Transit süresinin belirlenmesi (Genelge 2008/18)

T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     : B.02.1.GÜM.0.06.00.23.689/33                                                          
Konu  : Transit süresinin belirlenmesi                                                                                                            
 
 
GENELGE                                
(2008 / 18)
 
İLGİ: 05/02/2004 tarihli ve 2004/4 sayılı Genelge.
 
Transit eşyasının giriş veya hareket gümrük idaresinden sevki tarihinden itibaren çıkış veya varış gümrük idaresine sunulması için giriş veya hareket gümrük idaresince verilecek transit süresinin aşağıdaki esaslara göre belirlenmesi ve uygulanması uygun bulunmuştur.
 
1- Transit süresinin belirlenmesinde taşıtın sürati, coğrafi yol durumu, kat edeceği mesafe ile mevsim şartları dikkate alınacaktır.   
 
2- Türkiye Gümrük Bölgesi’nde transit halinde olan araçlar için yukarıda belirtilen esaslar dahilinde;
 
a) Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında en fazla 6 gün (144 saat),
 
b) Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart aylarında en fazla 8 gün (192 saat),
           
Transit süresi tanınacaktır. Ancak, söz konusu süreler demiryolu ve denizyolu ile yapılan taşımalarda ve Karayolları Genel Müdürlüğünce düzenlenen Özel Yük Taşıma İzin Belgesi ile taşınan eşya için anılan belgede belirtilen taşıma sürelerini geçmeyecek şekilde 3 katına kadar arttırılacaktır.
           
3- Söz konusu süre, giriş veya hareket gümrük idaresindeki işlemlerin bitirilerek aracın sevk edildiği saatten itibaren başlatılacak ve sürenin bitim tarihi transit belgesinde gün, ay ve yıl olarak belirtilecektir. Ayrıca, sürenin bitim saati de yazılacaktır.
           
4- Yukarıda belirtilen esaslara göre verilen süreler geçtikten sonra çıkış veya varış gümrük idaresine gelen taşıt için 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesi uyarınca para cezası uygulanacaktır.
 
Ancak, özellikle sınır kapılarında yaşanan kuyruklar nedeniyle transit eşyası taşıyan araçların süresi içerisinde gümrük sahasına giriş yapamadığı durumlarda, Başmüdürlük koordinesinde ilgili gümrük ve/veya gümrük muhafaza idarelerince mobil ekipler oluşturularak kuyrukta bekleyen araçlar tutanakla tespit edilecek ve söz konusu araçların transit sürelerinin geçip geçmediğinin hesaplanmasında mezkur tutanağın düzenlendiği tarih (saat) esas alınacaktır.       
 5- Giriş veya hareket gümrük idaresince verilen transit süresinin, güvenlik sorunu, arıza, kaza, yol yapımı, yol kapanması, hastalanma veya araç şoförünün emniyeti suistimal suçu
 
 
 
işlemesi veya başka bir nedenle geçirilmesi halinde; ilgililerin en yakın emniyet, jandarma, gümrük, sağlık gibi ilgili mercilerden alacakları belgelerle bu durumlarını belgelendirmeleri halinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinde öngörülen para cezası uygulanmayacaktır.
           
Ancak, hareket gümrük idaresince verilen transit sürelerinin vize problemleri nedeniyle aşılması durumunda, vize müracaat tarihinin ilgili konsolosluktan alınacak belge ile ispat edilmesi şartıyla, vize müracaat tarihi ile vize alma tarihi arasındaki süre söz konusu transit süresini keseceğinden 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı hususu belirlenirken vize alma süreleri de göz önünde bulundurularak işlem yapılacaktır.
 
6- İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
              
                                                                                                           
                                                                                                     Müsteşar
 
 
 
 
DAĞITIM:
Merkez ve Taşra Teşkilatına

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887597 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887597 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?