TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (bik/tpe:2009/1)

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:    30.12.2008-27096 Resmi Gazete
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET
TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(BİK/TPE: 2009/1)
MADDE 1 – (1) Türk Patent Enstitüsü’nün vereceği hizmetler karşılığı alacağı ücretlerin türü ve tutarı ekli (1),(2), (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu ücretlere, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 8 sayılı tarifesinin I/2 ve I/3 sütunlarında gösterilen Harçlar ve Katma Değer Vergisi dahil değildir. Ödenecek ücretlere, harç ve KDV ilave edilecektir. 15/01/2004 tarih ve 5070 sayılı e-imza Kanunu hükümleri gereğince elektronik ortamda yapılan, patent ve faydalı model başvurularında 10 TL, endüstriyel tasarım başvurularında 20 TL ve marka başvurularında 30 TL toplam başvuru ücretinden indirilir.
(2) Bu cetvellerdeki ücret tutarları, Yönetim Kurulunun teklifi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşü ile değiştirilebilir.
MADDE 2 – (1) 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de ve 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte belirlenmiş olan süre içerisinde bir işlemle ilgili ücret ödenmemesi halinde başvuru geri çekilmiş sayılır.
(2) 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte belirlenmiş olan süre içinde, bir işlemle ilgili ücret ödenmemişse, işlem hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır.
(3) 5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafya hakkındaki Kanunun uygulama şeklini gösterir Yönetmelikte belirtilen ücretin ödenmemesi halinde talep yapılmamış sayılır.
MADDE 3 – (1) Patent, Faydalı Model ve Entegre Devre Topoğrafyaları başvurularıyla ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına yapılacak ödeme tutarları, ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
(2) Patent ve Faydalı Model başvuruları için, yurtdışındaki araştırma ve inceleme kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılması durumunda söz konusu kuruluşlara ödenecek ücret ve ödeme şekli, Türk Patent Enstitüsü ve uluslararası kuruluşlar arasındaki çalışma protokolleri hükümleri çerçevesinde yürütülür. Ödeme; anılan kuruluşlarca düzenlenen fatura tarihi itibarıyla, Katma Değer Vergisi de eklenerek, ilgili döviz cinsinden yapılır. Araştırma ve inceleme raporlarının Enstitü bünyesinde hazırlanması durumunda, araştırma-inceleme raporu hazırlık işlemleri ücreti ödenmeyecektir.
(3) 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik ve Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre patent ve faydalı model hizmet türlerine ilişkin olarak ve 5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun ve anılan Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre entegre devre topografyaları hizmet türlerine ilişkin olarak:
 
PATENTLER
 
·          Patent Başvuru Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          1 ila 8 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Araştırma Raporu Değerlendirme Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Araştırma Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 28 inci maddesi birinci fıkrasındaki ücreti,
·          İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,
·          2.ve 3. İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,
·          Ek Süre Talebi Ücreti:
551 sayılı KHK’nın 60 ıncı maddesinin beşinci fıkrasındaki, 62 nci maddesinin onüçüncü fıkrasındaki, 551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ve 29 uncu maddesindeki ücreti,
·          Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,
·          Patent Belgesi Düzenleme Ücreti:
551 sayılı KHK’nın 60 ıncı maddesinin beşinci fıkrasındaki, 62 nci maddesinin onüçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti:
551 sayılı KHK’nın 124 üncü maddesindeki ücreti,
·          Devir İşlemi Kayıt Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Lisans İşlemi Kayıt Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Veraset ve İntikal İşlemiKayıt Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Rehin İşlemi Kayıt Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          Adres Değişikliği Kayıt Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki ve 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 45 inci maddesindeki ücreti,
·          Patent Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin):
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki ücreti,
·          Patent Başvurusunun F. Model Belgesi Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Mücbir Sebep Ücreti:
551 sayılı KHK’nın 134 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          2. ila 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,
·          Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurunun Gönderme Ücreti:
Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmeliğin 14.1 inci maddesindeki ücreti,
·          Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti:
Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmeliğin 17.1 inci maddesinin (b) fıkrasındaki ücreti,
·          Avrupa Patenti İstemleri Yayım Ücreti:
Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki ücreti,
·          Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti:
Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi için Ek Süre Ücreti:
Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki ücreti,
·          Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin):
Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmeliğin 49.6 ncı maddesindeki ücreti,
·          Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde Araştırma Raporu Hazırlanması Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,
·          Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,
·          Araştırma Raporu Enstitü Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,
·          Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,
 
 FAYDALI MODELLER
 
 
·          Faydalı Model Başvuru Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          1 ila 8 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Ek Süre Talebi Ücreti:
 
 
 
 
551 sayılı KHK’nın 162 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ve 551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki, 29 uncu maddesindeki ve 50 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,
·          Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,
·          Devir İşlemi Kayıt Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Lisans İşlemi Kayıt Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Rehin İşlemi Kayıt Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Ünvan Değişikliği Kayıt Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          Adres Değişikliği Kayıt Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki ve 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 45 inci maddesindeki ücreti,
·          Faydalı Model Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin):
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki ücreti,
·          F. Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti:
551 sayılı KHK’nın 167 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          Mücbir Sebep Ücreti:
551 sayılı KHK’nın 134 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          2. ila 10.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,
 
ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI
 
 
·          Entegre Devre Topoğrafya Başvuru Ücreti:
5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          Enstitü Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti:
5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,
·          Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti:
5147 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          Adres Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti:
5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Ünvan Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti:
5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Nevi Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti:
5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:
5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          Birleşme İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:
5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:
5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki ücreti,
·          Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:
5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          Rehin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti:
5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 18 nci maddesindeki ücreti,
·          Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme Ücreti:
5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki ücreti,
·          Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti:
5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          Entegre Devre Topoğrafya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:
5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          Entegre Devre Topoğrafyası Başvuru ve Tescil Hakkından Vazgeçme Ücreti:
5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          Entegre Devre Topoğrafya Zorunlu Lisans Talep Ücreti:
5147 sayılı Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
 
ifade eder.
 
MADDE 4 – (1) Marka ve Coğrafi İşaret başvurularıyla ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına yapılacak ödeme tutarları ekli (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
(2) Coğrafi işaretlerin korunması ile ilgili başvurular için; konu hakkında uzman olan bir veya birden fazla kamu kuruluşu, üniversite veya tarafsız özel kuruluşların hizmetlerinden yararlanılması durumunda, söz konusu kuruluşların hizmetlerinden dolayı alacakları ücret ile birlikte (2) sayılı cetvelin 2.02.02 nci sırasında belirtilen ücret başvuru sahibi tarafından, itiraz dolayısıyla yaptırılan incelemelerde ise (2) sayılı cetvelin 2.02.04 üncü sırasında belirtilen ücret itiraz sahibi tarafından Enstitü’ye ödenir, ilgili kuruluşlara yapılacak ödemeler Enstitü tarafından yapılır.
(3) 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte öngörülen coğrafi işaret başvuru ve tescilinin Resmî Gazete'de, coğrafi işaretin üretim alanını kapsayan ilde yayımlanan bir yerel gazetede, coğrafi işaretin ait olduğu üretim alanının birden fazla ili kapsaması durumunda ise coğrafi işaretin kapsadığı bütün illerde yayımlanan yerel gazetelerden birinde. Coğrafi işaretin mahreç işareti olduğu durumlarda, menşe adlar için geçerli olan, Resmi Gazete ve yerel gazete ilanına ek olarak, başvurunun Resmî Gazete'de ilan edildiğine ilişkin bilgi ilanı, yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük iki gazeteden birinde yayımlanır. Yayıma ilişkin her türlü masraf başvuru sahibi tarafından, ilgili basın kuruluşuna ödenir. 
(4) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, anılan Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre marka hizmet türlerine ilişkin olarak ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve anılan Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre coğrafi işaret hizmet türlerine ilişkin olarak:
 
MARKALAR
 
·          Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti,
·          Marka Yenileme Ücreti :
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 17 inci maddesi ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 17 inci maddesindeki ücreti,
·          Başvurunun Geri Çekilmesi veya Sınırlandırılması Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki ücreti,
·          Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          Devir İşlemi Kayıt Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 19 uncu maddesi birinci fıkrası a bendindeki ücreti,
·          Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 20 inci maddesindeki ücreti,
·          Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:
 556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 19 uncu maddesi birinci fıkrası c bendindeki ücreti,
·          Rehin İşlemi Kayıt Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 22 inci maddesindeki ücreti,
·          Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki ücreti,
·          Adres Değişikliği Kayıt Ücreti:
556 sayılı KHK’nın 18 inci maddesindeki ücreti,
·          Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti:
556 sayılı KHK’nın 18 inci maddesindeki ücreti,
·          Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti,
·          Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 28 inci maddesindeki ücreti,
·          Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Marka Hakkından Vazgeçme Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 31.inci maddesindeki ücreti,
·          Enstitü Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 36 maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          Birleşme Kayıt Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin  19 uncu maddesi birinci fıkrası b bendindeki ücreti,
·          Teminat Gösterme Ücreti:
556 sayılı KHK’nın 22 inci maddesindeki ücreti,
·          Lisans İptali,Teminat ve Rehin Kaldırma Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 20 inci ve 22 inci maddesindeki ücreti,
·          Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz İnceleme Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          Marka Başvurusu Ön Yazı Düzenleme Ücreti:
556 sayılı KHK’nın 10 uncu maddesindeki ücreti,
·          Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 29 uncu maddesindeki ücreti,
·          Madrid Protokolü ile İlgili Enstitü İçi İşlem Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 inci maddesindeki ücreti,
·          İki Sınıflı Marka Başvuru Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti,
·          Üç Sınıflı Marka Başvuru Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti,
·          Üç Sınıftan Fazla Her Sınıf İçin Sınıf Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti,
·          Bölünme Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki ücreti,
·          Hataların Düzeltilmesi Ücreti :
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki ücreti,
        
    COĞRAFİ İŞARETLER
 
 
·          Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti:
555 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,
·          Başvuruların İnceleme İçin İlgili Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti:
555 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki ücreti,
·          İtiraz İnceleme Ücreti:
555 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti,
·          Başvurunun ve İtirazın İnceleme için İlgili Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti:
555 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesi üçüncü fıkrasındaki ücreti,
·          Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti:
555 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki ücreti,
·          Coğrafi İşaret Tescil veya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:
555 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 11 inci ve 12 inci maddesindeki ücreti, 
·          Coğrafi İşaretin Türkiye’de Tescili Olduğuna Dair AB’ye veya Diğer Ülkelere Verilmek İçin Düzenlenen Belge Ücreti:
555 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki ücreti,
 
ifade eder.
 
MADDE 5 – (1) Endüstriyel Tasarım başvurularıyla ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına yapılacak ödeme tutarları, ekli (3) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
(2) 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 7 Şubat 2006 tarih ve 26073 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan anılan Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre Endüstriyel Tasarım tescil başvurularına ait hizmet türlerine ilişkin olarak;
 
ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR
 
·          Tasarım Tescil Başvuru Ücreti:
554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 2 nci bendinde anılan ücreti,
·          İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti:
554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 2 nci bendinde anılan ücreti,
·          Siyah-Beyaz Yayım Ücreti (Tek 8x8 cm. Alan İçin):
554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b)fıkrası 3 üncü bendinde anılan ücreti
·          Renkli Yayım Ücreti (Tek 8x8 cm. Alan İçin):
554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 3 üncü bendinde anılan ücreti
·          Yayım Erteleme Talebi Ücreti (Her Bir Tasarım İçin):
554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 5 inci bendinde anılan ücreti
·          Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin):
554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 22 nci maddesi birinci fıkrasında anılan ücreti
·          Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin):
554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösterir Yönetmeliğin 22 nci maddesi birinci fıkrasında anılan ücreti
·          6 ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin):
554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 22 nci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti
·          6 ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin):
554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 22 nci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti 
·          Düzeltme Sicil Kayıt İlan Ücreti:
554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 21 inci maddesinde anılan ücreti
·          Devir İşlemi Kayıt Ücreti:
554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 24 üncü maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti
·          Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti:
554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti
·          Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:
554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde anılan ücreti
·          Adres, Unvan, Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti:
554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 20 inci maddesi üçüncü fıkrasında anılan ücreti
·          Birleşme Kayıt Ücreti:
554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 25 inci maddesinde anılan ücreti
·          Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti:
554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 9 uncu maddesi (b) fıkrası 4 üncü bendinde anılan ücreti,
·          Tescil ve Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:
554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 32 inci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti
·          Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme Ücreti:
554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 32 inci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti
·          Tasarım İtiraz İnceleme Ücreti (Her Bir Tasarım İçin):
554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 18 inci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti
·          Tasarım Rehin ve Haciz Haklarının Yayım Ücreti:
554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 27 inci maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti
·          Vazgeçme Talebi Kayıt Ücreti:
554 Sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini gösteriri Yönetmeliğin 34 üncü maddesi ikinci fıkrasında anılan ücreti
ifade eder.
MADDE 6 – (1) Enformasyon ve Dokümantasyon hizmetleriyle ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından talep edilecek hizmetler için yapılacak ödeme tutarları ile vekil sicil kayıt sicil yenileme ve Marka Patent Vekilliği belge ücretleri ile Marka ve Patent Vekilliği Sınav Giriş ücretleri ekli (4) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
MADDE 7 – (1) Resmî Marka Gazetesi ile Resmî Marka Bülteni ve CD, Resmî Patent Bülteni ve CD, Resmî Endüstriyel Tasarımlar Bülteni ve CD abonelikleri 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri için yapılır. Yıl içinde abone olacakların aboneliği, aboneliğin yapıldığı tarih ile 31 Aralık tarihleri arasındaki dönemi kapsar.
(2) Yayımların ücreti, satışın yapıldığı yıl için belirlenmiş olan ücrettir.
MADDE 8 – (1) Geçmiş yıllara ait Resmî Marka Gazetesi ile Resmî Marka Bülteni ve CD, Resmî Endüstriyel Tasarım Bülteni ve CD, Resmî Patent Bülteni ve CD ücretleri, ilan sürelerinin bitiminden sonra olmak üzere, içinde bulunulan yıl yayımları için belirlenmiş olan ücretin yarısı kadardır.”
(2) Diğer yayımların ücreti, satışın yapıldığı yıl için belirlenmiş olan ücrettir.
 
ENFORMASYON HİZMETLERİ
 
·          Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti
             (Fonetik ve Detaylı):
Marka olabilecek bir kelimenin, 556 sayılı KHK’nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin on birinci fıkrasındaki sınıflardan birisi için yapılacak benzerlik araştırması ücretini, 
·          İlave Her Sınıf İçinMarka Benzerlik Araştırma Ücreti:
Marka olabilecek bir kelimenin, 556 sayılı KHK’nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin on birinci fıkrasındaki sınıflardan birden çoğu için yapılacak benzerlik araştırması ücretini, 
·          Ünvana Göre Marka Araştırma Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik Hükümlerine Göre Herhangi Bir Gerçek ya da Tüzel Kişi Adına Tescilli veya Başvurusu Yapılmış Markanın Olup Olmadığının, Var ise Kaç Tane Olduğunun Araştırması Ücretini,
·          Ünvana Göre Tasarım Araştırma Ücreti:
554 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik Hükümlerine Göre Herhangi Bir Gerçek ya da Tüzel Kişi Adına Tescilli veya Başvurusu Yapılmış Tasarımın Olup Olmadığının, Var ise Kaç Tane Olduğunun Araştırması Ücretini,
·          Ünvana Göre Patent/Faydalı Model Araştırma Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik Hükümlerine Göre Herhangi Bir Gerçek ya da Tüzel Kişi Adına Tescilli veya Başvurusu Yapılmış Patent/Faydalı Model Olup Olmadığının, Var ise Kaç Tane Olduğunun Araştırması Ücretini,
·          Patent/Faydalı Model Ön Araştırma Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik Hükümlerine Göre Verilen Anahtar Kelime veya Bilgilere Göre Türk Patentlerinin Veri Tabanında Yapılan Sorgulama ile Patent Dokümanlarının Yeni Olup Olmadığı Hakkında Yapılan Ön Araştırma Ücretini
·          Patent Ön Araştırma (EPOQUE’li) Ücreti:
Avrupa Patent Ofisi (ıÜüEPO)'nin veri patent veri tabanlarından yapılan sorgulama ile Patent dokümanlarının yeni olup olmadığı hakkında yapılan araştırma ve/veya ön araştırma raporları ücretini,
·          Patent Suret Ücreti (Onaysız):
Paten tescil belgesi ve dosyası fotokopisinin ücretini, 
·          Faydalı Model Suret Ücreti (Onaysız):
Faydalı Model tescil belgesi ve dosyası fotokopisinin ücretini, 
·          Resmi Marka Bülteni Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki bültenin ücretini, 
·          Resmi Marka Bülteni CD Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasındaki bültene ait CD’nin ücretini, 
·          Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni Ücreti:
554 sayılı KHK’nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasındaki bültenin ücretini,
·          Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni CD Ücreti:
554 sayılı KHK’nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrasındaki bültene ait CD’nin ücretini, 
·          Resmi Patent Bülteni Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının f bendindeki bültenin ücretini, 
·          Resmi Patent Bülteni CD Ücreti:
551 sayılı KHK’nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının f bendindeki bültene ait CD’nin ücretini, 
·          Resmi Marka Gazetesi Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasındaki Resmî Marka Gazetesinin ücretini, 
·          Resmi Marka Gazetesi CD Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasındaki Resmî Marka Gazetesine ait CD’nin ücretini, 
·          Resmi Marka Gazetesi (Özel Sayı) Ücreti:
556 sayılı KHK’nın Uygulama şeklini gösterir    Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onuncu fıkrasındaki Resmî Marka Gazetesinin Koruma işaretleri ve Tanınmış Markaların yayımlandığı özel sayısının ücretini, 
·          TPE ve Sınai Mülkiyet Hakları Mevzuatı Ücreti:
 
Türk Patent Enstitüsü’nün kuruluşu ile tescil edilen Sınaî Mülkiyet Hakları konusundaki Kanun, Kararname ve Yönetmeliklerle, konu ile ilgili uluslararası anlaşmaların yer aldığı değişken sayfalı kitabın ücretini, 
·          Diğer Kitap Satışları Ücreti:
Enstitünün yayımladığı, Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve Uygulamaları kitabı ve benzeri yayımların ücretini, 
·          Marka Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti:
5000 sayılı Kanun’un 30 uncu Maddesine göre Marka Vekilliği Yeterlilik Sınavına girip kazananların marka vekilleri siciline yapılan kayıt ücretini,  
·          Patent Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti:
5000 sayılı Kanun’un 30 uncu Maddesine göre Patent Vekilliği Yeterlilik Sınavına girip kazananların patent vekilleri siciline yapılan kayıt ücretini,  
·          Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti:
5000 sayılı Kanun’un 30 uncu Maddesinin uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 14 üncü Maddesine göre Marka Vekilliğinin devam etmesi için gerekli olan Sicil Kaydı yenilenme ücretini, 
·          Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti:
5000 sayılı Kanun’un 30 uncu Maddesinin uygulama şeklini gösterir Yönetmeliğin 14 üncü Maddesine göre Patent Vekilliğinin devam etmesi için gerekli olan Sicil Kaydı yenilenme ücretini, 
·          Marka ve Patent Vekilliği Belge Düzenleme Ücreti:
Marka ve Patent Vekilliği Yeterlilik Sınavında başarılı olan ve ilgili vekillik siciline kaydını yaptıran vekile verilen belgenin yeniden düzenlenmesinin istenilmesi halinde gerekli olan ücretini, 
·          Marka Vekilliği Sınav Giriş Ücreti:
5000 sayılı Kanun’un 30 uncu Maddesine Göre Yapılan Marka Vekilliği Yeterlik Sınavına Giriş Ücreti,
·          Patent Vekilliği Sınav Giriş Ücreti:
5000 sayılı Kanun’un 30 uncu Maddesine Göre Yapılan Patent Vekilliği Yeterlik Sınavına Giriş Ücreti,
ifade eder.
 
MADDE 9 – (1) Ücret ödemeleri, Türk Patent Enstitüsü adına Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi nezdindeki 795-6565383-5002 nolu TL, 795-6565383-5017 nolu USD, Ziraat Bankası Ankara Başkent Şubesi nezdindeki 1683-34272132-5030 nolu TL, 1683-34272132-5031 nolu USD, 1683-34272132-5032 nolu EUR, 1683-34272132-5033 nolu EUR, 1683-34272132-5034 nolu CHF, 1683-34272132-5035 nolu EUR, Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdindeki 002-00158007283203102 nolu TL, Halk Bankası Yıldız Şubesi nezdindeki 409-85000010 nolu TL hesaplarından birine yapılacak ve dekont aslı dilekçeye eklenecektir.
MADDE 10 – (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan BİK-TPE 2008/1 No’lu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ 01 /01/ 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.
  
1 SAYILI CETVEL
 
Hizmetin Türü                                                                                                                                                Tutar
 
 
PATENT
 
 
1.01.01
Patent Başvuru Ücreti
11,69 TL
1.01.02
1 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti
     36,10 TL
1.01.03
2 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti
35,08 TL
1.01.04
3 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti
    34,07 TL
1.01.05
4 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti
33,05 TL                                                   
1.01.06
5 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti
32,03 TL                                   
1.01.07
6 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti
31,02 TL
1.01.08
7 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti
30,00 TL
1.01.09
8 Rüçhanlı Patent Başvuru Ücreti
28,98 TL
1.01.10
Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti
 
84,75 TL
1.01.11
Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti
 
169.49 TL
1.01.12
Araştırma Raporu Değerlendirme Ücreti
211,86 TL
1.01.13
Araştırma Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti
127,12 TL
1.01.14
İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti
127,12 TL
1.01.15
2.ve 3. İnceleme Raporu Hazırlık İşlemleri Ücreti
84,75 TL
1.01.16
Ek Süre Talebi Ücreti
63,56 TL
1.01.17
Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme Ücreti
 
13,81 TL
1.01.18
Patent Belgesi Düzenleme Ücreti
156,27 TL
1.01.19
Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti
147,80 TL
1.01.20
Devir İşlemi Kayıt Ücreti
112,20 TL
1.01.21
Lisans İşlemi Kayıt Ücreti
105,34 TL
1.01.22
Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti
116,95 TL
1.01.23
Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti
37,29 TL
1.01.24
Veraset ve İntikal İşlemiKayıt Ücreti
112,20 TL
1.01.25
Rehin İşlemi Kayıt Ücreti
107,97 TL
1.01.26
Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti
59,32 TL
1.01.27
Adres Değişikliği Kayıt Ücreti
25,42 TL
1.01.28
Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti
 
80,51 TL
1.01.29
Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti
5,42 TL
1.01.30
Patent Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin)
 
5,93 TL
1.01.31
Patent Başvurusunun F. Model Belgesi Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti
 
29,66 TL
1.01.32
Mücbir Sebep Ücreti
Ödenmesi gereken yıllık ücret +(ücret-harç+KDV)nin %50’si
1.01.33
Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret
Ödenmesi gereken yıllık ücret+(ücret-harç+KDV)nin %25’i
1.01.34
2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti
67,29 TL
1.01.35
3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti
75,76 TL
1.01.36
4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti
88.47 TL
1.01.37
5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti
177,46 TL
1.01.38
6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti
194,41 TL
1.01.39
7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti
253,73 TL
1.01.40
8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti
266,44 TL
1.01.41
9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti
287,63 TL
1.01.42
10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti
342,71 TL
1.01.43
11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti
393,56 TL
1.01.44
12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti
478,31TL                                 
1.01.45
13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti
571,53 TL
1.01.46
14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti
673,22 TL
1.01.47
15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti
783,39 TL
1.01.48
16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti
902,03 TL
1.01.49
17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti
1.012,20 TL
1.01.50
18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti
1.130,85 TL
1.01.51
19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti
1.257,97 TL
1.01.52
20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti
1.393,56 TL
1.01.53
Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti
       
338,98 TL
1.01.54
Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti
 
 
169.49 TL
1.01.55
Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurunun Gönderme Ücreti
 
 
100   CHF
1.01.56
Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti
   
 
30   CHF
1.01.57
Avrupa Patenti İstemleri Yayım Ücreti
266,95 TL
1.01.58
Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti
381,36 TL
1.01.59
Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi için Ek Süre Ücreti
 
254,24 TL
1.01.60
Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin)
 
                     
 
635,59 TL                                   
1.01.61
Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde Araştırma Raporu Hazırlanması Ücreti
 
398,31 TL
1.01.62
Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti
 
398,31 TL
1.01.63
Araştırma Raporu Enstitü Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti
 
 
 
305,08 TL
1.01.64
Patent Başvuruları İçin Enstitü Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti 
 
135,59 TL
 
 
 
FAYDALI MODEL
 
 
1.02.01
Faydalı Model Başvuru Ücreti
11,69 TL
1.02.02
1 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti
36,10 TL
1.02.03
2 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti
35,08 TL
1.02.04
3 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti
34,07 TL                            
1.02.05
4 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti
33,05 TL
1.02.06
5 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti
32,03 TL
1.02.07
6 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti
31,02 TL
1.02.08
7 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti
30,00 TL
1.02.09
8 Rüçhanlı Faydalı Model Başvuru Ücreti
28,98 TL
1.02.10
 Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti
 
84,75 TL
1.02.11
Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti
 
169,49 TL
1.02.12
Ek Süre Talebi Ücreti
63,56 TL
1.02.13
Rüçhan Hakkı Belgesi(Menşe Memleket Vesikası)Düzenleme Ücreti
 
13,81 TL
1.02.14
F.Model Belgesi Düzenleme Ücreti
156,27 TL
1.02.15
Devir İşlemi Kayıt Ücreti
112,20 TL
1.02.16
Lisans İşlemi Kayıt Ücreti
105,34 TL
1.02.17
Birleşme İşlemi Kayıt Ücreti
116,95 TL
1.02.18
Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti
37,29 TL
1.02.19
Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti
112,20 TL
1.02.20
Rehin İşlemi Kayıt Ücreti
107,97 TL
1.02.21
Ünvan Değişikliği Kayıt Ücreti
59,32 TL
1.02.22
Adres Değişikliği Kayıt Ücreti
25,42 TL
1.02.23
 
Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti
 
80,51 TL
1.02.24
Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti
 
5,42 TL
1.02.25
Faydalı Model Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin)
 
5,93 TL
1.02.26
F. Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti
 
29,66 TL
1.02.27
Mücbir Sebep Ücreti
(Ödenmesi gereken yıllık ücret + (ücret - harç+KDV)nin %50’si                                     
1.02.28
Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret
(Ödenmesi gereken yıllık ücret + (ücret - harç+KDV)nin %25’i
1.02.29
2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti
67,29 TL
1.02.30
3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti
75,76 TL
1.02.31
4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti
88.47 TL
1.02.32
5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti
177,46 TL
1.02.33
6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti
194,41 TL
1.02.34
7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti
253,73 TL
1.02.35
8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti
266,44 TL
1.02.36
9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti
287,63 TL
1.02.37
10. Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti
342,71 TL
 
 
 
ENTEGRE DEVRE TOPOĞRAFYALARI
 
 
1.03.01
Entegre Devre Topoğrafya Başvuru Ücreti
296,61 TL
1.03.02
Enstitü Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti
635,59 TL
1.03.03
Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti
 
932,20 TL
1.03.04
Adres Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti
25,42 TL
1.03.05
Ünvan Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti
59,32 TL
1.03.06
Nevi Değişikliği Kayıt ve Yayım Ücreti
296,61 TL
1.03.07
Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti
322,03 TL
1.03.08
Birleşme İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti
296,61 TL
1.03.09
Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti
211,86 TL
1.03.10
Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti
423,73 TL
1.03.11
Rehin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti
330,51 TL
1.03.12
Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme Ücreti
 
932,20 TL
1.03.13
Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti
 
84,75 TL
1.03.14
Entegre Devre Topoğrafya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti
84,75 TL
1.03.15
Entegre Devre Topoğrafyası Başvuru ve Tescil Hakkından Vazgeçme Ücreti
 
16,95 TL
1.03.16
Entegre Devre Topoğrafya Zorunlu Lisans Talep Ücreti
84,75 TL
 
 
2 SAYILI CETVEL
 
Hizmetin Türü                                                                                                                                                Tutar
 
                 MARKA
 
2.01.01
Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti
58,64 TL
2.01.02
Marka Yenileme Ücreti
335,68 TL
2.01.03
Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti
501,27 TL
2.01.04
Başvurunun Geri Çekilmesi veya Sınırlandırılması Ücreti
 
63,56 TL
2.01.05
Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti
308,14 TL
2.01.06
Devir İşlemi Kayıt Ücreti
285,25 TL
2.01.07
Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti
340,25 TL
2.01.08
Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti
187,88 TL
2.01.09
Rehin İşlemi Kayıt Ücreti
291,10 TL
2.01.10
Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti
88,98 TL
2.01.11
Adres Değişikliği Kayıt Ücreti
29,66 TL
2.01.12
Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti
326,27 TL
2.01.13
Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti
47,71 TL
2.01.14
Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti
62,88 TL
2.01.15
Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti
105,93 TL
2.01.16
Marka Hakkından Vazgeçme Ücreti
63,56 TL
2.01.17
Rüçhan Hakkı Belgesi(Menşe Memleket Vesikası)Düzenleme Ücreti
 
131,36 TL
2.01.18
Enstitü Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti
305,08 TL
2.01.19
Birleşme Kayıt Ücreti
326,27 TL
2.01.20
Teminat Gösterme Ücreti
326,27 TL
2.01.21
Lisans İptali,Teminat ve Rehin Kaldırma Ücreti
55,08 TL
2.01.22
Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz İnceleme Ücreti
 
93,22 TL
2.01.23
Marka Başvurusu Ön Yazı Düzenleme Ücreti
25,42 TL
2.01.24
Sicil Sureti Düzenleme Ücreti
3,56 TL
2.01.25
Madrid Protokolü ile ilgili Enstitü İçi İşlem Ücreti
 
186,44 TL
2.01.26
İki Sınıflı Marka Başvuru Ücreti
185,76 TL
2.01.27
Üç Sınıflı Marka Başvuru Ücreti
312,88 TL
2.01.28
Üç Sınıftan Fazla Her Sınıf İçin Sınıf Ücreti
147,63 TL
2.01.29
Bölünme Ücreti
372,88 TL
2.01.30
Hataların Düzeltilmesi Ücreti (Yön. 24. Mad. Göre)
76,27 TL
 
 
COĞRAFİ İŞARETLER
 
 
 
 
 
2.02.01
Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti
79,49 TL
2.02.02
Başvuruların İnceleme İçin İlgili Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti
 
67,80 TL
2.02.03
İtiraz İnceleme Ücreti
42,37 TL
2.02.04
Başvurunun ve İtirazın İnceleme için İlgili Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti
 
84,75 TL
2.02.05
Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti
 
130,34 TL
2.02.06
Coğrafi İşaret Tescil veya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti
 
20,17 TL
2.02.07
Coğrafi İşaretin Türkiye’de Tescili Olduğuna Dair AB’ye veya Diğer Ülkelere Verilmek İçin Düzenlenen Belge Ücreti
 
 
144,07 TL
  
 
3 SAYILI CETVEL
Hizmetin Türü                                                                                                                                                Tutar
 
             ENDÜSTRİYEL TASARIM
 
3.01.01
Tasarım Tescil Başvuru Ücreti
88,31 TL
3.01.02
İlave Her Tasarımİçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti
25,76 TL
3.01.03
Siyah- Beyaz Yayım Ücreti (İlave Her 8 x 8 cm.Alan İçin)
25,42 TL
3.01.04
Renkli Yayım Ücreti (İlave Her 8x 8 cm.Alan İçin)
50,85 TL
3.01.05
Yayım Erteleme Talebi Ücreti (Her Bir Tasarım İçin)
 
21,19 TL
3.01.06
Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin)
204,07 TL
3.01.07
Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin)
42,37 TL
3.01.08
6 ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin)
 
216,69 TL
3.01.09
6 ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin)
50,85 TL
3.01.10
Düzeltme Sicil Kayıt İlan Ücreti
33,90 TL                                  
3.01.11
Devir İşlemi Kayıt Ücreti
207,12 TL                                 
3.01.12
Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti
297,29 TL
3.01.13
Veraset ve İntikal İşlemi Kayıt Ücreti
87,63 TL
3.01.14
Adres, Unvan, Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti
42,37 TL
3.01.15
Birleşme Kayıt Ücreti
184,92 TL
3.01.16
Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti
115,51 TL
3.01.17
Tescil ve Sicil Sureti Düzenleme Ücreti
52,20 TL
3.01.18
Rüçhan Hakkı Belgesi (Menşe Memleket Vesikası) Düzenleme Ücreti
 
13,81 TL
3.01.19
Tasarım İtiraz İnceleme Ücreti (Her Bir Tasarım için)
 
25,42 TL
3.01.20
Tasarım Rehin ve Haciz Haklarının Yayım Ücreti
33,90 TL
3.01.21
Vazgeçme Talebi Kayıt Ücreti
33,90 TL
  
4 SAYILI CETVEL
 
Hizmetin Türü                                                                                                                                                Tutar
 
                               ENFORMASYONHİZMETLERİ
 
4.01.01
Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma (Fonetik ve Detaylı) Ücreti
                                   25,42 TL
4.01.02
İlave Her Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti:
 
16,95 TL
4.01.03
Ünvana Göre Marka Araştırma Ücreti
25,42 TL
4.01.04
Ünvana Göre Tasarım Araştırma Ücreti
25,42 TL
4.01.05
Ünvana Göre Patent/Faydalı Model Araştırma Ücreti
25,42 TL
4.01.06
Patent/Faydalı Model Ön Araştırma Ücreti
25,42 TL
4.01.07
Patent Ön Araştırma (EPOQUE’li) Ücreti
118,64 TL
4.01.08
Patent Suret Ücreti (Onaysız)
12,71 TL
4.01.09
Faydalı Model Suret Ücreti (Onaysız)
12,71 TL
4.02.01
Resmi Marka Bülteni Ücreti
83,33TL
4.02.02
Resmi Marka Bülteni CD Ücreti
16,95 TL
4.02.03
Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni Ücreti
55,56 TL
4.02.04
Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni CD Ücreti
16,95 TL
4.02.05
Resmi Patent Bülteni Ücreti
37,04 TL
4.02.06
Resmi Patent Bülteni CD Ücreti
16,95 TL
4.02.07
Resmi Marka Gazetesi Ücreti
101,85TL
4.02.08
Resmi Marka Gazetesi CD Ücreti
16,95 TL
4.02.09
Resmi Marka Gazetesi (Özel Sayı) Ücreti
9,26 TL
4.02.10
TPE ve Sınai Mülkiyet Hakları Mevzuatı Ücreti
55,56 TL
4.02.11
Diğer Kitap Satışları Ücreti
9,26 TL
4.03.01
Marka Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti
26,69 TL
4.03.02
Patent Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti
26,69 TL
4.03.03
Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti
26,69 TL
4.03.04
Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti
26,69 TL
4.03.05
Marka ve Patent Vekilliği Belge Düzenleme Ücreti
26,69 TL
 4.03.06
Marka Vekilliği Sınav Giriş Ücreti
       127,12 TL
 4.03.07
Patent Vekilliği Sınav Giriş Ücreti
 127,12 TL

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301555 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301555 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?