumu

1209.29.35.00.00

Çayır kelp kuyruğu otu tohumu

1209.29.50.00.00

Acı bakla tohumu

1209.29.60.00.00

Hayvan yemi olarak kullanılan pancar tohumu (Beta vulgaris var.alba)

1209.29.80.00.11

Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.)

1209.29.80.00.12

Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları

1209.29.80.00.13

Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.) J ve C presl.) tohumları

1209.29.80.00.14

Korunga (Onobrychis sativa L.)

1209.29.80.00.15

Burçak (Vicia ervilia Willd.)

1209.29.80.00.16

Sorgum tohumu

1209.29.80.00.18

Diğerleri

1209.30.00.00.00

Genellikle çiçekleri için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları

1209.91.10.00.00

Alabaş tohumları (Brassica oleracea var. caulorapa ve gongylodes L.)

1209.91.30.00.00

Salata pancarı veya "kırmızı pancar" tohumu (Beta vulgaris var. conditiva)

1209.91.90.00.11

Kabak tohumu

1209.91.90.00.12

Domates tohumu

1209.91.90.00.13

Hıyar tohumu

1209.91.90.00.14

Soğan tohumu

1209.91.90.00.15

Havuç tohumu

1209.91.90.00.16

Marul tohumu

1209.91.90.00.17

Karnabahar tohumu

1209.91.90.00.18

Maydanoz tohumu

1209.91.90.00.21

Ispanak tohumu

1209.91.90.00.22

Bamya tohumu

1209.91.90.00.23

Baş salata tohumu

1209.91.90.00.24

Biber tohumu

1209.91.90.00.25

Patlıcan tohumu

1209.91.90.00.26

Turp tohumu

1209.91.90.00.29

Diğer sebze tohumları

1209.99.91.00.00

Genellikle çiçekleri için yetiştirilen bitkilerin tohumları (1209.30 alt pozisyonundakiler hariç)

1209.99.99.10.00

Meyva ağaçları tohumları

1209.99.99.90.11

Tütün tohumu

1209.99.99.90.12

Karpuz tohumu

1209.99.99.90.13

Kavun tohumu

1209.99.99.90.19

Diğerleri

1212.99.41.00.00

Keçiboynuzu tohumu (kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş)

1212.99.49.00.00

Diğer keçiboynuzu tohumları

Ek–4/A   : Yem Sanayinde Kullanılan Maddeler (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar)

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

0511.91.90.00.19

Diğerleri (Yalnız artemia yumurtası) (YYSİO)

0511.99.85.90.18

Diğerleri (YYSİO)

0714.10.98.00.00

Diğerleri (YYSİO)

1002.00.00.00.00

Çavdar (YYSİO)

1003.00.90.00.19

Arpa, diğerleri (YYSİO)

1004.00.00.00.19

Yulaf, diğerleri (YYSİO)

1005.90.00.00.19

Diğerleri (YYSİO)

1007.00.90.00.00

Tane darı (koca darı), diğerleri (YYSİO)

1008.20.00.00.11

Darı (YYSİO)

1008.20.00.00.12

Akdarı (YYSİO)

1008.30.00.00.00

Kuş yemi (YYSİO)

1008.90.10.00.00

Buğday ve çavdar melezi (YYSİO)

1201.00.90.00.00

Soya fasulyesi, diğerleri (YYSİO)

1204.00.90.00.00

Keten tohumu, diğerleri (YYSİO)

1205.10.90.00.00

Diğerleri (YYSİO)

1205.90.00.00.00

Diğerleri (tohumluk olanlar hariç) (YYSİO)

1207.99.91.00.00

Kenevir (kendir) tohumu (YYSİO)

1207.99.97.30.00

Aspir tohumu, diğerleri (YYSİO)

1207.99.97.90.00

Diğerleri (YYSİO)

1212.20.00.90.00

Diğerleri (YYSİO)

1302.39.00.10.00

Eterifiye veya esterifiye edilmiş olanlar (Yalnız aromatik madde) (YYSİO)

1501.00.90.00.00

Kümes hayvanlarının yağları (YYSİO)

1504.20.90.00.00

Diğerleri (Yalnız balık yağı) (YYSİO)

1516.20.98.00.12

Palm yağı (YYSİO)

1516.20.98.00.29

Diğerleri (YYSİO)

1518.00.91.00.00

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış veya vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç) (Yalnız bay-pas yağları) (YYSİO)

1702.11.00.10.00

Laktoz (YYSİO)

2102.10

Canlı mayalar (YYSİO)

2102.20

Cansız mayalar, cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar (YYSİO)

23.01

Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri; kıkırdaklar (YYSİO)

2308.00.11.00.00

Alkol derecesi % 4,3'ü geçmeyen ve kuru madde oranı ağırlık itibariyle  % 40'dan daha fazla olanlar (YYSİO)

2308.00.19.00.00

Diğerleri (YYSİO)

2308.00.90.00.00

Diğerleri (YYSİO)

23.09

Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar

2835.25.00.00.00

Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat) (YYSİO)

2835.26.00.00.00

Diğer kalsiyum fosfatlar (YYSİO)

2842.10.00.00.00

Kompleks veya çift silikatlar (Kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil) (YYSİO)

2904.90.95.00.34

Quintozene (Yalnız hidrokarbonların sülfolanmış olanları) (YYSİO)

2904.90.95.00.35

Tecnazene (Yalnız hidrokarbonların sülfolanmış olanları) (YYSİO)

2904.90.95.00.39

Diğerleri (Yalnız hidrokarbonların sülfolanmış olanları) (YYSİO)

2905.32.00.00.00

Propilen glikol (propan-1,2-diol) (YYSİO)

2921.19.99.00.49

Diğerleri (Yalnız amin gruplu bileşikler) (YYSİO)

2923.20

Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler (YYSİO)

2923.90.00.10.12

Betain (YYSİO)

2923.90.00.10.13

Betain hidroklorür (YYSİO)

2923.90.00.10.19

Betainin diğer tuzları (YYSİO)

2925.29.00.00.19

Diğerleri (YYSİO)

2930.90.99.90.43

Dimetil sülfoksit ve sülfonlar (YYSİO)

2931.00.99.10.00

Arsenikli organik bileşikler (YYSİO)

2933.29.90.00.19

Diğerleri (YYSİO)

2933.39.99.00.29

Diğerleri (YYSİO)

2933.49.90.00.29

Diğerleri (Yalnız azotlu heterosiklik bileşikler) (YYSİO)

2933.59.95.00.38

Diğerleri (YYSİO)

3002.90.50.90.00

Diğer mikroorganizma kültürleri (YYSİO)

3302.10.90.00.00

Yiyecek sanayinde kullanılan türde olanlar

3302.90.90.00.00

Diğerleri(YYSİO)

3504.00.90.00.19

Diğerleri (YYSİO)

3507.90.90.00.19

Diğerleri (YYSİO)

3808.94.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler (YYSİO)

3808.94.90.00.19

Diğerleri (YYSİO)

3823.19.10.00.00

Damıtılmış yağ asitleri (YYSİO)

3823.19.90.00.00

Diğerleri (Yalnız yağ asitleri) (YYSİO)

3824.90.15.00.19

Diğer iyon değiştiriciler (YYSİO)

3824.90.97.90.61

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımlar (YYSİO)

3824.90.97.90.68

Diğerleri (YYSİO)

3909.10.00.00.00

Üre reçineleri; tiyoüre reçineleri (YYSİO)

3913.90.00.90.00

Diğerleri (Yalnız polimerler) (YYSİO)

(YYSİO)                : Yalnız Yem Sanayi İçin Olanlar.

Ek-4/B    : Yem Sanayinde Kullanılan Maddeler (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar)

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

0508.00.00.00.13

Kabuklu su hayvanlarının kabukları (YYSİO)

1109.00.00.00.00

Buğday Gluteni (kurutulmuş olsun olmasın) (YYSİO)

17.03

Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar (YYSİO)

23.02

Hububat ve baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (pellet halinde olsun olmasın) (YGSKGTE hariç)

23.03

Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar; şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayinin diğer artıkları, biracılık ve damıtık  içki sanayinin posa ve artıkları (pellet halinde olsun olmasın)

2304.00.00.00.00

Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın) (YYSİO)

2305.00.00.00.00

Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın)

2306.10.00.00.00

Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), pamuk tohumundan

2306.20.00.00.00

05.04.2011-27896 Resmi Gazete Tebliğ No:2011/36 ile Eklenmiştir

Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme)(23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), keten tohumundan

2306.30.00.00.00

Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), ayçiçeği tohumundan

2306.41.00.00.00

Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza tohumundan

2306.49.00.00.00

Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), diğerleri

2306.50.00.00.00

Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), hindistan cevizi veya kopradan

2306.60.00.00.00

Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), palm cevizi veya palm bademinden

2306.90.05.00.00

Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın), mısır embriyolarından

2530.90.00.90.39

Diğerleri (YYSİO)

2811.22.00.00.00

Silisyum dioksit (YYSİO)

2816.10.00.00.00

Magnezyumun hidroksit ve peroksiti (YYSİO)

2817.00.00.10.00

Çinko oksit (YYSİO)

28.20

Mangan oksitleri (YYSİO)

2821.10

Demir oksitleri ve hidroksitleri (YYSİO)

2822.00

Kobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri (YYSİO)

2829.90.80.30.11

Diğer iyodatlar (YYSİO)

28.33

Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar) (YYSİO)

2836.30.00.00.00

Sodyum hidrojen karbonat (sodyum bikarbonat) (YYSİO)

2836.99

Diğerleri (YYSİO)

28.39

Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar (YYSİO)

2841.70.00.10.00

Amonyum molibdat (YYSİO)

2841.70.00.90.11

Sodyum molibdat (YYSİO)

2842.90.10.00.11

Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları (YYSİO)

2906.13.90.00.00

İnositoller (YYSİO)

2907.19.90.90.19

Diğerleri (YYSİO)

2909.50.00.90.00

Diğerleri (YYSİO)

2914.70.00.90.00

Diğerleri [keton miski (4,-tert –bütil –2’,6’-dimetil – 3’,5’ –dinitroasetofenon) hariç] (YYSİO)

29.15 (**)

Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YYSİO)   (**)

29.18 (*) (**)

Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YYSİO) (*)    (**)

2922.41

Lizin ve esterleri; bunların tuzları (YYSİO)

2922.42

Glutamik asit ve tuzları  (YYSİO)

2922.49

Diğerleri (YYSİO)

2922.50 (**)

Amino-alkol fenoller, amino-asit fenoller ve oksijen gruplu diğer amino bileşikleri (YYSİO) (**)

2923.10.00.00.00

Kolin ve tuzları (YYSİO)

2924.29.98.00.39

Diğerleri (YYSİO)

2930.40.10.00.00

Methionin (INN) (YYSİO)

2930.40.90.00.00

Diğerleri (YYSİO)

2930.90.13.00.00

Sistein ve sistin  (Yalnız sistin) (YYSİO)

2932.99.00.20.00

Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller (başka oksijenli grupları olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YYSİO)

29.36

Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın) (YYSİO)

3203.00.10.90.00

Diğerleri (Yalnız boyayıcı maddeler) (YYSİO)

3204.19.00.00.19

Diğerleri (YYSİO)

(YYSİO):Yalnız Yem Sanayi İçin Olanlar.

EK: 5'ten 10 a kadar olan EK'ler için TIKLAYIN..

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896879 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896879 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?