Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Veteriner İlaçlarına Ait Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitlerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2011/20)

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:   30.04.2011-27920 Resmi Gazete

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK VETERİNER İLAÇLARINA AİT FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/20)

             Amaç

             MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait, bilimsel ve teknik olarak tespit edilmesi mümkün olan farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitlerinin belirlenmesidir.

             Kapsam

             MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitlerini kapsar.

             (2) Ancak;

             a) Aktif veya pasif bağışıklığı oluşturmak için veya bağışıklık durumunun tespiti için immunolojik veteriner tıbbi ürünlerinde kullanılan biyolojik kökenli aktif maddeler ve

             b) 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerindeki  Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ kapsamında bulunan maddeler

             bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

             (3) Bu Tebliğ; 19/6/2003 tarihli ve 25143 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gıda Değeri Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Belli Şartlara Bağlanan Hormon ve Benzeri Maddeler Hakkında Tebliğ’e aykırılık teşkil etmeyecek şekilde uygulanır.

             Dayanak

             MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 (1) Bu Tebliğ’de geçen;

             a) Belirleyici kalıntı: Bu Tebliğ kapsamına giren ürünlerdeki veteriner ilaç kalıntısı hakkında bilgi veren ve organizmada farmakodinamiği bilinen farmakolojik aktif madde ve/veya bu maddelerin metabolitlerini,

             b) Farmakolojik aktif madde: Hazır bir ilaç preparatında bulunan ve organizmada farmakolojik etki oluşturabilecek maddeyi,

             c) Farmakolojik aktif madde kalıntısı: Hayvansal gıdalarda bulunan aktif madde, yardımcı madde veya bozulma ürünleri ile bunların metabolitlerinin canlı ağırlık bazında mg/kg veya µg/kg olarak ifade edilen tüm farmakolojik aktif maddeleri,

             ç) Gıda elde edilen hayvan: Gıda üretimi amacıyla yetiştirilen, tutulan, kesilen veya avlanan hayvanları,

             d) Hedef doku: Söz konusu farmakolojik aktif maddenin veya belirleyici kalıntının aranacağı doku veya organı,

             e) Kas: Doğal oranda bağ doku, tendon, sinir, lenf yumrusu, kemik, intersitisyal veya intramuskular yağ ihtiva eden karkasın iskelet dokusu veya doku parçalarını,

             f) Maksimum kalıntı limiti: Hayvansal gıdalarda bulunmasına izin verilen farmakolojik aktif madde kalıntısının maksimum konsantrasyonunu,

             g) Veteriner ilaçları: Hayvanları tedavi, koruma ve teşhis amacıyla veya hayvanın davranış ya da fizyolojik fonksiyonlarını değiştirmek amacıyla uygulanan farmakolojik maddeleri,

             ğ) Yağ: Karkasın intersitisyal ve intramuskular yağını ve süt yağını ihtiva etmeyen, hayvan karkasında bulunan veya karkastan kesilerek elde edilen lipit bazlı dokuyu,

             ifade eder.

             Farmakolojik aktif maddeler

             MADDE 5 (1) Hayvansal gıdalarda bulunabilecek veteriner ilaçlarına ait farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması ve maksimum kalıntı limitleri ekte yer almaktadır.

             (2) Bu Tebliğin eki iki bölümden oluşmaktadır.

             a) Bölüm 1: Gıda elde edilen hayvanlarda kullanımına izin verilen farmakolojik aktif maddeler ve maksimum kalıntı limitlerini,

             b) Bölüm 2: Hangi seviyede olursa olsun tüketici sağlığını tehlikeye sokan ve gıdalarda hiçbir seviyede bulunmaması gereken farmakolojik aktif maddeleri içerir.

             Tescil ve denetim

             MADDE 6 (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

              (2) Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim 5996 sayılı Kanuna göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

             Avrupa Birliğine uyum

             MADDE 7 (1) Bu Tebliğ, 470/2009/EC sayılı Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nün ilgili hükümleri ile 37/2010/EEC sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 8 (1) 28/4/2002 tarih ve 24739 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği bu Tebliğ’ in yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

             Atıflar

             MADDE 9 (1) Mevzuatta bu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılan tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğin ilgili hükümlerine yapılmış sayılır.

             Yürürlük

             MADDE 10 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             (2) Tebliğde geçen; demir fumarat, gamitromisin, guaiakol, izolöysin, izopropanol, monepantel, sodyum klorit, teobromin, tiludronik asit, tildipirosin adlı farmakolojik aktif maddelere ait maksimum kalıntı limitleri, sodyum salisilat adlı farmakolojik aktif maddeye ait hindi için verilen maksimum kalıntı limitleri, valnemulin adlı farmakolojik aktif maddeye ait tavşan için verilen maksimum kalıntı limitleri ile diklofenak adlı farmakololik aktif maddeye ait süt için verilen maksimum kalıntı limiti Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer.

             (3) Tebliğde geçen derquantel adlı farmakolojik aktif maddeye ait maksimum kalıntı limitleri 9 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 11 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EKLER

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260170 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260170 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?