Ticaret Sicili, Odalar ve Borsalar ile Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Yapılacak Başvurularda Uygulanacak Esaslar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 04.04.2012-28254 Resmi Gazete

GENELGE

2012/1

61 inci Hükümet Programında; kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetin ilk kademede ve vatandaşa en yakın yerde verilmesi, diğer kamu kurumlarında bulunan bilgi ve belgelerin istenmemesi ve beyana dayalı işlem tesis edilebilmesinin sağlanması amacı yer almaktadır.

Bu çerçevede, tacir ile esnaf ve sanatkâr işletmelerinin açılış işlemlerinin kolaylaştırılması, gereksiz belge taleplerinin önlenmesi ve beyana dayalı işlem tesis edilebilmesini teminen, ticaret sicili, odalar ve borsalar ile esnaf ve sanatkârlar siciline yapılacak başvurularda aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

A-Ticaret Sicili Memurluklarına yapılacak başvurularda:

(1) Şahıs işletmelerinin tescilinde;

a) Vergi levhası fotokopisi,

b) Defter ön yüz fotokopisi,

c) Tapu veya kira kontratı fotokopisi,

ç) Nüfus cüzdan sureti,

d) İkametgah ilmuhaberi

gibi belgeler istenmeyecek, bunun yerine nüfus cüzdanı, ikametgah ilmuhaberindeki bilgiler, başvuru sırasında ilgililerden alınacak T.C. kimlik numarası kullanılarak Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) ve vergi levhasında yer alan bilgiler de Maliye Bakanlığı Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sisteminden elektronik ortamda temin edilecektir. Defter ön yüzünde, tapu veya kira kontratında yer alan ve tescilde ihtiyaç duyulan bilgiler ile Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29 uncu maddesinde düzenlenen taahhütnamede yer alması gereken bilgiler ise, kuruluş dilekçesi içerisinde beyan şeklinde alınacaktır.

(2) Şirket kuruluşlarının tescilinde;

a) Nüfus cüzdan sureti,

b) İkametgah ilmuhaberi

gibi belgeler 17/3/2009 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan İç Ticaret 2009/1 sayılı Tebliğ hükümleri de dikkate alınarak istenmeyecek, söz konusu belgelere yukarıda bahsedildiği şekilde ulaşılacaktır. Ayrıca, anılan taahhütnamede yer alması gereken bilgilerin, kuruluş dilekçesi içerisinde beyan şeklinde alınması durumunda ilgililerden ayrıca taahhütname istenmeyecektir.

B- Ticari işletmeler ile ticaret şirketlerinin odalar ile ticaret borsalarına kayıt ile her türlü işlemlerinde;

a) Tescil ilanının yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı sureti ya da ticaret sicili tasdiknamesi,

b) Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,

c) Noter tasdikli imza sirküleri,

ç) İkametgahilmuhaberi veya tezkeresi,

d) Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,

gibi belgeler, 11/12/2010 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Oda Muamelat Yönetmeliğine eklenen Ek Madde 1’in hükümleri, 11/12/2010 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Borsa Muamelat Yönetmeliğine eklenen Ek Madde 1’in hükümleri dikkate alınarak istenilmeyecek, ilgili sicil bünyesinde bulunan belgeler buradan temin edilecek, diğer belgelere konu bilgilerin teyitleri ise yukarıda bahsedildiği şekilde elektronik ortamda yapılacaktır.

Ayrıca, yukarıda yer alan hükümler dikkate alınarak, ilgili odaların ve borsaların internet sitelerinde gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir.

C- Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlükleri ile Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına yapılacak başvurularda:

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren, esnaf ve sanatkârların işyeri açılışlarının basitleştirilmesi amacıyla ilgili sicil müdürlükleri ile esnaf ve sanatkârlar odalarına kayıt işlemlerinde istenilen belge sayısı azaltılmıştır.

Bu çerçevede; bundan böyle esnaf ve sanatkârlardan sicil ve oda kayıtlarında;

a) Nüfus cüzdanı örneği ya da fotokopisi,

b) İkametgâh ilmuhaberi,

c) Vergi levhasının aslı ya da fotokopisi

istenmeyecektir.

Ancak, esnaf ve sanatkârlara ilişkin bu bilgiler; Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBİS) kullanıma açılıncaya kadar, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun (TESK) esnaf ve sanatkârlar sicil müdürlüklerine sunmuş olduğu altyapı kullanılmak suretiyle Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) ve Maliye Bakanlığı Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sisteminden elektronik ortamda temin edilecektir. ESBİS kullanıma açıldığında ise bu bilgiler ESBİS aracılığıyla sağlanacaktır.

Ayrıca, esnaf ve sanatkârlar tarafından sicil müdürlüğüne ibraz edilecek 3 adet vesikalık fotoğraf ile ustalık belgesi fotokopisi sicil müdürlüğü marifetiyle ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına intikal ettirilecektir.

Sicil müdürlüklerince esnaf ve sanatkârlardan sicil tasdiknamesini ilgili odaya mühürletmesi istenmeyecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Hayati YAZICI

Bakan

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16849301 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,83 TL
16849301 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?