Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma (Ankara Anlaşması)

TÜRKİYE İLE AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU ARASINDA BİR ORTAKLIK YARATAN ANLAŞMA
(Ankara Anlaşması)

 12.09.1963

BAŞLANGIÇ

Bir yandan,

Türkiye Cumhurbaşkanı, Öte yandan,

Majeste Belçika Kralı,

Federal Almanya Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı,

İtalya Cumhurbaşkanı,

Altes Ruayal Lüksemburg Büyük DüĢesi, Majeste Hollanda Kraliçesi,

ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi,

Türk halkı ile Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde bir araya gelmiĢ halklar arasında gittikçe daha sıkı bağlar kurmaya AZĠMLĠ OLARAK;

Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu'ndaki yaĢama Ģartlarının, hızlandırılmıĢ bir ekonomi ilerleyiĢi ve uyumlu bir alıĢ veriĢ geniĢlemesi  ile devamlı olarak iyileĢmesini, böylece Türkiye ekonomisi ile Topluluk üyesi Devletlerin ekonomileri arasındaki arayı azaltmayı sağlamaya KARARLI OLARAK;

Türk ekonomisinin kalkınmasının ortaya koyduğu özel sorunları ve belli bir sürede Türkiye'ye bir ekonomik yardım yapılması gerekliliğini GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK;

Türk halkının yaĢama seviyesini iyileĢtirme çabasına, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun getireceği desteğin, ileride Türkiye'nin Topluluğa katılmasını kolaylaĢtıracağını KABUL EDEREK;

Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran AntlaĢma'nın esindiği ülküyü birlikte izliyerek, barıĢ

ve hürriyet güvencesini pekleĢtirmeye AZMEDEREK;

Avrupa  Ekonomik  Topluluğu'nu  kuran  AntlaĢma'nın 238.  maddesi  uyarınca  Türkiye  ile Avrupa  Ekonomik  Topluluğu  arasında  ortaklık  yaratan  bir  anlaĢma aktini KARARLAġTIRMIġLAR ve bunun için

 

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI: Dışişleri Bakanı Bay Feridun Cemal ERKİN'i

MAJESTE BELÇİKA KRALI: Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bay Paul Henri SPAAK'ı

FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI: Dışişleri Bakanı Bay Gerhard SCHROEDER'i
FRANSA CUMHURBAġKANI: Dışişleri Bakanı Bay Maurce COUVE de MURVILLE'i

İTALYA CUMHURBAŞKANI:  Hazine Bakanı Bay Emilio COLOUMBO'yu

ALTES RUAYAL LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜŞESİ:  Hükümet Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bay Eugène SCHAUS'u

MAJESTE HOLANDA KRALİÇESİ:  Dışişleri Bakanı Bay Joseph M. A. H. LUNS'u ve

AVRUPA EKONOMĠK TOPLULUĞU KONSEYİ: Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyinin Ģimdiki BaĢkanı ve Hollanda DıĢiĢleri Bakanı Bay Joseph M. A. H. LUNS'u tam yetki ile atamıĢlardır. Adları geçenler, yetki belgelerinin karĢılıklı olarak verilmesinden ve bunların usul ve Ģekil bakımından uygunluklarının anlaĢılmasından sonra, aĢağıdaki hükümler üzerinde uyuĢmuĢlardır;

 

 

 

 

KISIM: I

 

Ġlkeler

 

Madde - 1.

 

Bu AntlaĢma ile Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık kurulmuĢtur.

 

Madde - 2.

 

1. AnlaĢma'nın amacı, Türkiye ekonomisinin hızlandırılmıĢ kalkınmasını ve Türk halkının çalıĢtırılma seviyesinin ve yaĢama Ģartlarının yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile göz önünde bulundurarak, Taraflar arasındaki ticari ve ekonomik iliĢkileri  aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi teĢvik etmektir.


2.  Yukarıdaki  fıkrada  belirtilen  amaçların  gerçekleĢtirilmesi için  3,  4  ve  5.  maddelerde gösterilen Ģartlara ve usullere göre bir gümrük birliğinin gittikçe geliĢen Ģekilde kurulması öngörülmüĢtür.

 

3. Ortaklığın:

 

a) Bir hazırlık dönemi, b) Bir geçiĢ dönemi,

c) Bir son dönemi, vardır.

Madde - 3.

 

1. Hazırlık döneminde Türkiye, geçiĢ  dönemi ve son dönem boyunca kendisine düĢecek yükümlülükleri üstlenebilmek için, Topluluğun yardımı ile ekonomisini güçlendirir.

 

Bu   hazırlık   dönemine   ve   özellikle   Topluluğun   yardımına   iliĢkin   uygulama   usulleri, AnlaĢma'ya ekli Geçici Protokol ile Mali Protokol'de belirtilmiĢtir.

 

2. Hazırlık döneminin süresi, Geçici Protokol'de öngörülen usullere uygun uzatma dıĢında, beĢ yıldır.

 

GeçiĢ  dönemine, Geçici Protokol'ün 1. maddesinde öngörülen Ģartlara  ve usullere uyularak geçilir.

 

Madde - 4.

 

1. GeçiĢ döneminde Akit Taraflar, karĢılıklı ve dengeli yükümlülükler esası üzerinden:

- Türkiye ile Topluluk arasında bir gümrük birliğinin gittikçe geliĢen Ģekilde yerleĢmesini, Ortaklığın iyi iĢlemesini sağlamak için Türkiye'nin ekonomik politikalarının Topluluğunkilere

yaklaĢtırılmasını, bunun için de gerekli ortak eylemlerin geliĢtirilmesini sağlar.

 

2. Bu dönemin süresi, birlikte öngörülebilecek istisnalar saklı kalmak üzere, on iki yılı geçemez. Bu istisnalar, gümrük birliğinin makûl bir süre içinde kurulup tamamlanmasına engel olamaz.

 

Madde - 5.

 

Son dönem gümrük birliğinin dayanak ve Akit Tarafların ekonomi politikaları arasındaki

koordinasyonun güçlendirilmesini gerektirir.


 

Ortaklık  rejiminin  uygulanmasını  ve  gittikçe  geliĢmesini sağlamak  için  Akit  Taraflar, AnlaĢma  ile verilen görevlerin sınırları içinde eylemde bulunan bir Ortaklık Konseyi'nde toplanırlar.

 

Madde - 7.

 

Akit Taraflar, bu AnlaĢma'dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayıcı her türlü genel ve özel tedbirleri alırlar.

 

Taraflar,  AnlaĢma   hedeflerinin  gerçekleĢtirilmesini tehlikeye  düĢürülebilecek her  türlü tedbirden sakınırlar.

 

 

 

 

KISIM: II

 

GeçiĢ döneminin uygulanmaya konması

 

Madde - 8.

 

4.  maddede  anılan  amaçların   gerçekleĢmesi için  Ortaklık  Konseyi,  geçiĢ  döneminin baĢlamasından önce ve Geçici Protokolün 1. maddesinde öngörülen usule göre, Topluluğu kuran AntlaĢma'nın kavradığı ve gözönünde bulundurulması gereken alanlarla, özellikle bu kısımda gözetilenlere mahsus hükümlerin uygulama Ģartlarını, usullerini, sıra ve sürelerini yararlı görülecek her türlü korunma kurallarını tespit eder.

 

Madde - 9.

 

Akit Taraflar, AnlaĢma'nın uygulanma alanında, 8. maddenin uygulanması ile ilgili olarak ortaya konabilecek özel hükümler saklı kalmak üzere, uyrukluk dolayısıyla uygulanan her türlü  ayrımın,  Topluluğu  kuran  AnlaĢmanın 7.  maddesinde  anılan  ilke  uyarınca  yasak olduğunu kabul ederler.

 

 

 

 

BÖLÜM: 1. Gümrük Birliği

Madde - 10.

 

1. AnlaĢma'nın 2. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen gümrük birliği, mal alıĢ veriĢlerinin tümünü kavrar

 

2. Gümrük Birliği


- Topluluk üyesi Devletlerle Türkiye arasında, ithalâtta olduğu gibi ihracatta gümrük vergileri ve eĢit  etkili resimlerin ve miktar kısıtlamalarının, milli üretime, AnlaĢmanın  hedeflerine aykırı bir koruma sağlamayı gözeten eĢit etkili baĢka her türlü tedbirin yasaklanmasını

 

-  Türkiye'nin  üçüncü  memleketlerle  iliĢkilerinde  Topluluğun  Ortak  Gümrük  Tarifesi'nin

kabulünü ve Toplulukça dıĢ ticaret konusunda uygulanan sair mevzuata yaklaĢmayı kapsar

 

 

 

 

BÖLÜM: 2

 

Tarım

 

Madde - 11.

 

1. Ortaklık rejimi, Topluluğun ortak tarım politikasını gözönünde bulunduran özel usullere göre, tarımı ve tarım ürünleri alıĢ veriĢini  de kavrar

 

2. Tarım ürününden, Topluluğu kuran AntlaĢma'nın II. Ekinin konusu olan ve sözü edilen AntlaĢma'nın  38. maddesinin 3. fıkrası hükümlerinin uygulanması ile halen tamamlanmıĢ bulunan listede sayılı ürünler anlaĢılır

 

 

 

 

BÖLÜM: 3.

 

Ekonomik nitelikteki sair hükümler

 

Madde - 12.

 

Akit Taraflar, aralarında serbest iĢçi akımını kademeli olarak gerçekleĢtirmek için, Topluluğu kuran AntlaĢma'nın 48, 49 ve 50. maddelerinden esinlenmekte uyuĢmuĢlardır.

 

Madde - 13.

 

Akit Taraflar, yerleĢme serbestliği kısıtlamalarını aralarında kaldırmak için, Topluluğu kuran

AntlaĢma'nın 52 ilâ 56. (Dahil) maddeleri ile 58. maddesinden esinlenmekte uyuĢmuĢlardır.

 

Madde - 14.

 

Akit Taraflar, hizmet edimi serbestliği kısıtlamalarını aralarında kaldırmak için, Topluluğu kuran AntlaĢma'nın 55, 56 ve 58 ilâ 65. (Dahil) maddelerinden esinlenmekte uyuĢmuĢlardır.

 

Madde - 15.

 

Topluluğu  kuran  AntlaĢma'nın ulaĢtırma ile  ilgili  hükümlerinin  ve  bunların  uygulanması dolayısıyla giriĢilmiĢ olan tasarrufların Türkiye'ye teĢmili  Ģartları ve usulleri, Türkiye'nin coğrafya durumu gözönünde bulundurularak düzenlenir.


 

Akit Taraflar, Topluluğu kuran AntlaĢma'nın üçüncü büyük bölümünün 1. kısmında yer alan rekabet, vergileme ve mevzuatın yaklaĢtırılması ile ilgili hükümlerde anılan ilkelerin, ortaklık iliĢkilerinde uygulanması gerektiğini kabul ederler.

 

Madde - 17.

 

AnlaĢma'ya Taraf olan her Devlet, ekonomisine, fiyat seviyesi kararlılığı içinde devamlı ve dengeli bir geniĢleme sağlarken, genel ödeme bilançosuna denge sağlamak ve parasına olan güveni devam ettirmek için gerekli ekonomi politikasını uygular.

 

Taraf Devlet, bu hedeflere ulaĢmak için konjonktür politikası ve özellikle mali politika ve para politikası uygular.

 

Madde - 18.

 

AnlaĢma'ya Taraf olan her Devlet, kambiyo kurları konusunda Ortaklık amaçlarının gerçekleĢtirilmesini sağlamaya elveriĢli bir politika uygular.

 

Madde - 19.

 

Türkiye ve Topluluk üyesi Devletler, AnlaĢma'nın uygulanmasında mal, hizmet, sermaye ve kiĢi  akımının aralarında serbestleĢtirildiği ölçüde, mal, hizmet ve sermaye alıĢ veriĢlerine iliĢkin ödeme veya transferlerle ücret ve sermaye transferlerinin, alacaklının veya faydalananların ikamet ettikleri memleket parasıyla yapılmasına müsaade ederler.

 

Madde - 20.

 

Akit Taraflar, AnlaĢma amaçlarının gerçekleĢtirilmesine yarayan Türkiye ile Topluluk üyesi

Devletler arasındaki sermaye hareketlerini kolaylaĢtırmak için aralarında danıĢırlar.

 

Akit Taraflar, Topluluk memleketlerinden gelen ve Türk ekonomisinin kalkınmasına yardımı olabilecek  sermayelerin  Türkiye'de  yatırımını  teĢvik eden  her  çeĢit   aracı  araĢtırmaya çabalarlar.

 

Her üye Devlet ülkesinde ikamet edenler, Türkiye'nin baĢka bir üye Devlete veya üçüncü bir memlekete tanıdığı bütün kolaylıklardan, özellikle yabancı sermaye eylemi ile ilgili kambiyo ve vergi konularındaki kolaylıklardan yararlanırlar.

 

Madde - 21.

 

Akit Taraflar, üçüncü memleketlerin ileride Topluluğa katılmaları veya ortak olmaları halleri de  dahil  olmak  üzere,  üçüncü  memleketler  karĢısındaki  ticaret  politikalarının koordinasyonunu ve bu alandaki karĢılıklı çıkarlarının korunmasını sağlamaya elveriĢli bir danıĢma usulünü hazırlama konusunda uyuĢmuĢlardır.


KISIM: III

Genel ve son hükümler

 

Madde - 22.

 

1. AnlaĢma ile belirtilen amaçların gerçekleĢtirilmesi için, AnlaĢma'nın öngördüğü hallerde Ortaklık Konseyi'nin karar yetkisi vardır. Ġki taraftan her biri, verilmiĢ kararların yerine getirilmesinin   gerektirdiği   tedbirleri   almakla   yükümlüdür.   Ortaklık   Konseyi   yararlı tavsiyelerde de bulunabilir.

 

2. Ortaklık Konseyi, AnlaĢma'nın hedeflerini gözönünde tutarak, ortaklık rejimi sonuçlarını belli aralıklarla inceler. Bununla beraber, hazırlık dönemi boyunca bu incelemeler bir görüĢ teatisi sınırları içinde kalır.

 

3.  GeçiĢ  döneminin  baĢlaması ile,  ortaklık  rejiminin  gerçekleĢmesi yolunda,  AnlaĢma amaçlarından  birine  ulaĢmak için,  Akit  Taraflar'ın  bir  ortak  davranıĢı  gerekli  görüldüğü takdirde, AnlaĢma bunun için gerekli davranıĢ  yetkisini öngörmese bile, Ortaklık Konseyi uygun kararları alır.

 

Madde - 23.

 

Ortaklık Konseyi'ni, bir yandan Türkiye Hükümeti'nden üyeler, öte yandan, Topluluk üyesi

Devletler Hükümetleri'nden, Konseyi'nden ve Komisyonu'ndan üyeler meydana getirir.

 

Ortaklık Konseyi üyeleri, Ġçtüzüğün öngördüğü Ģartlarla kendilerini temsil ettirebilirler. Ortaklık Konseyi, kararlarını oy birliği ile alır.

Madde - 24.

 

Ortaklık Konseyi baĢkanlığı,  altıĢar aylık süreler için Türkiye ile Topluluk temsilcilerinden biri tarafından, sıra ile yapılır. Ġlk baĢkanlık süresi Ortaklık Konseyi kararı ile kısaltılabilir.

 

Ortaklık Konseyi Ġçtüzüğünü yapar.

 

Ortaklık Konseyi, görevlerinde kendisine yardım edebilecek her komiteyi ve özellikle AnlaĢma'nın  iyi  yürütülmesi  için  gerekli  iĢbirliği  devamlılığını  sağlayacak  bir  komite kurmaya karar verebilir.

 

Ortaklık Konseyi bu komitelerin görev ve yetkilerini belirtir.

 

Madde - 25.

 

1. Her Akit Taraf, AnlaĢma'nın uygulama ve yorumu ile ilgili ve Türkiye'yi veya Topluluğu, Topluluk üyesi bir Devleti ilgilendiren her anlaĢmazlığı Ortaklık Konseyine getirebilir.

 

2.  Ortaklık  Konseyi  AnlaĢmazlığı karar  yolu  ile  çözebilir;  keza,  anlaĢmazlığı Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'na ve mevcut herhangi bir baĢka yargı merciine götürmeyi kararlaĢtırabilir.


3. Taraflardan her biri, kararın veya hükmün yerine getirilmesinin gerektirdiği tedbirleri almakla yükümlüdür.

 

4.  AnlaĢmazlık, iĢbu  maddenin  2.  fıkrasına  göre çözülememiĢ  ise,  Akit  Taraflar'ın  geçiĢ

dönemi ve son dönemde baĢvurabilecekleri tahkim ve sair yargı usulü yollarını, AnlaĢma'nın

8. maddesi uyarınca Ortaklık Konseyi düzenler.

 

Madde - 26.

 

AnlaĢma'nın hükümleri, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun yetki alanına giren maddelere

uygulanmaz.

 

Madde - 27.

 

Ortaklık  Konseyi,  bir  yandan  Avrupa  Parlamenter  Asamblesi,  Topluluğun  Ekonomik  ve Sosyal Komitesi ve öteki organları ile, öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye'nin yukarıdaki maddeleri karĢılayan organları arasında iĢbirliğini ve temasları kolaylaĢtırmak için her türlü yararlı tedbiri alır.

 

Bununla  beraber,  hazırlık  dönemi  süresince,  bu  temaslar,  yalnız  Avrupa  Parlamenter

Asamblesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki iliĢkilerle sınırlanır.

 

Madde - 28.

 

AnlaĢma'nın   iĢleyiĢi, Topluluğu kuran AntlaĢma'dan doğan yükümlerin tümünün Türkiye'ce üstlenebileceğini gösterdiğinde, Akit Taraflar, Türkiye'nin Topluluğa katılması olanağını incelerler.

 

Madde - 29.

 

1. AnlaĢma bir yandan Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde, öte yandan Belçika Krallığı, Federal Almanya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Ġtalya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dükalığı ve Hollanda Krallığının ülkelerinde uygulanır.

 

2. Genel AnlaĢma, Topluluğu kuran AntlaĢma'nın 227. maddesinin 2. fıkrasının 1. bendinde gözetilenleri karĢılayan alanlar bakımından Fransız denizaĢırı illerine de uygulanır.

 

AnlaĢma'nın  baĢka alanlarla ilgili hükümlerinin, sözü geçen illerde uygulanma Ģartları, Akit

Taraflar arasında ileride varılacak anlaĢma ile belirlenir.

 

Madde - 30.

 

Akit Taraflarca AnlaĢma'ya eklenmesi uygun bulunan protokoller, AnlaĢma'nın ayrılmaz parçalarıdır

 

Madde - 31.

 

AnlaĢma, imza  eden  Devletlerin  kendi  anayasa  usullerine  uyularak  onaylanır;  Topluluk yönünden Konseyce, Topluluğu kuran AntlaĢma hükümleri uyarınca bir karar alınması ve bunun Akit Taraflar'a tebliği ile, geçerli olarak aktedilmiĢ olur.


Yukarıdaki fıkrada anılan akdin tasdik ve tebliğ belgeleri Brüksel'de karĢılıklı olarak verilir.

 

Madde - 32.

 

AnlaĢma, 31.  maddede  sözü  geçen  tasdik  belgelerinin  karĢılıklı  olarak  verilmesi  tarihini kovalayan ikinci ayın ilk günü yürürlüğe girer.

 

Madde - 33.

 

ĠĢbu  AnlaĢma,  her metin eĢitlikle  geçerli olmak üzere, Türk, Alman, Fransız,  Ġtalyan  ve

Hollanda dilleri ile ikiĢer nüsha olarak yazılmıĢtır.

 

 

 

 

PROTOKOL NO. 1

 

GEÇĠCĠ PROTOKOL

 

Akit Taraflar,

 

Türk ekonomisi için, özellikle hazırlık döneminde, tütün, kuru üzüm, kuru incir ve fındık ihracatının önemine inanarak,

 

Ortaklık AnlaĢmasının 3. maddesinde öngörülen Geçici Protokolü tesbit etmek isteğiyle, AĢağıdaki hükümler üzerine uyuĢmuĢlardır:

Madde - 1.

 

1. AnlaĢma'nın yürürlüğe girmesinden dört yıl sonra, Ortaklık Konseyi, Türkiye'nin ekonomik durumunu gözönünde bulundurarak, AnlaĢmanın 4. maddesinde gözetilen geçiĢ döneminin gerçekleĢme Ģartları,  usulleri, sıra ve süreleri ile ilgili hükümlerin, bir Katma Protokol ile tespit edip edemeyeceğini inceler.

 

Katma Protokol Akit Taraflar'ca imzalanacak ve her birinde uyulması gereken anayasa usullerinin tamamlanmasından sonra yürürlüğe girecektir.

 

2.  BeĢinci yılın  sonunda  Katma  Protokol  tespit  edilememiĢ ise,  Ortaklık  Konseyi'nde kararlaĢtırılarak ve 3 yılı geçmeyecek bir süreden sonra 1. fıkrada öngörülen usule yeniden baĢvurulur.

 

3. Bu protokol hükümleri, Katma Protokol yürürlüğe girinceye ve en geç onuncu yılın sonuna

değin uygulanır.

 

Bununla beraber, Katma Protokol tespit edilmiĢ, fakat onuncu yıl sonunda yürürlüğe girememiĢ ise, Geçici Protokol en çok bir yıllık bir süre için uzatılır.

 

Not- 1.9.1971 tarihine kadar geçerli olan iĢbu Geçici Protokol yerine, 1.9.1971-31.12.1972 devresinde 7/2905 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tasdik edilen Geçici AnlaĢma kaim olmuĢ ve 1.1.1973 tarihinden itibaren de Katma Protokol yürürlüğe girmiĢtir.


Katma  Protokol  dokuzuncu  yılın  sonunda  tespit  edilemediği  takdirde,  Ortaklık  Konseyi,

hazırlık döneminin onuncu yılının bitiminden sonra uygulanacak rejimi kararlaĢtırır.

 

Madde - 2.

 

ĠĢbu  Protokolün yürürlüğe giriĢi ile birlikte Topluluk Üyesi Devletler, Türkiye kaynaklı ve

Türkiye çıkıĢlı ithalatları için aĢağıdaki yıllık tarife kontenjanlarını açarlar:

 

a) 24.01 - Ham ve mamul olmayan tütün: Tütün döküntülüri

 

Belç. - Lüks. Eko. Birl. 1.250 ton

 

Federal Almanya Cumhuriyeti 6.600 ton

 

Fransa 2.550 ton Ġtalya 1.500 ton Hollanda 600 ton

Bu tarife kontenjanlarının sınırı içinde her üye Devlet, Toplulukça 9 Temmuz 1961 tarihinde imzalanan  Ortaklık  AnlaĢması çerçevesinde  aynı  ürünler  ithalatına  uyguladığına  eĢit  bir gümrük vergisi uygular.

 

b) 08.04 - Yalnız kuru üzüm (Ġçinde 15 Kg. veya daha az mal bulunan ambalajlarla) Belç. - Lüks. Eko. Birl. 3.250 ton

Federal Almanya Cumhuriyeti 9.750 ton

 

Fransa 2.800 ton Ġtalya 7.700 ton Hollanda 6.500 ton

Bu tarife kontenjanlarının sınırı içinde her üye Devlet, Toplulukça 9 Temmuz 1961 tarihinde imzalanan  Ortaklık  AnlaĢması çerçevesinde  aynı  ürünler  ithalatına  uyguladığına  eĢit  bir gümrük vergisi uygular.

 

c) 08.03 - Yalnız kuru incir (Ġçinde 15 Kg. veya daha az mal bulunan ambalajlarla) Belç. - Lüks. Eko. Birl. 840 ton

Federal Almanya Cumhuriyeti 5.000 ton

 

Fransa 7.000 ton

 

Hollanda 160 ton


Bu tarife kontenjanları çerçevesinde Topluluk üyesi her Devlet, milli gümrük vergilerinin kuru incir için Ortak Gümrük Tarifesi'nde son yaklaĢma anına kadar, Topluluğu kuran AntlaĢma'nın 14. maddesinin 1. fıkrası anlamındaki esas vergiden, Topluluk üyesi Devletlerin kendi aralarında yaptıkları indirimlerin yarısının düĢülmesi ile elde edilene eĢit  bir gümrük vergisi uygular.

 

Geçici Protokol hükümleri, Topluluk üyesi Devletler milli gümrük vergilerinin kuru incir Ortak Gümrük Tarifesine son yaklaĢma anında yürürlükte bulunuyorsa, Topluluk, 3. madde hükümlerini gözönünde bulundurarak, yukarıdaki bent gereğince Türkiye'ye sağlananlara eĢit ticari faydaların saklı tutulması için gerekli tarife tedbirlerini alır.

 

d) 08.05 - DıĢ  ve iç kabukları çıkarılmıĢ olanlar da dahil olmak üzere yaĢ veya kuru sert kabuklu meyvalar: Yalnız fındık

 

Belç. - Lüks. Eko. Birl. 540 ton

 

Federal Almanya Cumhuriyeti 14.500 ton

 

Fransa 1.250 ton

 

Hollanda 710 ton

 

Bu tarife kontenjanları çerçevesinde Topluluk Üyesi her Devlet %2,5 ad valorem gümrük

vergisi uygular.

 

Bunun dıĢında, Topluluk Üyesi Devletler, AnlaĢma'nın yürürlüğe girmesi ile birlikte bu ürün için, Topluluk içi gümrük vergilerinin tamamen kaldırılmasını ve Ortak Gümrük Tarifesi'nin tüm olarak uygulanmasını gerçekleĢtirirler.

 

Madde - 3.

 

2. maddede gösterilen ürünler için, Topluluk Üyesi Devletler milli gümrük vergilerinin Ortak Gümrük Tarifesi'ne son yaklaĢmasından itibaren, Topluluk her yıl, Türkiye yararına o tarihte açılmıĢ milli tarife kontenjanlarının tutarına eĢit  hacimde tarife kontenjanları açar. Bu usul Ortaklık Konseyi'nce ertesi takvim yılı için, 4. madde gereğince alınan kararlara zarar vermeksizin uygulanır.

 

Bununla beraber, fındık bakımından bu usul, ancak Topluluk Üyesi Devletler'in milli gümrük

vergilerinin öteki üç ürünün tümü ile Ortak Gümrük Tarifesi'ne uyumu anında uygulanır.

 

Madde - 4.

 

AnlaĢma'nın yürürlüğe giriĢini kovalayan ikinci yıldan baĢlayarak, Ortaklık Konseyi 2 ve 3. maddelerde gösterilen tarife kontenjanlarının hacmini artırmayı kararlaĢtırabilir. Ortaklık Konseyi'nin aksine kararı olmadıkça, bu artırmalar iktisap edilmiĢ olur. Her artırma, ancak ertesi takvim yılından baĢlayarak uygulanır.


Madde - 5.

 

AnlaĢma'nın  yürürlüğe giriĢi,  takvim yılı baĢına  rastlamaz ise, Topluluk Üyesi Devletler, AnlaĢma'nın yürürlüğe giriĢinden, ertesi takvim yılının baĢına kadar ki süre için, bu sürenin beher ayı hesabıyla, 2. maddede anılan miktarların onikide birini karĢılayan hacimde tarife kontenjanları açarlar.

 

Bununla beraber, Ortaklık Konseyi, AnlaĢma  yürürlüğe girer girmez, sözü geçen ürünler ihracatının mevsimlik niteliğini gözönünde tutarak, yukarıdaki bendin uygulanması ile elde edilen tarife kontenjanları hacimlerinin artırılmasını kararlaĢtırabilir.

 

Madde - 6.

 

AnlaĢma'nın yürürlüğe girmesinden itibaren üçüncü yılın bitiminde Ortaklık Konseyi, 2. maddede  gösterilenlerden  baĢka  ürünlerin  Topluluk  pazarında  sürümünü  teĢvike elveriĢli tedbirleri kararlaĢtırabilir

 

Madde - 7.

 

Tütün, fındık veya kuru incir için ortak tarım politikasının uygulanmaya konması ile birlikte, Topluluk,  iĢbu  Protokol  gereğince  Türkiye'ye  sağlananlara  eĢit  ihracat  imkanlarını  saklı tutmak üzere, bu ortak tarım politikası için öngörülen rejimi gözönünde bulundurarak, gerekebilecek tedbirleri alır.

 

Madde - 8.

 

ĠĢbu  Protokol'ün  2.  maddesinde  gösterilen  ürünler  için  Toplulukça  tarife  kontenjanları açılması halinde, bu tarife kontenjanları çerçevesinde uygulanacak gümrük vergileri seviyesi bakımından, Türkiye'ye anlaĢmaya taraf olmayan bir memleketten daha az elveriĢli bir iĢlem yapılamaz.

 

Madde - 9.

 

Türkiye, Topluluk Üyesi Devletlerden birine veya bir kaçına tanıdığı en elveriĢli iĢlemi üye

Devletlerin hepsine teĢmile gayret eder.

 

Madde - 10.

 

Her Akit  Taraf, hazırlık dönemi ile birlikte,  yerleĢme  hakkı, hizmet edimi, ulaĢtırma  ve rekabetle ilgili her çeĢit güçlükleri Ortaklık Konseyi'ne getirebilir. Ortaklık Konseyi gerekirse, bu güçlükleri gidermek için, Akit Taraflar'a her türlü yararlı tavsiyelerde bulunabilir.

 

Madde - 11.

 

ĠĢbu Protokol AnlaĢma'ya eklenmiĢtir.


PROTOKOL NO. 2

 

MALĠ PROTOKOL

 

Akit Taraflar,

 

Ortaklık  AnlaĢması amaçlarının  izlenmesini  kolaylaĢtırmak için  Türk  ekonomisinin hızlandırılmıĢ bir Ģekilde kalkınmasına faydalı olmak KAYGISIYLA,

 

aĢağıdaki hükümler üzerinde UYUġMUġLARDIR:

 

Madde - 1.

 

Türk ekonomisinin verimliliğini artırmaya yardımcı, AnlaĢma'nın amaçlarının gerçekleĢtirilmesine faydalı olan ve Türk kalkınma planı çerçevesinde yer alan yatırım projeleri için finansman iĢlemleri, Türk Devleti ile Türk teĢebbüsleri tarafından, Avrupa Yatırımlar Bankası'na sunulabilir. Banka, bunların tabi tutulacağı iĢlemden müracaat sahiplerine bilgi verir.

 

Madde - 2.

 

Olumlu bir sonuca bağlanan istemler ödünçler vasıtasıyla finanse edilir. Bu ödünçlerin tutarı

175 milyon hesap birimine eriĢebilir  ve AnlaĢma'nın  yürürlüğe giriĢini  kovalayan beĢ yıl içinde bağlanabilir.

 

Madde - 3.

 

Finansman istemleri, Türk teĢebbüslerinden geldiği zaman, ancak Türk Hükümeti'nin oluru ile olumlu sonuca bağlanabilir.

 

Madde - 4.

 

1 - Ödünçler, finansmanına ayrıldıkları projelerin ekonomik özelliklerine göre verilir.

 

2 - Özellikle kârlılığı uzun vadeli veya yazılı yatırımlara iliĢkin  ödünçler, indirilmiĢ  faiz haddi, uzatılmıĢ ödeme süresi, ödemesiz dönem gibi özel Ģartlar ve gereği halinde, bu ödünçlerin Türkiye tarafından ödenmesini kolaylaĢtırabilecek baĢka  özel ödeme Ģartları ile donatılabilir.

 

3 - Bir ödünç, Türk Devleti'nin dıĢında bir teĢebbüs veya topluluğa verildiği zaman, Türk

Devleti'nin garantisine bağlanır.

 

Madde - 5.

 

1. Banka, bu ödünçlerin verilmesini, ihale veya teklif almalar düzenlenmesine bağlayabilir. Bu ihale veya teklif almalara katılma, Türkiye ve Topluluk Üyesi Devletler uyruklu her gerçek veya tüzel kiĢiye eĢit rekabet Ģartları ile açıktır.

 

2. Ödünçler, kabul edilen yatırım projelerinin gerçekleĢmesi için gerekli ithalat giderleri kadar iç giderlerin karĢılanmasında da kullanılabilir.


3. Banka, fonların en rasyonel Ģekilde  ve AnlaĢma  hedeflerine uygun olarak kullanılmasını gözetir.

 

Madde - 6.

 

Türkiye,   bu   ödünçlerden   faydalanan   borçluların,   ödünçlerin   ana   para   ve   faizlerinin ödenmesinin gerektirdiği dövizleri edinmelerine imkan vermekle yükümlüdür.

 

Madde - 7.

 

Bazı projelerin gerçekleĢtirilmesi için bu Protokol çerçevesinde yapılacak yardım, özellikle üçüncü devletler, milletlerarası mali kuruluĢlar veya Türkiye ya da Topluluk Üyesi Devletler kalkınma ve kredi müesseseleri ve resmi makamlarının dahil olacakları finansmanlara katılma Ģeklinde olabilir.

 

Madde - 8.

 

AnlaĢma'da   ve   bu   Protokol'de   gösterilen   Ģartlarla   Türkiye'nin   ekonomik   ve   sosyal kalkınmasına getirilen yardım, Türk Devletininkini tamamlayıcı bir çaba teĢkil eder.

 

Madde - 9.

 

ĠĢbu Protokol AnlaĢma'ya eklenmiĢtir.

 

 

 

 

SON SENET

 

Bir yandan,

 

Türkiye CumhurbaĢkanı'nın ve

 

Öte yandan,

 

Majeste Belçika Kralının,

 

Federal Almanya CumhurbaĢkanı'nın, Fransa CumhurbaĢkanı'nın,

Ġtalya CumhurbaĢkanı'nın

 

Altes Ruayal Lüksemburg Büyük DüĢesi'nin, Majeste Hollanda Kraliçesi'nin

ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi'nin

 

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan AnlaĢma'nın imzası için


Ankara'da 12 Eylül 1963 gününde toplanan tam yetkili temsilcileri aĢağıdaki metinleri tespit etmiĢlerdir:

 

Türkiye  ile  Avrupa  Ekonomik  Topluluğu  arasında  bir  Ortaklık  yaratan  ANLAġMA  ile aĢağıda sayılan protokolleri:

 

Protokol no. 1: Geçici Protokol

 

Protokol no. 2: Mali Protokol

 

Tam yetkili temsilciler bundan baĢka

 

AĢağıda sayılan ve iĢbu Senede ekli

 

1. Geçici Protokol'ün 2. maddesi ile ilgili olarak kuru üzüme iliĢkin niyet bildirisini;

 

2.  Mali  Protokol'ün  2.  maddesinde  sözü  geçen  hesap  biriminin  değerine  iliĢkin  yorum

bildirisini;

 

3. Ortaklık AnlaĢmasında geçen "Akit Taraflar" deyiminin yorumu ile ilgili bildiriyi kabul etmiĢler;

 

Ve Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti'nin aĢağıda sayılan ve iĢbu Senede ekli bulunan bildirilerini not etmiĢlerdir:

 

1. Alman uyrukluların tanımı ile ilgili bildiri;

 

2. AnlaĢma'nın Berlin'e uygulanmasına iliĢkin bildiri.

 

Tam yetkili temsilciler iĢbu Senede ekli bildirilerin icabında Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan AnlaĢma ile aynı Ģartlarda geçerliklerinin sağlanması için gerekli usullere tabi tutulacağı hususunda uyuĢmuĢlardır.

 

BUNUN BELGESĠ OLARAK, aĢağıda adları yazılı tam yetkili temsilciler iĢbu son Senedin altına imzalarını atmıĢlardır.

 

Ankara'da 12 Eylül 1963 gününde yapılmıĢtır. Türkiye CumhurbaĢkanı adına:

Feridun Cemal ERKĠN Majeste Belçika Kralı adına: Paul Henri SPAAK

Federal Almanya CumhurbaĢkanı adına:

 

Gerhard SCHROEDER


Fransa CumhurbaĢkanı adına: Maurice COVUE de MURVĠLLE Ġtalya CumhurbaĢkanı adına: Emillo COLOMBO

Altes Ruayal Lüksemburg Büyük DüĢesi adına: Eugène SCHAUS

Majeste Hollanda Kraliçesi adına:

 

Joseph M. A. H. LUNS

 

Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi adına:

 

Joseph M. A. H. LUNS

 

Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu kuran AntlaĢma'da  gereken usullerin yerine getirildiğinin, özellikle Avrupa Parlamenter Asamblesi'ne danıĢıldığının Öteki Akit Tarafa bildirilmesinden sonra ancak Topluluğu kesin olarak bağlayacağı ihtiyat kaydı ile

 

 

 

 

GEÇĠCĠ PROTOKOL'ÜN 2. MADDESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ OLARAK KURU ÜZÜME ĠLĠġKĠN NĠYET BĠLDĠRĠSĠ

Topluluk, kuru üzüm için ortak bir pazar örgütü kurmayı tasarlamadığını bildirir.

 

 

 

 

MALĠ PROTOKOL'ÜN 2. MADDESĠNDE SÖZÜ GEÇEN HESAP BĠRĠMĠNĠN DEĞERĠNE ĠLĠġKĠN YORUM BĠLDĠRĠSĠ

 

Akit Taraflar aĢağıdaki hususları bildirirler:

 

1.  Mali  Protokol'ün  2.  maddesinde  öngörülen  tutarın  açıklanmasında  kullanılan  hesap biriminin değeri 0.88 867 088 gram saf altındır.

 

2. 1. fıkrada tanımlanan hesap birimi bakımından Topluluk üyesi bir devletin para paritesi, bir hesap biriminin içindeki saf altının ağırlığı ile Milletlerarası Para Fonu'na bu para için bildirilmiĢ olan pariteye tekabül eden saf altın ağırlığı arasındaki orandır. BildirilmiĢ bir paritesi yoksa veya cari iĢlemlerde Para Fonu'nun müsaade ettiği sınırın dıĢında pariteden uzaklaĢan kur uygulaması varsa, paranın paritesine tekabül eden altın; dolaylı veya dolaysız olarak tamamlanmıĢ ve altına çevrilebilen bir paranın Fon'a bildirilmiĢ paritesi esası ile, hesap gününde Üye Devlet'e, cari ödemeler için sözü edilen altına çevrilebilir paraya uygulanmakta olan kambiyo rayicine göre hesaplanır.


3. Yukarıdaki 1. fıkrada belirtilen hesap birimi Mali Protokol'ün uygulama süresince değiĢmeyecektir. Bununla beraber, uygulama süresinin bitiminden önce Milletlerarası Para Fonu'nca, Statülerinin 7. Kısmının 4. maddesi gereğince bütün paraların seyyanen altına olan paritelerinin aynı oranda değiĢmesi kararlaĢtırılırsa, hesap biriminin saf altın ağırlığı bu ayarlamanın ters fonksiyonuna göre değiĢtirilecektir.

 

Topluluk  Üyesi  Devletler'den  birinin  veya  bir  kaçının,  Milletlerarası  Para  Fonu'nun yukarıdaki bendde öngörülen kararını uygulamaması halinde hesap biriminin saf altın ağırlığı, Milletlerarası Para Fonu'nca kararlaĢtırılmıĢ ayarlamanın ters fonksiyonuna göre değiĢtirilecektir. Ancak, Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi böylece ortaya çıkan durumu inceleyecek ve Komisyonun önermesi üzerine ve Para Komitesi'nin görüĢü alınarak gerekli tedbirleri mevsuf çoğunlukla kararlaĢtıracaktır.

 

 

 

 

ORTAKLIK ANLAġMASI'NDA GEÇEN "Akit Taraflar" DEYĠMĠNĠN YORUMU ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLDĠRĠ

Akit Taraflar, Ortaklık AnlaĢması'nın, metinde geçen "Akit Taraflar" deyimine, bir yandan Türkiye Cumhuriyeti, öte yandan, Topluluk ile Üye Devletler veya sadece, ya Üye Devletler ya  da  Topluluk  anlamı  verilmek  suretiyle,  yorumlanması  hususunda  anlaĢmıĢlardır.  Bu deyime  her  defasında  verilecek  anlam,  AnlaĢmanın bunları  karĢılayan   hükümlerinden çıkarılacaktır.  Bazı  hallerde  "Akit  Taraflar"  deyimi,  Topluluğu  kuran  AntlaĢma'nın geçiĢ dönemi süresince Üye Devletler, bu dönemin bitiminden sonra Topluluk anlamına gelebilecektir.

 

 

 

 

FEDERAL ALMANYA CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ'NĠN BĠLDĠRĠLERĠ

1. Alman uyrukluların tanımı ile ilgili bildiri:

 

Federal Almanya Cumhuriyeti Temel Kanunu anlamında bütün Almanlar Federal Almanya

Cumhuriyeti uyruğunda sayılır.

 

2. AnlaĢma'nın Berlin'e uygulanmasına iliĢkin bildiri:

 

Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti'nce üç aylık bir süre içinde Akit Taraflar'a aksine bir bildiri de bulunmadıkça, Ortaklık AnlaĢması Berlin Eyaletine de uygulanır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889726 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16889726 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?