T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURUSU EHBERİ
“Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile bu sertifika kapsamında yararlanılacak yetkiler için Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılacak  başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar”
T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi 

İçindekiler
 
I- YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURUSU 
A. BAŞVURUYU YAPACAK KİŞİ VE BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER 
B. YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ BAŞVURU FORMU VE BAŞVURU EKİ BELGELER 
1- BAŞVURU FORMU
2- SORU FORMU/ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
3-ADLİ SİCİL BELGELERİ/BEYAN FORMLARI                                                                                                                                                                          
4- ŞİRKETİN KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU BULUNMADIĞINI    GÖSTERİR “İHALE KONUSU OLMAYAN İŞLERLE İLGİLİ E-BORCU YOKTUR BELGESİ  ” YA DA SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN İLGİLİ BİRİMLERİNDEN ALINMIŞ “     BORCU YOKTUR YAZISI” 
5- ŞİRKETİN VERGİ MEVZUATI GEREĞİNCE KESİNLEŞMİŞ VERGİ BORCU     BULUNMADIĞINI GÖSTERİR YAZI 
6- MALİ YAPIYA İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU 
7-ISO 9001 VE ISO 27001 SERTİFİKALARI  
II- SERTİFİKA KAPSAMI YETKİLER İÇİN BAŞVURULAR 
A. GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ BAŞVURUSU
1- GÖTÜRÜ TEMİNAT BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT 
   EDİLECEK HUSUSLAR 
2- GÖTÜRÜ TEMİNAT BAŞVURUSUNA EKLENECEK DİĞER BELGELER 
B. ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ KAPSAMI İZİN BAŞVURULARI 
1- BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
C. İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ BAŞVURUSU 
1- BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
2- İZİNLİ GÖNDERİCİ BAŞVURUSUNA EKLENECEK DİĞER BELGELER 
III. DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR 
A. BAŞVURU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
B. BAŞVURU YAPILDIKTAN SONRA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
1- ÖN İNCELEME AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
2- YERİNDE İNCELEME AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
3- SERTİFİKA ALINDIKTAN SONRA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 29
3.1 Periyodik Kontroller Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 29
3.2. Sertifika Kapsamı Bilgilerde Yapılacak Değişikliklerde Dikkat Edilecek Hususlar
3.3 Sertifika Kapsamı İzin/Yetkilerde Yapılacak Değişikliklerde Dikkat Edilecek  Hususlar 
 
GİRİŞ
Bu rehber, 10 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin  Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca yapılacak yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için  gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine yapılacak başvuru konusunda açıklayıcı bilgiler 
içermektedir.
I- YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURUSU
A. BAŞVURUYU YAPACAK KİŞİ VE BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER
Başvuru, gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler 
dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç yıldır faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin imza yetkisine sahip yasal temsilcileri tarafından yapılır (Üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan 
firmaların başvuruda bulunmaları mümkün olmakla birlikte, bu firmaların 
durumları Bakanlıkça ayrıca değerlendirilir).Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurusu gümrük müşaviri tarafından yapılamaz.
Başvuru, şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunulan yere en yakın 
gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılır.  
ÖRNEK 1: Başvuru sahibinin şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı olduğu 
yer Manisa ise, buraya en yakın gümrük müdürlüğü Manisa Gümrük Müdürlüğü olduğundan, başvuru bu gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne yapılır.
ÖRNEK 2: Başvuru sahibinin şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı olduğu yer Çerkezköy ise, buraya en yakın gümrük müdürlüğü Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü olduğundan başvuru bu gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne yapılır. 
B. YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ BAŞVURU FORMU VE BAŞVURU 
EKİ BELGELER
1- BAŞVURU FORMU
Başvuru formu Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 1/A no.lu ekinde yer almaktadır.T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
 
YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURU FORMU
Başvuru Kaydına İlişkin Bilgiler (Bu bölüm resmi makamlarca doldurulacaktır.)
Ø Yeni Başvuru                 Başvuru No: 
Ø Sertifikada Değişiklik Başvuru Tarihi:
Başvuruyu Kaydeden Memurun Sicil No:
Başvuru Türü:
1- Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler:
Unvanı:
Firmanın kuruluş tarihi: Faaliyete başlama tarihi:
Fiilen faaliyette bulunulan süre:
..........yıl..........ay
Vergi numarası:
Faaliyette Bulunulan Serbest Bölge: 
(Bu kısım yalnızca serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar tarafından doldurulacaktır.)
1.2-Adres Bilgileri: (Şirket merkezi dışındaki adres bilgilerinin aynı olması durumunda "aynı" ibaresi yazılacaktır.)
a. Şirket merkezi adresi:
b. Ana faaliyetin yürütüldüğü adres:
c. Yazışma adresi:
d. Gümrükle ilgili belgelerin tutulduğu adres:
e. Muhasebe kayıtlarının tutulduğu adres: 
f. Varsa üretim/imalat yapılan tesislerin adresleri
i.
ii.
iii.
g. Varsa depolama alanlarının adresleri
i.
ii.
iii.
h. Varsa gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü diğer tesislerin adresleri
1.3- İletişim Bilgileri: 
Telefon numarası: Faks numarası:
İnternet adresi: e-posta adresi:
2-Başvuruyu Yapan Temsilciye ilişkin Bilgiler:
Adı ve soyadı:
T.C. kimlik no.su:
Unvanı / Görevi:
3-Gerektiğinde Bilgi Alınabilecek Şirket Yetkilileri:
4- Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına İlişkin Bilgiler: (Bu kısım daha önce sertifika alınmışsa doldurulacaktır.)  
5.1 Faaliyet Alanı: (Birden çok seçenek işaretlenebilir)
 Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası No:
Sertifika Tarihi: Referans No:
Adı ve soyadı: Adı ve soyadı: Adı ve soyadı:
Unvanı / Görevi: Unvanı / Görevi: Unvanı / Görevi:
Telefon numarası: Telefon numarası: Telefon numarası:
e-posta adresi:
Ø  İhracatçı Ø  İmalatçı Ø  İthalatçı
Ø  Taşımacı Ø  Kamu Kuruluşu Ø  Diğer  (Belirtiniz)   ….………………..
e-posta adresi: e-posta adresi:
Ticaret siciline kayıtlı olduğu yer: Vergi numarası:T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
 
5.2 Faaliyet Gösterilen Sektör:
6-Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında Talep Edilen Uygulamalar: (Birden çok seçenek işaretlenebilir) 
7-Talep Edilen Diğer Uygulamalar:  (Birden çok seçenek işaretlenebilir)
Ø Götürü Teminat Yetkisi
8-Değişiklik Talebine İlişkin Bilgiler (Bu bölüm mevcut bir sertifika üzerinde yazılı bilgilerde veya sertifika kapsamındaki 
izin/yetkilerde değişiklik yapılmak istenilmesi halinde doldurulacaktır)
    8.1 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasında Kayıtlı Bilgilerde Değişiklik (Md. 17) Ø 
    8.2 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamı İzin/Yetkilerde Değişiklik (Md. 18) Ø
    8.2.1 Sertifika Kapsamına Yeni İzin/Yetki Ekleme Talebi Ø
(Sertifika kapsamına ilave edilmesi talep edilen izin/yetki 6 ve 7 no.lu bölümlerde işaretlenmek suretiyle belirtilmelidir.)
    8.2.2 Sertifika Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin Geri Alınması Talebi Ø
Geri alınması talep edilen izin/yetki türü: .......................................................
Geri alınması talep edilen izinin/yetkinin numarası: .............................................
    8.2.3 Sertifika Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin Kapsamını Değiştirme Talebi Ø
9- Sertifikayı almaya hak kazanmanız halinde, internet yoluyla kamuya duyurulacak yetkilendirilmiş yükümlü listesinde yer almayı onaylıyor musunuz?
11. Başvuru Formuna Eklenen Belgeler 
A. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü İçin Verilen Belgeler
1. Adli Sicil Belgeleri
1.1 Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında düzenlenmiş Adli Sicil Belgesi
1.2 Varsa sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için imzalı Beyan Formu
2. Borcu Yoktur Belgeleri
2.1 Vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını, 
yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı
10- Beyan:           
Bu belge ve ek 1/B o, 1/C o ve/veya 1/D o’deki belgeler ile bu belgelere ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru 
olduğunu beyan ederim.:
                  Tarih     Beyan Edenin
 Firma Kaşesi/Kurum Mührü      Adı-Soyadı 
            Unvanı
 Değişikliğe İlişkin Notlar:
-Götürü teminat yetkisi talep ediliyorsa veya mevcut sertifika kapsamında bu yetki var olup içeriğinde değişiklik 
yapılmak isteniyorsa Ek-1/B de eklenmelidir.
-Onaylanmış ihracatçı yetkisi talep ediliyorsa veya mevcut sertifika kapsamında bu yetki var olup içeriğinde değişiklik 
yapılmak isteniyorsa Ek-1/C de eklenmelidir. 
-İzinli gönderici yetkisi isteniyorsa veya mevcut sertifika kapsamında bu yetki var olup içeriğinde değişiklik yapılmak 
isteniyorsa Ek-1/D de eklenmelidir.
Ø  Vergi Numarası: 
Ø Ticaret Unvanı:
Ø Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer:
Ø Ticaret Sicil Numarası:
Ø  İzinli Gönderici Yetkisi
Ø İhracatta Yerinde 
Gümrükleme İzni
Ø A.TR Düzenleme Yetkisi Ø Fatura Beyanı/EUR.MED Fatura 
Beyanı Düzenleme Yetkisi
O Evet  O Hayır 
O
O
OT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
8
1. Adli Sicil Belgeleri
1.1 Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış 
ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında düzenlenmiş Adli Sicil Belgesi
1.2 Varsa sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için imzalı Beyan Formu
2. Borcu Yoktur Belgeleri
3. Yeminli Mali Müşavir Raporu
4. ISO 9001 Sertifikası
5. ISO 27001 Sertifikası
6. Soru Formu
7. Diğer (Geçici madde 1/2’de sayılanlar) …………………………………………………………………….
8. Resmi dairelerce yapılan başvurularda yalnızca Başvuru Formu ibraz edilir. 
9.  Sermayesinin tamamı devlete ait KİT ve İDT’ler ile sermayesinin tamamı bir KİT veya İDT’ye ait 
müesseselerce yapılan başvurularda başvuru formu ve Ortaklık ve Sermaye Yapısını Gösterir Belge ibraz edilir.
B. Talep Edilen İzin/Yetkiler İçin Verilen Belgeler
1.Götürü Teminat Yetkisi Başvuru Formu 
2.Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru Formu 
3.Grup İmalatçısı Tespit Formu 
4.İzinli Gönderici Yetkisi Başvuru Formu 
5. Uluslararası Taşımacı Yetki Belgesi 
2.1 Vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını, 
yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı
2.2 SGK prim borcu bulunmadığını gösterir yazı veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını, 
yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı
O
O
O
O
O
O
O
1.1 Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar
1.1.1 Başvuru Türü
Başvuru, yeni başvuru ve belgede değişiklik başvurusu olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Yeni başvuru ilk defa yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alınması için yapılan başvurudur. Belgede değişiklik başvurusu ise mevcut bir yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasında yer alan bilgilerde ve/veya sertifika  kapsamında bulunan izin/yetkilerde değişiklik yapılması için yapılan başvurudur.
Diğer taraftan, mevcut bir sertifikanın kayıp veya zayi olması sebebiyle, kayıp veya  zayi olan sertifikadaki bilgileri birebir içeren yeni bir sertifikanın düzenlenmesi için başvuruda bulunulması da mümkündür.
1.1.2 Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler
Bu başlık altındaki alanlar doldurulurken, unvanı belirtilen firmanın idari 
merkezine ilişkin ticaret sicil gazetesinde yayınlanmış olan verilerin esas alınması T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi gerekmektedir. Faaliyete başlama tarihi kuruluş tarihinden farklı olarak, kurulmuş bir firmanın fiilen ticaret veya imalat işlerini yerine getirmeye başladığı tarihtir. 
Fiilen faaliyette bulunma süresi ise bu tarihten itibaren başlar ve faaliyete ara verilen dönemleri kapsamaz.
1.1.3 Adres Bilgileri
Bu bölümde firmanın idari merkez adresinin yanı sıra faaliyetleri ile ilgili tüm adres bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir. Üretim/imalat, depolama/sevk ve dış ticaret işlemlerine yönelik birden çok tesisin bulunması halinde her birinin ayrı ayrı belirtilmesi gerekir. Bu bölümde yer alan adres türlerinin boş bırakılmaması, var olmayan alanların karşısına “yok” ibaresinin yazılması gerekir.    
2- SORU FORMU/ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
Soru formu Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 2 no.lu ekinde yer almaktadır.
Soru formu, firmalara yol göstermek amacıyla hazırlanan ve firmaların 
yetkilendirilmiş yükümlü olma yeterliliklerine sahip olup olmadıklarını 
değerlendirebilmelerine imkân tanıyan bir öz değerlendirme formudur. Soru formunda yer alan sorulara verilen cevaplar daha sonra yapılacak yerinde incelemede tetkik edilecektir. Soru formunda yer alan hususlar değerlendirilirken, firmalar, kendi durumlarını objektif ve ayrıntılı bir şekilde ve konu ile ilgili yazılı usullerle birlikte fiili uygulamalarının olup olmadığına bakarak ortaya koymalıdır. 
Bu değerlendirme neticesinde, soru formundaki sorulara firmanın gerçek 
durumunu doğru ve eksiksiz yansıtacak şekilde yanıt verilmelidir. Firmaların, yaptıkları öz değerlendirme neticesinde varsa, yetersiz olduklarını tespit ettikleri hususları giderdikten sonra başvurmaları lehlerine olacaktır. Soru formunda yer alan yanıtların doğruluğu gümrük idaresince ayrıca inceleneceğinden gerçeğe aykırı ve yanıltıcı cevap vermekten kaçınılmalıdır. Başvuru yapılırken soru formu 
tam ve eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır. Soru formunun doldurulmasının soruların niteliği nedeniyle uzun sürebileceği gözden kaçırılmamalı ve buna göre bir planlama yapılmalıdır.
Soru formu firmanın ilgili tüm birimlerinden alınacak bilgilerle doldurulmalıdır. 
Form kesinlikle tek bir birim veya tek bir kişinin bilgisine dayanılarak 
doldurulmamalı ve soru formunun doldurulması bir proje olarak görülmelidir.
Soru formundaki sorular EK-7’de yer alan Yerinde İnceleme Değerlendirme 
Formunda yer alan sorularla senkronize haldedir. Yerinde inceleme için gelecek personelimiz soru formunda yer alan cevaplarınızı temel alarak yerinde incelemesine başlayacak ve anılan formda yer alan “değerlendirme önerileri” doğrultusunda incelemesine devam edecektir.
Soru formunun cevaplanması suretiyle verilen bilgiler kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ve form başvuru alındıktan sonra Bölge Müdürlüğü tarafından “hizmete özel” ibaresi ile damgalanacaktır.
3-ADLİ SİCİL BELGELERİ/BEYAN FORMLARI
Başvuru dosyasında aşağıdaki kişilerin adli sicil belgelerinin yer alması gereklidir:
• Şirketin yönetim kurulu üyeleri
• Limited şirketlerde yönetim kurulu olmadığından şirket müdürlerinin adli sicil belgeleri aranacaktır.
• Şirketin sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip gerçek kişiler
• Şirketi gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili gerçek kişiler
• Şirketin gümrük ve dış ticaret işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden bağımsız gümrük müşavirleri için adli sicil belgesi gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.
Adli sicil belgeleri asıl nüsha olmalıdır. 
Adli sicil belgeleri başvuru tarihinden geriye dönük en geç 2 ay içinde alınmış olmalıdır.
Adli sicil belgeleri resmi kuruma verilmek üzere ve adli sicil arşiv kayıtlarını da gösterecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil arşiv kayıtlarını içermeyen belgeler kabul edilmeyecektir.
Şirketin yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarından yabancı uyruklu olan ve aynı zamanda sürekli olarak yurt dışında ikamet eden gerçek kişiler için, adli sicil belgesi yerine bir örneği aşağıda yer alan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 3 no.lu ekine uygun beyan formlarının eklenmesi gerekmektedir.
Yurt dışında ikamet eden T.C. uyruklu kişiler ile Türkiye’de ikamet eden yabacı  uyruklu kişiler için düzenlenen beyan formları kabul edilmeyecektir, bu kişiler için yukarıda belirtilen özelliklerde adli sicil belgesi alınması zorunludur.
Beyan formları, şirket yönetim kurulu başkanı veya ait olduğu şahıslar tarafından imzalanmalıdır. Bu kişiler dışında şirketin diğer imza yetkililerince imzalanan beyan formları geçersizdir.
4- ŞİRKETİN KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU BULUNMADIĞINI  GÖSTERİR “İHALE KONUSU OLMAYAN İŞLERLE İLGİLİ E-BORCU YOKTUR BELGESİ”  YA DA SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN İLGİLİ BİRİMLERİNDEN ALINMIŞ “BORCU YOKTUR YAZISI” BEYAN FORMU BEYANA KONU KİŞİNİN
Adı ve Soyadı
Unvanı
Uyruğu
Adresi
Doğum Tarihi ve Yeri
Anne Adı
Baba Adı
Pasaport Tarihi ve No.
Başvuru sahibi kişinin
BEYANA KONU KİŞİNİN
Ticari Unvanı
Vergi No. su
5237 sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan; uluslararası suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları, gümrük kaçakçılığı veya gümrük kaçakçılığına teşebbüs suçları, petrol kaçakçılığı suçları, uyuşturucu kaçakçılığı suçları, haksız mal edinme suçlarından, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin mevzuat hükümleri uyarınca ceza almamış olduğumu/olduğunu, aksine bir durumun tespit edilmesi halinde doğacak tüm hukuki sonuçları kabul edeceğimi beyan ederim.
Tarih:
Beyan Edenin:
Adı-Soyadı:
Unvanı:
İmza:
Sermayedarı/Ortağı
(%10’dan fazla paya sahip) O
Sermayedarı/Ortağı
(%10’dan fazla paya sahip) O
Sermayedarı/Ortağı
(%10’dan fazla paya sahip) OT.C.
Bu belge, tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi numarasını, ilgili kurumca 
elektronik ortamda üretilen barkod ve referans numarasını, belgenin internet ortamında alındığı tarihi, saati ve sorgulamanın Türkiye genelinde yapıldığına ilişkin bilgileri gösteren “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi” olmak zorundadır. 
“İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi” üzerindeki bar-kod numarası http://uyg.sgk.gov.tr/EBorcuYoktur5510/amp/EBYkontrol adresinde 
yer alan “Barkod Numarası” alanına girilerek söz konusu belgenin geçerliliğinin  …………….………… SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE Konu:  Sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının yetkilendirilmiş yükümlü sertifika başvurusu kapsamında bildirilmesi
………………………………………………………………………… adresinde faaliyet gösteren işyerimiz, Müdürlüğünüzün 
…………………………………..…sicil sayılı dosyasında işlem görmektedir.
“Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” almak amacıyla ……………………........ Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik 
prim borcumuz bulunup bulunmadığının tarafımıza bildirilmesini,
Arz ederim. (……/….../20….)
        Unvan/Adı-Soyadı/İmza
Aynı Unvan/Adı Soyadı İle Tescil Edilmiş Diğer İşyerlerinin Sicil Numaraları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Aracısı Olunan İşyerlerinin Sicil Numaraları
1
2
5
6
9
10
Ortağı Olunan İşyerlerinin Sicil Numaraları
1
2
5
6
9
10
Üst Düzey Yöneticisi Olunan İşyerlerinin Sicil Numaraları
1
2
5
6
9
10
Gerçek Kişi İşverenler İçin Bağ-No:…………………………………………………
Tüzel Kişi İşverenler İçin Emekli Sandığı No:…………………………….………….T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi kontrol edilmesi gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak “Borcu Yoktur Yazısı” ibraz edilmesi halinde, söz konusu belgenin Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 4 no.lu ekinde yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınan yazı aslı olması gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak “Borcu Yoktur Yazısı” asıl nüsha olmalıdır.
Söz konusu belgeler, başvuru tarihinden geriye dönük en geç 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır.
Henüz vadesi gelmemiş sosyal güvenlik prim borçları ile Sosyal Güvenlik 
Mevzuatı uyarınca verilmiş idari para cezalarına ilişkin borçlar yetkilendirilmiş 
yükümlü sertifikası başvuruları için engel teşkil etmez.
Taksitlendirilmiş olup ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunca taksitlerin düzenli bir şekilde ödenmekte olduğu belirtilen sosyal güvenlik prim borçları yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları için engel teşkil etmez.
Dolayısıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmakla birlikte, bu borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslının getirilmesi halinde bu yazılar uyarınca işlem yapılması mümkündür.
5- ŞİRKETİN VERGİ MEVZUATI GEREĞİNCE KESİNLEŞMİŞ VERGİ BORCU BULUNMADIĞINI GÖSTERİR YAZI
Söz konusu yazı, başvuru tarihinden geriye dönük en geç 2 ay içinde ve bağlı bulunulan vergi dairesinden alınmış olmalıdır. 
Söz konusu yazı asıl nüsha ve ilgili vergi dairesinden onaylı olmalıdır. 
Söz konusu yazıda kişinin bağlı bulunduğu vergi dairesine nakil geldiği ve önceki borçlarının nakil gelinen vergi dairesi/dairelerinden sorulması gerektiğinin belirtilmesi halinde, nakil gelinen vergi dairesi/dairelerinden alınmış ve kişinin kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazının da başvuru dosyasında bulunması gerekmektedir.    T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
Henüz vadesi gelmemiş borçlar ile mahsup talepli veya teminata bağlanmış 
borçlar ile taksitlendirilmiş olup ilgili vergi dairesince taksitlerin düzenli bir 
şekilde ödenmekte olduğu belirtilen vergi borçları yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları için engel teşkil etmez.
Dolayısıyla, kesinleşmiş vergi borcu bulunmakla birlikte, bu borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslının getirilmesi halinde bu yazılar uyarınca işlem yapılması mümkündür.
6- MALİ YAPIYA İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU
Mali yapıya ilişkin YMM raporu, yeminli mali müşavir tarafından, şirketin son 3 yılı esas alınarak ve mali tabloları incelenerek, karşılaştırmalı olarak Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 5 no.lu ekine uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.
Üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan kişilerin mali yapısı, yeminli mali müşavir tarafından mevcut veriler incelenerek rapora bağlanmış olmalıdır.
Rapor yeminli mali müşavir tarafından ıslak mühürle onaylanmış olmalıdır.
Kurumlar vergisi tasdik raporları kabul edilmemektedir.
7- ISO 9001 VE ISO 27001 SERTİFİKALARI
ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları, Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı 
tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları (örneğin Türkiye’de Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenmiş olmalıdır.
Bu sertifikalar ilgili akreditasyon kurumunun markasını taşımalıdır.
ISO 9001ve ISO 27001 sertifikalarının en güncel versiyonları ibraz edilmelidir. 
Örneğin, bu Rehberin yayınlandığı tarih itibariyle ISO 9001:2008 ile ISO 
27001:2005 güncel sertifikalardır.
Bu sertifikaların, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru tarihinde 
geçerliliğini koruyor olmaları gerekir.
Bu sertifikaların aslı yerine düzenleyen kuruluş tarafından onaylanmış örneği de ibraz edilebilir.
Bu sertifikalar olmadan yapılacak başvurular incelenmeksizin reddedileceğinden, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için başvuruda bulunulmadan önce bu sertifikalar mutlaka temin edilmiş olmalıdır. 
II- SERTİFİKA KAPSAMI YETKİLER İÇİN BAŞVURULAR
Aşağıda sayılan yetkilerden sertifika kapsamından yararlanılmak istenilmesi halinde, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sırasında ya da sertifika düzenlendikten sonra başvuruda bulunulabilir. 
- Götürü teminat yetkisi
- Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında:
-- İhracatta yerinde gümrükleme izni
-- Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izni
-- Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı 
düzenleme izni
- İzinli gönderici yetkisi
A. GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ BAŞVURUSU
Eğer talep edilen veya sahip olunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 
kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı da isteniliyorsa, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 1/A no.lu Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Formunun yanı sıra 1/B no.lu Götürü Teminat Yetkisi Başvuru Formunun da ibraz edilmesi gerekir. İbraz edilmemesi halinde, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı tanınmayacaktır.
Diğer taraftan, teminat mektubu başvuru sırasında ibraz edilmeyecektir. 
Başvurunun bölge müdürlüğünce kabul edilip Risk Yönetimi ve Kontrol 
Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirme neticesinde, başvuru sahibine 
yetkilendirilmiş yükümlü statüsü almaya hak kazanıldığının bölge müdürlüğünce bildirilmesinden sonra, başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvuru sahibine teminat mektubunun hangi tutarda getirileceği hususunda bildirimde bulunulacaktır. Başvuru sahibinin, istenilen tutardaki teminat mektubunu 30 iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne ibraz etmesi gerekir, aksi takdirde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında götürü teminat yetkisinden faydalanılamayacaktır.
1- GÖTÜRÜ TEMİNAT BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ BAŞVURU FORMU
1-Başvuru Türü
2-Teminat Konusu Toplam Tutar (TL):
3-Teminat Mektubu Bilgileri  
4- İadesi Talep Edilen Teminat Mektubu 
(Bu bölüm yetkinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi veya geri alınmasının istenilmesi durumunda ve teminat mektubunun iadesi talep edildiğinde doldurulmalıdır.)
Bu belge ve eki ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, firmamıza/kurumumuza 
götürü teminat uygulamasından yararlanma izni verilmesi hususunu müsaadelerine arz ederim.
3.1-Götürü Teminat Yetkisi İçin Daha Önce Verilmiş Teminat Mektupları
3.2- Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı (M.D. 32)
1
3.3- Mevcut Götürü 
Teminat Yetkisinin 
Kapsamı
3.4- Talep Edilen Götürü 
Teminat Yetkisinin 
Kapsamı2
Tarih Beyan Edenin 
Firma Kaşesi/Kurum Mührü Adı-Soyadı
Unvanı/İmzası
O Yeni Başvuru
Tarihi
Tarihi
1
2
1
2
O TL
O AVRO
O TL
O AVRO
o GTR1-
ÖTV.IA
o GTR1-
ÖTV.IA
o GTR2-
ÖTV.IA
o GTR2-
ÖTV.IA
o GTR1
o GTR1
o GTR2
o GTR2
O TL
O AVRO
O TL
O AVRO
Sayısı
Sayısı
Tutarı
Tutarı
Banka veya Özel Finans Kuruluşu
Banka veya Özel Finans Kuruluşu
O Güncelleme O Kapsamını DeğiştirmeT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
1.1 Başvuru Türü
Yeni başvuru, güncelleme ve kapsamını değiştirme olmak üzere üç tür başvuru bulunmaktadır. 
- Yeni başvuru ilk defa götürü teminat yetkisi alınması için yapılan başvurudur.
- Güncelleme başvurusu, mevcut götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresinin bitimine bir ay kala yapılan güncelleme veya yetkilendirilmiş yükümlünün unvanının değişmesi ya da mevcut bir teminat mektubunun yerine başka bir teminat mektubunun ibraz edilmek istenmesi nedeniyle yapılan teminat mektubu değişikliğine ilişkin güncellemeyi kapsar. 
- Kapsam değiştirme başvurusu ise, GTR1, GTR2, GTR1-ÖTV.IA, GTR2-ÖTV.IA arasında değişiklik yapılmasını kapsar. 
1.2 Götürü Teminatın Kapsamı
GTR1: Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer  alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi hariç, Dâhilde işleme rejimi dâhil, götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsayan götürü teminat türü. Bu durumda verilecek teminat mektubu tutarı asgari 250.000 Avro, azami 2.000.000 Avrodur. 
GTR2: Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi ve dâhilde işleme rejimi hariç, götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsayan götürü teminat türü. Bu durumda verilecek teminat mektubu tutarı asgari 75.000 Avro, azami 2.000.000 Avrodur.
GTR1-ÖTV.IA: Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi ve dâhilde işleme rejimi dâhil, götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsayan götürü teminat. Bu durumda verilecek teminat mektubu tutarı asgari 250.000 Avro, azami 10.000.000 Avrodur.
GTR2-ÖTV.IA: Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi dahil, dâhilde işleme rejimi hariç, götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergileri kapsayan götürü teminat. Bu durumda verilecek teminat mektubu tutarı asgari 75.000 Avro, azami 10.000.000 Avrodur.
 
2- GÖTÜRÜ TEMİNAT BAŞVURUSUNA EKLENECEK DİĞER BELGELER
Götürü teminat başvurularında Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması 
Yönetmeliği’nin 1/A ve 1/B no.lu eklerinde yer alan başvuru formlarının yanı sıra;  
-Kapsam değişikliği başvurularında götürü teminat yetkisinin ÖTV.1A türünü de kapsaması isteniliyorsa, vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair yazı da eklenir.
-Yetkilendirilmiş yükümlünün unvanının değişmesi ya da mevcut bir teminat 
mektubunun yerine başka bir teminat mektubunun ibraz edilmek istenmesi 
halinde, aşağıdaki örneğe uygun, banka veya özel finans kuruluşlarından 
alınacak teminat mektubu da eklenir. 
Götürü Teminat İçin Banka veya Özel Finans Kuruluşlarından Alınacak Teminat 
Mektubu Örneği:
Yukarıdaki örneğe uygun teminat mektubu, götürü teminat yetkisi için 
yapılan yeni başvurularda veya güncellemelerde farklı tutarda yeni bir teminat 
mektubunun veya ek teminat mektubunun ibrazının gümrük idaresi tarafından 
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
      ANKARA
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda yapılan götürü teminat konusu 
her türlü gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen veya tamamen 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
.’dan tahsili gereken ………………………………………………. 
(yazıyla………………………………………………………………………..) AVRO/
TL’yi gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka 
bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve 
bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi 
gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde 
ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz ödeyeceğimizi, teminat 
veren …………………………………………………..’nın kurumu temsil ve ilzama 
yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.
Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
19
istenildiğinde ve gerekli görülen diğer hallerde de temin edilerek gümrük 
idaresine verilir. 
B. ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ KAPSAMI İZİN BAŞVURULARI
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamında onaylanmış ihracatçı yetkisi de 
istenilebilir. Onaylanmış ihracatçı yetkisi üç tür izinden oluşmaktadır. Bunlardan 
yalnızca biri için başvuruda bulunulabileceği gibi tümü için de başvuruda 
bulunulabilir.
Bu izinler şunlardır;
- İhracatta yerinde gümrükleme izni
- Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izni
- Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı 
düzenleme izni
Onaylanmış ihracatçı yetkisi için yapılan başvurularda, Gümrük İşlemlerinin 
Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 1/A no.lu Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası 
Başvuru Formunun yanı sıra 1/C no.lu Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru 
Formunun da doldurulması gerekir.
1- BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Başvuru formu dört ana bölümden oluşmakta olup onaylanmış ihracatçı yetkisi 
kapsamında talep edilen izne bağlı olarak I, II veya III no.lu bölümler doldurulur 
ve mutlaka IV no.lu “Beyan” bölümü doldurularak imzalanır. 
1.1 Yetki Kapsamında İstenilen İzinler
1.1.1 İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni 
Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme izninin 
talep edilmesi halinde, 1/C no.lu başvuru formunun I. no.lu aşağıdaki bölümün 
ve IV no.lu “Beyan” bölümünün doldurulması gerekir. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
20
I. İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ (Bu kısım izin istenmiyorsa boş bırakılacaktır.) 
Unvanı Vergi Numarası Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası Tarihi Ve Sayısı
2.1. Grup İmalatçısının 
2. Başvuru Sahibi Grup İhracatçısıysa İzin Kapsamında Kullanılmak İstenilen 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip Grup İmalatçısının Tesisleri
Unvanı Vergi Numarası Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası Tarihi Ve Sayısı
2.2 Grup İmalatçısının 
(2’den fazla grup imalatçısı varsa, her bir grup imalatçısı için aynı formatta satırlar ilave edilir.)
İzin kapsamına tesis eklenmesi 
Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.1 İzin Kapsamı Tesisler
IV. BEYAN
1.
2.
3.
...
İzin kapsamına tesis eklenmesi 
Tesisin adı Tesisin açık adresi
2.1.1 İzin Kapsamı Tesisler
1.
2.
3.
...
İzin kapsamına tesis eklenmesi 
Tesisin adı Tesisin açık adresi
2.2.1 İzin Kapsamı Tesisler
1.
2.
3.
...
İzin kapsamına tesis eklenmesi 
Bu belge ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, firmamızın/kurumumuzun onaylanmış 
ihracatçı yetkisi kapsamının talebimiz doğrultusunda değiştirilmesini arz ederim.
Tesisin adı Tesisin açık adresi
3. İzin Kapsamında Bulunan Tesisin İzin Kapsamından Çıkarılması
1.
2.
3.
...T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
21
a) İzin Kapsamında Kullanılmak İstenilen Başvuru Sahibine Ait Tesisler
İhracatta yerinde gümrükleme izni için ilk kez başvuruda bulunulması veya 
sahip olunan ihracatta yerinde gümrükleme izninde belirtilmiş tesislerin dışında 
başka bir tesiste ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak 
istenilmesi halinde, “İzin kapsamına tesis eklenmesi” kutucuğu işaretlenerek bu 
tesisin adı ve açık adresi belirtilmek suretiyle izin kapsamına dâhil edilmesi talep 
edilir.
İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında bulunan tesislerin artık 
kullanılmayacak olması veya bu tesislerin taşımaları gereken koşulları kaybetmiş 
olması halinde, “İzin kapsamında bulunan tesisin izin kapsamından çıkarılması” 
kutucuğu işaretlenerek bu tesisin adı ve açık adresi belirtilmek suretiyle izin 
kapsamından çıkarılması talep edilir. 
Başvuru sahibi bu kısımda ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında 
işlem yapmak istediği kendisine ait olan depo, yükleme yeri, fabrika sahası gibi 
tesislerini açık adresleriyle birlikte belirtir. 
b) Başvuru Sahibi Grup İhracatçısıysa İzin Kapsamında Kullanılmak İstenilen 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip Grup İmalatçısının Tesisleri
Bu kısım yalnızca grup ihracatçıları tarafından doldurulur ve grup ihracatçısının 
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi grup imalatçılarına ait olan ve ihracatta 
yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak istenilen depo, yükleme 
yeri, fabrika sahası gibi tesisler açık adresleriyle birlikte belirtilir. 
Grup imalatçısının unvanı ve vergi no.su ile o imalatçıya ait yetkilendirilmiş 
yükümlü sertifikasının başlangıç tarihi ve sayısına ilişkin bilgiler girildikten 
sonra o imalatçıya ait olan ve izin kapsamında kullanılmak istenilen tesisler açık 
adresleriyle birlikte ayrı ayrı belirtilir.  Grup ihracatçısı tarafından, birden çok grup 
imalatçısının tesislerinin izin kapsamında kullanılmak istenilmesi halinde, her 
bir grup imalatçısına ait bilgiler ve bu imalatçılara ait olan ve izin kapsamında 
kullanılmak istenilen tesisler ayrı ayrı belirtilir. 
Tarih:
Firma Kaşesi / Kurum Mührü
Beyan Edenin 
Adı-Soyadı:
Unvanı:
İmzası:T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
22
1.2 Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Düzenleme ve Vize Etme İzni
Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında basitleştirilmiş işlem kapsamında 
A.TR düzenleme ve vize etme izninin talep edilmesi halinde, 1/C no.lu 
başvuru formunun II. no.lu aşağıdaki bölümün ve IV no.lu “Beyan” bölümünün 
doldurulması gerekir. 
2.1 no.lu kısımda yer alan istatistikî bilgiler doldurulurken başvuru yılından bir 
önceki takvim yılının veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk günden geriye 
dönük on iki aylık döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilir. Örneğin, 
başvurunun kayda alındığı tarih 15 Ekim 2012 ise, başlangıç ve bitiş tarihleri 
tercihe bağlı olarak 1/1/2011-31/12/2011 veya 1/10/2011-1/10/2012 şeklindeki 
iki dönemden biri seçilerek belirtilir. 
Belirtilen bu dönem içerisinde kullanılmış olan A.TR Dolaşım Belgelerinin sayı 
ve tarihleri ile bu A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin ihracat beyannamelerinin 
II. A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİ BAKANLIKÇA YETKİ VERİLEN KİŞİ VE KURULUŞ TARAFINDAN 
DÜZENLEME VE VİZE İŞLEMİ İÇİN GÜMRÜK İDARELERİNE İBRAZ EDİLME ZORUNLULUĞU 
OLMAKSIZIN DÜZENLEYEBİLME İZNİ
(Bu kısım izin istenmiyorsa boş bırakılacaktır.)
12 Aylık Dönem   -  Başlangıç tarihi …./…./20..      Bitiş tarihi …/…/20..
A.TR Dolaşım Belgesi
Tarih Sayı Tarih Sayı
Sıra no İhracat Beyannamesi İhracat Yapılan Ülke
2.1. İstatistiki Bilgiler
IV. BEYAN
Bu belge ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, firmamızın/kurumumuzun onaylanmış 
ihracatçı yetkisi kapsamının talebimiz doğrultusunda değiştirilmesini arz ederim.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
...
Tarih:
Firma Kaşesi / Kurum Mührü
Beyan Edenin 
Adı-Soyadı:
Unvanı:
İmzası:T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
23
sayı, tarihleri ve ihracat yapılan ülke bu kısımda A.TR Dolaşım Belgelerinin tarih 
sırasına göre yazılır.  
1.3 Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı/EUR.MED Fatura Beyanı 
Düzenleme İzni
Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında eşyanın kıymetine bakılmaksızın 
fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı düzenleme izninin talep edilmesi halinde, 
1/C no.lu başvuru formunun III. no.lu aşağıdaki bölümünün ve IV no.lu “Beyan” 
bölümünün doldurulması gerekir.
3.1 no.lu kısımda bu izin kapsamında ihracatı yapılmak istenilen eşyanın ticari 
ismi, tarife pozisyonu ve ihraç edileceği ülke veya ülkeler grubu belirtilmelidir.
3.2 no.lu kısımda yer alan istatistikî bilgiler doldurulurken başvuru yılından bir 
önceki takvim yılının veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk günden geriye 
III. SERBEST TİCARET ANLAŞMASI YAPILAN ÜLKE VEYA ÜLKE GRUPLARIYLA TERCİHLİ TİCARETTE, 
TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TARIM ÜRÜNLERİNİN TERCİHLİ TİCARETİNDE VE ÜLKEMİZ 
TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ REJİMİ KAPSAMINDA 
GERÇEKLEŞTİRİLEN TERCİHLİ TİCARETTE EŞYANIN KIYMETİNE BAKILMAKSIZIN FATURA BEYANI VEYA
 EUR.MED FATURA BEYANI  DÜZENLEYEBİLME İZNİ
(İzin istenmiyorsa bu kısım boş bırakılacaktır) 
(Madde 18 ve 69 hükümleri çerçevesinde izin kapsamında değişiklik yapılmak isteniyorsa Tablo 1 doldurulmalıdır)
Ticari İsmi
İhraç Edileceği Ülke veya Ülkeler Grubu
Tarife Pozisyonu
3.1. Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında İhracatı Yapılmak İstenen Eşyanın
3.2 İstatistiki Bilgiler
12 Aylık Dönem   -  Başlangıç tarihi …./…./20..      Bitiş tarihi …/…/20..
Sıra No EUR.1/EUR.MED 
Dolaşım Sertifikası
İhracat 
Beyannamesi
İhracatın Yapıldığı 
Gümrük İdaresi
İhracatı Yapılan 
Eşyanın GTİP’i
İhracat’ın Yapıldığı 
Ülke/Ülke Grubu
1.
2.
3.
...
IV. BEYAN
Bu belge ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, firmamızın/kurumumuzun onaylanmış 
ihracatçı yetkisi kapsamının talebimiz doğrultusunda değiştirilmesini arz ederim.
Tarih:
Firma Kaşesi / Kurum Mührü
Beyan Edenin 
Adı-Soyadı:
Unvanı:
İmzası:
Tarih Sayı Tarih SayıT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
24
dönük on iki aylık döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilir. Örneğin, 
başvurunun kayda alındığı tarih 15 Ekim 2012 ise, başlangıç ve bitiş tarihleri 
tercihe bağlı olarak 1/1/2011-31/12/2011 veya 1/10/2011-1/10/2012 şeklindeki 
iki dönemden biri seçilerek belirtilir. 
Belirtilen bu dönem içerisinde kullanılmış olan EUR.1/EUR.MED Dolaşım 
Belgelerinin sayı ve tarihleri ile bu EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerine ilişkin 
ihracat beyannamelerinin sayı, tarihleri, ihracatın yapıldığı gümrük idaresi, 
ihracatı yapılan eşyanın GTİP’i ve ihracat yapılan ülke/ülke grupları bu kısımda 
EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin tarih sırasına göre yazılır.  
1.3.1 Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura 
Beyanı  Düzenleyebilme İzninin Değiştirilmesi
İzin kapsamındaki eşyanın başka bir eşya ile değiştirilmek istenmesi, izin 
kapsamındaki eşyaya ilaveten yeni bir eşyanın daha izin kapsamına alınmak 
istenmesi, ihracatın yapıldığı ülkenin/ülke grubunun değiştirilmek istenmesi 
ya da ihracatın yapıldığı ülkeye/ülke grubuna ilaveten başka bir ülke/ülke 
grubu eklenmek istenmesi halinde, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması 
Yönetmeliği’nin 1/A no.lu eki ile birlikte 1/C no.lu ekinde yer alan Tablo 1’in 
doldurulması gerekir. 
Tablo 1
FATURA BEYANI DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ONAYLANMIŞ 
İHRACATÇI YETKİSİ DEĞİŞİKLİK BAŞVURU FORMU
Onaylanmış İhracatçı Unvanı
Ticari İsmi
Onaylanmış İhracatçı Yetki Numarası
İhraç Edildiği Ülke veya Ülkeler Grubu
1. Onaylanmış İhracatçıya İlişkin Bilgiler 
2. Mevcut Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında İhracatı Yapılan Eşya
3. Değişikliğin Kapsamı
3.1 Mevcut Yetki Kapsamındaki Eşyanın 
İhracatının Yapılmaya Devam Edilip 
Edilmeyeceği
Evet Hayır
(Hayır seçilmişse aşağıdaki soru boş 
bırakılacaktır.)
3.2 Mevcut Yetki Kapsamındaki Eşyanın 
İhracatının Yapıldığı Ülke veya Ülke 
Grubunda Değişiklik İstenip İstenmediği
Evet
(Evet işaretlenmişse, ihracat yapılmak istenen ülke 
veya ülke grubunu belirtiniz)
……………………….
………………………..
Hayır
3.3 Mevcut Onaylanmış İhracatçı Yetkisi 
Kapsamındaki Eşyadan Farklı Bir Eşya 
Yetki Kapsamına Alınmak İsteniyorsa
Ticari İsmi
Tarife Pozisyonu
İhraç Edildiği Ülke veya İhraç Edileceği  Ülkeler GrubuT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
25
C. İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ BAŞVURUSU
Eğer talep edilen veya sahip olunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 
kapsamında izinli gönderici yetkisi de isteniliyorsa Gümrük İşlemlerinin 
Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 1/A no.lu Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası 
Başvuru Formunun yanı sıra 1/D no.lu ekinde yer alan İzinli Gönderici Yetkisi 
Başvuru Formunun da başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekir.  İbraz edilmemesi 
halinde, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında izinli gönderici 
uygulamasından yararlanma hakkı tanınmayacaktır.
1- BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ BAŞVURU FORMU
EK-1/D
1.2. Yetki kapsamında bulunan tesisin yetki kapsamından çıkarılması
2. Sahip Olunan Teminat 
3. Uluslararası Taşımacı Yetki Belgesi 
(Bir örneği eke konulacaktır.)
1.1. Yetki kapsamına tesis eklenmesi 
Tesisin adı Tesisin açık adresi
1. Yetki Kapsamı Tesisler
IV. BEYAN
1.
2.
3.
...
Tesisin açık adresi
Teminattan Vazgeçme
Tesisin adı
Kapsamlı Teminat   
1.
Kapsamlı Teminat Yüksek Kaçakçılık Riski İçeren 
Eşya’yı Kapsıyor Mu? 
Evet      Hayır
2.
3.
...
Bu belge ve eki belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.
Tarih:
Firma Kaşesi / Kurum Mührü
Beyan Edenin 
Adı-Soyadı:
Unvanı:
İmzası:T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
26
1.1 İzin Kapsamında Kullanılmak İstenilen Başvuru Sahibine Ait Tesisler
İzinli gönderici yetkisi için ilk kez başvuruda bulunulması veya sahip olunan izinli 
gönderici yetkisinde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste izinli gönderici 
yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, “Yetki kapsamına tesis 
eklenmesi” kutucuğu işaretlenerek bu tesisin adı ve açık adresi belirtilmek 
suretiyle izin kapsamına dahil edilmesi talep edilir.
İzinli gönderici yetkisi kapsamında bulunan tesislerin artık kullanılmayacak 
olması veya bu tesislerin taşımaları gereken koşulları kaybetmiş olması halinde 
“Yetki kapsamında bulunan tesisin yetki kapsamından çıkarılması” kutucuğu 
işaretlenerek bu tesisin adı ve açık adresi belirtilmek suretiyle izin kapsamından 
çıkarılması talep edilir. 
Başvuru sahibi bu kısımda, izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapmak 
istediği kendisine ait olan depo, yükleme yeri, fabrika sahası gibi tesislerini açık 
adresleriyle birlikte belirtir. 
2- İZİNLİ GÖNDERİCİ BAŞVURUSUNA EKLENECEK DİĞER BELGELER
İzinli gönderici yetkisi başvurularında Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması 
Yönetmeliği’nin 1/A ve 1/D no.lu eklerinde yer alan başvuru formlarının yanı sıra 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı 
yetki belgesi de ibraz edilir. 
Ayrıca, İzinli gönderici yetkisi alınabilmesi için başvuru sahibinin aşağıdaki 
izinlerden birine sahip olması gerekir.
-Kapsamlı Teminat
-Teminattan Vazgeçme
Diğer taraftan, izinli gönderici yetkisi kapsamında 20 Mayıs 1987 tarihli Ortak 
Transit Rejimine İlişkin Sözleşme Ek I, İlave I’de yer alan eşya ile Gümrük 
Yönetmeliği Ek-33’te yer alan yüksek kaçakçılık riski içeren eşyanın taşınabilmesi 
için başvuru sahibinin yüksek kaçakçılık riski içeren eşyayı da kapsayan kapsamlı 
teminat sertifikasına sahip olması gerekir. Bu izne sahip olunduğu durumlarda 
ilgili kutucuğun işaretlenmesi gerekir.T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
27
III. DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR
A. BAŞVURU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1- Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmuş ve yetkili kişi/kişilerce imzalanmış 
olmalıdır.
2- Başvuru mutlaka şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı olunan yere göre 
belirlenmiş yetkili bölge müdürlüğüne yapılmış olmalıdır.
3-Yetkilendirilmiş yükümlü başvurusunda bulunmadan önce ISO 9001 VE ISO 
27001 sertifikaları mutlaka temin edilmiş olmalıdır. 
Yukarıda sayılan hususlara dikkat edilmeden yapılan başvurular başvurunun 
reddi ile sonuçlanır. Başvurunun reddinden sonra yapılacak başvurular yeni bir 
başvuru olarak değerlendirilecektir ve adli sicil belgesi ve vergi borcu yoktur 
gibi başvuru tarihinden belirli bir süre önce alınmış olması gereken belgelerden 
süresi dolanların yeniden temin edilmesi istenecektir.
B. BAŞVURU YAPILDIKTAN SONRA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1- ÖN İNCELEME AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Eksik, güncel olmayan, aranan niteliklere uygun olmayan veya geçerliliği 
bulunmayan belgeler ile başvuru yapılmış olması ya da başvuru için aranan 
belgelerden bir veya daha fazlasının ibraz edilmemiş olması halinde, söz 
konusu eksikliği tamamlamak üzere başvuru sahibine azami 30 işgünü süre 
tanınmaktadır. 
Eksikliklerin tamamlanmasında bu sürenin aşılmamasına dikkat edilmelidir. 
Bu süreden sonra tamamlanacak eksiklikler kabul edilmeyecek ve başvuru 
reddedilecektir. Başvurunun reddinden sonra yapılacak başvurular yeni bir 
başvuru olarak değerlendirilecektir ve adli sicil belgesi ve vergi borcu yoktur 
gibi başvuru tarihinden belirli bir süre önce alınmış olması gereken belgelerden 
süresi dolanların yeniden temin edilmesi istenecektir.
- Vergi borcu yoktur yazısı, başvuru tarihinden geriye dönük en geç 2 ay içinde ve 
bağlı bulunulan vergi dairesinden alınmış olmalıdır.
-  SGK borcu yoktur yazısı, başvuru tarihinden geriye dönük en geç 1 ay içerisinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
28
alınmış olmalıdır.
- Adli sicil belgeleri başvuru tarihinden geriye dönük en geç 2 ay içinde alınmış 
olmalıdır.
Başvuru sahibine bildirilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderildiğinin 
bölge müdürlüğüne bildirilmesine rağmen bu eksikliklerin giderilmediğinin 
yapılan ön inceleme neticesinde tespit edilmesi halinde ise başvuru 
reddedilecektir. Ek sürenin bitiminden sonra yapılacak başvurular ise yeni bir 
başvuru gibi değerlendirilecektir.
Başvuru formunda belirtilen irtibat kişileriyle gerekli görüldüğünde iletişimde 
bulunulması gerekebilir. Bu nedenle, söz konusu kişilerin ulaşılabilir olması ve 
bu kişilere ait elektronik posta adresleri ile kurumun elektronik posta adresinin 
düzenli olarak kontrol ediliyor olması özellikle başvuruların daha hızlı bir şekilde 
değerlendirilebilmesi için gereklidir. 
2- YERİNDE İNCELEME AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Yapılan ön inceleme neticesinde yerinde inceleme başlatılması için yeterli 
bulunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sahiplerinin tesislerinde 
Bakanlıkça görevlendirilecek sonradan kontrol görevlisi tarafından inceleme 
gerçekleştirilecektir.
Bu inceleme sırasında, firmanın gümrük ve ticaret işlemleri ile ilgili her türlü 
defter ve kayıtları ile üretim sahası, depolama ve sevkiyat alanları gibi fiziki 
ortamları yetkilendirilmiş yükümlü olabilmek için aranan koşulların karşılanıp 
karşılanmadığının tespiti amacıyla ayrıntılı incelemeye tabi tutulur.  
Yapılacak bu inceleme sırasında,  sonradan kontrol yetkilisinin isteyeceği her 
türlü bilgi ve belgenin sunulması, fiziki ve elektronik ortamlara her türlü erişim 
hakkının sağlanması, denetim elemanına çalışabileceği uygun bir yer tahsis 
edilerek yardımcı olacak en az bir personelin görevlendirilmesi, incelenecek yer 
ve birimlerin sorumlularının hazır bulundurulması ve incelemenin hızlı ve sağlıklı 
bir şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olacak diğer kolaylıkların sağlanması ve 
tedbirlerin alınması gerekir. 
İnceleme sırasında sonradan kontrol yetkilisine bu tür kolaylıkların sağlanmaması, 
incelemenin gecikmesine ve gerekli olması halinde de incelemenin sona 
erdirilerek başvurunun reddine yol açabilir. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
29
3- SERTİFİKA ALINDIKTAN SONRA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
3.1 Periyodik Kontroller Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin 
verilmesine ilişkin koşullar ile sertifika kapsamı yetki ve izinler için aranan ek 
koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediği düzenli olarak takip edilir. Bu 
kontroller esnasında, ön inceleme ve yerinde incelemede uygunluğu tespit 
edilen hususların mevcudiyetini koruyup korumadığına bakılır. Bu inceleme, 
örneğin, vergi borcu bulunmadığına ilişkin yazının yenilenmesinin istenilmesini 
kapsayabileceği gibi tesislerdeki güvenlik koşullarının sağlanmaya devam edilip 
edilmediğine bakılmasını da kapsayabilir. 
Ön inceleme ve yerinde inceleme aşamalarında dikkat edilecek hususlara 
yapılacak periyodik kontroller sırasında da dikkat edilmelidir. Gümrük 
idaresince istenebilecek bilgi ve belgeler ile gerekli kolaylıkların sağlanmaması 
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının askıya alınmasına yol açabilecektir. 
3.2. Sertifika Kapsamı Bilgilerde Yapılacak Değişikliklerde Dikkat Edilecek 
Hususlar
Sertifikada yer alan bilgilerde yapılabilecek değişiklikler: sertifikada yer alan 
aşağıdaki bilgilerin değiştirilmesi için başvuruda bulunulması halinde, başvuru 
formunun 8.1 no.lu bölümü doldurulur. Aşağıda yer alan bilgilerden birinde 
değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliğe ilişkin kutucuk işaretlenerek 
karşısına güncel bilgiler yazılır. 
- ticaret unvanı
-vergi numarası
-adres
-ticaret siciline kayıtlı bulunulan yer
-ticaret sicil numarası
Ayrıca, Yönetmeliğin 17. maddesi uyarınca söz konusu değişikliğe ilişkin belgeler 
başvuru formuna eklenir.
3.3 Sertifika Kapsamı İzin/Yetkilerde Yapılacak Değişikliklerde Dikkat Edilecek 
HususlarT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
30
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alındıktan sonra bu sertifikaya bağlı olan 
yetkilerin kapsamında değişiklik yapılması veya yeni bir yetkinin sertifika 
kapsamına dâhil edilmesi ya da mevcut bir yetkinin sertifika kapsamından 
çıkarılması talep edilebilir. 
Bu tür değişiklikler için yapılacak başvurularda mutlaka Gümrük İşlemlerinin 
Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 1/A no.lu ekinde yer alan başvuru formu 
kullanılmalıdır. 
Aşağıda sayılan yetki/izinlerden bir veya daha fazlasının sertifika kapsamına 
dâhil edilmesi için başvuruda bulunulması halinde, talep edilen izin/yetki 6 ve 7 
no.lu bölümlerde belirtilerek 8.2 no.lu bölümde yer alan bilgiler doğrultusunda 
gerekli belgeler başvuruya eklenir. 
- Götürü teminat yetkisi
- Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında:
-- İhracatta yerinde gümrükleme izni
-- Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izni
-- Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı/ EUR.MED fatura beyanı 
düzenleme izni
- İzinli gönderici yetkisi
Örnek 1-  Sahip olunan izinli gönderici yetkisi kapsamına yeni bir tesisin ilave 
edilmek istenmesi halinde;
- 1/A no.lu başvuru formunda başvuru türü olarak “sertifikada değişiklik” 
işaretlenerek formun 1 no.lu “Başvuru sahibine ilişkin bilgiler”, 2 no.lu 
“Başvuruyu yapan temsilciye ilişkin bilgiler” ve 4 no.lu “Yetkilendirilmiş yükümlü 
sertifikasına ilişkin bilgiler” kısımları doldurulur. Ayrıca, 8.2 no.lu kısımda yer 
alan “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamı İzin/Yetkilerde Değişiklik” 
kutucuğu ve 8.2.3 no.lu “Sertifika Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin 
Kapsamını Değiştirme Talebi” kutucuğu işaretlenir.
- 1/D no.lu başvuru formunda “Yetki kapsamı tesisler” kısmında “Yetki kapsamına 
tesis eklenmesi” kutucuğu işaretlenerek yetkiye ilave edilmek istenen tesis veya 
tesislere ilişkin bilgiler girilir. 
- Yetki kapsamına ilave edilmek istenen tesislerin emniyet ve güvenlik koşullarına 
ve eşyanın çıkış öncesinde bekletileceği uygun bir güvenli alana sahip olup 
olmadığı açısında yapılacak yerinde inceleme esnasında gümrük idaresince T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
31
istenebilecek bilgi ve belgeler ile incelemenin hızlı ve sağlıklı yapılmasına imkân 
tanıyacak gerekli kolaylıkların sağlanması gerekir. 
Örnek 2- Sahip olunan sertifika kapsamına ihracatta yerinde gümrükleme izninin 
ilave edilmek istenmesi halinde;
- 1/A no.lu başvuru formunda başvuru türü olarak “sertifikada değişiklik” 
işaretlenerek formun 1 no.lu  “Başvuru sahibine ilişkin bilgiler”, 2 no.lu 
“Başvuruyu yapan temsilciye ilişkin bilgiler” ve 4 no.lu “Yetkilendirilmiş yükümlü 
sertifikasına ilişkin bilgiler” kısımları doldurulur. 6 no.lu “Onaylanmış İhracatçı 
Yetkisi Kapsamında Talep Edilen Uygulamalar” bölümünden ihracatta yerinde 
gümrükleme izni seçilerek, 8.2 no.lu kısımda yer alan “Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası Kapsamı İzin/Yetkilerde Değişiklik” kutucuğu ve 8.2.3 no.lu “Sertifika 
Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin Kapsamını Değiştirme Talebi” kutucuğu 
işaretlenir.
- 1/C no.lu başvuru formunun I. No.lu İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Bölümü 
doldurulur. İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak 
istenilen başvuru sahibine ait olan tesislere ilişkin bilgiler, başvuru sahibi 
grup ihracatçısı ise ve yetkilendirilmiş yükümlü olan grup imalatçısına ait tesis 
kullanılmak isteniyorsa, grup imalatçısına ve bu tesislere ilişkin bilgiler girilir. 
- Yetki kapsamında işlem yapılmak istenildiği belirtilen tesislerin emniyet ve 
güvenlik koşullarına ve eşyanın çıkış öncesinde bekletileceği uygun bir güvenli 
alana sahip olup olmadığı açısında yapılacak yerinde inceleme esnasında 
gümrük idaresince istenebilecek bilgi ve belgeler ile incelemenin hızlı ve sağlıklı 
yapılmasına imkân tanıyacak gerekli kolaylıkların sağlanması gerekir.
Örnek 3-  Sahip olunan sertifika kapsamında bulunan basitleştirilmiş işlem 
kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izninin sertifika 
kapsamından çıkarılmasının istenilmesi halinde, 
- 1/A no.lu başvuru formunda başvuru türü olarak “sertifikada değişiklik” 
işaretlenerek formun 1 no.lu  “Başvuru sahibine ilişkin bilgiler”, 2 no.lu “Başvuruyu 
yapan temsilciye ilişkin bilgiler” ve 4 no.lu “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına 
ilişkin bilgiler” kısımları doldurulur. Ayrıca, 8.2 no.lu “Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası Kapsamı İzin/Yetkilerde Değişiklik” kutucuğu ve 8.2.2 no.lu “Sertifika 
Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin Geri Alınması Talebi” kutucuğu işaretlenir.
- Geri alınması talep edilen izin/yetki türü olarak A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme 
ve vize etme izni yazılır ve Onaylanmış İhracatçı (A.TR) yetki numarası yazılır.T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
32
NOTLAR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI
BAŞVURUSU REHBERİ
“Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile bu sertifika kapsamında
yararlanılacak yetkiler için Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılacak
başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar”
T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel MüdürlüğüT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
İçindekiler
SUNUŞ 4
I- YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURUSU 5
A. BAŞVURUYU YAPACAK KİŞİ VE BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER 5
B. YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ BAŞVURU FORMU VE BAŞVURU EKİ BELGELER 5
1- BAŞVURU FORMU 5
2- SORU FORMU/ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU 9
3-ADLİ SİCİL BELGELERİ/BEYAN FORMLARI 10

4- ŞİRKETİN KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU BULUNMADIĞINI
GÖSTERİR “İHALE KONUSU OLMAYAN İŞLERLE İLGİLİ E-BORCU YOKTUR BELGESİ
” YA DA SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN İLGİLİ BİRİMLERİNDEN ALINMIŞ “
BORCU YOKTUR YAZISI” 11
5- ŞİRKETİN VERGİ MEVZUATI GEREĞİNCE KESİNLEŞMİŞ VERGİ BORCU
BULUNMADIĞINI GÖSTERİR YAZI 13
6- MALİ YAPIYA İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU 14
7-ISO 9001 VE ISO 27001 SERTİFİKALARI 14
II- SERTİFİKA KAPSAMI YETKİLER İÇİN BAŞVURULAR 15
A. GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ BAŞVURUSU 15
1- GÖTÜRÜ TEMİNAT BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR 16
2- GÖTÜRÜ TEMİNAT BAŞVURUSUNA EKLENECEK DİĞER BELGELER 18
B. ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ KAPSAMI İZİN BAŞVURULARI 19
1- BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 19
C. İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ BAŞVURUSU 25
1- BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 25T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
2- İZİNLİ GÖNDERİCİ BAŞVURUSUNA EKLENECEK DİĞER BELGELER 26
III. DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR 27
A. BAŞVURU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 27
B. BAŞVURU YAPILDIKTAN SONRA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 27
1- ÖN İNCELEME AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 27
2- YERİNDE İNCELEME AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 28
3- SERTİFİKA ALINDIKTAN SONRA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 29
3.1 Periyodik Kontroller Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 29
3.2. Sertifika Kapsamı Bilgilerde Yapılacak Değişikliklerde Dikkat Edilecek Hususlar 29
3.3 Sertifika Kapsamı İzin/Yetkilerde Yapılacak Değişikliklerde Dikkat Edilecek
Hususlar 29T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
4
GİRİŞ
Bu rehber, 10 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin
Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca yapılacak yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için
gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine yapılacak başvuru konusunda açıklayıcı bilgiler
içermektedir.
Konuyla ilgili olarak www.gtb.gov.tr internet adresinden bilgi alınabilecektir.T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
5
I- YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ
SERTİFİKASI BAŞVURUSU
A. BAŞVURUYU YAPACAK KİŞİ VE BAŞVURUNUN
YAPILACAĞI YER
Başvuru, gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler
dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç
yıldır faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin imza yetkisine sahip yasal
temsilcileri tarafından yapılır (Üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan
firmaların başvuruda bulunmaları mümkün olmakla birlikte, bu firmaların
durumları Bakanlıkça ayrıca değerlendirilir).Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası
başvurusu gümrük müşaviri tarafından yapılamaz.
Başvuru, şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunulan yere en yakın
gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılır.
ÖRNEK 1: Başvuru sahibinin şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı olduğu
yer Manisa ise, buraya en yakın gümrük müdürlüğü Manisa Gümrük Müdürlüğü
olduğundan, başvuru bu gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu Ege Gümrük ve
Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne yapılır.
ÖRNEK 2: Başvuru sahibinin şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı olduğu
yer Çerkezköy ise, buraya en yakın gümrük müdürlüğü Çerkezköy Gümrük
Müdürlüğü olduğundan başvuru bu gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne yapılır.
B. YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ BAŞVURU FORMU VE BAŞVURU
EKİ BELGELER
1- BAŞVURU FORMU
Başvuru formu Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 1/A no.lu
ekinde yer almaktadır.T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
6
YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURU FORMU
Başvuru Kaydına İlişkin Bilgiler (Bu bölüm resmi makamlarca doldurulacaktır.)
Ø Yeni Başvuru Başvuru No:
Ø Sertifikada Değişiklik Başvuru Tarihi:
Başvuruyu Kaydeden Memurun Sicil No:
Başvuru Türü:
1- Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler:
Unvanı:
Firmanın kuruluş tarihi: Faaliyete başlama tarihi:
Fiilen faaliyette bulunulan süre:
..........yıl..........ay
Vergi numarası:
Faaliyette Bulunulan Serbest Bölge:
(Bu kısım yalnızca serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar tarafından doldurulacaktır.)
1.2-Adres Bilgileri: (Şirket merkezi dışındaki adres bilgilerinin aynı olması durumunda "aynı" ibaresi yazılacaktır.)
a. Şirket merkezi adresi:
b. Ana faaliyetin yürütüldüğü adres:
c. Yazışma adresi:
d. Gümrükle ilgili belgelerin tutulduğu adres:
e. Muhasebe kayıtlarının tutulduğu adres:
f. Varsa üretim/imalat yapılan tesislerin adresleri
i.
ii.
iii.
g. Varsa depolama alanlarının adresleri
i.
ii.
iii.
h. Varsa gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü diğer tesislerin adresleri
1.3- İletişim Bilgileri:
Telefon numarası: Faks numarası:
İnternet adresi: e-posta adresi:
2-Başvuruyu Yapan Temsilciye ilişkin Bilgiler:
Adı ve soyadı:
T.C. kimlik no.su:
Unvanı / Görevi:
3-Gerektiğinde Bilgi Alınabilecek Şirket Yetkilileri:
4- Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına İlişkin Bilgiler: (Bu kısım daha önce sertifika alınmışsa doldurulacaktır.)
5.1 Faaliyet Alanı: (Birden çok seçenek işaretlenebilir)
Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası No:
Sertifika Tarihi: Referans No:
Adı ve soyadı: Adı ve soyadı: Adı ve soyadı:
Unvanı / Görevi: Unvanı / Görevi: Unvanı / Görevi:
Telefon numarası: Telefon numarası: Telefon numarası:
e-posta adresi:
Ø İhracatçı Ø İmalatçı Ø İthalatçı
Ø Taşımacı Ø Kamu Kuruluşu Ø Diğer (Belirtiniz) ….………………..
e-posta adresi: e-posta adresi:
Ticaret siciline kayıtlı olduğu yer: Vergi numarası:T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
7
5.2 Faaliyet Gösterilen Sektör:
6-Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında Talep Edilen Uygulamalar: (Birden çok seçenek işaretlenebilir)
7-Talep Edilen Diğer Uygulamalar: (Birden çok seçenek işaretlenebilir)
Ø Götürü Teminat Yetkisi
8-Değişiklik Talebine İlişkin Bilgiler (Bu bölüm mevcut bir sertifika üzerinde yazılı bilgilerde veya sertifika kapsamındaki
izin/yetkilerde değişiklik yapılmak istenilmesi halinde doldurulacaktır)
8.1 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasında Kayıtlı Bilgilerde Değişiklik (Md. 17) Ø
8.2 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamı İzin/Yetkilerde Değişiklik (Md. 18) Ø
8.2.1 Sertifika Kapsamına Yeni İzin/Yetki Ekleme Talebi Ø
(Sertifika kapsamına ilave edilmesi talep edilen izin/yetki 6 ve 7 no.lu bölümlerde işaretlenmek suretiyle belirtilmelidir.)
8.2.2 Sertifika Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin Geri Alınması Talebi Ø
Geri alınması talep edilen izin/yetki türü: .......................................................
Geri alınması talep edilen izinin/yetkinin numarası: .............................................
8.2.3 Sertifika Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin Kapsamını Değiştirme Talebi Ø
9- Sertifikayı almaya hak kazanmanız halinde, internet yoluyla kamuya duyurulacak
yetkilendirilmiş yükümlü listesinde yer almayı onaylıyor musunuz?
11. Başvuru Formuna Eklenen Belgeler
A. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü İçin Verilen Belgeler
1. Adli Sicil Belgeleri
1.1 Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış
ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında düzenlenmiş Adli Sicil Belgesi
1.2 Varsa sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için imzalı Beyan Formu
2. Borcu Yoktur Belgeleri
2.1 Vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını,
yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı
10- Beyan:
Bu belge ve ek 1/B o, 1/C o ve/veya 1/D o’deki belgeler ile bu belgelere ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru
olduğunu beyan ederim.:
Tarih Beyan Edenin
Firma Kaşesi/Kurum Mührü Adı-Soyadı
Unvanı
Değişikliğe İlişkin Notlar:
-Götürü teminat yetkisi talep ediliyorsa veya mevcut sertifika kapsamında bu yetki var olup içeriğinde değişiklik
yapılmak isteniyorsa Ek-1/B de eklenmelidir.
-Onaylanmış ihracatçı yetkisi talep ediliyorsa veya mevcut sertifika kapsamında bu yetki var olup içeriğinde değişiklik
yapılmak isteniyorsa Ek-1/C de eklenmelidir.
-İzinli gönderici yetkisi isteniyorsa veya mevcut sertifika kapsamında bu yetki var olup içeriğinde değişiklik yapılmak
isteniyorsa Ek-1/D de eklenmelidir.
Ø Vergi Numarası:
Ø Ticaret Unvanı:
Ø Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer:
Ø Ticaret Sicil Numarası:
Ø İzinli Gönderici Yetkisi
Ø İhracatta Yerinde
Gümrükleme İzni
Ø A.TR Düzenleme Yetkisi Ø Fatura Beyanı/EUR.MED Fatura
Beyanı Düzenleme Yetkisi
O Evet O Hayır
O
O
OT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
8
1. Adli Sicil Belgeleri
1.1 Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış
ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında düzenlenmiş Adli Sicil Belgesi
1.2 Varsa sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için imzalı Beyan Formu
2. Borcu Yoktur Belgeleri
3. Yeminli Mali Müşavir Raporu
4. ISO 9001 Sertifikası
5. ISO 27001 Sertifikası
6. Soru Formu
7. Diğer (Geçici madde 1/2’de sayılanlar) …………………………………………………………………….
8. Resmi dairelerce yapılan başvurularda yalnızca Başvuru Formu ibraz edilir.
9. Sermayesinin tamamı devlete ait KİT ve İDT’ler ile sermayesinin tamamı bir KİT veya İDT’ye ait
müesseselerce yapılan başvurularda başvuru formu ve Ortaklık ve Sermaye Yapısını Gösterir Belge ibraz edilir.
B. Talep Edilen İzin/Yetkiler İçin Verilen Belgeler
1.Götürü Teminat Yetkisi Başvuru Formu
2.Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru Formu
3.Grup İmalatçısı Tespit Formu
4.İzinli Gönderici Yetkisi Başvuru Formu
5. Uluslararası Taşımacı Yetki Belgesi
2.1 Vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını,
yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı
2.2 SGK prim borcu bulunmadığını gösterir yazı veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını,
yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1.1 Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar
1.1.1 Başvuru Türü
Başvuru, yeni başvuru ve belgede değişiklik başvurusu olmak üzere iki şekilde
yapılmaktadır. Yeni başvuru ilk defa yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası
alınması için yapılan başvurudur. Belgede değişiklik başvurusu ise mevcut bir
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasında yer alan bilgilerde ve/veya sertifika
kapsamında bulunan izin/yetkilerde değişiklik yapılması için yapılan başvurudur.
Diğer taraftan, mevcut bir sertifikanın kayıp veya zayi olması sebebiyle, kayıp veya
zayi olan sertifikadaki bilgileri birebir içeren yeni bir sertifikanın düzenlenmesi
için başvuruda bulunulması da mümkündür.
1.1.2 Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler
Bu başlık altındaki alanlar doldurulurken, unvanı belirtilen firmanın idari
merkezine ilişkin ticaret sicil gazetesinde yayınlanmış olan verilerin esas alınması T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
9
gerekmektedir. Faaliyete başlama tarihi kuruluş tarihinden farklı olarak, kurulmuş
bir firmanın fiilen ticaret veya imalat işlerini yerine getirmeye başladığı tarihtir.
Fiilen faaliyette bulunma süresi ise bu tarihten itibaren başlar ve faaliyete ara
verilen dönemleri kapsamaz.
1.1.3 Adres Bilgileri
Bu bölümde firmanın idari merkez adresinin yanı sıra faaliyetleri ile ilgili tüm
adres bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir. Üretim/imalat, depolama/sevk ve
dış ticaret işlemlerine yönelik birden çok tesisin bulunması halinde her birinin ayrı
ayrı belirtilmesi gerekir. Bu bölümde yer alan adres türlerinin boş bırakılmaması,
var olmayan alanların karşısına “yok” ibaresinin yazılması gerekir.
2- SORU FORMU/ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
Soru formu Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 2 no.lu ekinde
yer almaktadır.
Soru formu, firmalara yol göstermek amacıyla hazırlanan ve firmaların
yetkilendirilmiş yükümlü olma yeterliliklerine sahip olup olmadıklarını
değerlendirebilmelerine imkân tanıyan bir öz değerlendirme formudur. Soru
formunda yer alan sorulara verilen cevaplar daha sonra yapılacak yerinde
incelemede tetkik edilecektir. Soru formunda yer alan hususlar değerlendirilirken,
firmalar, kendi durumlarını objektif ve ayrıntılı bir şekilde ve konu ile ilgili yazılı
usullerle birlikte fiili uygulamalarının olup olmadığına bakarak ortaya koymalıdır.
Bu değerlendirme neticesinde, soru formundaki sorulara firmanın gerçek
durumunu doğru ve eksiksiz yansıtacak şekilde yanıt verilmelidir. Firmaların,
yaptıkları öz değerlendirme neticesinde varsa, yetersiz olduklarını tespit ettikleri
hususları giderdikten sonra başvurmaları lehlerine olacaktır. Soru formunda yer
alan yanıtların doğruluğu gümrük idaresince ayrıca inceleneceğinden gerçeğe
aykırı ve yanıltıcı cevap vermekten kaçınılmalıdır. Başvuru yapılırken soru formu
tam ve eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır. Soru formunun doldurulmasının
soruların niteliği nedeniyle uzun sürebileceği gözden kaçırılmamalı ve buna
göre bir planlama yapılmalıdır.
Soru formu firmanın ilgili tüm birimlerinden alınacak bilgilerle doldurulmalıdır.
Form kesinlikle tek bir birim veya tek bir kişinin bilgisine dayanılarak
doldurulmamalı ve soru formunun doldurulması bir proje olarak görülmelidir.T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
10
Soru formundaki sorular EK-7’de yer alan Yerinde İnceleme Değerlendirme
Formunda yer alan sorularla senkronize haldedir. Yerinde inceleme için gelecek
personelimiz soru formunda yer alan cevaplarınızı temel alarak yerinde
incelemesine başlayacak ve anılan formda yer alan “değerlendirme önerileri”
doğrultusunda incelemesine devam edecektir.
Soru formunun cevaplanması suretiyle verilen bilgiler kesinlikle üçüncü kişilerle
paylaşılmayacak ve form başvuru alındıktan sonra Bölge Müdürlüğü tarafından
“hizmete özel” ibaresi ile damgalanacaktır.
3-ADLİ SİCİL BELGELERİ/BEYAN FORMLARI
Başvuru dosyasında aşağıdaki kişilerin adli sicil belgelerinin yer alması gereklidir:
• Şirketin yönetim kurulu üyeleri
• Limited şirketlerde yönetim kurulu olmadığından şirket müdürlerinin adli
sicil belgeleri aranacaktır.
• Şirketin sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip gerçek kişiler
• Şirketi gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili gerçek kişiler
• Şirketin gümrük ve dış ticaret işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden
bağımsız gümrük müşavirleri için adli sicil belgesi gönderilmesine gerek
bulunmamaktadır.
Adli sicil belgeleri asıl nüsha olmalıdır.
Adli sicil belgeleri başvuru tarihinden geriye dönük en geç 2 ay içinde alınmış
olmalıdır.
Adli sicil belgeleri resmi kuruma verilmek üzere ve adli sicil arşiv kayıtlarını da
gösterecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil arşiv kayıtlarını içermeyen
belgeler kabul edilmeyecektir.
Şirketin yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip gerçek
kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarından
yabancı uyruklu olan ve aynı zamanda sürekli olarak yurt dışında ikamet eden
gerçek kişiler için, adli sicil belgesi yerine bir örneği aşağıda yer alan Gümrük
İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 3 no.lu ekine uygun beyan
formlarının eklenmesi gerekmektedir.T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
11
Yurt dışında ikamet eden T.C. uyruklu kişiler ile Türkiye’de ikamet eden yabacı
uyruklu kişiler için düzenlenen beyan formları kabul edilmeyecektir, bu kişiler
için yukarıda belirtilen özelliklerde adli sicil belgesi alınması zorunludur.
Beyan formları, şirket yönetim kurulu başkanı veya ait olduğu şahıslar tarafından
imzalanmalıdır. Bu kişiler dışında şirketin diğer imza yetkililerince imzalanan
beyan formları geçersizdir.
4- ŞİRKETİN KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU BULUNMADIĞINI
GÖSTERİR “İHALE KONUSU OLMAYAN İŞLERLE İLGİLİ E-BORCU YOKTUR
BELGESİ” YA DA SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN İLGİLİ BİRİMLERİNDEN
ALINMIŞ “BORCU YOKTUR YAZISI”
BEYAN FORMU
BEYANA KONU KİŞİNİN
Adı ve Soyadı
Unvanı
Uyruğu
Adresi
Doğum Tarihi ve Yeri
Anne Adı
Baba Adı
Pasaport Tarihi ve No.
Başvuru sahibi kişinin
BEYANA KONU KİŞİNİN
Ticari Unvanı
Vergi No. su
5237 sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan; uluslararası suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları, vergi kaçakçılığı veya
vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları, gümrük kaçakçılığı veya gümrük kaçakçılığına teşebbüs suçları, petrol kaçakçılığı suçları,
uyuşturucu kaçakçılığı suçları, haksız mal edinme suçlarından, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin mevzuat hükümleri uyarınca
ceza almamış olduğumu/olduğunu, aksine bir durumun tespit edilmesi halinde doğacak tüm hukuki sonuçları kabul
edeceğimi beyan ederim.
Tarih:
Beyan Edenin:
Adı-Soyadı:
Unvanı:
İmza:
Sermayedarı/Ortağı
(%10’dan fazla paya sahip) O
Sermayedarı/Ortağı
(%10’dan fazla paya sahip) O
Sermayedarı/Ortağı
(%10’dan fazla paya sahip) OT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
12
Bu belge, tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi numarasını, ilgili kurumca
elektronik ortamda üretilen barkod ve referans numarasını, belgenin internet
ortamında alındığı tarihi, saati ve sorgulamanın Türkiye genelinde yapıldığına
ilişkin bilgileri gösteren “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur
Belgesi” olmak zorundadır.
“İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi” üzerindeki bar-kod
numarası http://uyg.sgk.gov.tr/EBorcuYoktur5510/amp/EBYkontrol adresinde
yer alan “Barkod Numarası” alanına girilerek söz konusu belgenin geçerliliğinin
…………….………… SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
Konu: Sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının yetkilendirilmiş yükümlü sertifika başvurusu kapsamında bildirilmesi
………………………………………………………………………… adresinde faaliyet gösteren işyerimiz, Müdürlüğünüzün
…………………………………..…sicil sayılı dosyasında işlem görmektedir.
“Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” almak amacıyla ……………………........ Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik
prim borcumuz bulunup bulunmadığının tarafımıza bildirilmesini,
Arz ederim. (……/….../20….)
Unvan/Adı-Soyadı/İmza
Aynı Unvan/Adı Soyadı İle Tescil Edilmiş Diğer İşyerlerinin Sicil Numaraları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Aracısı Olunan İşyerlerinin Sicil Numaraları
1
2
5
6
9
10
Ortağı Olunan İşyerlerinin Sicil Numaraları
1
2
5
6
9
10
Üst Düzey Yöneticisi Olunan İşyerlerinin Sicil Numaraları
1
2
5
6
9
10
Gerçek Kişi İşverenler İçin Bağ-No:…………………………………………………
Tüzel Kişi İşverenler İçin Emekli Sandığı No:…………………………….………….T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
13
kontrol edilmesi gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak “Borcu Yoktur Yazısı” ibraz edilmesi halinde,
söz konusu belgenin Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 4
no.lu ekinde yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili
birimlerinden alınan yazı aslı olması gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak “Borcu Yoktur Yazısı” asıl nüsha olmalıdır.
Söz konusu belgeler, başvuru tarihinden geriye dönük en geç 1 ay içerisinde
alınmış olmalıdır.
Henüz vadesi gelmemiş sosyal güvenlik prim borçları ile Sosyal Güvenlik
Mevzuatı uyarınca verilmiş idari para cezalarına ilişkin borçlar yetkilendirilmiş
yükümlü sertifikası başvuruları için engel teşkil etmez.
Taksitlendirilmiş olup ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunca taksitlerin düzenli bir
şekilde ödenmekte olduğu belirtilen sosyal güvenlik prim borçları yetkilendirilmiş
yükümlü sertifikası başvuruları için engel teşkil etmez.
Dolayısıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmakla birlikte, bu borcun
teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya
mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslının getirilmesi halinde bu yazılar
uyarınca işlem yapılması mümkündür.
5- ŞİRKETİN VERGİ MEVZUATI GEREĞİNCE KESİNLEŞMİŞ VERGİ BORCU
BULUNMADIĞINI GÖSTERİR YAZI
Söz konusu yazı, başvuru tarihinden geriye dönük en geç 2 ay içinde ve bağlı
bulunulan vergi dairesinden alınmış olmalıdır.
Söz konusu yazı asıl nüsha ve ilgili vergi dairesinden onaylı olmalıdır.
Söz konusu yazıda kişinin bağlı bulunduğu vergi dairesine nakil geldiği ve önceki
borçlarının nakil gelinen vergi dairesi/dairelerinden sorulması gerektiğinin
belirtilmesi halinde, nakil gelinen vergi dairesi/dairelerinden alınmış ve kişinin
kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazının da başvuru dosyasında
bulunması gerekmektedir. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
14
Henüz vadesi gelmemiş borçlar ile mahsup talepli veya teminata bağlanmış
borçlar ile taksitlendirilmiş olup ilgili vergi dairesince taksitlerin düzenli bir
şekilde ödenmekte olduğu belirtilen vergi borçları yetkilendirilmiş yükümlü
sertifikası başvuruları için engel teşkil etmez.
Dolayısıyla, kesinleşmiş vergi borcu bulunmakla birlikte, bu borcun teminata
bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup
talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslının getirilmesi halinde bu yazılar uyarınca
işlem yapılması mümkündür.
6- MALİ YAPIYA İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU
Mali yapıya ilişkin YMM raporu, yeminli mali müşavir tarafından, şirketin son
3 yılı esas alınarak ve mali tabloları incelenerek, karşılaştırmalı olarak Gümrük
İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 5 no.lu ekine uygun olarak
hazırlanmış olmalıdır.
Üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan kişilerin mali yapısı, yeminli mali
müşavir tarafından mevcut veriler incelenerek rapora bağlanmış olmalıdır.
Rapor yeminli mali müşavir tarafından ıslak mühürle onaylanmış olmalıdır.
Kurumlar vergisi tasdik raporları kabul edilmemektedir.
7- ISO 9001 VE ISO 27001 SERTİFİKALARI
ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları, Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı
tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları (örneğin Türkiye’de
Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme
kuruluşlarınca düzenlenmiş olmalıdır.
Bu sertifikalar ilgili akreditasyon kurumunun markasını taşımalıdır.
ISO 9001ve ISO 27001 sertifikalarının en güncel versiyonları ibraz edilmelidir.
Örneğin, bu Rehberin yayınlandığı tarih itibariyle ISO 9001:2008 ile ISO
27001:2005 güncel sertifikalardır.
Bu sertifikaların, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru tarihinde
geçerliliğini koruyor olmaları gerekir.T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
15
Bu sertifikaların aslı yerine düzenleyen kuruluş tarafından onaylanmış örneği de
ibraz edilebilir.
Bu sertifikalar olmadan yapılacak başvurular incelenmeksizin reddedileceğinden,
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için başvuruda bulunulmadan önce bu
sertifikalar mutlaka temin edilmiş olmalıdır.
II- SERTİFİKA KAPSAMI YETKİLER İÇİN BAŞVURULAR
Aşağıda sayılan yetkilerden sertifika kapsamından yararlanılmak istenilmesi
halinde, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sırasında ya da sertifika
düzenlendikten sonra başvuruda bulunulabilir.
- Götürü teminat yetkisi
- Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında:
-- İhracatta yerinde gümrükleme izni
-- Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izni
-- Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı
düzenleme izni
- İzinli gönderici yetkisi
A. GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ BAŞVURUSU
Eğer talep edilen veya sahip olunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası
kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı da isteniliyorsa,
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 1/A no.lu Yetkilendirilmiş
Yükümlü Sertifikası Başvuru Formunun yanı sıra 1/B no.lu Götürü Teminat
Yetkisi Başvuru Formunun da ibraz edilmesi gerekir. İbraz edilmemesi halinde,
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında götürü teminat uygulamasından
yararlanma hakkı tanınmayacaktır.
Diğer taraftan, teminat mektubu başvuru sırasında ibraz edilmeyecektir.
Başvurunun bölge müdürlüğünce kabul edilip Risk Yönetimi ve Kontrol
Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirme neticesinde, başvuru sahibine
yetkilendirilmiş yükümlü statüsü almaya hak kazanıldığının bölge müdürlüğünce
bildirilmesinden sonra, başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvuru
sahibine teminat mektubunun hangi tutarda getirileceği hususunda bildirimde
bulunulacaktır. Başvuru sahibinin, istenilen tutardaki teminat mektubunu 30 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
16
iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne ibraz etmesi gerekir, aksi takdirde
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında götürü teminat yetkisinden
faydalanılamayacaktır.
1- GÖTÜRÜ TEMİNAT BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR
GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ BAŞVURU FORMU
1-Başvuru Türü
2-Teminat Konusu Toplam Tutar (TL):
3-Teminat Mektubu Bilgileri
4- İadesi Talep Edilen Teminat Mektubu
(Bu bölüm yetkinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi veya geri alınmasının istenilmesi durumunda ve teminat mektubunun iadesi talep edildiğinde doldurulmalıdır.)
Bu belge ve eki ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, firmamıza/kurumumuza
götürü teminat uygulamasından yararlanma izni verilmesi hususunu müsaadelerine arz ederim.
3.1-Götürü Teminat Yetkisi İçin Daha Önce Verilmiş Teminat Mektupları
3.2- Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı (M.D. 32)
1
3.3- Mevcut Götürü
Teminat Yetkisinin
Kapsamı
3.4- Talep Edilen Götürü
Teminat Yetkisinin
Kapsamı2
Tarih Beyan Edenin
Firma Kaşesi/Kurum Mührü Adı-Soyadı
Unvanı/İmzası
O Yeni Başvuru
Tarihi
Tarihi
1
2
1
2
O TL
O AVRO
O TL
O AVRO
o GTR1-
ÖTV.IA
o GTR1-
ÖTV.IA
o GTR2-
ÖTV.IA
o GTR2-
ÖTV.IA
o GTR1
o GTR1
o GTR2
o GTR2
O TL
O AVRO
O TL
O AVRO
Sayısı
Sayısı
Tutarı
Tutarı
Banka veya Özel Finans Kuruluşu
Banka veya Özel Finans Kuruluşu
O Güncelleme O Kapsamını DeğiştirmeT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
17
1.1 Başvuru Türü
Yeni başvuru, güncelleme ve kapsamını değiştirme olmak üzere üç tür başvuru
bulunmaktadır.
- Yeni başvuru ilk defa götürü teminat yetkisi alınması için yapılan başvurudur.
- Güncelleme başvurusu, mevcut götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresinin
bitimine bir ay kala yapılan güncelleme veya yetkilendirilmiş yükümlünün
unvanının değişmesi ya da mevcut bir teminat mektubunun yerine başka
bir teminat mektubunun ibraz edilmek istenmesi nedeniyle yapılan teminat
mektubu değişikliğine ilişkin güncellemeyi kapsar.
- Kapsam değiştirme başvurusu ise, GTR1, GTR2, GTR1-ÖTV.IA, GTR2-ÖTV.IA
arasında değişiklik yapılmasını kapsar.
1.2 Götürü Teminatın Kapsamı
GTR1: Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer
alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi hariç, Dâhilde işleme rejimi
dâhil, götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük
vergileri ve sair vergileri kapsayan götürü teminat türü. Bu durumda verilecek
teminat mektubu tutarı asgari 250.000 Avro, azami 2.000.000 Avrodur.
GTR2: Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan
eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi ve dâhilde işleme rejimi hariç,
götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri
ve sair vergileri kapsayan götürü teminat türü. Bu durumda verilecek teminat
mektubu tutarı asgari 75.000 Avro, azami 2.000.000 Avrodur.
GTR1-ÖTV.IA: Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde
yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi ve dâhilde işleme rejimi
dâhil, götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük
vergileri ve sair vergileri kapsayan götürü teminat. Bu durumda verilecek teminat
mektubu tutarı asgari 250.000 Avro, azami 10.000.000 Avrodur.
GTR2-ÖTV.IA: Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde
yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi dahil, dâhilde işleme
rejimi hariç, götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin
gümrük vergileri ve sair vergileri kapsayan götürü teminat. Bu durumda verilecek
teminat mektubu tutarı asgari 75.000 Avro, azami 10.000.000 Avrodur.T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
18
2- GÖTÜRÜ TEMİNAT BAŞVURUSUNA EKLENECEK DİĞER BELGELER
Götürü teminat başvurularında Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması
Yönetmeliği’nin 1/A ve 1/B no.lu eklerinde yer alan başvuru formlarının yanı sıra;
-Kapsam değişikliği başvurularında götürü teminat yetkisinin ÖTV.1A türünü
de kapsaması isteniliyorsa, vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu
olmadığına dair yazı da eklenir.
-Yetkilendirilmiş yükümlünün unvanının değişmesi ya da mevcut bir teminat
mektubunun yerine başka bir teminat mektubunun ibraz edilmek istenmesi
halinde, aşağıdaki örneğe uygun, banka veya özel finans kuruluşlarından
alınacak teminat mektubu da eklenir.
Götürü Teminat İçin Banka veya Özel Finans Kuruluşlarından Alınacak Teminat
Mektubu Örneği:
Yukarıdaki örneğe uygun teminat mektubu, götürü teminat yetkisi için
yapılan yeni başvurularda veya güncellemelerde farklı tutarda yeni bir teminat
mektubunun veya ek teminat mektubunun ibrazının gümrük idaresi tarafından
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
ANKARA
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda yapılan götürü teminat konusu
her türlü gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen veya tamamen
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
.’dan tahsili gereken ……………………………………………….
(yazıyla………………………………………………………………………..) AVRO/
TL’yi gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka
bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve
bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi
gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde
ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz ödeyeceğimizi, teminat
veren …………………………………………………..’nın kurumu temsil ve ilzama
yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.
Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
19
istenildiğinde ve gerekli görülen diğer hallerde de temin edilerek gümrük
idaresine verilir.
B. ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ KAPSAMI İZİN BAŞVURULARI
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamında onaylanmış ihracatçı yetkisi de
istenilebilir. Onaylanmış ihracatçı yetkisi üç tür izinden oluşmaktadır. Bunlardan
yalnızca biri için başvuruda bulunulabileceği gibi tümü için de başvuruda
bulunulabilir.
Bu izinler şunlardır;
- İhracatta yerinde gümrükleme izni
- Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izni
- Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı
düzenleme izni
Onaylanmış ihracatçı yetkisi için yapılan başvurularda, Gümrük İşlemlerinin
Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 1/A no.lu Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası
Başvuru Formunun yanı sıra 1/C no.lu Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru
Formunun da doldurulması gerekir.
1- BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Başvuru formu dört ana bölümden oluşmakta olup onaylanmış ihracatçı yetkisi
kapsamında talep edilen izne bağlı olarak I, II veya III no.lu bölümler doldurulur
ve mutlaka IV no.lu “Beyan” bölümü doldurularak imzalanır.
1.1 Yetki Kapsamında İstenilen İzinler
1.1.1 İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni
Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme izninin
talep edilmesi halinde, 1/C no.lu başvuru formunun I. no.lu aşağıdaki bölümün
ve IV no.lu “Beyan” bölümünün doldurulması gerekir. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
20
I. İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ (Bu kısım izin istenmiyorsa boş bırakılacaktır.)
Unvanı Vergi Numarası Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası Tarihi Ve Sayısı
2.1. Grup İmalatçısının
2. Başvuru Sahibi Grup İhracatçısıysa İzin Kapsamında Kullanılmak İstenilen
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip Grup İmalatçısının Tesisleri
Unvanı Vergi Numarası Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası Tarihi Ve Sayısı
2.2 Grup İmalatçısının
(2’den fazla grup imalatçısı varsa, her bir grup imalatçısı için aynı formatta satırlar ilave edilir.)
İzin kapsamına tesis eklenmesi
Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.1 İzin Kapsamı Tesisler
IV. BEYAN
1.
2.
3.
...
İzin kapsamına tesis eklenmesi
Tesisin adı Tesisin açık adresi
2.1.1 İzin Kapsamı Tesisler
1.
2.
3.
...
İzin kapsamına tesis eklenmesi
Tesisin adı Tesisin açık adresi
2.2.1 İzin Kapsamı Tesisler
1.
2.
3.
...
İzin kapsamına tesis eklenmesi
Bu belge ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, firmamızın/kurumumuzun onaylanmış
ihracatçı yetkisi kapsamının talebimiz doğrultusunda değiştirilmesini arz ederim.
Tesisin adı Tesisin açık adresi
3. İzin Kapsamında Bulunan Tesisin İzin Kapsamından Çıkarılması
1.
2.
3.
...T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
21
a) İzin Kapsamında Kullanılmak İstenilen Başvuru Sahibine Ait Tesisler
İhracatta yerinde gümrükleme izni için ilk kez başvuruda bulunulması veya
sahip olunan ihracatta yerinde gümrükleme izninde belirtilmiş tesislerin dışında
başka bir tesiste ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak
istenilmesi halinde, “İzin kapsamına tesis eklenmesi” kutucuğu işaretlenerek bu
tesisin adı ve açık adresi belirtilmek suretiyle izin kapsamına dâhil edilmesi talep
edilir.
İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında bulunan tesislerin artık
kullanılmayacak olması veya bu tesislerin taşımaları gereken koşulları kaybetmiş
olması halinde, “İzin kapsamında bulunan tesisin izin kapsamından çıkarılması”
kutucuğu işaretlenerek bu tesisin adı ve açık adresi belirtilmek suretiyle izin
kapsamından çıkarılması talep edilir.
Başvuru sahibi bu kısımda ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında
işlem yapmak istediği kendisine ait olan depo, yükleme yeri, fabrika sahası gibi
tesislerini açık adresleriyle birlikte belirtir.
b) Başvuru Sahibi Grup İhracatçısıysa İzin Kapsamında Kullanılmak İstenilen
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip Grup İmalatçısının Tesisleri
Bu kısım yalnızca grup ihracatçıları tarafından doldurulur ve grup ihracatçısının
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi grup imalatçılarına ait olan ve ihracatta
yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak istenilen depo, yükleme
yeri, fabrika sahası gibi tesisler açık adresleriyle birlikte belirtilir.
Grup imalatçısının unvanı ve vergi no.su ile o imalatçıya ait yetkilendirilmiş
yükümlü sertifikasının başlangıç tarihi ve sayısına ilişkin bilgiler girildikten
sonra o imalatçıya ait olan ve izin kapsamında kullanılmak istenilen tesisler açık
adresleriyle birlikte ayrı ayrı belirtilir. Grup ihracatçısı tarafından, birden çok grup
imalatçısının tesislerinin izin kapsamında kullanılmak istenilmesi halinde, her
bir grup imalatçısına ait bilgiler ve bu imalatçılara ait olan ve izin kapsamında
kullanılmak istenilen tesisler ayrı ayrı belirtilir.
Tarih:
Firma Kaşesi / Kurum Mührü
Beyan Edenin
Adı-Soyadı:
Unvanı:
İmzası:T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
22
1.2 Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Düzenleme ve Vize Etme İzni
Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında basitleştirilmiş işlem kapsamında
A.TR düzenleme ve vize etme izninin talep edilmesi halinde, 1/C no.lu
başvuru formunun II. no.lu aşağıdaki bölümün ve IV no.lu “Beyan” bölümünün
doldurulması gerekir.
2.1 no.lu kısımda yer alan istatistikî bilgiler doldurulurken başvuru yılından bir
önceki takvim yılının veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk günden geriye
dönük on iki aylık döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilir. Örneğin,
başvurunun kayda alındığı tarih 15 Ekim 2012 ise, başlangıç ve bitiş tarihleri
tercihe bağlı olarak 1/1/2011-31/12/2011 veya 1/10/2011-1/10/2012 şeklindeki
iki dönemden biri seçilerek belirtilir.
Belirtilen bu dönem içerisinde kullanılmış olan A.TR Dolaşım Belgelerinin sayı
ve tarihleri ile bu A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin ihracat beyannamelerinin
II. A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİ BAKANLIKÇA YETKİ VERİLEN KİŞİ VE KURULUŞ TARAFINDAN
DÜZENLEME VE VİZE İŞLEMİ İÇİN GÜMRÜK İDARELERİNE İBRAZ EDİLME ZORUNLULUĞU
OLMAKSIZIN DÜZENLEYEBİLME İZNİ
(Bu kısım izin istenmiyorsa boş bırakılacaktır.)
12 Aylık Dönem - Başlangıç tarihi …./…./20.. Bitiş tarihi …/…/20..
A.TR Dolaşım Belgesi
Tarih Sayı Tarih Sayı
Sıra no İhracat Beyannamesi İhracat Yapılan Ülke
2.1. İstatistiki Bilgiler
IV. BEYAN
Bu belge ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, firmamızın/kurumumuzun onaylanmış
ihracatçı yetkisi kapsamının talebimiz doğrultusunda değiştirilmesini arz ederim.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
...
Tarih:
Firma Kaşesi / Kurum Mührü
Beyan Edenin
Adı-Soyadı:
Unvanı:
İmzası:T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
23
sayı, tarihleri ve ihracat yapılan ülke bu kısımda A.TR Dolaşım Belgelerinin tarih
sırasına göre yazılır.
1.3 Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı/EUR.MED Fatura Beyanı
Düzenleme İzni
Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında eşyanın kıymetine bakılmaksızın
fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı düzenleme izninin talep edilmesi halinde,
1/C no.lu başvuru formunun III. no.lu aşağıdaki bölümünün ve IV no.lu “Beyan”
bölümünün doldurulması gerekir.
3.1 no.lu kısımda bu izin kapsamında ihracatı yapılmak istenilen eşyanın ticari
ismi, tarife pozisyonu ve ihraç edileceği ülke veya ülkeler grubu belirtilmelidir.
3.2 no.lu kısımda yer alan istatistikî bilgiler doldurulurken başvuru yılından bir
önceki takvim yılının veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk günden geriye
III. SERBEST TİCARET ANLAŞMASI YAPILAN ÜLKE VEYA ÜLKE GRUPLARIYLA TERCİHLİ TİCARETTE,
TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TARIM ÜRÜNLERİNİN TERCİHLİ TİCARETİNDE VE ÜLKEMİZ
TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ REJİMİ KAPSAMINDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN TERCİHLİ TİCARETTE EŞYANIN KIYMETİNE BAKILMAKSIZIN FATURA BEYANI VEYA
EUR.MED FATURA BEYANI DÜZENLEYEBİLME İZNİ
(İzin istenmiyorsa bu kısım boş bırakılacaktır)
(Madde 18 ve 69 hükümleri çerçevesinde izin kapsamında değişiklik yapılmak isteniyorsa Tablo 1 doldurulmalıdır)
Ticari İsmi
İhraç Edileceği Ülke veya Ülkeler Grubu
Tarife Pozisyonu
3.1. Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında İhracatı Yapılmak İstenen Eşyanın
3.2 İstatistiki Bilgiler
12 Aylık Dönem - Başlangıç tarihi …./…./20.. Bitiş tarihi …/…/20..
Sıra No EUR.1/EUR.MED
Dolaşım Sertifikası
İhracat
Beyannamesi
İhracatın Yapıldığı
Gümrük İdaresi
İhracatı Yapılan
Eşyanın GTİP’i
İhracat’ın Yapıldığı
Ülke/Ülke Grubu
1.
2.
3.
...
IV. BEYAN
Bu belge ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, firmamızın/kurumumuzun onaylanmış
ihracatçı yetkisi kapsamının talebimiz doğrultusunda değiştirilmesini arz ederim.
Tarih:
Firma Kaşesi / Kurum Mührü
Beyan Edenin
Adı-Soyadı:
Unvanı:
İmzası:
Tarih Sayı Tarih SayıT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
24
dönük on iki aylık döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilir. Örneğin,
başvurunun kayda alındığı tarih 15 Ekim 2012 ise, başlangıç ve bitiş tarihleri
tercihe bağlı olarak 1/1/2011-31/12/2011 veya 1/10/2011-1/10/2012 şeklindeki
iki dönemden biri seçilerek belirtilir.
Belirtilen bu dönem içerisinde kullanılmış olan EUR.1/EUR.MED Dolaşım
Belgelerinin sayı ve tarihleri ile bu EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerine ilişkin
ihracat beyannamelerinin sayı, tarihleri, ihracatın yapıldığı gümrük idaresi,
ihracatı yapılan eşyanın GTİP’i ve ihracat yapılan ülke/ülke grupları bu kısımda
EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin tarih sırasına göre yazılır.
1.3.1 Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura
Beyanı Düzenleyebilme İzninin Değiştirilmesi
İzin kapsamındaki eşyanın başka bir eşya ile değiştirilmek istenmesi, izin
kapsamındaki eşyaya ilaveten yeni bir eşyanın daha izin kapsamına alınmak
istenmesi, ihracatın yapıldığı ülkenin/ülke grubunun değiştirilmek istenmesi
ya da ihracatın yapıldığı ülkeye/ülke grubuna ilaveten başka bir ülke/ülke
grubu eklenmek istenmesi halinde, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması
Yönetmeliği’nin 1/A no.lu eki ile birlikte 1/C no.lu ekinde yer alan Tablo 1’in
doldurulması gerekir.
Tablo 1
FATURA BEYANI DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ONAYLANMIŞ
İHRACATÇI YETKİSİ DEĞİŞİKLİK BAŞVURU FORMU
Onaylanmış İhracatçı Unvanı
Ticari İsmi
Onaylanmış İhracatçı Yetki Numarası
İhraç Edildiği Ülke veya Ülkeler Grubu
1. Onaylanmış İhracatçıya İlişkin Bilgiler
2. Mevcut Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında İhracatı Yapılan Eşya
3. Değişikliğin Kapsamı
3.1 Mevcut Yetki Kapsamındaki Eşyanın
İhracatının Yapılmaya Devam Edilip
Edilmeyeceği
Evet Hayır
(Hayır seçilmişse aşağıdaki soru boş
bırakılacaktır.)
3.2 Mevcut Yetki Kapsamındaki Eşyanın
İhracatının Yapıldığı Ülke veya Ülke
Grubunda Değişiklik İstenip İstenmediği
Evet
(Evet işaretlenmişse, ihracat yapılmak istenen ülke
veya ülke grubunu belirtiniz)
……………………….
………………………..
Hayır
3.3 Mevcut Onaylanmış İhracatçı Yetkisi
Kapsamındaki Eşyadan Farklı Bir Eşya
Yetki Kapsamına Alınmak İsteniyorsa
Ticari İsmi
Tarife Pozisyonu
İhraç Edildiği Ülke veya İhraç Edileceği Ülkeler GrubuT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
25
C. İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ BAŞVURUSU
Eğer talep edilen veya sahip olunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası
kapsamında izinli gönderici yetkisi de isteniliyorsa Gümrük İşlemlerinin
Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 1/A no.lu Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası
Başvuru Formunun yanı sıra 1/D no.lu ekinde yer alan İzinli Gönderici Yetkisi
Başvuru Formunun da başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekir. İbraz edilmemesi
halinde, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında izinli gönderici
uygulamasından yararlanma hakkı tanınmayacaktır.
1- BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ BAŞVURU FORMU
EK-1/D
1.2. Yetki kapsamında bulunan tesisin yetki kapsamından çıkarılması
2. Sahip Olunan Teminat
3. Uluslararası Taşımacı Yetki Belgesi
(Bir örneği eke konulacaktır.)
1.1. Yetki kapsamına tesis eklenmesi
Tesisin adı Tesisin açık adresi
1. Yetki Kapsamı Tesisler
IV. BEYAN
1.
2.
3.
...
Tesisin açık adresi
Teminattan Vazgeçme
Tesisin adı
Kapsamlı Teminat
1.
Kapsamlı Teminat Yüksek Kaçakçılık Riski İçeren
Eşya’yı Kapsıyor Mu?
Evet Hayır
2.
3.
...
Bu belge ve eki belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.
Tarih:
Firma Kaşesi / Kurum Mührü
Beyan Edenin
Adı-Soyadı:
Unvanı:
İmzası:T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
26
1.1 İzin Kapsamında Kullanılmak İstenilen Başvuru Sahibine Ait Tesisler
İzinli gönderici yetkisi için ilk kez başvuruda bulunulması veya sahip olunan izinli
gönderici yetkisinde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste izinli gönderici
yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, “Yetki kapsamına tesis
eklenmesi” kutucuğu işaretlenerek bu tesisin adı ve açık adresi belirtilmek
suretiyle izin kapsamına dahil edilmesi talep edilir.
İzinli gönderici yetkisi kapsamında bulunan tesislerin artık kullanılmayacak
olması veya bu tesislerin taşımaları gereken koşulları kaybetmiş olması halinde
“Yetki kapsamında bulunan tesisin yetki kapsamından çıkarılması” kutucuğu
işaretlenerek bu tesisin adı ve açık adresi belirtilmek suretiyle izin kapsamından
çıkarılması talep edilir.
Başvuru sahibi bu kısımda, izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapmak
istediği kendisine ait olan depo, yükleme yeri, fabrika sahası gibi tesislerini açık
adresleriyle birlikte belirtir.
2- İZİNLİ GÖNDERİCİ BAŞVURUSUNA EKLENECEK DİĞER BELGELER
İzinli gönderici yetkisi başvurularında Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması
Yönetmeliği’nin 1/A ve 1/D no.lu eklerinde yer alan başvuru formlarının yanı sıra
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı
yetki belgesi de ibraz edilir.
Ayrıca, İzinli gönderici yetkisi alınabilmesi için başvuru sahibinin aşağıdaki
izinlerden birine sahip olması gerekir.
-Kapsamlı Teminat
-Teminattan Vazgeçme
Diğer taraftan, izinli gönderici yetkisi kapsamında 20 Mayıs 1987 tarihli Ortak
Transit Rejimine İlişkin Sözleşme Ek I, İlave I’de yer alan eşya ile Gümrük
Yönetmeliği Ek-33’te yer alan yüksek kaçakçılık riski içeren eşyanın taşınabilmesi
için başvuru sahibinin yüksek kaçakçılık riski içeren eşyayı da kapsayan kapsamlı
teminat sertifikasına sahip olması gerekir. Bu izne sahip olunduğu durumlarda
ilgili kutucuğun işaretlenmesi gerekir.T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
27
III. DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR
A. BAŞVURU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1- Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmuş ve yetkili kişi/kişilerce imzalanmış
olmalıdır.
2- Başvuru mutlaka şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı olunan yere göre
belirlenmiş yetkili bölge müdürlüğüne yapılmış olmalıdır.
3-Yetkilendirilmiş yükümlü başvurusunda bulunmadan önce ISO 9001 VE ISO
27001 sertifikaları mutlaka temin edilmiş olmalıdır.
Yukarıda sayılan hususlara dikkat edilmeden yapılan başvurular başvurunun
reddi ile sonuçlanır. Başvurunun reddinden sonra yapılacak başvurular yeni bir
başvuru olarak değerlendirilecektir ve adli sicil belgesi ve vergi borcu yoktur
gibi başvuru tarihinden belirli bir süre önce alınmış olması gereken belgelerden
süresi dolanların yeniden temin edilmesi istenecektir.
B. BAŞVURU YAPILDIKTAN SONRA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1- ÖN İNCELEME AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Eksik, güncel olmayan, aranan niteliklere uygun olmayan veya geçerliliği
bulunmayan belgeler ile başvuru yapılmış olması ya da başvuru için aranan
belgelerden bir veya daha fazlasının ibraz edilmemiş olması halinde, söz
konusu eksikliği tamamlamak üzere başvuru sahibine azami 30 işgünü süre
tanınmaktadır.
Eksikliklerin tamamlanmasında bu sürenin aşılmamasına dikkat edilmelidir.
Bu süreden sonra tamamlanacak eksiklikler kabul edilmeyecek ve başvuru
reddedilecektir. Başvurunun reddinden sonra yapılacak başvurular yeni bir
başvuru olarak değerlendirilecektir ve adli sicil belgesi ve vergi borcu yoktur
gibi başvuru tarihinden belirli bir süre önce alınmış olması gereken belgelerden
süresi dolanların yeniden temin edilmesi istenecektir.
- Vergi borcu yoktur yazısı, başvuru tarihinden geriye dönük en geç 2 ay içinde ve
bağlı bulunulan vergi dairesinden alınmış olmalıdır.
- SGK borcu yoktur yazısı, başvuru tarihinden geriye dönük en geç 1 ay içerisinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
28
alınmış olmalıdır.
- Adli sicil belgeleri başvuru tarihinden geriye dönük en geç 2 ay içinde alınmış
olmalıdır.
Başvuru sahibine bildirilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderildiğinin
bölge müdürlüğüne bildirilmesine rağmen bu eksikliklerin giderilmediğinin
yapılan ön inceleme neticesinde tespit edilmesi halinde ise başvuru
reddedilecektir. Ek sürenin bitiminden sonra yapılacak başvurular ise yeni bir
başvuru gibi değerlendirilecektir.
Başvuru formunda belirtilen irtibat kişileriyle gerekli görüldüğünde iletişimde
bulunulması gerekebilir. Bu nedenle, söz konusu kişilerin ulaşılabilir olması ve
bu kişilere ait elektronik posta adresleri ile kurumun elektronik posta adresinin
düzenli olarak kontrol ediliyor olması özellikle başvuruların daha hızlı bir şekilde
değerlendirilebilmesi için gereklidir.
2- YERİNDE İNCELEME AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Yapılan ön inceleme neticesinde yerinde inceleme başlatılması için yeterli
bulunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sahiplerinin tesislerinde
Bakanlıkça görevlendirilecek sonradan kontrol görevlisi tarafından inceleme
gerçekleştirilecektir.
Bu inceleme sırasında, firmanın gümrük ve ticaret işlemleri ile ilgili her türlü
defter ve kayıtları ile üretim sahası, depolama ve sevkiyat alanları gibi fiziki
ortamları yetkilendirilmiş yükümlü olabilmek için aranan koşulların karşılanıp
karşılanmadığının tespiti amacıyla ayrıntılı incelemeye tabi tutulur.
Yapılacak bu inceleme sırasında, sonradan kontrol yetkilisinin isteyeceği her
türlü bilgi ve belgenin sunulması, fiziki ve elektronik ortamlara her türlü erişim
hakkının sağlanması, denetim elemanına çalışabileceği uygun bir yer tahsis
edilerek yardımcı olacak en az bir personelin görevlendirilmesi, incelenecek yer
ve birimlerin sorumlularının hazır bulundurulması ve incelemenin hızlı ve sağlıklı
bir şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olacak diğer kolaylıkların sağlanması ve
tedbirlerin alınması gerekir.
İnceleme sırasında sonradan kontrol yetkilisine bu tür kolaylıkların sağlanmaması,
incelemenin gecikmesine ve gerekli olması halinde de incelemenin sona
erdirilerek başvurunun reddine yol açabilir. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
29
3- SERTİFİKA ALINDIKTAN SONRA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
3.1 Periyodik Kontroller Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin
verilmesine ilişkin koşullar ile sertifika kapsamı yetki ve izinler için aranan ek
koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediği düzenli olarak takip edilir. Bu
kontroller esnasında, ön inceleme ve yerinde incelemede uygunluğu tespit
edilen hususların mevcudiyetini koruyup korumadığına bakılır. Bu inceleme,
örneğin, vergi borcu bulunmadığına ilişkin yazının yenilenmesinin istenilmesini
kapsayabileceği gibi tesislerdeki güvenlik koşullarının sağlanmaya devam edilip
edilmediğine bakılmasını da kapsayabilir.
Ön inceleme ve yerinde inceleme aşamalarında dikkat edilecek hususlara
yapılacak periyodik kontroller sırasında da dikkat edilmelidir. Gümrük
idaresince istenebilecek bilgi ve belgeler ile gerekli kolaylıkların sağlanmaması
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının askıya alınmasına yol açabilecektir.
3.2. Sertifika Kapsamı Bilgilerde Yapılacak Değişikliklerde Dikkat Edilecek
Hususlar
Sertifikada yer alan bilgilerde yapılabilecek değişiklikler: sertifikada yer alan
aşağıdaki bilgilerin değiştirilmesi için başvuruda bulunulması halinde, başvuru
formunun 8.1 no.lu bölümü doldurulur. Aşağıda yer alan bilgilerden birinde
değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliğe ilişkin kutucuk işaretlenerek
karşısına güncel bilgiler yazılır.
- ticaret unvanı
-vergi numarası
-adres
-ticaret siciline kayıtlı bulunulan yer
-ticaret sicil numarası
Ayrıca, Yönetmeliğin 17. maddesi uyarınca söz konusu değişikliğe ilişkin belgeler
başvuru formuna eklenir.
3.3 Sertifika Kapsamı İzin/Yetkilerde Yapılacak Değişikliklerde Dikkat Edilecek
HususlarT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
30
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alındıktan sonra bu sertifikaya bağlı olan
yetkilerin kapsamında değişiklik yapılması veya yeni bir yetkinin sertifika
kapsamına dâhil edilmesi ya da mevcut bir yetkinin sertifika kapsamından
çıkarılması talep edilebilir.
Bu tür değişiklikler için yapılacak başvurularda mutlaka Gümrük İşlemlerinin
Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 1/A no.lu ekinde yer alan başvuru formu
kullanılmalıdır.
Aşağıda sayılan yetki/izinlerden bir veya daha fazlasının sertifika kapsamına
dâhil edilmesi için başvuruda bulunulması halinde, talep edilen izin/yetki 6 ve 7
no.lu bölümlerde belirtilerek 8.2 no.lu bölümde yer alan bilgiler doğrultusunda
gerekli belgeler başvuruya eklenir.
- Götürü teminat yetkisi
- Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında:
-- İhracatta yerinde gümrükleme izni
-- Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izni
-- Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı/ EUR.MED fatura beyanı
düzenleme izni
- İzinli gönderici yetkisi
Örnek 1- Sahip olunan izinli gönderici yetkisi kapsamına yeni bir tesisin ilave
edilmek istenmesi halinde;
- 1/A no.lu başvuru formunda başvuru türü olarak “sertifikada değişiklik”
işaretlenerek formun 1 no.lu “Başvuru sahibine ilişkin bilgiler”, 2 no.lu
“Başvuruyu yapan temsilciye ilişkin bilgiler” ve 4 no.lu “Yetkilendirilmiş yükümlü
sertifikasına ilişkin bilgiler” kısımları doldurulur. Ayrıca, 8.2 no.lu kısımda yer
alan “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamı İzin/Yetkilerde Değişiklik”
kutucuğu ve 8.2.3 no.lu “Sertifika Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin
Kapsamını Değiştirme Talebi” kutucuğu işaretlenir.
- 1/D no.lu başvuru formunda “Yetki kapsamı tesisler” kısmında “Yetki kapsamına
tesis eklenmesi” kutucuğu işaretlenerek yetkiye ilave edilmek istenen tesis veya
tesislere ilişkin bilgiler girilir.
- Yetki kapsamına ilave edilmek istenen tesislerin emniyet ve güvenlik koşullarına
ve eşyanın çıkış öncesinde bekletileceği uygun bir güvenli alana sahip olup
olmadığı açısında yapılacak yerinde inceleme esnasında gümrük idaresince T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
31
istenebilecek bilgi ve belgeler ile incelemenin hızlı ve sağlıklı yapılmasına imkân
tanıyacak gerekli kolaylıkların sağlanması gerekir.
Örnek 2- Sahip olunan sertifika kapsamına ihracatta yerinde gümrükleme izninin
ilave edilmek istenmesi halinde;
- 1/A no.lu başvuru formunda başvuru türü olarak “sertifikada değişiklik”
işaretlenerek formun 1 no.lu “Başvuru sahibine ilişkin bilgiler”, 2 no.lu
“Başvuruyu yapan temsilciye ilişkin bilgiler” ve 4 no.lu “Yetkilendirilmiş yükümlü
sertifikasına ilişkin bilgiler” kısımları doldurulur. 6 no.lu “Onaylanmış İhracatçı
Yetkisi Kapsamında Talep Edilen Uygulamalar” bölümünden ihracatta yerinde
gümrükleme izni seçilerek, 8.2 no.lu kısımda yer alan “Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası Kapsamı İzin/Yetkilerde Değişiklik” kutucuğu ve 8.2.3 no.lu “Sertifika
Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin Kapsamını Değiştirme Talebi” kutucuğu
işaretlenir.
- 1/C no.lu başvuru formunun I. No.lu İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Bölümü
doldurulur. İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak
istenilen başvuru sahibine ait olan tesislere ilişkin bilgiler, başvuru sahibi
grup ihracatçısı ise ve yetkilendirilmiş yükümlü olan grup imalatçısına ait tesis
kullanılmak isteniyorsa, grup imalatçısına ve bu tesislere ilişkin bilgiler girilir.
- Yetki kapsamında işlem yapılmak istenildiği belirtilen tesislerin emniyet ve
güvenlik koşullarına ve eşyanın çıkış öncesinde bekletileceği uygun bir güvenli
alana sahip olup olmadığı açısında yapılacak yerinde inceleme esnasında
gümrük idaresince istenebilecek bilgi ve belgeler ile incelemenin hızlı ve sağlıklı
yapılmasına imkân tanıyacak gerekli kolaylıkların sağlanması gerekir.
Örnek 3- Sahip olunan sertifika kapsamında bulunan basitleştirilmiş işlem
kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izninin sertifika
kapsamından çıkarılmasının istenilmesi halinde,
- 1/A no.lu başvuru formunda başvuru türü olarak “sertifikada değişiklik”
işaretlenerek formun 1 no.lu “Başvuru sahibine ilişkin bilgiler”, 2 no.lu “Başvuruyu
yapan temsilciye ilişkin bilgiler” ve 4 no.lu “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına
ilişkin bilgiler” kısımları doldurulur. Ayrıca, 8.2 no.lu “Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası Kapsamı İzin/Yetkilerde Değişiklik” kutucuğu ve 8.2.2 no.lu “Sertifika
Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin Geri Alınması Talebi” kutucuğu işaretlenir.
- Geri alınması talep edilen izin/yetki türü olarak A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme
ve vize etme izni yazılır ve Onaylanmış İhracatçı (A.TR) yetki numarası yazılır.T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
32
NOTLAR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI
BAŞVURUSU REHBERİ
“Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ile bu sertifika kapsamında
yararlanılacak yetkiler için Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılacak
başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar”
T.C.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel MüdürlüğüT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
İçindekiler
SUNUŞ 4
I- YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURUSU 5
A. BAŞVURUYU YAPACAK KİŞİ VE BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER 5
B. YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ BAŞVURU FORMU VE BAŞVURU EKİ BELGELER 5
1- BAŞVURU FORMU 5
2- SORU FORMU/ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU 9
3-ADLİ SİCİL BELGELERİ/BEYAN FORMLARI 10

4- ŞİRKETİN KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU BULUNMADIĞINI
GÖSTERİR “İHALE KONUSU OLMAYAN İŞLERLE İLGİLİ E-BORCU YOKTUR BELGESİ
” YA DA SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN İLGİLİ BİRİMLERİNDEN ALINMIŞ “
BORCU YOKTUR YAZISI” 11
5- ŞİRKETİN VERGİ MEVZUATI GEREĞİNCE KESİNLEŞMİŞ VERGİ BORCU
BULUNMADIĞINI GÖSTERİR YAZI 13
6- MALİ YAPIYA İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU 14
7-ISO 9001 VE ISO 27001 SERTİFİKALARI 14
II- SERTİFİKA KAPSAMI YETKİLER İÇİN BAŞVURULAR 15
A. GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ BAŞVURUSU 15
1- GÖTÜRÜ TEMİNAT BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR 16
2- GÖTÜRÜ TEMİNAT BAŞVURUSUNA EKLENECEK DİĞER BELGELER 18
B. ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ KAPSAMI İZİN BAŞVURULARI 19
1- BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 19
C. İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ BAŞVURUSU 25
1- BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 25T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
2- İZİNLİ GÖNDERİCİ BAŞVURUSUNA EKLENECEK DİĞER BELGELER 26
III. DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR 27
A. BAŞVURU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 27
B. BAŞVURU YAPILDIKTAN SONRA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 27
1- ÖN İNCELEME AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 27
2- YERİNDE İNCELEME AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 28
3- SERTİFİKA ALINDIKTAN SONRA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 29
3.1 Periyodik Kontroller Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 29
3.2. Sertifika Kapsamı Bilgilerde Yapılacak Değişikliklerde Dikkat Edilecek Hususlar 29
3.3 Sertifika Kapsamı İzin/Yetkilerde Yapılacak Değişikliklerde Dikkat Edilecek
Hususlar 29T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
4
GİRİŞ
Bu rehber, 10 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin
Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca yapılacak yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için
gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine yapılacak başvuru konusunda açıklayıcı bilgiler
içermektedir.
Konuyla ilgili olarak www.gtb.gov.tr internet adresinden bilgi alınabilecektir.T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
5
I- YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ
SERTİFİKASI BAŞVURUSU
A. BAŞVURUYU YAPACAK KİŞİ VE BAŞVURUNUN
YAPILACAĞI YER
Başvuru, gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler
dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç
yıldır faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin imza yetkisine sahip yasal
temsilcileri tarafından yapılır (Üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan
firmaların başvuruda bulunmaları mümkün olmakla birlikte, bu firmaların
durumları Bakanlıkça ayrıca değerlendirilir).Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası
başvurusu gümrük müşaviri tarafından yapılamaz.
Başvuru, şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunulan yere en yakın
gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu bölge müdürlüğüne yapılır.
ÖRNEK 1: Başvuru sahibinin şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı olduğu
yer Manisa ise, buraya en yakın gümrük müdürlüğü Manisa Gümrük Müdürlüğü
olduğundan, başvuru bu gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu Ege Gümrük ve
Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne yapılır.
ÖRNEK 2: Başvuru sahibinin şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı olduğu
yer Çerkezköy ise, buraya en yakın gümrük müdürlüğü Çerkezköy Gümrük
Müdürlüğü olduğundan başvuru bu gümrük müdürlüğünün bağlı olduğu
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne yapılır.
B. YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ BAŞVURU FORMU VE BAŞVURU
EKİ BELGELER
1- BAŞVURU FORMU
Başvuru formu Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 1/A no.lu
ekinde yer almaktadır.T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
6
YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURU FORMU
Başvuru Kaydına İlişkin Bilgiler (Bu bölüm resmi makamlarca doldurulacaktır.)
Ø Yeni Başvuru Başvuru No:
Ø Sertifikada Değişiklik Başvuru Tarihi:
Başvuruyu Kaydeden Memurun Sicil No:
Başvuru Türü:
1- Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler:
Unvanı:
Firmanın kuruluş tarihi: Faaliyete başlama tarihi:
Fiilen faaliyette bulunulan süre:
..........yıl..........ay
Vergi numarası:
Faaliyette Bulunulan Serbest Bölge:
(Bu kısım yalnızca serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar tarafından doldurulacaktır.)
1.2-Adres Bilgileri: (Şirket merkezi dışındaki adres bilgilerinin aynı olması durumunda "aynı" ibaresi yazılacaktır.)
a. Şirket merkezi adresi:
b. Ana faaliyetin yürütüldüğü adres:
c. Yazışma adresi:
d. Gümrükle ilgili belgelerin tutulduğu adres:
e. Muhasebe kayıtlarının tutulduğu adres:
f. Varsa üretim/imalat yapılan tesislerin adresleri
i.
ii.
iii.
g. Varsa depolama alanlarının adresleri
i.
ii.
iii.
h. Varsa gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü diğer tesislerin adresleri
1.3- İletişim Bilgileri:
Telefon numarası: Faks numarası:
İnternet adresi: e-posta adresi:
2-Başvuruyu Yapan Temsilciye ilişkin Bilgiler:
Adı ve soyadı:
T.C. kimlik no.su:
Unvanı / Görevi:
3-Gerektiğinde Bilgi Alınabilecek Şirket Yetkilileri:
4- Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına İlişkin Bilgiler: (Bu kısım daha önce sertifika alınmışsa doldurulacaktır.)
5.1 Faaliyet Alanı: (Birden çok seçenek işaretlenebilir)
Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası No:
Sertifika Tarihi: Referans No:
Adı ve soyadı: Adı ve soyadı: Adı ve soyadı:
Unvanı / Görevi: Unvanı / Görevi: Unvanı / Görevi:
Telefon numarası: Telefon numarası: Telefon numarası:
e-posta adresi:
Ø İhracatçı Ø İmalatçı Ø İthalatçı
Ø Taşımacı Ø Kamu Kuruluşu Ø Diğer (Belirtiniz) ….………………..
e-posta adresi: e-posta adresi:
Ticaret siciline kayıtlı olduğu yer: Vergi numarası:T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
7
5.2 Faaliyet Gösterilen Sektör:
6-Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında Talep Edilen Uygulamalar: (Birden çok seçenek işaretlenebilir)
7-Talep Edilen Diğer Uygulamalar: (Birden çok seçenek işaretlenebilir)
Ø Götürü Teminat Yetkisi
8-Değişiklik Talebine İlişkin Bilgiler (Bu bölüm mevcut bir sertifika üzerinde yazılı bilgilerde veya sertifika kapsamındaki
izin/yetkilerde değişiklik yapılmak istenilmesi halinde doldurulacaktır)
8.1 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasında Kayıtlı Bilgilerde Değişiklik (Md. 17) Ø
8.2 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamı İzin/Yetkilerde Değişiklik (Md. 18) Ø
8.2.1 Sertifika Kapsamına Yeni İzin/Yetki Ekleme Talebi Ø
(Sertifika kapsamına ilave edilmesi talep edilen izin/yetki 6 ve 7 no.lu bölümlerde işaretlenmek suretiyle belirtilmelidir.)
8.2.2 Sertifika Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin Geri Alınması Talebi Ø
Geri alınması talep edilen izin/yetki türü: .......................................................
Geri alınması talep edilen izinin/yetkinin numarası: .............................................
8.2.3 Sertifika Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin Kapsamını Değiştirme Talebi Ø
9- Sertifikayı almaya hak kazanmanız halinde, internet yoluyla kamuya duyurulacak
yetkilendirilmiş yükümlü listesinde yer almayı onaylıyor musunuz?
11. Başvuru Formuna Eklenen Belgeler
A. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü İçin Verilen Belgeler
1. Adli Sicil Belgeleri
1.1 Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış
ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında düzenlenmiş Adli Sicil Belgesi
1.2 Varsa sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için imzalı Beyan Formu
2. Borcu Yoktur Belgeleri
2.1 Vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını,
yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı
10- Beyan:
Bu belge ve ek 1/B o, 1/C o ve/veya 1/D o’deki belgeler ile bu belgelere ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru
olduğunu beyan ederim.:
Tarih Beyan Edenin
Firma Kaşesi/Kurum Mührü Adı-Soyadı
Unvanı
Değişikliğe İlişkin Notlar:
-Götürü teminat yetkisi talep ediliyorsa veya mevcut sertifika kapsamında bu yetki var olup içeriğinde değişiklik
yapılmak isteniyorsa Ek-1/B de eklenmelidir.
-Onaylanmış ihracatçı yetkisi talep ediliyorsa veya mevcut sertifika kapsamında bu yetki var olup içeriğinde değişiklik
yapılmak isteniyorsa Ek-1/C de eklenmelidir.
-İzinli gönderici yetkisi isteniyorsa veya mevcut sertifika kapsamında bu yetki var olup içeriğinde değişiklik yapılmak
isteniyorsa Ek-1/D de eklenmelidir.
Ø Vergi Numarası:
Ø Ticaret Unvanı:
Ø Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer:
Ø Ticaret Sicil Numarası:
Ø İzinli Gönderici Yetkisi
Ø İhracatta Yerinde
Gümrükleme İzni
Ø A.TR Düzenleme Yetkisi Ø Fatura Beyanı/EUR.MED Fatura
Beyanı Düzenleme Yetkisi
O Evet O Hayır
O
O
OT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
8
1. Adli Sicil Belgeleri
1.1 Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış
ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında düzenlenmiş Adli Sicil Belgesi
1.2 Varsa sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için imzalı Beyan Formu
2. Borcu Yoktur Belgeleri
3. Yeminli Mali Müşavir Raporu
4. ISO 9001 Sertifikası
5. ISO 27001 Sertifikası
6. Soru Formu
7. Diğer (Geçici madde 1/2’de sayılanlar) …………………………………………………………………….
8. Resmi dairelerce yapılan başvurularda yalnızca Başvuru Formu ibraz edilir.
9. Sermayesinin tamamı devlete ait KİT ve İDT’ler ile sermayesinin tamamı bir KİT veya İDT’ye ait
müesseselerce yapılan başvurularda başvuru formu ve Ortaklık ve Sermaye Yapısını Gösterir Belge ibraz edilir.
B. Talep Edilen İzin/Yetkiler İçin Verilen Belgeler
1.Götürü Teminat Yetkisi Başvuru Formu
2.Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru Formu
3.Grup İmalatçısı Tespit Formu
4.İzinli Gönderici Yetkisi Başvuru Formu
5. Uluslararası Taşımacı Yetki Belgesi
2.1 Vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını,
yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı
2.2 SGK prim borcu bulunmadığını gösterir yazı veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını,
yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1.1 Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar
1.1.1 Başvuru Türü
Başvuru, yeni başvuru ve belgede değişiklik başvurusu olmak üzere iki şekilde
yapılmaktadır. Yeni başvuru ilk defa yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası
alınması için yapılan başvurudur. Belgede değişiklik başvurusu ise mevcut bir
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasında yer alan bilgilerde ve/veya sertifika
kapsamında bulunan izin/yetkilerde değişiklik yapılması için yapılan başvurudur.
Diğer taraftan, mevcut bir sertifikanın kayıp veya zayi olması sebebiyle, kayıp veya
zayi olan sertifikadaki bilgileri birebir içeren yeni bir sertifikanın düzenlenmesi
için başvuruda bulunulması da mümkündür.
1.1.2 Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler
Bu başlık altındaki alanlar doldurulurken, unvanı belirtilen firmanın idari
merkezine ilişkin ticaret sicil gazetesinde yayınlanmış olan verilerin esas alınması T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
9
gerekmektedir. Faaliyete başlama tarihi kuruluş tarihinden farklı olarak, kurulmuş
bir firmanın fiilen ticaret veya imalat işlerini yerine getirmeye başladığı tarihtir.
Fiilen faaliyette bulunma süresi ise bu tarihten itibaren başlar ve faaliyete ara
verilen dönemleri kapsamaz.
1.1.3 Adres Bilgileri
Bu bölümde firmanın idari merkez adresinin yanı sıra faaliyetleri ile ilgili tüm
adres bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir. Üretim/imalat, depolama/sevk ve
dış ticaret işlemlerine yönelik birden çok tesisin bulunması halinde her birinin ayrı
ayrı belirtilmesi gerekir. Bu bölümde yer alan adres türlerinin boş bırakılmaması,
var olmayan alanların karşısına “yok” ibaresinin yazılması gerekir.
2- SORU FORMU/ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
Soru formu Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 2 no.lu ekinde
yer almaktadır.
Soru formu, firmalara yol göstermek amacıyla hazırlanan ve firmaların
yetkilendirilmiş yükümlü olma yeterliliklerine sahip olup olmadıklarını
değerlendirebilmelerine imkân tanıyan bir öz değerlendirme formudur. Soru
formunda yer alan sorulara verilen cevaplar daha sonra yapılacak yerinde
incelemede tetkik edilecektir. Soru formunda yer alan hususlar değerlendirilirken,
firmalar, kendi durumlarını objektif ve ayrıntılı bir şekilde ve konu ile ilgili yazılı
usullerle birlikte fiili uygulamalarının olup olmadığına bakarak ortaya koymalıdır.
Bu değerlendirme neticesinde, soru formundaki sorulara firmanın gerçek
durumunu doğru ve eksiksiz yansıtacak şekilde yanıt verilmelidir. Firmaların,
yaptıkları öz değerlendirme neticesinde varsa, yetersiz olduklarını tespit ettikleri
hususları giderdikten sonra başvurmaları lehlerine olacaktır. Soru formunda yer
alan yanıtların doğruluğu gümrük idaresince ayrıca inceleneceğinden gerçeğe
aykırı ve yanıltıcı cevap vermekten kaçınılmalıdır. Başvuru yapılırken soru formu
tam ve eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır. Soru formunun doldurulmasının
soruların niteliği nedeniyle uzun sürebileceği gözden kaçırılmamalı ve buna
göre bir planlama yapılmalıdır.
Soru formu firmanın ilgili tüm birimlerinden alınacak bilgilerle doldurulmalıdır.
Form kesinlikle tek bir birim veya tek bir kişinin bilgisine dayanılarak
doldurulmamalı ve soru formunun doldurulması bir proje olarak görülmelidir.T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
10
Soru formundaki sorular EK-7’de yer alan Yerinde İnceleme Değerlendirme
Formunda yer alan sorularla senkronize haldedir. Yerinde inceleme için gelecek
personelimiz soru formunda yer alan cevaplarınızı temel alarak yerinde
incelemesine başlayacak ve anılan formda yer alan “değerlendirme önerileri”
doğrultusunda incelemesine devam edecektir.
Soru formunun cevaplanması suretiyle verilen bilgiler kesinlikle üçüncü kişilerle
paylaşılmayacak ve form başvuru alındıktan sonra Bölge Müdürlüğü tarafından
“hizmete özel” ibaresi ile damgalanacaktır.
3-ADLİ SİCİL BELGELERİ/BEYAN FORMLARI
Başvuru dosyasında aşağıdaki kişilerin adli sicil belgelerinin yer alması gereklidir:
• Şirketin yönetim kurulu üyeleri
• Limited şirketlerde yönetim kurulu olmadığından şirket müdürlerinin adli
sicil belgeleri aranacaktır.
• Şirketin sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip gerçek kişiler
• Şirketi gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili gerçek kişiler
• Şirketin gümrük ve dış ticaret işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden
bağımsız gümrük müşavirleri için adli sicil belgesi gönderilmesine gerek
bulunmamaktadır.
Adli sicil belgeleri asıl nüsha olmalıdır.
Adli sicil belgeleri başvuru tarihinden geriye dönük en geç 2 ay içinde alınmış
olmalıdır.
Adli sicil belgeleri resmi kuruma verilmek üzere ve adli sicil arşiv kayıtlarını da
gösterecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil arşiv kayıtlarını içermeyen
belgeler kabul edilmeyecektir.
Şirketin yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip gerçek
kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarından
yabancı uyruklu olan ve aynı zamanda sürekli olarak yurt dışında ikamet eden
gerçek kişiler için, adli sicil belgesi yerine bir örneği aşağıda yer alan Gümrük
İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 3 no.lu ekine uygun beyan
formlarının eklenmesi gerekmektedir.T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
11
Yurt dışında ikamet eden T.C. uyruklu kişiler ile Türkiye’de ikamet eden yabacı
uyruklu kişiler için düzenlenen beyan formları kabul edilmeyecektir, bu kişiler
için yukarıda belirtilen özelliklerde adli sicil belgesi alınması zorunludur.
Beyan formları, şirket yönetim kurulu başkanı veya ait olduğu şahıslar tarafından
imzalanmalıdır. Bu kişiler dışında şirketin diğer imza yetkililerince imzalanan
beyan formları geçersizdir.
4- ŞİRKETİN KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU BULUNMADIĞINI
GÖSTERİR “İHALE KONUSU OLMAYAN İŞLERLE İLGİLİ E-BORCU YOKTUR
BELGESİ” YA DA SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN İLGİLİ BİRİMLERİNDEN
ALINMIŞ “BORCU YOKTUR YAZISI”
BEYAN FORMU
BEYANA KONU KİŞİNİN
Adı ve Soyadı
Unvanı
Uyruğu
Adresi
Doğum Tarihi ve Yeri
Anne Adı
Baba Adı
Pasaport Tarihi ve No.
Başvuru sahibi kişinin
BEYANA KONU KİŞİNİN
Ticari Unvanı
Vergi No. su
5237 sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan; uluslararası suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları, vergi kaçakçılığı veya
vergi kaçakçılığına teşebbüs suçları, gümrük kaçakçılığı veya gümrük kaçakçılığına teşebbüs suçları, petrol kaçakçılığı suçları,
uyuşturucu kaçakçılığı suçları, haksız mal edinme suçlarından, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin mevzuat hükümleri uyarınca
ceza almamış olduğumu/olduğunu, aksine bir durumun tespit edilmesi halinde doğacak tüm hukuki sonuçları kabul
edeceğimi beyan ederim.
Tarih:
Beyan Edenin:
Adı-Soyadı:
Unvanı:
İmza:
Sermayedarı/Ortağı
(%10’dan fazla paya sahip) O
Sermayedarı/Ortağı
(%10’dan fazla paya sahip) O
Sermayedarı/Ortağı
(%10’dan fazla paya sahip) OT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
12
Bu belge, tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi numarasını, ilgili kurumca
elektronik ortamda üretilen barkod ve referans numarasını, belgenin internet
ortamında alındığı tarihi, saati ve sorgulamanın Türkiye genelinde yapıldığına
ilişkin bilgileri gösteren “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur
Belgesi” olmak zorundadır.
“İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi” üzerindeki bar-kod
numarası http://uyg.sgk.gov.tr/EBorcuYoktur5510/amp/EBYkontrol adresinde
yer alan “Barkod Numarası” alanına girilerek söz konusu belgenin geçerliliğinin
…………….………… SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
Konu: Sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının yetkilendirilmiş yükümlü sertifika başvurusu kapsamında bildirilmesi
………………………………………………………………………… adresinde faaliyet gösteren işyerimiz, Müdürlüğünüzün
…………………………………..…sicil sayılı dosyasında işlem görmektedir.
“Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” almak amacıyla ……………………........ Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik
prim borcumuz bulunup bulunmadığının tarafımıza bildirilmesini,
Arz ederim. (……/….../20….)
Unvan/Adı-Soyadı/İmza
Aynı Unvan/Adı Soyadı İle Tescil Edilmiş Diğer İşyerlerinin Sicil Numaraları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Aracısı Olunan İşyerlerinin Sicil Numaraları
1
2
5
6
9
10
Ortağı Olunan İşyerlerinin Sicil Numaraları
1
2
5
6
9
10
Üst Düzey Yöneticisi Olunan İşyerlerinin Sicil Numaraları
1
2
5
6
9
10
Gerçek Kişi İşverenler İçin Bağ-No:…………………………………………………
Tüzel Kişi İşverenler İçin Emekli Sandığı No:…………………………….………….T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
13
kontrol edilmesi gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak “Borcu Yoktur Yazısı” ibraz edilmesi halinde,
söz konusu belgenin Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 4
no.lu ekinde yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili
birimlerinden alınan yazı aslı olması gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak “Borcu Yoktur Yazısı” asıl nüsha olmalıdır.
Söz konusu belgeler, başvuru tarihinden geriye dönük en geç 1 ay içerisinde
alınmış olmalıdır.
Henüz vadesi gelmemiş sosyal güvenlik prim borçları ile Sosyal Güvenlik
Mevzuatı uyarınca verilmiş idari para cezalarına ilişkin borçlar yetkilendirilmiş
yükümlü sertifikası başvuruları için engel teşkil etmez.
Taksitlendirilmiş olup ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunca taksitlerin düzenli bir
şekilde ödenmekte olduğu belirtilen sosyal güvenlik prim borçları yetkilendirilmiş
yükümlü sertifikası başvuruları için engel teşkil etmez.
Dolayısıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmakla birlikte, bu borcun
teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya
mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslının getirilmesi halinde bu yazılar
uyarınca işlem yapılması mümkündür.
5- ŞİRKETİN VERGİ MEVZUATI GEREĞİNCE KESİNLEŞMİŞ VERGİ BORCU
BULUNMADIĞINI GÖSTERİR YAZI
Söz konusu yazı, başvuru tarihinden geriye dönük en geç 2 ay içinde ve bağlı
bulunulan vergi dairesinden alınmış olmalıdır.
Söz konusu yazı asıl nüsha ve ilgili vergi dairesinden onaylı olmalıdır.
Söz konusu yazıda kişinin bağlı bulunduğu vergi dairesine nakil geldiği ve önceki
borçlarının nakil gelinen vergi dairesi/dairelerinden sorulması gerektiğinin
belirtilmesi halinde, nakil gelinen vergi dairesi/dairelerinden alınmış ve kişinin
kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazının da başvuru dosyasında
bulunması gerekmektedir. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
14
Henüz vadesi gelmemiş borçlar ile mahsup talepli veya teminata bağlanmış
borçlar ile taksitlendirilmiş olup ilgili vergi dairesince taksitlerin düzenli bir
şekilde ödenmekte olduğu belirtilen vergi borçları yetkilendirilmiş yükümlü
sertifikası başvuruları için engel teşkil etmez.
Dolayısıyla, kesinleşmiş vergi borcu bulunmakla birlikte, bu borcun teminata
bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup
talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslının getirilmesi halinde bu yazılar uyarınca
işlem yapılması mümkündür.
6- MALİ YAPIYA İLİŞKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU
Mali yapıya ilişkin YMM raporu, yeminli mali müşavir tarafından, şirketin son
3 yılı esas alınarak ve mali tabloları incelenerek, karşılaştırmalı olarak Gümrük
İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 5 no.lu ekine uygun olarak
hazırlanmış olmalıdır.
Üç yıldan daha az süredir faaliyette bulunan kişilerin mali yapısı, yeminli mali
müşavir tarafından mevcut veriler incelenerek rapora bağlanmış olmalıdır.
Rapor yeminli mali müşavir tarafından ıslak mühürle onaylanmış olmalıdır.
Kurumlar vergisi tasdik raporları kabul edilmemektedir.
7- ISO 9001 VE ISO 27001 SERTİFİKALARI
ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları, Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı
tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları (örneğin Türkiye’de
Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme
kuruluşlarınca düzenlenmiş olmalıdır.
Bu sertifikalar ilgili akreditasyon kurumunun markasını taşımalıdır.
ISO 9001ve ISO 27001 sertifikalarının en güncel versiyonları ibraz edilmelidir.
Örneğin, bu Rehberin yayınlandığı tarih itibariyle ISO 9001:2008 ile ISO
27001:2005 güncel sertifikalardır.
Bu sertifikaların, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru tarihinde
geçerliliğini koruyor olmaları gerekir.T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
15
Bu sertifikaların aslı yerine düzenleyen kuruluş tarafından onaylanmış örneği de
ibraz edilebilir.
Bu sertifikalar olmadan yapılacak başvurular incelenmeksizin reddedileceğinden,
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için başvuruda bulunulmadan önce bu
sertifikalar mutlaka temin edilmiş olmalıdır.
II- SERTİFİKA KAPSAMI YETKİLER İÇİN BAŞVURULAR
Aşağıda sayılan yetkilerden sertifika kapsamından yararlanılmak istenilmesi
halinde, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sırasında ya da sertifika
düzenlendikten sonra başvuruda bulunulabilir.
- Götürü teminat yetkisi
- Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında:
-- İhracatta yerinde gümrükleme izni
-- Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izni
-- Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı
düzenleme izni
- İzinli gönderici yetkisi
A. GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ BAŞVURUSU
Eğer talep edilen veya sahip olunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası
kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı da isteniliyorsa,
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 1/A no.lu Yetkilendirilmiş
Yükümlü Sertifikası Başvuru Formunun yanı sıra 1/B no.lu Götürü Teminat
Yetkisi Başvuru Formunun da ibraz edilmesi gerekir. İbraz edilmemesi halinde,
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında götürü teminat uygulamasından
yararlanma hakkı tanınmayacaktır.
Diğer taraftan, teminat mektubu başvuru sırasında ibraz edilmeyecektir.
Başvurunun bölge müdürlüğünce kabul edilip Risk Yönetimi ve Kontrol
Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirme neticesinde, başvuru sahibine
yetkilendirilmiş yükümlü statüsü almaya hak kazanıldığının bölge müdürlüğünce
bildirilmesinden sonra, başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvuru
sahibine teminat mektubunun hangi tutarda getirileceği hususunda bildirimde
bulunulacaktır. Başvuru sahibinin, istenilen tutardaki teminat mektubunu 30 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
16
iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne ibraz etmesi gerekir, aksi takdirde
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında götürü teminat yetkisinden
faydalanılamayacaktır.
1- GÖTÜRÜ TEMİNAT BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR
GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ BAŞVURU FORMU
1-Başvuru Türü
2-Teminat Konusu Toplam Tutar (TL):
3-Teminat Mektubu Bilgileri
4- İadesi Talep Edilen Teminat Mektubu
(Bu bölüm yetkinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi veya geri alınmasının istenilmesi durumunda ve teminat mektubunun iadesi talep edildiğinde doldurulmalıdır.)
Bu belge ve eki ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, firmamıza/kurumumuza
götürü teminat uygulamasından yararlanma izni verilmesi hususunu müsaadelerine arz ederim.
3.1-Götürü Teminat Yetkisi İçin Daha Önce Verilmiş Teminat Mektupları
3.2- Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı (M.D. 32)
1
3.3- Mevcut Götürü
Teminat Yetkisinin
Kapsamı
3.4- Talep Edilen Götürü
Teminat Yetkisinin
Kapsamı2
Tarih Beyan Edenin
Firma Kaşesi/Kurum Mührü Adı-Soyadı
Unvanı/İmzası
O Yeni Başvuru
Tarihi
Tarihi
1
2
1
2
O TL
O AVRO
O TL
O AVRO
o GTR1-
ÖTV.IA
o GTR1-
ÖTV.IA
o GTR2-
ÖTV.IA
o GTR2-
ÖTV.IA
o GTR1
o GTR1
o GTR2
o GTR2
O TL
O AVRO
O TL
O AVRO
Sayısı
Sayısı
Tutarı
Tutarı
Banka veya Özel Finans Kuruluşu
Banka veya Özel Finans Kuruluşu
O Güncelleme O Kapsamını DeğiştirmeT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
17
1.1 Başvuru Türü
Yeni başvuru, güncelleme ve kapsamını değiştirme olmak üzere üç tür başvuru
bulunmaktadır.
- Yeni başvuru ilk defa götürü teminat yetkisi alınması için yapılan başvurudur.
- Güncelleme başvurusu, mevcut götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresinin
bitimine bir ay kala yapılan güncelleme veya yetkilendirilmiş yükümlünün
unvanının değişmesi ya da mevcut bir teminat mektubunun yerine başka
bir teminat mektubunun ibraz edilmek istenmesi nedeniyle yapılan teminat
mektubu değişikliğine ilişkin güncellemeyi kapsar.
- Kapsam değiştirme başvurusu ise, GTR1, GTR2, GTR1-ÖTV.IA, GTR2-ÖTV.IA
arasında değişiklik yapılmasını kapsar.
1.2 Götürü Teminatın Kapsamı
GTR1: Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer
alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi hariç, Dâhilde işleme rejimi
dâhil, götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük
vergileri ve sair vergileri kapsayan götürü teminat türü. Bu durumda verilecek
teminat mektubu tutarı asgari 250.000 Avro, azami 2.000.000 Avrodur.
GTR2: Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan
eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi ve dâhilde işleme rejimi hariç,
götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri
ve sair vergileri kapsayan götürü teminat türü. Bu durumda verilecek teminat
mektubu tutarı asgari 75.000 Avro, azami 2.000.000 Avrodur.
GTR1-ÖTV.IA: Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde
yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi ve dâhilde işleme rejimi
dâhil, götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük
vergileri ve sair vergileri kapsayan götürü teminat. Bu durumda verilecek teminat
mektubu tutarı asgari 250.000 Avro, azami 10.000.000 Avrodur.
GTR2-ÖTV.IA: Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde
yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisi dahil, dâhilde işleme
rejimi hariç, götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin
gümrük vergileri ve sair vergileri kapsayan götürü teminat. Bu durumda verilecek
teminat mektubu tutarı asgari 75.000 Avro, azami 10.000.000 Avrodur.T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
18
2- GÖTÜRÜ TEMİNAT BAŞVURUSUNA EKLENECEK DİĞER BELGELER
Götürü teminat başvurularında Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması
Yönetmeliği’nin 1/A ve 1/B no.lu eklerinde yer alan başvuru formlarının yanı sıra;
-Kapsam değişikliği başvurularında götürü teminat yetkisinin ÖTV.1A türünü
de kapsaması isteniliyorsa, vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu
olmadığına dair yazı da eklenir.
-Yetkilendirilmiş yükümlünün unvanının değişmesi ya da mevcut bir teminat
mektubunun yerine başka bir teminat mektubunun ibraz edilmek istenmesi
halinde, aşağıdaki örneğe uygun, banka veya özel finans kuruluşlarından
alınacak teminat mektubu da eklenir.
Götürü Teminat İçin Banka veya Özel Finans Kuruluşlarından Alınacak Teminat
Mektubu Örneği:
Yukarıdaki örneğe uygun teminat mektubu, götürü teminat yetkisi için
yapılan yeni başvurularda veya güncellemelerde farklı tutarda yeni bir teminat
mektubunun veya ek teminat mektubunun ibrazının gümrük idaresi tarafından
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
ANKARA
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda yapılan götürü teminat konusu
her türlü gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen veya tamamen
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
.’dan tahsili gereken ……………………………………………….
(yazıyla………………………………………………………………………..) AVRO/
TL’yi gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka
bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve
bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi
gereken hale geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde
ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz ödeyeceğimizi, teminat
veren …………………………………………………..’nın kurumu temsil ve ilzama
yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.
Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
19
istenildiğinde ve gerekli görülen diğer hallerde de temin edilerek gümrük
idaresine verilir.
B. ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ KAPSAMI İZİN BAŞVURULARI
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamında onaylanmış ihracatçı yetkisi de
istenilebilir. Onaylanmış ihracatçı yetkisi üç tür izinden oluşmaktadır. Bunlardan
yalnızca biri için başvuruda bulunulabileceği gibi tümü için de başvuruda
bulunulabilir.
Bu izinler şunlardır;
- İhracatta yerinde gümrükleme izni
- Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izni
- Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı
düzenleme izni
Onaylanmış ihracatçı yetkisi için yapılan başvurularda, Gümrük İşlemlerinin
Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 1/A no.lu Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası
Başvuru Formunun yanı sıra 1/C no.lu Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru
Formunun da doldurulması gerekir.
1- BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Başvuru formu dört ana bölümden oluşmakta olup onaylanmış ihracatçı yetkisi
kapsamında talep edilen izne bağlı olarak I, II veya III no.lu bölümler doldurulur
ve mutlaka IV no.lu “Beyan” bölümü doldurularak imzalanır.
1.1 Yetki Kapsamında İstenilen İzinler
1.1.1 İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni
Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme izninin
talep edilmesi halinde, 1/C no.lu başvuru formunun I. no.lu aşağıdaki bölümün
ve IV no.lu “Beyan” bölümünün doldurulması gerekir. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
20
I. İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ (Bu kısım izin istenmiyorsa boş bırakılacaktır.)
Unvanı Vergi Numarası Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası Tarihi Ve Sayısı
2.1. Grup İmalatçısının
2. Başvuru Sahibi Grup İhracatçısıysa İzin Kapsamında Kullanılmak İstenilen
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip Grup İmalatçısının Tesisleri
Unvanı Vergi Numarası Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası Tarihi Ve Sayısı
2.2 Grup İmalatçısının
(2’den fazla grup imalatçısı varsa, her bir grup imalatçısı için aynı formatta satırlar ilave edilir.)
İzin kapsamına tesis eklenmesi
Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.1 İzin Kapsamı Tesisler
IV. BEYAN
1.
2.
3.
...
İzin kapsamına tesis eklenmesi
Tesisin adı Tesisin açık adresi
2.1.1 İzin Kapsamı Tesisler
1.
2.
3.
...
İzin kapsamına tesis eklenmesi
Tesisin adı Tesisin açık adresi
2.2.1 İzin Kapsamı Tesisler
1.
2.
3.
...
İzin kapsamına tesis eklenmesi
Bu belge ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, firmamızın/kurumumuzun onaylanmış
ihracatçı yetkisi kapsamının talebimiz doğrultusunda değiştirilmesini arz ederim.
Tesisin adı Tesisin açık adresi
3. İzin Kapsamında Bulunan Tesisin İzin Kapsamından Çıkarılması
1.
2.
3.
...T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
21
a) İzin Kapsamında Kullanılmak İstenilen Başvuru Sahibine Ait Tesisler
İhracatta yerinde gümrükleme izni için ilk kez başvuruda bulunulması veya
sahip olunan ihracatta yerinde gümrükleme izninde belirtilmiş tesislerin dışında
başka bir tesiste ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak
istenilmesi halinde, “İzin kapsamına tesis eklenmesi” kutucuğu işaretlenerek bu
tesisin adı ve açık adresi belirtilmek suretiyle izin kapsamına dâhil edilmesi talep
edilir.
İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında bulunan tesislerin artık
kullanılmayacak olması veya bu tesislerin taşımaları gereken koşulları kaybetmiş
olması halinde, “İzin kapsamında bulunan tesisin izin kapsamından çıkarılması”
kutucuğu işaretlenerek bu tesisin adı ve açık adresi belirtilmek suretiyle izin
kapsamından çıkarılması talep edilir.
Başvuru sahibi bu kısımda ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında
işlem yapmak istediği kendisine ait olan depo, yükleme yeri, fabrika sahası gibi
tesislerini açık adresleriyle birlikte belirtir.
b) Başvuru Sahibi Grup İhracatçısıysa İzin Kapsamında Kullanılmak İstenilen
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip Grup İmalatçısının Tesisleri
Bu kısım yalnızca grup ihracatçıları tarafından doldurulur ve grup ihracatçısının
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi grup imalatçılarına ait olan ve ihracatta
yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak istenilen depo, yükleme
yeri, fabrika sahası gibi tesisler açık adresleriyle birlikte belirtilir.
Grup imalatçısının unvanı ve vergi no.su ile o imalatçıya ait yetkilendirilmiş
yükümlü sertifikasının başlangıç tarihi ve sayısına ilişkin bilgiler girildikten
sonra o imalatçıya ait olan ve izin kapsamında kullanılmak istenilen tesisler açık
adresleriyle birlikte ayrı ayrı belirtilir. Grup ihracatçısı tarafından, birden çok grup
imalatçısının tesislerinin izin kapsamında kullanılmak istenilmesi halinde, her
bir grup imalatçısına ait bilgiler ve bu imalatçılara ait olan ve izin kapsamında
kullanılmak istenilen tesisler ayrı ayrı belirtilir.
Tarih:
Firma Kaşesi / Kurum Mührü
Beyan Edenin
Adı-Soyadı:
Unvanı:
İmzası:T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
22
1.2 Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Düzenleme ve Vize Etme İzni
Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında basitleştirilmiş işlem kapsamında
A.TR düzenleme ve vize etme izninin talep edilmesi halinde, 1/C no.lu
başvuru formunun II. no.lu aşağıdaki bölümün ve IV no.lu “Beyan” bölümünün
doldurulması gerekir.
2.1 no.lu kısımda yer alan istatistikî bilgiler doldurulurken başvuru yılından bir
önceki takvim yılının veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk günden geriye
dönük on iki aylık döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilir. Örneğin,
başvurunun kayda alındığı tarih 15 Ekim 2012 ise, başlangıç ve bitiş tarihleri
tercihe bağlı olarak 1/1/2011-31/12/2011 veya 1/10/2011-1/10/2012 şeklindeki
iki dönemden biri seçilerek belirtilir.
Belirtilen bu dönem içerisinde kullanılmış olan A.TR Dolaşım Belgelerinin sayı
ve tarihleri ile bu A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin ihracat beyannamelerinin
II. A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİ BAKANLIKÇA YETKİ VERİLEN KİŞİ VE KURULUŞ TARAFINDAN
DÜZENLEME VE VİZE İŞLEMİ İÇİN GÜMRÜK İDARELERİNE İBRAZ EDİLME ZORUNLULUĞU
OLMAKSIZIN DÜZENLEYEBİLME İZNİ
(Bu kısım izin istenmiyorsa boş bırakılacaktır.)
12 Aylık Dönem - Başlangıç tarihi …./…./20.. Bitiş tarihi …/…/20..
A.TR Dolaşım Belgesi
Tarih Sayı Tarih Sayı
Sıra no İhracat Beyannamesi İhracat Yapılan Ülke
2.1. İstatistiki Bilgiler
IV. BEYAN
Bu belge ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, firmamızın/kurumumuzun onaylanmış
ihracatçı yetkisi kapsamının talebimiz doğrultusunda değiştirilmesini arz ederim.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
...
Tarih:
Firma Kaşesi / Kurum Mührü
Beyan Edenin
Adı-Soyadı:
Unvanı:
İmzası:T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
23
sayı, tarihleri ve ihracat yapılan ülke bu kısımda A.TR Dolaşım Belgelerinin tarih
sırasına göre yazılır.
1.3 Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı/EUR.MED Fatura Beyanı
Düzenleme İzni
Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında eşyanın kıymetine bakılmaksızın
fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı düzenleme izninin talep edilmesi halinde,
1/C no.lu başvuru formunun III. no.lu aşağıdaki bölümünün ve IV no.lu “Beyan”
bölümünün doldurulması gerekir.
3.1 no.lu kısımda bu izin kapsamında ihracatı yapılmak istenilen eşyanın ticari
ismi, tarife pozisyonu ve ihraç edileceği ülke veya ülkeler grubu belirtilmelidir.
3.2 no.lu kısımda yer alan istatistikî bilgiler doldurulurken başvuru yılından bir
önceki takvim yılının veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk günden geriye
III. SERBEST TİCARET ANLAŞMASI YAPILAN ÜLKE VEYA ÜLKE GRUPLARIYLA TERCİHLİ TİCARETTE,
TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TARIM ÜRÜNLERİNİN TERCİHLİ TİCARETİNDE VE ÜLKEMİZ
TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ REJİMİ KAPSAMINDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN TERCİHLİ TİCARETTE EŞYANIN KIYMETİNE BAKILMAKSIZIN FATURA BEYANI VEYA
EUR.MED FATURA BEYANI DÜZENLEYEBİLME İZNİ
(İzin istenmiyorsa bu kısım boş bırakılacaktır)
(Madde 18 ve 69 hükümleri çerçevesinde izin kapsamında değişiklik yapılmak isteniyorsa Tablo 1 doldurulmalıdır)
Ticari İsmi
İhraç Edileceği Ülke veya Ülkeler Grubu
Tarife Pozisyonu
3.1. Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında İhracatı Yapılmak İstenen Eşyanın
3.2 İstatistiki Bilgiler
12 Aylık Dönem - Başlangıç tarihi …./…./20.. Bitiş tarihi …/…/20..
Sıra No EUR.1/EUR.MED
Dolaşım Sertifikası
İhracat
Beyannamesi
İhracatın Yapıldığı
Gümrük İdaresi
İhracatı Yapılan
Eşyanın GTİP’i
İhracat’ın Yapıldığı
Ülke/Ülke Grubu
1.
2.
3.
...
IV. BEYAN
Bu belge ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, firmamızın/kurumumuzun onaylanmış
ihracatçı yetkisi kapsamının talebimiz doğrultusunda değiştirilmesini arz ederim.
Tarih:
Firma Kaşesi / Kurum Mührü
Beyan Edenin
Adı-Soyadı:
Unvanı:
İmzası:
Tarih Sayı Tarih SayıT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
24
dönük on iki aylık döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilir. Örneğin,
başvurunun kayda alındığı tarih 15 Ekim 2012 ise, başlangıç ve bitiş tarihleri
tercihe bağlı olarak 1/1/2011-31/12/2011 veya 1/10/2011-1/10/2012 şeklindeki
iki dönemden biri seçilerek belirtilir.
Belirtilen bu dönem içerisinde kullanılmış olan EUR.1/EUR.MED Dolaşım
Belgelerinin sayı ve tarihleri ile bu EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerine ilişkin
ihracat beyannamelerinin sayı, tarihleri, ihracatın yapıldığı gümrük idaresi,
ihracatı yapılan eşyanın GTİP’i ve ihracat yapılan ülke/ülke grupları bu kısımda
EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin tarih sırasına göre yazılır.
1.3.1 Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura
Beyanı Düzenleyebilme İzninin Değiştirilmesi
İzin kapsamındaki eşyanın başka bir eşya ile değiştirilmek istenmesi, izin
kapsamındaki eşyaya ilaveten yeni bir eşyanın daha izin kapsamına alınmak
istenmesi, ihracatın yapıldığı ülkenin/ülke grubunun değiştirilmek istenmesi
ya da ihracatın yapıldığı ülkeye/ülke grubuna ilaveten başka bir ülke/ülke
grubu eklenmek istenmesi halinde, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması
Yönetmeliği’nin 1/A no.lu eki ile birlikte 1/C no.lu ekinde yer alan Tablo 1’in
doldurulması gerekir.
Tablo 1
FATURA BEYANI DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ONAYLANMIŞ
İHRACATÇI YETKİSİ DEĞİŞİKLİK BAŞVURU FORMU
Onaylanmış İhracatçı Unvanı
Ticari İsmi
Onaylanmış İhracatçı Yetki Numarası
İhraç Edildiği Ülke veya Ülkeler Grubu
1. Onaylanmış İhracatçıya İlişkin Bilgiler
2. Mevcut Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında İhracatı Yapılan Eşya
3. Değişikliğin Kapsamı
3.1 Mevcut Yetki Kapsamındaki Eşyanın
İhracatının Yapılmaya Devam Edilip
Edilmeyeceği
Evet Hayır
(Hayır seçilmişse aşağıdaki soru boş
bırakılacaktır.)
3.2 Mevcut Yetki Kapsamındaki Eşyanın
İhracatının Yapıldığı Ülke veya Ülke
Grubunda Değişiklik İstenip İstenmediği
Evet
(Evet işaretlenmişse, ihracat yapılmak istenen ülke
veya ülke grubunu belirtiniz)
……………………….
………………………..
Hayır
3.3 Mevcut Onaylanmış İhracatçı Yetkisi
Kapsamındaki Eşyadan Farklı Bir Eşya
Yetki Kapsamına Alınmak İsteniyorsa
Ticari İsmi
Tarife Pozisyonu
İhraç Edildiği Ülke veya İhraç Edileceği Ülkeler GrubuT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
25
C. İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ BAŞVURUSU
Eğer talep edilen veya sahip olunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası
kapsamında izinli gönderici yetkisi de isteniliyorsa Gümrük İşlemlerinin
Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 1/A no.lu Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası
Başvuru Formunun yanı sıra 1/D no.lu ekinde yer alan İzinli Gönderici Yetkisi
Başvuru Formunun da başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekir. İbraz edilmemesi
halinde, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında izinli gönderici
uygulamasından yararlanma hakkı tanınmayacaktır.
1- BAŞVURU FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ BAŞVURU FORMU
EK-1/D
1.2. Yetki kapsamında bulunan tesisin yetki kapsamından çıkarılması
2. Sahip Olunan Teminat
3. Uluslararası Taşımacı Yetki Belgesi
(Bir örneği eke konulacaktır.)
1.1. Yetki kapsamına tesis eklenmesi
Tesisin adı Tesisin açık adresi
1. Yetki Kapsamı Tesisler
IV. BEYAN
1.
2.
3.
...
Tesisin açık adresi
Teminattan Vazgeçme
Tesisin adı
Kapsamlı Teminat
1.
Kapsamlı Teminat Yüksek Kaçakçılık Riski İçeren
Eşya’yı Kapsıyor Mu?
Evet Hayır
2.
3.
...
Bu belge ve eki belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.
Tarih:
Firma Kaşesi / Kurum Mührü
Beyan Edenin
Adı-Soyadı:
Unvanı:
İmzası:T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
26
1.1 İzin Kapsamında Kullanılmak İstenilen Başvuru Sahibine Ait Tesisler
İzinli gönderici yetkisi için ilk kez başvuruda bulunulması veya sahip olunan izinli
gönderici yetkisinde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste izinli gönderici
yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, “Yetki kapsamına tesis
eklenmesi” kutucuğu işaretlenerek bu tesisin adı ve açık adresi belirtilmek
suretiyle izin kapsamına dahil edilmesi talep edilir.
İzinli gönderici yetkisi kapsamında bulunan tesislerin artık kullanılmayacak
olması veya bu tesislerin taşımaları gereken koşulları kaybetmiş olması halinde
“Yetki kapsamında bulunan tesisin yetki kapsamından çıkarılması” kutucuğu
işaretlenerek bu tesisin adı ve açık adresi belirtilmek suretiyle izin kapsamından
çıkarılması talep edilir.
Başvuru sahibi bu kısımda, izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapmak
istediği kendisine ait olan depo, yükleme yeri, fabrika sahası gibi tesislerini açık
adresleriyle birlikte belirtir.
2- İZİNLİ GÖNDERİCİ BAŞVURUSUNA EKLENECEK DİĞER BELGELER
İzinli gönderici yetkisi başvurularında Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması
Yönetmeliği’nin 1/A ve 1/D no.lu eklerinde yer alan başvuru formlarının yanı sıra
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı
yetki belgesi de ibraz edilir.
Ayrıca, İzinli gönderici yetkisi alınabilmesi için başvuru sahibinin aşağıdaki
izinlerden birine sahip olması gerekir.
-Kapsamlı Teminat
-Teminattan Vazgeçme
Diğer taraftan, izinli gönderici yetkisi kapsamında 20 Mayıs 1987 tarihli Ortak
Transit Rejimine İlişkin Sözleşme Ek I, İlave I’de yer alan eşya ile Gümrük
Yönetmeliği Ek-33’te yer alan yüksek kaçakçılık riski içeren eşyanın taşınabilmesi
için başvuru sahibinin yüksek kaçakçılık riski içeren eşyayı da kapsayan kapsamlı
teminat sertifikasına sahip olması gerekir. Bu izne sahip olunduğu durumlarda
ilgili kutucuğun işaretlenmesi gerekir.T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
27
III. DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR
A. BAŞVURU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1- Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmuş ve yetkili kişi/kişilerce imzalanmış
olmalıdır.
2- Başvuru mutlaka şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı olunan yere göre
belirlenmiş yetkili bölge müdürlüğüne yapılmış olmalıdır.
3-Yetkilendirilmiş yükümlü başvurusunda bulunmadan önce ISO 9001 VE ISO
27001 sertifikaları mutlaka temin edilmiş olmalıdır.
Yukarıda sayılan hususlara dikkat edilmeden yapılan başvurular başvurunun
reddi ile sonuçlanır. Başvurunun reddinden sonra yapılacak başvurular yeni bir
başvuru olarak değerlendirilecektir ve adli sicil belgesi ve vergi borcu yoktur
gibi başvuru tarihinden belirli bir süre önce alınmış olması gereken belgelerden
süresi dolanların yeniden temin edilmesi istenecektir.
B. BAŞVURU YAPILDIKTAN SONRA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1- ÖN İNCELEME AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Eksik, güncel olmayan, aranan niteliklere uygun olmayan veya geçerliliği
bulunmayan belgeler ile başvuru yapılmış olması ya da başvuru için aranan
belgelerden bir veya daha fazlasının ibraz edilmemiş olması halinde, söz
konusu eksikliği tamamlamak üzere başvuru sahibine azami 30 işgünü süre
tanınmaktadır.
Eksikliklerin tamamlanmasında bu sürenin aşılmamasına dikkat edilmelidir.
Bu süreden sonra tamamlanacak eksiklikler kabul edilmeyecek ve başvuru
reddedilecektir. Başvurunun reddinden sonra yapılacak başvurular yeni bir
başvuru olarak değerlendirilecektir ve adli sicil belgesi ve vergi borcu yoktur
gibi başvuru tarihinden belirli bir süre önce alınmış olması gereken belgelerden
süresi dolanların yeniden temin edilmesi istenecektir.
- Vergi borcu yoktur yazısı, başvuru tarihinden geriye dönük en geç 2 ay içinde ve
bağlı bulunulan vergi dairesinden alınmış olmalıdır.
- SGK borcu yoktur yazısı, başvuru tarihinden geriye dönük en geç 1 ay içerisinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
28
alınmış olmalıdır.
- Adli sicil belgeleri başvuru tarihinden geriye dönük en geç 2 ay içinde alınmış
olmalıdır.
Başvuru sahibine bildirilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderildiğinin
bölge müdürlüğüne bildirilmesine rağmen bu eksikliklerin giderilmediğinin
yapılan ön inceleme neticesinde tespit edilmesi halinde ise başvuru
reddedilecektir. Ek sürenin bitiminden sonra yapılacak başvurular ise yeni bir
başvuru gibi değerlendirilecektir.
Başvuru formunda belirtilen irtibat kişileriyle gerekli görüldüğünde iletişimde
bulunulması gerekebilir. Bu nedenle, söz konusu kişilerin ulaşılabilir olması ve
bu kişilere ait elektronik posta adresleri ile kurumun elektronik posta adresinin
düzenli olarak kontrol ediliyor olması özellikle başvuruların daha hızlı bir şekilde
değerlendirilebilmesi için gereklidir.
2- YERİNDE İNCELEME AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Yapılan ön inceleme neticesinde yerinde inceleme başlatılması için yeterli
bulunan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu sahiplerinin tesislerinde
Bakanlıkça görevlendirilecek sonradan kontrol görevlisi tarafından inceleme
gerçekleştirilecektir.
Bu inceleme sırasında, firmanın gümrük ve ticaret işlemleri ile ilgili her türlü
defter ve kayıtları ile üretim sahası, depolama ve sevkiyat alanları gibi fiziki
ortamları yetkilendirilmiş yükümlü olabilmek için aranan koşulların karşılanıp
karşılanmadığının tespiti amacıyla ayrıntılı incelemeye tabi tutulur.
Yapılacak bu inceleme sırasında, sonradan kontrol yetkilisinin isteyeceği her
türlü bilgi ve belgenin sunulması, fiziki ve elektronik ortamlara her türlü erişim
hakkının sağlanması, denetim elemanına çalışabileceği uygun bir yer tahsis
edilerek yardımcı olacak en az bir personelin görevlendirilmesi, incelenecek yer
ve birimlerin sorumlularının hazır bulundurulması ve incelemenin hızlı ve sağlıklı
bir şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olacak diğer kolaylıkların sağlanması ve
tedbirlerin alınması gerekir.
İnceleme sırasında sonradan kontrol yetkilisine bu tür kolaylıkların sağlanmaması,
incelemenin gecikmesine ve gerekli olması halinde de incelemenin sona
erdirilerek başvurunun reddine yol açabilir. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
29
3- SERTİFİKA ALINDIKTAN SONRA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
3.1 Periyodik Kontroller Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin
verilmesine ilişkin koşullar ile sertifika kapsamı yetki ve izinler için aranan ek
koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediği düzenli olarak takip edilir. Bu
kontroller esnasında, ön inceleme ve yerinde incelemede uygunluğu tespit
edilen hususların mevcudiyetini koruyup korumadığına bakılır. Bu inceleme,
örneğin, vergi borcu bulunmadığına ilişkin yazının yenilenmesinin istenilmesini
kapsayabileceği gibi tesislerdeki güvenlik koşullarının sağlanmaya devam edilip
edilmediğine bakılmasını da kapsayabilir.
Ön inceleme ve yerinde inceleme aşamalarında dikkat edilecek hususlara
yapılacak periyodik kontroller sırasında da dikkat edilmelidir. Gümrük
idaresince istenebilecek bilgi ve belgeler ile gerekli kolaylıkların sağlanmaması
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının askıya alınmasına yol açabilecektir.
3.2. Sertifika Kapsamı Bilgilerde Yapılacak Değişikliklerde Dikkat Edilecek
Hususlar
Sertifikada yer alan bilgilerde yapılabilecek değişiklikler: sertifikada yer alan
aşağıdaki bilgilerin değiştirilmesi için başvuruda bulunulması halinde, başvuru
formunun 8.1 no.lu bölümü doldurulur. Aşağıda yer alan bilgilerden birinde
değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliğe ilişkin kutucuk işaretlenerek
karşısına güncel bilgiler yazılır.
- ticaret unvanı
-vergi numarası
-adres
-ticaret siciline kayıtlı bulunulan yer
-ticaret sicil numarası
Ayrıca, Yönetmeliğin 17. maddesi uyarınca söz konusu değişikliğe ilişkin belgeler
başvuru formuna eklenir.
3.3 Sertifika Kapsamı İzin/Yetkilerde Yapılacak Değişikliklerde Dikkat Edilecek
HususlarT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
30
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alındıktan sonra bu sertifikaya bağlı olan
yetkilerin kapsamında değişiklik yapılması veya yeni bir yetkinin sertifika
kapsamına dâhil edilmesi ya da mevcut bir yetkinin sertifika kapsamından
çıkarılması talep edilebilir.
Bu tür değişiklikler için yapılacak başvurularda mutlaka Gümrük İşlemlerinin
Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 1/A no.lu ekinde yer alan başvuru formu
kullanılmalıdır.
Aşağıda sayılan yetki/izinlerden bir veya daha fazlasının sertifika kapsamına
dâhil edilmesi için başvuruda bulunulması halinde, talep edilen izin/yetki 6 ve 7
no.lu bölümlerde belirtilerek 8.2 no.lu bölümde yer alan bilgiler doğrultusunda
gerekli belgeler başvuruya eklenir.
- Götürü teminat yetkisi
- Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında:
-- İhracatta yerinde gümrükleme izni
-- Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izni
-- Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı/ EUR.MED fatura beyanı
düzenleme izni
- İzinli gönderici yetkisi
Örnek 1- Sahip olunan izinli gönderici yetkisi kapsamına yeni bir tesisin ilave
edilmek istenmesi halinde;
- 1/A no.lu başvuru formunda başvuru türü olarak “sertifikada değişiklik”
işaretlenerek formun 1 no.lu “Başvuru sahibine ilişkin bilgiler”, 2 no.lu
“Başvuruyu yapan temsilciye ilişkin bilgiler” ve 4 no.lu “Yetkilendirilmiş yükümlü
sertifikasına ilişkin bilgiler” kısımları doldurulur. Ayrıca, 8.2 no.lu kısımda yer
alan “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamı İzin/Yetkilerde Değişiklik”
kutucuğu ve 8.2.3 no.lu “Sertifika Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin
Kapsamını Değiştirme Talebi” kutucuğu işaretlenir.
- 1/D no.lu başvuru formunda “Yetki kapsamı tesisler” kısmında “Yetki kapsamına
tesis eklenmesi” kutucuğu işaretlenerek yetkiye ilave edilmek istenen tesis veya
tesislere ilişkin bilgiler girilir.
- Yetki kapsamına ilave edilmek istenen tesislerin emniyet ve güvenlik koşullarına
ve eşyanın çıkış öncesinde bekletileceği uygun bir güvenli alana sahip olup
olmadığı açısında yapılacak yerinde inceleme esnasında gümrük idaresince T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
31
istenebilecek bilgi ve belgeler ile incelemenin hızlı ve sağlıklı yapılmasına imkân
tanıyacak gerekli kolaylıkların sağlanması gerekir.
Örnek 2- Sahip olunan sertifika kapsamına ihracatta yerinde gümrükleme izninin
ilave edilmek istenmesi halinde;
- 1/A no.lu başvuru formunda başvuru türü olarak “sertifikada değişiklik”
işaretlenerek formun 1 no.lu “Başvuru sahibine ilişkin bilgiler”, 2 no.lu
“Başvuruyu yapan temsilciye ilişkin bilgiler” ve 4 no.lu “Yetkilendirilmiş yükümlü
sertifikasına ilişkin bilgiler” kısımları doldurulur. 6 no.lu “Onaylanmış İhracatçı
Yetkisi Kapsamında Talep Edilen Uygulamalar” bölümünden ihracatta yerinde
gümrükleme izni seçilerek, 8.2 no.lu kısımda yer alan “Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası Kapsamı İzin/Yetkilerde Değişiklik” kutucuğu ve 8.2.3 no.lu “Sertifika
Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin Kapsamını Değiştirme Talebi” kutucuğu
işaretlenir.
- 1/C no.lu başvuru formunun I. No.lu İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Bölümü
doldurulur. İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak
istenilen başvuru sahibine ait olan tesislere ilişkin bilgiler, başvuru sahibi
grup ihracatçısı ise ve yetkilendirilmiş yükümlü olan grup imalatçısına ait tesis
kullanılmak isteniyorsa, grup imalatçısına ve bu tesislere ilişkin bilgiler girilir.
- Yetki kapsamında işlem yapılmak istenildiği belirtilen tesislerin emniyet ve
güvenlik koşullarına ve eşyanın çıkış öncesinde bekletileceği uygun bir güvenli
alana sahip olup olmadığı açısında yapılacak yerinde inceleme esnasında
gümrük idaresince istenebilecek bilgi ve belgeler ile incelemenin hızlı ve sağlıklı
yapılmasına imkân tanıyacak gerekli kolaylıkların sağlanması gerekir.
Örnek 3- Sahip olunan sertifika kapsamında bulunan basitleştirilmiş işlem
kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izninin sertifika
kapsamından çıkarılmasının istenilmesi halinde,
- 1/A no.lu başvuru formunda başvuru türü olarak “sertifikada değişiklik”
işaretlenerek formun 1 no.lu “Başvuru sahibine ilişkin bilgiler”, 2 no.lu “Başvuruyu
yapan temsilciye ilişkin bilgiler” ve 4 no.lu “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına
ilişkin bilgiler” kısımları doldurulur. Ayrıca, 8.2 no.lu “Yetkilendirilmiş Yükümlü
Sertifikası Kapsamı İzin/Yetkilerde Değişiklik” kutucuğu ve 8.2.2 no.lu “Sertifika
Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin Geri Alınması Talebi” kutucuğu işaretlenir.
- Geri alınması talep edilen izin/yetki türü olarak A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme
ve vize etme izni yazılır ve Onaylanmış İhracatçı (A.TR) yetki numarası yazılır.T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Rehberi
32
NOTLAR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290546 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16290546 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?