Telafi Edici Vergiler ve Serbest Bölgeler İle İlgili Uygulama Talimatları

TELAFİ EDİCİ VERGİLER VE SERBEST BÖLGELER İLE İLGİLİ UYGULAMA TALİMATLARI
1) Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 24.12.2004 tarih 0120008044 sayılı talimatlarında asgari birim fiyat uygulanan Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamındaki söz konusu ithal eşyalarına yönelik olarak, gerek T.E.V’in hesaplanması, gerekse döviz kullanım oranının tespitinde, belge kapsamındaki ithalata ilişkin gümrük beyannamesi üzerindeki 22 numaralı sütunda yer alan CIF fatura kıymetinin (bu durumdaki birim fiyatın asgari birim fiyatın altında olması durumunda) dikkate alınması yönündeki talimatları üzerineGenel Sekreterliğimizce konuya ilişkin tereddüt içeren yazımıza cevabenDış Ticaret Müsteşarlığı’nın 04.05.2005 tarih 0120003063 sayılı talimatı.
İlgi: a) 21.4.2005 tarih ve 2018-6885 sayılı yazınız.
(DTM Faks Giriş: 22/04/2005-120003546 DTM Giriş: 25/4/2005-28600)
b) 24/12/2004 tarih ve 120008044 sayılı yazımız.
“İlgi (a)’da kayıtlı yazınız incelenmiştir.
Bu çerçevede, ilgi (b)’de kayıtlı yazımızda yer alan hususlara ilave olarak; asgari birim fiyat uygulanan Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamındaki mamul kumaş, iplik (jüt ipliği, polipropilen iplik ve polietilen iplik hariç) ve ham kumaş-ham bez için gerek Telafi Edici Vergi’nin hesaplanmasında gerekse döviz kullanım oranının tespitinde, belge kapsamındaki ithalata ilişkin gümrük beyannamesi üzerindeki 22 numaralı sütunda yer alan CIF fatura kıymetin (bu durumdaki birim fiyatın ilgili eşyaya yönelik asgari birim fiyatın altında olması halinde) dikkate alınması esastır ancak, bu kapsamdaki ithalata ilişkin gümrük beyannamesi üzerindeki 22 numaralısütunda CIF fatura kıymetin yerine başka bir teslim şeklinin yer alması ve dolayısıyla bu teslim şekline göre kıymetin belirtilmesi durumunda, 22 numaralı sütunda yer alan farklı teslim şekline ilişkin kıymetin CIF fatura kıymetine dönüştürülmesi ve yukarıda belirtilen işlemlerin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.
2)Telafi Edici Vergi hesaplamalarının global olarak değerlendirilememesineyönelikDış Ticaret Müsteşarlığı’nın İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne hitaben 09.09.2005 tarih 0120006339 sayılı talimatı.
“Telafi Edici Vergi (TEV) gümrük çıkış beyannamesinin tescil tarihinde doğmakta olup, TEV’in ithalatta vergi oranında her bir gümrük beyannamesi bazında hesaplanması nedeniyle, TEV hesaplamalarının global olarak belge bütününe yönelik yapılması mümkün bulunmamaktadır.” denilmektedir.
3) Taahhüt kapatma müracaatında bulunulan, incelemeleri tamamlanmış ve hammadde sarfiyat hesapları bakımından herhangibir sorun bulunmayan,ancak TEV (Telafi EdiciVergi) ödenmesi gerekli olanDahilde İşlem e İzin Belgelerininbulunmasınedeniyle, söz konusu firmaların bir kısmının iflas etmiş olması bir kısmına ise ulaşılamaması ve dolayısıyla gerekli TEV ödemesinin yapılamaması nedeniyle, anılan firmalara ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin
taahhüt hesaplarının kapatılabilmesini teminen nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince Dış Ticaret Müsteşarlığımızın talimatları sorulmuş ve konu ileilgili olarak Müsteşarlığımızın Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine hitaben 16.12.2005 tarih 56708 sayılı talimatı.
“ İlgi: 05/12/2005 tarih ve 15815 sayılı yazınız.
İlgi’de kayıtlı yazınızda, hali hazırda Genel Sekreterliğiniz nezdinde taahhüt kapatma müracaatında bulunulan, incelemeleri tamamlanmış ve hammadde sarfiyat hesapları bakımından bir sorun bulunmayan, ancak TEV ödenmesi gerekli olan Dahilde İşleme İzin Belgeleri bulunduğu kaydedilerek, ödenmesi gereken TEV’in miktar ve değer olarak tespit edilerek hazırlanan bilgilerin ilgili gümrük idaresine söz konusu gecikme faiziyle tahsili ve Genel Sekreterliğinize bilgi verilmesi kaydıyla, belge kapsamında alınan teminatların iadesi hususunun yazınızda belirtilmekte ve söz konusu belgenin kapatılabilmesini teminen gerekli talimatınverilmesi talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, gerek mer’i gerekse mülga Dahilde İşleme Rejimi (DİR) ile ilgili mevzuatlara göre, şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde sanayi ürünlerinin (İthalat Rejim Kararının II sayılı Listesinde yer alan eşyalar), işlenmiş tarım ürünlerinin (İthalatRejim Kararının III sayılı Listesinde yer alan eşyalar) ve tarım ürünlerinin (İthalat Rejim Kararının I ve IV sayılı Listelerinde yer alan eşyalar) A.TR dolaşım belgesi ile menşe ispat belgeleri (EUR.1 veya fatura beyanı) eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığımız ülkeye ihracatında, işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdilerin gümrük vergileri ve varsa toplu konut fonunun ihracat esnasında TEV adı altında tahsil edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, hem mülga hem de mer’i DİR ile ilgili mevzuatlara istinaden TEV’in ödendiğine dair makbuzun Genel Sekreterliğinize ibraz edilmesi gerekmekte olması nedeniyle, bu verginin ödendiğine dair makbuzun ibraz edilmesi durumunda, ancak mezkur beyannamelerin taahhüt kapatmada kullanılması söz konusu olabilmektedir.
Bu itibarla, ilgi yazınızda belirtilen işlemin tesis edilmesi mümkün olmayıp, TEV’İn yatırılmadığı tespit edilen gümrük çıkış beyannamelerinin taahhüt kapatma hesabında kullanılmaması gerekmektedir.” denilmektedir.
Bu defa Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin söz konusu işlemin uygulanması ile ilgili yaşanan tereddütlere ilişkin yazıları üzerine Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 20.01.2006 tarih 0120000288 sayılı talimatı.
“ İlgi: a) 05/12/2005 tarihli ve 15815 sayılı yazınız,
b) 16/12/2005 tarihli ve 56708 sayılı yazımız,
c) 05/01/2006 tarihli ve 10/234 sayılı yazınız.
İlgi (a)’da kayıtlı yazınızda, hali hazırda GenelSekreterliğiniz nezdinde taahhüt kapatma müracaatında bulunulmuş, incelemeleri tamamlanmış ve hammadde sarfiyat hesapları bakımından bir sorun bulunmayan, ancak TEV ödenmesi gerekli olan Dahilde İşleme İzin Belgelerinin bulunduğu kaydedilerek, ödenmesi gereken TEV’in miktar ve değer olarak tespit edilerek hazırlanan bilgilerin ilgili gümrük idaresine söz konusu gecikme faiziyle tahsili ve Genel Sekreterliğinize bilgi verilmesi kaydıyla, belge kapsamında alınan teminatların iadesi hususu belirtilmekte ve söz konusu belgenin kapatılabilmesini teminen gerekli talimatın verilmesi talep edilmektedir.
Konuya ilişkin olarak verilen ilgi (b)’de kayıtlı cevabi yazımızda, hem mülga hem de mer’i DİR ile ilgili mevzuatlarda, TEV’in ödendiğine dair makbuzun Genel Sekreterliğinize ibraz edilmesi durumunda, ancak mezkur beyannamelerin taahhüt kapatmada kullanılmasısöz konusu olabileceği hatırlatılarak, TEV’in yatırılmadığı tespit edilen gümrük çıkış beyannamelerinin taahhüt kapatma hesabında kullanılmaması gerektiği bildirilmişti.
Bu defa, ilgi (c)’dekayıtlı yazınızda, konuyla ilgili yapılacak işlemlerin sonuçlandırılmasında,
1- Gümrük beyannamesinin birden fazla kalemden oluşması durumunda, bir kısım ihraç
kaleminin içeriğinde TEV’e tabi malzeme kullanılmamasına karşın tüm gümrük beyannamesi muhteviyatıkalemlerin taahhüt kapsamından çıkartılıp çıkartılmayacağı,
2- İlgili kalem içinde TEV’e tabi olan hammaddenin yanı sıra ihracat kaleminin bünyesinde yer alan ancak TEV’e tabi olmayan ya da vergisi sıfır olan diğer ithalat malzemelerinin de kapsam dışına alınıp alınmayacağı
hususlarında tereddüt oluştuğu kaydedilerek, oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla konu hakkında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine ilişkin talimatımızın bildirilmesi talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 27/01/2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren meri 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın “Telafi Edici Verginin Ödenmesi “ başlıklı 16’ncı maddesinin birinci fıkrası, “Şartlı muafiyet sistemi ülkelere ihracatında; işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin vergi, kaynak ülkelerle var olan anlaşmalar saklı kalmak kaydıyla ödenir” hükmünü amirdir.
Bu hükme göre, dahilde işleme tedbirlerinden biri olan şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde;
1- Üçüncü ülkedenithal edilen eşyanın işleme tabi tutulduktan sonra işlem görmüş sanayi ürününün AB’ye ihraç edilmesi,
2- AB’ye gerçekleştirilen ihracatın da A.TR veya menşe ispat belgeleri eşliğinde yapılması,
durumunda TEV doğmaktadır. Ayrıca, yukarıda sayılan hususlar gerçekleşse bile kaynak ülke (ithalatın yapıldığı üçüncü ülke) için uygulanan gümrük vergisi % 0 (sıfır) olması durumunda, söz konusu ihracatlar için TEV tahsilatı aranılmaması gerekmektedir.
Bu itibarla, üçüncü ülke menşeli bir eşyadan elde edilmemiş bir işlem görmüş ürünün
AB’ye A.TR veya menşe ispat belgeleri eşliğinde ihraç edilmesi veya yukarıda izah edilen şartlar oluşsa bile ithalatın yapıldığı üçüncü ülke için uygulanan gümrük vergisi % 0 (sıfır) ise, bu ürünlerin ihracatında TEV doğmamaktadır.
Bu kapsamda, DİİB çerçevesinde gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin birden fazla kalemden (işlem görmüş ürün) oluşması ve bu beyanname muhteviyatı bir kısım kalemin elde edilmesinde de TEV’e tabi malzeme kullanılmaması halinde, bu işlem görmüş ürünlerin (TEV’e tabi olmayan hammaddelerden elde edilen işlem görmüş ürünler) taahhüt kapsamından çıkartılmaması gerekmekte olup, söz konusu TEV’e tabi olmayan bu eşyaların taahhüt kapatma hesabına mer’i Dahilde İşleme Rejimi hükümleri çerçevesinde dahil edilmesi uygun görülmektedir.
Diğer taraftan, AB’ye A.TR veya menşe ispat belgeleri eşliğinde ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde hem TEV doğuran üçüncü ülke menşeli hammadde hem de TEV doğurmayan ülkemiz menşeli veya gümrük vergisi % 0 olan üçüncü ülke menşeli hammaddelerin birlikte kullanılması durumunda ve mer’i Dahilde İşleme Rejimine göre TEV ödenmesi gerekirken TEV’in ödendiğine dair makbuzun ibraz edilmemesi nedeniyle müeyyide uygulanması öngörülmüş ise, sadece TEV doğuran hammaddelerin muafiyet kapsamından çıkartılarak müeyyide işleminin bu kısma tekabül edecek şekilde tesis edilmesi gerekmektedir.”denilmektedir.
4) İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 38 inci maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden,ilgiliDahilde
İşleme İzin Belgesinin taahhüt hesabının kapatılabilmesi için eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilgili firmalara gönderilen uyarı yazılarından itibaren 1 (bir) ay içerisinde konuyla ilgili eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Ancak, bazı firmaların Telafi Edici Vergilerini (TEV) 1 (bir) aylık sürenin bitiminden sonra yatırarak Genel Sekreterliğimize TEV’e ilişkin makbuzlarını ibraz etmesi nedeniyle henüzkapatılamamış bu kapsamdaki Dahilde İşleme İzin Belgesitaahhüt hesabına ilişkin 1 (bir) ay süreyi aşmış TEV ödemelerinin dikkate alınıp alınamayacağı hususundakiyazımıza cevabenDış Ticaret Müsteşarlığı’nın 14.04.2006tarih0120002372sayılı talimatı.
“Bilindiği üzere: ilgi’de kayıtlı yazımızda, Müsteşarlığımız bilgisayar kayıtlarına göre 30.06.2005 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce Genel Sekreterliklerine müracaat edilmiş olup, halen kapatılmamış Dahilde İşleme İzin Belgelerinden, ilgili firmanın eksik evrakını getirememesi nedeniyle bekletilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin, İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 38inci maddenin 1 inci fıkrası çerçevesinde mevcut bilgi ve belgelere göre kapatma işleminin gerçekleştirilmesi, bunların dışında “müracaatlı” durumda bulunan halen kapatılmamış olan belgelerle ilgili olarak Genel Sekreterliklerince yapılan işlemlerin bildirilmesi istenmiştir.
Bu defa; Genel Sekreterliklerinden alınan 14/03/2006 tarihli 4244 sayılı yazıda, bu kapsamdaki bazı firmaların Gümrük Müdürlüklerindeki yığılmaları da gerekçe göstererek Telafi Edici Vergilerini (TEV) 1 (bir) aylık sürenin bitiminden sonra yatırarak Genel Sekreterliklerine TEV’e ilişkin makbuzları ibraz edebildiği ve bu nedenle firmalara yazılan uyarı yazılarından 1 (bir) ay sonra ilgili Dahilde İşleme İzin Belgelerinin taahhüt hesaplarının hemen sonuçlandırılamadığıbelirtilerek, henüz ihracat taahhüdü kapatılamamış bu kapsamdaki Dahilde İşleme İzin Belgesitaahhüt hesabına ilişkin 1 (bir) ay süreyi aşmış TEV ödemelerinin dikkate alınıp alınamayacağıkonusunda tereddüt hasıl olduğu bildirilmektedir.
Bu çerçevede, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 38 inci maddenin 1 inci fıkrasına istinaden,ilgili Dahilde İşleme İzin Belgesinin taahhüt hesabının kapatılabilmesi için eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilgili firmalara gönderilen uyarı yazılarından itibaren 1 (bir) ay içerisinde konuyla ilgili eksikliklerin giderilememesi halinde mevcut bilgi ve belgelere göre kapatmaişleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Ancak, ilgili Dahilde İşleme İzin Belgesinin taahhüt hesabının kapatılabilmesi için eksik bilgi ve belgelerini tamamlanmasını teminen ilgili firmalara gönderilen uyarı yazılarından itibaren 1 (bir) ay içerisinde Genel Sekreterliklerineresmi müracaat yapıldığının tespiti kaydıyla ve ilgiliDahilde İşleme İzin Belgesitaahhüt hesabının henüz kapatılmadığı da dikkate alınarak, bu kapsamdaki Dahilde İşleme İzin Belgesinin taahhüt hesabına ilişkin 1 (bir) ay süreyi aşmış TEVödemelerinin ilgili taahhüt kapatma işleminde dikkate alınıp alınmaması açısından, bu kapsamdakitaleplerin firma bazında ve konuyla ilgili eksikliklerin 1 (bir) ay içerisinde tamamlanamamasına ilişkin somut gerekçelerle birlikte Müsteşarlığımıza intikal ettirilmesinin uygun olacağıdüşünülmektedir.”denilmektedir.
5) Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 27/1/2005 tarihinden önce düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaserbest bölgelere gerçekleştirilen ve belge ihracat taahhüdüne saydırılmak istenen ihracatakonu eşyanın serbest bölgelerden gümrük hattı dışı eşya satış mağazası, üçüncü ülke veyadiğer serbest bölgelere satışının yapılmış olmasıdurumunda, kapatma işlemleri tekemmülettirilirken Telafi Edici Vergi (TEV) tahsilatının aranıp aranmayacağı hususunda tereddüt olduğunu belirten yazıları üzerine konuya ilişkin Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 24.04.2006tarih 01200002572sayılı talimatı.
“İlgi: a) 11/04/2006 tarihlive 120002195 sayılı,
b) 08/03/2005 tarihli ve120001567 sayılı,
c) 16.11.2001 tarihli ve106302 sayılı yazılarımız.
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan 6/2/2006 tarihli ve 1370 sayılıyazıda özetle; 27/1/2005 tarihinden önce düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaserbest bölgelere gerçekleştirilen ve belge ihracat taahhüdüne saydırılmak istenen ihracatakonu eşyanın serbest bölgelerden gümrük hattı dışı eşya satış mağazası, üçüncü ülke veyadiğer serbest bölgelere satışının yapılmış olmasıdurumunda, kapatma işlemleri tekemmülettirilirken Telafi Edici Vergi (TEV) tahsilatının aranıp aranmayacağı hususunda tereddüt hasılolduğu ifade edilmektedir.
Bu çerçevede; İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda ve İlgi (c)’de kayıtlı yazımız ekinde Genel Sekreterliklerine gönderilen 2001/2 sayılı Genelge’nin değişik 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, 27/1/2005 tarihinden önce düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesiihracat taahhüdüne saydırılmak istenen ve serbest bölgelere yapılan ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ile ilgili ön statü belgesinde serbest bölgeye çıkışı yapılan eşyanın serbest dolaşımda olmadığına dair şerh var ise, belge taahhüt kapatma işleminin başka bir işleme gerek kalmadan tekemmül ettirilmesi, buna karşın ön statü belgesinde eşyanın serbest dolaşımda olduğuna dair şerh var ise, yapılan ihracata konu her türlü eşya için belge sahibi firmadan, varsa TEV’in ödendiğinin tevsikinin aranması gerekmektedir.
Ancak, serbest bölgelere gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ile ilgili ön statü belgesinde, serbest bölgeye çıkışı yapılan eşyanın serbest dolaşımda olduğuna dair şerh var ise ve serbest bölgeye çıkışı yapılan eşyanın tamamının aynı şekilde veya daha ileri bir düzeyde işlem görmüş ürün olarak;
- Gümrük hattı dışı eşya satış mağazasına satışının yapılması veya serbest bölgeden
tercihli rejimden (A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğu’na taraf ülkelere ihracatın yapılması veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğu’na taraf ülkelere, Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkelere veya Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere ihracatın yapılması durumu) yararlanmaksızın başka ülkelere satışının yapılması söz konusu ise, satışı yapan firmaya ait Serbest Bölge Müdürlükleri ile Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerince onaylı Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu firma nüshasının aslının Genel Sekreterliklerine tevsik edilmesi durumunda, konuya ilişkin TEV tahsilatıaranmaksızın belge taahhüt kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.
- Diğer bir serbest bölgeye satışının yapılması söz konusu ise, diğer serbest bölgeye satışı yapılan eşyanın tamamının aynı şekilde veya daha ileri bir düzeyde işlem görmüş ürün olarak bu serbest bölgeden gümrük hattı dışı eşyasatış mağazasına satışının yapılması veya bu serbest bölgeden tercihli rejimden (A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğu’na taraf ülkelere ihracatın yapılması veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğu’na taraf ülkelere, Serbest Ticaret Anlaşmasıimzalanan ülkelere veya Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere ihracatın yapılması durumu) yararlanmaksızın başka ülkelere satışının yapılması ve bu satışları yapan firmalara ait Serbest Bölge Müdürlükleri ile Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerince onaylı Serbest Bölge Bilgi İşlem Formlarının firma nüshalarının asıllarının Genel Sekreterliklerine tevsik edilmesi kaydıyla, konuya ilişkin TEV tahsilatı aranmaksızın belge taahhüt kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan; bu kapsamda Genel Sekreterliklerine sunulan Serbest Bölge İşlem Formu/Serbest Bölge İşlem Formları üzerine; İlgi (b)’de kayıtlı yazımızla Genel Sekreterliklerine gönderilmiş bulunan 2005/3 sayılı Genelge’nin 20 ve 21 inci maddelerinde de belirtildiği üzere, “……. unvanlı firmanın …./…/….tarihlive …… sayılı DİİB’in ihracattaahhüdüne sayılmıştır.” meşruhatının düşülmesi gerekmektedir. Ayrıca, taahhüt kapatmada kullanılan Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu aslının/Serbest Bölge İşlem Formları asıllarının firmaya iade edilmesi durumunda, iade edilmeden önce yukarıda yazılı meşruhat düşülmüşSerbest Bölge Bilgi İşlem Formu fotokopisinin/Serbest Bölge İşlem Formları fotokopilerinin Genel Sekreterliklerince alınması gerekmektedir.” denilmektedir.
6) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yurt içinde belgeden belgeye teslim yapılması halindeTelafi Edici Vergi (TEV) uygulamalarınayönelikDış Ticaret Müsteşarlığı’nın 12.05.2006tarih0120003041sayılı talimatı.
Bilindiği üzere, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 38’inci maddesinin onuncu fıkrası, ‘Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, başka bir belgenin ithalat bölümünde belirtilen eşya arasında yer alması şartıyla süresi geçerli belge sahibi firmaya/firmalara yurt içinde teslimi halinde, her bir belgenin taahhüt kapatmamüracaatının bu Tebliğ’in 37’nci maddesinde belirtilen süreler içersinde yapılması kaydıyla, Dahilde İşleme İzin Belgelerinin kapatma işlemi aynı anda veya ihracatı gerçekleştiren firmaların belgelerinin kapatılmasını müteakip yurt içinde teslimi yapan firmanın belgesinin kapatılması suretiyle sonuçlandırılır. İthal lisansı (kota) ve/veya gözetim belgesi gerektiği halde ibraz edilmemesi, varsa ödenmesi gereken telafi edici verginin ödenmemesi veya eksik ihracat gerçekleştirilmesi halinde, tüm mali ve hukuki sorumluluk ithalatı yapan firmaya aittir. Bu durumda, ithalatı yapan firma için bu Tebliğ’in 32, 33 ve 45’inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.’ hükmüne amirdir.
Bu hükme göre; DİİB sahibi firmanın (1’inci firma) belge kapsamında üçüncü ülkeden ithal edilen eşyayı işlem görmüş ürüne dönüştürdükten sonra yurt içinde bir başka belge sahibi firmaya (2’nci firma) teslim etmesi ve 2’nci firmanın da yurt içinde belge kapsamında teslim aldığı eşyayı, kendi belgesinde ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürün haline getirdikten sonra A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AB üyesi ülkeye veya menşe ispat belgesi eşliğinde AB üyesi, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığımız veya PAMK’a taraf bir ülkeye ihraç etmesi halinde, bu ülkelere ihraç edilen eşyanın bünyesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin TEV’den 1’inci firma sorumludur. Ancak, bu TEV’in tercihli rejim çerçevesinde gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinde ve ihracatı gerçekleştiren firmanın (2’nci firma) beyanı üzerine ödenmesi gerekmektedir. Bu itibarla, yukarıda izah edilen durum çerçevesinde TEV’in doğduğu hususuna kanaat getirilirse, 1’inci firma bu verginin ödenmesinden sorumlu olup, ancak bu hususta ödenen TEV’e ilişkin makbuzun ise 2’nci firma adına düzenlenmesi ve 2’nci firmanın gerçekleştirdiği ihracata ilişkin gümrük beyannamesiyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu aşamada, TEV’in kimin tarafından ödeneceği hususu, iki firma arasında hukuki ihtilaf konusu ise, ödenmemesi halinde kimin sorumlu olacağı ve nasıl ödenmesi gerektiği hususlarının ilgili firmalara hatırlatılmasında fayda mülahaza edilmektedir.
Bu çerçevede; belgeden belgeye teslim işlemi KDV’de Tecil-Terkin Sistemi kapsamında yapılmış ise, bu teslimata ilişkin olarak Yeminli Mali Müşavir Raporunda veya İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in eki Ek-6’da sayılan, Dahilde İşleme İzin Belgelerinin kapatılması için gerekli bilgi ve belgeler arasında yer alan “Yeminli Mali Müşavirce onaylı ihracata ilişkin ihracat listesi”nde, 1’inci firmanın üçüncü ülkeden ithal ettiği eşyayı kullanarak ürettiği ve yurt içinde 2’nci firmaya teslim ettiği eşyanın, 2’nci firma tarafından işleme faaliyetine tabi tutulduktan sonra A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AB üyesi bir ülkeye veya menşe ispat belgesi eşliğinde AB üyesi, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığımız veya PAMK’a taraf bir ülkeye ihraç edildiği tespitine yer verilmiş ise, bu tespite istinaden 1’inci firmanın TEV yükümlülüğü doğar.
Buna karşın, belgeden belgeye teslim işlemi KDV’de Tecil-Terkin Sistemi kapsamında yapılmamışsa veya Yeminli Mali Müşavir Raporunda veya İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in eki Ek-6’da sayılan, Dahilde İşleme İzin Belgelerinin kapatılması için gerekli bilgi ve belgeler arasında yer alan “Yeminli Mali Müşavirce onaylı ihracata ilişkin ihracat listesi”nde bir önceki paragrafta belirtilen tespit yapılmamışsa; 2’nci firmanın, belge kapsamındaki ihracatının bir kısmını üçüncü ülkelere, bir kısmını ise menşe ispat belgesi eşliğinde veya A.TR dolaşım belgesi eşliğindeAB üyesi bir ülkeye, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığımız bir ülkeye veya PAMK’a taraf bir ülkeye gerçekleştirmesi ve üçüncü ülkeye yapılan ihracatı üçüncü ülkeden ithal ettiği eşyayı kullanarak gerçekleştirmesi yanında AB üyesi bir ülkeye, STA imzaladığımız bir ülke veya PAMK’a taraf bir ülkeye gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın bünyesinde de belgeden belgeye teslim kapsamındaki yurt içi alıma konu eşyayı kullanmış olması ve bu eşyanın (yurt içinde teslimi yapılan eşya) elde edilmesinde de üçüncü ülke menşeli eşya kullanılmışolması halinde, bu tespitlere istinaden 1’inci firmanın TEV yükümlülüğü doğar. denilmektedir.
7) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında fazla ödenen ya da ödenmemesi gerektiği halde ödenen Telafi Edici Vergi'lerinkısa zamanda iadesinin yapılabilmesi ve eksik ödenen TEV ve faizinin tahsil edilebilmesini sağlamak amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın11/8/2006 tarihli ve 120005002 sayılı talimatı.
İLGİ:01/03/2006 tarih ve 120001231 sayılı yazımız.
Bilindiği üzere; ilgi’de kayıtlı yazımız ekinde, 2005/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kapsamındaki Telafi Edici Vergi Uygulamalarına İlişkin Genelge’nin değişiklik yapılmış son şekli gönderilmiştir.
Muhtelif İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri (İBGS)’nden alınan yazılarda, dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ihracatlarda, ödenmemesi gereken Telafi Edici Vergi (TEV)’nin firmalar tarafından ödenmesi nedeniyle TEV’lerin iadesi veya kaldırılması ile ilgili olarak Gümrük İdarelerinde sıkıntılar yaşandığı belirtilmektedir.
Dahilde İşleme Rejimi kapsamında tahsil edilen TEV’in geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin olarak Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 12/06/2006 tarih ve 2006/60 sayılı Genelgesi ilişikte gönderilmektedir. Söz konusu Genelge hükümleri doğrultusunda Gümrük İdarelerince TEV’lerin iade ve kaldırma işlemleri gerçekleştirilecektir.
Ayrıca, TEV’in kısa zamanda iadesinin yapılabilmesi ve eksik ödenen TEV ve faizinin tahsil edilebilmesini sağlamak amacıyla bir örneği ilişikte yer alan TEV tablosunun doldurulması uygun görülmektedir. Konuya ilişkin olarak Gümrük Müsteşarlığı ile de mutabık kalınan ve Genel Sekreterliğinizce yapılması gereken işlemler aşağıda yer almaktadır. İlgi’de kayıtlı yazımız ekinde gönderilen 2005/2 sayılı Genelge ile 2005/3 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge’nin değişik 32’nci maddesi halen yürürlükte olup, tabloda yer alan TEV hesaplamalarının İhracat 2005/1 sayılı Tebliğin ilgili hükümleri ve ilgi’de kayıtlı yazımız ekinde gönderilen 2005/2 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda yapılması gerekmektedir.
Bu çerçevede, aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi uygun görülmektedir.
1)TEV tablosunun “İhracat” ve “Üçüncü Ülkeden İthalat” başlıklı birinci ve ikinci bölümleri ile “TEV Hesaplaması” başlıklı üçüncü bölümünün"İthal Vergi Oranı", "İhraç Tarihi Kuru" ve “Ödenen TEV (YTL)” kısımları ilgili firma tarafından doldurulacak ve dahilde işleme izin belgesinin kapatılması için gerekli bilgi ve belgelerle birlikte kapatma müracaatı esnasında ilgili İBGS’ye ibraz edilecektir.
2)İlgili İBGS, firma tarafından doldurulan tablonun birinci, ikinci ve üçüncü bölümlerini kapatma sırasında sunulan bilgi ve belgelere uygun şekilde doldurulup doldurulmadığının kontrolünü yaptıktan sonra, “TEV Hesaplaması” başlıklı bölümde “Ödenmesi Gereken TEV” ile “Fark” başlıklı kısmı dolduracaktır.
3)Üçüncü bölümde yapılan hesaplama sonucunda, firmanın ödemesi gereken bir fark (Ödenen TEV – Ödenmesi Gereken TEV < 0, diğer bir ifadeyle hesaplama sonucunda (–) bir meblağ) bulunmuş ise, bu farkın tahsil edilmesini teminen firmaya ve ilgili gümrük idaresine TEV tablosunun mühürlü ve imzalı bir örneği ilgili İBGS tarafından gönderilecektir.
4)Yapılan hesaplama sonucunda, firmanın ödemesi gereken bir TEV söz konusu ise; bu meblağın ödendiğine dair belgeler, ilgili İBGS’ye ibraz edilmediği sürece (İhracat 2005/1 sayılı Tebliğin 37 ve 38’inci maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla) kapatma işlemi sonuçlandırılmayacaktır.
5)Üçüncü bölümde yapılan hesaplama sonucunda, firmaya iade edilmesi gereken bir fark(Ödenen TEV – Ödenmesi Gereken TEV >0, diğer bir ifadeyle hesaplama sonucunda (+) bir meblağ) bulunmuş ve firma tarafından ilgili İBGS’yeİhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 34’üncümaddesi uyarınca talepte bulunulmuş ise,bu farkın firmaya iade edilmesini teminen ilgili İBGS, TEV tablosunun mühürlü ve imzalı bir örneğini ilgili gümrük idaresine gönderecektir. Bu aşamada; ilgili İBGS, bu farkın firmaya iade edilmesini beklemeden kapatma işlemini sonuçlandıracaktır. İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 34’üncümaddesi çerçevesinde ödenmemesi gerektiği halde ödendiği anlaşılan TEV’in iadesine ilişkin olarak, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 211’inci maddesinde öngörülen 3 (üç) yıllık süre içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir.
6)Belge sahibi firma tarafından ödenmesi gereken TEV’in, ilgili gümrük idaresine TEV tablosunun gönderileceği tarih itibarıyla henüz ödenmediği tespit edilmiş ise, anapara yanında gecikme faizi de anılan tablonun üçüncü bölümünde yer alan “Ödenmesi Gereken TEV” başlıklı kısmına ilgili İBGS tarafından dercedilecektir. Aynı şekilde, ilgili belge sahibi firma tarafından ödenmesi gereken TEV’in ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden sonraki bir tarihte ödendiği tespit edilmiş ise, “Ödenmesi Gereken TEV” başlıklı kısma anapara yanında gecikme faizi de ilgili İBGS tarafından eklenecektir. Ancak, tablonun gönderildiği tarih ile ödemenin yapılacağı tarihler arasında geçen süreye ilişkin gecikme faizi gümrük idaresi tarafından firmadan ayrıca tahsil edilecektir.
7)Üçüncü bölümde yapılan hesaplama sonucunda, firmanın ödemesi gereken veya firmaya iade edilmesi gereken bir fark yok ise(Ödenen TEV – Ödenmesi Gereken TEV = 0), söz konusu tablo belge dosyasında saklanacaktır.
8)Dahilde işleme izin belgesi kapsamında önceden ihracattan sonra ithalat yapılması durumunda; TEV, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki döviz satış kuru ve bu tarihte ithalat rejiminde belirtilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu üzerinden hesaplanarak, önceden ihracata tekabül eden ithalatın yapılması esnasında ödenecektir. Bu husus, tablonun altında yer alan açıklamalar bölümüne kaydedilecektir.
9)Belge sahibi firmanın gerçekleştirdiği ihracatlara ilişkin olarak hem firmaya iade edilmesi hem de firmanın ödemesi gereken TEV’in birlikte söz konusu olması durumunda, iade edilmesi ve ödenmesi gereken TEV ile ilgili işlemler, ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi tarafından sonuçlandırılacaktır. İşlemi gerçekleştiren gümrük idaresi, iade edilmesi ve ödenmesi gereken TEV ile ilgili işlemlerin sonuçlandırıldığına dair yazıyı ilgili İBGS’ye gönderecektir. İade ve ödenmesi gereken TEV işlemleri farklı gümrük idareleri tarafından yapılması durumunda ise, TEV tablosu ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı gönderilecektir.” denilmektedir.
EKLER:
8) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında fazla ödenen ya da ödenmemesi gerektiği halde ödenen Telafi Edici Vergi'lerinkısa zamanda iadesinin yapılabilmesi ve eksik ödenen TEV ve faizinin tahsil edilebilmesini sağlamak amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın23/8/2006 tarihli ve 120005225 sayılı talimatı.
“İlgi : a) 8/3/2005 tarih ve 120001567 sayılı,
b) 1/3/2006 tarih ve 0120001231 sayılı,
c) 11/8/2006 tarih ve 0120005002 sayılı yazılarımız.
Bilindiği üzere; 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 33 üncü maddesi çerçevesinde, Telafi Edici Vergi(TEV)’in hangi durumlarda aranacağı ve aynı Tebliğ’in 34 üncü maddesinde de, ödenmemesigerektiği halde ödenmiş olduğu belirlenen TEV’in hangi şartlar dahilinde iade edilebileceği belirtilmiştir.
Diğer taraftan; İlgi(a)’da kayıtlı yazımız ekinde tüm İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine gönderilen2005/3 sayılı Genelge’nin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında, “DİİB sahibi firmanın yapacağı müracaata istinaden verilecek yazı ile, belge kapsamında yapılan ihracatta ödenmemesi gerektiği halde ödendiği veya fazla ödendiği tespit edilen TEV ile ikincil işlem görmüş ürünlere ilişkin verginin iadesine ilişkin gerekçe bildirilir.” hükmü yer almaktadır.
Bu çerçevede; Müsteşarlığımızca, Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdünün kapatılması esnasındaki TEV ile ilgili olarak, İlgi(a)’da kayıtlı yazımız ekinde gönderilen 2005/3sayılı Genelge’nin 32 nci maddesi, değişiklik yapılmış son şekli ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ekinde gönderilen2005/2 sayılı Telafi Edici Vergi Uygulamalarına İlişkin Genelge ve ilgi(c)’de kayıtlı yazımız çerçevesindeki mevcut uygulamanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen aşağıdaki hususlar da dikkate alınmak suretiyle konuya ilişkin işlemlerin tekemmül ettirilmesi kararlaştırılmıştır.
Bu itibarla, düzenlenmemesi gerektiği halde ilgili belge sahibi firmalarca sehven A.TR Dolaşım Belgeleri düzenlenmesi veya gerek Serbest Ticaret Anlaşmaları eki menşe protokolleri kapsamında tavize konu olmamasına rağmengerekse bu Anlaşmaların eki menşe protokolleri kapsamında tercihli menşe kazanmamasına rağmen ilgili belge sahibi firmalarca sehven menşe ispat belgeleri düzenlenmesi durumunda;
a) İlgili TEV ödenmişse,
1- Tahsil edilmiş bulunan bu TEV’in geri verilmesi için, ilgili gümrük idarelerince TEV’in geri verilmesi/kaldırılması işlemlerinin, bir sureti ilgi(c) ‘de kayıtlı yazımız ekinde Genel Sekreterliklerine de gönderilen, Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü‘nün 12/6/2006 tarihli ve 2006/60 sayılı Genelgesi uyarınca sonuçlandırılacağı hususu dikkate alınmak suretiyle, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda öngörülen 3 (üç) yıllık süre içerisinde ilgili gümrük müdürlüğüne müracaat edilmesi yanında bahse konu belgelerin iade edildiğinin ya da ithalat ülkesince reddedildiğinin ispatlanması gerekmektedir.
2- Bu durumdaki ihracata ilişkin gümrük beyannameleri açısından Genel Sekreterliklerince, belge taahhüt kapatma işlemlerinin ilgi(c) ‘de kayıtlı yazımızın 5 inci paragrafının 5 inci maddesi çerçevesinde tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.
b) İlgili TEV henüz ödenmemişse,
1- Bu konunun ivedilikle Müsteşarlığımıza intikal ettirilmesi, bu kapsamdaki A.TR Dolaşım Belgesinin veya menşe ispat belgesinin yanlış düzenlendiğinin karşı ülke makamlarına bildirilmesini teminen bu hususun Müsteşarlığımızca da Gümrük Müsteşarlığı’na intikal ettirilmesi ve Gümrük Müsteşarlığı’nca, konuya ilişkin olarak karşı ülkeye gerekli bildirimin yapılması yanında bu bildirimin yapıldığının Müsteşarlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.
2- Bu durumdaki ihracata ilişkin gümrük beyannameleri açısından Genel Sekreterliklerince, Müsteşarlığımıza intikal ettirilen hususa ilişkin Müsteşarlığımızdanalınacak cevabi yazıyı müteakip TEV ile ilgili işlemlerin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.
9) Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın11/8/2006 tarihli ve 120005002 sayılı talimatları konusuDahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındafazla ödenen ya da ödenmemesi gerektiği halde ödenen Telafi Edici Vergi'lerin kısa zamanda iadesinin yapılabilmesi ve eksik ödenen TEV ve faizinin tahsil edilebilmesinin sağlanmasına ve kontrolüne yöneliktalimatlarındabelirtilen gecikme zammının hesaplanması ve kontrolüne yönelik tereddütüzerine 10.10.2006 tarih 0120006175 sayılı talimatı.
“İlgi:11/8/2006 tarihli ve 120005002 sayılı yazımız.
“Bilindiği üzere; Telafi Edici Verginin (TEV) kısa zamanda iadesinin yapılabilmesi ve eksik ödenen TEV ve faizinin tahsil edilebilmesini sağlamak amacıyla Genel Sekreterliklerince yapılması gereken işlemler ve bu doğrultuda hazırlanan TEV Tablosu, İlgi’de kayıtlı yazımızla Genel Sekreterliklerine gönderilmişti.
Bu çerçevede; bazı İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden (İBGS’lerden) alınan konuya ilişkin yazılarda özetle, bahse konu TEV Tablosunun “TEV Hesaplaması” başlıklı bölümünde yer alan faiz hesaplamasının ne şekilde yapılacağı hususunda net bir bilgi olmadığı, faiz hesaplamasının ne şekilde yapılacağı açıkça Genel Sekreterliklerine bildirilse dahi TEV listelerinin sayfalar dolusu olabildiği, faiz tutarının aynı gün hesaplanıp ilgili gümrük idaresine intikalinde güçlük bulunduğu ve aynı gün bahse konu bilgileri ihtiva eden TEV Tablosunun intikalinin sağlanması durumunda bile TEV Tablosundaki hesaplama tarihi ile ödeme tarihi arasında, bu yazımızda da öngörüldüğü üzere yine de fark doğacağı belirtilerek, Genel Sekreterliklerince sadece bu TEV’in anaparasının hesaplanması, buna mukabil faiz hesaplamasının tahsilatı yapan gümrük idaresi tarafından yapılmasının daha sağlıklı olacağı ifade edilmiş olup konu, bu kapsamdaki görüşlerinin alınmasını teminen 6/9/2006 tarihli ve 120005460 sayılı yazımız ile Gümrük Müsteşarlığı’na intikal ettirilmiştir.
Anılan Müsteşarlıktan alınan ve ekte bir sureti gönderilen 9/10/2006 tarihli ve 182 sayılı cevabi yazıda ise; TEV faizinin, İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 33 üncü maddesinin onuncu ve onbirinci fıkralarında belirtilen tarihler esas alınmak suretiyle Gümrük Müsteşarlığı’nın internet sitesinde yer alan “Gecikme Zammı” modülünden yararlanmak suretiyle hesaplanmasının mümkün bulunduğu, ancak faizin ödeme tarihine kadar işlemesi nedeniyle gümrük idarelerince hesaplanıp tahsili ile daha sonra İBGS’lerce ödeme tarihleri de dikkate alınarak kontrolünün yapılmasının uygun olacağı ifade edilmiştir.
Bu itibarla; TEV faizinin, İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 33 üncü maddesinin onuncu ve onbirinci fıkralarında belirtilen tarihler esas alınmak suretiyle Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “http://www.gumrukler.gov.tr” web sayfasında “Mevzuat” sütunun altında yer alan “Gecikme Zammı” modülünden yararlanmak suretiyle hesaplanması mümkün bulunmaktadır. Diğer taraftan; faizin ödeme tarihine kadar işlemesi nedeniyle gümrük idarelerince ilgili TEV’in, bu kapsamdaki Tablonun gönderildiği tarih ile ödemenin yapılacağı tarihler arasında geçen süreye ilişkin gecikme faizi de dikkate alınarak hesaplanmasını müteakip tahsil edilip edilmediğinin, bilahare İBGS’lerce kontrolünün yapılmasında Müsteşarlığımızca da fayda mülahaza edilmiştir.” denilmektedir.
10) Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın12/4/2007 tarihli ve 120002702 sayılı talimatları ekinde, Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce Merkez ve Taşra Teşkilatına gönderilen 5/4/2007 tarihli ve “Telafi Edici Verginin Ödenmesi” konulu, 2007/21 sayılı Genelge’ninbir sureti gönderilmiş olup, söz konusu talimatta Telafi Edici Vergi ile ilgili işlemlerin, bahse konu Genelge’deki hükümler dikkate alınmak suretiyle tekemmül ettirilmesi hususu belirtilmektedir.
11) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ödenen Telafi Edici Verginin, ilgili gümrük idaresinden TEV’e ilişkin işlemlerin sonuçlandırıldığına dair cevabi yazının alınamadığı durumlarda Genel Sekreterliklerince yapılacak değerlendirmeyeyöneliktereddütüzerine 30/04/2007 tarih 0120003101 sayılıtalimatı.
“İlgi:a) 11/8/2006 tarihli ve 120005002 sayılı,
b) 10/10/2006 tarihli ve 120006175 sayılı,
c) 18/10/2006 tarihli ve 120006389 sayılı,
d) 20/12/2006 tarihli ve 120007810 sayılı,
e) 22/3/2007 tarihli ve 120002076 sayılı yazılarımız.
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB)’nden alınan 20/4/2007 tarihli ve 48-5956 sayılı yazıda özetle; Genel Sekreterlikleri nezdinde taahhüt kapatma müracaatlı bir dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak, Telafi Edici Vergi (TEV) hesaplaması yapılmak suretiyle fazla ve eksik yatırılan vergilerin olduğunun tespit edildiği ve İlgi (a)’da kayıtlı yazımız çerçevesinde ilgili firmaya ve gümrük idaresine TEV Tablosu’nun mühürlü ve imzalı bir örneğinin gönderildiği belirtilmiş olup firmanın eksik TEV’inin her bir ihracat beyannamesi bazında faiziyle birlikte hazırlanan tabloya uygun şekilde yatırıldığına ilişkin makbuz asıllarını Genel Sekreterliklerine ibraz ettiği, ancak ilgili gümrük idaresinden TEV ödemelerinin tamamlandığına ilişkin yazılı cevap alınamadığından bahisle ilgili gümrük idaresinden sonuca ilişkin cevap beklenmeksizin gümrük idaresinden onaylı TEV makbuz asıllarının görülmesi suretiyle belge taahhüt kapatma işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmayacağı hususunda Müsteşarlığımız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere; İlgi (a)’da kayıtlı yazımızın 9 uncu maddesinde, “... İşlemi gerçekleştiren gümrük idaresi, iade edilmesi ve ödenmesi gereken TEV ile ilgili işlemlerin sonuçlandırıldığına dair yazıyı ilgili İBGS’ye gönderecektir. ...” hususuna yer verilmiştir.
Diğer taraftan; İlgi (e)’de kayıtlı yazımızda, İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği eki ek-8’de yer alan TEV Tablosu’na uygun olarak TEV’in ana parasının ilgili firmalarca hesaplanmasını müteakip Genel Sekreterliklerince kontrol edilmesi, buna mukabil faiz hesaplamasının tahsilatı yapan gümrük idaresi tarafından yapılması, dolayısıyla Tablo’nun “Faiz” ve “Fark” kısmının Genel Sekreterliklerince hesaplanmaması ve söz konusu yazımız tarihi (22/3/2007) itibarıyla bu şekilde hazırlanan tabloların ilgili gümrük idareleri ve firmaya gönderilmesi hususları belirtilmişti.
Bu çerçevede; gerek 22/3/2007 tarihinden önce gerekse bu tarihten itibaren hazırlanarak ilgili gümrük idarelerine ve firmaya gönderilen TEV Tabloları kapsamında gerçekleştirilen TEV’e ilişkin işlemlerle ilgili olarak,TEV makbuzu ibraz edilmiş olmasına rağmen İlgi (a) ve (d)’de kayıtlı yazılarımızda da belirtildiği üzere, ilgili gümrük idaresinden TEV’e ilişkin işlemlerin sonuçlandırıldığına dair cevabi yazının alınamadığı durumlarda Genel Sekreterliklerince yapılacak değerlendirmede;
- TEV’in tahsilatı ile ilgili her bir ihracata ilişkin gümrük beyannamesi bazında TEV’in ana parasının hesaplanmasını takiben faiz hesabı hususunda herhangi bir sorun olmadığının İlgi (c)’de kayıtlı yazımızda belirtilen “http://www.gumrukler.gov.tr” web sayfasında “Mevzuat” sütununun altında yer alan “Gecikme Zammı” modülünden yararlanmak suretiyletespiti,
- Makbuz tutarının ödenip ödenmediğinin “http://uygulamalar.gumruk.gov.tr” adresinde yer alan “telafi edici vergi” bölümünden gümrük beyannamesi sayısının girilmesi suretiyle kontrolünün yapılması,
- Yapılan sorgulama neticesinde ortaya çıkan web sayfasından çıktı alınarak dosyada saklanması,
sonrasında belge taahhüt kapatma işlemlerinin, gümrük idarelerinden TEV ile ilgili işlemlerin sonuçlandırıldığına dair yazı aranmaksızın tekemmül ettirilmesinde Müsteşarlığımızca bir sakınca bulunmamaktadır.
Ayrıca; gerek 22/03/2007 tarihinden önce gerekse bu tarihten itibaren gerçekleştirilen TEV’e ilişkin işlemlerle ilgili olarak, ihracat beyannamelerinin tescilinden sonraki bir tarihte TEV’in, Genel Sekreterliklerince ilgili gümrük idarelerine ihracat2006/12 sayılı Tebliğ eki ek-8’de yer alan TEV Tablosu ile birlikte yazılı bildirim yapılmaksızın ilgili firmalar tarafından yatırılması halinde, beyanname tescil tarihi ile makbuz tarihi arasındaki tutara ilişkin değerlendirmenin taahhüt kapama işlemi esnasında Genel Sekreterliklerince yukarıdaki dördüncü paragrafta belirtildiği şekilde yapılması Müsteşarlığımızca uygun görülmektedir.” denilmektedir.
12) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyaların, İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ hükümlerinden muaf olduğu ve söz konusu eşyaların rejim hükümleri doğrultusunda ihraç edildiği, bir başka ifade ile yurtiçinde kalmadığı dikkate alınarak, gerek Telafi Edici Vergi tahsilatında gerekse döviz kullanım oranının tespitinde firmanın ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin 22 no’lu hanesinde yer alan CIF (ABD Doları) fatura kıymetinin esas alınmasına yönelik Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 29/05/2007 tarih, 120003753 sayılı talimatı.
“İlgi: 24/12/2004 tarihli ve 120008044 sayılı yazımız.
Bilindiği üzere; 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’na istinaden 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 5 inci maddesi, “Şartlı muafiyet sistemi; dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan (belge/izin sahibi firma ve/veya yan sanayici firma tarafından)ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde (katalizör olarak kullanılanlar dahil), yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi teminata bağlanmak suretiyle bedelli ve/veya bedelsiz ithal edilmesi ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip, alınan teminatın iade edilmesidir.” hükmünü amirdir.
Diğer taraftan, Gümrük Müsteşarlığı’nın 22/1/2003 tarihli ve 1806 sayılı yazısı da dikkate alınarak Genel Sekreterliklerine gönderilen İlgi’de kayıtlı yazımızda özetle; Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe, kumaş için 2$/M., ham kumaş-ham bez için, 1$/M. ve iplik (jüt ipliği, polipropilen iplik ve polietilen iplik hariç) için 1,5$/Kg. asgari birim fiyat uygulanan Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamındaki söz konusu ithal eşyalarına yönelik olarak, gerek TEV’in hesaplanması gerekse döviz kullanım oranının tespitinde, belge kapsamındaki ithalata ilişkin gümrük beyannamesi üzerindeki 22 numaralı sütunda yer alan CIF fatura kıymetin (bu durumdaki birim fiyatın yukarıda belirtilen asgari birim fiyatın altında olması durumunda) dikkate alınması gerektiği belirtilmişti.
Bu defa; Müsteşarlığımıza vaki bazı firma müracaatlarında, özellikle Dahilde İşleme Rejimikapsamında ithal edilen eşyaların İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ hükümlerinden muaf olmasına karşın, ilgili gümrük idarelerince eşyanın kıymeti ve dolayısıyla teminatının alınmasına ilişkin uygulamada bu kapsamdaki Tebliğlerde yer alan değerlerin dikkate alındığı ve belge şartlarına uygun bir şekilde ihracatın gerçekleştirilmesine, bir başka ifade ile belge kapsamında ithal edilen eşya yurt içinde kalmamasına rağmen gerek Telafi Edici Vergi tahsilatında gerekse döviz kullanım oranının tespitinde firmanın ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin 22 no’lu hanesinde yer alan CIF (ABD Doları) fatura kıymeti yerine bu gümrük beyannamesinin 46 no’lu hanesinde yer alan tutarın esas alınması nedeniyle bu uygulamanın firma mağduriyetlerine sebebiyet verdiği belirtilerek, bu kapsamda oluşan mağduriyetlerinin giderilmesi istenmektedir.
Bu itibarla; Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyaların, İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ hükümlerinden muaf olduğu ve söz konusu eşyaların rejim hükümleri doğrultusunda ihraç edildiği, bir başka ifade ile yurtiçinde kalmadığı dikkate alınarak, gerek Telafi Edici Vergi tahsilatında gerekse döviz kullanım oranının tespitinde firmanın ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin 22 no’lu hanesinde yer alan CIF (ABD Doları) fatura kıymetinin esas alınması gerekmektedir.” denilmektedir.
13) Yukarıda 11 inci maddede yer alan Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 29/05/2007 tarih, 120003753 sayılıtalimatlarında belirtilen hususlar ile ilgili bazı tereddütlerin olması nedeni ile konu ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmesine yönelik Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 26/06/2007 tarih, 120004546 sayılı talimatı.
İlgi: 29/5/2007 tarihli ve 120003753 sayılı yazımız.
Müsteşarlığımıza vaki bazı İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden alınan yazılarda, İlgi’de kayıtlı yazımız kapsamında oluşan bazı tereddütler intikal ettirilmiş olup konu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi verilmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Bilindiği üzere, Dahilde İşlem Rejimi kapsamında ithal edilen eşyalar ile ilgili Telafi Edici Vergi (TEV) ve döviz kullanım oranının tespitinde ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin 46 no’lu hanesinde yer alan istatistiki kıymetin dikkate alınması esastır.
Diğer taraftan; İlgi’de kayıtlı yazımız çerçevesinde, Dahilde İşleme Rejimikapsamında ithal edilen eşyaların İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ hükümlerinden muaf olmasına karşın, ilgili gümrük idarelerince eşyanın kıymeti ve dolayısıyla teminatının alınmasına ilişkin uygulamada bu kapsamdaki Tebliğlerde yer alan değerlerin dikkate alınması suretiyle 46 no’lu hanenin oluşturulması nedeniyle ortaya çıkan firma mağduriyetinin önlenebilmesini teminen;
- firmanın bahse konu ithal eşyasının “İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde yer alan bir eşya olduğunu gerekli bilgi ve belgelerle tevsik etmesi ve Genel Sekreterliklerince bu durumun doğruluğunun tespit edilmesi,
-firmanın söz konusu ithalatta 22 no’lu hanenin esas alınmasını talep etmesi,
halinde gerek TEV tahsilatında gerekse döviz kullanım oranının tespitinde ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin 22 no’lu hanesinde yer alan CIF (ABD Doları) fatura kıymetinin esas alınması gerekmektedir. Aksi takdirde; yukarıdaki ikinci paragraf çerçevesinde gerekli işlemlerin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte; 22 no’lu hanede CIF (ABD Doları) dışında bir değer olması durumunda, öncelikle firmadan talep edilecek bilgi ve belgelerle (navlun makbuzu ve/veya sigorta poliçesi) CIF (ABD Doları) değerinin tespit edilmesi gerekmekte olup; söz konusu tespitin yapılamaması halinde, ekte bir sureti sunulan Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)’nın 2005/7 sayılı Genelgesi çerçevesinde işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.” denilmektedir.
EKLER:
1- İlgili Genelge Sureti (1 Sayfa)
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Md.nün 31.03.2005 tarih, 370/81 sayılı Genelgesi
GENELGE
( 2005 / 7 )
“İLGİ:(a) 05/06/2000 tarihli2000/43 sayılı Genelge
(b) 27/03/2001 tarihli2001/10 sayılı Genelge
Bilindiği üzere 4458 sayılı Gümrük Kanununun 27/1-e maddesi uyarınca, mezkur Kanununun 24 üncü maddesi hükümlerine göre gümrük kıymeti belirlenirken, ithal eşyası için Türkiye’deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderlerinin ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına ilave edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliği’nin “Beyannameye eklenecek belgeler” başlıklı 119 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca, eşyanın serbest dolaşıma girişinde; teslim şekline göre navlun faturası ve/veya sigorta poliçesinin beyanname ekinde aranması icap etmektedir.
Bu hükümler çerçevesinde;
1- Teslim şekline göre ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına ilave edilecek navlun ve sigorta giderlerinin tespiti bakımından navlun makbuzu ve/veya sigorta poliçesinin beyannameye eklenmesi gerekmektedir.
2- Söz konusu belgelerin ibrazının imkansız olduğu veya kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı hallerde, yükümlü tarafından nedenleri de belirtilerek verilecek bir dilekçe ile bu durumun bildirilmesi suretiyle; belirlenebilmesi halinde emsal navlun ve/veya sigorta giderinin, aksi halde gümrük idaresi tarafından ithal eşyasının FOB kıymetinin %10 unun navlun ve %3 ünün sigorta bedeli olarak ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına eklenmesi uygun bulunmuştur.
3- “Nakliyat abonman sözleşmesi” kapsamında yapılan taşımalarda; beyannameye eklenen sigorta poliçesinde, nakliyat abonman sözleşmesine istinaden düzenlendiğinin belirtilmiş olması, bu poliçenin nakliyat abonman sözleşmesi esaslarına uygun bulunması ve sigorta poliçesi ile birlikte nakliyat abonman sözleşmesinin de bir örneğinin beyannameye eklenmesi koşullarıyla, eşya Türkiye’ye geldikten sonra düzenlenmiş sigorta poliçelerinin, gümrük idaresince yapılacak inceleme sonucunda gerekli koşulları taşıdığının anlaşılması halinde kabul edilmesi icap etmektedir.
3- İlgi’de kayıtlı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.” denilmektedir.
14)Türkiye’den serbest bölgeye Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında gönderilen malların, buradan transit rejimi dahilinde başka bir ülkeye gerçekleştirilen ihracatlarının ilgili DİİB taahhüt kapatma hesabına sayılabilmesineilişkin uygulama hakkındakiDış Ticaret Müsteşarlığı’nın 05.11.2007 tarih, 01200007620 sayılıtalimatı.
“Ege ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden alınan yazılarda özetle; Türkiye’den serbest bölgeye Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında gönderilen malların, buradan transit rejimi dahilinde başka bir ülkeye gerçekleştirilen ihracatlarının ilgili DİİB taahhüt kapatma hesabına sayılabilmesi için söz konusu transit rejime ilişkin beyannamelerin kapatıldığının tevsikinin ve bu beyannamelerin asıllarının ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibrazının gerektiği, ancak; üç nüsha halinde düzenlenen transit rejime ilişkin beyannamelerin, bir nüshasının aktarmanın yapıldığı gümrük idaresinde, bir nüshasının malın yurtdışı edildiği gümrük idaresinde ve son nüshasının ise Müsteşarlıklarında saklanması nedeniyle bahse konu transit rejimine ilişkin beyannamelerin asıllarının firmalarına verilmediği belirtilerek nasıl bir izlenmesi gerektiğine dair görüş talep edilmektedir.
Bu kapsamda; konu, transit rejimine ilişkin beyannamelerin ilgili DİİB taahhüt kapatma işleminde dikkate alınabilmesini teminen bu beyannamelerin bir nüshasının ilgili firmalara verilip verilmediğine ilişkin olarak, 2/8/2007 tarihli ve 120005490 sayılı yazımız ile Gümrük Müsteşarlığı’na iletilmiştir. Bahse konu Müsteşarlıktan alınan 25/10/2007 tarihli ve 247 sayılı cevabi yazıda özetle; Gümrük Yönetmeliği EK-20’de bir beyanname formunun hem ihracat hem de transit işlemlerinde kullanılmak istenilmesi halinde 1, 2, 3, 4 ve 5 no’lu nüshaların ihracat beyannamesi ve transit beyannamesi olarak kullanılacağının ve 3 no’lu nüshanın da ihracatta gümrük idaresince işlem gördükten sonra mükellefe iade edileceğinin belirtildiğine değinilmekte olup; diğer taraftan, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilip işlem gördükten sonra serbest bölgeye ihraç edilen eşyanın, serbest bölgeden transit beyannamesi ile başka bir ülkeye transitinde ise beyanname formunun 1, 4 ve 5 no’lu nüshaların kullanılmakta olduğu, bu nüshalardan hiçbirinin mükellefte kalmadığı ifade edilmektedir.
Dolayısıyla; Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilip işlem gördükten sonra serbest bölgeye ihraç edilen eşyanın, serbest bölgeden transit beyannamesi ile başka bir ülkeye transitinde, ilgili beyanname nüshalarının hiçbirinin firmanın eline geçmediği dikkate alınmak suretiyle bu kapsamdaki transit rejimine ilişkin beyannamelerin ilgili gümrük idaresinden onaylı bir fotokopisinin getirilmesi halinde söz konusu beyannamelerin ilgili DİİB taahhüt kapatma işleminde dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.” denilmektedir.
15)Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki Telafi Edici Vergiye İlişkin hesaplamalara yönelikDış Ticaret Müsteşarlığı’nın 19.12.2007 tarih, 0120008761 sayılı talimatı.
İlgi: 8/6/2007 tarihli ve 120004066 sayılı yazımız.
Bilindiği üzere; 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın değişik 16 ncı maddesi ve bu Karar’a istinaden yayımlanan 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 33 üncü maddesine istinaden, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında tercihli rejimden yararlanılarak, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT ülkesi bir ülkeye veya menşe ispat belgesi eşliğinde AT ülkesi bir ülkeye veya STA imzalanan bir ülkeye veya PAMK’a ya da PAAMK’a taraf bir ülkeye ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin verginin, Telafi Edici Vergi (TEV) olarak, ihracat esnasında ödenmesi gerekmektedir.
Bunun yanı sıra, İlgi’de kayıtlı yazımız ekinde yer alan “2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Telafi Edici Vergi Uygulamalarına İlişkin Genelge”nin 14 üncü maddesinin birinci paragrafında “DİİB kapsamında ihracı gerçekleştirilen bir eşyaya ilişkin TEV doğması halinde; İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği eki ek-8’de yer alan TEV Tablosu’nun, ilgili DİİB’in taahhüt hesabının kapatılması için yapılacak müracaat sırasında, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte firma tarafından ilgili İBGS’ye ibraz edilmesi gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda; DİİB ihracat taahhüt hesabının kapatılmasında, belge kapsamında üçüncü ülkeye, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT üyesi bir ülkeye veya menşe ispat belgesi eşliğinde AT üyesi bir ülkeye veya STA imzalanan bir ülkeye veya PAMK’a ya da PAAMK’a taraf bir ülkeye ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde hem TEV doğuran üçüncü ülke menşeli hammadde hem de TEV doğurmayan ülkemiz menşeli, serbest dolaşımda bulunan veya gümrük vergisi % 0 olan ya da gümrük vergisinden muaf olan üçüncü ülke menşeli hammaddelerin hepsinin veya bir kısmının birlikte kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, 2007/2 sayılı Genelge’nin 22 nci maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde, TEV’e ilişkin hesaplama yapılırken öncelikle üçüncü ülke menşeli girdi kullanılarak elde edilen işlem görmüş ürünlerin ne kadarının üçüncü ülkeye ihraç edildiğinin tespit edilmesi ve bu tespiti müteakip geriye kalan ihracat itibarıyla tercihli rejimden yararlanılarak ihraç edilen işlem görmüş ürünün üretiminde halen üçüncü ülke menşeli eşya kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, bu bakiye miktar dikkate alınarak TEV’e ilişkin işlemlerin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede, belge kapsamında tercihli rejimden yararlanılarak, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT üyesi bir ülkeye veya menşe ispat belgesi eşliğinde AT üyesi bir ülkeye veya STA imzalanan bir ülkeye veya PAMK’a ya da PAAMK’a taraf bir ülkeye yapılan herbir ihracatta, ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdi için TEV ödendikten sonra, belge sahibi firmanın üçüncü ülkeye ihracat gerçekleştirdiğinin de tespit edilmesi halinde, yukarıdaki paragrafta belirtilen esaslar çerçevesinde yeniden yapılan hesaplama neticesinde bulunan her bir ihracata ilişkin gümrük beyannamesi (GB) itibarıyla ödenmesi gereken TEV’e ilişkin anapara ve varsa faiz toplamı, daha önce belge kapsamında aynı gümrük beyannameleri itibarıyla ödenmiş olan TEV’e ilişkin makbuzlarda yer alan tutarların toplamını aşmıyorsa, meri mevzuat uyarınca DİİB sahibi firmanın belge kapsamında ödemesi gereken TEV’e ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Diğer taraftan; yukarıda belirtilen hususların daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülen konuya ilişkin örnek bir uygulama ilişikte yer almaktadır.
EK:
1- Örnek Uygulama ( 1 Sayfa )
Örnek:
- A firmasının DİİB kapsamında yapmış olduğu ithalatların tamamı üçüncü ülke menşelidir.
- Belge kapsamında ithal edilen eşyaların ihraç edilen mamuller bünyesindeki kullanım oranı %100’dür.
- A firması DİİB kapsamında tercihli rejimden yararlanarak, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT üyesi bir ülkeye her biri 1000 kg olmak üzere beş adet GB ile ihraç edilen toplam 5000 kg işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullandığı üçüncü ülke menşeli girdiye ilişkin vergiyi TEV olarak, ihracata ilişkin GB’nin tescil tarihinden sonra ödemiştir.
- Bunu müteakiben, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince (İBGS), A firmasına ait DİİB ihracat taahhüt hesabının kapatılması sırasında, söz konusu firmanın belge kapsamında AT üyesi ülkeye beş adet GB ile yapmış olduğu ihracatların bünyesinde kullanmış olduğu üçüncü ülke menşeli girdiye ilişkin TEV’in eksik yatırıldığı tespit edilmiştir.
- Bunun yanı sıra, bahse konu firmanın belge kapsamında üçüncü ülkeye gerçekleştirmiş olduğu ihracatlarının da olduğu anlaşılmıştır.
Bu kapsamda, söz konusu DİİB’in ihracat taahhüt hesabının İBGS’ce kapatılmasında, firmanın ödemesi gereken TEV’in tespitine ilişkin işlemler aşağıda belirtilmiştir.
- Öncelikle, üçüncü ülke menşeli girdi kullanılarak elde edilen işlem görmüş ürünlerin 3000 kg’lik kısmının üçüncü ülkeye ihraç edildiği tespit edilmiştir.
- Geriye kalan 2000 kg’lik ihracat itibarıyla halen tercihli rejimden yararlanılarak ihraç edilen işlem görmüş ürünün üretiminde üçüncü ülke menşeli eşya kullanıldığı anlaşılmıştır.
- Bu kapsamda, firmanın AT’ye gerçekleştirilen her biri 1000 kg olmak üzere toplam 5000 kg ihracat için eksik TEV yatırmasına karşın, üçüncü ülke menşeli girdi kullanılarak üçüncü ülkeye ihraç edilen 3000 kg ihracat TEV kapsamından çıkartıldığında, firmanın artık AT’ye yapılan 2000 kg ihracat için TEV ödemesi gerektiği anlaşılmaktadır.
- Her biri 1000 kg olmak üzere beş adet (toplam 5000 kg) GB kapsamı ihracat için eksik ödenen TEV yerine söz konusu beyannamelerde yer alan miktarlarla orantılı olarak, 400’er kg’lik beş adet (toplam 2000 kg) GB kapsamı ihracat için, 2007/2 sayılı Genelge’de belirtilen hususlar çerçevesinde yeniden TEV’in hesaplanması gerekmektedir.
- 400’er kg’lik beş adet GB’nin her biri itibarıyla ödenmesi gereken TEV’e ilişkin anapara ve varsa faiz toplamı, daha önce belge kapsamında aynı gümrük beyannamelerinin (1000’er kg’lık beş adet) her biri itibarıyla ödenmiş olan TEV’e ilişkin makbuzlarda yer alan tutarların toplamını aşmıyorsa, meri mevzuat uyarınca DİİB sahibi firmanın belge kapsamında ödemesi gereken TEV’e ilişkin herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.
- Eğer firma tarafından talep edilirse fazla ödenmiş olan TEV’in iadesi ile ilgili işlemlerin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.
16) Dış TicaretMüsteşarlığı’nın 05.05.2008 tarihli ve0120003478sayılı yazıları ekinde yer alanDahilde İşleme İzni kapsamında geçici ithal edilerek, yurt içinde işlem gördükten sonra serbest bölgelere ihraç edilen eşyaya ilişkin taahhüt kapatma işlemleri konusunda düzenleme getiren Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2008/12 sayılı Genelge’siekte sunulmaktadır.
EKLER:
17) Yukarıda 13.üncü maddede yer alan Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 26/06/2007 tarih, 120004546 sayılıtalimatlarında belirtilen hususlar ile 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge’nin 8 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin tereddütlerin olması nedeni ile konu ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmesine yönelikDış Ticaret Müsteşarlığı’nın 27/10/2008 tarih, 120007728 sayılı talimatı.
İlgi: a) 26/06/2007 tarihli ve 120004546 sayılı yazımız.
b) 29/01/2008 tarihli ve 120000800 sayılı yazımız.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan 06/10/2008 tarihli ve 8524 sayılı yazının tetkikinden, ilgi (a)’da kayıtlı yazımız ile ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ekinde yer alan 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge’nin 8 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin tereddüt hasıl olduğu anlaşıldığından, konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi verilmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Bilindiği üzere;Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyalar ile ilgili Telafi Edici Vergi (TEV) ve döviz kullanım oranının tespitinde; ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin (GB) 46 no’lu hanesinde yer alan istatistiki kıymetin dikkate alınması esastır.Bununla birlikte, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın kıymeti ve dolayısıyla teminatınınalınmasına ilişkin ilgili gümrük idarelerince yapılacak uygulamada, İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğlerde yer alan değerlerin dikkate alınması suretiyle 46 no’lu hanenin oluşturulması nedeniyleTelafi Edici Vergi (TEV) ve döviz kullanım oranının tespitinde meydana gelen firma mağduriyetlerinin önlenebilmesini teminen, ithalata ilişkin GB’nin 22 no’lu hanesinde yer alan CIF (ABD Doları) fatura kıymetinin esas alınabilmesine ilişkin hususlar ilgi’de kayıtlı yazılarımızda belirtilmişti.
Bu çerçevede,İthalatta Gözetim Uygulamasınaİlişkin Tebliğlerde asgari birim fiyat yer
almamakla birlikte, Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaithal edilen eşyaya ilişkin GB’nin 46
no’lu hanesinde yer alan CIF (ABD Doları) kıymetin İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğhükümleriçerçevesindeoluşturulan 22no’luhanede kayıtlı olan CIF (ABD Doları) kıymetten büyük olması halinde, ithalata ilişkin GB’nin 46 no’lu hanesinde yer alan CIF (ABD Doları) kıymetin esas alınması gerekmektedir.
Diğer taraftan; İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğlerde asgari birim fiyatın yer aldığı durumlarda,Dahilde İşlem Rejimi kapsamında ithal edilen eşyaya ilişkin GB’nin 46 no’lu hanesinde yer alan CIF (ABD Doları) kıymetin 22no’luhanede kayıtlı olan CIF (ABD Doları) kıymetten büyük olduğunun tespitinin yanında, 46 no’lu hanedeki birimCIF (ABD Doları) değerin İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğlerde yer alan asgari birim fiyattan da büyük olduğunun anlaşılması durumunda, ilgili gümrük müdürlüğünden ithalata ilişkin GB’nin 46 no’lu hanesinde yer alan CIF (ABD Doları) kıymetin İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde oluşturulduğunun teyit edilmesi kaydıyla, 22 no’lu hanede kayıtlı olan CIF (ABD Doları) kıymetin esas alınması uygun görülmüştür.” denilmektedir.
18)Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki Telafi Edici Vergi hesaplamalarında mahsup işlemlerine ilişkin Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 19.12.2007 tarih, 0120008761 sayılı talimatı.
“İlgi: İstanbul Maden Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin18/12/2008 tarihli ve
20093 sayılı, 17/02/2009 tarihli ve 2878 sayılı, 17/03/2009 tarihli ve 4519sayılı yazıları
(DTM Giriş: 22/12/2008-70567, 3/3009-12299 ve 17/03/2009-120002489).
Bilindiği üzere, 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Karar’ın , 08/10/2008 tarihli ve
27018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6/8/2008 tarihli ve 2008/14162 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile değişik 19 uncu maddesi uyarınca, şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi /dahilde işleme izni ile tercihli ticaret kapsamında gerçekleştirilen ihracatlarda telafi edici verginin (TEV) fazla ödendiği ihracata ilişkin gümrük beyannameleri ile TEV’in eksik ödendiği ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin birlikte bulunduğu durumlarda , eksik ödenen ve 6183 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak hesaplanan TEV’e ilişkin kısmın, fazla ödenen TEV’e ilişkin kısımdan düşülmek suretiyle kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 211 inci maddesinin ikinci fıkrası, “Kanunen ödenmemeleri gereken gümrük vergileri, söz konusu vergilerin yükümlüye tebliğ edilmesi ve ilgilinin üç yıl içinde gümrük idaresine müracaatı üzerine geri verilir veya kaldırılır. Kontrol ve denetleme sonucunda, geri verme veya kaldırma hallerinden birinin tespiti durumunda, aynı süre içinde geri verme veya kaldırma işlemi doğrudan yapılır. Bu süre mücbir sebep veya beklenmeyen hallerde uzatılabilir.” hükmünü amirdir.
İstanbul Maden Metaller İhracatçı Birliklerinden alınan ilgide kayıtlı yazılarda, bahse konu Karara istinaden fazla ödenen TEV’lerin eksik ödenen TEV’lere mahsup edilmek suretiyle belge taahhüt hesaplarının kapatılması talep edilen dahilde işleme izin belgelerinin büyük çoğunluğunun 2004 ve 2005 yılında düzenlenen belgeler olduğu belirtilerek, Gümrük Kanunu’nun 211 inci maddesine göre üç yıllık müracaat süresinin aşıldığı gümrük beyannamelerinin mahsup işlemine konu edilip edilemeyeceği hususunda Müsteşarlığımız görüşü talep edilmiştir.
Bu çerçevede, konuya ilişkin olarak Gümrük Müsteşarlığı’na gönderilen 31/12/2008 ve 10/4/2009 tarihli yazılarımıza cevaben adı geçen Müsteşarlıktan alınan 25/6/2009 tarihli ve 13921 sayılı yazıda; İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 38 inci maddesinin beşinci fıkrası ve Telafi Edici Vergi Uygulamasına ilişkin 2008/2 sayılı Genelge’nin 15 inci maddesi hükümlerinden bahsedilerek, belge/izin kapsamında TEV’in fazla ödendiği ihracata ilişkin gümrük beyannameleri ile TEV’in eksik ödendiği ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin birlikte bulunduğu durumlarda, eksik ödenen ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınarak hesaplanan TEV’e ilişkin kısmın, fazla ödenen TEV’e ilişkin kısımdan düşülmek suretiyle yapılacak mahsup işlemi sonunda fazla yatırılan TEV bulunması durumunda, taahhüt hesaplarının kapatılmasına engel herhangi bir durum bulunmadığı belirtilmektedir.
Bahse konu yazıda ayrıca, Gümrük Kanunu’nun 211 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci bendindeki, “Kanunen ödenmemeleri gereken gümrük vergileri, söz konusu vergilerin yükümlüye tebliğ edilmesi ve ilgilinin üç yıl içinde gümrük idaresine müracaatı üzerine geri verilir veya kaldırılır.” hükmünün fazla verginin yükümlüye tebliğinden itibaren 3 yıl içinde yükümlünün müracaatı üzerine geri verileceğini düzenlediği, bu hükümde geçen tebliğ ifadesinden, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince fazla tespit edilen TEV’in ilgili gümrük idaresince yükümlüye bildirilmesinin anlaşılması gerektiği ve dolayısıyla kanunen ödenmemeleri gereken (fazla) TEV ilgiliye tebliğ edilmeden 3 yıllık sürenin işlemeyeceği ifadeedilmektedir.
Bu itibarla, Genel Sekreterliklerince yapılacak TEV mahsup işlemlerinin Gümrük Kanunu’nun 211 inci maddesinde belirtilen 3 yıllık süre ile ilişkilendirilmeden İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin İhracat 2008/15 sayılı Tebliğ ile değişik 38 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve mahsup işlemini müteakip fazla yatırıldığı tespit edilen bir TEV bulunması durumunda, ilgili gümrük idaresine ve belge sahibi firmaya bildirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270635 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270635 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?