Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirilmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğ (Tebliğ No:2011/1)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 29.12.2010-27800(5.Mükerrer) Resmi Gazete

Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirilmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğ (Tebliğ No:2011/1)

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünlerin ithalatında insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden ilgili standartlara veya mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, (Ek-1) sayılı listede yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesinin (b), (c) ve (j) bentleri ile 31/12/2003 tarih ve 25333 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 11 inci maddesine istinaden düzenlenmiştir.

Uygunluk değerlendirmesi

MADDE 4- (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünlerin ithalatında uygunluk değerlendirmesi Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılır.

(2) (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünler için ithalatçı veya temsilcisi, uygunluk değerlendirmesi yapılmasını teminen, ekli Başvuru Formunu (Ek-2) doldurarak Türk Standardları Enstitüsü’nün en yakın mahalli temsilciliğine başvurur. 

(3) Uygunluk değerlendirmesi (Ek-1) sayılı listede belirtilen standarda göre yapılır. İthalatçının talebi halinde, uygunluk değerlendirmesi Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC), Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) standartlarına veya varsa ilgili ürünle ilgili uluslararası kuruluşlarca veya uluslararası anlaşmalarla belirlenen krtiterlere göre yapılabilir.

(4) Başvuru formunda değerlendirmeye esas alınacak standart belirtilir.

(5) Ürünün ilgili standart kapsamında olmadığının tespit edilmesi halinde, kapsam dışı yazısı düzenlenir ve bir örneği ilgili gümrük idaresine iletilir. Keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

MADDE 5- (1) Uygunluk değerlendirmesi, ilgili standartta belirtilen testlerden herhangi biri olumsuz çıkana kadar sürdürülerek tamamlanır.

(2) Ürünün ilgili standarda uygun olması halinde Uygunluk Belgesi düzenlenir. Düzenlenen Uygunluk Belgesi gümrük idaresine iletilir ve bir nüshası ithalatçıya veya temsilcisine verilir.

(3) Olumsuz çıkan testten sonraki testler yapılmaz ve gerekçeli uygunsuzluk yazısı düzenlenir. Uygunsuzluk yazısı gümrük idaresine iletilir ve keyfiyet ithalatçıya veya temsilcisine bildirilir.

(4) İthalatçının talebi halinde, uygunluk değerlendirmesi olumsuz çıkan ürün Başvuru Formunda (Ek-2) belirtilen diğer standart ve/veya standartlara göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulabilir.

Akredite kuruluşlardan alınan raporların ibrazı

MADDE 6- (1) Aşağıdaki durumlarda uygunluk değerlendirmesine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir kısmı için uluslararası izlenebilirliği olan akredite kuruluşlardan alınmış raporların Türk Standardları Enstitüsü’ne ibrazı yeterlidir:

a)    Testlerin yurt içinde yapılamaması,

b)   Testlerin ürünün hammaddesi üzerinden yapılmasının gerekmesi,

c)    Testlerin üretim aşamasında yapılmasının gerekmesi,

ç) Uzun süren performans ve ömür testleri gerekmesi,

d)   Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemlerle karşılaşılması.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen durumlarda, ibraz edilen rapordaki test sonucunun ilgili standardı karşılaması halinde Türk Standardları Enstitüsü tarafından Uygunluk Belgesi, aksi takdirde uygunsuzluk yazısı düzenlenir.

Teknik Problem   

MADDE 7- (1) Gümrüklerde numune alınması, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemler karşısında; 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin uygulanamaması halinde, Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilecek rapora istinaden, raporda belirtilen süre içinde testin yapılması kaydıyla, ithalatçıdan ekli taahhütname (Ek-3) alınarak, mümkün olan testler bilahare yapılmak üzere ithalatçıya İthal Malı Belgesi verilir. Bu belgenin münhasıran teknik zorunluluklar nedeniyle düzenlendiği belgede belirtilir.

 (2) Türk Standardları Enstitüsü’nün bilahare yapacağı uygunluk değerlendirmesinin olumlu çıkması halinde Uygunluk Belgesi verilir; olumsuz çıkması halinde ise keyfiyet, olumsuz test raporunun onaylı bir örneğiyle birlikte, ithalatçıya veya temsilcisine taahhütlü yazıyla bildirilir. Ayrıca, olumsuz test raporu, taahhütnamenin aslı, başvuru formu ve firmadan alınmış diğer belgeler Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderilir.

Müteakip ithalatta değerlendirme

MADDE 8- (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan ve 5 inci maddede belirtilen testlerden olumlu sonuç alan ürünlerin test sonuçları 12 ay süreyle; G.T.İ.P’i, tipi, türü, sınıfı, menşei, markası, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olduğu müteakip ithalatlarda kabul edilir. Bu ürünler tekrar teste tabi tutulmaz, evrak üzerinden kontrol edilir.

(2) İthalatçının sunduğu belgelerin gerçeğe aykırılığının veya başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin tutarsızlığının Türk Standardları Enstitüsü tarafından tespiti halinde, birinci fıkra hükmü uygulanmaz ve ürün teste tabi tutulur.

(3) İthalatçının test edilen partiden sonraki ithalatlarında, ürünlerin test edilen ürünlerle aynı olup olmadığı ve ilgili mevzuata uygunluğu yıl içinde değerlendirmeye tabi tutulabilir. Bu değerlendirmeden olumsuz sonuç alan ürünlerin ithalatçılarının müteakip ithalatlarında aynı G.T.İ.P.’li ürünler kontrole tabi tutulur. Bu kapsamda yapılan uygunluk değerlendirmesinden olumlu sonuç alındıktan sonra tekrar normal uygulamaya geçilir.

Parti teşkil etmeyen eşya

MADDE 9- (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan ve parti teşkil etmeyen ürünlerde, Türk Standardları Enstitüsü tarafından evrak üzerinden veya mümkün olan muayene ve testler yapılarak ürünün can ve mal güvenliği, sağlık, çevre ve tüketicinin korunması açısından ülkeye girmesinde sakınca olup olmadığı değerlendirilir ve yazılı olarak ilgili gümrük idaresine bildirilir. 

Muafiyetler

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz.

a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.

b) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.

(2) (Ek-1) sayılı listede yer alan geri gelen eşya kapsamındaki ürünler Türk Standardları Enstitüsü tarafından numuneleri alınmak suretiyle, Uygunluk Belgesine gerek olmaksızın ithal edilebilir. Bu ürünler için, Türk Standardları Enstitüsü tarafından evrak üzerinden veya mümkün olan muayene ve testler yapılarak ürünlerin ilgili mevzuata veya standartlara uygun olup olmadığını gösteren bir rapor düzenlenir ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na (Sanayi Genel Müdürlüğü) iletilir.

(3) (Ek-1) sayılı listede yer alan ve yatırım teşvik mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen makine ve teçhizat ithalatında, 16/03/1954 tarih ve 8659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında ithal edilen ürünlerin ithalatında, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalat ile Savunma Sanayii Müsteşarlığınca AQAP Belgeli kurum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatta bu Tebliğin hükümleri uygulanmaz.

(4) AQAP, GMP belgesi veya otomotiv üretimine münhasır “İmalat Yeterlilik Belgesi” veya “Tip Onayı Belgesi” sahibi sanayicilerin, kendi ihtiyaçları için (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünlerden yapacakları ithalatta, bu belgelerin ilgili gümrük idaresine sunulması halinde Türk Standardları Enstitüsü’nden alınan Uygunluk Belgesi aranmaz.

Özel durumlar

MADDE 11- (1) TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünlerin ithalatında TSE markası sahibi sanayicilere Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilen, marka kullanım sözleşmesinin süresiyle sınırlı, en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere düzenlenecek ve uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebilecek ürünleri G.T.İ.P.’lerini içerecek yazı ilgili gümrük idaresine iletilir.

(2) (Ek-1) sayılı listede yer alan ve Avrupa Birliği mevzuatına göre belgelendirilerek Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girmiş ürünlere eşlik eden belge ve/veya işaretlerin (e işareti vs.), Birlik mevzuatına uygun olup olmadığının kontrolü amacıyla ithalattan önce ithalatçı veya temsilcisi tarafından Türk Standardları Enstitüsü’ne iletilmesi halinde, Uygunluk Belgesi yerine geçmek ve ilgili gümrük idaresine sunulmak üzere, en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve ürünlerin uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebileceğini belirten bir yazı verilir. Ancak, gerekli görülmesi halinde ithalatçıdan veya temsilcisinden ürünün teknik dosyası istenebilir ve ürün kontrole tabi tutulabilir.

(3) (Ek-1) sayılı listede yer alan ve 05/01/1997 tarihli ve 22868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30/09/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülkemizin taraf olduğu “Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma” çerçevesinde E İşareti almış olan ve ülkemizce uyum sağlanan mevzuat kapsamına giren ürünlerde, ürüne ilişkin tip onayı belgesi ve uygunluk raporunun ithalattan önce Türk Standardları Enstitüsü’ne iletilmesi halinde, Uygunluk Belgesi yerine geçmek ve ilgili gümrük idaresine sunulmak üzere, en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebileceğini belirten bir yazı verilir.

Gümrük işlemleri

MADDE 12- (1) Gümrük idarelerince, (Ek-1) sayılı listede standardı belirtilen ürünlerin ithalatında Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenen Uygunluk Belgesi veya kapsam dışı yazısı aranır.

(2)  Gümrük idarelerince, bu Tebliğin 9 uncu ve 11 inci maddesi kapsamında Türk Standardları Enstitüsü tarafından uygunluk yazısı düzenlenen ürünlerin ithaline izin verilir.

(3) Gümrük idarelerince, bu Tebliğin 10 uncu maddesi kapsamındaki ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir

(4) Gümrük idarelerince, bu Tebliğin 7 nci maddesi kapsamındaki ürünlerin ithalatında, Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenen İthal Malı Belgesi aranır.

(5) Gümrük idarelerince, bu Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına veya 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre uygunsuzluk yazısı düzenlenen ürünlerin ithalatına izin verilmez ve uygunsuzluk yazısı ürünün özet beyanına ve taşıma belgesine iliştirilir.

Müeyyideler

MADDE 13- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 31/03/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 15- (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon (2010/1) sayılı Tebliğ, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle 2010/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine tabidir. Ancak bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

(2) Bu Tebliğ eki , (Ek-1) sayılı listede yer alan, ancak 2010/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki (Ek-1) sayılı listede yer almayan G.T.İ.P.’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 45 gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Gümrük Giriş Tarife Cetveli’nde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen G.T.İ.P.’ler için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.         

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğin hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek-1

İthalatta Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler

(Değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılanlar )

 

G.T.İ.P.

MADDE ADI

TS NO

STANDART ADI

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

TS EN 417

Gaz kartuşları (tüpler) - Yeniden doldurulamayan – Metalik –Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ( LPG) için – Vanalı veya vanasız – Taşınabilir cihazlarda kullanılan – İmalât, muayene, deneyler ve işaretleme

2849.10.00.00.00

 

Kalsiyum karbür

 

TS 2222

 

Karpit (Kalsiyum Karbür)-(Asetilen Üretiminde Kullanılan)

 

3605.00.00.00.00

 

Kibritler (36.04 pozisyonundaki pirotekni eşyası hariç)

 

TS 3778 EN 1783

Kibritler – Performans Özellikleri, Emniyet ve Sınıflandırma

3813.00.00.00.13

Bromoklordiflometan, bromotriflormetan veya dibromo-tetrafloretan içerenler

TS EN 615

Yangından Korunma – Yangın Söndürücü Maddeler – Tozlar (Sınıf D Tozları Hariç)  İçin Özellikler

 

3813.00.00.00.14

Metan, etan veya propan hidrobromoflorkarbonlar (HBFC'ler) içerenler

TS EN1568-1

Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 1: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Orta Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler

 

3813.00.00.00.15

Metan, etan veya propan hidrokloroflorkarbonlar (HCFC'ler) içerenler

TS EN 1568-2

Yangın Söndürücü Maddeler - Köpük Konsantreleri – Bölüm 2: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Yüksek Genleşmeli Köpük Konsantrelerinin Özellikleri

 

3813.00.00.00.16

Bromoklormetan içerenler

TS EN 1568-3

Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 3: Suyla Karışmayan Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler

3813.00.00.00.17

Diğerleri

TS EN 1568-4

Yangın Söndürücü Maddeler- Köpük Konsantreleri – Bölüm 4: Suyla Karışabilen Sıvıların Yüzeyine Uygulanan Düşük Genleşmeli Köpük Konsantreleri İçin Özellikler

3917.33.00.00.00

Diğerleri (başka bir şekilde diğer maddelerle birleştirilmemiş veya takviye edilmemiş)(bağlantı elemanları olan)

TS ISO 7375-1

Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 1: Boyutlar

 

 

 

TS ISO 7375-2

Kara Yolu Taşıtları-Çekici ile Römork Arasındaki Havalı Fren Bağlantılarında Kullanılan Helezon Hortum Takımları Bölüm 2: Performans Özellikleri

3920.30.00.00.00

Stiren polimerlerinden olanlar

TS 5914

PVC Filmler-Tarımda Kullanılan

3920.49.10.00.00

Kalınlığı 1 mm.yi geçmeyenler

 

 

4009.11.00.00.00

Bağlantı elemanları olmayanlar

TS 1846

Hortumlar (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ve Havagazı İçin)

4009.21.00.90.11        

Alçak ve yüksek basınçlı buhar için hortumlar

TS EN ISO 6134

Lastik hortum ve hortum takımları-Doygun buhar için-Özellikler

4009.41.00.90.00

Diğerleri

TS 745 EN ISO 2398

Lâstik Hortumlar-Bez Takviyeli, Basınçlı Hava Hortumları- Özellikler

 

 

TS  EN 559

Gaz Kaynak Donanımları – Kaynak Yapma, Kesme ve Benzeri İşler İçin Lastik Hortumlar

4010.11.00.00.00

Sadece metalle takviye edilmiş olanlar

TS 198

V-Kayışları

4010.12.00.00.00

Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar

 

 

4010.19.00.00.00

Diğerleri

 

 

4010.31.00.00.00

Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları

 

 

4010.32.00.00.00

Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları

 

 

4010.33.00.00.00

Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar), V-yivli olan sonsuz transmisyon kolanları

 

 

4010.34.00.00.00

Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez  şeklinde (V-kolanlar) olan   (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları

 

 

4010.35.00.00.00

Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 150 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar

 

 

4010.36.00.00.00

Dış çevresi 150 cm.yi geçen fakat 198 cm.yi geçmeyen, sonsuz senkronize kolanlar

 

 

4010.39.00.00.00

Diğerleri

 

 

4014.90.00.00.11

Bebekler için emzikler ve benzeri eşya

TS EN 14350-1

Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 1: Genel ve mekanik özellikler ve deneyler

 

 

TS EN 14350-2

Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 2: Kimyasal özellikler ve deneyler

 

 

TS 4270-1 EN 1400-1

Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Mamul Özellikleri

 

 

TS 4270-2 EN 1400-2

Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 2: Mekanik Özellikler ve Deneyler

 

 

TS 4270-3 EN 1400-3

Çocuk Kullanım ve Bakım Eşyaları-Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Emzikler Bölüm 3: Kimyasal Özellikler ve Deneyler

 

 

5207.10.00.00.00

Ağırlık itibariyle %85 veya  daha fazla pamuk içerenler

TS 11846

Tekstil Mamulleri-El Örgü İplikleri

5207.90.00.00.00

Diğerleri

 

 

5406.00.00.10.00

Sentetik balıkağı iplikleri (kalınlığı en az 70 denye, kat adedi en az iki, büküm katsayısı en az on, çekme dayanımı ilk iki katta 2 kg. müteakip katlarda 1'er kg. olmak şartıyla) 

 

 

5406.00.00.90.00

Diğerleri

 

 

5511.10.00.00.00

Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler)

 

 

5511.20.00.00.00

Sentetik devamsız liflerden (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik devamsız lif içerenler)

 

 

5511.30.00.00.00

Suni devamsız liflerden

 

 

7013.41.10.00.00

7013.41.90.00.00

7013.49.10.00.00

7013.49.91.00.00

7013.49.99.00.00

El imali olanlar

Makina imali olanlar

Sertleştirilmiş camdan olanlar

El imali olanlar

Makina imali olanlar

TS EN 14350-1

Çocuk kullanım ve bakım

 eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 1: Genel ve mekanik özellikler ve deneyler

 

 

 TS EN 14350-2

Çocuk kullanım ve bakım eşyaları – İçme donanımı – Bölüm 2: Kimyasal özellikler ve deneyler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7209.15.00.90.00

Diğerleri

TS 4696

Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş

 

 

TS EN 10130

Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller - Soğuk şekillendirme için - Teknik teslim şartları

7209.17.10.00.19

7209.18.10.00.19

Diğerleri

Diğerleri

TS EN 10341

Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şerit- Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik Çeliğinden

7209.25.00.90.00

Diğerleri

TS 4696

Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş

7210.12.20.00.11

Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

TS EN 10202

Soğuk Haddelenmiş Teneke Mamuller-Elektrolitik Kalay Kaplı ve Elektrolitik Krom/Krom Oksit Kaplı Çelik

7210.12.20.00.80

Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

 

 

7210.50.00.10.11

Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

 

 

7210.50.00.90.11

Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

 

 

7211.23.20.10.00

Şeritler

TS EN 10341

Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şerit- Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik Çeliğinden

7211.23.20.20.00

Yassı çubuklar

 

 

7211.29.00.10.11

Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6'dan az karbon  içerenler

TS 4696

Çelik Şeritler-Yay Yapımında Kullanılan, Soğuk Haddelenmiş

7217.20.30.00.11

Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye  kadar olanlar

TS EN 50189

Hava Hattı İletkenleri İçin Çinko Kaplanmış Çelik Teller

7217.20.30.00.13

Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar

 

 

7217.20.50.00.12

Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye kadar olanlar

 

 

7217.20.50.00.13

Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar

 

 

7217.20.90.00.00

 

 

 

 

Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler

 

 

 

 

7218.10.00.00.00

Külçe veya diğer ilk şekillerde

TS EN 10213

Basınç Amaçlı Çelik Dökümler

Nitrürlenebilen Çelikler - Teknik Teslim Şartları 

7218.91.10.00.11

Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş

 

TS EN 10085

7218.91.10.00.12

Dövülmüş

 

7218.91.80.00.11

Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş

 

 

7218.91.80.00.12

Dövülmüş

  

7218.99.11.00.11

Levha blokları

 

7218.99.11.00.12

Sac platinaları

 

 

7218.99.11.00.19

Diğerleri

 

7218.99.19.00.00

Dövülmüş

 

 

7218.99.20.00.00

Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş

 

 

7218.99.80.00.11

Levha blokları

 

 

7218.99.80.00.12

Sac platinaları

 

 

7218.99.80.00.19

Diğerleri

 

 

7224.90.03.00.11

Blumlar

TS EN ISO 4957

Takım Çelikleri

7224.90.03.00.12

Kütükler

 

 

7224.90.18.00.11

7224.90.18.00.12

7225.30.10.00.00

Blumlar

Kütükler

Takım çeliğinden olanlar

 

 

7225.30.30.00.11

Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

 

 

7225.30.30.00.19

Diğerleri

 

 

7225.30.90.00.00

Diğerleri

 

 

7225.40.12.00.00

Takım çeliğinden olanlar

 

 

7225.50.20.00.31

Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş

TS  EN 10130

Soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu çelik yassı mamuller - Soğuk şekillendirme için - Teknik teslim şartları

7225.50.20.00.39

Diğerleri

7226.19.10.00.19

Diğerleri

TS EN ISO 4957

Takım Çelikleri

7226.20.00.00.11

Sadece sıcak haddelenmiş

 

 

7226.20.00.00.12

Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup, genişliği 500 mm. yi geçmeyenler

 

 

7226.20.00.00.13

Sadece soğuk haddelenmiş veya sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler

 

 

7226.20.00.00.21

Diğerleri

 

 

7226.91.20.00.00

Takım çeliğinden olanlar

 

 

7226.91.91.00.00

Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar

 

 

7226.91.99.00.00

Kalınlığı 4,75 mm.'den az olanlar

 

 

7227.90.95.00.00

Diğerleri

 

 

7304.19.10.00.11

Dış çapı 73 mm. yi geçmeyenler

TS 10878

 

 

Boru sistemleri - Gaz tesisatında kullanılan - Anma basıncı 0,5 bar’a kadar olan (0,5 bar hariç) onduleli metal hortum ve hortum donanımları

7304.31.80.90.00

Diğerleri

TS EN 10305-1

Çelik borular - Hassas uygulamalar için - Teknik teslim şartları - Bölüm 1: Soğuk çekilmiş dikişsiz borular

7307.23.10.00.11

7307.23.10.00.12

7307.23.90.00.00

7307.93.11.00.11

7307.93.11.00.12

7307.93.19.00.00

Dirsekler

Kavisler

Diğerleri

Dirsekler

Kavisler

Diğerleri

TS 2649

Boru Bağlantı Parçaları Çelik (Kaynak Ağızlı veya Flanşlı)

7309.00.30.00.12

Demir veya çelikten olanlar

TS 1911

Düşey Hidrofor (Su Basınçlardırma) Tankları

7310.10.00.90.00

Diğerleri

TS 11490

Hidrofor (Su Basınçlandırma) Tankları, Yatay

7313.00.00.00.11

Dikenli teller

TS 1113 EN 10223-1

Çelik Teller ve Tel Mamuller-Çitler İçin-Bölüm 1: Çinko ve Çinko Alaşımı Kaplanmış Dikenli Çelik Tel

7315.20.00.00.00

Patinaj zincirleri

TS 663

Karayolu taşıtları -Patinaj Zincirleri

7403.19.00.10.00

Elektrolitik bakırdan

TS EN 13601

Bakır ve bakır alaşımları - Bakır çubuk, tellik çubuk ve tel - Genel elektriksel amaçlar için

7408.11.00.00.11

Elektrolitik tel

TS EN 13602

Bakır ve bakır alaşımları - Çekilmiş yuvarlak kesitli bakır tel - Elektriksel iletkenlerin imalatı için

7408.19.10.00.11

Elektrolitik tel

 

7408.19.90.00.11

Elektrolitik tel

 

7419.99.30.00.00

Bakır yaylar

TS 1440

Yaylar (Basınca Çalışan) Silindirik –Helisel; Yuvarlak Telden Soğuk Sarılmış

 

 

TS 1441

Yaylar (Basınca Çalışan) Silindirik – Helisel; Yuvarlak Çubuktan, Sıcak Sarılmış

 

 

TS 442

Yaylar (Çekmeye Çalışan) Silindirik - Helisel-Yuvarlak Telden, Soğuk Sarılmış

 

 

TS 11772

Karayolu Taşıtları-Jant Balans Ağırlıkları-Tespit Yayları (Hafif Alaşımlı Döküm Jantlar ve Çelik Jantlar) İçin

7505.21.00.00.00

Alaşımsız nikelden olanlar

TS 4850

Direnç Telleri ve Direnç Şeritleri Elektrikli Isıtma Amaçlı

 

7505.22.00.00.00

Nikel alaşımlarından olanlar

 

7506.20.00.00.13

Şeritler

 

7612.10.00.00.00

Tüp şeklinde esnek kaplar

TS 4812 EN 13046

Ambalajlama – Bükülebilir Silindirik Metalik Tüpler – Boyutlar ve Toleranslar

 

 

TS 4936

Bükülebilir Alüminyum Göz Merhemi Tüpleri

7612.90.90.10.00

Tüp şeklinde sert kaplar 

 

TS 5463

Alüminyum Tüpler-Katı Formdaki İlaçlar İçi

 

 

 

 

 

8204.11.00.00.00

Ağzı sabit olanlar

TS 81

Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Açık ağızlı anahtarlar

8204.12.00.00.00

Ağzı ayarlanabilir olanlar

TS 3793

Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Geçme (Lokma) anahtarlar

8204.20.00.00.00

Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın)

TS 3794

Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Yıldız ağızlı anahtarlar

 

 

TS ISO 1174-1

Civata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar

 

 

TS ISO 1174-2

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 2: Güç Tahrikli Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar

 

 

TS ISO 2725-1

Cıvata ve  Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 1: Elle  Çalıştırılan Geçme Anahtarlar-Boyutlar

 

 

TS ISO 2725-3

Cıvata ve Somunlar  İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 3: Makina ile Çalıştırılan Geçme Anahtarlar (“Darbesiz”)-Boyutlar

 

 

TS ISO 3315

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Elle Çalıştırılan  Kare Uçlu Geçme Anahtarlar İçin Döndürme Kolları-Boyutlar ve Deneyler

 

 

 

TS 3796

 

Anahtar- Borular İçin

 

 

TS 3797

Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Girme anahtarlar

 

 

TS 3798

Anahtarlar-Rakorlar ve Benzerleri İçin-Metrik

8205.40.00.00.00

8205.90.00.00.00

Tornavidalar

Yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilen aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen takım halinde eşya

TS 11489

Tornavidalar-Elektriğe Karşı Yalıtılmış-El ile Kullanılan

 

8206.00.00.00.00

82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)

TS 3794

Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Yıldız ağızlı anahtarlar

 

 

TS ISO 1174-1

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar

 

 

TS ISO 1174-2

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlar-Bölüm 2: Güç Tahrikli Geçme Anahtarlar İçin Kare Uçlar  

 

 

TS ISO 3315

Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Elle Çalıştırılan  Kare Uçlu Geçme Anahtarlar İçin Döndürme Kolları-Boyutlar ve Deneyler

 

 

TS ISO 2725-1  

Cıvata ve  Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar-Bölüm 1: Elle  Çalıştırılan Geçme Anahtarlar-Boyutlar

 

 

TS 3796

Anahtarlar- Borular İçin

 

 

TS 3797

Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Girme anahtarlar

8307.10.00.00.11

Metal körükler

TS 10880

Kompansatörler-Çelik Körüklü-Gaz Boru Hatları ve Tesisatında Kullanılan

8307.10.00.00.19

Diğerleri

TS 6114

Gaz Yakan Ev Aletleri İçin Spiral Hortumlu Bağlantı Elemanları

8307.90.00.00.12

Bağlantı  fişli gaz hortumları ve gaz bağlantı armatürleri  (10 KPA'ya kadar) (Gaz tüketim cihazlarında kullanılan)

TS 10670

Hortumlar-Esnek, Ondüleli-Paslanmaz Çelik (1,6MPa'a Kadar) Gaz Yakan Cihazlar İçin

8307.90.00.00.19

Diğerleri

TS 11394

(Bağlantı Fişli Gaz Hortumları ve Gaz Bağlantı Armatürleri-Emniyetli (10 kpa’a kadar) Gaz Tüketim Cihazlarında Kullanılan-

8311.10.00.00.00

 

 

 

Adi metallerden kaplanmış elektrotlar (elektrikli ark kaynağı yapmak için)

 

TS EN ISO 2560

Kaynak Sarf Malzemeleri - Alaşımsız ve İnce Taneli Çeliklerin Elle Yapılan Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar – Sınıflandırma-

8416.20.20.00.19   8416.20.80.00.19

Diğerleri                                    Diğerleri

TS EN 230

Sıvı yakıt brülörleri için otomatik brülör kontrol sistemleri

8419.19.00.00.11

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

TS 733

Termosifonlar-Katı Yakıt Yakan

8431.39.00.00.00

Diğerleri

TS 2264

Segmanlar, (Makina

8431.41.00.11.00

8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve  cihazlara ait olanlar

 

 

TS 1143

Pistonları İçin) 

 

Segmanlar, (Taşıt Motor

8431.41.00.19.00

Diğerleri

 

 Pistonları İçin)

8431.41.00.21.00

8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00 ve 8429.59.00.90 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.41.00.29.00

Diğerleri

 

 

8431.41.00.31.00

8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar

 

 

8431.41.00.39.00

Diğerleri

 

 

8431.42.00.00.00

Buldozer ve angledozer bıçakları

 

 

8431.43.00.00.00

8430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme                          veya sondaj  makinalarına ait aksam ve parçalar

 

 

8431.49.20.11.00

8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 Alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.49.20.19.00

Diğerleri

 

 

8431.49.20.21.00

8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.49.20.23.00

8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar                                     

 

 

8431.49.20.29.00

Diğerleri

 

 

8431.49.20.31.00

8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar

 

 

8431.49.20.39.00

Diğerleri

 

 

8431.49.80.11.00

8426.12.00.90 ve 8426.41.00.10 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar                                         

 

 

8431.49.80.19.00

Diğerleri

 

 

8431.49.80.21.00

8429.51.10.90 ve 8429.51.99.90, 8429.52.90.00, 8429.59.00.90 Alt  pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar

 

 

8431.49.80.25.00

8429.40.10.00 ve 8429.40.30.00 alt pozisyonlarındaki makina ve cihazlara ait olanlar                                         

 

 

8431.49.80.29.00

Diğerleri

 

 

8431.49.80.31.00

8430.10.00.20 Alt pozisyonundaki kazık sökme makinalarına ait olanlar

 

 

8431.49.80.39.00

Diğerleri

 

 

8481.10.99.00.00

Diğerleri

5310

Musluklar (LPG Piknik Tüpleri İçin)

 

 

TS EN ISO 2503

Gaz Kaynak Donanımı, Basınç Regülatörleri (300 Bar’a Kadar) – Kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Gaz Tüpleri İçin

8482.10.10.00.11

Dış çapı 9 mm.yi geçmeyenler

TS 6269

Rulmanlı Yataklar-Bir

8482.10.10.00.12

Dış çapı 9 mm.yi geçen fakat 30 mm.yi geçmeyenler

 

 Sıra Bilyalı-Radyal

8482.10.90.00.11

Dış çapı 30 mm.yi geçen fakat 52 mm.yi geçmeyenler

 

 

8482.10.90.00.12

Dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler

 

 

8482.10.90.00.13

Dış çapı 100 mm.den daha fazla olanlar

 

 

8483.50.20.00.12

Kasnaklar

TS 148

Kasnaklar – Kayışlar İçin

8547.20.00.00.00

Plastik maddelerden izole edici

TS 3066

PVC Kuru Yer Buvatları

 

 bağlantı parçaları

TS 3112

PVC Nemli Yer Buvatları (Antigron Buvatları)

 

 

TS 5104

Sıva Altı Montaj Kutuları - Sıva Altı Anahtarlar İçin - Evlerde ve Benzeri Yerlerde Sabit Elektrik Tesisatında Kullanılan - Standard Föyler

8708.70.10.00.00

Montaj sanayiinde kullanılanlar: 8701.10 Alt pozisyonundaki motokültörlere ait olanlar; 87. 03 pozisyonunda yer alan motorlu taşıtlara ait olanlar; silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyen sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) veya silindir hacmi 2800 cm3.ü geçmeyen kıvılcım ateşlemeli   içten yanmalı pistonlu motorlu  87.04 pozisyonundaki motorlu taşıtlara ait olanlar; 87.05 pozisyonundaki özel amaçlı motorlu taşıtlara ait olanlar

TS 8987

Karayolu Taşıtları - Otomobiller - Hafif Alaşımlı Döküm jantlar

8708.70.50.00.13

Jantlar

 

 

8708.70.99.00.13

Jantlar

 

 

9303.20.10.00.00

Yivsiz, tek namlulular

TS 870

 Tüfekler-Yivsiz, Setsiz, Ateşli Kara Avcılığı ve Müsabakalar   İçin

9303.20.95.00.00

Diğerleri

 

9306.21.00.00.00

Fişekler

TS 1889

Av Fişekleri

9306.29.00.00.00

Diğerleri

TS 352

Kurşun Av Saçmaları

9613.10.00.00.00

Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları

TS-EN ISO-          9994

Çakmaklar-Emniyet Kuralları

9613.20.00.00.11

Ateşleme sistemi elektrikli olanlar

 

 

9613.20.00.00.19

Diğer ateşleme sistemli olanlar

 

9613.80.00.00.12

Masa Çakmakları

9613.80.00.00.19

Diğer çakmaklar

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268403 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268403 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?