E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,57 TL
1 € = 4,00 TL
13789416 Ziyaretçi

Türk Ceza Kanunu (5237 Sayılı Kanun) Madde:81-96

TÜRK CEZA KANUNU (5237 Sayılı Kanun)

 

12/10/2004-25611 Resmi Gazete

   

 İKİNCİ KISIM:KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR  

  

 BİRİNCİ BÖLÜM:HAYATA KARŞI SUÇLAR  

  

 KASTEN ÖLDÜRME  

 

Madde 81 - (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

 

 

 NİTELİKLİ HÂLLER  

 

Madde 82 - (1) Kasten öldürme suçunun;

 

a) Tasarlayarak,

 

b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,

 

c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanmak suretiyle,

 

d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,

 

e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, 

 

f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,

 

g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

 

h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,

 

i) (Ek bend: 29/06/2005-5377 S.K./9.mad) *1* Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,

 

j) Kan gütme saikiyle,

 

k) Töre saikiyle,

 

İşlenmesi hâlinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

 

 KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ  

 

Madde 83 - (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

 

(2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;

 

a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanunî düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,

 

b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması, gerekir.

 

(3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hâllerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

 

 

 İNTİHARA YÖNLENDİRME  

 

Madde 84 - (1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

(2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

(3) Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

(4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.

 

 TAKSİRLE ÖLDÜRME  

 

Madde 85 - (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  *1*

 

(2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. *1*

 

 İKİNCİ BÖLÜM:VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR  

 

KASTEN YARALAMA  

 Madde 86 - (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

(2) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

 

(3) Kasten yaralama suçunun;

 

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

 

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

 

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

 

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

 

e) Silâhla,

 

İşlenmesi hâlinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır. *1*

 

 NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA  

 

Madde 87 - (1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

 

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

 

b) Konuşmasında sürekli zorluğa,

 

c) Yüzünde sabit ize,

 

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

 

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

 

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hâllerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hâllerde beş yıldan az olamaz.

 

(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;

 

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

 

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

 

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

 

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

 

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

 

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hâllerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hâllerde sekiz yıldan az olamaz. 

 

(3) (Değişik fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.4.md) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

 

(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hâllerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hâllerde ise oniki yıldan onaltı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

 KASTEN YARALAMANIN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ  

 

Madde 88 - (Metinden çıkartılan fıkra: 31/03/2005 - 5328 S.K./6.mad)

(1) Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur.

 

 TAKSİRLE YARALAMA  

 

Madde 89 - (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

 

(2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

 

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

 

b) Vücudunda kemik kırılmasına,

 

c) Konuşmasında sürekli zorluğa,

 

d) Yüzünde sabit ize,

 

e) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

 

f) Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

 

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.

 

(3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun;

 

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

 

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

 

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

 

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

 

e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine,

 

Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

 

(4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması hâlinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

(5) (Değişik fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.5.md) Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci fıkra kapsamına giren yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet aranmaz.

 

 İNSAN ÜZERİNDE DENEY  

 

Madde 90 - (1) İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

 

(2) İnsan üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel deneyin ceza sorumluluğunu gerektirmemesi için;

 

a) Deneyle ilgili olarak yetkili kurul veya makamlardan gerekli iznin alınmış olması,

 

b) Deneyin öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde yapılmış olması,

 

c) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların insan üzerinde de yapılmasını gerekli kılması,

 

d) Deneyin, insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir etki bırakmaması,

 

e) Deney sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verici yöntemlerin uygulanmaması,

 

f) Deneyle varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete ve kişinin sağlığı üzerindeki tehlikeye göre daha ağır basması,

 

g) Deneyin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak açıklanan rızanın yazılı olması ve herhangi bir menfaat teminine bağlı bulunmaması, gerekir.

 

(3) (Değişik fıkra: 31/03/2005 - 5328 S.K./7.mad) *1* Çocuklar üzerinde bilimsel deneyin ceza sorumluluğunu gerektirmemesi için ikinci fıkrada aranan koşulların yanı sıra;

 

a) Yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların çocuklar üzerinde de yapılmasını gerekli kılması,

 

b) Rıza açıklama yeteneğine sahip çocuğun kendi rızasının yanı sıra ana ve babasının veya vasisinin yazılı muvafakatinin de alınması,

 

c) Deneyle ilgili izin verecek yetkili kurullarda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının bulunması,

 

Gerekir.

 

(4) Hasta olan insan üzerinde rıza olmaksızın tedavi amaçlı denemede bulunan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, bilinen tıbbî müdahale yöntemlerinin uygulanmasının sonuç vermeyeceğinin anlaşılması üzerine, kişi üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel yöntemlere uygun tedavi amaçlı deneme, ceza sorumluluğunu gerektirmez. Açıklanan rızanın, denemenin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak yazılı olması ve tedavinin uzman hekim tarafından bir hastane ortamında yapılması gerekir.

 

(5) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdurun yaralanması veya ölmesi hâlinde, kasten yaralama veya kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

 

(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

 

 ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ  

 

Madde 91 - (1) Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ alan kimse, beş yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunun doku olması hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

(2) Hukuka aykırı olarak, ölüden organ veya doku alan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

 

(3) Organ veya doku satın alan, satan, satılmasına aracılık eden kişi hakkında, birinci fıkrada belirtilen cezalara hükmolunur.

 

(4) Bir ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

 

(5) Hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olan organ veya dokuyu saklayan, nakleden veya aşılayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

(6) Belli bir çıkar karşılığında organ veya doku teminine yönelik olarak ilan veya reklam veren veya yayınlayan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

(7) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

 

(8) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdurun ölmesi hâlinde, kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

 

 

 ZORUNLULUK HÂLİ  

 

Madde 92 - (1) Organ veya dokularını satan kişinin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, hakkında verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

 

 

 ETKİN PİŞMANLIK  

 

Madde 93 - (1) Organ veya dokularını satan kişi, resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce durumu merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

 

(2) Bu suç haber alındıktan sonra, organ veya dokularını satan kişi, gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve diğer suçluların yakalanmasına hizmet ve yardım ederse; hakkında verilecek cezanın, yardımın niteliğine göre, dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

 

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:İŞKENCE VE EZİYET  

 

 

 İŞKENCE  

 

Madde 94 - (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

(2) Suçun;

 

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,

 

b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla,

 

İşlenmesi hâlinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

 

(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi hâlinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

 

(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi hâlinde, verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmaz.

 

 

 NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ İŞKENCE  

 

Madde 95 - (1) İşkence fiilleri, mağdurun;

 

a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

 

b) Konuşmasında sürekli zorluğa,

 

c) Yüzünde sabit ize,

 

d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

 

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

 

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, yarı oranında artırılır.

 

(2) İşkence fiilleri, mağdurun;

 

a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

 

b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

 

c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

 

d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

 

e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

 

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

 

(3) İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması hâlinde, kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

(4) İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

 

 

 EZİYET  

 

Madde 96 - (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

(2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin;

 

 

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı, 

 

b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı,

 

İşlenmesi hâlinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.