Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2011/1)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 24.12.2010-27795 Resmi Gazete

TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTAYA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE AİT KOTALARIN DAĞITIMI VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2011/1)

             MADDE 1 – (1) 26/12/1997 tarihli ve 23212 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca, EK-I’de yer alan ülkeler menşeli tekstil ürünleri için tespit edilen 2011 yılına ait kotaların dağıtımı, EK-I’de gösterilen azami miktarları aşmayan ithalatçı talepleri dikkate alınarak, başvuru sırasına göre yapılır.

             MADDE 2 – (1) Söz konusu kotaların dağıtımından yararlanmak isteyen ithalatçılar,  EK-II’te yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak 1/1/2011 tarihinden itibaren Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı başvurusunda bulunurlar. Başvuruların değerlendirilmesinde genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır.

             (2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK-III’de yer alan taahhütname eklenir.

             MADDE 3 – (1) Kullanılabilir kota miktarlarının mevcut olması halinde, bu Tebliğ kapsamında kotadan yararlanan ve adına ithal lisansı düzenlenen ithalatçılara, söz konusu ithal lisansında belirtilen miktarın en az %50’sinin ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla, aynı ülke ve aynı kategori için EK-I’de gösterilen azami miktarları aşmamak üzere yeniden kota tahsisi yapılır.

             MADDE 4 – (1) İthal lisanslarının geçerlilik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) aydır. Ancak, bu süre 31/12/2011 tarihini geçemez. Bununla birlikte, ithalatçıların ithal lisansında belirtilen miktarın en az %60'ının ithalini gerçekleştirmiş olmaları şartıyla 31/3/2012 tarihini geçmemek üzere 3 (üç) aya kadar süre uzatımı verilebilir.

             MADDE 5 – (1) İthalatçılar, ithal lisansında belirtilen miktarı tek sevkiyatta ithal etmeleri durumunda gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip, birden fazla sevkiyatta ithal etmeleri durumunda ise her sevkiyatın gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında gerçekleşen ithalata ilişkin istatistiki bilgileri Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletir.

             (2) İthal lisansları, mücbir sebepler hariç, geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.           

             (3) İthalatçıların ikinci fıkrada yer alan hükmü yerine getirmediklerinin tespiti halinde, mücbir sebepler hariç, müteakip ithal lisansı talepleri, söz konusu ithal lisansı iade edilene kadar değerlendirmeye alınmaz.

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK - I
2011 yılına ait kota miktarları 
(Kategori Tanımları İlgili Yönetmeliğin IA No'lu
Ekinde Gösterilmiştir)
    Ölçü 2011 Talep Edilebilecek
Ülke adı Kategori Birimi Kota seviyesi Azami Miktar
Kuzey Kore 1 kg 13.000 4.000
  2 kg 15.000 5.000
  3 kg 5.000 2.500
  4 adet 29.000 8.500
  5 adet 12.000 4.000
  6 adet 14.000 4.000
  7 adet 9.000 3.000
  8 adet 13.000 4.000
  9 kg 7.000 2.500
  12 çift 129.000 20.000
  13 adet 151.000 20.000
  14 adet 9.000 3.000
  15 adet 11.000 3.500
  16 adet 6.000 2.500
  17 adet 5.000 2.500
  18 kg 6.000 2.500
  19 adet 41.000 10.000
  20 kg 14.000 4.000
  21 adet 20.000 7.500
  24 adet 26.000 8.000
  26 adet 17.000 5.000
  27 adet 17.000 5.000
  28 adet 29.000 8.500
  29 adet 8.000 3.000
  31 adet 29.000 8.500
  36 kg 9.000 3.000
  37 kg 36.000 10.000
  39 kg 5.000 2.500
  59 kg 47.000 10.000
  61 kg 5.000 2.500
  68 kg 8.000 3.000
  69 adet 18.000 5.000
  70 adet 27.000 8.500
  73 adet 9.000 3.000
  74 adet 13.000 4.000
  75 adet 5.000 2.500
Kuzey Kore 76 kg 7.000 3.000
(devam) 77 kg 2.000 1.000
  78 kg 12.000 4.000
  83 kg 3.000 1.500
  87 kg 1.000 500
  109 kg 2.000 1.000
  117 kg 5.000 2.500
  118 kg 2.000 1.000
  142 kg 2.000 1.000
  151 A kg 2.000 1.000
  151 B kg 2.000 1.000
  161 kg 15.000 5.000
Belarus 1 kg 44.000 10.000
(Beyaz Rusya) 2 kg 267.000 20.000
  3 kg 31.000 5.000
  4 adet 198.000 10.000
  5 adet 81.000 10.000
  6 adet 90.000 10.000
  7 adet 64.000 10.000
  8 adet 84.000 10.000
  15 adet 47.000 10.000
  20 kg 52.000 10.000
  21 adet 84.000 10.000
  22 kg 630.000 40.000
  24 adet 126.000 10.000
  26/27 adet 136.000 10.000
  29 adet 22.000 5.000
  67 kg 81.000 10.000
  73 adet 31.000 5.000
  115 kg 78.000 10.000
  117 kg 1.900.000 50.000
  118 kg 33.000 5.000

EK - II

 

 

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünleri  İçin İthal Lisansı Başvuru Formu Örneği

 

            ..../.../2011

 

 

BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 

               

                2011/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde ithali tek taraflı kontrol sistemi kapsamında kotaya tabi aşağıda belirtilen ürünler için firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

 

                Müsteşarlığınızca talep edilen bilgiler aşağıda beyan edilmiştir.

 

 

                                                                                                                             (imza-kaşe)

 

I-    İthalatçının:

 

                1)  Adı/Ünvanı:

 

                2)  Açık adresi:

 

                3)  Telefon:                                           Faks no:

               

                4)  Vergi numarası:

 

II-   Beyan sahibinin:

 

                a)  Adı/Ünvanı:

 

                b)  Açık adresi:

 

III-  İlgili tedarikçi ülkedeki muhtemel ihracatçının:

 

                a)  Adı:

 

                b) Açık adresi:

 

 

 

IV-   İthal edilecek ürünlerin:

               

                a) Menşe ülkesi:

 

                b) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkiyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:

 

V-    İthal edilecek ürünlerin :

 

                1) Ticari tanımı:

 

                2) G.T.İ.P.’ine göre ürün tanımı :

 

               3) 12’li bazda G.T.İ.P.’u :

               

                (Not: 12’li bazda G.T.İ.P.’leri ve G.T.İ.P.’lerine göre ürün tanımı “İstatistik   Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nden tespit edilecektir.)

 

VI-   İthal edilecek ürünlerin yer aldığı kategori :

 

VII- 2011/1 sayılı Tebliğin  I No’lu  EK’inde  gösterilen  ölçü birimi cinsinden ithali talep edilen miktar:

 

                1) Rakam ile:

 

                2) Yazı ile:             

 

VIII- Ürünlerin Değeri :

 

Ekler:    1- Beyan  sahibine ait imza sirkülerinin örneği,

                2- Taahhütname.

 

 

EK - III

 

 

Taahhütname örneği

 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığına

 

 

                İthal lisansı almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, firmamız adına düzenlenen ithal lisansını üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ayrıca, ithal lisansı kapsamı ürünlerin ithalatı ile ilgili istatistiki verileri gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bildireceğimizi ve ithal lisansını geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

 

 

Firma Ünvanı

 

Yetkili İmzalar

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867546 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16867546 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?