Tespit Sözleşmesi. ( 27.10.2008 tarihli ve 25144 sayılı yazı. )

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
 
Sayı     : B.02.GÜM.0.06.00.46.1471.190/                                                   
Konu   : Tespit Sözleşmesi.
 
TELEFAKS
 
(27.10.2008-25144)
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
 
Bilindiği üzere, 19/1/2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) 4/f maddesi ile, gümrük idarelerince verilen dahilde işleme izinleri kapsamındaki eşya ile ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek tespit işleminin yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yapılacağı hükme bağlanmış; 29/05/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile de Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin çalışma usul ve esaslarının çerçevesi belirlenmiştir.
Müsteşarlığımıza intikal eden muhtelif yazılardan, bahse konu Tebliğler çerçevesinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından dahilde işleme iznine ek süre talebinde bulunulması için yapılacak tespit ve raporlama işlemlerinde                                                                                                                                                        60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin 4/6 ncı maddesine istinaden tespit sözleşmesine mahal bulunmadığı şeklinde yorumlar olduğu tespit edilmiştir. Ancak, gerek mezkur maddede gerekse mezkur Tebliğin diğer maddelerinde, Tebliğin 4/f maddesinde belirtilen tespit işlemlerine ilişkin olarak tespit sözleşmesine mahal bulunmadığı şeklinde bir hüküm bulunmamaktadır. Keza, 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin 12 nci maddesinde; “10/4/2008 tarihli ve 26843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) ve 60 Seri No.lu Tebliğ hükümleri uyarınca yapılacak tespit ve raporlama işlemlerinin tespit sözleşmesine bağlanması zorunlu olup, Ek-2’de yer alan her bir tespit işlemi için ayrı bir sözleşme yapılır.” hükmü bulunmakla birlikte, Tebliğin Ek-2 Bölümünde, bahsi geçen tespit işlemi de bulunmaktadır.
Buna göre, gerek adı geçen Tebliğler gerekse 06.08.2008 tarihli ve 2008/20 sayılı Genelgemiz doğrultusunda, Dahilde İşleme İzni kapsamındaki eşya ile ilgili ek süre müracaatında bulunabilmek için, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince yapılacak tespit ve raporlama işlemlerinin tespit sözleşmesine bağlanması zorunlu bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
Müsteşar
 
DAĞITIM:
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260222 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260222 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?