Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2015 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2015/1)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 08.01.2015-29230 Resmi Gazete

TIBBİ SÜLÜK (HİRUDO VERBANA) 2015 YILI İHRAÇ KOTASININ TAHSİSİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/1)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından belirlenen, doğadan toplanacak tıbbi sülüğün 2015 yılı ihracat kotasının kullandırılmasına ilişkin uygulamaları kapsar. (Yetiştiricilik yoluyla elde edilen tıbbi sülüklerin ihracatı bu Tebliğ kapsamında değildir.)

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES), 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,

c) Tıbbi Sülük: Hirudo verbana türünü

ifade eder.

İhracat kota miktarı

MADDE 4 – (1) Tıbbi sülüğün 2015 yılı ihracat kota miktarı gümrük tarife istatistik pozisyonlarına göre tabloda verilen miktardır.

 

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Latince İsmi

Kota Miktarı

(kg)

0106.90.00.90.19

Tıbbi sülük (canlı)

Hirudo verbana

2000

0511.91.90.00.19

Tıbbi sülük (dondurulmuş)

 

Başvuru

MADDE 5 – (1) 2015 yılı için tıbbi sülük ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren yirmi gün içerisinde ihracat kotası için Genel Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Son başvuru tarihinin tatil gününe rastlaması durumunda, tatil gününü izleyen ilk çalışma gününün mesai bitimine kadar başvuru yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

İhracat kotası müracaatlarında istenen belgeler

MADDE 6 – (1) İhracat kotası başvurusunda bulunanlardan aşağıdaki belgeler istenir.

a) İhracat kota talep dilekçesi (ek-1),

b) Su ürünleri ile ilgili İhracatçı Birliklerine kayıtlı olduğuna dair belge,

c) 2014 yılında gerçekleştirilen tıbbi sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı belgelerin suretleri (Kota için ilk defa müracaat edenlerden istenmez).

İhracat kotasının dağıtımı

MADDE 7 – (1) 2015 yılı ihracat kota miktarının firmalara dağıtımı, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen kriterlere göre Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon marifetiyle yapılarak www.tarim.gov.tr/BSGM adresinde ilan edilir. Ayrıca yazılı olarak ilgililere duyurulur.

(2) İhracat kotasının firmalara dağıtımında aşağıda verilen kriterler esas alınır.

 

Kotanın Hesaplanmasında Esas Alınan Kriterler

Puan

Alınan Puan

1) Firmanın tıbbi sülük ihracatı yaptığı toplam yıl

0-2 yıl

1

A

3 yıl ve üzeri

Toplam yıl / 2

2) Firmanın son dört yılda yapmış olduğu tıbbi sülük ihracat miktarı

0-99 kg

1

B

100-249 kg

2

250-499 kg

3

500-999 kg

4

1000 kg ve üzeri

5

3) Firmanın son dört yıldaki toplam ihracat miktarının, firmaya son dört yılda tahsis edilen toplam kota miktarına oranı

0-5 yıllık firmalar

İhracat gerçekleşme oranı X 2

C

6 yıllık ve üzeri firmalar

İhracat gerçekleşme oranı X 20

FİRMANIN TOPLAM PUANI

A+B+C

 

(3) Firmanın ihracat kotası aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

Firma Kotası = (Firmanın toplam puanı/Firmaların puanları toplamı) X Yıllık kota miktarı

(4) Firmalara tahsis edilen ihraç kotaları tahsis edildiği yıl için geçerli olup, bir sonraki yıla ve üçüncü şahıslara devredilemez.

Tahsis edilen kotanın iptali

MADDE 8 – (1) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükmü gereğince;

a) Bakanlığa yanlış ve sahte belge ibraz edildiğinde,

b) Yasadışı yollardan tıbbı sülük ihracatı yapıldığının tespiti halinde,

firmalara tahsis edilen kota iptal edilir. Ayrıca bu maddedeki suçları işleyenler bir sonraki yıl için kota talebinde bulunamazlar.

İtiraz

MADDE 9 – (1) Kota dağıtım raporunun Genel Müdürlüğün www.tarim.gov.tr/BSGM adresinde yayımlanmasından itibaren itiraz süresi 15 gündür.

Yetki

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin uygulaması sırasında karşılaşılacak durumların çözüme kavuşturulmasında ve sonuçlandırılmasında Genel Müdürlük yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 11 – (1) 10/1/2014 tarihli ve 28878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2014 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/65) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Ek-1

TIBBİ SÜLÜK İHRACAT KOTASI TALEP DİLEKÇESİ

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA

(Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü)

 

Tıbbi Sülük (Hirudo verbana) 2015 yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ kapsamında, aşağıda bilgileri verilen firmamız adına 2015 yılı için tıbbi sülük ihracat kotası tahsisi yapılmasını talep ediyorum.

 

Gereğini arz ederim. …../…../2015

 

Firma Adı:

Vergi No:

Adresi:   

Telefon No:

Faks No:

 

 

İmza/Kaşe

Adı Soyadı

 

 

EKLER:

1-      Su ürünleri ile ilgili ihracatçı birliklerine üye olunduğuna dair belge.

2-      2014 yılında gerçekleştirilen tıbbi sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı belgelerin suretleri.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889675 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889675 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?