TIR işlemlerinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince gümrük mührünün tatbikine ilişkin

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
 
Sayı   : B.02.1.GÜM.0.06.00.52.1653-7
Konu :                                                          
                                                          06.11.2008 * 25795
İZMİR GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
 
 
İlgi: 14.10.2008 tarihli, 51542 sayılı yazınız.
 
İlgide kayıtlı yazınızda, bağlantınız İzmir Gümrük Müdürlüğü’nden alınan 09.10.2008 tarihli, 138169 sayılı yazıdan bahisle, 08.10.2008 tarihi itibariyle Müdürlükleri denetimi altında faaliyet gösteren ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirine devredilen antrepolarda Volet-2 ‘’Muayene Sonlandırma’’ işlemlerinin yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapıldığı, söz konusu antrepolardan kısmen veya tamamen transit rejimi, mahrece iade veya transit ticaret kapsamında yurtdışına parsiyel taşımacılıkla başka bir gümrük idaresi ile serbest bölgelere veya antrepolara boşaltmak için yapılacak sevk işlemlerinde tatbik edilecek güvenlik mührünün tatbik edilmesi gerektiği, ancak bu antrepolarda mühür bulunmaması nedeniyle güvenlik mührü tatbiki konusunda tereddütler yaşandığı belirtilerek işlemlerin Müdürlüklerince memur refakatinde gerçekleştirildiğinin bildirildiği belirtilmiştir.
      
Bilindiği üzere, Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünün tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine dağıtımlı 14.07.2008 tarihli, 14207 talimat yazısında; 09.07.2008 tarihli, 26931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TIR Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 19.01.2008 tarihli, 26761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 29.05.2008 tarihli, 26890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirince, bir antrepoya eşya giriş ve çıkışının tespiti için AN6 kodlu tespit sözleşmesi imzalanmış olması gerektiği ve bu antrepo veya geçici depolama yerinde görevli memur bulunmaması halinde, TIR Uygulama Tebliğinin 25 inci maddesinin (b) ve (c) fıkraları ile 26 ncı maddesinin (b), (c) ve (d) fıkralarında yer alan; antrepo veya geçici depolama yerinde görevli memurlarca yapılması öngörülen boşaltma, sonlandırma ve sevk işlemleri ile 5 sayılı Ek’inde yer alan teslim tesellüm tutanağının düzenlenmesi işlemlerinin yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacağının hükme bağlandığı belirtilmiştir.
 
TIR Uygulama Tebliğinin yukarıda belirtilen maddeleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunan ilgide kayıtlı yazınız konusu kısmen veya tamamen transit rejimi, mahrece iade veya transit ticaret kapsamında yurtdışına parsiyel taşımacılıkla başka bir gümrük idaresi ile serbest bölgelere veya antrepolara boşaltmak için yapılacak sevk işlemlerinde tatbik edilecek gümrük mührünün yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri tarafından tatbiki ve numarasının ilgili belgeye dercedilmesi uygun bulunmuştur.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.                           
 
            
 
                                                                                                             M. Emin ZARARSIZ
                                                                                                          Müsteşar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270624 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270624 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?