Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/8)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 29.12.2010-27800(5.Mükerrer) Resmi Gazete

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARININ İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: (2011/8)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen ve riskli görülen ekli listelerde (Ek-1) ve (Ek-2) belirtilen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 (2) Birinci fıkrada belirtilen ürünlerden “kısa mesaj” hizmeti verebilme özelliğini haiz cihazların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullanımına Dair Yönetmeliğe uygun olması zorunludur.

 MADDE 2 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmelikler kapsamına giren ürünlerden ekli listede (Ek-1) sayılanlar, A.TR Belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli olanlar hariç olmak üzere, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde; ekli listede (Ek-2) sayılanlar ise Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde ithalat aşamasında ürün güvenliği denetimine tabi tutulur.

 Denetim

MADDE 3 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmeliklere uygunluğun aranacağı söz konusu denetimler, Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılır.

 (2) Ekli listelerde (Ek-1) ve (Ek-2) yer alan ürünlerin ithalatı için ithalatçı veya temsilcisi, başvuru formu (Ek-3) ve form ekinde sayılan belgelerle birlikte ekli listede (Ek-4) belirtilen yetkili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığına başvurur.

 MADDE 4 - (1) İthalat denetimleri, belge ve/veya işaret kontrolü ve/veya fiziki muayene şeklinde gerçekleştirilir; ürünün güvenliğinden veya mevzuatına uygunluğundan ciddi şüphe duyulması halinde ürün teste tabi tutulabilir. A.TR Belgesini haiz Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli ekli listedeki (Ek-2) ürünlerde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun internet sayfasından, sadece ürünün Bildirim Formunu (Sınıf 2) haiz olup olmadığı kontrol edilir.

 (2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında, kriptolu olduğu beyan edilen tüm ürünler için anılan Kurumdan alınan “Kurum Onayı” kontrol edilir.

 (3) Yapılan denetimlerde ürüne ilişkin mevzuata herhangi bir aykırılığın tespit edilmemesi halinde, ithalatçıya veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığının uygunluk yazısı verilir.

 MADDE 5 - (1) Teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, yapılan denetimler sonucunda ürünün teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde, keyfiyet Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığının red sebeplerini içeren uygunsuzluk yazısıyla firmaya ve ilgili gümrük idaresine bildirilir.

                 Numune ve şahsi eşyalar

MADDE 6 - (1) Bu Tebliğ şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz.

 a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.    

b) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.

 Gümrük idarelerince yapılacak işlemler

MADDE 7 - (1) Gümrük idaresi, bu Tebliğin 6 ncı maddesinde sayılan numune ve şahsi eşyaların ithaline doğrudan izin verir.

                 (2) Gümrük idaresi, uygunluk yazısı veya kapsam dışı yazısı ibraz edilen ürünlerin ithaline izin verir, uygunsuzluk yazısı düzenlenen ürünlerin ithaline izin vermez.

 İthalatçının sorumluluğu

MADDE 8 - (1) 1 inci maddede belirtilen Yönetmelikler kapsamındaki ürünleri ithal edenler, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettikleri bütün ürünlerin her halükarda söz konusu Yönetmeliklere uygun ve güvenli olmasından, 11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerince sorumludur.

 MADDE 9 - (1) Elektronik Kimlik Bilgisini haiz cihazların ithalatçısı, cihazların ithalatını müteakiben 15 gün içinde Gümrük Giriş Beyannamesi ile birlikte Elektronik Kimlik Bilgilerini (IMEI numaraları) elektronik ortamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna sunar.

 Yetki

MADDE 10 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Diğer hususlar

MADDE 11 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

                 Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 12 - (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2010/8) sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

 

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası 01/02/2011 tarihinde, diğer hükümleri 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


Ek 1

 

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Kapsamında Frekans ve/veya Lisans Kısıtlaması Olmayan (Sınıf 2 Bildirim Formu Gerektirmeyen) Ürünlerin Listesi

 

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

8517.18.00.00.11

Otomatik olanlar

8517.18.00.00.19

Diğerleri

8517.69.90.90.17

Alıcısı bulunan verici deniz uydu cihazları (yüzer araç üzerinde gelenler hariç)

8526.91.80.00.19

Diğerleri

8526.92.00.90.13

Elektro manyetik dalgalarla çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control)

 


Ek 2

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği Kapsamında Frekans ve/veya Lisans Kısıtlaması Olan (Sınıf 2 Bildirim Formu Gerektiren) Ürünlerin Listesi

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

8517.11.00.00.00

Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları

8517.61.00.10.00

Hücresel ağ için olanlar

8517.69.31.00.00

Arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar

8517.69.39.00.00

Diğerleri

8517.69.90.90.11

Alıcısı bulunan verici deniz telsiz telefon verici cihazları (yüzer araç üzerinde gelenler hariç)

8517.69.90.90.12

Alıcısı bulunan verici kara telsiz telefon verici cihazları

8517.69.90.90.16

Alıcısı bulunan verici telemetri cihazları

8517.69.90.90.18

Alıcısı bulunan verici amatör telsiz telefon cihazları

8517.69.90.90.22

Ortak kullanımlı (Trunking) telsiz cihazları (abone telsiz alıcı-verici cihazları hariç)

8517.69.90.90.23

Ortak kullanımlı (Trunking) abone telsiz alıcı-verici cihazları

8517.69.90.90.29

Diğerleri

8525.50.00.00.11

Televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar

8525.50.00.00.12

Radyo yayınlarına mahsus verici cihazlar

8525.50.00.00.13

Radyolink ve uydu verici cihazlar (Uplink cihazları dahil)

8525.50.00.00.19

Verici diğer cihazlar (yüzer araçlar üzerinde gelenler hariç)

8525.60.00.00.15

Alıcısı bulunan verici televizyon cihazları (aktarıcılar)

8525.60.00.00.17

Alıcısı bulunan verici kara radyolink veya uydu cihazları (Uplink cihazları dahil yüzer araç üzerinde gelenler hariç)

8525.60.00.00.29

Alıcısı bulunan verici diğer cihazlar

8526.10.00.00.12

Meteorolojik radarlar

8526.10.00.00.19

Diğerleri

8526.91.20.00.00

Telsiz seyrüsefer alıcıları (yüzer araç üzerinde gelenler hariç)

8526.91.80.00.11

İstikamet bulucular

8526.92.00.20.00

Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar


Ek 3

Başvuru Formu

 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI                                                                              ..... / ...... /.....

..................... Bölge Müdürlüğü

..................... DTS Denetmenleri Grup Başkanlığına             

 

                İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK YAZISI almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

 

  İthalatçının İsmi/Ünvanı

  Yetkili İmza

  Tarih

Ekler:

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)

 - Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)

- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)

- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)

 2. Fatura veya proforma fatura (*)

 3.  Bilgi formu (Ek 5)

 4. AT Uygunluk Beyanı (Ek 6) - İngilizce dışında bir AB dilinde ise Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte (*)

 5. Ek 2’de yer alan ve frekans ve/veya lisans tahsisi gerektiren ürünler için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylanmış Sınıf 2 Bildirim Formu (Sınıf 2 Bildirim Formu ile onay alarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu internet sayfasında yayımlanan ürünler için tekrar Sınıf 2 Bildirim formu aranmaz.)

 6. Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu

 7. Ürünün 23/10/2005 tarih ve 25975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Teçhizatı Yönetmeliği kapsamına girmesi durumunda,

- AT Uygunluk Beyanı - Sadece A.TR belgesini haiz olmayan üçüncü ülke menşeli ürünler için, (İngilizce dışında bir AB dilinde ise Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte) (*)

 8. İthalatçı firmanın imza sirküleri (*)

 9.Vekaletname  (Başvurunun vekaleten yapılması halinde)  (*)

 * Belgelerin asılları görüldüğü takdirde, fotokopisine “Aslı Görülmüştür” ibaresi iliştirilerek muhafaza edilir.


Ek 4

 

Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları

ve Görev Alanlarındaki Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Bölge Müdürlükleri

 

 

DTS Denetmenleri Grup Başkanlıkları

 

 

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

 

 

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Mithatpaşa Caddesi, No:18/4, Kızılay/Ankara

Tel: 0312 431 66 44, 0312 431 66 41

Faks: 0312 430 61 09

 

Ankara

 

 

Ankara

 

Marmara Bölge Müdürlüğü

Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi D Blok, Kat:1-2, Yenibosna, Bahçelievler/ İstanbul

Tel: 0212 454 08 20, 0212 454 08 21

Faks: 0212 454 08 22

İstanbul

 

İstanbul

 

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:1, Basmane / İzmir

Tel: 0232 483 40 26

Faks: 0232 483 77 24

İzmir

 

İzmir

 


Ek 5

Bilgi Formu

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:

 

İhracatçı firmanın:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

Üretici firmanın:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

Gümrük Belgesinin:

 

  - Cinsi

 

  - Tarihi

 

  - No’su

 

İthal malın menşe ülkesi:

 

İthalatçı firmanın:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

 

  - Vergi no’su

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

İthalatın yapılacağı ülke:

 

İthalatçı temsilcisinin:

  - Unvanı

 

  - Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

 

  - Vergi no’su

 

  - Tel, faks, e-posta, web adresi

 

İthal edilecek ürünün:

   - G.T.İ..P. no’su

 

  - Cinsi

 

  - Markası

 

  - Miktarı ve birimi

 

  - ABD Doları olarak değeri

 

  - Gümrük bölgesine geliş tarihi

 

   - Kullanım Amacı

 

 

 

Ek 6

R&TTE Declaration of Conformity (DoC)

We, ……………………………………………………………………………………………

       name and address of the manufacturer and/or if applicable of his authorised representative issuing the declaration

(contact information)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

declare under our sole responsibility that the product:

product name:      ………………………………………………………………........................

trade name:          ………………………………………………………………........................                                         .

type or model:     ………………………………………………………………........................

relevant supplementary information:  ........................................................................................                                         

                                         (e.g. lot, batch or serial number, sources and numbers of items)

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

The product is compliant with the following standards and/or other normative documents:

SAFETY (art 3.1.a): ...................................................................................................................                                         

     (Based on LVD DoC: o)               (title and/or  number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))

EMC (art 3.1.b):  ........................................................................................................................                                        

    (Based on EMC DoC: o)             (title and/or  number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))

 

SPECTRUM (art 3. 2): ...............................................................................................................

                                                          (title and/or  number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))

OTHER : ....................................................................................................................................                                   …..

 (incl. art 3.3 and  vol. specs)           (title and/or  number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))                                ))

 

 

Supplementary information:

               Notified body involved:          ......................................................................

................

                                                               ...............................

........................................................

                                                               .......................

...........................................................

                                                               ………..………………………..…………………………...

                 Technical file held by:           ....................................................................                                                               ………..…………………………………………………….

                                                               ………..…………………                                                               ………..………………………..…………………………...

Place and date of issue (of this DoC): ………..………………………..………………………                                     

Signed by or for the manufacturer: ………..………………………..………………………....                                          

     (Signature of authorised person)

Name (in writing): ………..………………………..………………………..............................                                         

Title: ………..………………………..……………………….........................

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300822 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300822 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?