Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesi (2014/1)

TOHUMLUK İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ

(2014/1)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Ülkemizde kullanılacak olan tohumlukların yurt içi üretimden tedarik edilememesi durumunda, ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak yapılacak tohumluk ithalatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar.

 

Hukuki Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Genelge 03.06.2011 tarih ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 31.10.2006 tarih ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu, 11.06.2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 18.03.2010 tarih ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, 15.01.2004 tarih ve 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun ve bu kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuat ile 31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı Resmi Gazete (1.Mükerrer)’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: (2014/5) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Genelgede geçen;

a)   Araştırma Kuruluşu: Bitki çeşitlerinin ıslahı veya bulunması ve geliştirilmesi ile ilgili faaliyet gösteren, nitelikleri ve çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşları,

b)  Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c)   BÜGEM: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,

ç)  Çeşit: Bir veya birden fazla genotipin birleşmesinden ortaya çıkan ve kendine has özelliklerle tanımlanan, sözü edilen özelliklerden en az biriyle diğer herhangi bir bitki grubundan ayrılan, değişmeksizin çoğaltılmaya uygunluğu bakımından bir bütün olan, botanik taksonomi içinde yer alan genetik yapıyı,

d)  Çeşit Sahibi: Çeşidi ıslah eden veya geliştiren araştırma kuruluşu veya gerçek kişiler ile yetki belgesine sahip tohumluk üreticisi kuruluşlarını,

e)   Ebeveyn: Hibrit tohumlukların elde edilmesinde ana ve baba hat olarak kullanılan hatları,

f)   G.T.İ.P.: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

g)   Genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO): Modern biyoteknolojik yöntemler kullanılmak suretiyle gen aktarılarak elde edilmiş, insan dışındaki canlı organizmayı,

ğ)  Hat: Kendine döllenerek yüksek derecede homozigotlaşmış materyal.

h)  Islahçı materyali: Çeşit sahibi veya çeşidin ıslahçısı tarafından üretilen, elit veya orijinal tohumluk üretiminin başlangıcını oluşturan materyal,

ı)  ISTA: Uluslararası Tohum Test Birliğini,

i)    OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünü,

j)    Orijinal Tohumluk: Elit tohumluktan veya kendisinden elde edilen, çeşit safiyetini ve sağlığını devam ettiren, araştırma, ıslah ve deneme kuruluşlarında veya bu kuruluşların denetimi altında yetiştirilen tohumluğu,

k)  Re-eksport: İthal edilen bir malın ithal edildiği şekliyle veya kısmen değiştirilerek tekrar ihraç edilmesi işlemini,

l)    Tebliğ: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

m) Tohumluk: Bitkilerin çoğaltımı için kullanılan tohum, yumru, fide, fidan, çelik gibi generatif ve vegetatif bitki kısımlarını,

n)  Yetki Devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin ve Yalova Bakanlık İl Müdürlüklerini,

  • o)  Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu: 15.05.2009 tarih ve 27229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği”ne göre düzenlenen Tohum Üretici Belgesi’ne istinaden alınacak “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi”ne sahip kuruluşları,

ifade eder.

 

Başvurular ve İthalat Ön İzinlerinin Verilmesi

           MADDE 5 (1) İhracata yönelik ithalat, tütün tohumluğu ithalatı, Gen Bankalarına yapılacak ithalat, Kamu Tarımsal Araştırma Kuruluşları, Üniversiteler ile CIMMYT, ICARDA gibi uluslararası kuruluşlara ait ithalat işlemleri BÜGEM tarafından yürütülür.

(2) Diğer ithalat işlemleri, ithalatın gerçekleştirileceği giriş gümrük kapısının bulunduğu Yetki Devredilen Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

Tohumluk İthal Etmeye Yetkili Kuruluşlar

MADDE 6 – (1) Bu genelge kapsamında aşağıdaki kurum ve kuruluşlara tohumluk ithalat ön izni verilir.

a)     Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları.

b)    Araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan CIMMYT, ICARDA gibi uluslararası kuruluşlar. Bu kuruluşlar sadece deneme ve demonstrasyon amaçlı tohumluk ithalatı yapabilirler.

c)    Kamu Tarımsal Araştırma Kuruluşları, Sertifikasyon Kuruluşları ve Üniversiteler. Bu kuruluşlar sadece araştırma geliştirme, test, deneme veya demonstrasyon amaçlı ve gen bankasına materyal temini için tohumluk ithalatı yapabilirler.

ç)   Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından tütün tohumluğu ithalatı yapmaya uygun görülen tütün üreticisi gerçek ve tüzel kişiler. Bu gerçek ve tüzel kişiler tütün üretiminde kullanmak amacıyla tütün tohumluğu ithalatı yapabilirler.

d)    İhracata yönelik bitkisel ürün elde etmek amacıyla, kendi faaliyet alanı içerisinde tarımsal sanayiye dayalı üretim için sözleşmeli çiftçilerine ithalat yoluyla tohumluk temin eden kuruluşlar.

e)    Bitki Islahçı Hakları başvurusunda bulunan kuruluşlar veya bu kuruluşların ülkemizde ki temsilcileri. Bu kuruluşlar sadece deneme amaçlı tohumluk ithalatı yapabilirler.

 

            İthal Edilecek Tohumluklarda Aranacak Şartlar

            MADDE 7 – (1) Ticari veya tohumluk üretimi amacıyla ithal edilecek tohumlukların ait oldukları çeşitlerin Tohumculuk Kanunu ve ilgili mevzuatına göre ülkemizde kayıt altına alınmış çeşitlerden olması gerekir.

            (2) Hibrit tohumluklar hariç, üretim/çoğaltım amacıyla ithal edilecek tohumlukların en az orijinal/temel sınıfta olması gerekir.

            (3) Yem bitkileri, çim bitkileri, sebze, tıbbi ve aromatik bitki gruplarına ait tohumluklar hariç ticari amaçla ithal edilecek tohumlukların en az orjinal sınıfta olması gerekir.

            (4) Bu maddenin 3’üncü fıkrası kapsamı dışında kalan diğer tohumluklarda yurt içinde üretim yapan yada yapacak olan Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşlarına ithalat ön izni verilir. Bu kapsamdaki işlemler BÜGEM tarafından yürütülür.

            (5) Yurt içinde sertifikalandırılarak kullanılmak üzere orijinal ve üzeri kademelerde tohumluğu ithal edilen çeşitler ile sertifikalı tohumluk üretiminde kullanılacak ebeveynler ve bunlardan elde edilecek hibritlerin de ülkemizde kayıtlı olması gerekmektedir. Mısır ve ayçiçeği çeşitlerinde 13.01.2008 tarihinden önce kayıtlı çeşitlerde ebeveynlerin kayıtlı olma şartı aranmayıp sadece çeşidin kayıtlı olması yeterli görülecektir. Ayçiçeği ve mısır dışındaki diğer türlerde ise hibrit çeşitlerde ebeveynlerin kayıtlı olma şartı aranmayacak olup, ebeveynlerin oluşturduğu çeşidin kayıtlı olması yeterli görülecektir.

(6) Organik tohumluğun ithalatı diğer tohumluklarda olduğu gibidir. Ancak bu tohumluğun organik olarak üretildiği Yetkili Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu tarafından belgelendirilir.

(7) İthal edilen tohumluklar yurtiçi standartlara uygun olmalıdır.

(8) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından tütün tohumluğu ithalatı yapmaya uygun görülen tütün üreticisi gerçek ve tüzel kişiler sadece tütün üretiminde kullanmak amacıyla tütün tohumluğu ithalatı yapabilirler. Bu tür ithalatlarda ithalatçı kuruluştan Taahhütname V (Ek–11) istenir.

(9) İthal edilecek tohumluklar ilaçlı ise; kullanılan ilaç, tohumun üretildiği ülkede ruhsatlı ve aynı zamanda ülkemizde de herhangi bir kültür bitkisinde ruhsatlı bitki koruma ürünü ile ilaçlanmış olmalıdır.

(10) Genetik yapısı değiştirilmiş organizma içeren (GDO) tohumlukların ithalatı yasaktır. Bu konu ile ilgili iş ve işlemler Biyogüvenlik Kanunu çerçevesinde değerlendirilir. 

  

İhracata Yönelik İthalat

MADDE 8 – (1) İhracata yönelik ithalat işlemleri BÜGEM tarafından yürütülür.

(2) İhracata yönelik bitkisel ürün ve/veya tohumluk üretmek amacıyla tohumluk ithalatı yapılabilir. İthal edilen bu tohumluklarda yurtiçinde kayıt altına alınmış olma şartı aranmaz.

(3) Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları, yurt içinde kayıtlı olmayan çeşitlere ait tohumlukları, yurtdışında üretmek/ürettirmek, amacıyla ihraç edebilir. Bu şekilde ihraç ettiği tohumluğu sadece ihracat amacıyla tekrar ithal edebilir.

(4) Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşları, yurt içinde kayıtlı olmayan çeşitlere ait tohumlukları ithal ederek başka ülkelere ihracat yapabilir.

(5) Bitkisel ürün ihraç etmek amacıyla tohumluk ithalatını Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu olmayan ve tarımsal sanayiye dayalı üretim yapan kuruluşlar yapabilir.

(6) Yapılan ithalat sonrasında gerçekleştirilen ihracata ilişkin beyannamenin aslı veya yeminli mali müşavir onaylı ya da noter onaylı örneği BÜGEM’e ibraz edilir.

(7) Bu maddenin geneli kapsamında ithal edilen tohumluklar yurtiçinde ticarete arz edilemez. Bu tür ithalatlarda ithalatçı kuruluştan Taahhütname IV (Ek–10) istenir.

(8) İhracata yönelik ithalat ön izinleri, bu genelge kapsamında diğer tohumluklara uygulanan ithalat işlemleri gibi yürütülür.

 

Araştırma, Geliştirme, Deneme ve Demonstrasyon Amaçlı Tohumlukların İthalatı

MADDE 9 – (1) Yurt içinde araştırma, geliştirme, deneme, test ve demonstrasyon amaçlı olarak kullanılacak tohumlukların ithalat ön izni, yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından verilir. Bu amaçla 1 (bir) yıl (01 Ocak–31 Aralık) içinde bir çeşit veya hat için belirlenen miktarı aşmamak kaydı ile ithalat ön izni verilir. İthal edilebilecek tohumlukların azami miktarları Ek 1’de verilmiştir. Bu amaçla yapılacak başvurularda, ithalatçı kuruluşlardan belirlenen limitlerin aşılmadığına dair Taahhütname I (Ek-2) istenir.

(2) Özel Sektör Araştırma Kuruluşu olmayan yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları, denemelerini herhangi bir Kamu veya Özel Sektör Araştırma Kuruluşuna veya Üniversitelerden birine yaptırmak kaydıyla, Ek–1/A-B’de verilen limitleri aşmamak üzere ithalat yapabilirler. Denemeyi yapacak olan kamu, özel sektör araştırma kuruluşu veya üniversiteden alınan deneme yapılacağına ve sonuçlarının değerlendirileceğine dair Taahhütname II’nin (Ek–3), yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlüğüne ibraz edilmesi gereklidir. Ancak demonstrasyon amaçlı ithal edilen tohumluklarda Taahhütname II (Ek–3) istenmez.

(3) Araştırma, geliştirme, deneme, test, demonstrasyon ve gen bankasına materyal temini amacıyla ithal edilecek tohumlukların yurt içinde kayıtlı olmaması gerekir.

MADDE 10 – (1) Islahçı hakları ile ilgili olarak 5042 sayılı “Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun” hükümlerine göre, koruma altına alınan bir çeşidin tohumluklarının ithalinde korunan çeşidin hak sahibi yetkilidir. Bu tür tohumlukların hak sahibi dışındaki kişi ve kuruluşlar tarafından ithal edilebilmesi için hak sahibinin izni gereklidir.

            (2) Yurt dışındaki hak sahiplerinin temsilcisi olarak ıslahçı hakkı başvurusunda bulunan kuruluşlar bitki çeşitleri bülteninde ilan edilen çeşitlerin teknik inceleme miktarları için deneme miktarı kadar tohumluğu yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olmadan ithal edebilir.

Tohumluk İthalatında İstenecek Belgeler

MADDE 11 – (1) İthalat başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir.

a)     Müracaat Dilekçesi (Ek–4)

b) Kontrol Belgesi (Ek–5): 2014/5 sayılı Tebliğ hükümleri esas alınarak 3 (üç) nüsha düzenlenir. Kontrol Belgesi 6 (altı) ay geçerli olup bu süre uzatılamaz. Her bir kontrol belgesi için ayrı ayrı ithalat ön izin başvurusu gerekir. Kontrol Belgesinde ithal edilecek türün GTİP numarası 12’li (onikili) olarak belirtilecektir.

c) Faturanın/Proforma faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti (3 (üç) nüsha) ve Türkçe tercümesi. Faturada/Proforma faturada bulunması gereken hususlar şunlardır:

1) Faturanın/Proforma faturanın tarih ve sayısı (Tarihi 6 (altı) aydan daha eski olamaz),

2) İthal edilecek tohumluğun tür ve çeşit ismi,

3) İthal edilecek tohumluğun miktarı, lot/parti numarası ve parasal değeri,

4) İthalatçı firma adı, yetkili imza ve kaşesi,

5) İhracatçı firmaya ait iletişim bilgileri.

ç) Tohumluğun genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) olmadığına dair belge:

1) İthalatçı kuruluştan Taahhütname III (Ek–6) istenir.

2) İhracatçı kuruluş bu beyanını proforma fatura üzerinde veya ayrı bir belge ile belirtebilir. Bu belgenin suret olması durumunda, ithalatçı firma tarafından onaylanması gerekir.

3) İhracatçı firma tarafından belgelendirilemediği durumlarda, GDO’dan ari olduğunu belgeleyen analiz raporu istenir.

d) İthalat ön izin başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

e) Tohumluk Sertifikası:

1) Deneme, test, araştırma, demonstrasyon, ıslahçı materyali, ihracat amaçlı ithalat (re-eksport) ve gen bankasına materyal temini amacıyla ithal edilecek tohumluklardan sertifika talep edilmez. Ancak bitki sağlık sertifikasının sunulması zorunludur.

2) Çoğaltım amacıyla ithal edilecek;

i. Tarla ve yem bitkileri tohumluklarında OECD tohumluk sertifikası aranır. OECD sertifikası üzerinde ISTA-Orange standartları belirtilmemiş ise OECD sertifikasına ek olarak ayrıca ISTA-Orange sertifikası istenir.  

ii. Diğer bitki gruplarında OECD, ISTA-Orange (Turuncu), veya ulusal ya da federal tohumluk laboratuvarlarından temin edilmiş tohumluk analiz raporu istenir.

iii. Patates tohumluğunda en az temel (orijinal) sınıfta olmak üzere, üretilmiş olduğu ülkenin sertifikasyon kuruluşlarından alınan ve tohumluğun tür, çeşit, sınıf, kademe, lot numarası, parti miktarını belirten belge istenir. Ayrıca tohumluk etiketleri ile beyan edilen belgede yer alan bilgilerin birbirleri ile uyumlu olması gereklidir.

3) Ticari amaçlı ithal edilecek;

i. Tarla ve yem bitkileri tohumluklarında OECD tohumluk sertifikası aranır. OECD sertifikası üzerinde ISTA-Orange standartları belirtilmemiş ise OECD sertifikasına ek olarak ayrıca ISTA-Orange sertifikası istenir.

ii. Çim tohumluklarının ithalatında ISTA sertifikası veya ulusal ya da federal tohumluk laboratuvarlarından temin edilmiş tohumluk analiz raporu istenir. Bu sertifika veya raporlar karışım halindeki çim tohumluklarında, her bir çeşit için ayrı ayrı ibraz edilecektir.

iii. Tütün tohumluklarının ithalatında OECD tohumluk sertifikası, ISTA sertifikası veya ulusal ya da federal tohumluk laboratuvarlarından temin edilmiş tohumluk analiz raporu istenir.

iv. Sebze tohumluklarının ithalatında OECD tohumluk sertifikası veya ISTA-Orange (Turuncu) sertifikası istenir. 

v. Tıbbi ve aromatik bitkilerin tohumluklarının ithalatında ISTA sertifikası veya ulusal ya da federal tohumluk laboratuvarlarından temin edilmiş tohumluk analiz raporu istenir.

4) İhracat amaçlı ithalatta;

i. Tarla ve yem bitkileri tohumluklarında OECD tohumluk sertifikası aranır. OECD sertifikası üzerinde ISTA-Orange standartları belirtilmemiş ise OECD sertifikasına ek olarak ayrıca ISTA-Orange sertifikası istenir.

ii. Diğer bitki gruplarında OECD, ISTA-Orange (Turuncu), veya ulusal ya da federal tohumluk laboratuvarlarından temin edilmiş tohumluk analiz raporu istenir.

5) İthalat amaçlı ihracatta;

i. Yurt dışında tohum üretmek amacıyla ebeveyn veya üst kademe tohumlukları ihraç edilerek, bu ebeveyn ve üst kademe tohumluklardan elde edilen tohumlukların ithalinde ithal edilecek tohumluğun sınıf ve kademesini belirten, üretildiği ülkeden temin edilen ulusal ya da federal tohumluk sertifikası ile birlikte ihraç ettiğine dair belge istenir. Bu kapsamda  hububat tohumlukları hariç diğer tarla bitkileri ve sebze tohumlukları değerlendirilir.

 

(2) Müracaat dilekçesi, kontrol belgesi, fatura/proforma fatura, taahhütnameler ve diğer belgelerde, firma yetkilisinin ismi, kaşesi, tarih ve imzası bulunmalıdır. Bütün belgeler aynı yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır.

            (3) İthalat başvurusunda tohumluk sertifikasının aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti istenir.

(4) İthalat başvurusu sırasında belgelerden herhangi biri eksik ise müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

İthalat Ön İzin Yazısının Düzenlenmesi

MADDE 12 – (1) Bu Genelge çerçevesinde, uygun bulunan talepler için 3 (üç) suret ithalat ön izin yazısı düzenlenir. İthalat ön izin yazılarında; müracaat tarihi, tohumluğun hangi ülke ve firmadan ithal edileceği, lot/parti numarası, fatura/proforma faturanın tarihi ve varsa sayısı, tür adı, çeşit adı, miktarı, parasal değeri, ithal amacı ve giriş gümrük müdürlüğü belirtilmelidir.

(2) Uygun görülen ithalatlara ait kontrol belgeleri, Bakanlık İl Müdürü veya yetkilendirdiği birim amiri tarafından imzalanır.

(3) İhraç amaçlı ithalatlara ait kontrol belgeleri BÜGEM tarafından düzenlenir.

(4) İthalat ön izin yazısının paraflı suretine, ithalata konu olan belgeler eklenerek dosyasında muhafaza edilir. İkinci surete kontrol belgesi ve fatura/proforma faturanın birer sureti ek yapılarak, Zirai Karantina Müdürlüğüne gönderilir veya Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü karantina işlemlerinde kullanır. Üçüncü sureti ise, ithalat talebinde bulunan firmaya iletilir.

(5) 2014/5 sayılı Tebliğ’e göre hazırlanan uygunluk (Ek–7) veya uygunsuzluk yazısı (Ek–8); gerekli kontroller yapıldıktan sonra Zirai Karantina Müdürlükleri, Zirai Karantina Müdürlüklerinin bulunmadığı illerde ise Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenerek ilgili gümrük müdürlüğüne ve ithalatçıya iletilir.

 

           

 

 

Yükümlülükler

            MADDE 13- (1) İthalatçı kuruluş fiili ithalat miktarını ithalat ön izin başvurusunun yapıldığı BÜGEM/Bakanlık İl Müdürlüğüne bildirir. Bu bilgiler üçer aylık dönemlerde yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlüğü tarafından BÜGEM’e iletilir.

            (2) İthalat işleminin gerçekleştirilememesi durumunda, daha önce firmaya verilmiş olan tüm belgeler eksiksiz olarak, ithalat ön izin başvurusunun yapıldığı BÜGEM/Bakanlık İl Müdürlüğüne iade edilir.

(3) Bu Genelge kapsamında yer alan bilgi ve belgeler www.tarim.gov.tr adresinde yayımlanır.

            (4) Yetki devredilen Bakanlık İl Müdürlükleri, Tohumluk İthalatı İstatistik Bilgi Cetveli’ni (Ek–9) her ayın ilk haftasında BÜGEM’de olacak şekilde gönderirler.

            (5) İthal edilen orijinal ve üzeri kademedeki tohumlukların tamamının tohumluk üretimine tabi tutularak sertifikalandırılması zorunludur. Bu tohumlukların doğrudan çiftçiye satışı yapılamaz. 

            (6) Deneme ve demonstrasyon amaçlı ithalat yapan kuruluşlar; kurmuş oldukları deneme/demonstrasyonları, deneme/demonstrasyonların kurulduğu İl Müdürlüğü’ne ve ithal edilen tohumluğun karantina işlemlerinden sorumlu Zirai Karantina Müdürlüğü’ne veya İl Müdürlüğü’ne, demonstrasyonlarda kullanılan tohumluğun lot/parti numarasını ve demonstrasyon yapılan tarlanın açık adresini bildirmek zorundadır. Demonstrasyon alanlarından elde edilen ürünler hiçbir şekilde tohumluk olarak kullanılamaz.

 

            İdari Yaptırımlar

            MADDE 14 – (1) Bu Genelge hükümlerine uymayanlar ve ithalat işlemlerinde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler veya belge üzerinde tahrifat yapanlar hakkında 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’nun 12. Maddesi gereğince işlem yapılır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 15 (1) 2014/1 sayılı “Tohumluk İthalat Uygulama Genelgesi”nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 2013/1 sayılı “Tohumluk İthalat Uygulama Genelgesi” yürürlükten kalkar.

 

Yürürlük

MADDE 16 (1) Bu Genelge Bakan Olur’u tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 17 (1) Bu Genelge hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

EKLER: için buraya TIKLAYIN.....

Ek–1-/A-B: Araştırma, geliştirme, deneme ve demonstrasyon amacıyla bir yıl içinde ithal edilebilecek azami tohumluk miktarları listesi

Ek–2: Taahhütname I 

Ek–3: Taahhütname II

Ek–4: Müracaat Dilekçesi

Ek–5: Kontrol Belgesi

Ek–6: Taahhütname III

Ek–7: Uygunluk Yazısı

Ek–8: Uygunsuzluk Yazısı

Ek–9: Tohumluk İthalatı İstatistik Bilgi Cetveli

Ek–10: Taahhütname IV

Ek–11: Taahhütname V

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305583 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305583 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?