Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesi

TASFİYE İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET TARİFESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Tarifenin amacı; kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlarda belirtilen esaslar dahilinde Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri ve bağlantılarınca yapılacak iş ve hizmetlerin ücret ve uygulama şartlarını düzenlemektir.

(2) Tarife; Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri ve bağlantıları tesislerinde verilecek olan ve ilgili mevzuat ile Tarifede yer alan her çeşit iş ve hizmetleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Tarifede geçen;

a) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,

b) Genel müdürlük: Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

c) İşletme: Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerini ve bağlantılarını,

ç) Tarife: Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesini,

d) Depolama yeri: Antrepo, geçici depolama yeri, yolcu beraberi eşya ambarı, kaçak eşya ambarı, tasfiyelik eşya ambarı olmak üzere tüm ambarlar ile açık ve yarı açık alanları,

1) (Değişik:RG-23/12/2009-27441) (1) Antrepo: Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşul ve nitelikleri Gümrük Yönetmeliğinde belirlenen yerleri,

2) Geçici depolama yeri: Gümrüğe sunulmuş olup, henüz gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmamış eşyayı her türlü dış etken ve müdahalelerden koruyacak şekilde yapılmış alanları,

3) Kaçak eşya ambarı: 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri ile kolluk kuvvetlerince el konulan veya mahkemelerce muhafaza edilmek üzere işletmelere teslim edilen kaçak eşyanın konulduğu yerleri,

4) Yolcu beraberi eşya ambarı: Yolcu beraberinde getirilen veya götürülen ve ilgili gümrük idaresine sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutuluncaya kadar eşyanın konulduğu geçici depolama yerlerini,

5) Tasfiye ambarı: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca tasfiyelik hale gelen eşya ile haczedilerek satışı talep edilen eşyanın konulduğu alanları,

e) Eşya/mal: Her türlü ürün ve değeri,

Eşya türleri:

1) Gelen eşya: Gümrük Kanunu hükümlerine göre yurda gelen eşyayı,

2) Giden eşya: Gümrük Kanunu hükümlerine göre yurttan çıkacak eşyayı,

3) (Değişik:RG-23/12/2009-27441) (1) Genel kargo: Sınıflandırılamayan dökme, dondurulmuş, özel tertip, tedbir ve tesis gerektiren eşya, konteyner, taşıtlar, değerli maddelerden yapılmış eşya ile antika, müze ve sanat eşyası, sakatlara mahsus motorlu ve/veya akülü araçlar ile motorlu bisikletler dışında kalan eşyayı,

4) Dökme eşya: Resmi belgelerinde dökme eşya olarak beyan edilseler dahi her cins hurda madenler ve pik demir hariç, ambalajlanmamış ve genellikle yükleme-boşaltması mekanik vasıta ve tesis gerektiren her nevi sıvı ve katı maddeleri,

5) (Değişik:RG-23/12/2009-27441) (1) Özel tertip, tedbir ve tesis gerektiren eşya: Gümrük Yönetmeliği ekinde yer alan Özel Tertip/Düzenek ve Yapı Gerektiren Eşya Listesinde GTİP numaraları belirtilen eşyayı,

6) Yolcu eşyası: Herhangi bir amaçla yabancı bir ülkeden Türkiye'ye gelen yabancı memlekette oturan Türkler ile yabancılar ve herhangi bir amaç ile gittikleri yabancı ülkelerden kesin veya geçici olarak dönen, Türkiye'de oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye'den aynı amaçlarla ve aynı yollarla yurt dışına giden Türk ve yabancıların getirip/götürdükleri veya sonradan getirilen/götürülen vergiden muaf zati eşya ile vergiye tabi ancak ticari nitelik ve miktarda bulunmadığına gümrükçe karar verilen her çeşit eşya ile taşıtları,

7) Kaçak eşya: Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre el konulan eşyayı,

8) Tasfiyeye tabi eşya: Gümrük Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiye edilecek hale gelen eşyayı,

9) Hacizli eşya: Gümrük Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, resim, harç, zam ve cezalar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük müdürlüklerince haczedilen menkul malları, 

10) (Değişik:RG-23/12/2009-27441) (1) Değerli maddeler ve bunlardan yapılmış eşya ile antika, müze ve sanat eşyası: Altın, gümüş ve platin gibi kıymetli madenlerden yapılmış her türlü eşya ile mücevherat, antika, müze ve sanat eşyasını,

11) Taşıtlar: Motorlu bisiklet, bisiklet ve sakatlara mahsus araçlar hariç 13/10/1983  tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlanan taşıtlar ile hava ve deniz taşıtlarını,

12) Diğer eşya: Tablolarda yer alan diğer eşya sütunu, Gümrük Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelen veya haczedilerek satışı talep edilen veya bunlar dışındaki diğer eşyayı,

f) Terminal ve diğer hizmetler: İşletmenin denetim ve gözetimi altında bulunan çalışma sahalarında verilen hizmetleri,

g) Ardiye hizmetleri: İşletmenin denetim ve gözetimi altında bulunan depolama yerlerinde eşyanın muhafaza hizmetlerini,

ğ) Gün: Bir takvim günü olup, gün kesirleri tam günü,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Tarife ölçüleri ve miktarın tayini

MADDE 3 – (1) Tarifede yer alan ücret tahakkukuna esas ölçüler, ilgili hizmet tablolarında gösterilmiştir.

(2) Eşya miktarının tayininde belgelerinde yazılı olan ağırlık, hacim ve adet esas alınır. Ancak fire vermesi mutat olan eşyanın fire miktarı ilgili kuruluştan araştırılmak suretiyle tespit edilir ve gümrük idaresine bildirilir.

(3) Eşyanın teslim alınması sırasında belgelerindeki miktarda şüpheye düşülmesi veya tartım sonucu eksik veya fazla olduğunun anlaşılması halinde işletme ve gümrük idaresince birlikte yapılan ölçüm esas alınır.

(4) İşletme özel tertip, tedbir ve tesis gerektiren eşyanın sınıflarının belirlenmesine yardımcı olacak her türlü belgeyi iş sahibinden istemeye yetkilidir.

Sorumluluk

MADDE 4 – (1) Taşıyıcı veya acenteleri ile eşya sahipleri, temsilcileri veya namlarına hareket edenler, yürürlükteki mevzuat ve Tarifede belirtilen usul ve esaslara uymamalarından veya kusurlu hareketlerinden doğacak her türlü zararlardan sorumludurlar.

(2) İşletme, eşyanın özelliğinden doğan yanma, patlama, parlama, harap etme, harap olma, sızma, akma, kokma, kuruma, bozulma gibi olaylardan, firelerden ve mevcut hali ile boşaltılması veya yüklenmesi mümkün olmayan ve sahiplerince gerekli tedbir alınmayan eşyaların yükleme ve boşaltmalarında meydana gelecek zararlardan sorumlu değildir.

Ücretler

MADDE 5 – (1) Tarifedeki hizmetlerin ücretlendirilmesi, ilgili hizmet tablolarında belirtilmiş olup, bu ücretlerin tayin, tahakkuk ve tahsiline ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir.

a) Ücret birimi: Tarifenin ücret birimi Türk Lirasıdır. Her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenen kesirlerin atılması veya tama iblağı hükümleri Tarife ile tespit edilen ücretlerde de dikkate alınır.

b) Depozito ve mahsup: İstek sahiplerince talep edilen hizmetlerin karşılığı alınacak ücretlerin tamamının, hizmete konu teşkil eden eşyanın depolama yerlerinden çekilmesine başlanmadan önce ödenmesi zorunludur.

Değeri verilecek hizmet ücretlerini karşılayamayacak eşya ile çabuk bozulacak neviden eşya için en az 20 günlük ardiye ücreti, diğer ücretler % 10 fazlasıyla depozito olarak yatırılır. Belirlenen miktar ilgililerce depozito olarak ödenmedikçe eşya depolama yerlerine alınmaz.

Depozito, hizmetin bitim tarihinde hesaplanan toplam ücretten mahsup edilir. Mahsup neticesinde eksik kalan kısım tahsil, fazlalık ise iade edilir.

(Ek paragraf:RG-23/12/2009-27441) (1) Bu bent hükümleri yolcu beraberi eşya ambarları hariç antrepo ve geçici depolama yerlerinde uygulanır.

c) Kredili hizmetlerin ücretleri: Hizmetlerin kredili olarak yapılması uygun görülen kamu kurum ve kuruluşları ile hükümetler arası ikili anlaşmaları bulunan kuruluşların hizmet talebi, yazılı iş isteği üzerine yerine getirilir ve buna ait ücretler verilen süre içinde tahsil edilir.

ç) Muafiyet: 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin 1, 2, 3 üncü fıkralarında sayılan kuruluşlar ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına ait eşya ve kuruluş kanunlarında veya özel kanunlarda ardiye ücretinden muaf oldukları açıkça belirtilen kuruluşlara ait eşya ile karşılıklı olmak şartıyla ve Dışişleri Bakanlığının belirleyeceği limiti aşmayan diplomatik kurye torbalarına muafiyet uygulanır.

Müsteşarlık; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini ilgilendiren eşya için 10 güne kadar muafiyet belirlemeye yetkilidir. Belirtilen günlerde çekilmeyen eşya için varış gününden itibaren ilgili tablo uygulanır.

Mülkiyeti Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait olan ve herhangi bir kira bedeli ödenmeyen geçici depolama yeri ve antrepolarda, bu Genel Müdürlük ihtiyaçları için ithal edilen eşyadan ardiye ücreti alınmaz.

Müsteşarlık; deprem, yangın ve sel gibi tabii afetler ile harp ve göç gibi olağanüstü hallerde eşya itibariyle veya kişi, kurum ve kuruluşlar yönünden muafiyet uygulamaya yetkilidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkışlı ve varışlı kargolardan ve Dışişleri Bakanlığının bilgisi dahilinde, gerek ülkemizin tanıtımı amacıyla yurtdışındaki faaliyetlerde, gerekse diğer ülkelerin, ülkemizdeki faaliyetlerinde kullanılan her türlü kültür ve sanat eserinden yirmi gün süre ile ardiye ücreti alınmaz.

Eşyanın çekimi sırasında işletmeye ait vincin ihtiyacı karşılayamaması halinde, iş sahibince vinç temin edilebilmesi için 24 saat ardiye ücreti muafiyeti uygulanır.

Tasfiyelik eşyaların taşındığı veya muhafaza edildiği konteyner ve benzeri kaplara, gümrük idaresi tarafından yapılan teslim alınmasına ilişkin tebligatı izleyen 3 üncü gün mesai bitimine kadar ardiye ücreti alınmaz.

Tarifelere bağlanmayan hizmetler

MADDE 6 – (1) Tarifede yer almayan bir hizmetin talep edilmesi ve işletmece bu talebin yerine getirilmesi halinde, hizmetin ücreti; şayet Tarifede yer alan benzer bir hizmet var ise buna kıyasen, yoksa işletmece günün ekonomik şartları dikkate alınarak tespit edilir. Bu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılan malzemelerin bedeli rayiç bedele göre ayrıca alınır. Söz konusu işlem Genel Müdürlüğe uygulama birliği açısından bildirilir.

Katma değer vergisi

MADDE 7 – (1) Tarifede yer alan hizmetler karşılığı alınan ücretlere Katma Değer Vergisi dahil değildir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Terminal ve Diğer Hizmet Tarifesi

Terminal ve diğer hizmet tarifesinin kapsamı

MADDE 8 – (Değişik:RG-23/12/2009-27441) (1) (1) Tarife; işletme sahalarında eşyaya verilen ve aşağıda tanımları yapılan hizmetleri kapsar.

a) Terminale alınan eşyanın boşaltılması, depolama yerlerine taşınması ve istifi,

b) Terminale alınmış eşyanın sahip ve taşıyıcılarına teslim edilmek üzere depolama yerlerinden alınarak taşınması ve taşıta yükletilmesi,

c) İki taşıtın birbirine yanaşarak eşyanın bir taşıttan boşaltılması ve diğer taşıta yükletilmesi ve istifi,

ç) Bir taşıttaki eşyanın taşıt içinde indirilmeksizin yerinin değiştirilmesi ve istifi,

d) Eşyanın veya aracın tartılması,

e) Konteynerlerin indirilmesi ve yüklenmesi,

f) Giriş-çıkış ücreti,

g) Sağlamlaştırma ve bakım,

ğ) Bekleme ücreti.

Terminal ve diğer hizmetler ücret tablosu

MADDE 9 –  (Değişik:RG-23/12/2009-27441) (1)

(1) Terminal ve diğer hizmetlere karşılık Tablo-1’de yer alan ücretler uygulanır.

Tablo: 1

 Tarife Ölçüsü

KARAYOLU

HAVAYOLU

Adet Esasına Tabi Eşya

Adet X TL

a) Konteyner (Boş)

    İndirme

    Bindirme

 

10

10

 

10

10

b) Konteyner (Dolu)

    İndirme

    Bindirme

 

50

50

 

50

50

c) Tekerlekli ve Paletli Araçlar (Hava ve deniz taşıtları dahil)

    İndirme

    Bindirme

 

10

10

 

10

10

ç) Sakatlara Mahsus Motorlu ve/veya Akülü Araçlar ile Motorlu  Bisikletler

   İndirme

   Bindirme

 

2

2

 

2

2

d) İstek veya görülecek lüzum üzerine eşya veya aracın tartılması halinde, tartım başına

10

10

e) Terminale giriş çıkış yapan eşya nakleden taşıtlardan giriş-çıkış ücreti olarak taşıtın terminale girişinde

15

15

f) Terminale giriş yapan eşya nakleden taşıtlardan giriş yaptığı günün ertesi günü başlamak üzere bekleme ücreti olarak terminal sahasında kaldığı gün başına

15

15

Ağırlık Esasına Tabi Eşya

Ton X TL

Kg X TL

g) Genel Kargo

     Boşaltma

     Yükleme

 

7

7

 

0.007

0.007

ğ) Dökme (Katı) Eşya

     Boşaltma

     Yükleme

 

7

7

 

0.007

0.007

h) Özel Tertip, Tedbir ve Tesis Gerektiren Eşya

     Boşaltma

     Yükleme

 

10

10

 

0.01

0.01

ı) İki taşıtın birbirine yanaşarak eşyanın bir taşıttan boşaltılarak diğer taşıta yükletilmesi ve istifi

7

0.007

i) Bir taşıttaki eşyanın taşıt içinde indirilmeksizin yerinin değiştirilmesi ve istifi

5

0.001

j) Sağlamlaştırma ve bakım hizmetleri için kullanılan takoz, tel, çivi ve benzeri malzemelerin ücretleri rayiç bedele göre alınır. Bu hizmetin işletmece yapılması halinde ayrıca tabloda gösterilen ücret alınır.

5

0.001

(c), (g), (ğ), (h) ve (ı) bentlerinde belirtilen hizmetler karşılığı alınacak toplam ücret beher hizmet karşılığı olarak 50 TL’den az olamaz.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eşyanın Şoklanması, Dondurulması, Donmuş ve Soğuk Muhafazası ile

Depolanması Hizmetleri Tarifesi

 

Tarifenin kapsamı

MADDE 10 – (1) Tarife; işletmenin soğuk hava depolarındaki et ve et mamulleri, kümes hayvanları ve diğerleri, su ürünleri, meyveler, sebzeler, kimyevi madde ve benzeri eşyanın şoklanması, dondurulması, soğuk veya dondurulmuş olarak muhafazası ve depolanması hizmetlerini kapsar.

Eşyanın şoklanması, dondurulması, donmuş ve soğuk muhafazası ile depolanması hizmetlerinin ücret tablosu

MADDE 11 – (1) Eşyanın şoklanması, dondurulması, donmuş ve soğuk muhafazası ile depolanması hizmetlerine karşılık Tablo-2’de yer alan ücretler uygulanır.

 

Tablo: 2

Muhafaza  Türü

Muhafaza  Derecesi C'

Ücret

TL X Gün X Kg

Şoklama (Dondurulma)

-18 C' ile -40 C'

0,08

Donmuş Muhafaza

-12 C' ile -25 C'

0,05

Soğuk Muhafaza

-6 C' ile +16 C'

0,03

Tarifedeki ücretler beher kilogram ve gün için belirlenmiş olup, kaldığı gün ve miktara göre hesaplanarak, ardiye ücretine ilave olarak alınır.

 

Uygulama şartları

MADDE 12 – (1) Bu hizmetlerle ilgili dondurma ve muhafaza dereceleri işletmenin teklifi olup, isteklilerin taleplerini ayrıca yazılı olarak bildirmeleri gerekir.

(2) İşletmece alınan tedbirlere rağmen, şehir cereyanının kesilmesi, aynı anda otomatik devreye giren jeneratörlerin bozulması veya soğutma sistemi makinelerinde bir arızanın meydana gelmesi hallerinde, muhafazaya alınan eşyaların tehlikeye girmesi söz konusu olursa, gümrük idaresine bildirimde bulunularak eşya sahiplerinin eşyalarını 24 saat içinde depolardan çekmelerinin sağlanması istenir. Bu müddet içinde çekilmeyen eşyaların bozulmasından işletme sorumlu değildir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ardiye Hizmetleri Tarifesi

Ardiye hizmetleri tarifesinin kapsamı

MADDE 13 – (1) Tarife; depolama yerlerine alınan eşyanın, sahip veya taşıyıcıları tarafından teslim alınmasına, buralardan çıkarılmasına veya tasfiyelik hale gelen eşya ile hacizli eşyanın satış tarihini takip eden günden itibaren eşyanın teslim alınıp götürüldüğü tarihe kadar işletmenin sorumluluğu altında muhafaza edilmesini kapsar.

Ardiye ücretinin başlangıcı ve bitimi

MADDE 14 – (1) Ardiye ücreti; karayolu ile gelen eşyada taşıtın terminale girdiği gün, havayolu ile gelen eşyada ise eşyanın geçici depolama yeri ve antrepoya konulduğu gün başlar ve teslim edildiği gün dahil biter. Ayrıca kaçak eşyanın sahibine iadesi durumunda mahkeme kararının eşya sahibine tebliğ edildiği, tasfiyelik hale gelen eşya ile hacizli eşyada ise satış tarihini izleyen gün başlar ve teslim edildiği gün dahil biter.

Dökme eşya

MADDE 15 – (1) Dökme eşya, geçici depolama yeri ve antreponun müsait olması durumunda Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğünün izni ile alınır.

Muhafazası özel tertip, tedbir ve tesis gerektiren eşya

MADDE 16 – (1) Geçici depolama yeri ve antrepoya alınan eşyanın; sahibinin talebi, gümrük idaresi veya işletme tarafından özel bakım ve koruma gibi işlemleri gerektirdiğinin tespit edilmesi ve değerinin uygun olması şartıyla, muhafaza, tertip, tedbir ve tesisin gerektirdiği giderler işletme tarafından yapılır, bilahare sahibinden tahsil olunur.

Ardiye ücretinin tahakkuk ve tahsili

MADDE 17 – (1) Ardiye ücreti; ibraz edilecek konşimento, CMR, irsaliye ve benzeri resmi belgelerde yazılı miktarın tamamı üzerinden ve eşyanın teslim alındığı veya çıkarıldığı gün dahil ilgili tablosuna göre tahakkuk ettirilerek tahsil edilir.

(2) Bildirilen günde tamamı çekilmeyen ve teslim alınmayan eşyanın geçici depolama yeri ve antrepoda kalan miktarı üzerinden yukarıdaki esasa göre, ayrıca ardiye ücreti alınır.

(3) Geçici depolama yeri ve antrepodan geçici olarak çıkan ve gümrük idaresi tarafından TSE, Darphane gibi yerlere gönderilen ve geri gelmeyecek olan eşyanın çıkışındaki belge üzerinden ardiye ücreti tahsil edilerek kayıtları kapatılır.

Eşyanın sahibine teslim edilememesi

MADDE 18 – (1) İşlemleri tamamlanmış olan eşyanın tamamının veya bir kısmının herhangi bir nedenle bulunamaması veya sahibine teslim edilememesi halinde, eşya sahibi veya temsilcisinin yazılı müracaatı üzerine eşyanın bulunmasını müteakip teslim alınmasına ilişkin tebliğin yapıldığı tarihi takip eden üç gün sonuna kadar tamamı üzerinden ardiye ücreti alınmaz.

Karayolu ile gelen-giden eşya ve diğer eşyanın ardiye hizmetleri tarifesinin kapsamı

MADDE 19 – (1) Tarife; yolcu beraberi eşya hariç karayolu ile gelen-giden eşya ve diğer eşyaya işletmece verilen ardiye hizmetini kapsar.

Karayolu ile gelen-giden eşya ve diğer eşyanın ardiye hizmet ücreti tablosu

MADDE 20 – (1) Karayolu ile gelen-giden eşya ve diğer eşyanın ardiye hizmetlerine karşılık Tablo-3’de yer alan ücretler uygulanır.

 

Tablo: 3

Tarife Ölçüsü

GÜMRÜK REJİMLERİ KAPSAMINDA

DİĞER EŞYA

GELEN EŞYA

GİDEN  EŞYA

 

1-20 Gün

21-45 Gün

46. Gün ve Sonrası

Ağırlık Esasına Tabi Eşya

TL X Gün X Ton

 a) Genel Kargo

0,75

1

1,75

0,25

0,45

 b) Dökme (Katı) Eşya

0,85

1,20

1,85

0,35

0,55

 c) Değerli Maddeler ve Bunlardan Yapılmış Eşya ile Antika,  Müze ve Sanat Eşyası

7,50

10,20

15

7

7,50

 ç) Özel Tertip, Tedbir ve Tesis Gerektiren Eşya

4,50

7,50

11,25

4

6

Adet Esasına Tabi Eşya

TL X Gün X Adet

   d) Konteyner (Boş)

3

4

5

2,50

4

   e) Konteyner (Dolu)

4,50

5,50

6,50

4

5,50

  f) Taşıtlar (Açık ve Yarı Açık Alanda Muhafaza Edilen)

8

6

4,50

1,50

4,50

(Değişik satır:RG-23/12/2009-27441) (1)

 g) Sakatlara Mahsus Motorlu ve/veya Akülü Araçlar ile Motorlu Bisikletler

1

2

3

0,50

2

Giden eşyaya 30 günden sonra tablo % 50 zamlı uygulanır.

Taşıtların kapalı alana alınması halinde tablo %30 zamlı uygulanır.

Özel tertip, tedbir ve tesis gerektiren eşya yüklü konteyner ve taşıtların ardiye ücreti % 20 zamlı uygulanır.

Birim ağırlık 1.000 kilogramdır. Ağırlık kesirleri 1.000 kilograma tamamlanır.

Ardiye ücretinin hesaplanmasında; gelen eşyada  50 TL, (c) bendindeki eşyada 85 TL,  giden eşyanın boşaltılması halinde 25 TL, diğer eşyada 10 TL minimum ardiye ücreti alınır.

 Tarifedeki ücretler beher ton veya adet ve gün için belirlenmiş olup, kaldığı gün ve miktara göre hesaplanır.

 

Havayolu ile gelen-giden eşya ve diğer eşyanın ardiye hizmetleri tarifesinin kapsamı

MADDE 21 – (1) Tarife; yolcu beraberi eşya hariç havayolu ile gelen-giden eşya ve diğer eşyaya işletmece verilen ardiye hizmetini kapsar.

Havayolu ile gelen-giden eşya ve diğer eşyanın ardiye hizmet ücreti tablosu

MADDE 22 – (1) Havayolu ile gelen-giden eşya ve diğer eşyanın ardiye hizmetlerine karşılık Tablo-4’de yer alan ücretler uygulanır.

Tablo: 4

 

Tarife Ölçüsü

GÜMRÜK REJİMLERİ KAPSAMINDA

 

GELEN EŞYA

GİDEN EŞYA

DİĞER EŞYA

1-20 Gün

21-45 Gün

46. Gün ve Sonrası

İlk 72 saat (72 saat dahil) için;

 

 

 

Beyanname ve Tahakkuk Adedinden TL

 

Beyannamelerde

 

 

 

8

 

Sözle ve Özel Beyanda

 

 

 

4

 

Ağırlık Esasına Tabi Eşya

TL X Gün X Kg

 a) Genel Kargo

0,10

0,15

0,20

0,05

0,03

 b) Dökme (Katı) Eşya

0,15

0,20

0,25

0,07

0,03

 c) Değerli Maddeler ve Bunlardan Yapılmış Eşya ile Antika, Müze ve Sanat Eşyası

0,20

0,23

0,27

0,15

0,20

 ç) Özel Tertip, Tedbir ve Tesis Gerektiren Eşya

0,12

0,15

0,18

0,10

0,12

Giden eşyada 72 saatten sonra yukarıdaki tablo uygulanır ve 30 günden sonra tablo % 50 zamlı uygulanır.

Ardiye ücretinin hesaplanmasında; gelen eşyada  50 TL, (c) bendindeki eşyada 85 TL, giden eşyada ilk 72 saat hariç 25 TL, diğer eşyada ise 10 TL minimum ücret alınır.

 Birim ağırlık kilogramdır. Kesirleri kilograma tamamlanır.

 Tarifedeki ücretler beher kilogram ve gün için belirlenmiş olup, kaldığı gün ve miktara göre hesaplanır.

            

Yolcu beraberi gelen–giden eşyanın ardiye hizmetleri tarifesinin kapsamı

MADDE 23 – (1) Tarife; 2 nci Maddenin (1) nci fıkrasının (d) bendinin dördüncü alt bendinde sayılan eşyaya verilen ardiye hizmetini kapsar.

Yolcu beraberi gelen–giden eşyanın ardiye hizmet ücreti tablosu

MADDE 24 – (1) Yolcu beraberi gelen–giden eşyanın ardiye hizmetlerine karşılık Tablo-5’de yer alan ücretler uygulanır.

 

Tablo: 5

Tarife Ölçüsü

Gün ve Adet Başına

a- Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesi'nde yer alan eşyada, beherinden alınacak vergi tutarı karşılığı TL tutarının

Onbinde Beşi

b- Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesinde yer almayan fakat Posta Yoluyla Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesinde bulunan eşyada beherinden alınacak vergi tutarı karşılığı TL tutarının

c- Yolcu Beraberinde Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Listesinde yer almayan eşyanın CIF kıymeti TL karşılığı (Çıkış eşyasında FOB kıymeti esas alınır) tutarının

                                                                                                            

Gün X Adet X TL

ç- Taşıtlar (Açık ve Yarı Açık Alanda Muhafaza Edilen)

7

(Değişik satır:RG-23/12/2009-27441) (1)

d- Sakatlara Mahsus Motorlu ve/veya Akülü Araçlar ile Motorlu Bisikletler

3

 e- Değerli Maddeler ve Bunlardan Yapılmış Eşya ile Antika, Müze ve Sanat Eşyası

1-20 Gün

21-45 Gün

46.Gün ve Sonrası

Adet X TL

0,10

0,15

0,20

Taşıtların kapalı alana alınması halinde tablo % 30 zamlı uygulanır.

Yabancı uyruklu şahıslara ait ticari nitelikli eşyaya tahakkuk eden ardiye ücreti Gümrük Mevzuatına göre yurt dışı edilmesi halinde yukarıdaki tarife % 50 indirimli uygulanır.

Yolcu beraberi eşya da minimum ücret 15 TL dir.

 

Kaçak eşya ile ilgili hizmetler tarifesinin kapsamı

MADDE 25 – (1) Tarife; Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre işletmelerin depolama yerlerine konulan eşyayı kapsar.

(2) İlgili mevzuat hükümlerine göre getirilen istisna ve muafiyet hükümleri ile diğer esaslar saklıdır.

Kaçak eşyaya ait ücretler

MADDE 26 – (1) Kaçak eşyaya, bulunduğu depolama yerindeki ücret tablosu uygulanır.

Kaçak eşyaya ait uygulama şartları

MADDE 27 – (1) Geçici depolama yeri veya antrepolara alınmış eşyanın gümrük idaresince kaçak eşya işlemine tabi tutularak, kaçak eşya ambarına götürülmek üzere, geçici depolama yeri veya antrepolardan çıkarılmasına kadar olan süre için veya eşyanın kaçak olmadığının anlaşılması ile tekrar depolama yerlerine alınması ve gümrük işlemlerinin bitirilmesinden sonra çekilmesine kadar olan süre için ilgili tablonun öngördüğü ücret alınır.

(2) Mahkemece sahibine iadesine karar verilen kaçak eşyanın tesliminde gümrük idaresince eşya sahibine yapılan tebligat tarihinden itibaren Tarife hükümleri uygulanır. Sahibine iadesine karar verilen eşyanın el konulduğu tarih ile iadesine verilen kararın tebliğ tarihine kadar olan süreye ait ardiye ücreti Tarifeye göre hesaplanarak Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre genel bütçenin ilgili tertibinden karşılanır.

Tasfiye edilebilir hale gelen eşya ile hacizli eşyaya ilişkin hizmetler tarifesinin kapsamı

MADDE 28 – (1)  Tarife, Gümrük Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiye edilecek hale gelen eşya ile haczedilerek satışı talep edilen eşyayı kapsar.

Tasfiye edilebilir hale gelen eşya ile hacizli eşyaya ait ücretler

MADDE 29 – (1) Tasfiye edilebilir hale gelen eşya ile hacizli eşya için verilen hizmetlerden 30 uncu maddede belirtilen esaslara göre ücret alınır.

Tasfiye edilebilir hale gelen eşya ile hacizli eşyanın uygulama şartları

MADDE 30 – (1) a) (Değişik:RG-23/12/2009-27441) (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen veya ihale yoluyla satılan eşyanın tahsis veya satış bedelinin % 15’i tutarındaki ardiye ve diğer hizmetler karşılığı ücret, eşyanın muhafaza süresi gözönünde bulundurularak muhafaza eden işletmeci kuruluşlar arasında paylaştırılır.

b) (Değişik:RG-23/12/2009-27441) (1) Eşyanın teslim alma süresini geçen ek süreler için Tarifenin ilgili bölümlerinin diğer eşya sütununda gösterilen ücretler alınır.

(2) Perakende satılanlar, bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilenler ile imha edilenler ve hurda bedeli üzerinden Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne devredilenlerden terminal ve ardiye ücreti alınmaz.

Depolama yerine alınan diğer eşyaya ilişkin hizmetlerin ücreti

MADDE 31 – (1) Bu Tarife kapsamı dışında herhangi bir şekilde depolama yerlerine alınan eşyaya ardiye ücret tablolarının diğer eşya bölümü uygulanır. Ayrıca terminal hizmeti verilmesi halinde Terminal ve Diğer Hizmet Tarifesi uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

İlgili mevzuat hükümleri

MADDE 32 – (1) Tarife gereğince verilecek hizmetler, Tarifenin ilgili bölümlerinde belirlenen uygulama şartlarından başka bu konulara ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, genelge ve talimat hükümlerine de tabidir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 33 – (1) 30/4/2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Tasfiye İşletme Müdürlükleri Terminal ve Tesis Hizmetleri Tarifesi" yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tarifenin yürürlük tarihinden önce depolama yerlerine alınan eşyaya ait ardiye ücretleri ile ilgili olarak eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Tarifeyi Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) : Bu değişiklik yayım tarihini izleyen 11 inci gün yürürlüğe girer.

--------------------------------------------------------------------------------------

EK-1

GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİNE KONULMASI HALİNDE ÖZEL TERTİP VE DÜZENEK GEREKTİREN EŞYA LİSTESİ

 

        l - PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELER              

 

       MADDENİN ADI             :                        

G.T.POZİSYONU  :

006-Alkol (Etil alkol)

2207.

 

111-Ham  Krezol

2707.60.00.00.11

 

117-Petrol esansı

2710.00.

 

021-Brom

2801.30.90.00.00

 

148-Site Carbonite deCarbon

2803.00.90.90.19

 

118-Phosfor

2804.70.00.00.11(1)

2804.70.00.00.12(2)

090-Merkuri

2805.40.90.00.00(3)

2805.40.10.00.00(4)

072-Hidroklorik asit (Hidrojen klorür)                     

2806.10.00.00.12(5)

2806.10.00.00.11(6)

081-Klorsülfonik asit (klor sülfirük asit)

2806.20.00.00.00

 

107-Nitrating asit [(Nitrat asidi) (Nitrik asit)]

2808.00.00.00.11

 

149-Sülfonitrik asit

2808.00.00.00.13

 

073-Hidroflorik asit (Hidrojen florür)

2811.11.00.00.00

 

071-Hidrobromik asit

2811.19.10.00.00

 

002-Ammonium asit (sulp)

2811.19.90.90.19

 

018-Bromik asit

2811.19.90.90.19

 

054-Fluosilsik asit

2811.19.90.90.19

 

055-Fluosülfenik asit

2811.19.90.90.19

 

070-Hidroyodik asit (Hidroiodik asit)

2811.19.90.90.19

 

077-İyodik asit

2811.19.90.90.19

 

109-Nitro sülfürük asit (Nitrosil Sülfirik Asit)

2811.19.90.90.19

 

137-Perklorik asit

2811.29.90.90.11

 

058-Fosfor triklorur

2812.10.15.00.00

 

056-Fosfor oksiklorür

2812.10.19.00.11

 

083-Kükürt klorür (sülfür monochloride)

2812.10.90.00.11

 

084-Kükürt diklorür(Sülphurdichloride)

2812.10.90.00.12

 

134-Pirosulfusil klorür

2812.10.90.00.19

 

136-Pyrosulfuryl chloride (Disülfürylchloride)

2812.10.90.00.19

 

078-İyodin monoklorür

2812.10.90.00.29

 

145-Silikon tetra klorür

2812.10.90.00.29

 

057-Fosfor tribromür

2812.90.00.00.12

 

019-Brom triflorür

2812.90.00.00.19

 

020-Brom penta florür

2812.90.00.00.19

 

013-Azot hidrür (Nitrogen hyride)

2814.10.00.00.00

 

076-Hydure de 'Azote

2814.10.00.00.00

 

069-Hidrazin ve Hidrazin hidrat

2825.10.00.00.11

 

012-Antimon penta florür

2826.19.00.90.19

 

146-Stannik klorür

2827.39.10.00.12

 

011-Antimon penta klorür

2827.39.90.40.00

 

147-Sülfisil klorür

2827.39.90.90.00

 

164-Titanum tetraklorür

2827.39.90.90.00

 

165-Titanum triklorür

2827.39.90.90.00

 

028-Chlorate de potasse (Potasyum klorat)

2829.19.00.00.12

 

113-Potasyum klorat

2829.19.00.00.12

 

166-Titanum sülfat

2833.29.30.00.00

 

003-Ammen carbonite

2836.99.18.90.19

 

045-Fulminate de mercure

2838.00.00.10.11

 

046-Fulminate d'argent (sulp)

2838.00.00.90.00

 

047-Fulminate de plombe (sulp)

2838.00.00.90.00

 

048-Fulminate de fer (sulp)

2838.00.00.90.00

 

049-Fulminate de cuivre (sulp)

2838.00.00.90.00

 

050-Fulminate de zinc (sulp)

2838.00.00.90.00

 

051-Fulminate d'ammonium (sulp)

2838.00.00.90.00

 

052-Fulminate de sodyum (sulp)

2838.00.00.90.00

 

053-Fulminate'ler (Diğerleri)

2838.00.00.90.00

 

005-Ammale (Ammate)

2842.90.90.99.19

 

007-Ace tylure d'argent

2843.29.00.20.00

 

074-Hidrojen peroksit  a) Perhidrol

2847.00.00.10.00

 

075-Hidrojen peroksit  b)Diğerleri

2847.00.00.90.19(7)

2847.00.00.90.11(8)

026-Carbure de calsium (Kalsiyum karbür, Karpit)

2849.10.00.00.00

 

080-Kalsiyum Karbür (Karpit)

2849.10.00.00.00

 

066-Hidrür di antimoine (gaz)

2850.00.10.00.00

 

096-Nitrure de soufre

2850.00.30.00.00

 

102-Nitrür d'azite

2850.00.30.00.00

 

001-Azoture de plonb (Kurşun azatür)

2850.00.50.00.19

 

091- Merkuriazude

2850.00.50.00.19

 

059-Gaz cyanogene (mayi)

2851.00.90.90.19

 

163-Tiofosforilklorür

2851.00.90.90.19

 

017-Benzil Klorür

2903.69.90.00.11

 

016-Benzil Bromür

2903.69.90.00.19

 

151-Trinitro toluen (TNT)

2904.20.10.00.11

 

154-Trinitrotoluéne

2904.20.10.00.11

 

155-Trinitrotoluol

2904.20.10.00.11

 

032-Dinitro naphtalane (1-2-4 Dinitro naftalen)

2904.20.10.00.12

 

152-Trinitro meta xylene (xylite) (Lignit;Ksilen miski)

2904.20.90.00.11

 

030-Dinitrobenzen

2904.20.90.00.13

 

036-Dinitrobenzol (Benzil alkol) [Dinitro Benzen]

2904.20.90.00.13

 

160-Tetranitrotoluol (sulp)

2904.20.90.00.14

 

094-Monotritronophtalinea

2904.20.90.00.17

 

097-Nitrometan (mayi)

2904.20.90.00.21

 

150-Trinitro benzen

2904.20.90.00.29

 

161-Tetranitrometan (mayi)

2904.20.90.00.29

 

015-Alcool methyligue (Metanol) [Metil Alkol]                              

2905.11.00.10.00(9)

2905.11.00.20.00(10)

085-Metil alkol (Metanol) [saf]

2905.11.00.10.00

 

086-Metil alkol               [saf olmayan]

2905.11.00.20.00

 

092-Menite (Mannitol, Mannasugar)

2905.43.00.00.00

 

110-Ortho Krezol (Orthocresol)

2907.12.00.10.00

 

014-Aside picrugue(sulp) [Trinitrofenol (Pikrik asit)]

2908.90.00.10.11

 

112-Pikrik asit (sulp) – Trinitrofenol

2908.90.00.10.11

 

156-Trinitrophenetol (Pikrik asit)

2908.90.00.10.11

 

031-Dinitro fenol (Dinitrophenol)

2908.90.00.90.11

 

034-Dinitro (orto cresol) [Dinitro-o-krezoller]

2908.90.00.90.12

 

009-Amonyum Pikrat

2908.90.00.90.19

 

115-Pictare de potasse (sulp)

2908.90.00.90.19

 

082-Kloreks (Chlorax)(Not:Dikloretiler olarak da belirtilmiştir)

2909.20.00.90.19

 

033-Dinitro anisol

2909.30.90.90.19

 

153-Trinitro anisol

2909.30.90.90.19

 

041-Eter asetik (Etil asetat)

2915.31.00.00.00

 

038-Diklor asetik asit

2915.40.00.00.12

 

093-Metil kloro format

2915.90.20.00.00

 

043-Etil Klorokarbonat

2915.90.80.00.29

 

088-Menzoil klorür (Benzoil klorür)

2916.32.90.00.00

 

039-Dimetil sülfat

2920.90.10.11.12

 

040-Dinitroglycerine(mayi) (Not:Trinitroglycerine:2920.90.80.19.14

2920.90.80.19.11

 

olarakta belirtilmiştir.)

2920.90.80.19.11

 

121-Penthrite(Pentaerithritol Tetranitrat)(PETN)(Hasetrol)

2920.90.80.19.15

 

064-Hexanitro mannite (Mamnitol Hekza Nitrat)

2920.90.80.19.19

 

095-Mannitol hekzonitrat

2920.90.80.19.19

 

098-Nitrate de methyle (mayi)

2920.90.80.19.19

 

099-Nitrate de etil (mayi)

2920.90.80.19.19

 

068-Hexametilen diamin (1.6.Diamin ohexane)

2921.22.00.00.11

 

157-Trinitroanilin

2921.42.10.00.14

 

158-Tetra nitro anilin

2921.42.10.00.15

 

159-Tetranitromethylaniline (Tetryl-Pyronite)

2921.42.10.00.19

 

162-Trinitro demethyloniline (sulp)

2921.42.10.00.19

 

065-Hexonitro di phenilamine (Hekzanitrodifenilamin)

2921.44.00.90.11

 

067-Hexametilen triperoksit diamin

2921.49.90.00.29

 

101-Nitrate d'amidon

2922.30.00.00.19

 

106-Nitroure

2924.10.00.00.29

 

105-Nitroquoniden (guanidin nitrat)

2925.20.00.00.12

 

035-Diazabenzonitrat (sulp)

2927.00.00.00.19

 

103-Nitrodi azobenzol klorat

2927.00.00.00.29

 

010-Amil Klorosilan

2931.00.50.00.00

 

143-Siklohekzil triklorsilan

2931.00.50.00.00

 

144-Siklohekzenil triklorosilan

2931.00.50.00.00

 

104-Nitrometan de mercure basigue        

2931.00.80.20.00

 

142-Siklonit (Cyclonite; Trimethylene trinitramine)

2933.69.10.10.00

 

122-Permonite (Permoniol)(Desomorphine)[Morfin]

2939.10.00.00.11

 

135-Plasto

3208.

 

135-Plasto

3209.

 

135-Plasto

3210.

 

141-Stabilite II

3506.00.

 

022-Ballistite (Dumansız Barut)

3601.00.00.00.12

 

024-Cortide (Dumansız Barut)

3601.00.00.00.12

 

025-Cortide MD (Dumansız Barut)

3601.00.00.00.12

 

114-Poudre noire sans fomee (Dumansız Barut)

3601.00.00.00.12

 

116-Poudre sans fumee TNP (Dumansız Barut)

3601.00.00.00.12

 

120-Poudre d'explosion anagon

3601.00.00.00.12

 

123-Poudre sans fumee hirsch

3601.00.00.00.12

 

124-Poudre sans fumee schutze

3601.00.00.00.12

 

125-Poudre sans fumee FC

3601.00.00.00.12

 

126-Poudre sans fumee walsrode

3601.00.00.00.12

 

127-Poudre sans fumee no II

3601.00.00.00.12

 

128-Poudre sans fumee Mİ 71

3601.00.00.00.12

 

129-Poudre sans fumee BAM

3601.00.00.00.12

 

130-Poudre sans fumee M / 88

3601.00.00.00.12

 

131-Poudre sans fumee Sp

3601.00.00.00.12

 

132-Poudre sans fumee Rp

3601.00.00.00.12

 

133-Poudre sans fumee

3601.00.00.00.12

 

061-Gun powder (silah barutu)

3601.00.00.00.19

 

062-Gun powder wite

3601.00.00.00.19

 

029-Dinamit

3602.00.00.00.11

 

060-Gurdinamit (sulp)

3602.00.00.00.11

 

063-Gelatine dinamit (sulp)

3602.00.00.00.11

 

100-Nobelite

3602.00.00.00.11

 

167-Wetter dinamit pentrhrinite

3602.00.00.00.11

 

008-Amatol (Trinitrotoul + Amonyum Nitrat)

3602.00.00.00.19

 

023-Cheditte (Klorat veya perklorat esaslı patlayıcı karışımıdır.)

3602.00.00.00.19

 

037-Donarite (Nitroglikol + Nitrotoluen)

3602.00.00.00.19

 

044-Et de perchlorate karışımları

3602.00.00.00.19

 

087-Melange chlorate (Klorat karışımı)

3602.00.00.00.19

 

119-Petroklacite

3602.00.00.00.19

 

138-Roburite La

3602.00.00.00.19

 

139-Roburite I

3602.00.00.00.19

 

140-Sprengglatine (sulp)

3602.00.00.00.19

 

168-Wetter fulmenite

3602.00.00.00.19

 

042-Esans terebentin aldehid (Terebantin esansı)

3805.10.10.00.00

 

004-Astralite

3808.30.

 

089-Melange de nitrat gaz dissous

3824.90.95.90.59

 

027-Collodiom (Kollodyon)

3912.20.11.00.00

 

079-Kollodyum

3912.20.11.00.00

 

108-Nitroselüloz (sulp)

3912.20.11.00.00(11)

3912.20.90.00.00(11)

 

 

 

       II - YANICI  MADDELER     :

 

 

 

 

 

      MADDENİN ADI                                   :

G.T.POZİSYONU                         :

110-Gomalaka solusyonları

1301.

3210.

022-Alkollü nebati hülasalar

1302.11.00.--------------

1302.19.99.00.00 arası

282-Weichmachungsmittel 9 (3 valanslı suni alkol)

1520.00.00.90.00

 

056-Denature alkol

2207.00.

 

083-Etil alkol (alkol etilik)

2207.00.

 

140-Kolonya ispirtosu

2210.00.

 

170-Mavi gaz (Blue  gas ; water gas )

2705.00.00.00.00

 

115-Ham petrol ve emsali hafif yağlar

2709.00.

 

218-Petrol

2709.00.

 

026-Benzin

2710.00.

 

057-Dependip

2710.

 

108-Gazolin

2710.00.

 

109-Gazolin gaz

2710.00.

 

131-Kensolene (80-200 derecede kaynayan benzin )

2710.00.

 

142-Kristallal (Benzin)

2710.00.

 

144-Lacteole (Benzin )

2710.00.

 

145-Ligroin

2710.00.

 

253-Textile (65-100 derece kaynayan benzin)

2710.00.

 

268-Troluoil; Petroleum Solvent

2710.00.

 

283-White spirit (benzin)

2710.00.21.00.00

 

273-V.M.P.Nophtha (100-160 derecede kaynayan benzin)

2710.00.25.00.00

 

019-Apkolen (Petrol solventi)

2710.00.39.00.11

 

080-Eter da petrol

2710.00.39.00.19

 

202-Nafta (Petroleum spirit)

2710.00.39.00.19

 

203-Nafta solvan

2710.00.39.00.19

 

248-Terapin (benzin)

2710.00.39.00.19

 

249-Terlito (benzin)

2710.00.39.00.19

 

079-Esans da petrol (Petrol esansı)

2710.00.98.00.19

 

153-Likefie petrol gazı [Likit Petrol Gazı (L.P.G.)]

2711.19.00.00.11

 

171-Metan

2711.19.00.00.13

 

220-Propan

2711.29.00.00.11

 

221-Propilen

2711.29.00.00.14

 

102-Fluorin

2801.30.10.00.00

 

112-Hidrojen

2804.10.00.00.00

 

154-Lityum

2805.19.00.00.12

 

136-Kalsiyum

2805.21.00.00.00

 

104-Fosforik anhidr (Fosfor pentaoksit)

2809.10.00.00.00

 

134-Karbonmonooksit

2811.29.90.90.19

 

105-Fosfor pentaklorür

2812.10.19.00.12

 

237-Sülfürdükarbon

2813.10.00.00.00

 

106-Fosfor pentasülfür

2813.90.10.00.00

 

107-Fosfor seskisülfür

2813.90.10.00.00

 

178-Magnezyum dioksit (Magnezyum peroksit )

2816.10.00.00.00

 

224-Potasyum bromat

2829.90.50.00.00

 

226-Potasyum sülfür

2830.90.19.10.11

 

225-Potasyum hipofosfit

2835.10.00.20.00

 

159-Lityum silikon                

2839.90.00.90.19

 

043-Amonyum bikromat; Amonyum dikromat

2841.50.00.00.29

 

263-Toryum

2844.30.55.10.00

 

137-Kalsiyum fosfür

2848.00.00.90.00

 

155-Lityum alüminyum hidrür (mayi)

2850.00.10.00.00

 

156-Lityum alüminyum hidrür (sulp)

2850.00.10.00.00

 

162-Lityum hidrür

2850.00.10.00.00

 

223-Potasyum borahidrür

2850.00.10.00.00

 

242-Sodyum hidrür

2850.00.10.00.00

 

157-Lityum alüminyum etereal

2851.00.90.90.19

 

158-Lityum amid

2851.00.90.90.19

 

240-Sodyum amalgam

2851.00.90.90.19

 

241-Sodyum amid

2851.00.90.90.19

 

039-Bütan

2901.10.10.00.11

 

114-Hekzan-n

2901.10.90.00.11

 

113-Heptan

2901.10.90.00.12

 

122-Isooktan

2901.10.90.00.19

 

124-Isopentan

2901.10.90.00.19

 

167-Metil etiletan (Pentan)

2901.10.90.00.19

 

188-2-Metil heptan

2901.10.90.00.19

 

196-Metil pentan

2901.10.90.00.19

 

204-Neohekzan

2901.10.90.00.19

 

207-N-pentan

2901.10.90.00.19

 

087-Etilen

2901.21.90.00.00(11)

2901.21.10.00.00(11)

040-Buten 2

2901.23.19.00.01(11)

2901.23.11.00.01(11)

041-Buten 2  (co's)

2901.23.19.00.00(11)

2901.23.11.00.00(11)

042-Buten 2  (lirans)

2901.23.19.00.00(11)

2901.23.11.00.00(11)

120-Isobuten

2901.23.91.00.00(11)

2901.23.99.00.00(11)

125-Isopren (3 metil  1,3 butadien )

2901.24.99.00.00

 

123-Isookten

2901.29.80.90.11

 

195-Metil pentadien

2901.29.80.90.11

 

284-Xylol (Xylene ortho, meta, para)

2902.(41.42.43)

 

052-Dipenten (Terebentin yağı ürünü) saf

2902.19.10.00.13

 

261-Terpinolen

2902.19.10.00.19

 

185-Metil siklopentan

2902.19.99.00.19

 

238-Siklopropon

2902.19.99.00.19

 

239-Siklopentan

2902.19.99.00.19

 

027-Benzol (Benzen)

2902.20.10.00.00(11)

2902.20.90.00.00(11)

254-Tolüol

2902.30.90.00.00(11)

2902.30.10.00.00(11)

209-Orto Xylen

2902.41.00.00.00

 

201-Meta xylon

2902.42.00.00.00

 

046-Butil benzin (sec)

2902.90.80.90.29

 

285-Xylonsubstitu

2902.90.80.90.29

 

174-Metil klorür

2903.11.00.00.11

 

090-Etil klorür

2903.11.00.00.12

 

233-Solaesthin [Metilen klorür] (Niklormetan)

2903.12.00.00.00

 

133-Kloroform (Triklormetan)

2903.13.00.00.00

 

005-Asordin (Karbon tetraklorür)(Tetra klorkarbon)

2903.14.00.00.00

 

028-Benzin oform (Tetraklorkarbon)

2903.14.00.00.00

 

234-Spectrol (kokulandırılmış petraklor karbonj)

2903.14.00.00.00

 

250-Tetra (tetraklor karbon)

2903.14.00.00.00

 

251-Tetra form (tetraklor karbon)

2903.14.00.00.00

 

252-Tetrakol (tetraklor karbon)

2903.14.00.00.00

 

084-Ethylenedichloride;  1,2 dicloro ethane;ethylene

2903.15.00.00.00

 

015-Amil klorür (n.)(1-Chloro pentan)

2903.19.90.00.00

 

016-Amil klorür (karışık)(1Chloropentan+3Chloro

2903.19.90.00.00

 

      pentan+1Chloromethyl bütane+1Chloro 3methyl

2903.19.90.00.00

 

      bütane+3Chloromethyl bütane

2903.19.90.00.00

 

036-Butil klorür (n)

2903.19.90.00.00

 

272-Vesteron (Tetra kloretan)

2903.19.90.00.00

 

274-Vinil klorür

2903.21.00.00.00

 

256-Tri (Trikoloretilen)

2903.22.00.00.00

 

060-Diklorosetilen

2903.29.00.00.00

 

183-Metil allil klorür

2903.29.00.00.00

 

227-Popopargyl klörür

2903.29.00.00.00

 

229-Propilen diklorür

2903.29.00.00.00

 

279-Viniliden klorür

2903.29.00.00.00

 

055-1,1-Difluoreton

2903.30.10.00.19

 

258-Tetra fluorfetilen

2903.30.10.00.19

 

190-Metil iyodür

2903.30.90.00.11

 

135-Klortriflor etan

2903.49.10.00.22

 

169-Monoklorbenzol (Benzen )

2903.61.00.00.11

 

067-Dinitrotuluen

2904.20.90.00.15

 

097-Etil nitrat   (Not: Nitro Etan olarak da belirtilmiştir.)

2904.20.90.00.22

 

160-Metanol (alkol metilik)      [saf]

2905.11.00.10.00

 

161-Metanol (alkol metilik)     [teknik]

2905.11.00.20.00

 

210-Propil alkol

2905.12.00.00.11

 

006-Avantin (İzopropilalkol)

2905.12.00.00.12

 

119-Isopropilalkol

2905.12.00.00.12

 

127-Izopropil alkol

2905.12.00.00.12

 

215-Petrohol (isopropilalkol)

2905.12.00.00.12

 

217-Persprit (isopropilalkol)

2905.12.00.00.12

 

045-Bütanol (Normal bütil alkol)

2905.13.00.00.00

 

031-Bütil alkol (Tert) [2-Metilpropan-2-ol]

2905.14.10.00.00

 

118-Izobütil alkol

2905.14.90.00.11

 

030-Bütil alkol (sco)

2905.14.90.00.12

 

013-Amil alkol (Tert)(Pentanol)

2905.15.00.00.00

 

014-Amil alkol izomerleri ve karışımları

2905.15.00.00.00

 

116-Isoamilalkol

2905.15.00.00.00

 

211-Pencatetat(amilalkol)

2905.15.00.00.00

 

216-Pencetetat (amilalkol)

2905.15.00.00.00

 

011-Allil alkol (propenol)

2905.29.10.00.00

 

085-Etilen Klorhidrin

2905.50.99.90.19

 

081-Eter sülfirik (Eter ;dietiler)

2909.11.00.00.00

 

129-Isopropileter (Not:Diisopropileter olarak da belirtilmiştir.)

2909.19.00.00.11

 

072-Dtil-n-Butileter

2909.19.00.00.12

 

096-Etil metil eter

2909.19.00.00.19

 

184-Metilklorometileter

2909.19.00.00.19

 

275-Vinil metil eter

2909.19.00.00.19

 

277-Vinil 2- Kloroetileter

2909.19.00.00.19

 

278-Vinil etil eter

2909.19.00.00.19

 

280-Vinil isobütik eter

2909.19.00.00.19

 

078-Erkonal (Dibenzil eter)

2909.30.90.90.11

 

059-Dİ-tri-Butil peroksit

2909.60.00.00.19

 

094-Etilen oksit

2910.10.00.00.00

 

230-Propilen oksit (Metil oksiran)

2910.20.00.00.00

 

077-Epiklorhidrin (1-klor 2,3 epoksi propan)

2910.30.00.00.00

 

037-Butilen oksid

2910.90.00.00.00

 

181-Metil asetat (Metial)

2911.00.00.10.11

 

182-Metilal

2911.00.00.10.11

 

064-Dimetilasetal

2911.00.00.10.12

 

008-Asetal

2911.00.00.10.13

 

009-Asetaldehit (Etanal)

2912.12.00.00.00

 

032-Butil aldehit (n)

2912.13.00.00.00

 

010-Akrolein (2-propenal)

2912.19.00.90.11

 

141-Kroton aldehid (2 bütenal)

2912.19.00.90.12

 

180-Metaklorein (2-metil, 2-propenal)

2912.19.00.90.13

 

073-2 Dietilbutiraldehid

2912.19.00.90.19

 

228-Popion aldrehid

2912.19.00.90.19

 

004-Aseton (propanon)

2914.11.00.00.00

 

186-Metil etil keton (Butanon)

2914.12.00.00.00

 

191-Metil izobütil keton (4 metil 2 pentanon)

2914.13.00.00.00

 

058-Diasetil

2914.19.90.00.11

 

192-Metil isopropenil keton

2914.19.90.00.19

 

193-Metil isopropil keton

2914.19.90.00.19

 

198-Metil propil keton

2914.19.90.00.19

 

062-Dietilketon

2914.39.00.00.19

 

049-Dial (Diaseton alkol) (4 hidroksi;4 metil pentan)

2914.40.10.00.00

 

187-Metil formiat

2915.13.00.90.11

 

086-Etil Formiyat

2915.13.00.90.12

 

082-Eter asetik (Etil asetat) [Asetat d' etil]

2915.31.00.00.00

 

276-Vinil asetat

2915.32.00.00.00

 

029-n-Bütil asetat

2915.33.00.00.00

 

246-Tamasol j (isobütilasetat)

2915.34.00.00.00

 

126-Isopropilasetat

2915.39.10.00.00

 

166-Metil asetat

2915.39.30.00.11

 

012-Amil asetat (Pentil asetat)

2915.39.30.00.12

 

117-Isoamilasetat(Asetat d'amil)[Isopentilacetat]

2915.39.30.00.13

 

001-Acetin (Glyceriyl monoacetat)

2915.39.30.00.14

 

257-Tri acetin(gliserin triasetat)

2915.39.30.00.14

 

038-Bütil propi onat (n)

2915.50.00.00.14

 

147-Lösungemitel BP (Propionat bütil )

2915.50.00.00.14

 

099-Etil propionat

2915.50.00.00.19

 

197-Metil propionat

2915.50.00.00.19

 

194-Metil metakrilat

2916.14.10.00.00

 

091-Etil krotonat

2916.19.80.00.00

 

255-Tpp (Triphenylphosphat)

2919.00.10.10.12

 

146-Lindol (Trikrezilfosfat ) (Tritolilfosfat)

2919.00.10.10.13

 

247-Tcp (Trikrezilfosfat) Tritolil fosfat

2919.00.10.10.13

 

018-Amil nitrit

2920.90.80.11.11

 

098-Etil nitrik    (Not: Etil Nitrat olarak da belirtilmiştir.)

2920.90.80.19.19

 

089-Etilborat

2920.90.80.90.19

 

172-Metilamin

2921.11.10.00.11

 

173-Metilamin(solusyon)

2921.11.10.00.11

 

065-Dimetilamin

2921.11.10.00.12

 

266-Trimetilamin

2921.11.10.00.13

 

061-Dietilamin

2921.12.00.00.11

 

265-Trietilamin

2921.19.10.00.11

 

063-Diisopropilamin

2921.19.30.00.11

 

128-Izopropilamin

2921.19.30.00.11

 

033-Butil amin (n)

2921.19.80.00.29

 

034-Butil amin (sec)

2921.19.80.00.29

 

044-Butil Amin (Dİ-SEC)

2921.19.80.00.29

 

069-Di-n-propilamin

2921.19.80.00.29

 

088-Ethilamin

2921.19.80.00.29

 

121-Isobutilamin

2921.19.80.00.29

 

208-N-Prepilamin

2921.19.80.00.29

 

035-Butil amin (tert)

2921.89.90.00.29

 

139-Kloral formamid

2924.10.00.00.29

 

071-Driolan   (Not: Osalmid olarak da belirtilmiştir.)

2924.29.90.00.29

 

007-Akrilonitril

2926.10.00.00.00

 

189-Metil hidrazin

2928.00.90.10.19

 

199-Metil sülfür

2930.90.70.90.14

 

175-Metil merkaptan

2930.90.70.90.28

 

095-Etil merkaptan (Etilsulfhidrat; ethhanol)

2930.90.70.90.31

 

017-Amil merkaptan

2930.90.70.90.69

 

130-Isopropilmerkoptan

2930.90.70.90.69

 

066-Dimetildiklorosilan

2931.00.50.00.00

 

070-Dodesiltriklorosilan

2931.00.50.00.00

 

092-Etil diklorasilon

2931.00.50.00.00

 

100-Etil triklorosilan

2931.00.50.00.00

 

200-Metil triklorosilan

2931.00.50.00.00

 

262-Terametilsilan

2931.00.50.00.00

 

267-Trimetril klorosilan

2931.00.50.00.00

 

281-Viniltriklorosilan

2931.00.50.00.00

 

206-Nikel karbonil

2931.00.80.90.12

 

270-Ure peroksit (Carbamide peroksit)

2931.00.80.90.59

 

047-Çinko etil

2931.00.80.90.99

 

103-Feniltriklorosilon

2931.50.00.00.00

 

068-)1-4-Dioksan (dietilendioksit)

2932.99.30.00.12

 

231-Piridin

2933.31.00.90.11

 

075-Diazinon (mahlül halinde) saf

2933.59.10.00.00

 

093-Etilen imın (Aziridine)

2933.90.95.00.49

 

111-Hazırlanmış Vernikler

3208.

 

243-Sellülozik vernikler

3208.90.99.00.11

 

244-Sellülozik boyalar

3208.90.99.00.12

 

245-Sellüloit mamulatı

3208.90.99.00.19(15)

 

111-Hazırlanmış Vernikler

3209.

 

111-Hazırlanmış Vernikler

3210.

 

023-Alkollü uçan yağlar

3301.00.

 

024-Alkollü koku veren karışımlar

3302.00.

 

271-Uhu yapıştırıcı

3506.

 

021-Ateş alan film ve pelliküller(Ambalajları üzerinde

3701.

 

   yanıcı ve parlayıcı etiket ve işareti bulunanlar)

3701.

 

245-Sellüloit mamulatı

3701.(15)

 

021-Ateş alan film ve pelliküller(Ambalajları üzerinde

3702.

 

   yanıcı ve parlayıcı etiket ve işareti bulunanlar)

3702.

 

245-Sellüloit mamulatı

3702.(15)

 

168-Mettel L30 (Terebentin yağı ürünü )

3805.10.00.00.00

 

048-Depol (Terebentin yağı ürünü)

3805.10.10.00.00

 

050-Depanol (Terebetin yağı ürünü)

3805.10.10.00.00

 

219-Pineoil (terebentin yağı müştekkatı)

3805.10.10.00.00

 

051-Dipenten (Terebentin yağı ürünü) ham

3805.90.00.90.11

 

138-Kalsiyum resitant

3806.20.00.00.00

 

179-Magnezyum resinat

3806.90.00.90.19

 

076-Diazinon (mahlül halinde hazırlanmış)

3808.10.40.00.00

 

002-Aceton-Ersatz (Kolat uçan etarat mahlülü)

3814.00.90.00.00

 

003-Ansol (Etil alkol+Etil asetat+Susuz etilalkol)

3814.00.90.00.00

 

020-Apkotinner

3814.00.90.00.00

 

053-Disolvan CA (Kolay uçan muhalliler)

3814.00.90.00.00

 

054-Dravvin (Estilasitati havi muhalliler mahlutu)

3814.00.90.00.00

 

074-Diluanlar(Uçucu organik sulandırıcı karmaçözücü)

3814.00.90.00.00

 

148-Lösungemitel E 13 (Kolay kaynayan eterler mahlutu)

3814.00.90.00.00

 

149-Lösungemitel E 14(Kolay kaynayan eterler mahlutu)

3814.00.90.00.00

 

150-Lösungemitel E 33 (Kolay kaynayan eterler mahlutu)

3814.00.90.00.00

 

151-Lösungemitel EMA (Kolay kaynayan eterler mahlutu)

3814.00.90.00.00

 

152-Lösungemitel DA (Kolay kaynayan eterler mahlutu)

3814.00.90.00.00

 

163-Metal (Kolay kaynayan eterler mahlutu)

3814.00.90.00.00

 

164-Methylacceton (aseton + metilasetat + metilalkol )

3814.00.90.00.00

 

165-Methylated siprit (odun ispirtosu ile karışık alkol )

3814.00.90.00.00

 

205-Neosol

3814.00.90.00.00

 

212-Pentexel (amilalkolü havi mahlut)

3814.00.90.00.00

 

213-Peralkol (cyclahexamol + alkol)

3814.00.90.00.00

 

214-Peramilalkol (cyclonxanal+alkol+isoporipilik+bütanol)

3814.00.90.00.00

 

235-Speziallösungsmittel (kolay kaynayan eterlermahlutu)

3814.00.90.00.00

 

236-Speziallösungsmittel A,E,EF (kol. kayna. eter. mah.)

3814.00.90.00.00

 

259-Tenamen 3

3814.00.90.00.00

 

260-Tenamen 60

3814.00.90.00.00

 

269-Tinnerler

3814.00.90.00.00

 

021-Ateş alan film ve pelliküller(Ambalajları üzerinde

39.(Fasıl)

 

   yanıcı ve parlayıcı etiket ve işareti bulunanlar)

39. (Fasıl)

 

025-Akrilik esaslı toz ve levhalar

3906.

 

222-Polivinil metil eter

3907.20.99.00.00

 

232-Piroksilin (Nitroselüloz)

3912.20.

 

132-Kollodyon

3912.20.11.00.00

 

025-Akrilik esaslı toz ve levhalar

3918.

 

245-Sellüloit mamulatı

3918.(15)

 

025-Akrilik esaslı toz ve levhalar

3919.

 

245-Sellüloit mamulatı

3919.(15)

 

025-Akrilik esaslı toz ve levhalar

3920.

 

245-Sellüloit mamulatı

3920.(15)

 

025-Akrilik esaslı toz ve levhalar

3921.

 

245-Sellüloit mamulatı

3921.(15)

 

143-Kauçuk solusyonları

4005.20.00.00.00

 

101-Ferro silisyum (%30-70 silisyum ihtiva eden ferro

7202.21.10.00.00

 

                  silisyumlar 'shppinge-regulatıon')  

7202.21.10.00.00

 

176-Magnezyum (toz )

8104.30.00.00.00

 

177-Magnezyum (varak)

8104.90.00.00.19

 

264-Titanyum

8108.

 

286-Zirkonyum

8109.

 

 

 

 

       III -  YANMAYI ARTIRICI MADDELER  :

 

       MADDENİN ADI                                                      

G.T.POZİSYONU                         :

030-Tazyik edilmiş gazlardan klor

2801.10.00.00.00

 

024-Tazyik edilmiş gazlardan hidrojen (müvellidülma)

2804.10.00.00.00

 

025-Tazyik edilmiş gazlardan oksijen (müvellidülhumoza)

2804.40.00.00.00

 

010-Beyaz fosfor

2804.70.00.00.12

 

022-Sodyum (metal)

2805.11.00.00.00

 

020-Potasyum (metal)

2805.19.00.00.11

 

005-Asit klorhidrik (Tuz ruhu)

2806.10.00.00.12

 

009-Asit sülfürik kesif dımansız (saç yağı)

2807.00.10.00.19

 

029-Tazyik edilmiş gazlardan asit sülfürü (Gazi kibriti)

2807.00.10.00.19

 

008-Asit sülfürik dumanlı (oleum)

2807.00.90.00.00

 

004-Asit azotik nitrit (KEZZAP)

2808.00.00.00.12

 

006-Asit floridrik

2811.11.00.00.00

 

026-Tazyik edilmiş gazlardan karbonmonoksit(Humzu karbon)

2811.29.90.90.19

 

028-Tazyik edilmiş gazlardan asit karbonik

2811.29.90.90.19

 

027-Tazyik edilmiş gazlardan amonyak

2814.10.00.00.00

 

019-Per oksit dö sodyum (Sodyum Peroksit)

2815.30.00.00.00

 

002-Amonyak mahlulu (Nişadır ruhu)

2827.10.00.00.00

 

015-Klorat dö potas (Potasyum karbür)

2829.19.00.00.12

 

017-Nitrat dö potas (Potasyum nitrat)

2834.21.00.00.00

 

021-Perhidrol

2847.00.00.10.00

 

014-Karbür dö kalsiyum (Kalsiyum karbür)

2849.10.00.00.00

 

013-Hydrure de phosphor (gaz)

2850.00.10.00.00

 

001-Air liquide (oxiliquide)[Tazyik edilmiş hava]

2851.00.30.00.00

 

012-Gaz siyanojen

2851.00.90.90.19

 

011-Gaz disuklor metil (metilklorür)

2903.11.00.00.11

 

007-Asit formik

2915.11.00.00.00

 

003-Asit asetik (Her nevi)

2915.21.00.00.11(12)

2915.21.00.00.12(13)

016-Nitrat d'amonyum (Amonyum nitrat)

3102.30.10.00.00(14)

3102.30.90.00.00(14)

018-Nitrat dö sut (Sodyum Nitrat)

3102.50.

 

023-Suni sis maddeleri

3604.90.00.00.13

 

        IV -  TEHLİKELİ VE ZARARLI KİMYASAL MADDELER

 

 

 

 

      MADDENİN ADI                                                          

G.T.POZİSYONU                         :

001-Nitro Benzaldehit

2913.00.00.90.11

 

 

 

 

(1) kırmızı

 

 

(2) beyaz

 

 

(3) normal

 

 

(4) net ağırlığında

 

 

(5) teknik

 

 

(6) saf

 

 

(7) sıvı

 

 

(8) katı

 

 

(9) saf olan

 

 

(10) saf olmayan

 

 

(11) kullanıldığı yere göre değişir

 

 

(12) buzlu

 

 

(13) ticari

 

 

(14) sulu çözelti ve katı olmasına göre değişir

 

 

(15) mamülün türüne göre değişir

 

 

 

 

EK-2

 

DEĞERLİ MADENLERDEN YAPILMIŞ EŞYA İLE ANTİKA MÜZE VE SANAT EŞYASI TABLOSU

 

710110000011

Tabii inciler (işlenmemiş olanlar)

 

710110000012

Tabii inciler (işlenmiş olanlar)

 

710210000000

Elmaslar (tasnif edilmemiş olan)

 

710221000000

Elmaslar (işlenmemiş/basit şekil. kesilmiş, yarılmış/yontulmuş, sanayide kullanılan)

 

710231000000

Elmaslar (işlenmemiş/basit şekilde kesilmiş, yarılmış vb., sanayide kullanılmayan)

 

710239000000

Diğer elmaslar (sanayide kullanılmayan)

 

710310000011

Safir (işlenmemiş/basit bir şekilde kesilmiş/kabaca yontulmuş)

 

710310000012

Zümrüt (işlenmemiş/basit bir şekilde kesilmiş/kabaca yontulmuş)

 

710310000013

Yakut (rubi) (işlenmemiş/basit bir şekilde kesilmiş/kabaca yontulmuş)

 

710310000019

Diğer kıymetli taşlar (elmas hariç) (işlenmemiş/basit kesilmiş/kabaca yontulmuş)

 

710391000011

Yakut (rubi) (başka şekilde işlenmiş)

 

710391000012

Safir (başka şekilde işlenmiş)

 

710391000013

Zümrüt (başka şekilde işlenmiş)

 

710399000011

Akik taşları; başka şekilde işlenmiş

 

710399000019

Diğer kıymetli taşlar (elmas hariç)/yarı kıymetli taşlar; başka şekilde işlenmiş

 

710610000000

Gümüş (altın/platin yaldızlı gümüş dahil) pudra halinde olanlar

 

710691100000

Gümüş (altın/platin yaldızlı gümüş dahil) (işlenmemiş, saf= > % 99,9)

 

710691900000

Gümüş (altın/platin yaldızlı gümüş dahil) (işlenmemiş, saf < % 99,9)

 

710692200011

Çubuk, profil, levha, yaprak, şerit halinde olanlar (yarı işlenmiş gümüşten, saf=>%75)

 

710692200012

Boru, tüp ve içi boş çubuk halinde olanlar (yarı işlenmiş gümüşten, saf = > % 75)

 

710692200013

Toz, sırma, pul, kırpıntı&diğer şekillerde olanlar (yarı işlenmiş gümüşten, saf=>%75)

 

710692800011

Çubuk, profil, levha, yaprak, şerit halinde olanlar (yarı işlenmiş gümüşten, saf <%75)

 

710692800012

Boru, tüp ve içi boş çubuk halinde olanlar (yarı işlenmiş gümüşten, saf < % 75)

 

710692800013

Toz, sırma, pul, kırpıntı&diğer şekillerde olanlar (yarı işlenmiş gümüşten, saf < %75)

 

710700000011

İşlenmemiş gümüş kaplamalı metaller

 

710811000000

Altın (pudra halinde olanlar, para yerine kullanılmayan)

 

710812000000

Altın (diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine kullanılmayan)

 

710813100000

Yarı işlenmiş altından çubuk, tel, profil, levha vb; para yerine kullanılmayan

 

710813800000

Yarı işlenmiş şekillerde diğer altın

 

710820000000

Altın (para yerine kullanılanlar)

 

710900000011

Altın kaplamalı gümüşler

 

711011000000

Platin (işlenmemiş/pudra halinde)

 

711019100011

Platin ve platin alaşımlarından teller; kalınlık > % 0, 15 mm

 

711019100012

Platinden çubuk, profil, levha vb halde platin & platin alaşımları; kalın>%0, 15mm

 

711019800000

Diğer yarı işlenmiş platin

 

711021000000

Paladyum (işlenmemiş/pudra halinde olanlar)

 

711029000000

Paladyum (diğer)

 

711031000000

Rodyum (işlenmemiş/pudra halinde olanlar)

 

711039000000

Rodyum (diğer)

 

711041000000

İridyum, osmiyum ve rutenyum (işlenmemiş/pudra halinde olan)

 

711049000000

İridyum, osmiyum ve rutenyum (diğer)

 

711100000012

Platin kaplı gümüş (işlenmemiş/yarı işlenmiş)

 

711100000013

Platin kaplı altın (işlenmemiş/yarı işlenmiş)

 

711230000000

Kıymetli metal/kıymetli metal bileşiklerini içeren küller

 

711291000000

Altından olanlar (altın kaplamalı metal dahil döküntü, artık vb)

 

711292000000

Platinden olanlar (platin kaplamalı metal dahil döküntü, artık vb)

 

711299001000

Gümüş külleri, döküntüleri ve artıkları

 

711299009000

Diğer kıymetli metallerin/kıymetli metallerle kaplamalıların döküntü, artık vb

 

711311000000

Gümüşten mücevherci eşyası, aksamı (kıymetli metallerle kaplı/yaldızlı/değil)

 

711319000011

Altından mücevherci eşyası, aksamı (kıymetli metallerle kaplı/yaldızlı/değil)

 

711319000019

Diğ.kıymetli metallerden mücevher eşya, aksam; kıymetli metal kaplı/yaldızlı/değil

 

711411000000

Gümüşten kuyumcu eşyası, aksamı (diğer kıymetli metallerle kaplı/yaldızlı/değil)

 

711419000011

Altından kuyumcu eşyası, aksamı (diğer kıymetli metallerle kaplı/yaldızlı/değil)

 

711419000019

Diğ. kıymetli metallerden kuyumcu eşyası, aksamı (metalle kaplı/yaldızlı/değil)

 

711510000000

Platinden gözenekli dokuma/ızgara şeklinde katalizörler

 

711590100011

Altından diğer eşya

 

711590100012

Gümüşten diğer eşya

 

711590100019

Diğer kıymetli metallerden diğer eşya

 

711590900000

Kıymetli metallerle kaplama metallerden olan diğer eşya

 

711610000011

Tabii inciden kolyeler, bilezikler

 

711610000019

Tabii inciden diğer eşya

 

711620110000

Tabii kıymetli/yarı kıymetli taşlardan kolye, bilezik, diğer eşya; klipssiz, basit

 

711620190000

Tabii kıymetli/yarı kıymetli taşlardan kolye, bilezik, diğer eşya; diğer

 

711620900000

Kıymetli/yarı kıymetli taşlardan (tabii, sentetik/terkipden) diğer eşya

 

711790005000

Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler (adi metaller hariç)

 

711810101000

Gümüşten Türk meskukatı; Tedavülde olmayan para (altın para hariç)

 

711810102000

Gümüşten Ecnebi meskukatı; Tedavülde olmayan para (altın para hariç)

 

711810901000

Diğer metallerden Ecnebi meskukatı; Tedavülde olmayan para (altın para hariç)

 

711810909000

Diğer metallerden para; Tedavülde olmayan para (altın para hariç)

 

711890000000

Diğer metal para

 

970110000000

Tamamen elle yapılmış tablo ve resim

 

970200000000

Orijinal gravür, estamp ve litoğrafya

 

970300000000

Heykel/yontu sanatının orijinal eserleri

 

970400000000

Türkiye'de tedavülde bulunmayan damga, posta vb. pul

 

970500000000

Zooloji, botanik, arkeolojik vb.bir değeri bulunan koleksiyon

 

970600000000

Eskiliği yüzyılı aşan antika eşya

 

284390909000

Kıymetli metallerin diğer bileşikleri

 

830621000000

Kıymetli metallerle kaplanmış heykelcikler ve diğer süs eşyası

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887894 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887894 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?