Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2010/1)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 30.12.2009-27448 Resmi Gazete
TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTAYA
TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE AİT KOTALARIN DAĞITIMI
VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(2010/1)
             MADDE 1 – (1) 26/12/1997 tarihli ve 23212 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca, EK-I’de yer alan ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2010 yılına ait kotaların dağıtımı, EK-I’de gösterilen azami miktarları aşmayan ithalatçı talepleri dikkate alınarak, başvuru sırasına göre yapılır.
             MADDE 2 – (1) Söz konusu kotaların dağıtımından yararlanmak isteyen ithalatçılar,     EK-II’de yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak 1/1/2010 tarihinden itibaren Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı başvurusunda bulunurlar. Başvuruların değerlendirilmesinde genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır.
             (2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK-III’de yer alan taahhütname eklenir.
             MADDE 3 – (1) Kullanılabilir kota miktarlarının mevcut olması halinde, bu Tebliğ kapsamında kotadan yararlanan ve adına ithal lisansı düzenlenen ithalatçılara, söz konusu ithal lisansında belirtilen miktarın en az %50’sinin ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla, aynı ülke ve aynı kategori için EK-I’de gösterilen azami miktarları aşmamak üzere yeniden kota tahsisi yapılır.
             MADDE 4 – (1) İthal lisanslarının geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) aydır. Ancak, bu süre 31/12/2010 tarihini geçemez. Bununla birlikte, ithalatçıların ithal lisansında belirtilen miktarın en az %60'ının ithalini gerçekleştirmiş olmaları   şartıyla     31/3/2011 tarihini geçmemek üzere 3 (üç) aya kadar süre uzatımı verilebilir.
             MADDE 5 – (1) İthalatçılar, İthal lisansında belirtilen miktarı tek sevkiyatta ithal etmeleri durumunda gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip, birden fazla sevkiyatta ithal etmeleri durumunda ise her sevkiyatın gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde, İthal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında gerçekleşen ithalata ilişkin istatistiki bilgileri Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletir.
             (2) İthal lisansları, mücbir sebepler hariç, geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.           
             (3) İthalatçıların ikinci fıkrada yer alan hükmü yerine getirmediklerinin tespiti halinde, mücbir sebepler hariç, müteakip ithal lisansı talepleri, söz konusu ithal lisansı iade edilene kadar değerlendirmeye alınmaz.
             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260214 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260214 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?