Telafi Edici Verginin Ödenmesi (2008/17)

GENELGE
(2008/17)
                       
Müsteşarlığımıza intikal eden yazılardan; Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen üçüncü ülke menşeli girdiden üretilen işlenmiş ürünün A.TR dolaşım belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ya da menşe ispat belgeleri eşliğinde Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye ihracatında, Telafi Edici Verginin ödenmesine ilişkin yapılacak işlemler hususunda tereddüt hasıl olduğu görülmüştür.
 
Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 194 üncü maddesinde; dahilde işleme rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ilişkin ithalat vergilerinin, ihracata ilişkin beyannamenin tescili tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre hesaplanacağı,
 
27.01.2005 tarihli, 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın 23.09.2006 tarihli ve 26298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10866 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile değişik 16 ıncı maddesinin7 ve 8 inci fıkralarında; bu madde hükmü çerçevesinde ödenmesi gereken verginin, serbest bölgelerden gerçekleştirilen satışlar dahil ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ve bu tarihte ithalat rejiminde belirtilen gümrük vergisi ve varsa toplu konut fonu üzerinden hesaplanarak ihracat esnasında ödeneceği, işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan vergiye konu eşyanın tespitinde firma beyanının esas alınacağı,
                                                                                                          
Hükme bağlanmıştır.
 
Bu itibarla, Telafi Edici Verginin ödenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur.
 
1- Telafi Edici Vergiye konu eşyanın tespitinde firma beyanı esas alındığından, beyanname kapsamı eşyanın tercihli tarife uygulamasından yararlanmasının ön koşulu olan belgelerin onaylanması için, bir örneği ekte yer alan ve her bir kalem ihraç eşyası için ödenmesi gereken Telafi Edici Vergiye ilişkin hesaplamaların yapıldığı, “Telafi Edici Vergi Tahakkuk Formu”nun düzenlenerek Telafi Edici Verginin ödendiğine ilişkin makbuz ile birlikte beyannameye eklenmesi gerekmektedir. TEV henüz ödenmemiş ise, beyanname kapsamı eşyanın tercihli tarife uygulamasından yararlanmasının ön koşulu olan belgeler onaylanmayacaktır.
 
2- İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin kontrolü ile görevli Gümrük Muayene Memurunca, Gümrük Kanununun 194 üncü maddesi uyarınca gümrük yükümlülüğünün doğduğunun anlaşılması durumunda, firma beyanına istinaden ödenmesi gereken Telafi Edici Vergi Tahakkuk
 
1/2
Hükümet Meydanı Ulus 060100 ANKARA                      Ayrıntılı Bilgi: Dahilde İşleme Rejimi Şb. Md.
Telefon: (0 312) 306 85 18   Faks: (0 312) 306 81 95
E-posta: dahislem@gumruk.gov.tr Elektronik ağ: www.gumruk.gov.tr
Formunun, beyannameye ekli olup olmadığı ile beyannamenin tescil tarihindeki vergi ve toplu konut fonu oranı ile döviz satış kuru gibi vergilendirme unsurlarının doğru uygulanıp uygulanmadığı ve verginin doğru ödenip ödenmediği kontrol edilecektir.
 
3- Telafi Edici Vergiye ilişkin gümrük yükümlülüğü ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihte başlamakla birlikte, beyanname tescil tarihinin resmi çalışma saatleri dışına veya resmi tatile rastlaması durumunda izleyen ilk iş günü ödeme yapılması halinde ödeme yapılmayan günler için faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.
 
4- Telafi Edici Verginin eksik ödendiğinin veya hiç ödenmediğinin eşyanın ihraç edilmesinden sonra yükümlüsünce tespit edilerek gümrük idaresine müracaat edilmesi durumunda, eksik ödenen veya hiç ödenmeyen Telafi Edici Vergi için ek tahakkuk çıkarılarak tahsil edilecektir. Ayrıca eşyanın ihracına ilişkin beyannamenin tescil tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca gecikme zammı oranında faiz tatbiki edilecek ve Gümrük Kanunu’nun 241/1 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası  uygulanacaktır.
 
Diğer taraftan, Telafi Edici Verginin eksik ödendiğinin veya hiç ödenmediğinin eşyanın ihraç edilmesinden önce yükümlüsünce tespit edilerek gümrük idaresine beyan edilmesi ve beyandan sonra herhangi bir aşamada ödenmesi halinde bir önceki fıkrada belirtildiği şekilde TEV için ek tahakkuk çıkartılarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz tatbiki edilecek, ancak Gümrük Kanunu’nun 241/1 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası  uygulanmayacaktır.
 
5- Telafi Edici Verginin eksik ödendiği veya hiç ödenmediğinin gümrük idaresince muayene ve denetleme veya eşyanın ihracatından sonra kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde, eksik ödenen veya hiç ödenmeyen Telafi Edici Verginin ek tahakkuk çıkarılarak, eşyanın ihracına ilişkin beyannamenin tescil tarihi ile ödeme tarihi arasında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca gecikme zammı oranında faiz tatbiki ile birlikte tahsil edilmesi ayrıca Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesinin uygulanması şeklinde işlem yapılacaktır.
 
05.04.2007 tarihli ve 2007/21 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
      Müsteşar
 
EK: 1 form
 
DAĞITIM :
Merkez ve Taşra Teşkilatına.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293635 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293635 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?