Tespit Türüne İlişkin Bilgiler. (04.11.2008 tarihli ve 25633 sayılı yazı.)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı      : B.02.GÜM.0.06.00.46.                                                          
Konu    : Tespit Türüne İlişkin Bilgiler.
 
(04.11.2008-25633)
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
 
19/1/2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) 4/f maddesi ile, gümrük idarelerince verilen dahilde işleme izinleri kapsamındaki eşya ile ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek tespit işleminin yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yapılacağı hükme bağlanmış; 29/05/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile de Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin çalışma usul ve esaslarının çerçevesi belirlenmiştir.
Müsteşarlığımıza intikal eden muhtelif yazılardan, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince yapılacak tespit türünün gümrük idarelerince verilen dahilde işleme izinleri kapsamındaki eşya ile ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek tespit olması durumunda, 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği “EK:3.A-Tespit Sözleşmesi” örneğinde, (16) no.lu “TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER” alanında doldurulması gereken bilgilerden olan “İzin Talep Formu Sayısı” alanına “Dahilde İşleme İzni Talep Formu Seri Numarası” bilgisinin girildiği anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde Dahilde İşleme İzinlerine ilişkin olarak gümrük idaresince gerçekleştirilecek işlemlere açıklık getiren 2005/2 sayılı Genelgenin 1 inci maddesinde;
“…Söz konusu talepler, gümrük müdürlüklerince anılan Tebliğin 10 no.lu ekinde belirtilen dahilde işleme izni verilmeyecek eşya listesi dikkate alınmak suretiyle 16 ncı maddesi hükümlerine göre değerlendirilir ve Dahilde İşleme İzni Talep Formu'nun 12 no.lu bölümünün ilgili kutusuna (X) işareti konulmak suretiyle sonuçlandırılır. Talebin uygun bulunması halinde bahse konu formun sağ üst köşesinde yer alan "Talep no" alanına her takvim yılı için (1)'den başlamak üzere bir numara verilir ve ithalata ilişkin gümrük beyannamesine eklenmek üzere bir nüshası izin hak sahibine iade edilir. Diğer nüshası ise ilgili serviste muhafaza edilir.
Diğer taraftan, anılan formun 3 ve 8 no.lu Bölümlerinde yeterli alan olmaması halinde birden fazla form kullanılması mümkündür. Ancak, bu durumda, ilk formun 10 no.lu bölümüne izin hak sahibi tarafından söz konusu formdan kaç adet kullanıldığı belirtilir. Gümrük müdürlüğünce de ek formlar imzalanarak mühürlenir…” hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla, gümrük idarelerince verilen dahilde işleme izinleri ile ilgili süre uzatımlarında esas alınmak üzere Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından düzenlenen Tespit Sözleşmesi üzerinde (16) no.lu “TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER” alanında doldurulması gereken bilgilerden “İzin Talep Formu Sayısı”alanına, izni düzenleyen gümrük idaresince Dahilde İşleme İzni Talep Formu'nun sağ üst köşesinde yer alan "Talep no" alanına kaydedilen numaranın girilmesinin sağlanması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
                                                                                                                                 Müsteşar
DAĞITIM:
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16303975 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16303975 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?