Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No:2011/1

Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/44)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:   29/12/2010 -27800 (5. Mükerrer) Resmî Gazete

 

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ YAPILAN ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

Tebliğ No: (2011/1)

 

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünlerin ithalatında insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden ilgili standartlara veya mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, (Ek-1) sayılı listede yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesinin (b), (c) ve (j) bentleri ile 31/12/2003 tarih ve 25333 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 11 inci maddesine istinaden düzenlenmiştir.

 

Uygunluk değerlendirmesi

MADDE 4- (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünlerin ithalatında uygunluk değerlendirmesi Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılır.

 

(2) (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünler için ithalatçı veya temsilcisi, uygunluk değerlendirmesi yapılmasını teminen, ekli Başvuru Formunu (Ek-2) doldurarak Türk Standardları Enstitüsü’nün en yakın mahalli temsilciliğine başvurur. 

 

(3) Uygunluk değerlendirmesi (Ek-1) sayılı listede belirtilen standarda göre yapılır. İthalatçının talebi halinde, uygunluk değerlendirmesi Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC), Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) standartlarına veya varsa ilgili ürünle ilgili uluslararası kuruluşlarca veya uluslararası anlaşmalarla belirlenen krtiterlere göre yapılabilir.

 

(4) Başvuru formunda değerlendirmeye esas alınacak standart belirtilir.

 

(5) Ürünün ilgili standart kapsamında olmadığının tespit edilmesi halinde, kapsam dışı yazısı düzenlenir ve bir örneği ilgili gümrük idaresine iletilir. Keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

 

MADDE 5- (1) Uygunluk değerlendirmesi, ilgili standartta belirtilen testlerden herhangi biri olumsuz çıkana kadar sürdürülerek tamamlanır.

 

(2) Ürünün ilgili standarda uygun olması halinde Uygunluk Belgesi düzenlenir. Düzenlenen Uygunluk Belgesi gümrük idaresine iletilir ve bir nüshası ithalatçıya veya temsilcisine verilir.

 

(3) Olumsuz çıkan testten sonraki testler yapılmaz ve gerekçeli uygunsuzluk yazısı düzenlenir. Uygunsuzluk yazısı gümrük idaresine iletilir ve keyfiyet ithalatçıya veya temsilcisine bildirilir.

 

(4) İthalatçının talebi halinde, uygunluk değerlendirmesi olumsuz çıkan ürün Başvuru Formunda (Ek-2) belirtilen diğer standart ve/veya standartlara göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulabilir.

 

Akredite kuruluşlardan alınan raporların ibrazı

MADDE 6- (1) Aşağıdaki durumlarda uygunluk değerlendirmesine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir kısmı için uluslararası izlenebilirliği olan akredite kuruluşlardan alınmış raporların Türk Standardları Enstitüsü’ne ibrazı yeterlidir:

a)   Testlerin yurt içinde yapılamaması,

b)   Testlerin ürünün hammaddesi üzerinden yapılmasının gerekmesi,

c)   Testlerin üretim aşamasında yapılmasının gerekmesi,

              ç) Uzun süren performans ve ömür testleri gerekmesi,

d)   Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemlerle karşılaşılması.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen durumlarda, ibraz edilen rapordaki test sonucunun ilgili standardı karşılaması halinde Türk Standardları Enstitüsü tarafından Uygunluk Belgesi, aksi takdirde uygunsuzluk yazısı düzenlenir.

 

Teknik Problem 

MADDE 7- (1) Gümrüklerde numune alınması, test numunesi hazırlanması, numunenin sevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemler karşısında; 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin uygulanamaması halinde, Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilecek rapora istinaden, raporda belirtilen süre içinde testin yapılması kaydıyla, ithalatçıdan ekli taahhütname (Ek-3) alınarak, mümkün olan testler bilahare yapılmak üzere ithalatçıya İthal Malı Belgesi verilir. Bu belgenin münhasıran teknik zorunluluklar nedeniyle düzenlendiği belgede belirtilir.

 

 (2) Türk Standardları Enstitüsü’nün bilahare yapacağı uygunluk değerlendirmesinin olumlu çıkması halinde Uygunluk Belgesi verilir; olumsuz çıkması halinde ise keyfiyet, olumsuz test raporunun onaylı bir örneğiyle birlikte, ithalatçıya veya temsilcisine taahhütlü yazıyla bildirilir. Ayrıca, olumsuz test raporu, taahhütnamenin aslı, başvuru formu ve firmadan alınmış diğer belgeler Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderilir.

 

 

Müteakip ithalatta değerlendirme

MADDE 8- (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan ve 5 inci maddede belirtilen testlerden olumlu sonuç alan ürünlerin test sonuçları 12 ay süreyle; G.T.İ.P’i, tipi, türü, sınıfı, menşei, markası, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olduğu müteakip ithalatlarda kabul edilir. Bu ürünler tekrar teste tabi tutulmaz, evrak üzerinden kontrol edilir.

 

(2) İthalatçının sunduğu belgelerin gerçeğe aykırılığının veya başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin tutarsızlığının Türk Standardları Enstitüsü tarafından tespiti halinde, birinci fıkra hükmü uygulanmaz ve ürün teste tabi tutulur.

 

(3) İthalatçının test edilen partiden sonraki ithalatlarında, ürünlerin test edilen ürünlerle aynı olup olmadığı ve ilgili mevzuata uygunluğu yıl içinde değerlendirmeye tabi tutulabilir. Bu değerlendirmeden olumsuz sonuç alan ürünlerin ithalatçılarının müteakip ithalatlarında aynı G.T.İ.P.’li ürünler kontrole tabi tutulur. Bu kapsamda yapılan uygunluk değerlendirmesinden olumlu sonuç alındıktan sonra tekrar normal uygulamaya geçilir.

 

Parti teşkil etmeyen eşya

MADDE 9- (1) (Ek-1) sayılı listede yer alan ve parti teşkil etmeyen ürünlerde, Türk Standardları Enstitüsü tarafından evrak üzerinden veya mümkün olan muayene ve testler yapılarak ürünün can ve mal güvenliği, sağlık, çevre ve tüketicinin korunması açısından ülkeye girmesinde sakınca olup olmadığı değerlendirilir ve yazılı olarak ilgili gümrük idaresine bildirilir. 

 

Muafiyetler

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz.

 

a) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.

 

b) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.

 

(2) (Ek-1) sayılı listede yer alan geri gelen eşya kapsamındaki ürünler Türk Standardları Enstitüsü tarafından numuneleri alınmak suretiyle, Uygunluk Belgesine gerek olmaksızın ithal edilebilir. Bu ürünler için, Türk Standardları Enstitüsü tarafından evrak üzerinden veya mümkün olan muayene ve testler yapılarak ürünlerin ilgili mevzuata veya standartlara uygun olup olmadığını gösteren bir rapor düzenlenir ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na (Sanayi Genel Müdürlüğü) iletilir.

 

(3) (Ek-1) sayılı listede yer alan ve yatırım teşvik mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen makine ve teçhizat ithalatında, 16/03/1954 tarih ve 8659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında ithal edilen ürünlerin ithalatında, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalat ile Savunma Sanayii Müsteşarlığınca AQAP Belgeli kurum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatta bu Tebliğin hükümleri uygulanmaz.

 

(4) AQAP, GMP belgesi veya otomotiv üretimine münhasır “İmalat Yeterlilik Belgesi” veya “Tip Onayı Belgesi” sahibi sanayicilerin, kendi ihtiyaçları için (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünlerden yapacakları ithalatta, bu belgelerin ilgili gümrük idaresine sunulması halinde Türk Standardları Enstitüsü’nden alınan Uygunluk Belgesi aranmaz.

 

Özel durumlar

MADDE 11- (1) TSE markalı ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünlerin ithalatında TSE markası sahibi sanayicilere Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilen, marka kullanım sözleşmesinin süresiyle sınırlı, en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olmak üzere düzenlenecek ve uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebilecek ürünleri G.T.İ.P.’lerini içerecek yazı ilgili gümrük idaresine iletilir.

 

(2) (Ek-1) sayılı listede yer alan ve Avrupa Birliği mevzuatına göre belgelendirilerek Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girmiş ürünlere eşlik eden belge ve/veya işaretlerin (e işareti vs.), Birlik mevzuatına uygun olup olmadığının kontrolü amacıyla ithalattan önce ithalatçı veya temsilcisi tarafından Türk Standardları Enstitüsü’ne iletilmesi halinde, Uygunluk Belgesi yerine geçmek ve ilgili gümrük idaresine sunulmak üzere, en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve ürünlerin uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebileceğini belirten bir yazı verilir. Ancak, gerekli görülmesi halinde ithalatçıdan veya temsilcisinden ürünün teknik dosyası istenebilir ve ürün kontrole tabi tutulabilir.

 

(3) (Ek-1) sayılı listede yer alan ve 05/01/1997 tarihli ve 22868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30/09/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülkemizin taraf olduğu “Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma” çerçevesinde E İşareti almış olan ve ülkemizce uyum sağlanan mevzuat kapsamına giren ürünlerde, ürüne ilişkin tip onayı belgesi ve uygunluk raporunun ithalattan önce Türk Standardları Enstitüsü’ne iletilmesi halinde, Uygunluk Belgesi yerine geçmek ve ilgili gümrük idaresine sunulmak üzere, en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebileceğini belirten bir yazı verilir.

 

Gümrük işlemleri

MADDE 12- (1) Gümrük idarelerince, (Ek-1) sayılı listede standardı belirtilen ürünlerin ithalatında Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenen Uygunluk Belgesi veya kapsam dışı yazısı aranır.

 

(2)  Gümrük idarelerince, bu Tebliğin 9 uncu ve 11 inci maddesi kapsamında Türk Standardları Enstitüsü tarafından uygunluk yazısı düzenlenen ürünlerin ithaline izin verilir.

 

(3) Gümrük idarelerince, bu Tebliğin 10 uncu maddesi kapsamındaki ürünlerin ithalatına doğrudan izin verilir

 

(4) Gümrük idarelerince, bu Tebliğin 7 nci maddesi kapsamındaki ürünlerin ithalatında, Türk Standardları Enstitüsü tarafından düzenlenen İthal Malı Belgesi aranır.

 

(5) Gümrük idarelerince, bu Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına veya 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre uygunsuzluk yazısı düzenlenen ürünlerin ithalatına izin verilmez ve uygunsuzluk yazısı ürünün özet beyanına ve taşıma belgesine iliştirilir.

 

Müeyyideler

MADDE 13- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 31/03/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

 

(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 15- (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon (2010/1) sayılı Tebliğ, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle 2010/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine tabidir. Ancak bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

 

(2) Bu Tebliğ eki , (Ek-1) sayılı listede yer alan, ancak 2010/1 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki (Ek-1) sayılı listede yer almayan G.T.İ.P.’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında 45 gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Gümrük Giriş Tarife Cetveli’nde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen G.T.İ.P.’ler için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

 

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.

                      

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğin hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 


Ek 2

 

Başvuru Formu

 

TSE .....................                                                                                                ...... / ...... / 20…

Temsilciliğine

 

                İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK BELGESİ almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

 

                                                                                                                             Firmanın Unvanı

                                                                                                                           Yetkili İmza

Ekleri:  

-         Fatura veya proforma fatura fotokopisi

-         İmza sirküleri veya vekaletname sureti

-         Aşağıdaki belgelerden biri:

-         Antrepo Beyannamesi

-         Özet Beyan

-         Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.)

 

İTHALATÇININ:

-          Unvanı ve Adresi

-          Telefon ve Faks Numarası

 

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN:

-          Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)

-          Menşei ve markası                 

-          Cinsi, sınıfı, modeli

-          Miktarı

 

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:

 

 DEĞERLENDİRMEYE ESAS STANDART (*):

TS

ISO

EN

IEC

Diğer

 

*Değerlendirmeye esas alınacak standardın ithalatçı tarafından mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir.


 

Ek 3

 

Taahhütname Örneği

 

Dış Ticaret Müsteşarlığına

 

 

 

Dış Ticarette Standardizasyon (2011/1) sayılı Tebliğ uyarınca, ithal etmek istediğimiz ………………………. G.T.İ.P.’li ve …….………………………………………………… isimli ürünü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen “Teknik Problem” raporunda belirtilen süre içerisinde değerlendirmesi yapılıncaya kadar her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, iç piyasada satışa sunmayacağımızı ve TSE’nin yapacağı test ve değerlendirme sonucunda ürünün standardına uygun çıkmaması halinde, keyfiyetin TSE tarafından tarafımıza bildirildiği tarihten itibaren 30 iş günü içinde yurtdışı edeceğimizi ve bu işlemler için ortaya çıkabilecek her türlü mali külfeti üstleneceğimizi; aksine hareket ettiğimiz takdirde, ithal konusu ürünün CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

 

İthalatçının veya Temsilcisinin Unvanı ve Kaşesi

Yetkili  İmza(lar)

Tarih

 

 

 

 

 

 

 

 


İthalatçının açık unvanı ve adresi

:

İlgili gümrük idaresi

:

Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı

:

İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı

:

İthalatçının vergi sicil numarası

:

İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası

:

İthal konusu maddenin CİF değeri

:

 

 

 

 

 

Not: Taahhütname Türk Standartları Enstitüsü’ne verilecektir.

 

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260525 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260525 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?