Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Dış Ticarette Sandardizasyon Tebliği Tebliğ No:2010/31

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 07.05.2010-27574 Resmi Gazete
“TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLERİN
İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ”NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR DIŞ TİCARETTE
STANDARDİZASYON TEBLİĞİ
TEBLİĞ NO: (2010/31)
MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı (2. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/5)”nin 10’uncu maddesinin 3’üncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
                “(3) Ekli listelerde (Ek–1, Ek–4/A,B ve Ek–6/A,B) yer alan, karşılarında kullanım amacı belirtilen maddelerin, bu amaçlar ile hayvan sağlığı ve beslenmesi veya yem sanayii dışında kullanılacak olması ile Zirai Karantina Kontrolüne Tabi olmaması halinde;
                Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmez.”
                MADDE 2 – Anılan Tebliğ’in “Ek–1: Hayvan Hastalıklarına Karşı Kullanılan Aşı, Serum ve Biyolojik Maddeler” listesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
                “Ek–1     : Hayvan Hastalıklarına Karşı Kullanılan Aşı, Serum ve Biyolojik Maddeler
 
G.T.İ.P.
MADDE İSMİ
3002.30.00.00.00
Veterinerlikte kullanılan aşılar
3002.90.50.10.11
Hayvan sağlığında kullanılanlar
3002.90.90.00.13
Hayvan sağlığında kullanılanlar
3821.00.00.00.00
Mikroorganizmaların ( virüsler ve benzerleri ),bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları (YHSK)
3822.00
Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesnet üzerinde olsun olmasın laboratuarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri (YHSK)
(YHSK) :Yalnız Hayvan Sağlığında Kullanılanlar.”
                MADDE 3 – Anılan Tebliğ’in “Ek–3: Tohum, Fide, Fidan ve Çiçek Soğanları Gibi Çoğaltım Materyalleri ve Kesme Çiçek” listesinden aşağıdaki ürünler çıkarılmıştır.
G.T.İ.P.
MADDE İSMİ
0601.20.10.00.11
Hindiba bitkisi
0601.20.10.00.12
Hindiba kökleri
0602.20.90.00.11
Kestane
0602.20.90.00.12
Fıstık çamı
0602.90.10.00.00
Mantar miselleri
0602.90.20.00.00
Ananas fidanı
0603.11.00.00.00
Güller
0603.12.00.00.00
Karanfiller
0603.13.00.00.00
Orkideler
0603.14.00.00.00
Krizantemler
0603.19.10.00.00
Glayöller
0603.19.90.00.00
Diğerleri
0604.10.10.00.00
Ren geyiği likeni (Yalnız taze olanlar)
0604.10.90.00.00
Diğerleri (Yalnız taze olanlar)
0604.91.20.00.00
Noel ağaçları
0604.91.40.00.00
İğne yapraklı ağaçların dalları
0604.91.90.00.11
Şimşir dalı
0604.91.90.00.19
Diğerleri
3821.00.00.00.00
Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları (Yalnız veterinerlikte ve tarımda kullanılanlar)
                MADDE 4 – Anılan Tebliğ’in “Ek–4/A: Yem Sanayiinde Kullanılan Maddeler (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar)” listesine aşağıdaki ürünler eklenmiştir.
G.T.İ.P.
MADDE İSMİ
2925.29.00.00.19
Diğerleri (YYSİO)
MADDE 5 – Anılan Tebliğ’in “Ek–5/A: Veteriner Müstahzarların Terkiplerinde Bulunan İlaç Ham Maddeleri ve Yardımcı Maddeleri ile Veteriner Müstahzarları” listesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“Ek–5/A: Veteriner Müstahzarların Terkiplerinde Bulunan İlaç Ham Maddeleri ve Yardımcı Maddeleri ile Veteriner Müstahzarları
MADDE İSMİ
1108.12.00.10.00
Torba içinde olanlar
1301.90.00.31.00
Tababette kullanılanlar
1302.20.10.10.00
Pektik maddeler (pektinler)
1302.39.00.90.00
Diğerleri
1508.90.10.00.00
Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)
1701.12.90.00.00
Diğerleri
1702.11.00.10.00
Laktoz
1702.30.90.00.00
Diğerleri
2519.90.10.00.11
Saf magnezyum oksit
2519.90.10.00.12
Saf olmayan magnezyum oksit
2519.90.90.00.19
Diğerleri
2707.50.90.00.19
Diğerleri
2707.99.80.00.12
Ksilenoller
2707.99.80.00.19
Diğerleri
2710.19.99.00.21
 Spindle oil
2710.19.99.00.22
 Light neutral
2710.19.99.00.23
 Heavy neutral
2710.19.99.00.24
 Bright stock
2710.19.99.00.98
 Diğerleri
2801.20.00.90.00
Diğerleri
2809.20.00.00.13
Orto fosforik asitler (fosforik asit )
2811.22.00.00.00
Silisyum dioksit
2811.29.90.90.12
Sülfamik asit (aminosülfonik asit )
2831.10.00.00.12
Sodyum sülfoksilat
2833.25.00.20.00
Bakır II sülfat (göz taşı)
2833.29.30.00.00
Kobalt sülfat, titan sülfat
2833.29.80.00.19
Diğerleri (Yalnız Demir II sülfat)
2833.40.00.30.00
Potasyum
2835.10.00.10.11
Sodyum fosfit ve hipofosfit
2835.10.00.10.12
Kalsiyum fosfit ve hipofosfit
2835.22.00.00.11
Monosodyum fosfat
2835.25.00.00.00
Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat)
2835.26.00.00.00
Diğer kalsiyum fosfatlar
2835.39.00.10.00
Sodyum ve kalsiyum polifosfatlar (Yalnız sodyum polifosfatlar)
2836.99.17.30.00
Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat)
2839.11.00.00.00
Sodyum metasilikatlar
2842.90.10.00.11
Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları 
2902.41.00.00.00
o – Ksilen
2902.42.00.00.00
m - Ksilen
2902.43.00.00.00
p - Ksilen
2905.12.00.00.12
İzopropil alkol
2905.32.00.00.00
Propilen glikol (propan-1,2-diol)
2905.39.20.00.00
Bütan - 1,3-diol
2905.43.00.00.00
Mannitol
2905.44.91.00.00
D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler
2905.59.98.90.19
Diğerleri (Yalnız doymuş monohidrik alkollere ait olanlar)
2906.21.00.00.00
Benzil alkol
2906.29.00.10.11
Feniletil alkol ( 2-fenil etanol)
2907.11.00.10.00
Fenol (hidroksibenzen,fenik asit)
2907.12.00.10.00
Krezoller
2908.19.00.10.12
p-Klor-m-krezol
2908.19.00.90.19
Diğerleri
2912.19.90.90.14
Diğerleri
2912.60.00.00.00
Paraformaldehit
2914.69.90.00.19
Diğerleri
2914.70.00.90.00
Diğerleri
2915.29.00.90.19
Asetik asitin diğer tuzları
2915.31.00.00.00
Etil asetat
2915.32.00.00.00
Vinil asetat
2915.39
Diğerleri (YVISK)
2915.40
Monodiveya trikloroasetik asitler, bunların tuzları, esterleri (YVISK)
2915.50
Propionik asit tuzları ve esterleri (YVISK)
2915.60.90.90.19
Diğerleri
2915.70
Palmitik asit, stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri (YVISK)
2915.90.00.00.49
Diğerleri
2916.20
Siklanik, siklenik veya sikloterpenik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri (YVISK)
2916.31
Benzoik asit, tuzları ve esterleri (YVISK)
2916.32
Benzoil peroksit ve benzoil klorür (YVISK)
2916.35.00.00.00
Fenilasetik asitin esterleri (YVISK)
2916.39
Diğerleri (YVISK)
2917.11
Okzalik asit, tuzları ve esterleri (YVISK)
2917.20.00.00.00
Siklanik, siklenik veya sikloterpenik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri Aromatik polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri
2917.34
Ortoftalik (ftalik) asitin diğer esterleri (YVISK)
2918.11
Laktik asit, tuzları ve esterleri (YVISK)
2918.12.00.00.00
Tartarik asit
2918.13
Tartarik asitin tuzları ve esterleri (YVISK)
2918.14.00.00.00
Sitrik asit
2918.15
Sitrik asitin tuzları ve esterleri (YVISK)
2918.16
Glukonik asit, tuzları ve esterleri (YVISK)
2918.21
Salisilik asit ve tuzları (YVISK)
2918.22
o - Asetilsalisilik asit, tuzları ve esterleri (YVISK)
2918.23
Salisilik asitin diğer esterleri ve bunların tuzları (YVISK)
2918.99.90.00.12
Kalsiyum laktobiyonat
2918.99.90.00.19
Diğerleri
2919.90.00.20.00
Triksili fosfatlar ve tris (2-klor etil) fosfat
2921.11.00.00.24
Metilamin, dimetilamin ve trimetilaminin diğer tuzları
2921.45.00.00.29
Naftilaminlerin türevleri ve bu türevlerin tuzları
2922.11.00.00.11
Monoetanolamin (etanolamin)
2922.13.10.00.00(*)
Trietanolamin  
2922.41
Lizin ve esterleri; bunların tuzları (YVISK)
2922.42
Glutamik asit ve tuzları (YVISK)
2922.49.85.90.32
Etilendiamintetraasetik asit (EDTA)
2922.49.85.90.34
Diğerleri
2923.10.00.00.00
Kolin ve tuzları
2923.20
Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler
2923.90.00.90.19
Diğerleri
2924.19.00.00.29
Diğer asiklik amidler
2924.21.00.00.29
Diğerleri
2924.29.98.00.27
Lidokain hidroklorür
2924.29.98.00.39
Diğerleri
2925.29.00.00.19
Diğerleri
2926.90.95.00.29 (**)
Diğerleri
2927.00.00.00.31
Azoksi bileşikleri
2930.90.99.90.43
Dimetil sülfoksit ve sülfonlar
2930.90.99.90.68
Diğerleri
2931.00.99.90.69
Diğerleri
2932.29.85.90.19
Diğer laktonlar
2933.11.90.00.11
Fenazon (antiprin)
2933.11.90.00.19
Diğerleri
2933.31
Piridin ve tuzları (YVISK)
2933.39.99.00.29
Diğerleri
2933.49.90.00.29
Diğerleri
2933.59.95.00.38
Diğerleri
2933.69.80.00.19
Diğerleri
2933.79.00.00.19
Diğer laktamlar
2933.91.90.00.49 (**)
Diğerleri
2934.10.00.00.19
Diğerleri
2934.99.60.90.00
Diğerleri (Yalnız furazolidon (INN))
2934.99.90.90.17
Diğerleri
2935.00
Sülfonamidler (YVISK)
29.36
Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dâhil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın) (YVISK)
29.37
Hormonlar, prostaglandinler, thromboxanlar ve leukotrienler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş); bunların öncelikle hormon olarak kullanılan türevleri ve benzeri yapıdakiler (structural analogues), tadil edilmiş zincir polipeptidler (chain modified polypeptides) dâhil (YVISK)
2938.90.90.90.19
Diğerleri
2939.30.00.00.11
Kafein
2939.99.00.90.12
Atropin
29.41
Antibiyotikler (YVISK)
2942.00.00.00.29
Diğer organik bileşikler (YVISK)
3001.90.98.10.00
Kurutulmuş guddeler diğer organlar (toz haline getirilmiş)
30.03
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 ve 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç) (dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmamış) (YVISK)
30.04
Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya karışık olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerek kullanılmaya mahsus olanlar "transdermal administration systems" dâhil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmış) (YVISK)
3204.13.00.00.00
Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
3204.17.00.00.11
Pigmentler
3204.90.00.00.00
Diğerleri
3305.10.00.00.00
Şampuanlar (Yalnız hayvan sağlığında kullanılanlar)
3307.90.00.10.00
Sabun veya diğer yüzeyaktif organik maddeler içeren banyo müstahzarları (Yalnız hayvan sağlığında kullanılanlar)
3307.90.00.90.19
Diğerleri (Yalnız hayvan sağlığında kullanılanlar)
34.02
Yüzeyaktif organik maddeler (sabunlar hariç); yüzeyaktif müstahzarlar; yıkama müstahzarları (yardımcı yıkama müstahzarları dâhil) ve temizleme üstahzarları (sabun içersin içermesin) (34.01 pozisyonundakiler hariç) (YHSK)
3404.20.00.00.00
Poli(oksietilen)(polietilen glikol)den elde edilenler
3505.10.50.00.00
Esterifiye veya eterifiye edilmiş nişastalar
38.08
Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya müstahzar haline getirilmiş) (kükürtlü şerit; fitil ve mumlar ile sinek kağıtları gibi) (YHSK)
3817.00.80.00.29
Diğerleri (Yalnız dodesilbenzen)
38.24
Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dâhil) (YVISK)
3905.19.00.00.00
Diğerleri
3905.99.90.00.00
Diğerleri
3907.20.11.00.00
Polietilen glikoller
3910.00.00.00.11
Silikon yağları
3912.39.85.00.00
Diğerleri
3912.90.90.00.00
Diğerleri
(YVISK) : Yalnız Veteriner İlaç Sanayinde Kullanılanlar
(YHSK) : Yalnız Hayvan Sağlığında Kullanılanlar”
 
MADDE 6 – Anılan Tebliğ”in “Ek–6/A: Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar)” listesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“Ek–6/A: Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar)
G.T.İ.P.
MADDE İSMİ
03.01
Canlı balıklar
03.02
Balıklar (taze veya soğutulmuş) ( 03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç)
03.03
Balıklar (dondurulmuş) (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç)
03.04
Balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)
03.05
Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş balıklar (önceden veya tütsüleme sırasında pişirilmiş olsun olmasın); insanların yemesine elverişli balık unları, kaba unları ve pelletleri
03.06
Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte) (buharda veya suda pişirilmiş, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun olmasın); kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri
03.07
Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan suda yaşayan omurgasız hayvanlar (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); suda yaşayan omurgasız hayvanların (kabuklu hayvanlar hariç) insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri
04.02
Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler)
04.03
Yayıkaltı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert kabuklu meyva veya kakao içersin içermesin)
04.04
Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii süt bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)
04.05
Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağIar; sürülerek yenilen süt ürünleri
04.06
Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler
04.08
Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta sarıları (taze, kurutulmuş, buharla veya kaynar su ile pişirilmiş, kalıplanmış, dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırılmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin)
0410.00
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli yenilen ürünler
0511.91
Balık, kabuklu hayvan, yumuşakça veya diğer su omurgasızlarının ürünleri; 3. fasılda yer alan cansız hayvanlar
07.01
Patates (taze veya soğutulmuş) (tohumluklar hariç)
0702.00.00.00.00
Domates (taze veya soğutulmuş)
07.03
Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer soğanımsı sebzeler (taze veya soğutulmuş)
07.04
Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak lahanalar ve benzeri yenilen brassicalar (taze veya soğutulmuş)
07.05
Marul ( Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) (taze veya soğutulmuş)
07.06
Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sakalı (salsifis), kök kerevizi, turplar ve benzeri yenilen kökler (taze veya soğutulmuş)
0707.00
Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)
07.08
Baklagiller (kabuklu veya kabuksuz) (taze veya soğutulmuş)
07.09
Diğer sebzeler (taze veya soğutulmuş)
07.10
Sebzeler (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş)
07.11
Geçici olarak konserve edilmiş (örneğin; kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde) fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan sebzeler
07.12
Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış)
07.13
Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış,tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç)
07.14
Manyok, ararot, salep, yer elması, tatlı patates ve yüksek oranda nişasta veya inülin içeren benzeri kök ve yumrular (taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş) (dilimlere ayrılmış veya "pellet" şeklinde olsun olmasın); sagu özü
08.01
Hindistan cevizi, Brezilya cevizi ve Kaju cevizi (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya kabuğu soyulmuş olsun olmasın)
08.02
Diğer kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın)
0803.00
Muz (plantain dâhil) (taze veya kurutulmuş)
08.04
Hurma, incir, ananas, Avokado armudu, Guava armudu, mango ve mangost (taze veya kurutulmuş)
08.05
Turunçgiller (taze veya kurutulmuş)
08.06
Üzümler (taze veya kurutulmuş)
08.07
Kavunlar (karpuzlar dâhil) ve papaya (taze)
08.08
Elma, armut ve ayva (taze)
08.09
Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dâhil), erik ve çakal eriği (taze)
08.10
Diğer meyveler (taze)
08.11
Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın)
08.12
Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile derhal yenilmeye elverişli olmayan meyveler ve sert çekirdekli meyvelar (örneğin; kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde)
08.13
Meyveler (kurutulmuş) (08.01 ila 08.06 pozisyonlarındakiler hariç); bu fasıldaki sert kabuklu meyvaların veya kurutulmuş meyvaların birbirleriyle olan karışımları
0814.00.00.00.00
Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dâhil) kabukları (taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde geçici olarak konserve edilmiş)
09.02
Çay (aromalandırılmış olsun olmasın)
0903.00.00.00.00
Paraguay çayı (mate) (YGSKGTE)
09.04
Piper cinsi biber; Capsicum ve Pimenta cinsi biberler (kurutulmuş veya ezilmiş veya öğütülmüş)
0905.00.00.00.00
Vanilya
09.06
Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri
0907.00.00.00.00
Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları)
09.08
Küçük Hindistan cevizi, küçük Hindistan cevizi kabuğu ve kakule
09.09
Anason, Çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya Karaman kimyonu tohumları; ardıç meyveleri (YGSKGTE)
09.10
Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları, köri ve diğer baharat (YGSKGTE)
10.01
Buğday ve mahlut (tohumluklar hariç)
1002.00.00.00.00
Çavdar (YGSKGTE)
1003.00
Arpa (tohumluklar hariç) (YGSKGTE)
1004.00
Yulaf (tohumluklar hariç) (YGSKGTE)
10.05
Mısır (tohumluklar hariç) (YGSKGTE)
10.06
Pirinç (tohumluklar hariç)
1007.00
Tane darı (koca darı) (tohumluklar hariç)
10.08
Kara buğday, darı (cin ve kum darı), kuş yemi; diğer hububat (YGSKGTE)
1101.00
Buğday unu veya mahlut unu
11.02
Hububat unları (buğday unu veya mahlut unu hariç) (YGSKGTE)
11.05
Patates unu, ezmesi, tozları, flokonları, granülleri ve pelletleri (1105.20.00.00.00 Patates flokonları, granülleri ve peletleri hariç)
11.06
07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillerin, 07.14 pozisyonuna giren sagunun ve köklerin veya yumruların un, ezme ve tozları; 8. fasıla giren ürünlerin unu, ezmesi ve tozu
11.07
Malt (kavrulmuş olsun olmasın)
1201.00
Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç)
12.02
Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu veya kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç)
1203.00.00.00.00
Kopra
1204.00
Keten tohumu (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç) (YGSKGTE)
12.05
Rep veya kolza tohumları (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç)
1206.00
Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç)
12.07
Diğer yağlı tohumlar ve meyveler (kırılmış olsun olmasın) (tohumluklar hariç) (YGSKGTE)
12.08
Yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları (hardal unu hariç)
1209.91.10.00.00
Alabaş tohumları (Brassica oleracea var. caulorapa ve gongylodes L.) (yalnızca Brokoli tohumu) (YGSKGTE)
1209.91.90.00.11
Kabak tohumu (YGSKGTE)
1209.99.99.90.12
Karpuz Tohumu (YGSKGTE)
12.10
Şerbetçi otu kozalakları (taze veya kurutulmuş, dane, toz veya pellet şekline getirilmiş olsun olmasın); lüpülin
12.11
Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dâhil) (öncelikle parfümeride, eczacılıkta, böcek ya da mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olsun olmasın) (YGSKGTE)
1212.20.00.90.00
Diğerleri
1212.91
Şeker pancarı
1212.99
Diğerleri
1213.00.00.00.00
Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)
1404.90.00.99.19
Diğerleri (YGSKGTE)
1501.00
Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı 'lard' dâhil) ve kümes hayvanlarının katı yağları (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler hariç) (YGSKGTE)
1502.00
Sığır, koyun veya keçi yağları (15.03 pozisyonundakiler hariç) (YGSKGTE)
1503.00
Lard stearini, sıvı lard, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı (emülsiyon haline getirilmemiş, karıştırılmamış veya başka şekilde hazırlanmamış) (YGSKGTE)
15.04
Balıkların veya deniz memelilerinin katı veya sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)
15.09
Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)
Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (bu yağların ve fraksiyonlarının 15.09 pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dâhil) (YGSKGTE)
15.16
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara-esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş) (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş) (YGSKGTE)
15.17
Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) (YGSKGTE)
1518.00
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç) tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları (YGSKGTE)
1601.00
Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları
16.02
Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan
1603.00
Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının hülasa ve suları
16.04
Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler
16.05
Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları
17.01
Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) (1701.99.10.00.11 Kristal şeker hariç)
1701.99.10.00.11
Kristal şeker (İlaç imalinde kullanılanlar hariç)
17.02
Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dâhil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel (YGSKGTE)
17.04
Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dâhil)
18.06
Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları (enteral ürünler hariç)
19.01
Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle % 40'dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle % 5'den az olanlar)
(1901.90.99.90.11 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un,
1901.90.99.90.12 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç,                                      1901.90.99.90.13 Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi hariç)
19.02
Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın)
(1902.19.90.00.13 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna hariç)
1903.00.00.00.00
Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri (flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde)
19.04
Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un hariç)
19.05
Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler (YGSKGTE)
(1905.31.99.00.13 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli bisküvi,  
1905.32.99.00.11 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret,
1905.90.60.00.15 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli kurabiye,
1905.90.60.00.16 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli beze,
1905.90.90.00.12 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ekmek hariç)
20.01
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş)
20.02
Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış konserve edilmiş)
20.03
Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)
20.04
Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmuş) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç )
20.05
Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmamış) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç )
2006.00
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar, meyva kabukları ve diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş)
20.07
Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)
20.08
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın)
20.09
Meyva suları (üzüm şırası dâhil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın
21.02
Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç); hazırlanmış kabartma tozları (YGSKGTE)
21.03
Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal
21.04
Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları
2105.00
Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin)
21.06
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları (2106.90.92.00.00 ve 2106.90.98.00.19 pozisyonlarındakiler hariç)
2106.90.92.00.00
Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta ve glikoz içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1,5’ten az katı süt yağı, % 5’ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5’ten az glikoz veya nişasta içerenler (İlaç sanayinde kullanılanlar hariç)
2106.90.98.00.19
Diğerleri (İlaç sanayinde kullanılanlar hariç)
22.02
Sular (mineral sular ve gazlı sular dâhil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç)
2203.00
Malttan üretilen biralar
22.04
Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dâhil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
22.05
Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)
2206.00
Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içeceklerin karışımları
22.07
Alkol derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (YGSKGTE)
22.08
Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler
2209.00
Sirkeler ve asetik asitten elde edilen sirke yerine geçen maddeler
23.01
Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri; kıkırdaklar (YGSKGTE)
2501.00
Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dâhil) ve saf sodyum klorür (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin); deniz suyu (YGSKGTE)
29.25
Karboksiimid gruplu bileşikler (sakkarin ve tuzları dâhil) ve imin gruplu bileşikler (Gıda takviyesi ve sporcu gıdası olanlar) (YGSKGTE) (2925.12.00.00.00 “Glutetimit (INN)” hariç)
3002.90.50.90.00
Diğer mikroorganizma kültürleri (Gıda takviyesi olanlar) (YGSKGTE)
3503.00
Jelatin [dikdörtgen (kare dâhil) şeklinde yapraklar halindeki jelatin dâhil, yüzeyi işlenmiş veya boyanmış olsun olmasın] ve jelatin türevleri; katı ihtiyokol; hayvansal menşeli diğer tutkallar (35.01 pozisyonundaki kazein tutkallar hariç) (YGSKGTE)
 
MADDE 7 – Anılan Tebliğ”in “Ek–6/B: Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar)” listesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“Ek–6/B: Gıda Maddeleri ve Diğer Tarım ve Su Ürünleri (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar)
G.T.İ.P.
MADDE İSMİ
09.01
Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve kabuk ve kapçıkları; içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan maddeler
11.03
Hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, hububat kaba unları ve pelletleri (YGSKGTE)
11.04
Diğer şekilde işlenmiş hububat taneleri (örneğin; kabuğu çıkarılmış, yassılaştırılmış, flokon halinde, yuvarlatılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış) (10.06 pozisyonunda yer alan pirinç hariç); hububat embriyonları (bütün halde, yassılastırılmış, flokon halinde veya öğütülmüş)
1105.20.00.00.00
Patates flokonları, granülleri ve peletleri
11.08
Nişastalar; inülin (YGSKGTE)
1109.00.00.00.00
Buğday gluteni (kurutulmuş olsun olmasın)
13.01
Lak; tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler gibi) (YGSKGTE)
13.02
Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar -agar, bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın) (YGSKGTE)
1404.90.00.99.11
Çöven
15.07
Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)
15.08
Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)
15.11
Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)
15.12
Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)
15.13
Hindistan cevizi (kopra), palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)
15.14
Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)
15.15
Diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dâhil) ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (YGSKGTE)
15.21
Bitkisel mumlar (trigliseritler hariç), bal mumu veya diğer böcek mumları, ispermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın) (YGSKGTE) (1521.90.91.00.11 Balmumu hariç)
1521.90.91.00.11
Balmumu (İlaç ve kozmetik sanayiinde kullanılanlar hariç)
17.03
Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar (YGSKGTE)
1801.00
Kakao dane ve kırıkları (ham veya kavrulmuş, bütün veya kırık)
1802.00.00.00.00
Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri
18.03
Kakao hamuru (yağı alınmış olsun olmasın)
1804.00.00.00.00
Kakao yağı (katı ve sıvı)
1805.00.00.00.00
Kakao tozu (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içermeyenler) (YGSKGTE)
21.01
Kahve, çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve, çay, Paraguay çayı olan müstahzarlar; kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri
23.02
Hububat veya baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar ("pellet") halinde olsun olmasın (YGSKGTE)
2303.20
Şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları (YGSKGTE)
2304.00.00.00.00
Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın) (YGSKGTE)
2308.00.40.00.00
Meşe palamudu, atkestanesi, meyva posaları (üzüm posası hariç) (yalnız meyva posaları) (YGSKGTE)
2503.00
Her nevi kükürt (süblime kükürt, presipite kükürt ve kolloidal kükürt hariç) (YGSKGTE)
2506.20.00.00.11
Kuvarzit, ham veya kabaca yontulmuş (YGSKGTE)
2506.20.00.00.19
Kuvarzit, diğerleri (YGSKGTE)
25.08
Diğer killer (68.06 Pozisyonundaki genleştirilmiş killer hariç), andaluzit, siyanit ve silimanit (kalsine edilmiş olsun olmasın); mülit; şamot ve dinas toprakları (YGSKGTE)
2525.10.00.00.00
Ham mika ve düzensiz yaprak veya ince tabakalar halinde yarılmış mika (YGSKGTE)
2525.20.00.00.00
Mika tozu (YGSKGTE)
25.28
Tabii boratlar ve bunların konsantreleri (kalsine edilmiş olsun olmasın) (tabii tuzlu sulardan çıkarılan boratlar hariç); tabii borik asit (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında H3BO3 oranı % 85 'ten fazla olmayan) (YGSKGTE)
2707.10.90.00.00
Diğer amaçlar için kullanılanlar (YGSKGTE)
2707.50.90.00.11
Solvent nafta (çözücü nafta) (YGSKGTE)
2707.50.90.00.19
Diğerleri (YGSKGTE)
27.10
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar (YGSKGTE)
(2710.91.00.00.00 “Poliklorlu bifeniller (PCB’ler), poliklorlu terfeniller (PCT’ler) veya polibromlu bifenilleri (PBB’ler) içerenler”,
2710.99.00.00.00 “Diğerleri” hariç)
28.01
Flor, klor, brom ve iyot (YGSKGTE)
28.09
Difosfor pentaoksit; fosforik asit ve polifosforik asitler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (YGSKGTE)
28.11 (*)
Diğer anorganik asitler ve ametallerin diğer anorganik oksijenli bileşikleri (YGSKGTE)
28.15
Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum veya potasyumun peroksitleri (YGSKGTE)
2823.00.00.00.00
Titan oksitleri (saf titan oksitleri) (YGSKGTE)
28.27
Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve oksibromürler; iyodürler ve oksiiyodürler (YGSKGTE)
28.28
Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler (YGSKGTE)
28.32
Sülfitler; tiyosülfatlar (YGSKGTE)
28.33
Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar) (YGSKGTE)
28.34
Nitritler; nitratlar (YGSKGTE)
28.35
Fosfinatlar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler), fosfatlar ve polifosfatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (YGSKGTE)
28.36
Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum karbamat içeren ticari amonyum karbonat (YGSKGTE)
28.39
Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar (YGSKGTE)
2847.00
Hidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş olsun olmasın) (YGSKGTE)
29.01
Asiklik hidrokarbonlar (YGSKGTE)
29.02 (**)
Siklik hidrokarbonlar (YGSKGTE)
(2902.30.00.00.00 “Toluen (toluol)” hariç)  
29.05 (*) (**)
Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)  
(2905.51.00.00.00 “Ethchlorvynol (INN)” hariç)
29.06
Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)
29.09 (**)
Eterler, eter -alkoller, eter -fenoller, eter -alkol –fenoller, alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)
(2909.11.00.00.00 “Dietil eter (eter)” hariç) 
29.12
Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın); aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit (YGSKGTE)
29.14 (**)
Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevIeri (YGSKGTE)
(2914.11.00.00.00 “Aseton (propanon)”,
2914.12.00.00.00 “Butanon (metil etil keton)”,
2914.13.00.00.00 “4 -Metil - 2 –pentanon (metil izobütil keton)”,
2914.39.00.00.15 “1-phenyl–2-propanone”,
2914.39.00.00.16 “3,4-methylendioxy-phenyl–2-propanone” hariç)
29.15
Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)
(2915.24.00.00.00 “Asetik anhidrit”,
2915.39.00.99.14 “Ethylidene di acetate”,
2915.90.00.00.31 “Asetil klorür” hariç)
29.16
Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik asitler, bunların anhidritleri, halojenleri, peroksitleri ve peroksi asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)
(2916.34.00.00.00 “Fenilasetik asit ve tuzları” hariç)
29.18 (*)
Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri (YGSKGTE)
(2918.99.90.00.14 “Misoprostol” hariç)
2922.41
Lizin ve esterleri;bunların tuzları (YGSKGTE)
2922.42
Glutamik asit ve tuzları (YGSKGTE)
2922.49
Diğerleri (YGSKGTE)
2922.50
Amino-alkol fenoller, amino-asit fenoller ve oksijen gruplu diğer amino bileşikleri (YGSKGTE)
(2922.50.00.90.14 “Fluoxetin (INN),
2922.50.00.90.15 “Tramadol hidroklorür” hariç)
2923.20.00.10.00
Lesitin (YGSKGTE)
2923.90.00.90.19
Diğerleri (Yalnız L- Carnitin) (YGSKGTE)
2924.19.00.00.17
Glutamin (YGSKGTE)
2924.29.98.00.32
Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)
2924.29.98.00.33
Profam
2924.29.98.00.39
Diğerleri (YGSKGTE)
29.25 (**)
Karboksiimid gruplu bileşikler (sakkarin ve tuzları dâhil) ve imin gruplu bileşikler (Gıda takviyesi ve sporcu gıdası olanlar hariç) (YGSKGTE) (2925.12.00.00.00 “Glutetimit (INN)” hariç)
2929.90.00.00.13
Sodyum Siklamad (YGSKGTE)
2929.90.00.00.14
Kalsiyum Siklamad (YGSKGTE)
2930.90.13.00.00
Sistein ve sistin (Yalnız L-Sistein)
2930.90.99.90.68
Diğerleri (Yalnız Metil Sülfonil Metan (MSM)) (YGSKGTE)
29.32
Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler (YGSKGTE)
(2932.91.00.00.00 “İzosafrol”,
2932.93.00.00.00 “Piperonal”,
2932.94.00.00.00 “Safrol” hariç)
29.34
Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun olmasın); diğer heteroksiklik bileşikler (YGSKGTE)
(2934.91.00.00.11 “Aminorex (INN)”,
2934.91.00.00.12 “Brotizolam (INN)”,
2934.91.00.00.13 “Clotiazepam (INN)”,
2934.91.00.00.14 Cloxazolam (INN),
2934.91.00.00.16 Haloxazolam (INN)”,
2934.91.00.00.17 “Ketazolam (INN)”
2934.91.00.00.18 “Mesocarb (INN)”,
2934.91.00.00.21 “Oxazolam (INN),
2934.91.00.00.22 “Pemoline (INN) hariç) 
29.36
Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dâhil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın) (YGSKGTE)
2939.30
Kafein ve tuzları (YGSKGTE)
2940.00
Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz hariç); şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları (29.37, 29.38 veya 29.39 pozisyonlarındaki ürünler hariç) (YGSKGTE)
29.41
Antibiyotikler (YGSKGTE)
3002.90.50.10.19
Diğerleri (YGSKGTE)
3002.90.50.90.00
Diğer mikroorganizma kültürleri (Gıda takviyesi olanlar hariç) (YGSKGTE)
3002.90.90.00.11 (*)
Saksitoksin (YGSKGTE)
3002.90.90.00.12
Risin (YGSKGTE)
3002.90.90.00.19
Diğerleri (YGSKGTE)
3102.21.00.00.00
Amonyum Sülfat (YGSKGTE)
3102.50.10.90.00
Diğerleri (YGSKGTE)
31.04
Potaslı mineral veya kimyasal gübreler (YGSKGTE)
31.05
Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları (YGSKGTE)
3203.00
Hayvansal veya bitkisel menşeli boyayıcı maddeler (hayvansal karalar dışındaki boyayıcı hülasalar dâhil), (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı maddeler olan müstahzarlar (YGSKGTE)
32.04
Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) (YGSKGTE)
3205.00
Boyayıcı laklar; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar (YGSKGTE)
32.06
Diğer boyayıcı maddeler; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlar (32.03, 32.04 veya 32.05 pozisyonundakiler hariç); lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) (YGSKGTE)
33.01
Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dâhil); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde "enflurage" veya "maceration" suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri (YGSKGTE)
33.02
Sanayiide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dâhil); içeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar (YGSKGTE)
3402.90.10.00.12
Sabun içermeyenler (YGSKGTE)
34.04
Suni mumlar ve müstahzar mumlar (YGSKGTE)
35.01
Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları (YGSKGTE)
35.02
Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 80'den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dâhil), albüminatlar ve diğer albümin türevleri (YGSKGTE)
3504.00
Peptonlar ve bunların türevleri; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri; deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın) (YGSKGTE)
35.05
Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelâtinlenmiş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi); esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar (YGSKGTE)
35.06
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar tutkallar ve diğer müstahzar yapıştırıcılar; tutkal veya yapıştırıcı olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler (YGSKGTE)
35.07
Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler (YGSKGTE)
38.02.10.00.00.00
Aktif hale getirilmiş karbon (YGSKGTE)
38.02.90.00.90.12
Aktif hale getirilmiş toprak ve killer (ağartma toprağı ve asit aktivasyonlu killer hariç) (YGSKGTE)
38.02.90.00.90.13
Ağartma toprağı – asit aktivasyonlu killer (YGSKGTE)
3808.94
Dezenfekte ediciler (YGSKGTE)
3808.99.90.00.11
Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler (YGSKGTE)
3808.99.90.00.19
Diğerleri (YGSKGTE)
38.12
Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler için, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler (YGSKGTE)
38.15
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan reaksiyon başlatıcılar, reaksiyon hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar (YGSKGTE)
3821.00.00.00.00
Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları (YGSKGTE)
3822.00
Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesned üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri (YGSKGTE)
38.23
Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri (YGSKGTE)
38.24 (*)
Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dâhil) (YGSKGTE)
(3824.71.00.00.11 “R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı”,
3824.90.97.90.25 “Poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller, polibromlu bifeniller” hariç)
39.01
Etilen polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.02
Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.03
Stiren polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.04
Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.05
Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde); diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.06
Akrilik polimerler (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.07
Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde); polikarbonatlar, alkit reçineler, polialilesterler ve diğer poliesterler (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.08
Poliamidler (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.09
Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
3910.00
Silikonlar (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.11
Petrol reçineleri, kumaron-inden reçineleri, politerpenler, polisülfürler, polisülfolar ve bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.12
Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.13
Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
3914.00.00.00.00
39.01 ila 39.13 Pozisyonlarında yer alan polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekillerde) (YGSKGTE)
39.16
Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş) (YGSKGTE)
39.17
Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi) (YGSKGTE)
39.19
Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bandlar, şeritler, filmler, folyeler ve diğer yassı şekiller (rulo halinde olsun olmasın) (YGSKGTE)
39.20
Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folye ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz) (YGSKGTE)
39.21
Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler ve şeritler (YGSKGTE)
39.23
Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikden tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama malzemeleri (YGSKGTE)
39.24
Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (YGSKGTE)
3925.10.00.00.00
Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar (YGSKGTE)
40.02
Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde); 40.01 pozisyonundaki herhangi bir ürünün bu pozisyondaki herhangi bir ürünle olan karışımları (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde) (YGSKGTE)
4009.11.00.00.00
Bağlantı elemanları olmayanlar (YGSKGTE)
4009.21
Bağlantı elemanları olmayanlar (YGSKGTE)
4017.00.00.99.11
Sağlığa, tıbba ve cerrahiye mahsus eşya (YGSKGTE)
4017.00.00.99.19
Diğerleri (YGSKGTE)
4419.00
Ahşap mutfak ve sofra eşyası (YGSKGTE)
4421.90.98.90.00
Diğerleri (Ahşaptan mamul dondurma çubukları) (YGSKGTE)
45.03
Tabii mantardan eşya (YGSKGTE)
48
Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya (YGSKGTE)
(4801.00 “Gazete kâğıdı (rulo veya tabaka halinde)” hariç)
6909.90
Diğerleri (YGSKGTE)
6911.10
Sofra ve mutfak eşyası (YGSKGTE)
6912.00
Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselen veya çiniden olanlar hariç) (YGSKGTE)
70.10
Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleri (YGSKGTE)
70.13
Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç) (YGSKGTE)
7205.29.00.00.13
Demir veya çelik tozları (YGSKGTE)
7310.21.11.00.00
Gıda için konserve kutuları (YGSKGTE)
7310.21.19.00.00
İçecekler için konserve kutuları (YGSKGTE)
7323.92.00.00.00
Dökme demirden olanlar (emaye yapılmış) (YGSKGTE)
7323.93
Paslanmaz çelikten olanlar (YGSKGTE)
7323.94.10.00.00
Sofrada kullanılan eşya (YGSKGTE)
7323.99.91.00.00
Verniklenmiş veya boyanmış (YGSKGTE)
7323.99.99.00.00
Diğerleri (YGSKGTE)
7615.19.10.00.11
Ev işlerinde kullanılan eşya (YGSKGTE)
7615.19.10.00.15
Ev işlerinde kullanılan eşyanın aksamı (YGSKGTE)
8211.91.30.00.00
Ağzı ve sapı paslanmaz çelikten sofra bıçakları
8215.20.10.00.00
Paslanmaz çelikten olanlar (YGSKGTE)
83.09
Tıpalar (dişli tıpalar, vidalı tıpalar ve boşaltıcı tıpalar dâhil), şişeler için kapsüller, yırtılabilen kapsüller, dişli kapaklar, kapak plakaları, mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan benzeri teferruat (YGSKGTE)
9602.00.00.10.00
Jelatin kapsüller (YGSKGTE)
 
(YGSKGTE) : Yalnız gıda sanayiinde kullanılanlar ve/veya gıda ile temas edenler.”
 
MADDE 8 – Anılan Tebliğ”in “Ek–9: [Uygunluk Yazısı (İlgili Firmaya Gönderilecek)]” aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
                “TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
 
Tarih
Sayı        :
 
Konu     :
 
İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE/VEYA İLGİLİ FİRMAYA
 
                          İthali/Geçici ithali yapılmak üzere .....firmasınca/firmanızca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılan denetimler sonucunda 2010/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümleri çerçevesinde ithalatı/geçici ithalatı uygundur.
 
                          *Bu Uygunluk Yazısı ......... gün süre için geçerlidir.
 
                          Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.
 
 
Belge Cinsi
Belge Tarihi
Belge №
Ürün Adı
G.T.İ.P. №
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ürün Miktarı
Fatura Tarihi
Fatura №
Şarj Numarası **
Son Kullanma Tarihi *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ek–3 ve Ek–7 listesinde yer alan ürünler için geçerli değildir.
** 2010/5 sayılı Tebliğin Ek–1 ve Ek–5/A,B listesinde yer alan ürünler için geçerlidir. ”
 
                MADDE 9 – Anılan Tebliğ”in “Ek–10 : [Uygunsuzluk Yazısı (İlgili Gümrük İdaresine ve/veya İlgili Firmaya Gönderilecek)]” aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 
“TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
 
Tarih
Sayı        :
 
Konu     :
 
İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE/VEYA FİRMAYA
 
                         
         İthali yapılmak üzere .....firmasınca/firmanızca beyanı yapılan ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılan denetimler sonucunda 2010/5 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümleri çerçevesinde ithalatı uygun değildir.
 
         * Söz konusu ürünün 10 gün içinde imhası/menşeine iadesi gerekmektedir.
 
         Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.
 
 
Belge Cinsi
Belge Tarihi
Belge №
Ürün Adı
G.T.İ.P. №
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ürün Miktarı
Fatura Tarihi
Fatura №
Şarj Numarası **
Son Kullanma Tarihi *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ek–3 ve Ek–7 listesinde yer alan ürünler için geçerli değildir.
** 2010/5 sayılı Tebliğin Ek–1 ve Ek–5/A,B listesinde yer alan ürünler için geçerlidir. ”
 
             MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
 
 


(*) 2922.13.10.00.00 G.T.İ.P.’i kapsamındaki maddenin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili belge ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2010/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
(**) 2926.90.95.00.29 G.T.İ.P.’i kapsamındaki “isoaminil sitrat” maddesinin ve 2933.91.90.00.49 G.T.İ.P.’i kapsamındaki “klordiazepoksit tuzları” maddesinin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
(*) 2811.19.20.00.00 ve 2905.19.00.90.15 G.T.İ.P.’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili belge ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2010/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
(**) 2902.30.00.00.00, 2905.51.00.00.00 ve 2909.11.00.00.00 G.T.İ.P.’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
(**), 2914.11.00.00.00, 2914.12.00.00.00, 2914.13.00.00.00, 2914.39.00.00.15, 2914.39.00.00.16, 2915.24.00.00.00, 2915.39.00.99.14, 2915.90.00.00.31, 2916.34.00.00.00, 2918.99.90.00.14 ve 2922.50.00.90.15 G.T.İ.P.’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
(*) 2918.19.50.00.00 G.T.İ.P.’i kapsamındaki maddenin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili belge ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2010/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
(**) 2925.12.00.00.00, 2932.91.00.00.00, 2932.93.00.00.00, 2932.94.00.00.00, 2934.91.00.00.11, 2934.91.00.00.12, 2934.91.00.00.13, 2934.91.00.00.14, 2934.91.00.00.16, 2934.91.00.00.17, 2934.91.00.00.18, 2934.91.00.00.21 ve 2934.91.00.00.22 G.T.İ.P.’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan Kontrol Belgesi ve Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
(*) 3002.90.90.00.11 ve 3002.90.90.00.12 G.T.İ.P.’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili belge ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2010/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
(*) 3824.90.97.90.27, 3824.90.97.90.28, 3824.90.97.90.31, 3824.90.97.90.32, 3824.90.97.90.33, 3824.90.97.90.34, 3824.90.97.90.35, 3824.90.97.90.36, 3824.90.97.90.41, 3824.90.97.90.49, 3824.90.97.90.51, 3824.90.97.90.52 ve 3824.90.97.90.53 G.T.İ.P.’leri kapsamındaki maddelerin ithalatının gerçekleştirilebilmesi için, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kontrol Belgesi veya ilgili belge ile birlikte, “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin İthalat (2010/17) sayılı Tebliğ” hükümleri gereğince düzenlenen İzin Belgesi’nin gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278509 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278509 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?