Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/5)Ek5-10

Ek–5/A   : Veteriner Müstahzarların Terkiplerinde Bulunan İlaç Ham Maddeleri ve Yardımcı Maddeleri ile Veteriner Müstahzarları

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

1108.12.00.10.00

Torba içinde olanlar

1301.90.00.31.00

Tababette kullanılanlar

1302.20.10.10.00

Pektik maddeler (pektinler)

1302.39.00.90.00

Diğerleri

1508.90.10.00.00

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)

1701.12.90.00.00

Diğerleri

1702.11.00.10.00

Laktoz

1702.30.90.00.00

Diğerleri

2519.90.10.00.11

Saf magnezyum oksit

2519.90.10.00.12

Saf olmayan magnezyum oksit

2519.90.90.00.19

Diğerleri

2707.50.90.00.19

Diğerleri

2707.99.80.00.12

Ksilenoller

2707.99.80.00.19

Diğerleri

2710.19.99.00.21

 Spindle oil

2710.19.99.00.22

 Light neutral

2710.19.99.00.23

 Heavy neutral

2710.19.99.00.24

 Bright stock

2710.19.99.00.98

 Diğerleri

2801.20.00.90.00

Diğerleri

2809.20.00.00.13

Orto fosforik asitler (fosforik asit )

2811.22.00.00.00

Silisyum dioksit

2811.29.90.90.12

Sülfamik asit  (aminosülfonik asit )

2831.10.00.00.12

Sodyum sülfoksilat

2833.25.00.20.00

Bakır II sülfat (göz taşı)

2833.29.30.00.00

Kobalt sülfat, titan sülfat

2833.29.80.00.19

Diğerleri (Yalnız Demir II sülfat)

2833.40.00.30.00

Potasyum

2835.10.00.10.11

Sodyum fosfit ve hipofosfit

2835.10.00.10.12

Kalsiyum fosfit ve hipofosfit

2835.22.00.00.11

Monosodyum fosfat

2835.25.00.00.00

Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat)

2835.26.00.00.00

Diğer kalsiyum fosfatlar

2835.39.00.10.00

Sodyum ve kalsiyum polifosfatlar (Yalnız sodyum polifosfatlar)

2836.99.17.30.00

Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat)

2839.11.00.00.00

Sodyum metasilikatlar

2842.90.10.00.11

Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları 

2902.41.00.00.00

o – Ksilen

2902.42.00.00.00

m - Ksilen

2902.43.00.00.00

p - Ksilen

2905.12.00.00.12

İzopropil alkol

2905.32.00.00.00

Propilen glikol (propan-1,2-diol)

2905.39.20.00.00

Bütan - 1,3-diol

2905.43.00.00.00

Mannitol

2905.44.91.00.00

D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler

2905.59.98.90.19

Diğerleri (Yalnız doymuş monohidrik alkollere ait olanlar)

2906.21.00.00.00

Benzil alkol

2906.29.00.10.11

Feniletil alkol ( 2-fenil etanol)

2907.11.00.10.00

Fenol (hidroksibenzen,fenik asit)

2907.12.00.10.00

Krezoller

2908.19.00.10.12

p-Klor-m-krezol

2908.19.00.90.19

Diğerleri

2912.19.90.90.14

Diğerleri

2912.60.00.00.00

Paraformaldehit

2914.69.90.00.19

Diğerleri

2914.70.00.90.00

Diğerleri

2915.29.00.90.19

Asetik asitin diğer tuzları

2915.31.00.00.00

Etil asetat

2915.32.00.00.00

Vinil asetat

2915.39

Diğerleri (YVISK)

2915.40

Monodiveya trikloroasetik asitler, bunların tuzları, esterleri  (YVISK)

2915.50

Propionik asit tuzları ve esterleri (YVISK)

2915.60.90.90.19

Diğerleri

2915.70

Palmitik asit, stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri (YVISK)

2915.90.00.00.49

Diğerleri

2916.20

Siklanik, siklenik veya sikloterpenik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri (YVISK)

2916.31

Benzoik asit, tuzları ve esterleri (YVISK)

2916.32

Benzoil peroksit ve benzoil klorür (YVISK)

2916.35.00.00.00

Fenilasetik asitin esterleri (YVISK)

2916.39

Diğerleri (YVISK)

2917.11

Okzalik asit, tuzları ve esterleri (YVISK)

2917.20.00.00.00

Siklanik, siklenik veya sikloterpenik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri Aromatik polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri

2917.34

Ortoftalik (ftalik) asitin diğer esterleri (YVISK)

2918.11

Laktik asit, tuzları ve esterleri (YVISK)

2918.12.00.00.00

Tartarik asit

2918.13

Tartarik asitin tuzları ve esterleri (YVISK)

2918.14.00.00.00

Sitrik asit

2918.15

Sitrik asitin tuzları ve esterleri (YVISK)

2918.16

Glukonik asit, tuzları ve esterleri (YVISK)

2918.21

Salisilik asit ve tuzları (YVISK)

2918.22

o - Asetilsalisilik asit, tuzları ve esterleri (YVISK)

2918.23

Salisilik asitin diğer esterleri ve bunların tuzları (YVISK)

2918.99.90.00.12

Kalsiyum laktobiyonat

2918.99.90.00.19

Diğerleri

2919.90.00.20.00

Triksili fosfatlar ve tris (2-klor etil) fosfat

2921.11.00.00.24

Metilamin, dimetilamin ve trimetilaminin diğer tuzları

2921.45.00.00.29

Naftilaminlerin türevleri ve bu türevlerin tuzları

2922.11.00.00.11

Monoetanolamin (etanolamin)

2922.13.10.00.00(*)

Trietanolamin  

2922.41

Lizin ve esterleri; bunların tuzları (YVISK)

2922.42

Glutamik asit ve tuzları (YVISK)

2922.49.85.90.32

Etilendiamintetraasetik asit (EDTA)

2922.49.85.90.34

Diğerleri

2923.10.00.00.00

Kolin ve tuzları

2923.20

Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler

2923.90.00.90.19

Diğerleri

2924.19.00.00.29

Diğer asiklik amidler

2924.21.00.00.29

Diğerleri

2924.29.98.00.27

Lidokain hidroklorür

2924.29.98.00.39

Diğerleri

2925.29.00.00.19

Diğerleri

2926.90.95.00.29 (**)

Diğerleri

2927.00.00.00.31

Azoksi bileşikleri

2930.90.99.90.43

Dimetil sülfoksit ve sülfonlar

2930.90.99.90.68

Diğerleri

2931.00.99.90.69

Diğerleri

2932.29.85.90.19

Diğer laktonlar

2933.11.90.00.11

Fenazon (antiprin)

2933.11.90.00.19

Diğerleri

2933.31

Piridin ve tuzları (YVISK)

2933.39.99.00.29

Diğerleri

2933.49.90.00.29

Diğerleri

2933.59.95.00.38

Diğerleri

2933.69.80.00.19

Diğerleri

2933.79.00.00.19

Diğer laktamlar

2933.91.90.00.49 (**)

Diğerleri

2934.10.00.00.19

Diğerleri

2934.99.60.90.00

Diğerleri (Yalnız furazolidon (INN))

2934.99.90.90.21

Aspartam Asesülfam Tuzu

29.34.99.90.90.29

Diğerleri

2935.00

Sülfonamidler (YVISK)

29.36

Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dâhil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın) (YVISK)

29.37

Hormonlar, prostaglandinler, thromboxanlar ve leukotrienler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş); bunların öncelikle hormon olarak kullanılan türevleri ve benzeri yapıdakiler (structural analogues), tadil edilmiş zincir polipeptidler (chain modified polypeptides) dâhil (YVISK)

2938.90.90.90.19

Diğerleri

2939.30.00.00.11

Kafein

2939.99.00.90.12

Atropin

29.41

Antibiyotikler (YVISK)

2942.00.00.00.29

Diğer organik bileşikler (YVISK)

3001.90.98.10.00

Kurutulmuş guddeler diğer organlar (toz haline getirilmiş)

30.03

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 ve 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç) (dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmamış) (YVISK)

30.04

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya karışık olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerek kullanılmaya mahsus olanlar "transdermal administration systems" dâhil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmış) (YVISK)

3204.13.00.00.00

Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

3204.17.00.00.11

Pigmentler

3204.90.00.00.00

Diğerleri

3305.10.00.00.00

Şampuanlar (Yalnız hayvan sağlığında kullanılanlar)

3307.90.00.10.00

Sabun veya diğer yüzeyaktif organik maddeler içeren banyo müstahzarları (Yalnız hayvan sağlığında kullanılanlar)

3307.90.00.90.19

Diğerleri (Yalnız hayvan sağlığında kullanılanlar)

34.02

Yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar hariç); yüzeyaktif müstahzarlar; yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları dâhil) ve temizleme üstahzarları (sabun içersin içermesin) (34.01 pozisyonundakiler hariç) (YHSK)

3404.20.00.00.00

Poli (oksietilen) (polietilen glikol)den elde edilenler

3505.10.50.00.00

Esterifiye veya eterifiye edilmiş nişastalar

38.08

Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya müstahzar haline getirilmiş) (kükürtlü şerit; fitil ve mumlar ile sinek kağıtları gibi) (YHSK)

3817.00.80.00.29

Diğerleri (Yalnız dodesilbenzen)

38.24

Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayi veya kimya sanayine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dâhil) (YVISK)

3905.19.00.00.00

Diğerleri

3905.99.90.00.00

Diğerleri

3907.20.11.00.00

Polietilen glikoller

3910.00.00.00.11

Silikon yağları

3912.39.85.00.00

Diğerleri

3912.90.90.00.00

Diğerleri

 

 

(YVISK) : Yalnız Veteriner İlaç Sanayinde Kullanılanlar

(YHSK) : Yalnız Hayvan Sağlığında Kullanılanlar

 

 

 

 

Ek–5/B   : Bitki Koruma Ürünü ve Teknik Maddeleri, Teknik Madde İmalinde Kullanılan Hammaddeler, Çekici Tuzaklar ile Hidrolize Protein İhtiva Eden Cezbediciler

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

2530.90.00.90.39

Diğerleri (Yalnız sillitin z)

2707.50.90.00.19

Diğerleri

2811.22.00.00.00

Silisyum dioksit

2812.10.18.00.11 (*)

Fosfor oksiklorür   (*)

2825.50.00.00.12

Bakır II oksit (siyah bakır oksit)

2825.50.00.00.13

Bakır hidroksitler

2827.41.00.10.00

Bakır oksiklorür

2833.25.00.20.00

Bakır II sülfat (göz taşı)

2839.90.90.90.15

Diğer silikatlar

2842.10.00.00.00

Kompleks veya çift silikatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil)

2848.00.00.20.00

Saf çinko fosfür

2853.00.90.20.00

Diğerleri (Yalnız hydrogen cyanamide)

2901.10.00.90.12

Heptan

2902.44.00.00.00

Ksilen izomerleri karışımları (Yalnız xylene)

2903.61.00.00.11

Klorbenzen

2904.90.95.00.21

Pentaklornitrobenzen (PCNB)

2904.90.95.00.39

Diğerleri (Yalnız 3,5 dinitro 4 chloro benzo-trifluroid)

2905.12.00.00.12

İzopropil alkol

2905.13.00.00.00

Bütan-1-ol (n -Bütil alkol)

2905.14.90.00.11

İzobütil alkol

2905.16.85.00.11

İzooktanol

2905.32.00.00.00

Propilen glikol (propan-1,2-diol)

2905.59.98.90.99

Diğerleri

2906.29.00.90.19

Diğerleri (Yalnız dicofol)

2907.13.00.00.12

Nonilfenol ve izomerleri

2908.99.90.90.29

Diğerleri

2909.30.90.90.18

Diğer aromatik eterler ve bunların türevleri

2909.41.00.00.00

2,2' –oksidietanol (dietilen glikol, digol)

2909.49.80.90.19

Diğerleri (Yalnız etilen glikolün monometil eterleri ile m-phenoxy benzylalcohol)

2910.30.00.00.00

1 -klor - 2,3 –epoksipropan (epiklorhidrin)

2912.29.00.90.19

Diğerleri

2912.50.00.00.13

Metaldehit (kristal veya toz halinde)

2912.50.00.00.19

Diğerleri (Yalnız methaphonoxy benzaldehid)

2913.00.00.10.00

Kloral (triklorasetaldehit)

2914.13.00.00.00 (**)

4 -Metil - 2 -pentanon (metil izobütil keton)   (**)

2914.22.00.00.11

Siklohekzanon

2914.29.00.00.19

Diğerleri (Yalnız isophorone)

2915.39.00.99.19

Diğerleri (Yalnız ethyl glycol acetate)

2915.40.00.00.11

Monoklor asetik asit (klorasetik asit)

2915.50.00.00.11

Propionik asit

2915.90.00.00.49

Diğerleri

2916.19.95.90.00

Diğerleri

2916.20.00.00.18

Diğerleri

2916.39.00.90.19

Diğerleri

2917.39.95.90.19

Diğer aromatik polikarboksilik asitler

2918.19.98.90.00

Diğerleri

2918.99.90.00.19

Diğerleri

2919.90.00.10.11

Tribütil fosfatlar

2919.90.00.90.29

Diğerleri

2920.19.00.00.11

Tiyofosforik asit esterleri

2920.19.00.00.19

Diğerleri

2920.90.10.11.12

Dimetil sülfat

2920.90.10.19.19

Diğerleri

2920.90.30.00.00 (*)

Trimetil fosfit (trimetoksi fosfin)   (*)

2920.90.85.90.00

Diğerleri

2921.11.00.00.12

Dimetilamin

2921.19.99.00.11

Trietilamin

2921.19.99.00.21

İzopropilamin

2921.42.00.00.12

Dikloranilinler

2921.42.00.00.29

Diğerleri

2921.49.00.00.39

Diğer aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları

2921.51.19.00.29

Diğerleri

2922.19.85.00.29

Diğerleri

2922.49.85.90.32

Etilendiamintetraasetik asit (EDTA)

2924.19.00.00.29

Diğer asiklik amidler

2924.21.00.00.29

Diğerleri

2924.29.98.00.39

Diğerleri

2925.19.95.00.14

Procymidone

2925.19.95.00.19

Diğer imidler

2925.29.00.00.14

Guanidinin diğer tuzları (Yalnız dodine)

2925.29.00.00.19

Diğerleri

2926.90.95.00.29 (**)

Diğerleri   (**)

2927.00.00.00.19

Diğer diazo bileşikleri (Yalnız fenaminosulf)

2928.00.90.20.19

Hidroksilaminin diğer organik türevleri

2930.20.00.00.11

Tiyokarbamatlar

2930.30.00.00.19

Diğerleri

2930.90.99.90.68

Diğerleri

2931.00.99.90.69

Diğerleri

2932.29.85.90.19

Diğer laktonlar

2932.99.00.90.00

Diğerleri (benzofuran (kumaron) hariç )

2933.19.90.00.19

Diğerleri

2933.29.90.00.19

Diğerleri

2933.39.99.00.21

Piperidin türevleri

2933.39.99.00.29

Diğerleri

2933.59.10.00.00

Diazinon (ISO)

2933.59.95.00.29

Piperazinin diğer tuz ve türevleri

2933.59.95.00.38

Diğerleri

2933.69.10.90.11

Atrazin

2933.69.10.90.13

Simazin

2933.69.80.00.19

Diğerleri

2933.79.00.00.19

Diğer laktamlar

2933.99.80.10.00

Benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimidazol )

2933.99.80.90.22

İndolbutirik asit

2933.99.80.90.42

Diğerleri

2934.10.00.00.19

Diğerleri

2934.20.80.00.00

Diğerleri

2934.99.90.90.21

Aspartam Asesülfam Tuzu

29.34.99.90.90.29

Diğerleri

2935.00.90.00.29

Diğerleri

2936.29.00.00.11

Vitamin B 9 [folikasit (INN) veya fitoroilglutamik asit]

2941.90.00.00.59

Diğerleri

3202.90.00.00.13

Debagatte kullanılan müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin içermesin)

3204.17.00.00.11

Pigmentler

3402.11.90.90.19

Diğerleri

3402.13.00.00.00

İyonlu olmayanlar

3402.19.00.90.00

Diğerleri

3402.90.10.00.12

Sabun içermeyenler

3402.90.90.00.16

Sabun içermeyenler

3501.10.50.00.00

Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayilerde kullanılmaya mahsus olanlar

3501.10.90.00.00

Diğer kazeinler

3804.00.00.10.00

Konsantre edilmiş sülfitli lesivler

3804.00.00.99.00

Diğerleri

3808.91.10.00.00

Esası pretroitler olanlar

3808.91.20.00.11

Dikofol içerenler

3808.91.20.00.19

Diğerleri

3808.91.30.00.00

Esası karbamatlar olanlar

3808.91.40.00.00

Esası organo-fosfor bileşikleri olanlar

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.91.90.00.19

Diğerleri

3808.92.10.00.00

Esası bakır bileşikleri olan müstahzarlar

3808.92.20.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.92.20.00.90

Diğerleri

3808.92.30.00.00

Esası ditiokarbamatlar olanlar

3808.92.40.00.00

Esası benzimidazoller olanlar

3808.92.50.00.00

Esası diazol veya triazol olanlar

3808.92.60.00.00

Esası diazin veya morfolinler olanlar

3808.92.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.92.90.00.19

Diğerleri

3808.93.11.00.00

Esası fenoksi -bitki hormonları olanlar

3808.93.13.00.00

Esası triazinler olanlar

3808.93.15.00.00

Esası amidler olanlar

3808.93.17.00.00

Esası karbamatlar olanlar

3808.93.21.00.00

Esası dinitroanilin türevleri olanlar

3808.93.23.00.00

Esası üre, ürasil ve süfonilüre türevleri olanlar

3808.93.27.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.27.00.19

Diğerleri

3808.93.30.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.30.00.19

Diğerleri

3808.94.10.00.00

Esası kuaterner amonyum tuzları olanlar

3808.94.20.00.00

Esası halojenlenmiş bileşikler olanlar

3808.94.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.94.90.00.19

Diğerleri

3808.99.10.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.99.10.00.19

Diğerleri

3808.99.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.99.90.00.19

Diğerleri

3824.90.97.90.61

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımlar

3824.90.97.90.68

Diğerleri

 

 

 

 

 

 

Ek–6/A   : Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar)

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

03.01

Canlı balıklar

03.02

Balıklar (taze veya soğutulmuş) ( 03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç)

03.03

Balıklar (dondurulmuş)  (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç)

03.04

Balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

03.05

Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş balıklar (önceden veya tütsüleme sırasında pişirilmiş olsun olmasın); insanların yemesine elverişli balık unları, kaba unları ve pelletleri

03.06

Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte) (buharda veya suda pişirilmiş, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun olmasın); kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri

03.07

Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); suda yaşayan omurgasız hayvanların (kabuklu hayvanlar hariç) insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri

04.02

Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler)

04.03

Yayıkaltı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert kabuklu meyva veya kakao içersin içermesin)

04.04

Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii süt bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)

04.05

Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağIar; sürülerek yenilen süt ürünleri

04.06

Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler

04.08

Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta sarıları (taze, kurutulmuş, buharla veya kaynar su ile pişirilmiş, kalıplanmış, dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırılmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin)

0410.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli yenilen ürünler

0511.91

Balık, kabuklu hayvan, yumuşakça veya diğer su omurgasızlarının ürünleri; 3. fasılda yer alan cansız hayvanlar

07.01

Patates (taze veya soğutulmuş) (tohumluklar hariç)

0702.00.00.00.00

Domates (taze veya soğutulmuş)

07.03

Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer soğanımsı sebzeler (taze veya soğutulmuş)

07.04

Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak lahanalar ve benzeri yenilen brassicalar (taze veya soğutulmuş)

07.05

Marul ( Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) (taze veya soğutulmuş)

07.06

Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sakalı (salsifis), kök kerevizi, turplar ve benzeri yenilen kökler (taze veya soğutulmuş)

0707.00

Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)

07.08

Baklagiller (kabuklu veya kabuksuz) (taze veya soğutulmuş)

07.09

Diğer sebzeler (taze veya soğutulmuş)

07.10

Sebzeler (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş)

07.11

Geçici olarak konserve edilmiş (örneğin; kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde) fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan sebzeler

07.12

Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış)

07.13

Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış,tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç)

07.14

Manyok, ararot, salep, yer elması, tatlı patates ve yüksek oranda nişasta veya inülin içeren benzeri kök ve yumrular (taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş) (dilimlere ayrılmış veya "pellet" şeklinde olsun olmasın); sagu özü

08.01

Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya kabuğu soyulmuş olsun olmasın)

08.02

Diğer kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın)

0803.00

Muz (plantain dâhil) (taze veya kurutulmuş)

08.04

Hurma, incir, ananas, Avokado armudu, Guava armudu, mango ve mangost (taze veya kurutulmuş)

08.05

Turunçgiller (taze veya kurutulmuş)

08.06

Üzümler (taze veya kurutulmuş)

08.07

Kavunlar (karpuzlar dâhil) ve papaya (taze)

08.08

Elma, armut ve ayva (taze)

08.09

Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dâhil), erik ve çakal eriği (taze)

08.10

Diğer meyveler (taze)

08.11

Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın)

08.12

Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile derhal yenilmeye elverişli olmayan meyveler ve sert çekirdekli meyvelar (örneğin; kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde)

08.13

Meyveler (kurutulmuş) (08.01 ila 08.06 pozisyonlarındakiler hariç); bu fasıldaki sert kabuklu meyvaların veya kurutulmuş meyvaların birbirleriyle olan karışımları

0814.00.00.00.00

Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dâhil) kabukları (taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde geçici olarak konserve edilmiş)

09.02

Çay (aromalandırılmış olsun olmasın)

0903.00.00.00.00

Paraguay çayı (mate) (YGSKGTE)

09.04

Piper cinsi biber; Capsicum ve Pimenta cinsi biberler (kurutulmuş veya ezilmiş veya öğütülmüş)

0905.00.00.00.00

Vanilya

09.06

Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri

0907.00.00.00.00

Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları)

09.08

Küçük Hindistan cevizi, küçük Hindistan cevizi kabuğu ve kakule

09.09

Anason, Çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya Karaman kimyonu tohumları; ardıç meyveleri (YGSKGTE)

09.10

Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat (YGSKGTE)

10.01

Buğday ve mahlut (tohumluklar hariç)

1002.00.00.00.00

Çavdar (YGSKGTE)

1003.00

Arpa (tohumluklar hariç) (YGSKGTE)

1004.00

Yulaf (tohumluklar hariç) (YGSKGTE)

10.05

Mısır (tohumluklar hariç) (YGSKGTE)

10.06

Pirinç (tohumluklar hariç)

1007.00

Tane darı (koca darı) (tohumluklar hariç)

10.08

Kara buğday, darı (cin ve kum darı), kuş yemi; diğer hububat (YGSKGTE)

1101.00

Buğday unu veya mahlut unu

11.02

Hububat unları (buğday unu veya mahlut unu hariç) (YGSKGTE)

11.05

Patates unu, ezmesi, tozları, flokonları, granülleri ve pelletleri (1105.20.00.00.00 Patates flokonları, granülleri ve peletleri hariç)

11.06

07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillerin, 07.14 pozisyonuna giren sagunun ve köklerin veya yumruların un, ezme ve tozları; 8. fasıla giren ürünlerin unu, ezmesi ve tozu

11.07

Malt (kavrulmuş olsun olmasın)

1201.00

Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç)

12.02

Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu veya kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç)

1203.00.00.00.00

Kopra

1204.00

Keten tohumu (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç) (YGSKGTE)

12.05

Rep veya kolza tohumları (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç)

1206.00

Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç)

12.07

Diğer yağlı tohumlar ve meyveler (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç) (YGSKGTE)

12.08

Yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları (hardal unu hariç)

1209.91.10.00.00

Alabaş tohumları (Brassica oleracea var. caulorapa ve gongylodes L.) (yalnızca Brokoli tohumu) (YGSKGTE)

1209.91.90.00.11

Kabak tohumu (YGSKGTE)

1209.99.99.90.12

Karpuz Tohumu (YGSKGTE)

12.10

Şerbetçi otu kozalakları (taze veya kurutulmuş, dane, toz veya pellet şekline getirilmiş olsun olmasın); lüpülin

12.11

Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dâhil) (öncelikle parfümeride, eczacılıkta, böcek ya da mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın) (YGSKGTE)

1212.20.00.90.00

Diğerleri

1212.91

Şeker pancarı

1212.99

Diğerleri

1213.00.00.00.00

Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)

1501.00

Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı 'lard' dâhil) ve kümes hayvanlarının katı yağları (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler hariç) (YGSKGTE)

1502.00

Sığır, koyun veya keçi yağları (15.03 pozisyonundakiler hariç) (YGSKGTE)

1503.00

Lard stearini, sıvı lard, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı (emülsiyon haline getirilmemiş, karıştırılmamış veya başka şekilde hazırlanmamış)  (YGSKGTE)

15.04

Balıkların veya deniz memelilerinin katı veya sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)

15.09

Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)

1510.00

Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (bu yağların ve fraksiyonlarının 15.09 pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dâhil) (YGSKGTE)

15.16

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara-esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş) (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş)  (YGSKGTE)

15.17

Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç)  (YGSKGTE)

1518.00

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç) tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları  (YGSKGTE)

1601.00

Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları

16.02

Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan

1603.00

Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının hülasa ve suları

16.04

Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler

16.05

Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları

17.01

Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) (1701.99.10.00.11 Kristal şeker hariç)

1701.99.10.00.11

Kristal şeker (İlaç imalinde kullanılanlar hariç)

17.02

Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dâhil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel (YGSKGTE)

17.04

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dâhil)

18.06

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları (enteral ürünler hariç)

19.01

Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle % 40'dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao  bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle % 5'den az olanlar)

(1901.90.99.90.11 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un,

1901.90.99.90.12 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç,                                      1901.90.99.90.13 Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi hariç)

19.02

Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın)

(1902.19.90.00.13 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna hariç)

1903.00.00.00.00

Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri (flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde)

19.04

Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un hariç)

19.05

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler (YGSKGTE)

(1905.31.99.00.13 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli bisküvi,  

1905.32.99.00.11 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret,

1905.90.60.00.15 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli kurabiye,

1905.90.60.00.16 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli beze,

1905.90.90.00.12 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ekmek hariç)

20.01

Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş)

20.02

Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış konserve edilmiş)

20.03

Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)

20.04

Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmuş) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç )

20.05

Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmamış) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç )

2006.00

Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar, meyva kabukları ve diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş)

20.07

Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)

20.08

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın)

20.09

Meyva suları (üzüm şırası dâhil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın

21.02

Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç); hazırlanmış kabartma tozları (YGSKGTE)

21.03

Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal

21.04

Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları

2105.00

Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin)

21.06

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları (2106.90.92.00.00 ve 2106.90.98.00.19 pozisyonlarındakiler hariç)

2106.90.92.00.00

Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta ve glikoz içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1,5’ten az katı süt yağı, % 5’ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5’ten az glikoz veya nişasta içerenler (İlaç sanayinde kullanılanlar hariç)

2106.90.98.00.19

Diğerleri (İlaç sanayinde kullanılanlar hariç)

22.02

Sular (mineral sular ve gazlı sular dâhil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç)

2203.00

Malttan üretilen biralar

22.04

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dâhil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)

2206.00

Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içeceklerin karışımları

22.07

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (YGSKGTE)

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

2209.00

Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler

23.01

Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri; kıkırdaklar (YGSKGTE)

2501.00

Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dâhil) ve saf sodyum klorür (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin); deniz suyu (YGSKGTE)

29.25

Karboksiimid gruplu bileşikler (sakkarin ve tuzları dâhil) ve imin gruplu bileşikler (Gıda takviyesi ve sporcu gıdası olanlar) (YGSKGTE) (2925.12.00.00.00 “Glutetimit (INN)” hariç)

3002.90.50.90.00

Diğer mikroorganizma kültürleri (Gıda takviyesi olanlar) (YGSKGTE)

3503.00

Jelatin [dikdörtgen (kare dâhil) şeklinde yapraklar halindeki jelatin dâhil, yüzeyi işlenmiş veya boyanmış olsun olmasın] ve jelatin türevleri; katı ihtiyokol; hayvansal menşeli diğer tutkallar (35.01 pozisyonundaki kazein tutkallar hariç) (YGSKGTE)

 

(YGSKGTE) : Yalnız gıda sanayinde kullanılanlar ve/veya gıda ile temas edenler.

 

 

Ek–6/B   : Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar)

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

09.01

Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve kabuk ve kapçıkları; içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan maddeler

11.03

Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, hububat kaba unları ve pelletleri (YGSKGTE)

11.04

Diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yassılaştırılmış, flokon halinde, yuvarlatılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış) (10.06 pozisyonunda yer alan pirinç hariç); hububat embriyonları (bütün halde, yassılastırılmış, flokon halinde veya öğütülmüş)

1105.20.00.00.00

Patates flokonları, granülleri ve peletleri

11.08

Nişastalar; inülin (YGSKGTE)

1109.00.00.00.00

Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın)

13.01

Lak; tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve  yağ reçineler (pelesenkler gibi) (YGSKGTE)

13.02

Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar -agar, bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın) (YGSKGTE)

1404.90.00.99.11

Çöven

1404.90.00.99.19

Diğerleri (YGSKGTE)

15.07

Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)

15.08

Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)

15.11

Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)

15.12

Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)

15.13

Hindistan cevizi (kopra), palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)

15.14

Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)

15.15

Diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dâhil) ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)

15.21

Bitkisel mumlar (trigliseritler hariç), bal mumu veya diğer böcek mumları, ispermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın) (YGSKGTE) (1521.90.91.00.11 Balmumu hariç)

1521.90.91.00.11

Balmumu (İlaç ve kozmetik sanayinde kullanılanlar hariç)

17.03

Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar (YGSKGTE)

1801.00

Kakao dane ve kırıkları (ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık)

1802.00.00.00.00

Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri

18.03

Kakao hamuru (yağı alınmış olsun olmasın)

1804.00.00.00.00

Kakao yağı  (katı ve sıvı) (YGSKGTE)

05.04.2011-27896 Resmi Gazete Tebliğ No:2011/36 ile düzenlenen şekli

 

1805.00.00.00.00

Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler) (YGSKGTE)

21.01

Kahve, çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve, çay, Paraguay çayı olan müstahzarlar; kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri

23.02

Hububat veya baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar ("pellet") halinde olsun olmasın (YGSKGTE)

2303.20

Şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayinin diğer artıkları (YGSKGTE)

2304.00.00.00.00

Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın) (YGSKGTE)

2308.00.40.00.00

Meşe palamudu, atkestanesi, meyva posaları (üzüm posası hariç) (yalnız meyva posaları) (YGSKGTE)

2503.00

Her nevi kükürt (süblime kükürt, presipite kükürt ve kolloidal kükürt hariç) (YGSKGTE)

2506.20.00.00.11

Kuvarzit, ham veya kabaca yontulmuş (YGSKGTE)

2506.20.00.00.19

Kuvarzit, diğerleri (YGSKGTE)

25.08

Diğer killer (68.06 Pozisyonundaki genleştirilmiş killer hariç), andaluzit, siyanit ve silimanit (kalsine edilmiş olsun olmasın); mülit; şamot ve dinas toprakları (YGSKGTE)

2525.10.00.00.00

Ham mika ve düzensiz yaprak veya ince tabakalar halinde yarılmış mika (YGSKGTE)

2525.20.00.00.00

Mika tozu (YGSKGTE)

25.28

Tabii boratlar ve bunların konsantreleri (kalsine edilmiş olsun olmasın) (tabii tuzlu sulardan çıkarılan boratlar hariç); tabii borik asit (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında H3BO3 oranı % 85 'ten fazla olmayan) (YGSKGTE)

2707.10.90.00.00

Diğer amaçlar için kullanılanlar (YGSKGTE)

2707.50.90.00.11

Solvent nafta (çözücü nafta) (YGSKGTE)

2707.50.90.00.19

Diğerleri (YGSKGTE)

27.10

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar (YGSKGTE)

(2710.91.00.00.00 “Poliklorlu bifeniller (PCB’ler), poliklorlu terfeniller (PCT’ler) veya  polibromlu bifenilleri (PBB’ler) içerenler”,

2710.99.00.00.00 “Diğerleri” hariç)

28.01

Flor, klor, brom ve iyot (YGSKGTE)

28.09

Difosfor pentaoksit; fosforik asit ve polifosforik asitler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (YGSKGTE)

28.11 (*)

Diğer anorganik asitler ve ametallerin diğer anorganik oksijenli bileşikleri (YGSKGTE)

28.15

Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum veya potasyumun peroksitleri (YGSKGTE)

2823.00.00.00.00

Titan oksitleri (saf titan oksitleri) (YGSKGTE)

28.27

Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve oksibromürler; iyodürler ve oksiiyodürler (YGSKGTE)

28.28

Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler (YGSKGTE)

28.32

Sülfitler; tiyosülfatlar (YGSKGTE)

28.33

Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar) (YGSKGTE)

28.34

Nitritler; nitratlar (YGSKGTE)

28.35

Fosfinatlar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler), fosfatlar ve polifosfatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (YGSKGTE)

28.36

Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum karbamat içeren ticari amonyum karbonat (YGSKGTE)

28.39

Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar (YGSKGTE)

2847.00

Hidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş olsun olmasın) (YGSKGTE)

29.01

Asiklik hidrokarbonlar (YGSKGTE)

29.02 (**)

Siklik hidrokarbonlar (YGSKGTE)

(2902.30.00.00.00 “Toluen (toluol)” hariç)  

29.05 (*) (**)

Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)  

(2905.51.00.00.00 “Ethchlorvynol (INN)” hariç)

29.06

Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)

29.09 (**)

Eterler, eter -alkoller, eter -fenoller, eter -alkol –fenoller, alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)

(2909.11.00.00.00 “Dietil eter (eter)” hariç) 

29.12

Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın); aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit (YGSKGTE)

29.14 (**)

Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevIeri (YGSKGTE)

(2914.11.00.00.00 “Aseton (propanon)”,

2914.12.00.00.00 “Butanon (metil etil keton)”,

2914.13.00.00.00 “4 -Metil - 2 –pentanon (metil izobütil keton)”,

2914.39.00.00.15 “1-phenyl–2-propanone”,

2914.39.00.00.16 “3,4-methylendioxy-phenyl–2-propanone” hariç)

29.15

Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)

(2915.24.00.00.00 “Asetik anhidrit”,

2915.39.00.99.14 “Ethylidene di acetate”,

2915.90.00.00.31 “Asetil klorür” hariç)

29.16

Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik asitler, bunların anhidritleri, halojenleri, peroksitleri ve peroksi asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)

(2916.34.00.00.00 “Fenilasetik asit ve tuzları” hariç)

29.18 (*)

Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)

(2918.99.90.00.14 “Misoprostol” hariç)

2922.41

Lizin ve esterleri;bunların tuzları (YGSKGTE)

2922.42

Glutamik asit ve tuzları (YGSKGTE)

2922.49

Diğerleri (YGSKGTE)

2922.50

Amino-alkol fenoller, amino-asit fenoller ve oksijen gruplu diğer amino bileşikleri (YGSKGTE)

(2922.50.00.90.14 “Fluoxetin (INN),

2922.50.00.90.15 “Tramadol hidroklorür” hariç)

2923.20.00.10.00

Lesitin (YGSKGTE)

2923.90.00.90.19

Diğerleri (Yalnız L- Carnitin) (YGSKGTE)

2924.19.00.00.17

Glutamin (YGSKGTE)

2924.29.98.00.32

Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)

2924.29.98.00.33

Profam

2924.29.98.00.39

Diğerleri (YGSKGTE)

29.25 (**)

Karboksiimid gruplu bileşikler (sakkarin ve tuzları dâhil) ve imin gruplu bileşikler (Gıda takviyesi ve sporcu gıdası olanlar hariç) (YGSKGTE) (2925.12.00.00.00 “Glutetimit (INN)” hariç)

2929.90.00.00.13

Sodyum Siklamad (YGSKGTE)

2929.90.00.00.14

Kalsiyum Siklamad (YGSKGTE)

2930.90.13.00.00

Sistein ve sistin  (Yalnız L-Sistein)

2930.90.99.90.68

Diğerleri (Yalnız Metil Sülfonil Metan (MSM)) (YGSKGTE)

29.32

Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler (YGSKGTE)

(2932.91.00.00.00 “İzosafrol”,

2932.93.00.00.00 “Piperonal”,

2932.94.00.00.00 “Safrol” hariç)

29.34(**)

Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun olmasın); diğer heteroksiklik bileşikler (YGSKGTE)

(2934.91.00.00.11 “Aminorex (INN)”,

2934.91.00.00.12 “Brotizolam (INN)”,

2934.91.00.00.13 “Clotiazepam (INN)”,

2934.91.00.00.14 Cloxazolam (INN),

2934.91.00.00.16 Haloxazolam (INN)”,

2934.91.00.00.17 “Ketazolam (INN)”

2934.91.00.00.18 “Mesocarb (INN)”,

2934.91.00.00.21 “Oxazolam (INN),

2934.91.00.00.22 “Pemoline (INN) hariç) 

29.36

Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dâhil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın) (YGSKGTE)

2939.30

Kafein ve tuzları (YGSKGTE)

2940.00

Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz hariç); şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları (29.37, 29.38 veya 29.39 pozisyonlarındaki ürünler hariç) (YGSKGTE)

29.41

Antibiyotikler (YGSKGTE)

3002.90.50.10.19

Diğerleri (YGSKGTE)

3002.90.50.90.00

Diğer mikroorganizma kültürleri (Gıda takviyesi olanlar hariç)  (YGSKGTE)

3002.90.90.00.11 (*)

Saksitoksin (YGSKGTE)

3002.90.90.00.12

Risin (YGSKGTE)

3002.90.90.00.19

Diğerleri (YGSKGTE)

3102.10.10.00.00

05.04.2011-27896 Resmi Gazete Tebliğ No:2011/36 ile Eklenmiştir

Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle   % 45'den fazla olan üre (YGSKGTE)

3102.21.00.00.00

Amonyum Sülfat (YGSKGTE)

3102.50.10.90.00

Diğerleri (YGSKGTE)

31.04

Potaslı mineral veya kimyasal gübreler (YGSKGTE)

31.05

Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları (YGSKGTE)

3203.00

Hayvansal veya bitkisel menşeli boyayıcı maddeler (hayvansal karalar dışındaki boyayıcı hülasalar dâhil), (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı maddeler olan müstahzarlar (YGSKGTE)

32.04

Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) (YGSKGTE)

3205.00

Boyayıcı laklar; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar (YGSKGTE)

32.06

Diğer boyayıcı maddeler; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlar (32.03, 32.04 veya 32.05 pozisyonundakiler hariç); lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) (YGSKGTE)

33.01

Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dâhil); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde "enflurage" veya "maceration" suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri (YGSKGTE)

33.02

Sanayide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dâhil); içeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar (YGSKGTE)

3402.90.10.00.12

Sabun içermeyenler (YGSKGTE)

34.04

Suni mumlar ve müstahzar mumlar (YGSKGTE)

35.01

Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları (YGSKGTE)

35.02

Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 80'den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dâhil), albüminatlar ve diğer albümin türevleri (YGSKGTE)

3504.00

Peptonlar ve bunların türevleri; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri; deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın) (YGSKGTE)

35.05

Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelâtinlenmiş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi); esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar (YGSKGTE)

35.06

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar tutkallar ve diğer müstahzar yapıştırıcılar; tutkal veya yapıştırıcı olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler (YGSKGTE)

35.07

Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler (YGSKGTE)

38.02.10.00.00.00

Aktif hale getirilmiş karbon (YGSKGTE)

38.02.90.00.90.12

Aktif hale getirilmiş toprak ve killer (ağartma toprağı ve asit aktivasyonlu killer hariç) (YGSKGTE)

3802.90.00.90.13

Ağartma toprağı – asit aktivasyonlu killer (YGSKGTE)

3808.92.90.00.19

Diğerleri (YGSKGTE)

3808.94

Dezenfekte ediciler (YGSKGTE)

3808.99.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler (YGSKGTE)

3808.99.90.00.19

Diğerleri (YGSKGTE)

38.12

Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler için, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler (YGSKGTE)

38.15

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan reaksiyon başlatıcılar, reaksiyon hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar (YGSKGTE)

3821.00.00.00.00

Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları (YGSKGTE)

3822.00

Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesned üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri (YGSKGTE)

38.23

Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri (YGSKGTE)

38.24 (*)

Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayi veya kimya sanayine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dâhil) (YGSKGTE)

(3824.71.00.00.11 “R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı”,

3824.90.97.90.25 “Poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller, polibromlu bifeniller” hariç)

39.01

Etilen polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.02

Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.03

Stiren polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.04

Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.05

Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde); diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.06

Akrilik polimerler (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.07

Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde); polikarbonatlar, alkit reçineler, polialilesterler ve diğer poliesterler (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.08

Poliamidler (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.09

Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

3910.00

Silikonlar (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.11

Petrol reçineleri, kumaron-inden reçineleri, politerpenler, polisülfürler, polisülfolar ve bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.12

Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.13

Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

3914.00.00.00.00

39.01 ila 39.13 Pozisyonlarında yer alan polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekillerde) (YGSKGTE)

39.16

Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) (YGSKGTE)

39.17

Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi) (YGSKGTE)

39.19

Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bandlar, şeritler, filmler, folyeler ve diğer yassı şekiller (rulo halinde olsun olmasın) (YGSKGTE)

39.20

Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folye ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz) (YGSKGTE)

39.21

Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler ve şeritler (YGSKGTE)

39.23

Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikden tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama malzemeleri (YGSKGTE)

39.24

Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (YGSKGTE)

3925.10.00.00.00

Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar (YGSKGTE)

40.02

Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde); 40.01 pozisyonundaki herhangi bir ürünün bu pozisyondaki herhangi bir ürünle olan karışımları (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde) (YGSKGTE)

4009.11.00.00.00

Bağlantı elemanları olmayanlar (YGSKGTE)

4009.21

Bağlantı elemanları olmayanlar (YGSKGTE)

4017.00.00.99.11

Sağlığa, tıbba ve cerrahiye mahsus eşya (YGSKGTE)

4017.00.00.99.19

Diğerleri (YGSKGTE)

4419.00

Ahşap mutfak ve sofra eşyası (YGSKGTE)

4421.90.98.90.00

Diğerleri (Ahşaptan mamul dondurma çubukları) (YGSKGTE)

45.03

Tabii mantardan eşya (YGSKGTE)

48

Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya (YGSKGTE)

(4801.00 “Gazete kâğıdı (rulo veya tabaka halinde)” hariç)

6909.90

Diğerleri (YGSKGTE)

6911.10

Sofra ve mutfak eşyası (YGSKGTE)

6912.00

Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselen veya çiniden olanlar hariç) (YGSKGTE)

70.10

Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleri (YGSKGTE)

70.13

Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç) (YGSKGTE)

7205.29.00.00.13

Demir veya çelik tozları (YGSKGTE)

7310.21.11.00.00

Gıda için konserve kutuları (YGSKGTE)

7310.21.19.00.00

İçecekler için konserve kutuları (YGSKGTE)

7323.92.00.00.00

Dökme demirden olanlar (emaye yapılmış) (YGSKGTE)

7323.93

Paslanmaz çelikten olanlar (YGSKGTE)

7323.94.10.00.00

Sofrada kullanılan eşya (YGSKGTE)

7323.99.91.00.00

Verniklenmiş veya boyanmış (YGSKGTE)

7323.99.99.00.00

Diğerleri (YGSKGTE)

7615.19.10.00.11

Ev işlerinde kullanılan eşya (YGSKGTE)

7615.19.10.00.15

Ev işlerinde kullanılan eşyanın aksamı (YGSKGTE)

82.11.91.00.00.00

Sabit ağızlı sofra bıçakları

8215.20.10.00.00

Paslanmaz çelikten olanlar (YGSKGTE)

83.09

Tıpalar (dişli tıpalar, vidalı tıpalar ve boşaltıcı tıpalar dâhil), şişeler için kapsüller, yırtılabilen kapsüller, dişli kapaklar, kapak plakaları, mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan benzeri teferruat (YGSKGTE)

9602.00.00.10.00

Jelatin kapsüller (YGSKGTE)

96.17

Vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte), bunların aksam ve parçaları (camdan iç gövdeler hariç) (YGSKGTE)

05.04.2011-27896 Resmi Gazete Tebliğ No:2011/36 ile düzenlenen şekli

 

 

(YGSKGTE) : Yalnız gıda sanayinde kullanılanlar ve/veya gıda ile temas edenler.

 

 

 

 

      Ek–7 : Zirai Karantina Kontrolüne Tabi Bitki ve Bitkisel Ürünler

 

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

 

06.01

Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç)

 

 

 

06.02

Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler, daldırmalar; mantar miselleri

 

06.03

Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze olanlar)

 

06.04

Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten bitki yaprakları, bitki dalları ve bitkilerin diğer kısımları (çiçeksiz veya tomurcuksuz) ve otlar, yosunlar ve likenler (taze olanlar)

 

07.01

Patates (taze veya soğutulmuş):

 

07.02.00.00.00.00

Domates (taze veya soğutulmuş)

 

07.03

Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer soğanımsı sebzeler (taze veya soğutulmuş)

 

07.04

Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak lahanalar ve benzeri yenilen brassicalar (taze veya soğutulmuş)

 

07.05

Marul ( Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) (taze veya soğutulmuş)

 

07.06

Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, tekesakalı (salsifis), kök kerevizi, turplar ve benzeri yenilen kökler (taze veya soğutulmuş)

 

0707.00

Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)

 

07.08

Baklagiller (kabuklu veya kabuksuz) (taze veya soğutulmuş):

 

07.09

Diğer sebzeler (taze veya soğutulmuş):

 

0712.90.11.00.00

Tohumluk (melez)

 

07.13

Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış, tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın)

 

07.14

Manyok, ararot, salep, yer elması,tatlı patates ve yüksek oranda nişasta veya inülin içeren benzeri kök ve yumrular (taze, soğutulmuş)

 

0801.19.00.00.00

Diğerleri

 

0801.21.00.00.00

Kabuklu brezilya cevizi

 

0801.31.00.00.00

Kabuklu kaju cevizi

 

0802.11

Kabuklı bademler

 

0802.21.00.00.00

Kabuklu fındık veya filbert (Corylus spp.)

 

0802.31.00.00.00

Kabuklu ceviz

 

0802.40.00.00.00

Kestane (Castanea Spp.)

 

0802.50.00.00.00

Antep fıstığı

 

0802.60.00.00.00

Avustralya fındığı (Makadamya cevizi)

 

0802.90

Diğerleri

 

0803.00

Muz (Plantain dahil) (taze olanlar)

 

0804.10.00.00.00

Hurma

 

0804.20.10.00.00

Taze incir

 

0804.30.00.00.00

Ananas

 

0804.40.00.00.00

Avokado armudu

 

0804.50

Guava armudu, mango ve mangost

 

08.05

Turunçgiller (taze olanlar) (0805.90.00.00.12 GTİP’li kurutulmuş turunçgiller hariç)

 

08.06.10

Üzümler (taze olanlar)

 

08.07

Kavunlar (karpuzlar dahil) ve Papaya (taze)

 

08.08

Elma, armut ve ayva (taze)

 

08.09

Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze)

 

08.10

Diğer meyveler (taze)

 

0813.50.39.00.00

Diğerleri

 

0814.00.00.00.00

Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze olanlar)

 

0901.11.00.00.00

Kafeini alınmamış kahve (kavrulmamış)

 

10.01

Buğday ve mahlut

 

1002.00.00.00.00

Çavdar

 

1003.00

Arpa:

 

1004.00

Yulaf

 

10.05

Mısır

 

1006.10

Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik)

 

1007.00

Tane darı (koca darı)

 

10.08

Kara buğday, darı (cin ve kum darı), kuş yemi; diğer hububat

 

1201.00

Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın)

 

12.02

Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu veya kırılmış olsun olmasın)

 

1203.00.00.00.00

Kopra

 

1204.00

Keten tohumu (kırılmış olanlar hariç)

 

12.05

Rep veya kolza tohumları (kırılmış olsun olmasın)

 

1206.00

Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın)

 

12.07

Diğer yağlı tohumlar ve meyveler (kırılmış olsun olmasın)

 

12.09

Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar

 

1210.10.00.00.00

Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline getirilmemiş)

 

12.11

Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze olanlar)

 

1212.20.00.10.00

Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar

 

1212.20.00.90.00

Diğerleri (Taze olanlar)

 

1212.91.80.00.00

Diğerleri (Taze olanlar)

 

1212.99.20.00.00

Şeker kamışı  (Taze olanlar)

 

1212.99.30.00.00

Keçiboynuzu ve keçiboynuzu tohumları

 

1212.99.41.00.00

Kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş (keçiboynuzu tohumları)

 

1212.99.49.00.00

Diğer keçiboynuzu tohumları

 

1212.99.70.00.13

Tatlı sorgum (saccharatum)

 

1212.99.70.00.14

Kayısı, şeftali (nektarin dahil) ve erik çekirdekleri

 

1212.99.70.00.19

Diğerleri

 

1214.90

Diğerleri

 

1404.20.00.00.00

Pamuk linteri

 

1404.90.00.30.00

 Özellikle fırça ve süpürge imalinde kullanılan türdeki bitkisel maddeler (süpürge darısı, piassava, sedir otu ve istle gibi) (bağ veya demet halinde olsun olmasın) [sadece süpürge darısı (Sorghum spp.)]

 

1404.90.00.92.14

Palamut

 

1404.90.00.92.16

Ceviz kökü

 

1404.90.00.99.19

Diğerleri

 

1801.00.00.00.11

Dane kakao (ham)

 

24.01

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri (2401.20 sapları koparılmış, damarı çıkarılmış olanlar hariç)

 

2703.00

Turb (turb döküntüleri dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın)

 

44.01

Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde) ; ince dilimler veya yongalar halinde ağaç; testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın)

 

44.03

Yuvarlak ağaçlar (kabukları veya kışırları alınmış veya kare şeklinde kabaca yontulmuş olsun olmasın)(4403.10- Boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş olanlar hariç)

 

44.04

Ahşap çemberler; yarılmış sırıklar; uçları sivritilmiş fakat uzunlamasına biçilmemiş ağaçtan büyük ve küçük kazıklar; baston, şemsiye, alet sapları veya benzeri eşya imaline elverişli ahşap çubuklar (kabaca yontulmuş fakat torna edilmemiş, bükülmemiş veya başka surette işlenmemiş); kasnak tahtaları ve şerit halinde ağaçlar (Kalınlığı 6mm’yi geçenler)

 

44.06

Ahşap demiryolu veya tramvay traversleri

 

44.07

Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya  uç uca eklenmiş olsun olmasın)

 

44.15

Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri ambalajlar; ahşap kablo makaraları, ahşap paletler, palet sandıkları ve diğer yük tablaları; ahşap palet kaldırıcılar:

 

4416.00

Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller ve diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam ve parçaları (fıçı tahtaIarı dahiI): Boyanmış ve Verniklenmiş hariç

 

4501.10.00.00.00

Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış)

 

5201.00.90.00.00

Diğerleri

 

5202.10.00.00.19

Diğerleri

 

5202.91.00.00.12

Tarak telefi

 

5202.91.00.00.19

Diğerleri

 

5202.99.00.00.12

Tarak telefi

 

5202.99.00.00.18

Diğerleri

 

9603.10.00.00.00

Çalılardan veya bağlanmış demetler halinde diğer bitkisel maddelerden süpürgeler (saplı veya sapsız)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK–8

 

T.C.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

................ Genel Müdürlüğü/................ İl Müdürlüğü

KONTROL BELGESİ

G.T.İ.P. (*):           

 

Madde ismi (**):

 

Hangi listede yer aldığı:

 

İthalatçı firmanın ticaret unvanı, adresi ve telefon no:

 

İthalatçı firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi sicil numarası:

 

İhracatçı firmanın ticaret unvanı ve adresi:

 

Malın kullanılacağı yer:

 

Malın ithal amacı (***):

 

Malın miktarı:

 

Şarj numarası (****):

 

Malın menşe ülkesi:

 

Malın yükleneceği ülke:

 

Malın giriş gümrüğü

 

Malı kullanacak firmanın ticari unvanı, adresi, telefonu:

 

İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki ilgili başlığı yuvarlak içine alınız. (Mal B grubunda ise, ayrıca ilgili bölümün altını çiziniz.)

A- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur.

B- Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Gıda Kodeksi spesifikasyonlarına uygundur.

C- 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine uygundur.

D- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygundur.

E- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur.

(*) Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun belirlenmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın sorumluluğunda değildir.

(**)Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde söz konusu olduğunda, bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

(***)Canlı su ürünleri ithalatında belirtilecektir.

(****) Zirai veteriner ilaçları ile bu ilaçların imalinde kullanılacak aktif madde, hammadde ve yardımcı maddelerin ithalatında belirtilecektir.

     Tarafımızca düzenlenen formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı, Dış Ticarette Standardizasyon (2011/5) sayılı Tebliğ  hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

 

 

 

Firma kaşesi

Yetkilinin Adı ve Soyadı

İmza

İlgili Tebliğ hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda, söz konusu maddenin, gümrük beyannamesinin tescili aşamasında, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden yapılacak kontrollerde uygun bulunması halinde, ithali uygun görülmüştür.

İşbu Kontrol Belgesi, Dış Ticarette Standardizasyon (2011/5) sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde, ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir.

 

 

İmza ve mühür

Tarih

 

 

 

 

 

Ek–9       [Uygunluk Yazısı (İlgili Firmaya Gönderilecek)]

 

 

 

 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

 

Tarih

Sayı        :

 

Konu      :

 

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE/VEYA İLGİLİ FİRMAYA

                                                                            

 

                 İthali/Geçici ithali yapılmak üzere .....firmasınca/firmanızca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılan denetimler sonucunda 2011/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümleri çerçevesinde ithali/geçici ithaliuygundur.

 

                 *Bu Uygunluk Yazısı ......... gün süre için geçerlidir.

 

                 Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

 

Belge Cinsi

Belge Tarihi

Belge №

Ürün Adı

G.T.İ.P. №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün Miktarı

Fatura Tarihi

Fatura 

Şarj Numarası **

Son Kullanma Tarihi **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ek–3 ve Ek–7 listesinde yer alan ürünler için geçerli değildir.

** Bu Tebliğin Ek–1 ve Ek–5/A,B listesinde yer alan ürünler için geçerlidir.

 

Ek–10     [Uygunsuzluk Yazısı (İlgili Gümrük İdaresine ve/veya İlgili Firmaya Gönderilecek)]

 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

 

Tarih

Sayı        :

 

Konu      :

 

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE/VEYA FİRMAYA

İthali yapılmak üzere .....firmasınca/firmanızca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılan denetimler sonucunda 2011/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümleri çerçevesinde ithali uygun değildir.

 

* Söz konusu ürünün 10 gün içinde imhası/menşeine iadesi gerekmektedir.

 

                Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.

Uygunsuzluk gerekçesi:

 

* Ek–3 ve Ek–7 listesinde yer alan ürünler için geçerlidir.

** Bu Tebliğin Ek–1 ve Ek–5/A,B listesinde yer alan ürünler için geçerlidir.

 

  

(*) 2918.19.85.90.11 G.T.İ.P.’i kapsamındaki maddenin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili belge ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2011/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

(**) 2915.24.00.00.00, 2915.39.00.99.14, 2915.90.00.00.31, 2918.99.90.00.14, 2922.50.00.90.14 ve 2922.50.00.90.15 G.T.İ.P.’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

 

(*) 2922.13.10.00.00 G.T.İ.P.’i kapsamındaki maddenin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili belge ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2011/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

(**) 2926.90.95.00.29 G.T.İ.P.’i kapsamındaki “isoaminil sitrat” maddesinin ve 2933.91.90.00.49 G.T.İ.P.’i kapsamındaki “klordiazepoksit tuzları” maddesinin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

(*) 2812.10.18.00.11 G.T.İ.P.’i kapsamındaki maddenin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili belge ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2011/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

(**) 2914.13.00.00.00 G.T.İ.P.’i kapsamındaki maddenin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

(*) 2920.90.30.00.00 G.T.İ.P.’i kapsamındaki maddenin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili belge ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2011/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

(**) 2926.90.95.00.29 G.T.İ.P.’i kapsamındaki “isoaminil sitrat” maddesinin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

(*) 2811.19.20.00.00 ve 2905.19.00.90.15 G.T.İ.P.’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili belge ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2011/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

(**) 2902.30.00.00.00, 2905.51.00.00.00 ve 2909.11.00.00.00 G.T.İ.P.’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

(**), 2914.11.00.00.00, 2914.12.00.00.00, 2914.13.00.00.00, 2914.39.00.00.15, 2914.39.00.00.16, 2915.24.00.00.00, 2915.39.00.99.14, 2915.90.00.00.31, 2916.34.00.00.00, 2918.99.90.00.14 ve 2922.50.00.90.15 G.T.İ.P.’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

(*) 2918.19.50.00.00 G.T.İ.P.’i kapsamındaki maddenin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili belge ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2011/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

(**) 2925.12.00.00.00, 2932.91.00.00.00, 2932.93.00.00.00, 2932.94.00.00.00, 2934.91.00.00.11, 2934.91.00.00.12, 2934.91.00.00.13, 2934.91.00.00.14, 2934.91.00.00.16, 2934.91.00.00.17, 2934.91.00.00.18, 2934.91.00.00.21 ve 2934.91.00.00.22 G.T.İ.P.’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

(*) 3002.90.90.00.11 ve 3002.90.90.00.12 G.T.İ.P.’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili belge ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2011/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

(*) 3824.90.97.90.27, 3824.90.97.90.28, 3824.90.97.90.31, 3824.90.97.90.32, 3824.90.97.90.33, 3824.90.97.90.34, 3824.90.97.90.35, 3824.90.97.90.36, 3824.90.97.90.41, 3824.90.97.90.49, 3824.90.97.90.51, 3824.90.97.90.52 ve 3824.90.97.90.53 G.T.İ.P.’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili belge ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2011/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301591 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301591 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?