E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15353815 Ziyaretçi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

   Karar Sayısı : 2011/2144 14.08.2011-28035 Resmi Gazete

             30 Mart 2008 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 9/11/2010 tarihli ve 6080 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 28/7/2011 tarihli ve HUMŞ/9954747 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUVEYT DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA KARŞILIKLI YARDIM VE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Bundan böyle “Akit Taraflar” olarak adlandırılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti;

Gümrük mevzuatına karşı işlenen suçların, kendilerinin ekonomik, ticari, mali, sosyal ve kültürel çıkarlarına zarar verdiğini dikkate alarak;

İthalat veya ihracattaki Gümrük vergilerinin, resimlerinin ve diğer harç ve ücretlerin doğru olarak tahakkuk ve tahsilinin sağlanmasının yanı sıra, özel yasaklama, kısıtlama ve kontrol önlemlerinin düzgün bir şekilde uygulanmasının önemini dikkate alarak;

Gümrük mevzuatının uygulanması ve yürütülmesine ilişkin konularda uluslararası işbirliğinin gereğinin farkında olarak;

Gümrük suçlarına karşı yürütülen faaliyetlerin, Gümrük idareleri arasındaki sarih kanuni hükümlere dayalı yakın bir işbirliğiyle daha etkili kılınabileceğine inanarak;

Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı trafiğinin çapından ve artma eğiliminden kaygı duyarak ve bunun kamu sağlığı ve toplum için bir tehlike teşkil ettiğini dikkate alarak;

Dünya Gümrük Örgütü (Gümrük İşbirliği Konseyi) tarafından sırasıyla Aralık 1953 ve Temmuz 2000'de kabul edilmiş olan Karşılıklı İdari Yardım Tavsiye Kararı ile Gümrük İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardımın Geliştirilmesi Deklarasyonunu göz önünde bulundurarak;

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

TANIMLAR

Madde 1

Bu Anlaşmada geçen:

1. “Gümrük İdaresi” deyimi,

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı,

- Kuveyt Devleti Hükümeti için "Gümrük Genel İdaresi (KGAC)".

2. “Gümrük Mevzuatı” deyimi, yasaklama, kısıtlama veya kontrol tedbirlerine ilişkin yasal ve idari hükümler de dahil olmak üzere, eşyanın ithalatı, ihracatı, aktarımı, transiti, depolanması ve hareketine veya diğer herhangi bir gümrük işlemine ilişkin olarak, Gümrük İdareleri tarafından tahsil edilen gümrük vergileri, resimleri veya diğer harçlarla ilgili olsun veya olmasın, uygulama veya yürütülmesi gümrük idarelerinden herhangi biri tarafından gerçekleştirilen, kanun ve yönetmeliklerle belirlenen hükümler;

3. “Gümrük Suçu” deyimi, Gümrük mevzuatının herhangi bir şekilde ihlali veya ihlal edilmesi teşebbüsü;

4. “Gümrük vergileri ve resimleri” deyimi, eşyanın ithalatı veya ihracatı sırasında veya bununla ilgili olarak tahsil edilen, ancak verilen hizmetlerin yaklaşık maliyeti ile sınırlı olan ücret ve harçların dahil edilmediği, gümrük vergileri ile diğer tüm vergi, resim, ücret veya diğer harçlar;

5. “Memur” deyimi, Gümrük idarelerinden herhangi biri tarafından görevlendirilmiş olan herhangi bir gümrük memuru veya diğer kamu görevlisi;

6. “Uyuşturucu Maddeler” deyimi, 1961 tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi'nin I ve II. Listelerinde sıralanan doğal veya sentetik maddeler;

7. “Psikotrop Maddeler” deyimi, 1971 tarihli BM Psikotrop Maddeler Sözleşmesi'nin I, II, III ve IV. Listelerinde sıralanan doğal veya sentetik maddeler;

8. “Prekürsörler” deyimi, 1988 tarihli BM Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Ticareti ile Mücadele Sözleşmesi'nin I. ve II. Listelerinde sıralanan uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretiminde kullanılan kontrollü kimyasal maddeler;

9. “Kontrollü teslimat” deyimi, Tarafların koşul ve şartlar konusunda Anlaşmaya varması kaydıyla, şüphelenilen veya yasadışı olarak sevk edilen eşyanın ihracatı, ithalatı veya bir veya daha fazla ülke toprağından geçişi sırasında, gümrük suçlarını işleyen veya bu suçlara karışmış olan kişilerin teşhis ve tespiti amacıyla, ilgili ülkelerin yetkili makamlarının bilgisi, kontrolü, yetkisi ve kaynakları dahilinde gerçekleştirilen kontrol işlemleri;

10. “Kişiler” deyimi, gerçek ve tüzel kişiler ile, yürürlükteki kurallar çerçevesinde mümkün olan hallerde, yasal faaliyetlerde bulunma kapasitesine sahip olan fakat yasal olarak tüzel kişi statüsünde bulunmayan kişi ortaklıkları;

11. “Bilgi” deyimi, işlenmiş veya analiz edilmiş olsun veya olmasın, her türlü veri ve belgeler, raporlar ve herhangi bir formattaki diğer iletiler veya bunların tevsik veya tasdik edilmiş kopyalarının yanı sıra, bunların yorumlanması için gerekli araçlar;

12. “Talepte bulunan İdare” deyimi, yardım talep eden Gümrük İdaresi;

13. “Talepte bulunulan İdare” deyimi, kendisinden yardım talep edilen Gümrük İdaresi

anlamına gelir.

ANLAŞMANIN KAPSAMI

Madde 2

İşbu Anlaşmanın amacı, aşağıdaki hedeflere ulaşılmasıdır:

1. Akit Taraflar, Gümrük mevzuatının düzgün bir şekilde uygulanması ve Gümrük suçlarının önlenmesi, soruşturulması ve bu suçlarla mücadele edilmesi için, bu Anlaşmada öngörülen şartlar dahilinde, Gümrük İdareleri kanalıyla birbirlerine idari yardım sağlarlar.

2. Akit taraflarca bu Anlaşma kapsamında sağlanan her türlü yardım, tarafların ulusal yasal ve idari mevzuatları çerçevesinde ve gümrük idarelerinin yetkileri ve mevcut kaynakları dahilinde gerçekleştirilir.

3. Bu Anlaşmanın hükümleri, herhangi bir kişiye, ilgili olay için elzem olan herhangi bir delili elde etme, saklama veya devre dışı bırakma veya talebin yerine getirilmesini engelleme hakkı vermez.

4. Her iki Gümrük İdaresi de, talep üzerine veya kendiliklerinden, aşağıdaki hususlar da dahil olmak üzere, Gümrük suçlarının önlenmesi, soruşturulması ve bu suçlarla mücadele edilmesine ve Gümrük mevzuatının düzgün bir şekilde uygulanmasına yardımcı olabilecek bilgileri birbirlerine iletir:

a) Gümrük vergi ve resimlerinin doğru tahakkukunun sağlanması.

b) Gümrük amaçlı eşya kıymetinin doğru bir şekilde tayini.

c) Eşyanın tarife pozisyonunun tespiti.

d) Eşyanın menşeinin doğru bir şekilde tespiti.

5. Her iki Gümrük İdaresi de, kendi ulusal toprakları dahilinde diğer Gümrük İdaresi adına incelemelerde bulunurken, bu incelemeleri kendi hesabına veya o Akit Taraf’taki başka bir yerel makamın talebi üzerine yapıyormuş gibi hareket eder.

GENEL YARDIM USULLERİ

Madde 3

Her iki Akit Taraf, aşağıdaki alanlarda birbirine teknik yardım sağlar:

a) Kontrole ilişkin modern teknik teçhizatın kullanılması konusunda bilgi alışverişi ve tecrübelerin aktarımı

b) Eşyanın gümrüklenmesi alanındaki, gümrük işlemlerini kolaylaştıran yeni teknikler

c) Kapasite geliştirme ve gümrük görevlilerinin eğitimi

d) Gümrük konularında uzman değişimi

e) Gümrük mevzuatının etkin bir şekilde uygulanmasına ilişkin spesifik, bilimsel veya teknik bilgi alışverişi

f) Yeni muhafaza araç ve tekniklerine ilişkin başarılı uygulamalardan doğan gözlem ve bulgular

g) Yolcu ve eşya işlemlerine ilişkin teknikler ve gelişmiş yöntemler

Madde 4

1. Talep üzerine, talepte bulunulan idare, kendi ulusal mevzuatı çerçevesinde, o Akit Tarafta uygulanan Gümrük mevzuatı ve usullerine ilişkin olan ve muayyen Gümrük suçları hakkındaki incelemelerle ilgili bulunan tüm bilgileri tedarik eder.

2.  Her iki Gümrük İdaresi de, talep üzerine veya kendiliklerinden, aşağıdaki hususlara ilişkin olarak mevcut bulunan tüm bilgileri iletir:

a. Suçların önlenmesinde faydalı olabilecek muhafaza faaliyetleri, özellikle de suçla mücadeleye ilişkin özel araçlar

b. Gümrük suçu işlemede kullanılan yeni araç, yöntem ve eğilimler

ÖZEL YARDIM ŞEKİLLERİ

Madde 5

1. Talep üzerine, talepte bulunulan idare, talepte bulunan idareye aşağıdaki bilgileri sağlar:

a) Talepte bulunan Akit Tarafın Gümrük bölgesine ithal edilen eşyanın, talepte bulunulan Akit Tarafın Gümrük bölgesinden yasalara uygun olarak ihraç edilip edilmediği.

b) Talepte bulunan Akit Tarafın Gümrük bölgesinden ihraç edilen eşyanın, talepte bulunulan Akit Tarafın Gümrük bölgesine yasalara uygun olarak ithal edilip edilmediği.

c) Gümrük idarelerinin devletlerine ait topraklardan geçen transit halindeki eşyanın yasalara uygun olarak transit edilip edilmediği.

2. Bu bilgilerde, eşyanın gümrüklenmesinde kullanılan gümrük rejimi de belirtilir.

Madde 6

Talep üzerine,  talepte bulunulan idare,  yetkisi ve mevcut kaynakları  dahilinde, aşağıdakilere ilişkin olarak özel gözetim sağlar ve talepte bulunan idareye bilgi verir:

a) Talepte bulunan akit tarafın topraklarında gümrük mevzuatına karşı gümrük suçu işlediği bilinen veya işlediğinden şüphelenilen kişiler, özellikle de talepte bulunulan Akit Tarafın Gümrük bölgesine giriş çıkış yapanlar;

b) Gümrük suçlarına konu olduğu bilinen veya olduğundan şüphelenilen, sevk halindeki veya depolanmış eşya;

c) Akit Tarafların Gümrük bölgesinde suç işlemede kullanıldığı, talepte bulunan idare tarafından bilinen veya kullanıldığından şüphelenilen taşıma araçları;

d) Akit Tarafların Gümrük bölgesinde suç işlemede kullanıldığı, talepte bulunan idare tarafından bilinen veya kullanıldığından şüphelenilen yerler.

Madde 7

1. Her iki Gümrük İdaresi de, talep üzerine veya kendiliklerinden, Gümrük suçu teşkil eden veya teşkil eder görünen, uygulanan veya planlanan eylemlerle ilgili bilgileri birbirine iletir.

2. Bir Akit Tarafın ekonomisine, kamu sağlığına, kamu güvenliğine veya diğer herhangi bir hayati çıkarına önemli zararlar verebilecek ciddi durumlarda, diğer Akit Tarafın Gümrük İdaresi, kendiliğinden bilgi sağlar.

HASSAS EŞYANIN YASADIŞI TİCARETİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Madde 8

1. Her iki Gümrük İdaresi de, talep üzerine veya kendiliklerinden, taraflardan herhangi birinin Gümrük mevzuatına karşı suç veya ihlal teşkil eden, aşağıda belirtilenlerin yasadışı ticaretine ilişkin olarak tasarlanmış veya gerçekleştirilmiş her türlü eylem hakkındaki tüm bilgileri birbirlerine tedarik eder:

a) Silah, füze, patlayıcı ve nükleer maddeler.

b) Önemli tarihi, kültürel veya arkeolojik değer taşıyan sanat eserleri.

c) Uyuşturucu ve psikotrop maddeler, prekürsörler ve zehirli maddelerin yanı sıra, çevre ve kamu sağlığı için tehlikeli maddeler;

d) Yüksek gümrük vergi ve resimlerine tabi olan eşyalar;

e) Korsan veya taklit eşya

2. Bu Madde kapsamında alınan bilgiler, talepte bulunan tarafın ilgili hükümet birimlerine iletilebilir; ancak, üçüncü ülkelere iletilemez.

BİLGİLENDİRME

Madde 9

1. Bir Akit Tarafın Gümrük İdaresi tarafından yapılan talep üzerine, diğer Akit Tarafın Gümrük İdaresi, talepte bulunan Taraf ülkede yürürlükte bulunan Gümrük mevzuatına göre suç teşkil eden ya da edebilecek tasarlanmış veya gerçekleştirilmiş faaliyetlerle ilgili bilgiyi, gümrük ve sevkiyat belgelerinin kopyalarını, talep edilmişse bu belgelerin tasdikli kopyalarını tedarik eder.

2. Bir Akit Tarafın Gümrük İdaresi tarafından yapılan talep üzerine, diğer Akit Tarafın Gümrük İdaresi, talepte bulunan Gümrük İdaresine verilen beyannameye destek olarak ibraz edilen resmi belgelerin gerçek olup olmadığına ilişkin bilgiyi sağlar.

3. Belgelerin asıl nüshaları, yalnızca, tasdikli veya gerçekliği teyit edilmiş kopyaların yetersiz olduğu durumlarda talep edilir. Gönderilen asıl nüshalar, mümkün olan en kısa sürede iade edilir. Talepte bulunulan idarenin veya ilgili üçüncü bir tarafın tüm hakları aynı kalır.

4. Talep edilen bilgi, talepte bulunan taraf asıl nüshaları veya kopyaları özellikle istemediği sürece, bilgisayar ortamında gönderilebilir.

5. Bu Anlaşma çerçevesinde değişimi yapılacak her tür bilgi, tercüme edilmesi veya kullanımı için ilgili bütün bilgilerle birlikte gönderilir.

6. Talepte bulunulan İdare, talep edilen bilgiye sahip değilse, ulusal, yasal ve idari hükümleri çerçevesinde,

(a) talep edilen bilgiyi elde etmek için inceleme başlatır;

(b) talebi hızlı bir şekilde ilgili birime iletir;

(c) ilgili makamların isimlerini belirtir.

UZMAN VE TANIKLAR

Madde 10

1. Talep üzerine, talepte bulunulan idare, diğer Akit Tarafın topraklarında sürdürülen adli işlemlerde memurlarının, uzman veya tanık olarak hazır bulunmalarına ve bu işlemlerde gerekli görülebilecek dosya, belge veya diğer materyalleri veya bunların onaylı kopyalarını ibraz etmelerine izin verir.

2. Talepte bulunulan idareden gelen memurlar diğer Akit Tarafın topraklarında hazır bulundukları sürede ve bu Maddenin 1. fıkrasında öngörülen şartlar uyarınca, resmi kimlik belgelerini her daim sunabilir durumda olmak zorundadır.

3. Talepte Bulunan Tarafın Gümrük İdaresi, bu Maddenin 1. fıkrası çerçevesinde, memurların, bu Devlet topraklarında kaldıkları süre içinde şahsi emniyetlerini korumak için gereken tüm önlemleri almak göreviyle yükümlüdür. Bu memurların ulaşım ve günlük masraflarını Talepte Bulunan Tarafın Gümrük İdaresi karşılar.

TALEPLERİN İLETİLMESİ

Madde 11

1. Bu Anlaşma kapsamındaki yardım, ilgili Gümrük İdareleri arasında doğrudan sağlanır.

2. Bu Anlaşma çerçevesindeki yardım talepleri, yazılı olarak yapılır ve faydalı sayılan her belge talep beraberinde gönderilir. Talepler, şartlar öyle gerektiriyorsa, şifahi olarak da yapılabilir. Bu tür talepler derhal yazılı olarak teyit edilir.

3. Bu Maddenin 2. fıkrası gereğince gönderilen taleplerde aşağıdaki bilgiler yer alır:

(a) Talepte bulunan idarenin adı;

(b) Talebin konusu ve nedenleri;

(c) Konunun kısa bir özeti, işlemin mahiyeti ve yasal unsurlar;

(d) Biliniyorsa, işlemle ilgisi bulunan kişilerin isim ve adresleri;

(e) Varsa, talep edilen önlemler ve uygulamalar;

(f) Talebin konusuna atıfta bulunan kanunlar ve diğer yasal belgeler.

4. Bu Anlaşmada atıfta bulunulan bilgi, her bir Gümrük İdaresi tarafından bu amaç için özel olarak belirlenen memurlara iletilir. Bu memurların bir listesi, bu Anlaşmanın 17. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, diğer Akit Tarafın Gümrük İdaresine gönderilir.

5. Talepler, talepte bulunulan idarenin resmi dilinde veya İngilizce dilinde gönderilir.

GÜMRÜK SORUŞTURMASI

Madde 12

1. Akit Taraflardan birinin Gümrük İdaresi tarafından talep gelmesi durumunda, diğer Akit Tarafın Gümrük İdaresi, talepte bulunan idarenin topraklarında yürürlükte bulunan Gümrük mevzuatını ihlal eden veya edebilecek işlemlere ilişkin bir soruşturma başlatır. Soruşturmaların sonuçları talepte bulunan idarenin dikkatine sunulur.

2. Bu soruşturmalar, talepte bulunulan idarenin bağlı olduğu Devlette yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında yapılır. Talepte bulunulan idare, işlemlere, kendi adına hareket ediyormuş gibi devam eder.

3. Özel durumlarda, Bir Akit Tarafın Gümrük İdaresine bağlı memurlar, diğer Akit Tarafın Gümrük İdaresinin izniyle, talepte bulunan idarenin Gümrük mevzuatının ihlal edildiği olaylara ilişkin soruşturmalarda diğer Akit Taraf topraklarında hazır bulunabilir.

4. Talepte bulunan gümrük İdaresinin, 3. Fıkra uyarınca talepte bulunulan idarenin topraklarında hazır bulunan memuru yalnızca danışmanlık yetkisiyle hareket eder ve hiçbir koşulda soruşturmaya aktif katılım sağlamaz, sorgulanmakta olan kişilerle görüşmez veya soruşturmaya ilişkin hiçbir faaliyette bulunmaz.

BİLGİNİN GİZLİLİĞİ

Madde 13

1. Bu Anlaşma kapsamındaki idari yardım çerçevesinde alınan her bilgi, bu bilgiyi sağlayan Gümrük İdaresinin, kendilerine ait yazılı bir izinle bu bilginin başka makamlar tarafından başka amaçlar doğrultusunda kullanımını özellikle onayladığı durumlar haricinde, yalnızca bu Anlaşmanın amaçları doğrultusunda ve ilgili gümrük İdareleri tarafından kullanılır; veya

2. Bu Anlaşma kapsamında alınan her bilgi gizli tutulur ve en azından, talepte bulunulan idarenin ulusal mevzuatı çerçevesinde benzer bilgiye gösterilen aynı muhafaza ve gizlilik muamelesine tabi tutulur.

KONTROLLÜ TESLİMAT

Madde 14

1. Akit Taraflar, yetkileri dahilinde, gümrük suçlarına ilişkin soruşturmaların amaçları doğrultusunda, uygun kontrollü teslimat uygulamasının izin verilmesi için gereken önlemleri alır.

2. Kontrollü teslimatların yapılmasına yönelik kararlar, olay bazında ve talepte bulunulan Akit Tarafın yerel mevzuat ve uygulamaları uyarınca veya belli bir olayla ilgili olarak Akit Taraflar arasında yapılan herhangi bir Anlaşma veya düzenleme kapsamında alınır.

3. Kontrollü teslimatına izin verilen yasadışı sevkiyatlar, yetkili makamların karşılıklı rıza göstermesiyle, tevkif edilebilir ve birlikte tam olarak devam etmesine izin verilebilir veya yerleri değiştirilebilir ya da kısmen veya tamamen tebdil edilebilir.

Madde 15

1. Bu Anlaşma çerçevesinde talep edilen yardımın bir Akit Tarafın egemenliğini, güvenliğini, kamu politikasını veya diğer önemli ulusal menfaatlerini ihlal edebileceği veya herhangi bir kanuni, sınai, ticari veya mesleki sırlarını tehlikeye atabileceği ya da bu Akit Tarafın ulusal yasal ve idari hükümleriyle uyumsuz olabileceği hallerde, söz konusu yardım talebi geri çevrilebilir.

2. Talepte bulunan idare, talepte bulunulan idareden gelen benzer bir talebi karşılayacak durumda değilse, talebinde bu duruma dikkat çeker. Bu durumda, talebe ilişkin işlem yapmak talepte bulunulan idarenin uhdesindedir.

3. Talepte bulunulan idare, hali hazırda sürmekte olan bir soruşturmayı, tahkikatı ya da yasal işlemi engelleyeceği gerekçesiyle yardım talebinin gereğini erteleyebilir. Bu durumda, talepte bulunulan idare, talepte bulunan idare ile bu yardımın, talepte bulunulan idare tarafından belirlenen şartlara tabi olarak sağlanıp sağlanamayacağının tespitiyle ilgili istişarede bulunur.

4. Yardım talebinin geri çevrildiği veya ertelendiği hallerde, bunun nedenleri Talepte Bulunan İdare'ye gecikmeksizin yazılı olarak bildirilir.

MASRAFLAR

Madde 16

1. Her iki Gümrük İdaresi de, Hükümet çalışanları dışındaki tanık ve uzmanlar ile mütercim ve tercümanlara ödenen ücretler ve masraflar hariç olmak üzere işbu Anlaşma’nın uygulanması sonucu ortaya çıkan ve talepte bulunan idare tarafından üstlenilecek olan masrafların geri ödenmesine ilişkin tüm taleplerinden vazgeçerler.

2. Bir talebin gereği yapılırken önemli veya olağan dışı mahiyette bir masraf ortaya çıkarsa, akit taraflar, bu masrafların ne şekilde karşılanacağının yanı sıra bu talebin gereği yerine getirilirken bağlı olunacak şartların tespitiyle ilgili istişarede bulunurlar.

ANLAŞMANIN UYGULAMAYA KONULMASI

Madde 17

1. Her iki Gümrük İdaresi de, Gümrük suçlarıyla mücadeleden veya soruşturmalardan sorumlu memurların birbirleriyle şahsi ve doğrudan iletişimde kalmalarının sağlanması için gereken önlemleri alır.

2. Her iki Gümrük İdaresi de, bu Anlaşmanın uygulamaya konulmasını kolaylaştıracak ayrıntılı düzenlemelere karar verir.

3. Her iki Gümrük İdaresi de, bu Anlaşmanın uygulamasından veya tercümesinden kaynaklanan herhangi bir sorunu veya tereddüdü çözüme kavuşturmaya gayret eder.

4. Çözüme kavuşturulamayan Anlaşmazlıklar, diplomatik kanallar aracılığıyla çözüme kavuşturulur.

UYGULAMA

Madde 18

Bu Anlaşma, her iki Akit Tarafın gümrük bölgeleri dahilinde kendi ulusal, yasal ve idari hükümlerinde öngörüldüğü şekilde uygulanır.

DİĞER DÜZENLEMELER

Madde 19

Bu Anlaşmanın hükümleri, her iki akit tarafın da yetkileri ve ihtisasları dikkate alınarak, taraf oldukları diğer uluslararası Anlaşma veya sözleşmeler kapsamındaki taahhütlerini etkilemez.

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ VE FESİH

Madde 20

1. Bu Anlaşma, Akit Taraflardan birinin Anlaşmanın onaylanması için gerekli tüm ulusal işlemlerin yerine getirildiğini diğerine yapılan son tebliğ tarihinde yürürlüğe girer.

2. Bu Anlaşma, her iki Tarafın rızası ile değiştirilebilir ve bu Maddenin önceki fıkrasında öngörülen usule göre yürürlüğe girer.

3. Bu Anlaşma, Akit Taraflardan biri Anlaşmayı feshetmek istediğini diğer akit tarafa sona erme tarihinden altı ay önce diplomatik kanallar yoluyla bildirmedikçe dört yıl boyunca yürürlükte kalır ve aynı dönemi/dönemleri kapsamak üzere kendiliğinden yenilenir.

4. Fesih tarihinde devam etmekte olan yasal işlemler, her ne olursa olsun, bu Anlaşmanın hükümleri gereğince tamamlanır.

Bu Anlaşma Ankara'da 30 Mart 2008 Pazar günü, tüm metinler eşit derecede geçerli olmak üzere Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde ikişer nüsha olarak imzalanmıştır. Metinler arasında yorum farklılığı olması halinde İngilizce metin esas alınır.