E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,69 TL
1 € = 4,33 TL
15336538 Ziyaretçi

TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTAYA TABİ TEKSTİL 2009/3

 Dış Ticaret Müsteşarlığından:   31.12.2008-27097 R.G. (4.M.)
TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTAYA TABİ TEKSTİL
ÜRÜNLERİNE AİT KOTALARIN DAĞITIMI VE YÖNETİMİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ
(2009/3)
             MADDE 1 – (1) 26/12/1997 tarihli ve 23212 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca, EK-I’de yer alan ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2009 yılına ait kotaların dağıtımı, EK-I’de gösterilen azami miktarları aşmayan ithalatçı talepleri dikkate alınarak, başvuru sırasına göre yapılır.
             MADDE 2 – (1) Söz konusu kotaların dağıtımından yararlanmak isteyen ithalatçılar, EK-II’de yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak 1/1/2009 tarihinden itibaren Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı başvurusunda bulunurlar. Başvuruların değerlendirilmesinde genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır.
             (2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK-III’de yer alan taahhütname eklenir.
             MADDE 3 – (1) Kullanılabilir kota miktarlarının mevcut olması halinde, bu Tebliğ kapsamında kotadan yararlanan ve adına ithal lisansı düzenlenen ithalatçılara, söz konusu ithal lisansında belirtilen miktarın en az %50’sinin ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla, aynı ülke ve aynı kategori için EK-I’de gösterilen azami miktarları aşmamak üzere yeniden kota tahsisi yapılır.
             MADDE 4 – (1) İthal lisanslarının geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) aydır. Ancak, bu süre 31/12/2009 tarihini geçemez. Bununla birlikte, ithalatçıların ithal lisansında belirtilen miktarın en az %60'ının ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla 31/3/2010 tarihini geçmemek üzere 3 (üç) aya kadar süre uzatımı verilebilir.
             MADDE 5 – (1) İthalatçılar, İthal lisansında belirtilen miktarı tek sevkiyatta ithal etmeleri durumunda gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip, birden fazla sevkiyatta ithal etmeleri durumunda ise her sevkiyatın gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde, İthal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında gerçekleşen ithalata ilişkin istatistiki bilgileri Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletir.
             (2) İthal lisansları, mücbir sebepler hariç, geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.
             (3) İthalatçıların ikinci fıkrada yer alan hükmü yerine getirmediklerinin tespiti halinde, mücbir sebepler hariç, müteakip ithal lisansı talepleri, söz konusu ithal lisansı iade edilene kadar değerlendirmeye alınmaz.
             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
EK - I
 
 
 
 
 
2009 yılına ait kota miktarları
(Kategori Tanımları İlgili Yönetmeliğin IA No.lu
Ekinde Gösterilmiştir)
 
 
Ölçü
2009
Talep Edilebilecek
Ülke adı
Kategori
Birimi
Kota seviyesi
Azami Miktar
Kuzey Kore
1
kg
13.000
4.000
 
2
kg
15.000
5.000
 
3
kg
5.000
2.500
 
4
adet
29.000
8.500
 
5
adet
12.000
4.000
 
6
adet
14.000
4.000
 
7
adet
9.000
3.000
 
8
adet
13.000
4.000
 
9
kg
7.000
2.500
 
12
çift
129.000
20.000
 
13
adet
151.000
20.000
 
14
adet
9.000
3.000
 
15
adet
11.000
3.500
 
16
adet
6.000
2.500
 
17
adet
5.000
2.500
 
18
kg
6.000
2.500
 
19
adet
41.000
10.000
 
20
kg
14.000
4.000
 
21
adet
20.000
7.500
 
24
adet
26.000
8.000
 
26
adet
17.000
5.000
 
27
adet
17.000
5.000
 
28
adet
29.000
8.500
 
29
adet
8.000
3.000
 
31
adet
29.000
8.500
 
36
kg
9.000
3.000
 
37
kg
36.000
10.000
 
39
kg
5.000
2.500
 
59
kg
47.000
10.000
 
61
kg
5.000
2.500
 
68
kg
8.000
3.000
 
69
adet
18.000
5.000
 
70
adet
27.000
8.500
 
73
adet
9.000
3.000
 
74
adet
13.000
4.000
 
75
adet
5.000
2.500
 
76
kg
7.000
3.000
 
77
kg
2.000
1.000
 
78
kg
12.000
4.000
 
83
kg
3.000
1.500
 
87
kg
1.000
500
 
109
kg
2.000
1.000
 
117
kg
5.000
2.500
 
118
kg
2.000
1.000
 
142
kg
2.000
1.000
 
151 A
kg
2.000
1.000
 
151 B
kg
2.000
1.000
 
161
kg
15.000
5.000
 
 
EK - II
Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünleri İçin İthal
Lisansı Başvuru Formu Örneği
 ..../.../2009
BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
            
             2009/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde ithali tek taraflı kontrol sistemi kapsamında kotaya tabi aşağıda belirtilen ürünler için firmamız adına İthal lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.
             Müsteşarlığınızca talep edilen bilgiler aşağıda beyan edilmiştir.
(imza-kaşe)
I- İthalatçının:
             1) Adı/Ünvanı:
             2) Açık adresi:
             3) Telefon:                                Faks no:
             4) Vergi numarası:
II- Beyan sahibinin:
             a) Adı/Ünvanı:
             b) Açık adresi:
III- İlgili tedarikçi ülkedeki muhtemel ihracatçının:
             a) Adı:
             b) Açık adresi:
IV- İthal edilecek ürünlerin:
             a) Menşe ülkesi:
             b) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkiyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:
V- İthal edilecek ürünlerin :
             1) Ticari tanımı:
             2) G.T.İ.P.’na göre ürün tanımı :
 3) 12’li bazda G.T.İ.Pozisyonu :
             (Not: 12’li bazda G.T.İ.P.’ları ve G.T.İ.P.’larına göre ürün tanımı İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetvelinden tespit edilecektir.)
VI- İthal edilecek ürünlerin yer aldığı kategori :
VII- 2009/3 sayılı Tebliğin I No’lu EK’inde gösterilen ölçü birimi cinsinden ithali talep edilen miktar:
             1) Rakam ile:
             2) Yazı ile:
VIII- Ürünlerin Değeri :
Ekler:   1- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği,
             2- Taahhütname.
 
EK - III
Taahhütname örneği
 
Dış Ticaret Müsteşarlığına
            
             İthal lisansı almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, firmamız adına düzenlenen ithal lisansını üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ayrıca, ithal lisansı kapsamı ürünlerin ithalatı ile ilgili istatistiki verileri gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bildireceğimizi ve ithal lisansını geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
 
Firma Ünvanı
Yetkili İmzalar