Tek Pencere Sistemi-ÇSGB (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. Genelge 2015/08)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı    :73421605/010.06

Konu  :Tek Pencere Sistemi-ÇSGB

 

GENELGE (2015/08)

 

 

Bilindiği üzere, 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik   Bakanlığı   arasında   elektronik   veri   değişimi   yapılabilmesine   yönelik   teknik çalışmalar tamamlanmıştır.

 

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun   60’ıncı  maddesinin 2/b fıkrası; “Gümrük  beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye  eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda  söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince  muhafaza edilir” hükmünü amirdir.

 

Bu kapsamda, BİLGE Sisteminde Detaylı Beyan modülünde 44 nolu "Beyan Edilen Dokümanlar" alanında beyan edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğü (İSGÜM) tarafından,  31/12/2014  tarih  ve  29222  2.Mükerrer  Resmi  Gazetede  yayımlanan  “İthalat  Tebli ği  (İthalat: 2015/1)  Madde 15” kapsamında düzenlenen kontrol belgelerinin, 03/03/2015 tarihi  itibariyle  Tek  Pencere  e-belge  sistemi  kapsamına  alınması  uygun  bulunmuş  olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğü (İSGÜM) tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0855 (eski kod 0451) belge kodlu kontrol belgeleri (TPS-ÇSGB Kontrol Belgesi) Tek Pencere e-belge sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere e-belge sistemi tarafından  verilecek  20  haneli  belge numarası/belge satır sıra no  (örneğin:  Referans  No: 15243040110855004122/1)  ile  belge  tarihi  yükümlü  tarafından  beyannamenin  44  nolu kutusunda “belge referans no” ve “belge tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğü (İSGÜM) tarafından  Bakanlığımıza doğrudan  elektronik  ortamda iletileceğinden,  beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır.

Gümrük  işlemleri  sırasında  ihtiyaç  duyulması  durumunda  belge  içeriğinin  ilgili memurlarca Tek pencere e-belge sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

Müsteşar V.

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930841 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930841 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?