Transit Rejimi (Genelge 2010/20)

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.07.00.120.01.02 S 01
Konu : Transit rejimi
14/5/2010
GENELGE
(2010/20)
Gümrük Kanununun 84 ila 92 inci maddeleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 212 ila 307 nci maddeleri çerçevesinde transit rejimi hükümlerinin uygulanmasında asağıda yer alan hususlar dikkate alınmak suretiyle islemler gerçeklestirilecektir:
1- Transit beyannamesine iliskin genel hükümler
(1) İLGE programında hem detaylı beyan modülü (TRIM / TREX) hem de özet beyan modülü (ÖZBY TRNSİT) kullanılarak transit beyannamesi düzenlenmesi mümkündür. Ancak, asağıda belirtilen ve TIR Karnesi himayesinde tasınmayan esya için her durumda detaylı beyan modülü kullanılarak transit beyannamesi düzenlenecektir:
a) 16/06/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik” kapsamı esya. (EK-1)
b) Sigara ve alkollü içki
(2) Gümrük Yönetmeliğinin 256 ncı maddesinde düzenlenen bireysel teminat uygulamasında anılan Yönetmeliğin 36 nolu ekinde yer alan teminat mektubu örneği kullanılacak, ancak teminat idaresi hareket gümrük idaresi olacaktır.
(3) Gümrük Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesi hükmü uyarınca anılan Yönetmeliğin asağıda sayılan maddelerinin uygulanmasına 01.01.2011 tarihine kadar asamalı olarak baslanacağından, uygulamaya geçis tarihi ayrıca bildirilecektir.
(a) 258 ila 285 inci maddelerinde yer verilen basitlestirmeler,
(b)252/c maddesinde tanımlanan ve 253, 254, 255 ve 257 nci maddelerde yer verilen bireysel teminat fisi ve fisli bireysel teminat,
(c) 286 ncı maddesinde yer verilen CIM tasıma belgesi ile esya transitine izin verilmesi,
(4) Geçis tarihi bildirilene kadar Gümrük Yönetmeliğin 220, 221, 239 ve 240 ıncı maddelerinde belirtilen islemlerin EK-2'de yer alan “Açıklama”ya göre yürütülmesine ve gümrük beyannamesinin 1, 4 ve 5 nolu nüshalarının kullanılmasına devam edilecektir.
2- Havayolu transit islemleri
(1) Yurtdısından havayolu ile gelen esyanın geçici depolama yeri ya da antrepoya alınmaksızın aprondan 24 saat içerisinde hava tasıtına yüklenmek suretiyle bir iç gümrük idaresine veya yurtdısına gönderilmesi durumunda yapılacak islemler EK-2’de yer alan “Açıklama”nın II-c maddesinde düzenlenmis olmakla birlikte; havayolu tasıma firmalarına ait kargo manifestosu bilgilerinin uçak sefer sayısı ve tarihi kullanılarak elektronik ortamda görüntülenebilmesi kosuluyla; yurt dısından havayolu ile gelen ve geçici depolama yeri veya antrepoya alınmaksızın havayolu ile bir iç gümrük idaresine gönderilecek esya için,
a) Transit beyannamesi düzenlenmeden varıs gümrük idaresine sevk islemi yapılacak ve bu esya için varıs gümrük idaresinde özet beyan verilecektir.
b) Varıs gümrük idaresinde verilecek özet beyanda hareket gümrük idaresinden sevk edilen esyaya iliskin tasıma senetlerinde “önceki seferin numarası/tarihi” alanına esyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren tasıta iliskin sefer numarası ve tarihi yazılacaktır.
c) Söz konusu esyaya iliskin olarak hareket gümrük idaresinde düzenlenmis transit beyannamesi bulunmadığından varıs gümrük idaresince hava konsimentolarına iliskin bilgiler uçak sefer sayısı ve tarihi kullanılarak elektronik ortamda sorgulanacaktır.
(2) Söz konusu uygulamadan gerekli programları hazırlayan havayolu tasıma firmalarınca yararlanılmasına yönelik talepler teknik alt yapı uygunluğu göz önünde bulundurularak sonuçlandırılacaktır.
3- Posta kolilerinin transiti
(1) Posta esyasının sevk isleminde kullanılan transit beyannameleri, varıs gümrük idarelerine gönderilen koliler içine konulmaz, bunun yerine varıs gümrük idarelerine mutad yollarla gönderilir.
(2) Posta islemleri yapan Gümrük Đdareleri muhtelif periyotlarda (aylık-üç aylık vb.) esyaların sevkinde kullanılan transit beyannamelerini onaylayan Posta Gümrük Müdürlükleri ile irtibata geçerek teyitler konusunda mutabakat sağlar.
4- Akaryakıt transitinde hareket ve varıs gümrük idarelerince gerçeklestirilecek islemler
(1) Akaryakıt transitinde gümrük idareleri tarafından;
a) Akaryakıt tankerlerinde ürünün bosaltılmasına imkan verecek tüm bosaltma yerleri, mühür bozulmadan açılmayacak sekilde gümrük mühürleriyle mühürlenir,
b) Denizyolu ile bir Türk limanına getirilen akaryakıt ürünlerinde tasıtüstü isleme izin verilmez, esya antrepoya alınır ve yapılacak tahlilden sonra transitine izin verilir,
c) Alınacak teminata Özel TüketimVergisi dahil edilir,
d) Transit akaryakıtın özelliklerini gösteren analiz raporları ilgili transit beyannamelerine eklenir. Varıs ve/veya çıkıs gümrük idarelerinde akaryakıtın analiz raporunda kayıtlı spektlerine uygun olup olmadığına dikkat edilmesi amacıyla varıs ve/veya çıkıs gümrük idarelerince Gümrük Yönetmeliğinin 196 ila 203 üncü maddelerinde düzenlenen hükümler çerçevesinde islem yapılır,
e) Hareket gümrük idaresince, tatbik edilen gümrük mühürleri koparılmadan esya bosaltılmasına ve doldurulmasına olanak sağlayan düzenekler bulunduğu tespit edilen araçlara transit yükleme yapılmaz. Araçlara tatbik edilen gümrük mühürlerinin sağlamlığına dikkat edilir.
Yükleme sırasında transit akaryakıt miktarını gösteren tartı fisleri ile akaryakıtın özelliklerini gösteren analiz raporları ilgili transit beyannamelerine eklenir ve varıs ve/veya çıkıs gümrük idarelerinde de özellikle akaryakıtın miktarına ve analiz raporunda kayıtlı spektlerine uygun olup olmadığına dikkat edilir,
f) Kara sınır kapılarından ham petrol ve akaryakıt sayılan ürünlerin ülkemize girisi Bakanlar Kurulu Kararı ile izin verilmesi halinde mümkündür.

(2011/30)"(g) 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 176/2 ncı maddesi çerçevesinde baska bir gümrük idaresinin denetimindeki limanda bulunan gemilere verilmek üzere antrepolardan çıkarılarak karayolu tankeri ile transit rejimine tabi tutulacak yakıta birinci fıkranın (d) ve (e) bendi uyarınca islem yapılmakla birlikte, söz konusu yakıt hareket gümrük idaresince teminat alınarak varıs gümrügüne sevk edilir.

Varıs gümrük idaresince, araçlara tatbik edilen mühürlerin saglamlıgına dikkat edilerek, yakıtın analiz raporunda kayıtlı spektlerine uygun olup olmadıgının tespit edilmesi amacıyla Gümrük Yönetmeliginin 196 ila 203 üncü maddelerinde düzenlenen hükümler çerçevesinde tahlil yapılması için numune alınır. Süphe ve ihbar bulunmaması halinde yakıt, tahlil sonuçları beklenilmeksizin memur gözetiminde gemiye teslim edilir. Tahlil sonuçlarının farklı çıkması halinde gümrük vergi ve resimleri ile diger amme alacakları tahsil edilir. Ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca islem yapılır.

(2011/30)(h) 2010/33 sayılı Genelge hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aynı il sınırları içerisinde bulunan ancak yakıtın temin edildigi antreponun baglı oldugu gümrük idaresi ile geminin bulundugu yerin denetiminden sorumlu gümrük idaresinin farklı olması halinde, ilgili Basmüdürlükçe de uygun bulunmak kosuluyla, Gümrük Yönetmeligi'nin 249 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca teminat sartına baglı olmaksızın gerekli tedbirler alınarak memur refakatinde gemilere yakıtın teslimi saglanabilir."

g) Yabancı bir ülkeye çıkıs yapmak üzere transit rejimi kapsamında tasınan akaryakıt ürünlerinin bosaltılırken veya satılırken güvenlik güçlerince yakalanarak adli mercilere intikal ettirilmesi halinde, durum en yakın gümrük idaresince sevk gümrük idareleri ile varıs gümrük idarelerine ivedilikle bildirilir.
(*3)"(h) 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 176/2 ncı maddesi çerçevesinde başka bir gümrük idaresinin denetimindeki limanda bulunan gemilere verilmek üzere antrepolardan çıkarılarak karayolu tankeri ile transit rejimine tabi tutulacak yakıta birinci fıkranın (d) ve (e) bendi uyarınca işlem yapılmakla birlikte, söz konusu yakıt hareket gümrük idaresince teminat alınarak varış gümrüğüne memur refakatinde sevk edilir. Varış gümrük idaresince, araçlara tatbik edilen mühürlerin sağlamlığına dikkat edilerek, yakıtın analiz raporunda kayıtlı spektlerine uygun olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Gümrük Yönetmeliğinin 196 ila 203 üncü maddelerinde düzenlenen hükümler çerçevesinde tahlil yapılması için numune alınır. Şüphe ve ihbar bulunmaması halinde yakıt, tahlil sonuçları beklenilmeksizin memur gözetiminde gemiye teslim edilir. Tahlil sonuçlarının farklı çıkması halinde gümrük vergi ve resimleri ile diğer amme alacakları tahsil edilir. Ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem yapılır."
(*2)"(h) 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 176/2 ncı maddesi çerçevesinde başka bir gümrük idaresinin denetimindeki limanda bulunan gemilere verilmek üzere antrepolardan çıkarılarak karayolu tankeri veya barçlarla transit rejimine tabi tutulacak yakıta birinci fıkranın (d) ve (e) bendi uyarınca işlem yapılmakla birlikte, söz konusu yakıt hareket gümrük idaresince teminat alınarak varış gümrüğüne memur refakatinde sevk edilir. Varış gümrük idaresince, araçlara tatbik edilen mühürlerin sağlamlığına dikkat edilerek, yakıtın analiz raporunda kayıtlı spektlerine uygun olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Gümrük Yönetmeliğinin 196 ila 203 üncü maddelerinde düzenlenen hükümler çerçevesinde tahlil yapılması için numune alınır. Şüphe ve ihbar bulunmaması halinde yakıt, tahlil sonuçları beklenilmeksizin memur gözetiminde gemiye teslim edilir. Tahlil sonuçlarının farklı çıkması halinde gümrük vergi ve resimleri ile diğer amme alacakları tahsil edilir. Ayrıca 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem yapılır."

" 5. İlgili kurum ve kuruluşlarca ithaline izin verilmeyen eşyanın serbest bölgelere transiti (Genelge 2011/43 ile değişik)

1. Tasfiye Yönetmeliği uyarınca yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle tasfiye edilecek eşyanın serbest bölgelere transitine izin verilmez.

2. İlgili kurum ve kuruluşlarca ithaline izin verilmemekle birlikte, eşyanın serbest bölgeye alınmasına ilişkin söz konusu kurum ve kuruluşlardan alınacak yazılı izin üzerine eşyanın serbest bölgelere transitine izin verilir.

3. Halihazırda serbest bölgede bulunan bir firma tarafından gönderilen, fakat ithalat işlemleri esnasında ilgili kurumlarca ithalatına izin verilmeyen eşyanın tekrar serbest bölgeye alınmasına izin verilir.""

6- Türk ve yabancı plakalı TIR’ların standart depolarında bulunan akaryakıt
(1) Ülkemiz topraklarında yükleme ve/veya bosaltma yapmayacak olan üçüncü bir ülkeden bir baska ülkeye esya tasımak amacıyla ülkemiz üzerinden transit geçis yapan Türk ve yabancı plakalı tasıtların standart depolarında bulunan yakıtın deposu mühürlenmek kaydıyla geçisine izin verilir. Çıkıs kapısında da söz konusu mühürler kontrol edilerek aracın çıkısına izin verilir.
7- Transit beyannamesine fatura eklenmesi
(1) EK-3'te yer alan esya hariç olmak üzere, Gümrük Yönetmeliği'nin 249'uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca transitinde teminat aranmayan esyanın transit rejimi kapsamında sevki durumunda fatura ibrazı zorunlu değildir.EK-3'te sayılan esyadan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 27 nci faslında yer alan (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç) esyanın transitinin boru hattı ile gerçeklestirilmesi durumunda da fatura ibrazı zorunlu değildir.
(2) Yükümlüsünce orijinal fatura ibraz edilememesine karsın, Gümrük Yönetmeliğinin 115 inci maddesinde belirtilen ve faturalarda bulunması zorunlu bilgileri içeren faks ya da e-posta yoluyla temin edilmis fatura veya proforma faturanın gümrük idaresine sunulması halinde;
a) Yükümlüsünden orijinal faturanın 15 gün içinde ibraz edileceğine dair taahhütname alınarak faks ya da e-posta yoluyla temin edilmis fatura veya proforma fatura ile transit islemleri tamamlanır.
b) Süresi içinde faks ya da e-posta yoluyla temin edilmis faturaya veya proforma faturaya dair orijinal faturayı ibraz etmeyenlere 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesi tatbik edilerek orijinal fatura ibraz edilene kadar yükümlünün faks ya da e-posta yoluyla temin edilmis fatura veya proforma fatura ile islemleri yapılmaz.
(3) Gümrük Yönetmeliğinin 115 inci maddesi çerçevesinde düzenlenen faturalar ve anılan Yönetmeliğin 116 inci maddesi çerçevesinde düzenlenmesi gereken ayrıntılı faturalarda esyanın teslim edileceği birden fazla kisi ve yerin bulunması söz konusu faturaların geçerli olarak kabul edilmesine engel teskil etmemektedir.
(4) TIR karnesi ile yapılan tasımalarda TIR karnesine fatura eklenmesi konusunda TIR Uygulama Tebliği uyarınca islem yapılır.
(*1)"(5) Serbest dolasımda olmayan esyanın transit rejimi çerçevesinde serbest bölgeden çıkısında ibraz edilecek konsinye faturalar, gümrük idaresince kabul edilir. Kesin satısı müteakip fatura ibrazı ile ilgili islemler Serbest Bölgeler mevzuatına tabidir."
8- Transit esyasına iliskin teminat hesaplamasında dikkate alınmaması gereken hususlar
(1) Transit Rejimi kapsamında tasınan esyanın gümrük idareleri tarafından yapılacak teminat hesaplamalarında A.TR ve EUR.1 ile diğer mense ispat belgeleri dikkate alınmaz.
9- Transit rejiminde toplu teminat
(1) Transit Rejimine tabi tutulan esyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 84/2 nci maddesi kapsamında tasınmasında tasınan her parti esya için ayrı ayrı verilen teminatlar yerine anılan Kanunun 203 üncü maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 493 üncü maddesi uyarınca toplu teminat verilmesi mümkündür.
(2) Transit edilecek esyanın gümrük vergileri tutarının mevcut toplu teminatı asması halinde bakiye tutar nakit teminat olarak gümrük veznesine yatırılır veya ilave teminat mektubu verilir.
10- Transit rejiminde götürü teminat uygulaması
(1) Götürü teminat sisteminden sadece yetki verilen ve vergi numaraları ile sisteme tanıtılan firmaların yararlanması gerektiğinden bir firmaya ait götürü teminatın baska firmalara kullandırılmasını engellemek amacıyla,
a) Transit beyannamesinin 50 nolu asıl sorumlu kutusunda yer alan ve tasımayı yapacak olan firmanın götürü teminat sistemi kapsamındaki firmalardan olması halinde bu teminatın kullanılmasına izin verilmesi, esya sahibinin götürü teminatı olsa bile bu teminatın tasımacı firma tarafından kullanılmasına izin verilmemesi,
b) Birden fazla araçla yapılacak esya transitinde ana beyannamenin 50 nolu asıl sorumlu kutusunda yer alan firmanın tasımayı gerçeklestirecek firmalardan farklı olması ve ana beyannamede götürü teminatın kullanılması halinde, ana beyannameye bağlı olarak araç basına düzenlenen transit beyannameleri için tasımacı firmalardan teminat istenmesi; gerekmektedir.

(*1)"11- Tasıyıcı firmanın yerine baska bir kisinin teminatının kabul edilmesi

(1) 10 uncu maddede belirtilen götürü teminata iliskin uygulama saklı kalmak kaydıyla, karayolu ile esya transitinde, (a) Teminatın tasımayı yapacak olan firma tarafından verilmedigi durumda, teminatı verecek kisi tarafından ilgili gümrük idaresine "… sayılı beyanname muhteviyatı esya tasımasının sorumlulugum(uz) altında yapıldıgını ve söz konusu tasıma nedeniyle her ne sebeple olursa olsun ortaya çıkabilecek her türlü kamu alacagının tarafım(ız)ca ödenecegini taahhüt ederim/ederiz." ifadesini içeren bir taahhütname verilmesi gerekmektedir.

(b) Birden fazla araçla yapılan tasımalarda, ana beyannamede belirlenen teminatı verecek kisinin tasımayı yapacak olan firmadan/firmalardan farklı olması halinde teminatı verecek kisi tarafından tasımayı yapacak her bir firma için ilgili gümrük idaresine (a) bendinde belirtilen sekilde taahhütname verilmesi gerekmektedir. Söz konusu taahhütnamenin verilmemesi durumunda, ana beyannamede belirlenen teminata ilaveten ana beyannameye baglı olarak araç basına düzenlenen transit beyannameleri için tasıyıcı firmalardan teminat istenilmesi gerekmektedir."

11- Ana beyannamede asıl sorumlu olarak yer alan firmanın teminatının kabul edilmesi
(1) EK-3'te yer alan esyanın karayolu ile transitinde, teminat türü ne olursa olsun teminatın transit beyannamesinin 50 nolu asıl sorumlu kutusunda yer alan ve tasımayı yapacak olan firma tarafından verilmesi gerekmektedir. Bu tür esyanın transitinin birden fazla araçla yapılması ve ana beyannamenin 50 nolu asıl sorumlu kutusunda yer alan firma ile tasımayı gerçeklestirecek firmaların farklı olması durumunda;
a) 10 uncu maddede belirtilen götürü teminata iliskin uygulama saklı kalmak kaydıyla, ana beyannamede asıl sorumlu olarak yer alan firma (ana dağıtıcı ya da esya sahibi) tarafından tasımayı yapacak her nakliyeci firma için ayrı ayrı olmak üzere ilgili gümrük idaresine "firmamız adına ....................... firması tarafından yapılacak esya tasımalarının firmamız sorumluluğu altında yapıldığını ve söz konusu tasımalar nedeniyle her ne sebeple olursa olsun ortaya çıkabilecek her türlü kamu alacağının firmamız tarafından ödeneceğini taahhüt ederiz." ifadesini içeren bir taahhütname verilmesi sartıyla ana beyannamede asıl sorumlu olarak yer alan firmanın teminatı
kabul edilir.
b) Ana beyannamede asıl sorumlu olarak yer alan firma tarafından (a) bendinde belirtilen taahhütnamenin verilmemesi durumunda, ana beyannamede belirlenen teminata ilaveten ana beyannameye bağlı olarak araç basına düzenlenen transit beyannameleri için tasımacı firmalardan teminat istenilmesi gerekir.
(2) EK-3'te yer almayan esyanın karayolu ile birden fazla araçla transitinde, ana beyannamede belirlenen teminat haricinde ana beyannameye bağlı olarak araç basına düzenlenen transit beyannameleri için tasımacı firmalar tarafından teminat verilmesine gerek bulunmamaktadır.
12- Global Teminat Sistemi (Uluslararası Nakliyeciler Derneği – UND)
(1) Karayolu ile yapılacak tasımalarda Global Teminat Sistemine iliskin olarak, Müstesarlığımız ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) arasında tesis edilen Protokol örnekleri kapsamında;
a) Global Teminat Sistemi'nden yararlandığı halde C2 yetki belgesi iptal edilen veya C2 yetki belgesini yenilemeyen UND üyesi firmaların L2 yetki belgesini ibraz etmeleri halinde Global Teminat Sistemi'nden yararlandırılmasına devam edilmesi ve söz konusu yetki belgesinin noter tasdikli bir örneğinin firma dosyasında saklanması,
b) Sistemden özmal veya özmal+kiralık araçlarıyla faydalanmakta olan firmaların C-2 Yetki Belgelerinde meydana gelecek değisikliklerin her gümrük idaresine bildirilmesi yerine söz konusu değisikliklerin talep sahibi firma tarafından islem yapılacak ilgili gümrüklere bildirilmesi ve mezkur gümrüklerce de Global Teminat Sistemi içerisinde gerek özmal gerekse kiralık araçlarla tasımacılık yapan ve araç değisimi nedeniyle Ulastırma Bölge Müdürlüğünden yeni liste alan firmaların gümrük idaresine ibraz ettikleri listelerle ilgili olarak UND’nin yazısının aranması ve söz konusu yazının olmaması halinde listede kayıtlı yeni araçlarla tasıma yaptırılmaması,
c) Protokolün 2 nci maddesinde yer alan sisteme dahil olmayan esya tanımına "- Elektronik esya (televizyon, bilgisayar v.s.)" fıkrası ilave edilmis olduğundan, bu tür esyanın Global Teminat Sistemi kapsamında tasınmasına izin verilmemesi (menfi),
d) Global Teminat Sisteminden faydalanan firmaların sirket bilgilerini gösteren dosyaların her yıl yenilenmesi yerine, sirkete ait C2 yetki belgesinin yenilenme zamanında veya sirket bilgilerinde (ticaret sicil gazetesi, firma unvanı, sirketi temsile yetkili kisilerin değismesi, süreli vekaletnamelerin süresinin dolması gibi hallerde) değisiklik olması halinde verilmesi, sirket yapısında herhangi bir değisiklik olmaması halinde ise herhangi bir belge talep edilmemesi yönünde islem yapılması,
Hususlarına dikkat edilecektir.
(*1)"e) Global Teminat Sistemi'nden yararlanmak isteyen firmaların L2 yetki belgesi ile de söz konusu sistemden yararlandırılması ile (b) ve (d) bendlerinde C2 yetki belgesine iliskin yapılacagı belirtilen islemlerin L2 yetki belgesi için de yerine getirilmesi,"
13- Global Teminat Sistemi (Ro-Ro Gemi İsletmecileri ve Kombine Tasımacılar Derneği –RODER)
(1) Karayolu ile yapılacak tasımalarda Global Teminat Sistemine iliskin olarak, Müstesarlığımız ile Ro-Ro Gemi İsletmecileri ve Kombine Tasımacılar Derneği (RODER) arasında tesis edilen Protokol örnekleri kapsamında;
a) Global Teminat Sistemi'nden yararlandığı halde C2 yetki belgesi iptal edilen veya C2 yetki belgesini yenilemeyen RODER üyesi firmaların L2 yetki belgesini ibraz etmeleri halinde Global Teminat Sistemi'nden yararlandırılmasına devam edilmesi ve söz konusu yetki belgesinin noter tasdikli bir örneğinin firma dosyasında saklanması,
b) Sistemden özmal veya özmal+kiralık araçlarıyla faydalanmakta olan firmaların C-2 Yetki Belgelerinde meydana gelecek değisikliklerin her gümrük idaresine bildirilmesi yerine söz konusu değisikliklerin talep sahibi firma tarafından islem yapılacak ilgili gümrüklere bildirilmesi ve mezkur gümrüklerce de Global Teminat Sistemi içerisinde gerek özmal gerekse kiralık araçlarla tasımacılık yapan ve araç değisimi nedeniyle Ulastırma Bölge Müdürlüğünden yeni liste alan firmaların gümrük idaresine ibraz ettikleri listelerle ilgili olarak RODER’in yazısının aranması ve söz konusu yazının olmaması halinde listede kayıtlı yeni araçlarla tasıma yaptırılmaması,
c) Global Teminat Sisteminden faydalanan firmaların sirket bilgilerini gösteren dosyaların her yıl yenilenmesi yerine, sirkete ait C2 yetki belgesinin yenilenme zamanında veya sirket bilgilerinde (ticaret sicil gazetesi, firma unvanı, sirketi temsile yetkili kisilerin değismesi, süreli vekaletnamelerin süresinin dolması gibi hallerde) değisiklik olması halinde verilmesi, sirket yapısında herhangi bir değisiklik olmaması halinde ise herhangi bir belge talep edilmemesi yönünde islem yapılması,
Hususlarına dikkat edilecektir.
(*1)"d) Global Teminat Sistemi'nden yararlanmak isteyen firmaların L2 yetki belgesi ile de söz konusu sistemden yararlandırılması ile (b) ve (c) bendlerinde C2 yetki belgesine iliskin yapılacagı belirtilen islemlerin L2 yetki belgesi için de yerine getirilmesi,"
14- Global Teminat Sistemi (İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası – DTO)
(1) Karayolu ile yapılacak tasımalarda Global Teminat Sistemine iliskin olarak Müstesarlığımız ile Đstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası arasında tesis edilen Protokol kapsamında;
a) Tasıma islemi, söz konusu Oda üyesi C2, L2 ve R2 yetki belgesi sahibi firmalar tarafından yapılır.
b) Protokol uyarınca, Global Teminat Sistemi’nden yararlanacak firmaların Yetki Belgelerinin bir örneği ile teminat mektupları Đstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından Müstesarlığa iletilir. Yetki belgelerinin bir örneği anılan Oda tarafından ilgili gümrük idaresine de verilir.
c) C2 ve L2 Yetki Belgesi sahibi mezkur Oda üyesi firmalardan Global Teminat Sistemi’nden faydalanacak olanların, transit beyannamesinin 50 nolu Asıl Sorumlu hanesini imzalayan firma olması ve tasıma yapılan aracın bahsi geçen yetki belgelerinde kayıtlı olması halinde anılan sistemden yararlandırılır.
d) R2 Yetki Belgesi sahibi Oda üyesi firmalardan Global Teminat Sisteminden faydalanacak olanlar için BİLGE Sisteminde DACR2 teminatı olusturulmustur. R2 Yetki Belgesi sahibi söz konusu Oda üyesi firmalardan anılan Sistemden faydalanacak olanların;
i) Esyayı deniz yoluyla Türkiye’ye getiren veya Türkiye’den gönderen, ana veya ara konsimentolarını düzenleyen ve transit beyannamesinin 50 nolu Asıl Sorumlu hanesini imzalayan firma olması,
ii) Tasımanın varsa kendi R2 yetki belgesinde kayıtlı araçlarla yapılması ya da tasıma yaptıracağı firmaların listesini ve bu firmalara ait C2 veya L2 Yetki Belgelerinin birer örneğini önceden Gümrük İdarelerine iletmeleri, Halinde anılan sistemden yararlandırılır; Gümrük Đdarelerine bildirilen C2 ve L2 belgelerinde kayıtlı araçlar dısında baska araçlarla Global Teminat Sistemi kapsamında tasıma yapmalarına izin verilmez.
e) Deniz yolu ile liman gümrük idarelerine getirilen, henüz trafiğe kaydedilmediği için yetki belgesi olmayan ve geçici plaka ile seyreden, kendi motoru ile ve tekerlekleri üzerinde sürülerek götürülecek olan çekici, sasi kamyon ve otobüs gibi araçların Global Teminat Sistemi Kapsamında tasıması, Global Teminat sistemine dahil olmus R2 yetki belgesi sahibi firmalar tarafından, söz konusu Protokol ile bu baslığın (1)-d/i maddesinde belirlenen hükümler yerine getirilmek kaydı ile DAC teminatı kullanılarak yapılması mümkündür.
f) Tasımayı kendisi yapmadığı halde global teminatını (DAC teminatı) baska firmalara kullandırdığı ve transit beyannamelerine tasıma senedi eklenmediği durumların önlenmesini teminen DAC teminatı kullanılan ancak ekinde tasıma senedi bulunmayan ve tasıma senedi ekli olsa bile söz konusu tasıma senetlerinin DAC teminatlı firmalar tarafından düzenlenmemis olduğu hallerde durumun tespit edilerek Müstesarlığımıza bildirilir.
15- Transit rejiminde memur refakati

(*1)"(1) Gümrük Yönetmeliginin 229 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve aynı Yönetmeligin 249 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca asagıda sayılan istisnai haller dısında transit beyannamesi kapsamı esya varıs gümrügüne her durumda teminatlı olarak, memur refakati olmaksızın ve herhangi bir üst yazıya baglanmaksızın sevk edilir, sevk edilen transit beyannamelerinin teyitleri titizlikle takip edilir.

a) _thali yasak esyanın transit beyannamesi ile sevki mutlak surette teminatlı ve memur refakatli olarak yapılır.

b) i) Sürülerek götürülen tasıtların (tasıtın kendisinin esya oldugu durumlar),

ii) Özel kullanıma mahsus tasıtlarda bulunan esyanın,

iii) Aynı Basmüdürlüge baglı ve aynı belediye sınırları içerisinde yer alan gümrük idareleri arasında tasınacak esyanın

iv) Serbest bölgelerden çıkarılarak yurtdısı edilecek olan Türk menseli esyanın, transit beyannamesi kapsamında varıs gümrük idaresine sevkinde yükümlüsünce teminat verilemedigi ve yazılı talepte bulunuldugu hallerde gümrük idaresinin imkanları dahilinde memur refakati uygulanır.

c) (a) ve (b) fıkralarında sayılan durumlar haricinde transit beyannamesi kapsamı esyaya memur refakati uygulanmasını gerektirecek bir durumun ortaya çıkması halinde konunun gerekçeleriyle birlikte ilgili Basmüdürlükçe Müstesarlıgımıza bildirilmesi ve alınacak talimata göre islem yapılması gerekmektedir."

(1) Gümrük Yönetmeliğinin 249 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca transit rejimine tabi esya için;
a) Özel kullanıma mahsus ve sürülerek götürülen tasıtlarda bulunan transit beyannamesine konu esya için yükümlüsünce teminat verilemediği hallerde ve gümrük idaresinin imkanları dahilinde,
b) Müstesarlıkça memur refakati uygulanmasına karar verilen özel hallerde, memur refakati uygulanır.
(2) Yukarıdaki fıkra uyarınca memur refakati asağıdaki esaslara göre uygulanır:
a) Refakat memurunun, refakat ve dönüs süresini kapsayan 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hesaplanan yolluk ve yevmiyesi ile zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında ödenecek tazminat tutarı üzerinden yapılacak kaza ve ölüm sigorta masrafları ödenir, ayrıca EK-4'te yer alan taahhütname doldurularak hareket gümrük idaresine verilir. Sigorta poliçesi düzenlenmeden memurun refakate gitmesine izin verilmez.
b) Memur refakati talebini içeren yükümlü dilekçesinin bir örneği transit beyannamesine eklenir.
c) Bir memur sorumluluğuna en fazla üç araç verilir. Üçten fazla araçtan olusan konvoyun söz konusu olması halinde konvoyun en ön ve en arkasındaki araçlarda birer memur olacak sekilde seyahat edilir.
d) Konvoydan kopmaların önlenmesi için güzergah boyunca azami her 200 km’de belirlenecek noktada bir araya gelinerek yola devam edilir.
e) Araçlardan herhangi birinin yukarıda belirtilen noktaya gelmemesi halinde refakatçi memur tarafından en yakın gümrük ve muhafaza veya emniyet ya da jandarma birimlerine haber verilir.
f) Refakat memurlarınca, transit beyannameleri üzerine, beyanname kapsamı esyanın refakatinde götürüldüğüne, sevk edildiği gümrük idaresine ve teslim tarihine iliskin mesruhat kasesi tatbik edilir. Memur refakatiyle sevk edilen esya, refakatle götürüldüğü gümrük idaresinde idare amirinin bilgisi dahilinde refakat memurunca tutanakla teslim edilir.
16- Transit süresi
(1) Transit esyasının giris veya hareket gümrük idaresinden sevki tarihinden itibaren çıkıs veya varıs gümrük idaresine sunulması için giris veya hareket gümrük idaresince transit süresinin belirlenmesinde tasıtın sürati, coğrafi yol durumu, kat edeceği mesafe ile mevsim sartları dikkate alınarak, Türkiye Gümrük Bölgesi’nde transit halinde olan araçlar için;
a) Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında en fazla 6 gün (144 saat),
b) Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Subat-Mart aylarında en fazla 8 gün (192 saat), Transit süresi tanınacaktır. Ancak, söz konusu süreler demiryolu ile yapılan tasımalarda ve Karayolları Genel Müdürlüğünce düzenlenen Özel Yük Tasıma Đzin Belgesi ile tasınan esya için anılan belgede belirtilen tasıma sürelerini geçmeyecek sekilde ilgili gümrük idaresi tarafından arttırılabilir.
(2) Transit süresi, giris veya hareket gümrük idaresindeki islemlerin bitirilerek aracın sevk edildiği saatten itibaren baslatılacak ve sürenin bitim tarihi transit belgesinde gün, ay ve yıl olarak belirtilecektir. Ayrıca, sürenin bitim saati de yazılacaktır.
(3) Para cezası tatbikinde, özellikle sınır kapılarında yasanan kuyruklar nedeniyle transit esyası tasıyan araçların süresi içerisinde gümrük sahasına giris yapamadığı durumlarda, Basmüdürlük koordinesinde ilgili gümrük ve/veya gümrük muhafaza idarelerince mobil ekipler olusturularak kuyrukta bekleyen araçlar tutanakla tespit edilecek ve söz konusu araçların transit sürelerinin geçip geçmediğinin hesaplanmasında mezkur tutanağın düzenlendiği tarih (saat) esas alınacaktır.
(4) Giris veya hareket gümrük idaresince verilen transit süresinin, güvenlik sorunu, arıza, kaza, yol yapımı, yol kapanması, hastalanma veya araç soförünün emniyeti suistimal suçu islemesi veya baska bir nedenle geçirilmesi durumunda ilgililerin en yakın emniyet, jandarma, gümrük, sağlık gibi ilgili mercilerden alacakları belgelerle bu durumlarını belgelendirmeleri kosuluyla; ayrıca, deprem ve sel gibi herkesçe bilinen ve duyulan olaylarda para cezası uygulanmayacaktır. Ancak, hareket gümrük idaresince verilen transit sürelerinin vize problemleri nedeniyle asılması
durumunda, vize müracaat tarihinin ilgili konsolosluktan alınacak belge ile ispat edilmesi sartıyla, vize müracaat tarihi ile vize alma tarihi arasındaki süre söz konusu transit süresini keseceğinden para cezası uygulanıp uygulanmayacağı hususu belirlenirken vize alma süreleri de göz önünde bulundurularak islem yapılacaktır.
(5) Serbest bölgelere transit olarak sevk edilen esyanın serbest bölgeye alınması için gerekli belgelerinin alıcısı tarafından ibraz edilemediği durumlarda bahse konu esyayı tasıyan araçların serbest bölgeye gelis tarihi (saati) gümrük idaresi tarafından düzenlenecek bir tutanakla belirlenir ve söz konusu araçların transit sürelerinin geçip geçmediğinin hesaplanmasında mezkur tutanağın düzenlendiği tarih (saat) esas alınır.
17- Transit beyannamesi kapsamında parsiyel tasıma
(1) Gümrük Yönetmeliğinin 215 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “Bu durumda bir tasıma aracı için birden fazla transit beyannamesi düzenlenir.” hükmü çerçevesinde islem yapılmaya Gümrük Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesi hükmü uyarınca 01/01/2011 tarihine kadar asamalı olarak geçileceğinden söz konusu Yönetmelik maddesinin uygulanmasına geçis tarihi bildirilene kadar asağıda belirtildiği sekilde yürütülecektir:
(2) Bir parsiyel tasıma kapsamında yer alacak gümrük idaresi sayısı (yükleme-hareket veya varıs-bosaltma) TIR Sözlesmesi’nde belirlenen toplam gümrük idaresi sayısından fazla olamaz.
(3) Parsiyel tasımaya konu transit beyannamesinin 44 nolu kutusuna "PARSİYEL TASIMA" ibaresi yazılır.
(4) Transit süreleri parsiyel tasımanın yapıldığı bir sonraki gümrük idaresine göre belirlenir.
(5) İhracat esyası ile serbest dolasımda olmayan esya aynı parsiyel tasımaya konu olamaz.
(6) Transit beyannamesi kapsamında parsiyel tasımaya konu ihraç esyası için bilgisayar sisteminde asağıdaki sekilde islem yapılır:
a) Birinci hareket gümrük idaresinde "ÖZBY TRNSİT" türünde "Rejim" alanına "E" kodu kaydedilerek bir transit beyannamesi düzenlenir. Söz konusu beyannamenin "Tasıma Senedi" ekranında yer alan "İhracat İçin İlgili Beyan" alanındaki "@ Tipi" kutucuğuna "TCGB" kodu, "@ numarası" kutucuğuna ise esyanın kayıtlı olduğu ihracat beyannamesinin numarası kaydedilir.
b) İkinci hareket gümrük idaresinde teslim alma türünde özet beyan verilmez, "ÖZBY TRNSİT" türünde "Rejim" alanına "E" kodu kaydedilerek yeni bir transit beyannamesi düzenlenir. Bu beyannamenin "Tasıma Senedi" ekranında yer alan "Tasıma Satırları" alanına kendi gümrük idaresinde tescilli ihracat beyannamelerinde kayıtlı esya ile beraber transit gelen esya da kaydedilir. "İhracat İçin İlgili Beyan" alanının 1 inci satırındaki "@ Tipi" kutucuğuna "DİĞER" kodu, "@ numarası" kutucuğuna ise birinci hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit beyannamesinin numarası kaydedilir. 2 nci ve gerekirse devam eden satırlardaki "@ Tipi" kutucuğuna ise "TCGB" kodu ve "@ numarası" kutucuğuna kendi gümrük idaresinde tescilli ihracat beyannamelerinin numarası kaydedilir.
c) Üçüncü hareket gümrük idaresinde de ikinci hareket gümrük idaresinde olduğu gibi, ayrı bir transit beyannamesi düzenlenir. Söz konusu beyanname kendi gümrük idaresinde tescilli ihracat beyannamelerinde kayıtlı esya ile beraber transit gelen esyayı da kapsamalıdır. Bu beyannamenin de "İhracat İçin İlgili Beyan" alanının 1 inci satırındaki "@ Tipi" kutucuğuna "DİĞER" kodu, "@ numarası" kutucuğuna ise birinci hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit beyannamesinin numarası, 2 nci satırındaki "@ Tipi" kutucuğuna "DİĞER" kodu, "@ numarası" kutucuğuna ikinci hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit beyannamesinin numarası, 3 üncü ve gerekirse devam eden satırlardaki "@ Tipi" kutucuğuna "TCGB" kodu ve "@ numarası" kutucuğuna kendi gümrük idaresinde tescilli ihracat beyannamelerinin numarası kaydedilir.
d) 3'ten fazla hareket gümrük idaresi olması durumunda da 2 nci ve 3 üncü hareket gümrük idaresinde olduğu gibi kendi gümrük idaresinde tescilli ihracat beyannamelerinde kayıtlı esya ile beraber transit gelen esyayı da kapsayacak sekilde ve bu maddenin (b) ve (c) fıkralarında belirtilen usulde ayrı bir transit beyannamesi düzenlenir.
e) Esyanın Türkiye Gümrük Bölgesini terk ettiği sınır gümrük idaresinin tüm hareket gümrük idarelerine uzaktan teyit yapabilmesini teminen, TIR/Transit Takip Programının Transit Beyannamesi ekranında “Önceki Beyanname Numaraları” baslığı altındaki alanlara son hareket gümrük idaresi öncesindeki diğer hareket gümrük idarelerinde tescilli transit beyannamelerinin numaraları kaydedilir. Hem son hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit beyannamesi, hem de bu beyannamede numaraları kayıtlı olan diğer hareket gümrüklerinde düzenlenen transit
beyannameleri uzaktan teyit yöntemi ile sistem üzerinde kapatılır.
f) Söz konusu kapatmalar yapılmadan sevk gümrük idarelerine teyit gönderilmez.
(7) Transit beyannamesi kapsamında yurt dısından gelen ve birden fazla gümrük idaresinde ithal kaydıyla islem görecek esyanın tek araç ile transit edilmesi için bilgisayar sisteminde asağıdaki sekilde islem yapılır:
a) Giris gümrük idaresinde "ÖZBY TRNSİT" türünde "Rejim" alanına "I" kodu kaydedilerek bir transit beyannamesi düzenlenir. Söz konusu beyannamenin "Tasıma Senedi" ekranında her bir gümrük idaresine gönderilecek esya ayrı tasıma satırlarına kaydedilir.
b) Birinci varıs-bosaltma gümrük idaresinde sadece bu gümrük idaresinde islem görecek esya için teslim alma özet beyanı verilir. Giris gümrük idaresinde düzenlenen transit beyannamesi "uzaktan teyit" yöntemi ile sonlandırılır. Kalan esya için "ÖZBY TRNSİT" türünde "Rejim" alanına "I" kodu kaydedilerek bir transit beyannamesi düzenlenir. Bu beyannamenin "Tasıma Senedi" ekranı da bu fıkranın (a) bendinde belirtildiği sekilde doldurulur.
c) İkinci gümrük idaresinde de kendi gümrük idaresinde islem görecek esya için teslim alma özet beyanı verilir ve birinci gümrük idaresinde düzenlenen transit beyannamesi "uzaktan teyit" yöntemi ile sonlandırılır.
d) Varsa üçüncü ve dördüncü gümrük idaresine kalan esyanın sevkinde ve bu gümrük idarelerinde bu fıkranın (b) ve (c) bendinde belirtildiği sekilde islem yapılır.
(8) İhracat esyası ile serbest dolasımda bulunmayan esyanın aynı gümrük idaresinden yüklenerek baska bir gümrük idaresinde yükleme/bosaltma yapılmaksızın doğrudan yurtdısı edilmek üzere bir diğer gümrük idaresine transiti parsiyel tasıma kapsamına girmediğinden;
a) Aynı gümrük idaresinden yüklenerek yurt dısı edilmek üzere bir sınır (hava-deniz-kara) gümrük idaresine transit edilmek istenilen ihracat esyası ile serbest dolasımda olmayan esyanın aynı araçta birlikte tasınmasında her iki esyayı da kapsayacak sekilde BİLGE sisteminde detaylı beyan modülünden transit beyannamesi (TREX) düzenlenir.
b) Detaylı beyan modülünden düzenlenen transit beyannamesinde sistem tarafından tüm esyayı kapsayacak sekilde teminat hesaplaması yapılacağından, teminat türünün banka ya da nakit olması halinde, muayene memuru tarafından beyannamenin muayene ekranında sadece serbest dolasımda olmayan esyayı kapsayacak sekilde yeniden teminat belirlenmesi ve esyanın tamamı için hesaplanan teminat tutarının Muhasebe modülünde “teminat iptal” seçeneği kullanılarak iptal edilmesi suretiyle islem yapılır. Yükümlünün transit beyannamesi kapsamı esyanın tümü için sistem tarafından hesaplanan teminata karsılık gelmek üzere farklı bir teminat türü seçerek ilsem yapması durumunda, idarece teminat tutarının sadece serbest dolasımda olmayan esyayı kapsayacak sekilde düzeltilmesi yönünde islem yapılmaz.
c) Anılan beyannameye bağlı ihracat beyannamesi TCGB modülünde yer alan Tutanak ile TCGB Kapatmalar ekranından ayrıca kapatılır.
d) Bu sekilde yapılacak tasımalarda sevk gümrük idaresi dısında baska bir gümrük idaresinde esya yüklenmesine/bosaltılmasına izin verilmemesi gerekmektedir.
(9) İhraç esyasının parsiyel tasımasında, uluslararası esya tasıma niteliğine haiz aracın içinde esyaya dısardan müdahale edilmesini, esyanın birbirlerine karısmasını engelleyen, gümrük idaresince kolayca tespit yapılmasına imkan veren, mühür altına alınabilecek ve bu mühürlü giris dısında esya giris-çıkısı yapılması mümkün olmayacak sekilde dizayn edilmis bölümlerin veya separatör gibi düzeneklerin bulunması halinde esya veya aracın mühürlenmesi yerine, bu bölümlere veya separatörlere mühür koparılmadan açılmasını önleyecek sekilde mühür takılarak
esya sevk edilir. Bir sonraki yükleme gümrük idaresinde de aracın içindeki mühürler kontrol edilerek herhangi bir usulsüzlük olmadığı tespit edildiği takdirde kendi gümrük idaresinden gönderilecek esya yüklendikten sonra kendi gümrük idaresine ait bölümü mühürleyerek esyayı sevk eder. Son yükleme gümrük idaresinde aracın tamamı mühürlenerek araç yurt dısı edilmek üzere sevk edilir.
18- Transit beyannamesi muhteviyatı serbest dolasımda olmayan esyada eksiklik veya fazlalık çıkması durumunda yapılacak islemler
(1) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak islemler saklı kalmak üzere, transit beyannamesi kapsamı esyada eksiklik/fazlalık tespit edilmesi durumunda Gümrük Yönetmeliğinin 247 nci maddesi hükümleri doğrultusunda asağıda belirtildiği sekilde islem yapılır:
(2) Transit beyannamelerinde 10 kalemden fazla esya bulunması halinde beyannamenin 31 nolu kutusuna “muhtelif esya – ekli liste muhteviyatı –ekli fatura muhteviyatı” gibi ifadelerin yazılması mümkün olmakla birlikte, beyanname muhteviyatı esya içinde çay, seker, akaryakıt ürünleri, sigara, içki, kuruyemis vb.… gibi tüketimi ve piyasaya sürümü kolay olan ve kaçakçılık riski tasıyan esya varsa, beyanname üzerinde mutlak suretle belirtilir.
(3) Varıs gümrük idaresince anılan Yönetmeliğin 241 inci maddesi çerçevesinde yapılan kontrol sonucunda, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere;
a) Gümrük Yönetmeliğinin 247/1-(a) maddesi uyarınca transit beyannamesi kapsamı esyadaki eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemeden kaynaklandığının süresi içerisinde varıs gümrük idaresine ispatlanamadığı durumda, varıs gümrük idaresince tespit edilen eksiklik beyanname üzerinde ayrıntılı bir sekilde kaydedilerek hareket gümrük idaresine bir yazı ile bildirilir. Beyannamenin uzaktan teyit islemi yapılmaz.
b) Hareket gümrük idaresince eksikliğe isabet eden gümrük ve sair vergiler, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihteki vergi oranları ve diğer vergilendirme unsurlarına göre belirlenerek, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yükümlüsüne tebligatta bulunulur ve tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde gümrük vergi ve resimlerinin ödenmesi istenir.
c) 1 aylık süresi içinde yükümlüsünce herhangi bir ödemede bulunulmadığı takdirde, hareket gümrük idaresince yükümlüsüne ödeme emri gönderilerek gümrük vergi ve resimleri ile nakdi teminat dısında bir teminat verilmis olması durumunda Gümrük Kanununun 207 nci maddesi çerçevesinde söz konusu teminatın kabulü tarihinden itibaren baslamak üzere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faizin 7 gün içerisinde ödenmesi; aksi takdirde eksik kısma karsılık gelen vergilerin teminattan mahsup ve irat kaydedileceği bildirilir.
d) Teminatın beyanname konusu islemden bağımsız olarak verildiği durumlarda (UND, RODER, DAC gibi global teminat, Gümrükçe Onaylanmıs Kisilerce kullanılan götürü teminat, garanti mektubu veya gümrük idarelerine verilen toplu teminat gibi.) faiz tahakkukunun hesabında beyannamenin tescil tarihi esas alınır.
e) 7 günlük süre içerisinde yükümlüsünce herhangi bir ödemede bulunulmadığı takdirde, gümrük vergi ve resimleri ile gecikme faizi teminattan mahsup ve irat kaydedilir. Hareket gümrük idaresince vergilerin tahsilini veya söz konusu vergilerin teminattan mahsup ve irat kaydedilmesini müteakip beyanname BĐLGE sisteminde tutanakla kapatılır ve varsa kalan teminatları çözülür.
(4) Eksikliğe isabet eden vergiler ile buna bağlı faizin yükümlünün talebi halinde varıs gümrük idaresince de tahsil edilmesi mümkündür. Gümrük vergi ve resimleri ile yasal fazinin varıs gümrük idaresince tahsil edildiği beyanname üzerinde belirtilerek esyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dısına çıkarılmasına veya bir baska rejime tabi tutulmasına izin verilir. Söz konusu vergilerin tahsil edildiği bilgisi ve tahsilat belgesinin bir fotokopisi hareket gümrük idaresine gönderilerek beyanname uzaktan teyit yöntemiyle kapatılır. Hareket gümrük idaresince de sistem üzerinde
beyanname bilgileri ve belgeler kontrol edilerek eksik kalan vergiler varsa (3) üncü fıkranın (b), (c), (d) ve (e) bentleri çerçevesinde islem yapılır. Kamu alacağında bir eksiklik olmaması halinde teminat çözülür.
(5) Varıs gümrük idaresince yapılan kontrol neticesinde transit esyasının 8’li gümrük tarife istatistik pozisyonunun farklı çıkması halinde Gümrük Yönetmeliğinin 247/2 nci maddesine göre islem yapılır. Beyan edilene göre farklı çıkan esyaya isabet eden vergilerin tahsili için hareket gümrük idaresine bildirimde bulunulur. Beyannamenin uzaktan teyidi yapılmaz. Hareket gümrük idaresince söz konusu vergilerin tahsili (3) üncü maddenin (b), (c), (d) ve (e) fıkralarına göre yapılır.
19- KKTC plakalı tasıma araçları
(1) KKTC plakalı tasıma araçları ile yüklerinin Türkiye'ye giris veya Türkiye üzerinden transit geçisinde teminat ve araçlarda yas sartı aranmaz.
(2) Geçici depolama yeri veya antrepolardan sevk edilecek serbest dolasımda bulunmayan esyanın KKTC plakalı araçlarla KKTC'ye yönelik tasımalarında teminat alınmak suretiyle islem yapılır.
20- Serbest dolasıma girmemis esyanın tasınmasında kullanılacak Yetki Belgeleri
(1) Karayolu Tasıma Yönetmeliği kapsamında yurtiçindeki bir gümrük idaresinden diğer gümrük idareleri ile serbest bölge ve gümrüklü antrepolara tasınacak serbest dolasıma girmemis esyanın tasınmasının uluslararası ve yurtiçi esya tasımacılığı (C türü, L2 ve M3) yetki belgelerine ilave olarak, yurtiçi esya tasımacılığı (K türü, L1, M1, M2, N ve P türü) yetki belgeleri sahibi tasımacılara ait tasıtlarla da yapılabilmesi mümkündür.

(*1)"21- Ulastırma mevzuatı uyarınca yapılacak islemler

(1) Ulastırma mevzuatı uyarınca gümrük idarelerince gerçeklestirilecek islemler konusunda ilgililerce ulastırma mevzuatının takip edilerek yürürlükteki mevzuat uyarınca islem yapılması gerekmektedir."

21- B2 yetki belgesi ile uluslararası yolcu tasımacılığı
(1) Karayolu Tasıma Yönetmeliğinin 11 inci maddesi çerçevesinde B2 yetki belgesi ile otobüsle uluslararası arızi/mekik yolcu tasımacılığı yapılmaktadır. Söz konusu otobüslerin,
a) Yakıt depolarının Karayolu Tasıma Yönetmeliğinin 31 inci maddesine aykırı olarak büyütüldüğü, ek depo eklendiği durumlarda düzenlenecek tespit tutanağının Ulastırma Bakanlığına intikal ettirilmesi,
b) Koltuk kapasitesinin en az %50'si dolu olmayan B2 tasıt kartına haiz araçların yurtdısına çıkıslarına izin verilmemesi,
c) B2 yetki belgesi kapsamında aynı aracın farklı sınır kapısı kullanılması hali de dahil aynı ülkeye bir günde en fazla iki defa çıkısına izin verilmesi,
gerekmektedir.
22- Römork ve yarı römorklarla ilgili islemler
(1) UBAK belgesi hariç 01.09.2008 tarihinden itibaren kara sınır kapılarımızda;
a) Yurtdısına çıkıs yapan Türk plakalı çekicilerin çekmis oldukları aynı römork/yarı römorklarla dönüs yapmaları,
b) Türk plakalı “çekici+römork/yarı römork”ların aynı firma adına kayıtlı olması,
c) Ülkemize giris/çıkıs yapan yabancı plakalı “çekici + römork/yarı römork”ların aynı ülke adına kayıtlı olması, kuralları uygulanmaktadır.
(2) Uluslararası tasıma yapan firmalardan, sirket ortaklarının veya söz konusu sirketin baska bir firmanın en az %51 hissesine sahip olması halinde bu firmaların, grup sirketi olarak değerlendirilmesi ve grup sirketlerinin 31.12.2009 tarihine kadar geçerli olmak üzere yetki belgelerinde özmal olarak kayıtlı çekici, römork veya yarı römorklarını eslestirmek suretiyle uluslararası tasımalarda kullanabilmeleri Ulastırma Bakanlığınca uygun görüldüğünden, yurt dısına çıkıs yapmak üzere kara sınır kapılarına gelen ve farklı firmaların yetki belgelerinde kayıtlı tasıtlar ile olusturulan tasıt kombinasyonlarının, U-net otomasyon sistemi üzerinden sorgulanarak sistemin onay verdiği tasıtlara islem yapılması gerekmektedir.
23- Ağırlık ve boyutlarla ilgili olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yapılacak islemler
(1) Ağırlık ve boyutlar itibariyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirlenen limitleri astığı tespit edilen tasıtların yurda girislerinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nce düzenlenmis izin belgesi aranır. İlgili mevzuatında belirlenen ağırlık ve boyutları astığı tespit edilen ancak söz konusu izni bulunmayan tasıtların yurda girisine izin verilmez.
(2) Sınır kapılarında, mevzuatta öngörülen ağırlık ve boyutları asan tasıtların yurt dısına çıkıslarına; Türk plakalı olanlarda emniyet veya jandarma birimlerince ceza yazılmasını müteakip, yabancı plakalı olanlarda ise cezanın ödenmesi sartıyla izin verilir.
(3) Sınır kapılarında gümrüklü sahada yük indirme ve bindirmenin mümkün olmaması nedeniyle fazla yükün bosaltılmasına izin verilmez.
24- 4925 sayılı Karayolu Tasıma Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca yapılacak islemler
(1) 4925 sayılı Karayolu Tasıma Kanununun 27 nci maddesi ve anılan Kanuna bağlı Karayolu Tasıma Yönetmeliğinin 72 nci maddesi ile Müstesarlığımızın sınır kapılarında görev yapan gümrük muayene ve muhafaza memurları ile bunların amirlerince anılan Kanun’da yazılı para cezalarının uygulanması ve ihlal tutanağı düzenleme yetkisi verilmistir. Bu itibarla, Karayolu Tasıma Kanunu ile ilgili kusur ve/veya ihlallerin gümrüklü sahalarda tespiti halinde;
a) Kusur ve/veya ihlalin sınır kapılarında tespiti halinde yukarıda sayılan gümrük personelince ihlal veya idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.
b) Kusur ve/veya ihlalin sınır kapıları haricindeki gümrüklü sahalarda tespiti halinde bu tespitler ihlal veya idari para cezası karar tutanağı düzenlenmek üzere en yakın ulastırma birimine intikal ettirilir.
25- Karayolu Tasıtı Onay Belgesi
(1) Karayolu Tasıtı Onay Belgesi TIR sisteminin kosullarından biri olan güvenli araçlarla tasıma yapılmasını sağlamak üzere düzenlenen ve tasıtların TIR Sözlesmesinde belirtilen teknik sartlara haiz olduğunu gösteren bir belge olup, TIR Sisteminden istifadesi uygun görülerek tezkiye edilen firmalara kayıtlı tasıtlara verilmekte, bu firmalar dısındaki firmaların tasıtlarına ise verilmemektedir.
(2) Transit beyannamesi kapsamında yapılan tasımalarda tasımayı yapacak tasıtlar için Karayolu Tasıtı Onay Belgesi aranmaz.
26- İki Türk limanı arasında tasıma yapan gemilerin yabancı bir limana uğramaları
(1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 34 üncü maddesi çerçevesinde, iki Türk limanı arasında tasıma yapan gemilerin düzenli seferde olduğu gibi, düzenli sefer hattında bulunmamakla birlikte yük almak veya indirmek amacıyla yabancı limana uğradıklarında bu durumu varıs gümrük idaresine bildirmeleri ve varıs gümrük idaresine ulastıklarında da yabancı limana uğradıklarını (yük aldıklarını veya indirdiklerini) ispat etmeleri halinde bu durum rota değisikliği olarak değerlendirilmez.
27- Yürürlükten kaldırılan Genelgeler
(1) Asağıdaki Genelgeler yürürlükten kaldırılmıstır:
a) 15.05.2009 tarihli, 2009/62 sayılı Genelge
b) 18.05.2009 tarihli, 2009/68 sayılı Genelge
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ali NURAL
Müstesar V.
DAĞITIM:
Merkez ve tasra teskilatına
EK-1
KONTROLE TABĐ KĐMYASALLAR HAKKINDA YÖNETMELĐK KAPSAMI ESYA GTİP MADDE İSMİ
2707.20.10.00.00 Toluol (toluen) güç temininde yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar
2707.20.90.00.00 Toluol (toluen) diğer amaçlar için kullanılanlar
2806.10.00.00.11 Saf hidrolik asit
2806.10.00.00.12 Teknik hidrolik asit (Tuzruhu)
2807.00.10.00.11 Saf sülfirik asit (kodeks evsafında veya daha saf)
2807.00.10.00.19 Diğerleri
2807.00.90.00.00 Oleum (dumanlı sülfirik asit)
2841.61.00.00.00 Potasyum permanganat
2902.30.00.00.00 Toluen (toluol)
2904.10.00.00.12 Toluensülfonik asitler ve tuzları
2909.11.00.00.00 Dietil eter (eter)
2914.11.00.00.00 Aseton (propanon)
2914.39.00.00.15 l-phenyl-2-propanone
2914.39.00.00.16 3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone
2914.12.00.00.00 Metil etil keton (butanon)
2915.24.00.00.00 Asetik anhidrit
2916.34.00.00.00 Fenilasetik asit ve tuzları
2922.43.00.00.00 Antranilik asit ve bunun tuzları
2924.23.00.10.00 N-acetyl antranilik asit
2932.91.00.00.00 İzosafrol
2932.93.00.00.00 Piperonal
2932.94.00.00.00 Safrol
2933.32.00.00.11 Piperidin
2933.32.00.00.12 Piperidinin tuzları
2939.41.00.00.11 Efedrin
2939.41.00.00.12 Efedrin Hidroklorür
2939.41.00.00.19 Efedrinin diğer tuzları
2939.42.00.00.11 Pseudoefedrin
2939.42.00.00.12 Pseudoefedrinin tuzları
2939.49.00.00.16 Norephedrine (phenylpropanolamine), optik izomerleri ve bunların tuzları
2939.61.00.00.00 Ergometrin (INN) ve tuzları
2939.62.00.00.00 Ergotamin (INN) ve tuzları
2939.63.00.00.00 Liserjik asit ve tuzları
2914.13.00.00.00 4-metil, 2-pentanon (metil izobutil keton)
2939.69.00.00.13 Methyl ergometrine (methyl ergonovine) (methyl ergobasine)
2921.43.00.00.11 Toluidin (o-m-p) (yalnız o-toluidin)
2921.43.00.00.12 Toluidin (o-m-p) hidroklorürleri (Yalnız o-toluidin hidroklorürleri)
2921.43.00.00.19 Toluidinlerin türevleri ve bunların diğer tuzları (Yalnız o-toluidinlerin türevleri ve bunların diğer tuzları
2915.39.00.99.14 Ethylidene di acetate
2915.90.00.00.31 Asetil klorür
2919.90.00.90.21 Triclorfos (triklorür mono sodyum fosfat)
EK-2
TRANSİT REJİMİNDE BİLGİSAYAR SİSTEMİNDE YAPILACAK İSLEMLERE
İLİSKİN AÇIKLAMA
I. İhracat esyasının transit islemleri
i) Hareket Gümrük Đdaresinde yapılacak islemler:
Yükümlü ihracatın gerçeklestirileceği gümrük idaresinde ilgili rejim kodu ile ihracat beyannamesi tescil eder. İhracat beyannamesi islemleri ilgili memurlar tarafından yerine getirilir ve beyanname “çıkabilir” statüye getirilir.
Đhracat beyannamesi kapsamı esya transit beyannamesi kapsamında gönderiliyorsa tasıyıcı veya temsilcisi tarafından her bir araç için Özet Beyan Modülünden “Transit” (TRNSİT) beyannamesi düzenlenir. “Transit” (TRNSİT) beyannamesinin “Rejim” kutucuğuna “E” kodu yazılır ve “Tasıma senetleri” bölümünün “İhracat için ilgili beyanname” kısmına ilgili ihracat beyannameleri kaydolunur. İhracatın birden çok araç ile gerçeklesmesi durumunda, “Parçalı” bölümüne en son araca kadar “EVET” girilir; son araçta ise “HAYIR” ibaresi seçilir. Tek araç söz konusu ise “Parçalı” bölümüne “HAYIR” girilir.
İhracat beyannamesi kapsamı esya TIR karnesi kapsamında gönderiliyorsa Özet Beyan Modülünden “TIR İhracat” (TIRİHR) özet beyanı düzenlenir. Ayrıca TIR Karnesine iliskin bilgiler “TIR/TRANSİT Takip Programı”na girilir.
Yükleme sonrasında beyana göre herhangi bir farklılık tespit olunması halinde, ilgili memur tarafından beyanname “çıkabilir” statüsünden “teslim alınmıs” statüye getirilir ve redrese ile gerekli değisiklikler yapılarak beyanname tekrar “çıkabilir” statüye getirilir.
ii) Varıs Gümrük Đdaresinde yapılacak islemler:
Esya sınır gümrük idaresine geldiğinde, tasıyıcı veya temsilcisi hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit beyannamesinin kağıt nüshasını veya TIR karnesini gümrük idaresine ibraz eder. TIR Karnesi ve transit beyannamesi bilgileri gümrük memuru tarafından “TIR/TRANSİT Takip Programı”na girilir. Bu programın verdiği tescil numarası ile atadığı memurun ismi bu belgeler üzerine kaydedilir. Esyanın kontrol/muayene, tespit ve yurtdısı islemleri bu belgeler üzerinden yapılır.
Esya sınır gümrük idaresinde araç değistirerek yurt dısı edilecekse, esyanın yurtdısı edileceği tasıta yüklenmesinden sonra tasıyıcı veya temsilcisi tarafından Özet Beyan Modülünden tasıt cinsine göre ilgili olan özet beyan düzenlenir ve bu özet beyanın “Tasıma senetleri” bölümünün “İhracat için ilgili beyanname” kısmına “Tipi” olarak “Diğer” seçilerek TIR/TRANSİT Takip Programından alınan tescil numarası kaydolunur.
Esya bir havaalanı gümrük idaresinden baska bir havaalanı gümrük idaresine uçak ile sevk olunarak buradan yurtdısı edilecekse, hareket gümrük idaresinde ayrıca transit özet beyanı düzenlenmez. İhracat beyannamesi bilgileri beyannamenin 4, 5 ve 7 no.lu nüshalarına da bastırılır ve transit isleminde bunlar kullanılır. Varıs gümrük idaresinde yukarıda belirtildiği gibi ilsem yapılır.
II. Serbest dolasımda bulunmayan esyanın transit islemleri a) Serbest dolasımda bulunmayan esyanın, varıs gümrük idaresine yurtdısı edilmek veya islemi burada yapılmak üzere karayolu ile sevk edilmesi:
i) Hareket Gümrük İdaresinde yapılacak islemler:
Yurtdısından deniz limanı veya havaalanı gümrük idaresine gelen esya ile bir iç gümrük idaresine gelen esya için burada öncelikle tasıyıcı ya da temsilcisi tarafından tasıt cinsine göre ilgili özet beyan düzenlenir.
Varıs gümrük idaresine sevk edilecek esyanın tek araçla tasınacak olması durumunda, tasıyıcı ya da temsilcisi, transit gönderilecek esya için Özet Beyan Modülünden “Transit” (TRNSİT) beyannamesi düzenler, “Rejim” kutucuğuna “I” yazar ve Teminat ekranına teminatla ilgili hususları kaydeder. İlgili memur tarafından gerekli islemler yerine getirilir ve gümrük idaresi onayından sonra esya varıs gümrük idaresine sevk edilir.
Tasımanın birden fazla araçla yapılacak olması durumunda, tasıyıcı ya da temsilcisi, esyanın tamamı için Detaylı Beyan Modülünden, “Rejim Kodu” olarak esya varıs gümrük idaresince yurtdısı edilecekse “TREX”, varıs gümrük idaresine islemi orada yapılmak üzere sevk olunacaksa “TRIM” seçerek bir ana transit beyannamesi düzenler. Muayene memuru tarafından bilgisayar ortamında gerekli islemler yerine getirilir. Bu ana transit beyannamesine dayanılarak tasıyıcı ya da temsilcisi tarafından her bir araç için Özet Beyan Modülünden “Transit” (TRANSİT) beyannamesi
düzenlenir; “Rejim” kutucuğundan “E” seçilir. Tasıma senedi bölümünün “İhracat için ilgili beyanname” kısmına “Tipi” alanına “TCGB” yazılarak Detaylı Beyan Modülünde olusturulan transit beyannamesinin tescil numarası kaydedilir. Đslemin birden fazla araçla gerçeklesmesi nedeniyle “PARÇALI” bölümüne son araca kadar “EVET”; son araç için ise “HAYIR” ibaresi seçilerek islem tamamlanır.
Tasıma TIR karnesi himayesinde yapılıyorsa, TIR Karnesine iliskin bilgiler “TIR/TRANSİT Takip Programı”na girilir ve ayrıca transit beyannamesi düzenlenmez.
ii) Varıs Gümrük Đdaresinde yapılacak islemler:
Esya varıs gümrük idaresince yurtdısı edilecekse, tasıyıcı veya temsilcisi hareket gümrük idaresinde düzenlenen transit beyannamesinin kağıt nüshasını veya TIR karnesini gümrük idaresine ibraz eder. TIR Karnesi ve transit beyannamesi bilgileri gümrük memuru tarafından “TIR/TRANSİT Takip Programı”na girilir. Programın verdiği tescil numarası ile atadığı memurun ismi bu belgeler üzerine kaydedilir. Esyanın kontrol/muayene, tespit ve yurtdısı islemleri bu belgeler üzerinden yapılır.
Esya, varıs gümrük idaresinde araç değistirerek yurt dısı edilecekse, esyanın yurtdısı edileceği tasıta yüklenmesinden sonra tasıyıcı veya temsilcisi tarafından Özet Beyan Modülünden tasıt cinsine göre ilgili olan özet beyan düzenlenir ve bu özet beyanın “Tasıma senetleri” bölümünün “İhracat için ilgili beyanname” kısmına “Tipi” olarak “Diğer” seçilerek TIR/TRANSİT Takip Programından alınan tescil numarası kaydolunur. Esya, islemi yapılmak üzere varıs gümrük idaresine sevk edilmis ise, varıs gümrük idaresinde tasıyıcı veya temsilcisi tarafından tasımanın TIR Karnesi kapsamında olması halinde Özet Beyan Modülünden “TIR Đthalat” (TIRİTH), diğer hallerde ise her araç için “Teslim Alma” (TESLİM) özet beyanı verilir ve islemlere devam edilir.
b) Serbest dolasımda bulunmayan ve antrepo beyannamesi ile antrepoya alınan esyanın transiti:
Serbest dolasımda bulunmayan ve antrepo beyannamesi ile antrepoya alınan esyanın daha sonra baska bir gümrük idaresine sevk edilmesi veya yurtdısı edilmek istenmesi halinde, Detaylı Beyan Modülünden, “Rejim Kodu” olarak, yurtdısı edilecekse “TREX”, diğer durumlarda “TRIM” seçilerek transit beyannamesi düzenlenir. Söz konusu esyanın TIR karnesi himayesinde baska bir gümrük idaresine sevk edilmesi veya yurtdısı edilmek istenmesi halinde, TIR Karnesine iliksin bilgiler “TIR/TRANSİT Takip Programı”na girilir, ayrıca transit beyannamesi düzenlenmez ve antrepo beyannamesine iliskin kayıtlar Detaylı Beyan modülü kullanılarak düzenlenecek “Antrepo ve Diğer Ekonomik Etkili Rejimler Tutanağı” düzenlenerek kapatılır. Tutanağın “Açıklama” alanına “TIR/TRANSİT Takip Programı” tarafından verilen tescil numarası kaydedilir.
c) Serbest dolasımda bulunmayan esyanın havayolu ile transit islemleri:
Yurtdısından havayolu ile gelen esyanın geçici depolama yeri ya da antrepoya alınmaksızın aprondan 24 saat içerisinde hava tasıtına yüklenmek suretiyle bir iç gümrük idaresine veya yurtdısına gönderilmesi durumunda, özet beyan modülünden tasıma sekli kutucuğunda "Havayolu Ulasımı", rejim kutucuğunda "I" kodu seçilmek suretiyle, özet beyan kapsamı esya için ilk gelisinde verilen "Hava İthalat" özet beyanının "Ambar harici" islem görmüs ilgili tasıma senedi üzerinden açma yapılarak Özet Beyan Modülünden “Transit” (TRNSİT) beyannamesi tescil edilir.
Transit beyannamesi, esyanın bir iç gümrük idaresine sevk edilmesi halinde varıs gümrük idaresi tarafından"uzaktan teyit", yurtdısına sevk edilmesi durumunda ise hareket gümrük idaresi tarafından "yerel teyit" yöntemiyle kapatılır.
d) Mahrecine İade İslemleri:
i) Geçici depolanan esya statüsündeki esyanınmahrecine iadesi:
Geçici depolama yerindeki esyanın ithalat beyannamesi tescil edilmeden önce ya da ithalat beyannamesi tescil edilmekle beraber islemler tamamlanmadan mahrecine iade edilmek istenmesi ve talebin mevzuat çerçevesinde gümrük idaresince uygun bulunması halinde, yükümlü tarafından Detaylı Beyan Modülünden TREX rejim kodlu transit beyannamesi düzenlenerek islem yapılır.
Mahrecine iade edilecek esya TIR karnesi himayesinde tasınacaksa, mahrecine iade talebinin mevzuat çerçevesinde gümrük idaresince uygun bulunması halinde, TIR Karnesine iliskin bilgiler “TIR/TRANSİT Takip Programı”na girilir, ayrıca transit beyannamesi düzenlenmez ve özet beyan kayıtları “Kapatma Tutanağı” düzenlenerek kapatılır. Tutanağın “Açıklama” alanına “TIR/TRANSİT Takip Programı” tarafından verilen tescil numarası kaydedilir.
ii) Antrepo rejimi altındaki esyanın mahrecine iadesi:
Antrepo rejimi hükümlerine göre antrepo beyannamesi düzenlenerek antrepoya alınmıs esyanın mahrece iadesinde, mahrecine iade talebinin mevzuat çerçevesinde gümrük idaresince uygun bulunması halinde, yükümlü tarafından Detaylı Beyan Modülünden TREX rejim kodlu transit beyannamesi düzenlenerek islem yapılır.
Mahrecine iade edilecek esya TIR karnesi himayesinde tasınacaksa, mahrecine iade talebinin mevzuat çerçevesinde gümrük idaresince uygun bulunması halinde, esyaya iliskin bilgiler “TIR/TRANSİT Takip Programı”na girilir, ayrıca transit beyannamesi düzenlenmez ve antrepo beyannamesine iliskin kayıtlar “TCGB” modülü kullanılarak düzenlenecek “Antrepo ve Diğer Ekonomik Etkili Rejimler Tutanağı” düzenlenerek kapatılır. Tutanağın “Açıklama” alanına “TIR/TRANSİT Takip Programı” tarafından verilen tescil numarası kaydedilir.
III. Transit islemlerinin sonuçlandırılması:
Yukarıdaki maddelerde belirtilen sekilde islem görerek, yurtdısı edileceği veya islem göreceği varıs gümrük idaresine getirilen esyaya iliskin transit beyannamesinin veya TIR Karnesinin varıs gümrük idaresinde islem görmesini müteakip, varıs gümrük idaresince yapılan kontrol/muayene sonucuna göre mühürlerin sağlam olması ve herhangi bir usulsüzlüğün bulunmadığının tespit edilmesi halinde hareket gümrük idaresine elektronik ortamda teyit gönderilir. Hareket gümrük idaresi, transit beyannamesi nüshasını veya TIR Karnesi voletini beklemeksizin transit islemlerini
sonuçlandırır.
IV. Diğer Hükümler:
a) TIR/Transit Takip Programında transit beyannameleri ile ilgili olarak varıs gümrük idarelerinde islem yapılırken, muhafaza çıkıs karakolunca islem yapılmasını müteakip verilerin veri ambarına aktarılmasına kadar BE veya BT tescilli kayıtlar üzerinde düzeltme yapılması teknik olarak mümkün bulunmaktadır. Muhafaza çıkıs arakolunda islemi tamamlanan ve dolayısıyla gümrük veri ambarına çekilen kayıtlar üzerinde düzeltme yapılması mümkün bulunmadığından gümrük idarelerince bu durumdaki kayıtların düzeltilmesine yönelik talepte bulunulmaması gerekmektedir.
b) Birden fazla tasıma senedi içeren esya için transit beyannamesi verilirken, "tasıma senedi no" alanına "MUHTELİF" yazılıp "esyanın cinsi" alanına önce konsimento numarası ardından esyanın cinsi yazılarak tek bir tasıma senedi ekranına birden fazla konsimento kaydedilmesi suretiyle, tek araç için birden fazla transit Beyannamesi verilmesi yerine birden fazla tasıma senedi içeriği esyanın tek bir transit beyannamesi ile sevk edilmesi yönünde islem yapılması gerekmektedir.
EK-3
RİSKLİESYA
(GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ, EK:33)
Armonize Sistem Kodu Esya Tanımı
0207 12
0207 14
01.05 pozisyonuna giren ve Gallus domesticus türüne ait kümes
hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (dondurulmus),
1701 11
1701 12
1701 91
1701 99
Kamıs veya pancar sekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde)
2208 20
2208 30
2208 40
2208 50
2208 60
2208 70
2208 90
Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemis etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler
2402 20 Tütün içeren sigaralar
2403 10 İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri
içersin içermesin)
27 nci faslın tamamı (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç) Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar
1801 00 Kakao, dane ve kırıkları
0901
0902
0903
Kahve, çay ve müstahzarları
0802 11
0802 12
0802 31
0802 32
0803 00
Badem, ceviz, muz
8517 12
8519 81
8521
8528
8471 30
8471 41
8471 49
Cep telefonu, ses ve görüntü oynatıcıları, bilgisayar ve yedek Parçalar
EK-4
MEMUR REFAKATİTALEBİNDE BULUNANLAR TARAFINDAN VERİLECEK
TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
_______________ GÜMRÜKMÜDÜRLÜĞÜNE
4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre transit rejimi kapsamında
...................... Gümrük Müdürlüğünden ................ Gümrük Müdürlüğüne aktarılmasını talep ettiğim esyayı adı geçen gümrük idaresine noksansız olarak teslim edeceğimi, ayrıca Müdürlüğünüz, Basmüdürlüğünüz ve Müstesarlığınızca tayin ve tespit edilecek diğer usul ve esaslara uyacağımı, esyanın varıs /çıkıs gümrük idaresinde yapılacak muayenesinde meydana gelecek noksanlıklara isabet edecek vergi ve fonları itirazsız ödeyeceğimi, yukarıda belirtilen hususlar ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümlerine uymadığım takdirde hakkımda 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerinin uygulanmasını taahhüt ve kabul ederim.
TAAHHÜTNAMEYİ VEREN
SİRKETİN ADI VEYA
SAHSIN ADI SOYADI :
TÜRKİYE'DEKİ AÇIK ADRESİ :
VARSA YURT DISI ADRESİ :
İmza

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293644 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293644 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?