Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar (2006/10895)

Karar Sayısı : 2006/10895 28.09.2006 - 26303 Resmi Gazete

             12/9/1963 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması’ın 24 üncü maddesine göre Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi’nin 2/69 sayılı Kararı uyarınca kurulan Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük İşbirliği Komitesinin 1/2006 sayılı Kararına ilişkin ekli “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin EsaslarHakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 11/8/2006 tarihli ve 5927 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 23/8/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 
 
TÜRKİYE İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA OLUŞTURULAN GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARAR
(23/08/2006 tarih ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar)
 
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
 
Amaç ve kapsam
Madde 1 (1) Bu Karar, Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliği’nin uygulanması amacıyla, Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda bulunan eşyanın ticareti ile Gümrük Birliği taraflarının üçüncü ülkeler üzerinden yaptıkları ticaret ile ilgili gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
 
Dayanak
Madde 2 (1) Bu Karar, 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması’nın 24 üncü maddesine göre Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi’nin 2/69 sayılı Kararı uyarınca kurulan Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük İşbirliği Komitesi’nin, iki taraf arasında oluşturulan Gümrük Birliği’nin uygulanmasına ilişkin esaslara dair 1/2006 sayılı Kararı’na dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar

MADDE 3- (1) (Değişik RG: 26 Ocak 2007-26415/BKK No. 2007/11560) (Değişik RG: 5 Temmuz 2008-26927/BKK No. 2008/13816) (Değişik RG: 19 Temmuz 2009-27293/BKK No. 2009/15216) (Değişik RG:12 Temmuz 2013-28705/BKK No. 2013/5047 ) Bu Kararda geçen;

 a) Avrupa Topluluğu’na Üye Ülkeler: Aşağıda adları belirtilen ülkeleri,

 - Almanya,

- Avusturya,

- Belçika,

- Bulgaristan,

- Çek Cumhuriyeti,

- Danimarka,

- Estonya,

- Finlandiya,

- Fransa,

- Hırvatistan

- Hollanda,

- İngiltere,

- İrlanda,

- İspanya,

- İsveç,

- İtalya,

- Kıbrıs,

- Letonya,

- Litvanya,

- Lüksemburg,

- Macaristan,

- Malta,

- Polonya,

- Portekiz,

- Romanya,

- Slovakya,

- Slovenya,

- Yunanistan,

b) Topluluk: Avrupa Topluluğu’nu,
c) Gümrük Birliği: Türkiye ile Topluluk arasında tesis edilen Gümrük Birliği’ni,
ç) Türkiye Gümrük Bölgesi: Türkiye Cumhuriyeti topraklarını, karasularını, iç sularını ve hava sahasını kapsayan Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini,
d) Topluluk Gümrük Bölgesi: Topluluk Konseyi’nin Topluluk Gümrük Kodu’nu oluşturan 12/10/1992 tarihli ve 2913/92 sayılı Tüzüğü’nün 3 üncü maddesinde yer aldığı şekliyle, bu maddenin (a) bendinde belirtilen ülkelerin gümrük bölgelerinin tamamını,
e) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi: Topluluğun Gümrük Bölgesi ile Türkiye'nin Gümrük Bölgesi’ni,
f) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin Bir Parçası: Bir taraftan Topluluğun Gümrük Bölgesi’ni öte yandan da Türkiye'nin Gümrük Bölgesi’ni,
g) Üçüncü Ülke: Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi dışında kalan ülke veya bölgeleri,
ğ) Serbest Dolaşımdaki Eşya: Tümüyle Türkiye veya Topluluk’ta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyayı,
Formun Üstü
h) (2008/13816 sayılı BKK ile “kuruluşlarca” ibaresinden önce gelmek üzere “kişi ve” ibaresi eklenmiştir.) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Topluluk’ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş  kişi ve kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,
Formun Altı
ı) Hariçte İşleme Rejimi: Serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet tanınmak suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimi,
i) Üçgen Trafik: Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından geçici olarak ihraç edilmiş olup, üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girmesi usulünü,
j) Geri Gelen Eşya: Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasında serbest dolaşımda olup, ait olduğu gümrük bölgesinden ihraç edildikten sonra Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin diğer parçasına üç yıl içinde geri gelen ve serbest dolaşıma giren eşyayı,
k) INF 2 Bilgi Formu: Hariçte işleme rejimi kapsamında üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi tarafından düzenlenen ve Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girişine imkan veren belgeyi,
l) INF 3 Bilgi Formu: İhracatın yapıldığı Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından diğer parçasına geri gelen eşyanın gümrük vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi amacıyla ihracatçının talebi üzerine ihracatçı gümrük idaresi tarafından düzenlenen belgeyi,
m) Menşe İspat Belgesi: EUR.1 Dolaşım Belgesi veya EUR-MED Dolaşım Belgesi veya fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanını;
n) Tedarikçi: Ticarete konu olan eşyayı Türkiye veya Topluluk’ta üreten veya Türkiye ya da Topluluk’taki alıcıya tedarik eden satıcıyı;
o) Tedarikçi Beyanı: Tedarikçi tarafından düzenlenip ihracatçının kullanımına sunulan, EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesine yönelik başvuruları ya da fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanlarını tevsik etmek üzere kanıt olarak kullanılan, eşyanın Türkiye veya Topluluk’un ilgili tercihli ticaret anlaşmalarında yer alan menşe kurallarına uygun olarak tedarik edildiğini belirten yazılı menşe beyanını;
ö) Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı: Tedarikçi tarafından menşe statüsü uzun bir süre aynı kalması beklenen eşyanın belirli bir müşteriye düzenli olarak tedarik edilmesi halinde söz konusu eşyanın müteakip sevkiyatlarını da kapsayacak şekilde hazırlanan, düzenlendiği tarihten itibaren ancak 1 yıla kadar geçerlilik taşıyabilen tek bir tedarikçi beyanını;
p) INF 4 Bilgi Formu: Tedarikçi beyanının gerçekliğinin ve tedarikçi beyanında yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla menşe ispat belgesinin düzenleneceği gümrük idaresinin talebi üzerine tedarikçinin yerleşik olduğu veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği ülke gümrük idaresince düzenlenen, tedarikçi tarafından ihracatçı ülke gümrük idaresine verilmek üzere ihracatçıya sunulan belgeyi;
r) EFTA ülkeleri: Lihtenştayn dahil İsviçre, İzlanda ve Norveç’i,
s) Akdeniz ülkeleri: Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, Lübnan, Mısır, Suriye, Tunus ve Ürdün’ü,
ş) Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi: Türkiye ve Topluluğun, EFTA ülkeleri, Bulgaristan ve Romanya ile aynı menşe kuralları ile menşeli olmayan girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesi veya muafiyet getirilmesini yasaklayan hükümleri içeren serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarette, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına ve üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemini;
t) Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi: Türkiye ve Topluluk, EFTA ülkeleri, Bulgaristan ve Romanya’dan oluşan Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi’ne dahil ülkeler, Faroe Adaları ile Akdeniz ülkeleri arasında aynı menşe kuralları ile menşeli olmayan girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesi veya muafiyet getirilmesini yasaklayan hükümleri içeren serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarette, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına ve üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemini;
u) Sevkıyat: Ya bir ihracatçıdan bir alıcıya birlikte gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünleri,
ü) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığı’nı,
ifade eder.
 
İKİNCİ KISIM
Gümrük Birliği Tarafları Arasında Eşya Ticaretinde
Uygulanacak Gümrük Hükümleri
 
BİRİNCİ BÖLÜM
A.TR Dolaşım Belgelerinin Şekli ve Düzenleneceği Haller
 
A.TR dolaşım belgesinin şekli
Formun Üstü
Madde 4 – (1) (2008/13816 sayılı BKK ile “kuruluşlarca” ibaresinden önce gelmek üzere “kişi ve” ibaresi eklenmiştir.) A.TR Dolaşım Belgeleri, bu Kısmın Yedinci Bölüm hükümleri ile 36 ncı ve 67 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere, Gümrük Birliği uyarınca serbest dolaşıma ilişkin hükümlerin uygulanması için gerekli koşulların yerine getirilmiş olması halinde, ihracatçının veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisinin talebi üzerine; gümrük idareleri ya da bu idarelerce yetki verilmiş kişi ve kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgelerdir. Bu belgenin bir örneği EK-I’de yer almaktadır.
Formun Altı
(2) Belge formatı, 210x297 mm. ebatlarında olmalıdır. Belgenin basımında kullanılan kağıt beyaz ve yazım boyutunda olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25 g/m2'den az olmamalıdır. Söz konusu belge, mekanik ya da kimyasal yollarla yapılabilecek tahrifatı gözle görülür hale getiren yeşil meneviş desenli zemin üzerine basılmış olmalıdır.
(3) Türkiye ve Topluluk üyesi ülke gümrük idareleri, sertifikaları kendileri bastırabilir ya da onaylanmış matbaacılar vasıtasıyla bastırabilirler. Belgelerin söz konusu matbaalara bastırılması halinde, hazırlanan her belgede söz konusu onay belgesine atıf yapılır. Her formda matbaanın adı ve adresi veya matbaa sahibinin kimliğini belirten bir işaret bulunur. Basım sırasında her belgeye ayrı bir seri numarası verilir.
 
A.TR dolaşım belgesinin düzenleneceği haller
Madde 5 –(1) A.TR Dolaşım Belgesi, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin iki parçası arasında doğrudan nakledilen; Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu (AKÇT) Kuran Anlaşma Kapsamı Ürünlerin Ticaretine İlişkin Türkiye ile AKÇT Arasındaki Anlaşma kapsamındaki ürünler hariç olmak üzere; işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünleri için düzenlenir.
(2) Ancak, tek bir sevkıyat kapsamına giren eşya, ihtiyaç hasıl olduğu takdirde üçüncü ülkeler üzerinden aktarılma veya geçici depolama yoluyla nakledilebilirler. Ancak bu eşya transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmalı ve boşaltma, tekrar yükleme işlemleri dışında bir işlemden ya da ürünleri iyi koşullarda saklamaya yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmalıdır.
(3) Eşya, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin iki parçası arasında üçüncü ülkeler üzerinden boru hattıyla nakledilebilir.
(4) Yukarıda belirtilen koşulların yerine getirildiğinin ithalatçı ülke gümrük idarelerine ispatı;
a) Üçüncü ülke üzerinden geçişi kapsayan tek bir taşıma belgesi ya da,
b) Üçüncü ülkenin Gümrük makamları tarafından düzenlenen ve
1) Ürünlerin tam bir tanımını veren,
2) Ürünlerin boşaltma ve yeniden yüklenme tarihlerini ve gerektiğinde gemilerin ya da kullanılan diğer taşıma araçlarının adlarını belirten ve,
3) Ürünlerin üçüncü ülkede bulunduğu koşulları belirten belgelerin veya
c) bu belgelerin ibraz edilememesi halinde kanıtlayıcı nitelikteki diğer belgelerin ibrazı suretiyle yapılır.
 
A.TR dolaşım belgelerinin dağıtılması
Formun Üstü

MADDE 6- (Değişik RG: 5 Temmuz 2008-26927/BKK No. 2008/13816) (Değişik RG:12 Temmuz 2013-28705/BKK No. 2013/5047) (1) Dolaşım belgeleri bastırıldıktan sonra Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşça  ihtiyaç  sahiplerine  dağıtılır.  İhracatçılar  dolaşım  belgelerini  gümrük  idarelerinden  veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlardan alırlar.

 A.TR dolaşım belgelerinin doldurulması

 MADDE 7- (Değişik RG: 5 Temmuz 2008-26927/BKK No. 2008/13816) (Değişik RG:12 Temmuz 2013-28705/BKK No.  2013/5047)    (1)  İhracatçılar veya  gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri dolaşım belgelerini bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara ve Gümrük Birliği hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde doldururlar:

a) A.TR Dolaşım Belgeleri, Türkçe veya Topluluğun resmi dillerinden birinde ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri gereğince hazırlanır. Belgeler Türkçe hazırlandığında, aynı zamanda Topluluğun resmi dillerinden birinde de düzenlenir.

b) Dolaşım belgeleri yazı makinesi veya el yazısı ile doldurulur. El yazısı ile doldurulduğu zaman mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılmalıdır.

c) Belge üzerinde silinti ve ilaveler bulunmamalı, düzeltmeler yanlışların üzeri çizilmek ve gerekirse doğruları yazılmak suretiyle yapılmalıdır.

Bu şekilde yapılan bütün düzeltmelerin belgeyi düzenleyen tarafından onaylanması ve gümrük idaresince vize edilmesi gerekir.

d) Düzenlenen belgede belirtilen her bir maddeye sıra numarası verilir ve son kaydın hemen altına sonradan ilave yapılmamasını sağlamak üzere yatay bir çizgi çekilerek doldurulmayan kısımlar çapraz bir çizgiyle iptal edilir.

e) Dolaşım belgelerinde kayıtlı eşyanın tanınmalarına olanak verecek yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur.

Bu gereği yerine getirmeyen ihracatçıların düzenledikleri belge, gümrük idaresince vize edilmez.

f) İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri, dolaşım belgesinde  kayıtlı  eşyanın,  Gümrük  Birliği’nden kaynaklanan  yükümlülükleri karşıladığına ve  serbest dolaşımda bulunduğuna dair tevsik edici tüm bilgi ve belgeleri de dolaşım belgesi ile birlikte, talep üzerine herhangi bir zamanda gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara ibraz etmeye hazır olmalıdır.

 

Gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlarca yapılacak işlemler

MADDE 8- (Değişik RG: 5 Temmuz 2008-26927/BKK No. 2008/13816) (Değişik RG:12 Temmuz 2013-28705/BKK No. 2013/5047)  (1) İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından bu Karar hükümlerine uygun olarak doldurulan ve imza edilen dolaşım belgeleri gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara verilir.

(2) Gümrük idaresi ya da gümrük idaresince yetki verilen kişi ve kuruluş bu belgelerin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip belgede kayıtlı eşyanın, Türkiye’de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda, tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata ait diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlarlar.

(3) Belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, yeşil renkli ilk nüsha hariç diğer nüshalar sorumlu memur tarafından imza ve mühürle tasdik edilir. Biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli dördü beyaz olan beş nüshalık takım halindeki dolaşım belgesinin beyaz renkli nüshalarından biri alıkonarak diğerleri, ihraç işleminin yapılacağı gümrük idaresine vize ettirilmek üzere ihracatçıya ya da yetkili ka nuni temsilcisine verilir.

(4) Yukarıdaki hükümlere halel getirilmeksizin, bu Kararın 20 nci madde hükümleri uyarınca “Basitleştirilmiş İşlem Usulleri”ne göre düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri, asıl nüsha ithalatçı gümrük idaresine ibraz edilmek, diğer iki nüshadan birisi ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresi, diğeri de ihracatçı firma tarafından alıkonulmak üzere, üç nüshalık takım halinde düzenlenir.

(5) Gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar, ihraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan eşya için A.TR Dolaşım Belgeleri tanzim edemezler.


İKİNCİ BÖLÜM
A.TR Dolaşım Belgelerinin Gümrük İdarelerince Vizesi
 
A.TR dolaşım belgelerinin gümrük idarelerince incelenmesi
Madde 9(1) Dolaşım belgelerinin gümrük idaresince vize edilmesi bizzat ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından talep edilir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan vize talepleri gümrük idaresince kabul edilmez.
(2) Belgeyi vize eden gümrük idareleri, eşyanın serbest dolaşım statüsü ve bu Karar hükümlerinin yerine getirilmesi için gerekli tüm önlemleri alırlar. Söz konusu gümrük idareleri, bu amaca yönelik olarak kanıt talebinde bulunabilir ve ihracatçının hesaplarının incelenmesi veya uygun görülen diğer kontrolleri gerçekleştirme hakkına sahiptir. Belgeyi vize eden gümrük idareleri, belgelerin usulüne uygun olarak doldurulmasını temin ederler. Ürünlerin tanımına ayrılan yerin sahte eklemelerde bulunulması olasılığını ortadan kaldıracak biçimde doldurulmasını sağlarlar.
(3) Yukarıda belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi amacıyla gümrük idareleri, vize edilmek üzere ihracatçılar tarafından ibraz olunan dolaşım belgelerinin doğruluğunu kontrol eder ve gerek görürse dolaşım belgesinde kayıtlı eşyanın muayenesini yapar.
(4) Gümrük idareleri bu kontrolleri yaparken;
a) Dolaşım belgelerinin bu Karar hükümlerine uygun olup olmadığını incelemek,
b) İhraç konusu eşyanın cins, nevi, nitelik ve miktar itibarıyla dolaşım belgesindeki kayıtlara uygun olup olmadığını tespit etmek,
c) İhraç konusu eşyanın Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunup bulunmadığını belirlemek,
d) Eşyaya ait ihraç belgeleri yanında gümrük mevzuatı uyarınca nakliyeciler tarafından verilen belgeleri incelemek,
e) İhraç konusu eşyayı, 31/5/2002 tarihli ve 24771 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’ndekiesaslara göre muayene etmek,
suretiyle işlem ifa eder.
 
Dolaşım belgelerinin vize edilmesi
Madde 10 (1) Belge üzerinde gümrük vizesine ayrılmış olan bölümün doğru olarak ve eksiksiz doldurulması şarttır. Yanlış veya eksik olarak yapılan vize işlemi belgeyi geçersiz kılar veya sonradan kontrol sebeplerinden birini teşkil eder. Gümrük idareleri vizeye ayrılmış olan bölüme gümrük beyannamesinin tarih ve sayısı ile gümrük idaresinin adını kaydederek idarenin resmi mührünü tatbik ederler. Vize işlemini yapan gümrük görevlisinin adı, soyadı, sicil numarası yazılarak tarih ve imza atmak suretiyle vize işlemi tamamlanır.
(2) Gümrük idareleri, kendilerine ibraz edilen ihraç evrakından veya dolaşım belgelerinde kayıtlı bilgilerden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan eşya için A.TR Dolaşım Belgelerini vize edemezler.
Formun Üstü
(3) (2008/13816 sayılı BKK ile “kuruluşa” ibaresinden önce gelmek üzere “kişi ve” ibaresi eklenmiştir.) Gümrük idareleri, ihracatın gerçekleşmesinden sonra dolaşım belgelerinin ithalatçı gümrük idaresine ibraz edilecek yeşil renkte zemini olan ilk nüshası ile ihracatçıda kalacak beyaz nüshayı ihracatçıya verirler. Gümrük İdareleri, kalan beyaz renkli nüshalardan birini gümrük idaresinde alıkoyar ve diğer nüshayı, ihracatı takip eden ilk iş günü içinde teyit nüshası olarak alıkonulmak üzere ilgili kişi ve kuruluşa gönderirler.
 
Formun Altı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dolaşım Belgelerinin Değiştirilmesi
 
Dolaşım belgelerinin değiştirilmesi işlemi
Madde 11(1) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’ndeki bir gümrük idaresinin kontrolü altındaki eşyanın, tamamının ya da bir kısmının Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi içinde bir yere gönderilmesi amacıyla A.TR Dolaşım Belgesinin aslının, bir ya da bir çok A.TR Dolaşım Belgesiyle değiştirilebilmesi mümkündür:
Formun Üstü
a) Bir veya birçok A.TR Dolaşım Belgesi, bir veya birçok A.TR Dolaşım Belgesiyle, bu Karar hükümleri uyarınca aşağıdaki şekilde değiştirilebilir:
(2008/13816 sayılı BKK ile “kuruluş” ibaresinden önce gelmek üzere “kişi ve” ibaresi eklenmiştir.) Formun Altı
Dolaşım belgelerinin değiştirilmesi talebi belgeyi düzenleyen kişi ve kuruluş ve belgeyi vize eden gümrük idaresince incelenir. Bu belgelerde cins, nevi, nitelik ve miktarı kayıtlı eşyanın ilk belgedeki eşyaya tamamen uygun bulunduğu saptandıktan sonra yeni belgenin vize işlemi yapılır.
Gümrük idaresince iptal edilen eski belge yeni belgenin beyaz renkli nüshaları ile birlikte ilgili kişi ve kuruluşa gönderilir.
b) Bir sevkıyat kapsamı eşyanın ve bu eşyaya ait A.TR Dolaşım Belgesinin gümrük idarelerince eşyanın ithali sırasında belge aslı üzerinde düşüm yapılmak suretiyle bölünmesi mümkündür.
Düşüm işlemini gerçekleştirecek gümrük idaresi, sevkıyatın her bir kısmı için orijinal A.TR Dolaşım Belgesi üzerinde düşüm işlemini yapar.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
A.TR Dolaşım Belgelerinin Sonradan Verilmesi
 
Belgenin sonradan verilebileceği durumlar
Madde 12 – (1) Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal gibi nedenlerle A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmemesi veya teknik nedenlerle reddi ya da özel şartlar nedeniyle, eşyanın ihracından sonra da A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir.
(2) A.TR Dolaşım Belgeleri;
a) A.TR Dolaşım Belgesinin hata, unutulma, ihmal ya da özel durumlar nedeniyle ihracat yapılırken düzenlenmemiş olması,
Formun Üstü
b) (2008/13816 sayılı BKK ile “kuruluş” ibaresinden önce gelmek üzere “kişi ve” ibaresi eklenmiştir.) A.TR Dolaşım Belgesinin düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatçı ülke gümrük idaresince kabul edilmemiş olduğunun ilgili yetkili  kişi ve kuruluş ve gümrük idarelerine ispat edilmesi,
Formun Altı
c) Eşyanın "Varış Ülkesi" üçüncü ülke iken Topluluk üyesi bir ülke olarak değişmesi,
d) Topluluk üyesi bir ülkeye ihraç edilen eşyanın ihracı sırasında Topluluk üyesi başka bir ülkeye gönderilmesi halinde, ihracatçı tarafından A.TR Dolaşım Belgesinde "Varış Ülkesinin" değiştirilmesinin talep edilmesi,
durumlarında belge kapsamı eşyanın ihracından sonra istisnai olarak düzenlenebilir
 
Belgenin sonradan verilmesine ilişkin müracaat
Madde 13 – (1) 12 nci maddenin uygulanabilmesi amacıyla, ihracatçı;
a) Eşyanın cinsi, nevi, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işaretlerini, ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek yazılı talepte bulunur.
b) Söz konusu eşya için ihraç sırasında A.TR Dolaşım Belgesi verilmediğini veya ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte yazılı olarak beyan eder.
c) Usulüne uygun olarak doldurulmuş A.TR Dolaşım Belgesini talep yazısına ekler.
 
Teknik nedenlerle A.TR dolaşım belgesinin reddi
Madde 14 – (1) A.TR Dolaşım Belgeleri bu Kararda öngörülen şekilde düzenlenmemiş ise "teknik nedenlerle" reddedilebilir. Aşağıda örnekleri verilen teknik nedenlerle kabul edilmeyen A.TR Dolaşım Belgeleri sonradan düzenlenebilir:
a) A.TR Dolaşım Belgesinin, öngörülen form dışında bir form kullanılarak düzenlenmesi (örneğin, ebat veya renk olarak örnekten önemli derecede farklı olması, seri numarası bulunmaması, resmi olarak öngörülen dillerden birinde basılmaması),
b) A.TR Dolaşım Belgesinde doldurulması zorunlu kutulardan birinin (örneğin A.TR Dolaşım Belgesi (5) numaralı kutu) doldurulmaması,
c) A.TR Dolaşım Belgesinin mühürlenip imzalanmaması (A.TR Dolaşım Belgesi (12) numaralı kutu),
d) A.TR Dolaşım Belgesinin yetkili olmayan bir makam tarafından onaylanması,
e) A.TR Dolaşım Belgesi vize edilirken kullanılan mührün, bu Kararın 37 nci maddesi hükümleri uyarınca örneği gönderilmeyen yeni bir mühür olması,
f) İbraz edilen A.TR Dolaşım Belgesinin orijinal olmayıp fotokopi veya suret olması,
g) A.TR Dolaşım Belgesinin (5) numaralı kutusuna Türkiye ve Topluluk ülkesi olmayan ülkelerden birinin yazılması.
(2) Teknik nedenlerle ithalatçı ülke tarafından reddedilen A.TR Dolaşım Belgesi, hangi nedenlerle kabul edilmediği de belirtilerek sonradan düzenlenen yeni bir A.TR Dolaşım Belgesi alması için ihracatçıya iade edilir. Ancak, gümrük idareleri reddedilen A.TR Dolaşım Belgesinin bir fotokopisini saklarlar.
 
Belgenin sonradan verilmesi işlemleri
Formun Üstü
Madde 15 – (1) (2008/13816 sayılı BKK ile “kuruluş” ibaresinden önce gelmek üzere “kişi ve” ibaresi eklenmiştir) 13 üncü maddede belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının talebi ilgili kişi ve kuruluş veya ilgili gümrük idaresi tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelenmesi ve kontrolü sonucunda, ihracatçının beyanına tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenir ve vize edilir.
 
Formun Altı
Sonradan verilmiştir meşruhatı
Formun Üstü

MADDE 16-  (1)  (Değişik  RG:  10  Mart  2007-26458/BKK No.  2007/11795) (Değişik  RG:12 Temmuz 2013-28705/BKK No. 2013/5047) Sonradan düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin (8) numaralı kutusunda yer alan “Gözlemler” bölümüne;

"ИЗДАДЕНО А ПОСТЕРИОРИ"
"EXPEDIDO A POSTERIORI"
"VYSTAVENO DODATEČNĚ"
"UDSTEDT EFTERFØLGENDE"
"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"
"VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT"
"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"
"ISSUED RETROSPECTIVELY"
"DÉLIVRÉ A POSTERIORI"
"RILASCIATO A POSTERIORI"
"IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"
"RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"

"KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"
"MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT"
"AFGEGEVEN A POSTERIORI"
"WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"
"EMITIDO A POSTERIORI"

"EMIS A POSTERIORI"
"IZDANO NAKNADNO"

"VYDANÉ DODATOČNE"
"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"
"UTFÄRDAT I EFTERHAND"

"NAKNADNO IZDANO"

"SONRADAN VERİLMİŞTİR" ifadelerinden biri yazılır.

(2) İhracatçı ülke gümrük idarelerince düzenlenen ve bu ibarelerden birini taşıyan A.TR Dolaşım Belgeleri ithalatçı ülke gümrük idarelerince kabul edilir.

 
BEŞİNCİ BÖLÜM
İkinci Nüsha A.TR Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi
 
İkinci nüsha dolaşım belgesi düzenlenmesinde yapılacak işlemler
Formun Üstü
Madde 17 – (1) (2008/13816 sayılı BKK ile “kuruluşa” ibaresinden önce gelmek üzere “kişi ve” ibaresi eklenmiştir.) A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı, yetkili idare veya kişi ve kuruluşa başvurarak sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir.
Formun Altı
Formun Üstü
(2) (2008/13816 sayılı BKK ile “kuruluş” ibaresinden önce gelmek üzere “kişi ve” ibaresi eklenmiştir.) Yetkili idare veya kişi ve kuruluş, ilk belgeye uygun olarak doldurulan ikinci bir nüsha belgeyi ihracatçıya verir.
Formun Altı
3) Gümrük idareleri, ihracatçı tarafından ibraz edilen ikinci nüsha belgeyi, kendilerinde bulunan ve ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait dolaşım belgesiyle karşılaştırıp, ikinci nüshanın doğruluğunu saptadıktan sonra, vize işlemini yaparlar.
Formun Üstü
(4)(26/2/2007 tarihli ve 2007/11795 sayılı BKK ile değişik) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha A.TR Dolaşım Belgelerinin (8) numaralı “Gözlemler” bölümüne aşağıdaki ibarelerden biri ile ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası kaydedilmek suretiyle tasdik işlemi yapılır:
"ДУБЛИКАТ"
"DUPLICADO"
"DUPLIKÁT"
"DUPLIKAT"
"DUPLIKAAT"
"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"
"DUPLICATE"
"DUPLICATA"
"DUPLICATO"
"DUBLIKATS"
"DUBLIKATAS"
"MÁSODLAT"
"DUPLICAAT"
"SEGUNDA VIA"
"DUPLICAT"
"DVOJNIK"
"KAKSOISKAPPALE"
“İKİNCİ NÜSHADIR”
 
ALTINCI BÖLÜM
A.TR Dolaşım Belgelerinin İbraz Süreleri
 
İbraz süresi
Madde 18 – (1) A.TR Dolaşım Belgesinin, ihracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir.
(2) "Sonradan verilmiştir" kaydını taşıyan A.TR Dolaşım Belgesinin de, ihracatçı gümrük idaresinin vize tarihinden itibaren dört ay içerisinde ithalatçı gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
(3) 20 nci madde hükümleri uyarınca "Basitleştirilmiş İşlem Usulleri"ne göre düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin ihracatçı tarafından dolaşım belgesinde belirtilen fiili ihraç tarihinden itibaren dört ay içerisinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
(4) "İkinci Nüshadır" kaydını taşıyan A.TR Dolaşım Belgesinin de, ilk A.TR Dolaşım Belgesinin ihracatçı gümrük idaresinin vize tarihinden itibaren dört ay içinde ithalatçı gümrük idaresine ibrazı zorunludur.
(5) A.TR Dolaşım Belgesinin, ithalatçı gümrük idaresine birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden sonra sunulması halinde, gecikmenin olağan dışı koşullardan kaynaklanması durumunda belge gümrük idaresince kabul edilebilir.
(6) Dolaşım Belgesinin ibrazının geciktiği diğer durumlarda, eşyanın süresi içinde ilgili gümrüğe arz edilmiş olması şartıyla A.TR Dolaşım Belgesi kabul edilir. 
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Basitleştirilmiş İşlemler
 
Basitleştirilmiş işlemden yararlanma izni

MADDE  19-  (Değişik  RG:  5  Temmuz  2008-26927/BKK  No.  2008/13816)  (Değişik  RG:12 Temmuz 2013-28705/BKK No. 2013/5047) (1) Bu Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak Bakanlıkça “Onaylanmış İhracatçı” yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişilere, gümrük idareleri ya da bu idarelerce yetki verilen  kişi  ve  kuruluşlar tarafından düzenlenip, gümrük idaresine vize  işlemi  için  ibraz  zorunluluğu olmadan, A.TR Dolaşım Belgeleri düzenleme yetkisi verilebilir.

(2) Türkiye ile Topluluk arasındaki ticarette, “Onaylanmış İhracatçı” yetkisi;

a) Sık sık A.TR Dolaşım Belgeleri düzenlenmesini gerektiren sevkıyat yapan,

b) Eşyanın Türkiye’de serbest dolaşım halinde olduğunun saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idaresine veren,

c) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 71 inci maddesine dayanılarak basitleştirilmiş usullerden yararlanmak üzere Bakanlıkça belirlenen genel ve özel koşulları taşıyan,

d)   Gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkan verecek kayıtlara sahip olan, gerçek ve tüzel kişilere verilebilir. Bu kişiler Basitleştirilmiş İşlemlerden yararlanır.

Basitleştirilmiş işlem usulleri

MADDE 20- (Değişik RG: 5 Temmuz 2008-26927/BKK No. 2008/13816) (1) Basitleştirilmiş İşlem usulleri, gümrük idarelerinin tercihine göre ve izin belgesinde belirtildiği üzere, aşağıdaki şekillerde uygulanır:

a) EK-I’de bir örneği verilen A.TR Dolaşım Belgesinin “Gümrük Vizesi” sütunu gümrük idaresi tarafından idarenin damgası basılmak, imza ve kaşe konulmak suretiyle fiili ihracattan önce onaylanarak ihracatçıya verilir.

b) EK-II’de verilen örneğe uygun olarak ihracatçılar tarafından yaptırılan ve Bakanlıkça verilen onaylanmış ihracatçı yetki numarasını içeren özel mühür, ihracatçı tarafından A.TR Dolaşım Belgelerinin “Gümrük Vizesi” sütununa basılarak vize işlemi yapılır. Onaylanmış ihracatçının özel damgasını taşıyan A.TR Dolaşım Belgeleri, Bakanlıkça usul ve şartları belirlenmek kaydıyla, önceden belirlenmiş matbaalara bastırılarak kullanılabilir.

(2) Her iki şekilde de ihracat tarihi, ihracatçı tarafından dolaşım belgesinin (13) numaralı “İhracatçının Beyanı” sütununda belirtilir.

 

Başvuru

MADDE  21-  (Değişik  RG:12  Temmuz  2013-28705/BKK No.  2013/5047) (1)  Basitleştirilmiş işlemlerden yararlanmak isteyen ihracatçılar, müracaat formunu ve taahhütnameyi doldurarak Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğüne) başvurur.

(2) Onaylanmış ihracatçıya verilen yetki belgesinde, yararlandırılacak basitleştirilmiş işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirtilir.

(3) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğüne) tarafından verilen yetki belgesinde;

a) Varsa belgelerin ön tasdikinden sorumlu gümrük idaresi ,

b) Onaylanmış ihracatçının söz konusu belgelerin kullanıldığını kanıtlama şekli,

c) Bu Kararın 20 nci maddesinin (b) bendi hükümlerinde belirtilen durumlarda bu Karar çerçevesinde sonradan kontrol taleplerini sonuçlandıracak gümrük idaresi,

belirtilecektir.

 

Basitleştirilmiş işlem meşruhatı

MADDE 22-  (1)  (Değişik RG:  10  Mart  2007-26458/BKK No.  2007/11795)  (Değişik RG:12 Temmuz 2013-28705/BKK No. 2013/5047) Bu Kararın 20 nci maddesinin (a) bendi hükümleri çerçevesinde basitleştirilmiş işlem usullerinden yararlanan ve onaylanmış ihracatçı tarafından imzalanan dolaşım belgelerinin, (8) numaralı “Gözlemler” bölümünde;

"Опростена процедура"
"Procedimiento simplificado"
"Zjednodušený postup"
"Forenklet fremgangsmåde"
"Vereinfachtes Verfahren"
"Lihtsustatud tolliprotseduur"
"Απλουστευµένη διαδικασία"
"Simplified procedure"
"Procédure simplifiée"
"Procedura semplificata"
"Vienkāršota procedūra"
"Supaprastinta procedūra"
"Egyszerűsített eljárás"
"Procedura simplifikata"
"Vereenvoudigde regeling"
"Procedura uproszczona"
"Procedimento simplificado"
"Procedură simplicată"
"Poenostavljen postopek"
"Zjednodušený postup"
"Yksinkertaistettu menettely"
"Förenklat förfarande"
“Pojednostavljeni postupak”
"Basitleştirilmiş işlem"

ifadelerinden birisinin bulunması şarttır.

(2) Yukarıda belirtilen ifadeyi taşıyan dolaşım belgeleri de dahil olmak üzere, 20 nci madde hükümlerine istinaden düzenlenen ve (13) numaralı bölümü onaylanmış ihracatçı tarafından imzalanan belge, bu Karar hükümlerine uygun olarak düzenlenen ve gümrük idaresi tarafından vize edilen A.TR Dolaşım Belgesine eşdeğer sayılır.

 

Basitleştirilmiş işlem izninin iptali

MADDE 23- (1) (Değişik RG:12 Temmuz 2013-28705/BKK No. 2013/5047) Onaylanmış ihracatçıların bu Karardaki hükümlere aykırı hareket etmeleri ya da verilen yetkide öngörülen şartlara uymamaları ya da bu Karar’da belirtilen koşulların ortadan kalkması veya sonradan kaybedilmesi halinde, cezai hükümler saklı kalmak üzere verilen yetki Bakanlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) geçici olarak geri alınabilir veya iptal edilebilir.

 

Topluluk tarafından verilen basitleştirilmiş işlemden yararlanma izinlerinin kabul edilmesi

MADDE 24- (Değişik RG: 5 Temmuz 2008-26927/BKK No. 2008/13816) (Değişik RG:12 Temmuz 2013-28705/BKK No. 2013/5047) (1) Topluluk üyesi ülkelerin yetkili gümrük idarelerince onaylanmış ihracatçı yetkisi verilen ihracatçılar tarafından basitleştirilmiş işlem usulleri çerçevesinde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri gümrük idarelerince kabul edilir.

(2) Bulunduğu Topluluk üyesi ülke haricinde bir başka üye ülkeden sık sık ihracat gerçekleştiren ve bu kapsamdaki ihracatları için, bulundukları ve gerekli kayıtları tuttukları üye ülke tarafından onaylanmış ihracatçı yetkisi verilen ve bu statüleri bulundukları üye ülke yetkili makamlarınca ihracatın gerçekleştirildiği üye ülke yetkili makamlarına iletilmiş olan ihracatçılarca, basitleştirilmiş işlem usulleri çerçevesinde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri de gümrük idarelerince kabul edilir.

(3)  İkinci  fıkra  hükümleri  çerçevesinde  düzenlenen  bir  A.TR  Dolaşım  Belgesinin  14  nolu kutusunda sonradan kontrol adresinin önceden basılı olarak bulunmaması halinde ihracatçı, dolaşım belgesinin (8) numaralı “Gözlemler” bölümünde, Bakanlığın (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) sonradan kontrol talebinde bulunabileceği, kendisine onaylanmış ihracatçı yetkisi veren üye ülkenin yetkili gümrük idaresinin adresini belirtir.

 


 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İthalatta İbraz Edilen Belgelere İlişkin İşlemler ve Sonradan Kontrolünün İstenmesi
 
Dolaşım belgelerinin ithalatçı ülke gümrük idaresine sunulması
Madde 25(1) Dolaşım belgeleri, ithalatçı ülkenin mevzuatına uygun olarak bu ülkenin gümrük idarelerine sunulur. Gümrük idareleri, dolaşım belgesinin tercümesini talep edebilirler. Gümrük idareleri ithalatçının eşyanın serbest dolaşım koşullarını karşıladığını belirten beyanının gümrük beyannamesine eklenmesini de talep edebilirler.
 
İthalatta ibraz edilen belgelere ilişkin işlemler

MADDE 26- (Değişik RG:12 Temmuz 2013-28705/BKK No. 2013/5047) (1) Gümrük idareleri gümrük beyannamesinin tescilinden sonra beyanname ile birlikte ibraz edilen dolaşım belgesinin usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini, ihracatçı gümrük idaresi tarafından vize edilip edilmediğini, süresi içinde gümrüğe verilip verilmediğini kontrol eder. Söz konusu dolaşım belgesindeki bilgilerin, beyannamenin tescili sırasında ibraz edilen fatura ve ithalat ile ilgili diğer belgelerdeki bilgilere uygun olup olmadığı  incelenir.  Fiziki  muayene  yapıldığı  takdirde,  ithal  konusu  eşyanın  ayırt  edici  özelliklerinin, dolaşım belgesinde kayıtlı eşyaya uygun olup olmadığına bakılır.

(2) Bu kontrollerin uygun sonuç vermesi halinde, dolaşım belgesinin aslı gümrük beyannamesinin birinci  nüshasına eklenir.  Kontrollerin olumsuz sonuç  vermesi  halinde  ise,  dolaşım belgesi bu  Karar hükümleri uyarınca kontrol edilmek üzere “Kontrol İstemi” bölümü doldurulup ihracatçı ülke gümrük idaresine gönderilmek üzere Bakanlığa (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir.


 
İthalat sırasında dolaşım belgelerinin ibraz edilememesi
Madde 27(1) Eşyanın tercihli rejimden yararlanmasını teminen ibrazı gereken A.TR Dolaşım Belgelerinin, bu belgeyle ilgili eşyanın fiili ithalinden evvel veya fiili ithali sırasında ibraz edilememesi ve ilgili ithalatçı tarafından eşyanın bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumunda, tercihli rejim uygulanmaz ve kanuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler kesin olarak tahsil edilir. Ancak, bu kabil eşyanın fiilen ithalini müteakip süreleri içerisinde, usulüne uygun dolaşım belgeleri işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu takdirde,
a) İbraz olunan dolaşım belgesi, ihracatçı ülke gümrük idarelerince fiili ihraç sırasında düzenlenip vize edilmiş A.TR Dolaşım Belgesi veya,
b) İbraz olunan A.TR Dolaşım Belgesi ihracatçı üye ülkeden eşyanın fiili ihracatından sonra verilmiş ve "Sonradan Verilmiştir" kaydını taşıyan dolaşım belgelerinden ise,
her iki halde de ibraz olunan dolaşım belgesinin ithal edilen eşyaya ait olduğunun gümrük beyannamesi ve eki belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve eşyanın süresi içerisinde ilgili gümrüğe arz edilmiş olduğunun tespiti kaydıyla Gümrük Kanunu hükümleri gereğince gümrük vergisi tutarı yükümlüye iade edilir.
 
Önemsiz farklılıklar ve şekli hatalar
Madde 28(1) A.TR Dolaşım Belgelerindeki beyanlar ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında küçük farklılıkların bulunması, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiğinin kesinlikle ortaya konması kaydıyla, söz konusu dolaşım belgelerinin geçerliliğini kendiliğinden ortadan kaldırmaz.
(2) A.TR Dolaşım Belgeleri üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz konusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz maddi hatalar, bu belgelerin reddedilmesini gerektirmez.
 
Sonradan kontrol talebi
Madde 29 – (1) İthalatçı ülke gümrük idareleri, A.TR Dolaşım Belgelerinin sonradan kontrolünü talep edebilirler.
(2) İthalatçı ülke gümrük idaresi, ihracatçı ülke gümrük idaresince verilen A.TR Dolaşım Belgelerinin gerçekliği veya eşyaya ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında makul bir şüphesi olduğunda veya sondaj usulü ile yapacağı kontrol sonucunda anılan belgeleri sonradan kontrol talebi ile 30 uncu madde hükümleri çerçevesinde vizeyi yapan ihracatçı ülke gümrük idaresine gönderir.
(3) İthalatçı ülke gümrük idareleri, A.TR Dolaşım Belgesini, sunulması halinde faturayı veya örneklerini araştırmanın gerekçelerini de belirterek ihracatı gerçekleştiren devletin gümrük makamlarına geri gönderir. Dolaşım belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgiler de kontrol talebini desteklemek üzere ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine gönderilir.
 
Sonradan kontrol işlemleri
Madde 30(1) (Değişik RG:12 Temmuz 2013-28705/BKK No. 2013/5047) A.TR Dolaşım Belgelerinin sonradan  kontrol  talebi,  bu  belgelerin  Bakanlığa  (Avrupa  Birliği  ve  Dış  İlişkiler  Genel Müdürlüğü) gönderilmesi suretiyle yapılır.
(2) Müsteşarlıkça A.TR Dolaşım Belgelerinin kontrol talebi, belgenin (14) numaralı bölümüne; kontrol talebinde bulunan gümrük idaresinin adı ve açık posta adresi, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazılıp; kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilerek mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanarak yapılır.
(3) İthalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesinin ardından sonradan kontrol işlemine tabi tutulan A.TR Dolaşım Belgesi muhteviyatı eşyanın, ithalatçısı tarafından serbest dolaşıma konulmasının talep edilmesi halinde tercihli rejim uygulanmaz ve eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanması amacıyla, ithalatçı ülke gümrük idaresince gerekli görülen bütün önlemler alınır.
(4) Bu çerçevede, söz konusu belge kapsamı eşyanın 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla yürürlüğe konulan İthalat Rejim Kararı ve tadillerine ek listelerde "AB" sütunu vergi oranı ile "diğer ülkeler" sütunundaki vergi oranı arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak, eşyanın gümrük işlemleri tamamlanır.
(5) Sonradan kontrol amacıyla gönderilen dolaşım belgelerinin, ihracatçı gümrük idaresince doğruluğunun teyidi yapılarak geri gönderilmesinden sonra teminata bağlanan gümrük vergileri iade edilir.
 
Sonradan kontrol talebinin incelenmesi
Madde31(1) Sonradan kontrol, ihracatçı ülke gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla, ihracatçı ülke gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesaplarını denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.
(2) İhracatçı ülke gümrük idareleri A.TR Dolaşım Belgelerinin kontrol sonucunu (15) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde doldurmak suretiyle belirtirler:
a) Birinci veya ikinci haneden uygun olanın önüne (x) işareti konulur,
b) Kontrolü yapan gümrük idaresinin adı ve kontrol tarihi yazılır,
c) Okunabilir mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.
 
Sonradan kontrol sonuçları
Madde 32(1) (Değişik RG:12 Temmuz 2013-28705/BKK No. 2013/5047) (1) Sonradan kontroltalebinde bulunan ithalatçı ülke gümrük idaresi, kontrol sonucundan en kısa sürede haberdar edilir.
(2) Kontrol sonuçlarında, belgelerin gerçek olup olmadığı, söz konusu eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde serbest dolaşımda kabul edilip edilemeyeceği ve bu Kararın diğer hükümlerine uygun olup olmadığı hususları açıkça belirtilmelidir. Topluluk ülkelerinden kontrol talebi ile gönderilen dolaşım belgelerinin sonuçları Müsteşarlık kanalıyla ithalatçı ülkeye gönderilir.
(3) Makul şüphenin mevcudiyetinde, sonradan kontrol talebine, talep tarihinden itibaren on ay içerisinde cevap alınamaması veya cevapta söz konusu belgelerin doğruluğunun ya da eşyanın serbest dolaşım statüsünün tespitine imkan verecek ölçüde yeterli bilginin bulunmaması halinde, talepte bulunan ithalatçı ülke gümrük idareleri, istisnai durumlar hariç olmak üzere söz konusu eşyaya Gümrük Birliği çerçevesinde serbest dolaşım hükümlerinin uygulanmasını reddedebilir. 
 
DOKUZUNCU BÖLÜM
İşleme Konulmayacak A.TR Dolaşım Belgeleri
 
Geçersiz A.TR dolaşım belgeleri
Madde 33 (1) Gümrük Birliği kapsamı dışında kalan eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenemez. Bu eşya için A.TR Dolaşım Belgeleri ibraz edilse dahi gümrük idarelerince işleme konulmaz. 
 
ONUNCU BÖLÜM
A.TR Dolaşım Belgelerinin Aranılmayacağı Durumlar
 
Yolcu eşyası
Madde 34(1) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından diğer parçasına yolcu beraberinde getirilen eşya; ticari nitelikte olmaması, bu Karar gereklerini yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluğu hakkında şüphe bulunmaması halinde A.TR Dolaşım Belgesi aranmaksızın Gümrük Birliği çerçevesinde serbest dolaşımda kabul edilir.
 
Posta gönderileri
Madde 35(1) Ambalajları veya refakat belgeleri üzerinde; eşyanın serbest dolaşım şartlarına uymadığını gösterir ihraç ülkesi yetkili makamları tarafından yapıştırılan, EK-III’te yer alan örneğe uygun sarı etiketi bulunmayan ve doğrudan doğruya posta yoluyla gönderilen posta kolileri dahil eşya, A.TR Dolaşım Belgesi aranmaksızın Gümrük Birliği çerçevesinde serbest dolaşımda kabul edilir.
 
Menşe kümülasyon sistemi kapsamı eşya
Madde 36(1) Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi kapsamında yer alıp, bu Karar’ın 67 inci maddesinde yer alan koşulları sağlayan eşya, A.TR Dolaşım Belgesi aranmaksızın Gümrük Birliği çerçevesinde serbest dolaşımda kabul edilir. 
 
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Gümrük İdareleri Arasında Karşılıklı İşbirliği
 
Mühür ve adreslerin iletilmesi
Madde 37(1) Türkiye ve Topluluk gümrük idareleri, A.TR Dolaşım Belgesini vize ederken kullandıkları mühürlerin örnek baskıları ile A.TR Dolaşım Belgelerinin kontrolünden sorumlu gümrük idarelerinin adreslerini, Avrupa Komisyonu vasıtasıyla birbirlerine ileteceklerdir.
 
Karşılıklı yardım
Madde 38(1) Türkiye ve Topluluk, yetkili gümrük idareleri vasıtasıyla birbirlerine A.TR Dolaşım Belgelerinin geçerlilikleri ve bu Kararın doğru uygulanmasını teminen bu belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrolünde yardımcı olurlar.
 
Anlaşmazlıkların çözümü
Formun Üstü
Madde 39(1) Değişik RG: 5 Temmuz 2008-26927/BKK No. 2008/13816) (Değişik RG:12 Temmuz 2013-28705/BKK No. 2013/5047)   Bu Karar esasları çerçevesinde yapılacak uygulamada meydana gelecek tereddüt ve anlaşmazlıklar, bu Karara ilişkin işlemlerin yürütülmesiyle görevli kişi ve kuruluşlarca Bakanlığa iletilir ve Bakanlıkça çözümlenir.
Formun Altı
(2) Bu tereddüt ve anlaşmazlıklardan 29 ila 32 nci maddelerde belirtilen sonradan kontrol işlemlerine ilişkin olup, taraf ülkeler gümrük idarelerince kendi aralarında çözülemeyenler veya ilgili Gümrük Birliği hükümlerinin yorumlanmasında ortaya çıkan sorunlar Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük İşbirliği Komitesi’ne sunulur.
(3) İthalatçı ile ithalatçı ülkenin gümrük idareleri arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlık, ilgili ülkenin mevzuatı çerçevesinde çözüme bağlanır.
 
Cezalar
Madde 40(1) Gümrük Birliği kapsamında tercihli rejimden yararlanmak amacıyla yanıltıcı mahiyette bilgiler içeren belge düzenleyen ya da düzenlenmesine neden olan kişiler, ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde cezalandırılır. 
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Gümrük Birliği Taraflarının Üçüncü Ülkeler Üzerinden Eşya Ticaretinde Uygulanacak Gümrük Hükümleri
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Eşyanın Gümrük Kıymetine Dair Gümrük Uygulamaları
 
Gümrük kıymetine dahil edilmeyecek unsurlar
Madde 41 (1) Üçüncü ülke eşyasının Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’ne varışından sonra eşyanın taşınması ile ilgili nakliye, sigorta masrafları, yükleme ve elleçleme giderleri, eşyanın fiilen ödenen veya ödenecek fiyatından ayırt edilebilmesi koşuluyla, gümrük kıymetine dahil edilmez. 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Hariçte İşleme Rejimi Çerçevesinde Üçgen Trafik İzni ve Gümrük Uygulamaları
 
Üçgen trafik izni
Madde 42 (1) Hak sahibinin talebi üzerine hariçte işleme rejimi çerçevesinde üçgen trafiğin kullanılmasına ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresi tarafından izin verilir. Üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi aynı zamanda hariçte işleme rejiminin başladığı gümrük idaresidir.
(2) Hariçte işleme rejimi üçgen trafik sistemi çerçevesinde serbest dolaşıma giren işlem görmüş eşya ya da ikame ürünün tam ya da kısmi ithalat vergisi muafiyetinden yararlanması için INF 2 Bilgi Formu kullanılır. INF 2 Bilgi Formu geçici ihraç eşyasının üçgen trafik kapsamında bulunduğunu ispatlar.
 
INF 2 bilgi formu düzenlenmesi
Madde 43(1) Hariçte işleme rejimine konu olan ve işlem gördükten sonra Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin başka bir parçasına götürülmek istenen eşya ile ilgili olarak, talep halinde hariçte işleme iznini veren gümrük idaresi tarafından Ek-IV’teki örneğe uygun biri asıl olmak üzere iki nüsha INF 2 Bilgi Formu, Türkçe veya Topluluğun resmi dillerinden birinde düzenlenir.
(2) INF 2 Bilgi Formu, Hariçte İşleme Rejimine giren eşyanın miktarını gösterir. İşlem görmüş ya da ikame ürünlerin birden fazla sevkıyatı halinde farklı gümrük idarelerinde yeniden ithal edilmesi söz konusu olduğunda, izni veren gümrük idaresi, izin sahibinin talebi doğrultusunda, rejime giren eşyanın miktarı için gerekli sayıda INF 2 Bilgi Formu düzenler.
(3) İzni veren gümrük idaresi, bilgi formunda yer alan bilgilere ek bilgi ilave edilmesi gerektiği kanaatindeyse, bu bilgileri bilgi formuna girecektir. Form üzerinde yeterli boşluk bulunmuyorsa, orijinal nüshada belirtilmek ve forma ekli olmak üzere ilave form düzenlenir
(4) İzni veren gümrük idaresi tarafından ilk düzenlenen bilgi formu ilave bilgi formları ile değiştirilebilir ya da tek bir formun kullanıldığı durumlarda, formun üzerine gümrük idaresi tarafından eşyanın miktarı belirtilir. Eğer form üzerinde yeterli boşluk yoksa, orijinal nüshada belirtilmek ve forma eklenmek üzere ilave form düzenlenir.
(5) Gümrük idareleri, belli bir dönem içindeki tüm ihracat ve ithalatı kapsayacak birden fazla sayıda işleme faaliyetini içine alan üçgen trafiğe konu eşya için birleştirici bilgi formları kullanımına izin verebilirler.
(6) Üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi, istisnai durumlarda geriye dönük INF 2 Bilgi Formu düzenleyebilir. Ancak, geriye dönük geçerlilik süresi, belge saklamak için gerekli olan süreyi aşamaz.
 
İkinci nüsha INF 2 bilgi formu düzenlenmesi
Madde 44 – (1) INF 2 Bilgi Formunun çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde hariçte işleme izni belgesi sahibi bilgi formunu üçgen trafik iznini veren gümrük idaresinden belgenin ikinci bir nüshasını düzenlemesini talep edebilir. Söz konusu gümrük idaresi, ikinci nüshasının talep edildiği belge kapsamı geçici ihraç ürünlerinin yeniden ithal edilmediğinin anlaşılır olması halinde bu talebi yerine getirir.
Formun Üstü
(2) (26/2/2007 tarihli ve 2007/11795 sayılı BKK ile değişik) İkinci nüsha olarak düzenlenen INF 2 Bilgi Formunun aslı ve nüshası üzerine;
Formun Altı
"ДУБЛИКАТ"
"DUPLICADO"
"DUPLIKÁT"
"DUPLIKAT"
"DUPLIKAAT"
"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"
"DUPLICATE"
"DUPLICATA"
"DUPLICATO"
"DUBLIKATS"
"DUBLIKATAS"
"MÁSODLAT"
"DUPLICAAT"
"SEGUNDA VIA"
"DUPLICAT"
"DVOJNIK"
"KAKSOISKAPPALE"
“İKİNCİ NÜSHADIR”
ibarelerinden biri yazılır.
 
 
İhracata ilişkin gümrük işlemleri
Madde 45(1) INF 2 Bilgi Formunun aslı ve bir örneği üçgen trafik kullanma izni veren gümrük idaresi tarafından formun (16) numaralı kutusu mühürlenerek onaylanır. Bu formun bir nüshası anılan idare tarafından saklanır, aslı başvuru sahibine iade edilir.
(2) INF 2 Bilgi Formunun aslı, geçici ihraç eşyasının gümrük bölgesinden ihraç edildiği gümrük idaresine ibraz edilir. Bu gümrük idaresi, eşyanın söz konusu bölgeyi terk ettiğini belgenin aslı üzerinde formun (17) numaralı kutusu mühürlenmek suretiyle onaylar ve belgeyi ibraz eden kişiye iade eder.
 
Geçici ihraç eşyasının ayırt edici özelliklerinin tespiti
Madde 46(1) Üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresinden INF 2 Bilgi Formunun onaylaması istenildiğinde, idare geçici ihraç eşyasının ayırt edici özelliklerini tespit etmek için kullanılan yöntemi (16) numaralı kutuda belirtir.
(2) Eşyanın numunesinin alınması, tahlile tabi tutulması veya teknik dokümanlarının kullanılması halinde üçgen trafik kullanımına izin veren idare, gümrük mührünü eşyanın cinsine göre üzerine ya da ambalajın üzerine bozulmayacak biçimde yapıştırarak bu örnekleri, resimleri ya da teknik tanımları onaylar.
(3) İdarenin mührünü ve ihracat beyannamesinin referans bilgilerini taşıyan etiket, değiştirilmelerini önleyecek biçimde söz konusu örneklere, resimlere ya da teknik tanımlara iliştirilir.
(4) İdare tarafından onaylanan ve mühürlenen örnekler, resimler ya da teknik tanımlar işlem görmüş ya da ikame ürünün yeniden ithalinden sonra bu örnekleri, resimleri ve tanımları mühürleri bozulmaksızın sunan ihracatçıya iade edilir.
(5) Eşyanın tahlilinin yapılması gerektiğinde ve tahlil sonuçları INF 2 Bilgi Formu gümrük idaresi tarafından onaylanana kadar belli olmadığında, tahlil sonuçlarını içeren belge mühürlü bir zarf içinde ihracatçıya verilir.
 
İthalata ilişkin gümrük işlemleri
Madde 47(1) INF 2 Bilgi Formunun sağladığı haklardan bu belgeyi serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz eden beyan sahibi yararlanır.
(2) İşlem görmüş ürüne veya ikame ürüne ait INF 2 Bilgi Formunun aslı ile numune ve belgeler serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile birlikte eşyanın serbest dolaşıma gireceği gümrük idaresine ibraz edilir.
 
INF 2 bilgi formlarının kapatılması
Madde 48 –(1) İşlem görmüş veya ikame ürünlerin tek bir partide veya aynı gümrük idaresine parti parti getirilerek serbest dolaşıma sokulması halinde, gümrük idaresi, INF 2 Bilgi Formunun aslına işlem görmüş ürünlerin bünyesinde kullanılan geçici ihracat eşyasının miktarını yazar.
(2) Bu şekilde işlemi biten INF 2 Bilgi Formu serbest dolaşıma giriş beyannamesine eklenir. INF 2 Bilgi Formunun işlemi tamamen bitmemiş ise, eşyanın düşümü yapılmak suretiyle belge sahibine iade edilir. Yapılan işlem serbest dolaşıma giriş beyannamesinin (44) Numaralı kutusuna yazılır.
(3) İşlem görmüş veya ikame ürünlerin birden fazla parti halinde farklı gümrük idarelerinden serbest dolaşıma sokulması halinde ve bu Kararın 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmamış olması halinde ilk serbest dolaşıma giriş beyannamesinin ibraz edildiği gümrük idaresi, beyan sahibinin talebi üzerine orijinal INF 2 Bilgi Formunu kalan geçici ihraç eşyası miktarına göre düzenlenen yeni bir INF 2 Bilgi Formuyla değiştirir.
(4) Gümrük idareleri, yeniden düzenlenen bilgi formuna önceki orijinal belgenin sayı ve tarihi ile verildiği gümrük idaresinin adını yazar. Orijinal INF 2 Bilgi Formuna ise, hangi miktarda geçici ihracat eşyası için hangi belgenin düzenlendiği kaydedilir. Düzenlenen her bir bilgi formu ilgili serbest dolaşıma giriş beyannamesine eklenir.
 
Üçgen trafik konusu eşyanın vergilendirilmesi
Madde 49(1) Topluluğa üye ülkelerden üçüncü ülkelere gönderilerek işlem görmüş ürünlerin INF 2 Bilgi Formu kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi’nde serbest dolaşıma girmesi talep edildiğinde, hariçte işleme rejimi kapsamı eşyanın vergileri, yükümlünün talep etmesi ve sözkonusu eşyanın, Topluluk veya Türkiye menşeli olması veya Topluluk veya Türkiye Gümrük Bölgesi’nde sıfırdan yüksek bir gümrük vergisi oranı ile serbest dolaşıma sokulmuş üçüncü ülke menşeli olması halinde, gümrük kıymeti olarak hariçte işleme rejimi kapsamında yapılan işlemin maliyetine eşit bir tutar dikkate alınarak, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir. Eşyanın menşeinin belirlenmesinde Gümrük Kanunu’nun tercihsiz menşe hükümleri esas alınır.
(2) Bununla birlikte, Topluluk veya Türkiye menşeli olmayıp sıfır gümrük vergisiyle serbest dolaşıma sokulan geçici ihracat eşyasının, serbest dolaşıma sokulmasının yegane amacının bu maddenin birinci fıkrası hükümlerinden yararlanmak olduğunun, işlem görmüş ürünler serbest dolaşıma girmeden önce tespit edilmesi halinde, işlem görmüş ürünlerin ithalat vergilerinin hesaplanmasında birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Söz konusu eşyanın vergileri, işlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edildiğinde uygulanacak olan ithalat vergileri tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanır.
 
Sonradan kontrol talebi
Madde 50 (1) İşlem görmüş ürünlerin veya ikame eşyanın serbest dolaşıma sokulduğu her gümrük idaresi, INF 2 Bilgi Formunu onaylayan gümrük idaresinden INF 2 Bilgi Formunun gerçekliğini belge üzerindeki bilgilerin doğruluğunu veya işlemleri sonuçlandırılan eşyaya ilişkin gerekli bulduğu diğer hususların sonradan kontrolünü talep edebilir.
(2) Sonradan kontrol talebi talepte bulunan gümrük idaresi tarafından INF 2 Bilgi Formunun (18) numaralı kutusunun aşağıdaki şekilde doldurulması suretiyle yapılır:
(3) Kontrol talebinde bulunan gümrük idaresinin adı ve açık posta adresi yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazılır.
(4) Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip, mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.
 
Sonradan kontrol sonuçları
Madde 51(1) Üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi istenilen bilgileri en kısa sürede talepte bulunan gümrük idaresine bildirir.
(2) Üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi kontrol sonucunu INF 2 Bilgi Formunun (19) numaralı kutusu aşağıdaki şekilde doldurulmak suretiyle belirtir:
a) Birinci veya ikinci haneden uygun olanın önüne (X) işareti konulur.
b) Kontrolü yapan gümrük idaresinin adı ve kontrol tarihi yazılır.
c) Okunabilir mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geri Gelen Eşyaya Uygulanacak Gümrük İşlemleri
 
Geri gelen eşyaya muafiyet uygulanması
Madde 52 (1) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasında serbest dolaşımda olup ihraç edildikten sonra Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin diğer parçasına üç yıl içerisinde geri gelen ve serbest dolaşıma giren eşya, beyan sahibinin talebi üzerine ithalat vergilerinden muaf tutulur. Üç yıllık süre Gümrük Kanunu’nun 168 inci maddesine göre uzatılabilir.
(2) Ancak, eşyanın geri gelen eşya statüsünden faydalanarak ithalat vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için ihraç edildiği haliyle yeniden ithal edilmiş olması gerekir.
 
Özel amaca yönelik eşyanın geri gelmesi
Madde 53 (1) Geri gelen eşyanın, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nden ihraç edilmeden önce özel amaca yönelik kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanarak serbest dolaşıma girmiş olduğu hallerde, eşyanın aynı amaca yönelik olarak tekrar serbest dolaşıma sokulmak istenmesi durumunda, bu eşya ithalat vergilerinden muaf tutulur.
(2) İthal amacının aynı olmaması halinde, söz konusu eşyaya uygulanacak ithalat vergileri tutarı, serbest dolaşıma ilk girişi sırasında alınmış tutar kadar indirilir. Ancak, serbest dolaşıma girişi sırasında alınmış tutarın geri gelen eşyanın yeniden serbest dolaşıma girişi sırasında alınacak tutardan daha fazla olması halinde hiçbir iade yapılmaz.
 
Hariçte işleme rejimi kapsamında geri gelen eşya
Madde 54(1) Değişmemiş eşya dışında, hariçte işleme rejimi çerçevesinde Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından ihraç edilen eşyaya bu Kararın 52 nci maddesinde belirtilen ithalat vergilerinden muafiyet tanınmaz.
 
Dahilde işleme rejimine tabi geri gelen eşya
Madde 55(1) Dahilde İşleme Rejiminin uygulanmasından sonra ihraç edilen ve daha sonra geri gelen işlem görmüş ürünlere de bu Kararın 52 nci maddesindeki hükümler uygulanır. Aynı hüküm yeniden ihraç edilen işlem görmüş ürünler için de geçerlidir.
(2) Bu gibi hallerde işlem görmüş ürünün yeniden ihraç tarihi serbest dolaşıma giriş tarihi olarak kabul edilir ve ithalat vergileri tutarı Dahilde İşleme Rejimi hükümlerine göre belirlenir.
 
İhraç edilen eşyanın geri gelen parçaları
Madde 56(1) Geri gelen eşya, daha önce Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından ihraç edilen eşyanın bir kısmına ait olması durumunda da ithalat vergilerinden muaf tutulur.
(2) Bu hüküm Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından ihraç edilen makinelere, araçlara, aletlere veya diğer ürünlere ait olan parça veya aksesuarları içeren eşyaya da uygulanır.
 
Bakım ve kontrole tabi tutulan eşya
Madde 57 (1) 52 nci madde hükümlerine istisna olarak aşağıdaki durumlarda geri gelen eşyaya ithalat vergisi muafiyeti tanınır:
a) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından ihraç edildikten sonra eşyanın, korunma veya elleçleme dışında asli niteliklerini değiştirecek herhangi bir işleme tabi tutulmaması,
b) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından ihraç edildikten sonra eşyanın, korunma veya elleçleme dışında asli nitelikleri değişmeksizin farklı bir işleme tabi tutulması durumunda, kusurlu veya amaçlanan kullanıma uygun olmadığı saptanan eşyanın geri getirilmesi,
1) Söz konusu işlem veya elleçlemenin eşyayı sadece iyi durumda tutmak veya tamir etmek için uygulanmış olması veya,
2) Eşyanın amaçlanan kullanıma uygun olmadığının sadece bu tür bir işlem veya elleçleme sonucunda anlaşılmış olması,
şartlarından birinin yerine getirilmesi halinde muafiyet tanınır.
(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen durumlarda, işleme tabi tutulan eşyanın bünyesinde ve niteliğinde bir değişiklik meydana gelmesi halinde Hariçte İşleme Rejimi hükümleri çerçevesinde ithalat vergileri tahsil edilir.
(3) Ancak, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi dışında beklenmeyen bir sebepten dolayı iyi durumda tutulmak amacıyla gerekli tamir veya bakım işlemine tabi tutulmuş ve gümrük idarelerine ispat edici belgeleri ibraz edilmiş eşya ithalat vergilerinden muaf tutulur. Bu durumda, geri gelen eşyanın kıymeti bu işlem yüzünden Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından ihraç edildiği tarihteki kıymetinden daha yüksek olmamalıdır.
(4) Bu tamir ve bakım, eşyanın normal kullanımını imkansız hale getiren arızaların ya da maddi hasarın önlenmesi için zorunlu olan işlemler anlamında kullanılmaktadır. Geri gelen eşyanın kıymetinin tespiti esnasında, söz konusu tamir ve bakıma ilişkin harcamalar zorunlu harcamalar olarak kabul edildiğinden kıymet artışı olarak kabul edilmez.
(5) Eşyayı iyi durumda tutmak için yapılması zorunlu olan bu tamir ve bakım yedek parça kullanımını gerektirdiğinde bu yedek parçaların eşyayı ihraç edildiği sıradaki durumundan daha iyi duruma getirmemiş olması gerekir.
 
Ayırt edici özellikleri tespit belgesi
Madde 58(1) İhracat işlemleri sırasında gümrük idareleri ilgili kişinin talebi halinde, eşyanın Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasına geri gelmesi durumunda, eşyanın ayırt edici özelliklerinin tespiti amacıyla gerekli bilgileri içeren bir belge verirler.
 
İhraç edildikten sonra geri gelen eşya
Madde 59(1) Aşağıda yer alan eşya geri gelen eşya olarak kabul edilir:
a) Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin yanısıra aşağıdaki belgelerin ibraz edildiği eşya.
İhraç edildikten sonra geri gelen eşyanın beyanı, beyannamenin tescili, eşyanın muayenesi ve diğer gümrük işlemleri serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre yapılır. Serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile birlikte, eşyanın ihracatına ilişkin beyannamenin veya ihracat ülkesi makamlarınca onaylanmış örneğinin ya da EK-V’te yer alan INF 3 Bilgi Formunun verilmesi gerekir. Eşyanın yeniden ithalatının yapıldığı gümrük idaresinde bu belgelerden birinin olması halinde söz konusu belgeler istenmez.
b) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasında düzenlenen ATA Karnesi kapsamında gelen eşya.
ATA Karnesi kapsamında gelen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri ATA Karnesinin süresi dolmuş olsa bile 52 nci madde hükümleri çerçevesinde aynı Karne üzerinde yapılır. Bu işlemler yapılırken, ATA Karnesinin yeniden ithalat koçanının (A)’dan (G)’ye kadar olan kutularında belirtilen bilgiler doğrulanarak yeniden ithalat yaprağının (H) kutusu ve dipkoçanı doldurulur. Yeniden ithalat koçanı arşivlenmek üzere gümrük idaresi tarafından alıkonulur.
(2) Uluslararası anlaşma hükümlerine tabi eşya ile ambalaj malzemeleri veya taşıma araçlarına yukarıdaki hükümler uygulanmaz. Serbest dolaşıma giriş beyannamesi düzenlenmeksizin, sözlü beyan veya gümrük idaresince kabul edilen herhangi bir tasarruf yoluyla rejime giriş yapıldığı durumlarda da bu hükümler uygulanmaz.
 
Ek bilgi ve belgelerin sunulması
Madde 60(1) Yeniden ithalatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi, beyan sahibinden geri gelen eşyanın ayırt edici özelliklerinin tespiti için ek bilgi ve belge talep edebilir.
 
INF 3 bilgi formu düzenlenmesi
Madde 61(1) Geri gelen eşya ile ilgili olarak, talep halinde ihracatın yapıldığı gümrük idaresi tarafından Ek-V’teki örneğe uygun biri asıl olmak üzere üç nüsha INF 3 Bilgi Formu Türkçe veya Topluluğun resmi dillerinden birinde düzenlenir.
(2) INF 3 Bilgi Formu, geri gelen eşyanın ayırt edici özelliklerinin tespiti için gerekli olan her türlü bilgiyi içerir ve ihracatın yapıldığı Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından diğer parçasına geri gelmesi muhtemel olan durumlarda ihracatçının talebi üzerine, ihracat esnasında düzenlenir.
(3) Ancak, ihraç edilen eşyaya ilişkin gerekli ayrıntıların gümrük idaresince resen tespit edilebildiği hallerde, ihracatçının talebi üzerine mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra da INF 3 Bilgi Formu düzenlenebilir.
(4) İhracatın yapıldığı gümrük idaresi, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından ihraç edilen eşyanın, ihraç işlemi yapılan gümrük idaresi dışında Gümrük Birliği taraflarının birden fazla gümrük idaresine geri getirilmesi söz konusu olduğunda, ihracatçının talebi doğrultusunda, her bir gümrük idaresine getirilecek geri gelen eşya miktarı için toplam miktarı kapsayacak şekilde ayrı ayrı INF 3 Bilgi Formu düzenler.
(5) Aynı şekilde, ihracatçının talebi üzerine, ihracatın yapıldığı gümrük idaresi tarafından ihracat esnasında düzenlenen orijinal INF 3 Bilgi Formu yerine bu bilgi formunda yer alan eşyanın toplam miktarını kapsayacak şekilde ayrı ayrı INF 3 Bilgi Formu düzenlenir.
(6) İhracatçının talebi üzerine ihraç edilen eşyanın sadece bir kısmını kapsayacak INF 3 Bilgi Formu da düzenlenir.
 
İhracata ilişkin gümrük işlemleri
Madde 62 (1) INF 3 Bilgi Formunun aslı ve bir örneği gümrük idaresi tarafından mühürlenerek onaylanır. Bu formun bir nüshası anılan idare tarafından saklanır, aslı ve bir nüshası yeniden ithalatın yapıldığı gümrük idaresine sunulmak üzere ihracatçıya iade edilir.
 
İthalata ilişkin gümrük işlemleri
Madde 63(1) Geri gelen eşyaya ait INF 3 Bilgi Formunun aslı ve nüshası serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile birlikte eşyanın serbest dolaşıma gireceği gümrük idaresine ibraz edilir.
(2) Rejime giriş işlemini yapan gümrük idaresi formun aslına ve nüshasına gümrük vergilerinden muaf tutulan eşyanın miktarını kaydederek aslını alıkoyar, diğer nüshayı serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tarih ve tescil numarasını taşıyacak biçimde düzenleyerek belgeyi düzenleyen gümrük idaresine gönderir.
(3) INF 3 Bilgi Formunu düzenleyen gümrük idaresi, bu nüshayı kendilerinde bulunan nüsha ile karşılaştırarak işlemi tamamlar.
 
İkinci nüsha INF 3 bilgi formu düzenlenmesi
Madde 64 – (1) INF 3 Bilgi Formunun çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı bilgi formunu düzenleyen gümrük idaresinden belgenin ikinci bir nüshasını düzenlemesini talep edebilir. Söz konusu gümrük idaresi, gerekli şartların taşınması halinde ikinci nüsha INF 3 Bilgi Formunu düzenler. 
Formun Üstü
(2)( 26/2/2007 tarihli ve 2007/11795 sayılı BKK ile değişik) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha INF 3 Bilgi Formunun üzerine;
Formun Altı
"ДУБЛИКАТ"
"DUPLICADO"
"DUPLIKÁT"
"DUPLIKAT"
"DUPLIKAAT"
"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"
"DUPLICATE"
"DUPLICATA"
"DUPLICATO"
"DUBLIKATS"
"DUBLIKATAS"
"MÁSODLAT"
"DUPLICAAT"
"SEGUNDA VIA"
"DUPLICAT"
"DVOJNIK"
"KAKSOISKAPPALE"
“İKİNCİ NÜSHADIR”
ibarelerinden birisi yazılır. Ayrıca gümrük idareleri, arşivlerindeki INF 3 Bilgi Formu üzerine bunun bir suretinin düzenlendiğine dair meşruhat düşer.
 
Sonradan kontrol talebi
Madde 65 (1) Geri gelen eşyanın serbest dolaşıma sokulduğu her gümrük idaresi INF 3 Bilgi Formunu onaylayan gümrük idaresinden INF 3 Bilgi Formunun gerçekliğini, belge üzerindeki bilgilerin doğruluğunu veya işlemleri sonuçlandırılan eşyaya ilişkin gerekli bulduğu diğer hususların sonradan kontrolünü talep edebilir.
(2) Sonradan kontrol talebi, talepte bulunan gümrük idaresi tarafından INF 3 Bilgi Formunun "Yeniden ithalat gümrük idaresinin talebi" kutusunun aşağıdaki şekilde doldurulması suretiyle yapılır:
(3) Kontrol talebinde bulunan gümrük idaresinin adı ve açık posta adresi, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazılır.
(4) Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip, mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.
 
Sonradan kontrol sonuçları
Madde 66 – (1) Üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi istenilen bilgileri en kısa sürede talepte bulunan gümrük idaresine bildirir.
(2) INF 3 Bilgi Formunun sonradan kontrol sonucu, üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi tarafından formun ilgili bölümü doldurulmak suretiyle talepte bulunan gümrük idaresine iletilir. 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Eşya
 
Menşe kümülasyon sistemi kapsamı eşya
Madde 67(1) Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi kapsamında yer alıp, hem Topluluk’la hem de Türkiye’yle çapraz kümülasyon imkanı bulunan ülkelerden birine Topluluk’tan ihraç edildikten sonra, o ülkede hiçbir işçilik veya işleme tabi tutulmaması ya da yalnızca yetersiz işlem veya işçiliğe tabi tutulması nedeniyle Topluluk menşeini koruyan sanayi veya işlenmiş tarım ürünlerine, o ülkede düzenlenen menşe ispat belgeleri eşliğinde Türkiye’ye ithal edilmesi durumunda, doğrudan Topluluk’tan A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelmesi halinde tabi olacağı tercihli tarife uygulanır.
(2) Aynı şekilde Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi kapsamında yer alıp, hem Topluluk’la hem de Türkiye’yle çapraz kümülasyon imkanı bulunan ülkelerden birine Türkiye’den ihraç edildikten sonra, o ülkede hiçbir işçilik veya işleme tabi tutulmaması ya da yalnızca yetersiz işlem veya işçiliğe tabi tutulması nedeniyle Türkiye menşeini koruyan sanayi veya işlenmiş tarım ürünlerine, o ülkede düzenlenen menşe ispat belgeleri eşliğinde Topluluğa ithal edilmesi durumunda, doğrudan Türkiye’den A.TR Dolaşım                   Belgesi eşliğinde gelmesi halinde tabi olacağı tercihli tarife uygulanır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Gümrük Birliği Kapsamında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Kanıtlanması
 
Serbest dolaşımda bulunan eşyanın tercihli menşe statüsü
Madde 68(1) Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye ve Topluluğun aynı menşe kuralları ve gümrük vergilerinin geri ödenmesi ile bunlardan muafiyet tanınmasını yasaklayan hükümleri içeren serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve/veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemlerine dahil ülkelerden birine ihraç edilmesi mümkündür.
(2) Bu çerçevede Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve/veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemlerine taraf ülkelerden biri menşeli eşya aynı halde veya işlendikten sonra sistemde yer alan diğer ülkelere ihraç edilirken EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Belgesi veya fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı düzenlenebilmesi için serbest dolaşımda bulunan eşyanın menşe statüsünün kanıtlanması gerekmektedir.
(3) Serbest dolaşımda bulunan söz konusu eşyanın Türkiye’den Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve/veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemlerine dahil ülkelerden birine ihracatında ilgili ülkelerle ticarette geçerli menşe kurallarının sağlandığını gösteren tedarikçi beyanları ile INF 4 Bilgi Formunun düzenlenebilmesi ile Türkiye ve Topluluk gümrük idareleri arasında bu kapsamda gerekli idari işbirliğine ilişkin usul ve esaslar, bu Karar hükümleri çerçevesinde sağlanır.
 
Tedarikçi beyanı
Madde 69 – (1) Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan ve Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve/veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemlerine dahil ülkelerden biri menşeli eşyanın tercihli menşe statüsü tedarikçi beyanı ile kanıtlanır.
(2) Türkiye’den Topluluğa ve Topluluk’tan Türkiye’ye sevkedilen Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve/veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemlerine dahil ülkelerden biri menşeli eşyanın, aynı halde veya işlendikten sonra yine Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve/veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemlerine dahil ülkelerden birine ihraç edilmesi sırasında tercihli rejimden yararlanmak üzere menşe ispat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunulduğunda menşei kanıtlayıcı belge olarak tedarikçi beyanı kullanılır.
(3) Tedarikçi Beyanı ilgili ülkelerle ticarette geçerli menşe kuralları uyarınca söz konusu eşyanın menşe kurallarını sağladığı ve beyan sahibinin bu beyanı destekleyici her türlü kanıtı ibraz etmeye hazır olduğunu gösterir.
 
Tedarikçi beyanının düzenlenmesi
Madde 70(1) Tedarikçi beyanı alıcının talebine istinaden, Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan söz konusu eşyanın;
(a) Türkiye’den Topluluğa veya Topluluktan Türkiye’ye ihracatı esnasında veya
(b) Türkiye’den Topluluğa veya Topluluktan Türkiye’ye ihracatın yapılmasının ardından söz konusu eşyanın aynı halde ve işlenmesinin ardından Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve/veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemlerine dahil bir ülkeye yeniden ihraç edilmesi amacıyla menşe ispat belgesi düzenlenmesi talebine istinaden
tedarikçi tarafından düzenlenir ve Türkiye veya Topluluk’taki alıcısına verilir.
(2) Söz konusu eşyanın tedarikçisi, söz konusu eşyanın üreticisi olabileceği gibi alıcısı da olabilir. Bu durumda her tedarikçi ticarete konu olan aynı halde veya işledikten sonra Türkiye veya Topluluk’taki alıcısına ihraç edilen eşyanın tercihli menşe statüsünü beyan ederken kendi tedarikçisi veya tedarikçilerinden aldığı beyana veya beyanlara dayanabilir.
(3) Serbest dolaşımda bulunan eşyanın Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve/veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemlerine dahil bir ülke veya ülkelerden ithal edilmiş olması halinde ise ithalata ilişkin EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi ya da fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanına ve diğer tevsik edici belge ve bilgilere dayanılarak söz konusu eşyanın ithalatçı-tedarikçisi tarafından tedarikçi beyanı düzenlenebilir.
 
Uzun dönem tedarikçi beyanı
Madde 71 – (1) Bir tedarikçinin belirli bir alıcıya tercihli menşe statüsü uzun dönemde aynı kalması beklenen bir eşyayı düzenli olarak tedarik etmesi halinde, bu dönem boyunca gerçekleştireceği tüm sevkiyatlarını kapsayan bir tedarikçi beyanı (Bundan sonra Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı olarak adlandırılacaktır) verebilir. Uzun dönem tedarikçi beyanı düzenlendiği tarihten itibaren en çok bir yıl için geçerlidir.
(2) Uzun dönem tedarikçi beyanı geçmişe yönelik sevkiyatları kapsayacak şekilde düzenlenebilir. Bu tür durumlarda beyanın geçerliliği, beyanın düzenlendiği tarihten itibaren geçmişe yönelik olarak bir yılı geçemez.
(3) Tedarik edilen eşyanın tercihli menşe statüsünün, beyanın geçerlilik süresi içerisinde değişmesi halinde tedarikçi, uzun dönem tedarikçi beyanının artık geçerli olmadığını alıcıya derhal bildirmekle yükümlüdür.
 
Tedarikçi beyanının şekli
Madde 72 (1) Tedarikçi beyanı, 71 inci maddede belirtilen hükümler hariç olmak üzere her bir sevkiyat için ayrı ayrı düzenlenir. Beyan, tedarikçi tarafından ilgili sevkiyata ilişkin ticari fatura veya teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerinde yapılacaktır. Anılan belgeler, söz konusu eşyanın teşhis edilebilmesini sağlayabilecek derecede eşyayı ayrıntılı olarak tanımlayan belgeler olmalıdır.
(2) Tedarikçi beyanı bu Karar’ın VI nolu ekinde, uzun dönem tedarikçi beyanı ise Ek-VII’de gösterildiği şekilde el yazısı ile veya daktilo ile tedarikçi tarafından hazırlanarak imzalanır. Ancak, faturanın veya tedarikçi beyanının bilgisayarla hazırlanmış olması halinde beyanın el yazısı ile imzalanması gerekmez. Bu tür durumlarda tedarikçi tarafından müşteriye yazılı bir taahhütname verilmesi ve taahhütnamede tedarikçinin, tüm beyanları el yazısıyla imzalamasında olduğu gibi doğacak bütün sorumlulukları kabul ettiğini belirtmesi gerekmektedir.
 
 
Tedarikçinin sorumluluğu
Madde 73(1) Tedarikçi, beyanının doğruluğunun gerektiğinde Müsteşarlıkça kontrol edilebilmesini sağlamak üzere,
a) Beyanında belirttiği eşyanın işlenmesinde veya üretiminde kullandığı girdilerin miktarı, kıymeti ve eşya fabrika çıkış fiyatındaki yüzdeleri, tarife istatistik pozisyonları ve tanımı gibi menşe tespitinde kullanılabilecek kayıtları tutar,
b) Eşyanın menşei hakkında şüpheye düşmesi halinde veya gerektiğinde destekleyici belge olarak kullanmak üzere kendi tedarikçisinden INF 4 Bilgi Formunu talep edebilir,
c) Kayıt ve belgeleri, yürürlükteki kanunlarda öngörülen süreler saklı olmak üzere üç yıl süreyle saklar.
(2) Tedarikçi, yaptığı her beyanın doğruluğundan ve kanıtlanmasından sorumludur.
 
Gümrük idarelerince INF 4 bilgi formu aranması
Madde 74 (1) Karar’ın 68 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Türkiye ve Topluluk Gümrük idareleri, sunulan tedarikçi beyanında yer alan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek üzere birbirlerine yardım edeceklerdir.
(2) Gümrük idaresi, tedarikçi beyanının gerçekliğini ve beyanda yer alan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek üzere, ilgili ülkelerle ticarette geçerli menşe kuralları uyarınca bir menşe ispat belgesi düzenlenmesi talebi halinde ihracatçıdan INF 4 Bilgi formunu talep edebilir. İhracatçı, tedarik ettiği eşyanın tedarikçisinden beyanın doğruluğunu teyit ettirmek üzere INF 4 Bilgi formunu talep eder. Tedarikçinin yerleşik olduğu yerdeki veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresince düzenlenmiş INF 4 Bilgi formu tedarikçi tarafından ihracatçıya verilir.
(3) Topluluk gümrük idarelerince Topluluk mevzuatına uygun şekilde düzenlenen INF 4 Bilgi Formları kabul edilir.
 
Gümrük idarelerince INF 4 bilgi formunun onaylanması
Madde 75 (1) Bir tedarikçi, kendisinden INF 4 Bilgi Formu talep edilmesi halinde, örneği Ek-VIII’de gösterilen Formu ve Başvuru Formunu 76 ncı maddede belirtilen şekilde doldurarak, ilgili tedarikçinin yerleşik olduğu yerdeki veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla, ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresine başvurur. Formlara, ilgili faturaların kopyaları ile birlikte, A.TR veya EUR.1 Dolaşım Sertifikaları, kapasite raporları, firma kayıtlarının kopyaları veya bilgisayar çıktıları gibi menşei kanıtlayıcı diğer bilgi ve belgeler de eklenir. Gümrük İdaresi kendisine sunulan belgelerde yer alan bilgilerin tercümesini talep edebilir.
(2) Gümrük idaresi, başvuruya ekli kanıtlayıcı belgeleri, kendi kayıtlarını ve gerektiğinde firma kayıt ve belgelerini inceler ve tedarikçi beyanının doğru olup olmadığını belirterek kontrol sonucuna göre, mühür ve imza koymak suretiyle onaylama işlemini üç ay içinde tamamlar. Üç nüsha halindeki INF 4 Bilgi Formunun aslı talep edene iletilmek, bir nüshası da kendisinde kalmak üzere tedarikçiye verilir; diğer nüsha gümrük idaresince, yürürlükteki kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak üzere, üç yıl muhafaza edilir.
(3) Menşe ispat belgesinin düzenlendiği gümrük idaresinin talebinden itibaren dört ay içerisinde ihracatçı tarafından INF 4 Bilgi formunun sunulamaması halinde söz konusu ürünlerin ilgili tercihli ticaret anlaşmaları uyarınca menşeli olup olmadıklarını teyit etmek üzere ilgili gümrük idaresince tedarikçinin yerleşik olduğu veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresine doğrudan girişimlerde bulunulabilir.
(4) Bu amaca yönelik olarak kontrol talebinde bulunan gümrük idaresi, talebini destekleyici mahiyette olmak üzere tedarikçi beyanının tam olmadığını beyan ederek tedarikçinin yerleşik olduğu veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresine, yürüttüğü soruşturmanın esas ve biçimine ilişkin sebepleriyle birlikte mevcut tüm bilgileri gönderir. Bu çerçevede yürütülen kontrol esnasında tedarikçinin yerleşik olduğu veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi tarafından üreticinin kayıtlarına ilişkin her türlü soruşturmayı veya gerekli gördüğü diğer tüm kontrolleri yapmak amacıyla her türlü kanıtı talep edebilir.
(5) Kontrol talebinde bulunan gümrük idaresi, INF 4 Bilgi Formu aracılığıyla kontrolün sonuçlarından mümkün olan en kısa zaman içerisinde haberdar edilir.
(6) Kontrol talebinden itibaren beş ay içerisinde cevap gelmemesi veya cevabın ürünlerin gerçek menşe statüsünü kanıtlayacak derecede yeterli bilgi taşımaması halinde, menşe ispat belgesinin düzenlendiği ülkenin ilgili gümrük idaresi söz konusu belgeler çerçevesinde menşe ispat belgesinin geçersiz olduğunu bildirecektir.
 
INF 4 bilgi formunun basımı ve doldurulması
Madde 76(1)(Değişik RG:12 Temmuz 2013-28705/BKK No. 2013/5047) INF4 Bilgi Formu ve Başvuru Formu, Bakanlıkça basılır veya bastırılır.
(2) INF 4 Bilgi Formu, Topluluk resmi dillerinden birinde veya Türkçe olarak doldurulur. Formlar, el yazısı kullanıldığında mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile doldurulmalıdır. Eşyanın tanımı, bu amaçla ayrılan kutulara, boş satır bırakılmadan ve tanımın sonuna yatay bir çizgi çekilip, kalan boşluğa çapraz çizgi konulmak suretiyle yapılır. 
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Son Hükümler
 
Diğer hususlar
Madde 77 –(1) Bu Karar’da yer almayan hususlar hakkında, Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği ile Karar’da adı geçen menşe ispat belgeleriyle ilgili ülkelerle ticarette geçerli mevzuat hükümleri uygulanır.
 
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 78(1) 24/7/2002 tarihli ve 2002/4616 sayılı Kararnamenin eki "Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar" yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Geçici hükümler
Geçici Madde 1(1) Bu Karar’ın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen tedarikçi beyanları ile uzun dönem tedarikçi beyanları geçerli olarak kabul edilecektir.
(2) 18/9/1999 tarihli ve 23820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Kanıtlanmasına Dair Yönetmeliğin I ve II nolu Eklerinde yer alan tedarikçi beyanları, bu Karar’ın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 12 ay içerisinde kullanılmaya devam edilebilir. Bununla birlikte, anılan Yönetmeliğin I ve II no.lu Eklerinde yer alan tedarikçi beyanları, EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesine yönelik başvurular için ya da EUR-MED fatura beyanlarını tevsik etmek üzere kanıt olarak kullanılamaz.
 
Formun Üstü
Geçici Madde 2- (26/2/2007 tarihli ve 2007/11795 sayılı BKK ile eklenmiştir) (1) Bulgaristan ve Romanya’nın 1/1/2007 tarihi itibariyle Avrupa Birliği’ne üye olmaları dolayısıyla Türkiye’yle mevcut Serbest Ticaret Anlaşmaları fesholunduğundan, bu tarih öncesinde, yürürlükteki Serbest Ticaret Anlaşmaları çerçevesinde Bulgaristan ve Romanya gümrük idarelerince düzenlenen tercihli menşe ispat belgeleri (EUR.1 Dolaşım Belgeleri, EUR-MED Dolaşım Belgeleri, fatura beyanları ve EUR-MED fatura beyanları), 1/1/2007 tarihinden sonra ve geçerlilik süreleri içerisinde (en geç 30/4/2007 tarihinden önce) gümrük idarelerimize ibraz edilmesi durumunda kabul edilir.
Formun Altı
2) Bu kapsamdaki eşyanın gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 15 inci maddesi çerçevesinde AT ülkelerine uygulanan tercihli hadler uyarınca hesaplanır. Bu çerçevede;
(i) 1 inci maddede atıfta bulunulan eşyaya, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde AT’den gelen eşyanın tabi olacağı tercihli tarife,
(ii) Tarım veya demir-çelik ürünlerine, EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR-MED Dolaşım Belgesi, fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı eşliğinde AT'den gelen eşyanın tabi olacağı tercihli tarife uygulanır.
(3) Şartlı muafiyet düzenlemeleri ve ekonomik etkili gümrük rejimleri işlemleri açısından AT ülkelerine yönelik uygulamalar, Bulgaristan ve Romanya için de geçerlidir.
(4) Yukarıda belirtilen koşulları karşılayan eşya için sonradan düzenlenen bir menşe ispat belgesi, eşyanın süresi içinde ilgili gümrüğe arz edilmiş olması ve anılan belgenin geçerlilik süresi içerisinde (en geç 30/4/2007 tarihinden önce) gümrük idarelerimize ibraz edilmiş olması koşullarıyla kabul edilir.
(5) Söz konusu menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolüne ilişkin talepler, anılan menşe ispat belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren üç yıllık bir süre içerisinde yapılır.
 
Formun Üstü
Geçici Madde 3- (26/2/2007 tarihli ve 2007/11795 sayılı BKK ile eklenmiştir) (1) Bulgaristan ve Romanya’ya yönelik ihracatta 1/1/2007 tarihinden itibaren 1 inci maddede belirtilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi, tarım veya demir-çelik ürünleri için EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR-MED Dolaşım Belgesi, fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı düzenlenir.
Formun Altı
(2) Şartlı muafiyet düzenlemeleri ve ekonomik etkili gümrük rejimleri işlemleri açısından AT ülkelerine yönelik uygulamalar, Bulgaristan ve Romanya için de geçerlidir.
(3) 1/1/2007 tarihi öncesinde gerçekleştirilen ihracat işlemleri için geçici 2 nci maddede atıfta bulunulan Serbest Ticaret Anlaşmaları çerçevesinde bir tercihli menşe ispat belgesi düzenlenmesi gerekir. Eşyanın Türkiye’den ihracatına ilişkin gümrük işlemlerinin 1/1/2007 tarihinden önce tamamlanması halinde ihracatçının talebi halinde sonradan bir menşe ispat belgesi de düzenlenir. Bu durumda ithalatçı ülke gümrük idaresi tarafından kabul edilebilmesi için belgenin geçerlilik süresi içerisinde (en geç 30/4/2007 tarihinden önce) ilgili ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmiş olması gerekir.
(4) Anılan menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolüne ilişkin talepler, söz konusu menşe ispat belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren üç yıllık bir süre içerisinde kabul edilir.
 
Formun Üstü
Geçici Madde 4- (26/2/2007 tarihli ve 2007/11795 sayılı BKK ile eklenmiştir) (1) Bulgaristan ve Romanya’dan ülkemize ihraç edilen ve 1/1/2007 tarihinde transit halinde olan veya bir geçici depolama yeri, gümrük antreposu ya da serbest bölgede bulunan eşya için de, gerekli tüm koşulların karşılanması kaydıyla, AT ülkelerine yönelik uygulamalar geçerli olur.
Formun Altı
(2) Söz konusu eşyanın (1) nolu fıkrada atıfta bulunulan uygulamalardan yararlanabilmesini teminen, geçici 2 nci maddede atıfta bulunulan Serbest Ticaret Anlaşmaları çerçevesinde söz konusu ülke makamlarınca usulüne uygun olarak sonradan düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin 1/1/2007 tarihinden sonra ve geçerlilik süreleri içerisinde (en geç 30/4/2007 tarihinden önce) gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gerekir.“
 
Formun Üstü
Geçici Madde 5– (12/6/2008 tarihli ve 2008/13816 sayılı BKK ile eklenmiştir)
(1) Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın 1/5/2004 tarihi itibariyle Avrupa Birliği'ne üye olmaları dolayısıyla Türkiye'yle mevcut Serbest Ticaret Anlaşmaları fesh olunduğundan, bu tarih öncesinde, yürürlükteki serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya ve Estonya gümrük idarelerince düzenlenen tercihli menşe ispat belgeleri (EUR.l Dolaşım Belgeleri, EUR-MED Dolaşım Belgeleri, fatura beyanları ve EUR-MED fatura beyanları), 1/5/2004 tarihinden sonra ve geçerlilik süreleri içerisinde (en geç 31/8/2004 tarihinden önce) gümrük idarelerimize ibraz edilmiş olması durumunda kabul edilir.
Formun Altı
(2) Bu kapsamdaki eşyanın gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesi çerçevesinde AT ülkelerine uygulanan tercihli hadler uyarınca hesaplanır. Bu çerçevede;
a) 1 inci maddede atıfta bulunulan eşyaya, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde AT'den gelen eşyanın tabi olacağı tercihli tarife,
b) Tarım veya demir-çelik ürünlerine, EUR.l Dolaşım Belgesi, EUR-MED Dolaşım Belgesi, fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı eşliğinde AT'den gelen eşyanın tabi olacağı tercihli tarife uygulanır.
(3) Şartlı muafiyet düzenlemeleri ve ekonomik etkili gümrük rejimleri işlemleri açısından AT ülkelerine yönelik uygulamalar, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya ve Estonya için de geçerlidir.
(4) Yukarıda belirtilen koşulları karşılayan eşya için sonradan düzenlenen bir menşe ispat belgesi, eşyanın süresi içinde ilgili gümrüğe arz edilmiş olması ve anılan belgenin geçerlilik süresi içerisinde (en geç 31/8/2004 tarihinden önce) gümrük idarelerimize ibraz edilmiş olması koşullarıyla kabul edilir.
(5) Söz konusu menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolüne ilişkin talepler, anılan menşe ispat belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren üç yıllık bir süre içerisinde yapılır.
 
Formun Üstü
Geçici Madde 6– (12/6/2008 tarihli ve 2008/13816 sayılı BKK ile eklenmiştir) (1) Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya ve Estonya'ya yönelik ihracatta 1/5/2004 tarihinden itibaren 1 inci maddede belirtilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi, tarım veya demir-çelik ürünleri için EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR-MED Dolaşım Belgesi, fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı düzenlenir.
Formun Altı
(2) Şartlı muafiyet düzenlemeleri ve ekonomik etkili gümrük rejimleri işlemleri açısından AT ülkelerine yönelik uygulamalar, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya ve Estonya için de geçerlidir.
(3) 1/5/2004 tarihi öncesinde gerçekleştirilen ihracat işlemleri için geçici 5 inci maddede atıfta bulunulan Serbest Ticaret Anlaşmaları çerçevesinde bir tercihli menşe ispat belgesi düzenlenmesi gerekir. Eşyanın Türkiye'den ihracatına ilişkin gümrük işlemlerinin 1/5/2004 tarihinden önce tamamlanması halinde ihracatçının talebi halinde sonradan bir menşe ispat belgesi de düzenlenir. Bu durumda ithalatçı ülke gümrük idaresi tarafından kabul edilebilmesi için belgenin geçerlilik süresi içerisinde (en geç 31/8/2004 tarihinden önce) ilgili ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmiş olması gerekir.
(4) Anılan menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolüne ilişkin talepler, söz konusu menşe ispat belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren üç yıllık bir süre içerisinde kabul edilir.
 
Formun Üstü
Geçici Madde 7– (12/6/2008 tarihli ve 2008/13816 sayılı BKK ile eklenmiştir) (1) Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya ve Estonya'dan ülkemize ihraç edilen ve 1/5/2004 tarihinde sevkıyat halinde olan veya bir geçici depolama yeri, gümrük antreposu ya da serbest bölgede bulunan eşya için de, gerekli tüm koşulların karşılanması kaydıyla, AT ülkelerine yönelik uygulamalar geçerli olur.
Formun Altı
(2) Söz konusu eşyanın (1) numaralı fıkrada atıfta bulunulan uygulamalardan yararlanabilmesini teminen, geçici 5 inci maddede atıfta bulunulan Serbest Ticaret Anlaşmaları çerçevesinde söz konusu ülke makamlarınca usulüne uygun olarak sonradan düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin 1/5/2004 tarihinden sonra ve geçerlilik süreleri içerisinde (en geç 31/8/2004 tarihinden önce) gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gerekir.

GEÇİCİ MADDE 8- (RG:12 Temmuz 2013-28705/BKK No. 2013/5047) (1) Hırvatistan’ın 1/7/2013 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği’ne üye olması dolayısıyla Türkiye’yle mevcut Serbest Ticaret Anlaşması fesh olunduğundan, bu tarih öncesinde, yürürlükteki Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde Hırvatistan gümrük idarelerince düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgeleri veya ihracatçıları ya da onaylanmış ihracatçılarınca düzenlenen fatura beyanları, 1/7/2013 tarihinden sonra ve geçerlilik süreleri içerisinde (en geç 31/10/2013 tarihinden önce) gümrük idarelerimize ibraz edilmiş olması durumunda kabul edilir.

(2) Bu kapsamdaki eşyanın gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesi çerçevesinde Topluluk ülkelerine uygulanan tercihli hadler uyarınca hesaplanır. Bu çerçevede;

a) 1 inci maddede atıfta bulunulan eşyaya, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde Topluluktan gelen eşyanın tabi olacağı tercihli tarife,

b)  Tarım  veya  demir-çelik  ürünlerine,  EUR.1  Dolaşım  Belgesi  veya  fatura  beyanı  eşliğinde Topluluktan gelen eşyanın tabi olacağı tercihli tarife uygulanır.

(3) Şartlı muafiyet düzenlemeleri ve ekonomik etkili gümrük rejimleri işlemleri açısından Topluluk ülkelerine yönelik uygulamalar Hırvatistan için de geçerlidir.

       (4) Yukarıda belirtilen koşulları karşılayan eşya için sonradan düzenlenen bir menşe ispat belgesi,eşyanın süresi içinde ilgili gümrüğe arz edilmiş olması ve anılan belgenin geçerlilik süresi içerisinde (en geç31/10/2013 tarihinden önce) gümrük idarelerimize ibraz edilmiş olması koşullarıyla kabul edilir.

(5) Söz konusu menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolüne ilişkin talepler, anılan menşe ispat belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren üç yıllık bir süre içerisinde yapılır.

 

GEÇİCİ MADDE 9- (RG:12 Temmuz 2013-28705/BKK No. 2013/5047) (1) Hırvatistan’a yönelik ihracatta 1/7/2013 tarihinden itibaren 1 inci maddede belirtilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi, tarım veya demir-çelik ürünleri için EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR-MED Dolaşım Belgesi, fatura beyanı veya EUR- MED fatura beyanı düzenlenir.

(2) Şartlı muafiyet düzenlemeleri ve ekonomik etkili gümrük rejimleri işlemleri açısından Topluluk ülkelerine yönelik uygulamalar Hırvatistan için de geçerlidir.

(3) 1/7/2013 tarihinden önce  gerçekleştirilen ihracat işlemleri için geçici 8  inci maddede atıfta bulunulan Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde bir tercihli menşe ispat belgesi düzenlenmesi gerekir. Eşyanın Türkiye’den ihracatına ilişkin gümrük işlemlerinin 1/7/2013 tarihinden önce tamamlanması halinde ihracatçının talebi halinde sonradan bir menşe ispat belgesi de düzenlenir. Bu durumda ithalatçı ülke gümrük idaresi tarafından kabul edilebilmesi için belgenin geçerlilik süresi içerisinde (en geç 31/10/2013 tarihinden önce) ilgili ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmiş olması gerekir.

(4) Anılan menşe ispat belgelerinin sonradan kontrolüne ilişkin talepler, söz konusu menşe ispat belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren üç yıllık bir süre içerisinde kabul edilir.

 

GEÇİCİ MADDE 10- (RG:12 Temmuz 2013-28705/BKK No. 2013/5047) (1) Hırvatistan’dan ülkemize ihraç edilen ve 1/7/2013 tarihinde sevkiyat halinde olan veya bir geçici depolama yeri, gümrük antreposu ya  da  serbest bölgede bulunan eşya  için  de,  gerekli  tüm  koşulların karşılanması kaydıyla, Topluluk ülkelerine yönelik uygulamalar geçerli olur.

(2)  Söz konusu eşyanın birinci  fıkra  kapsamındaki uygulamalardan yararlanabilmesini teminen, geçici 8 inci maddede atıfta bulunulan Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde söz konusu ülke makamlarınca usulüne uygun olarak sonradan düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin 1/7/2013 tarihinden sonra ve geçerlilik süreleri içerisinde (en geç 31/10/2013 tarihinden önce) gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gerekir.

 

Yürürlük*

MADDE 79- (1) Bu Karar, 27/07/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 80- (Değişik RG:12 Temmuz 2013-28705/BKK No. 2013/5047) (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

----------------------------------------------------------------------------

*  - Değişik RG: 26 Ocak 2007-26415/BKK No. 2007/11560’la yapılan değişiklikler 1/1/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 26/1/2007 tarihinde;

- Değişik RG: 10 Mart 2007-26458/BKK No. 2007/11795’le yapılan değişiklikler 1/1/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10/3/2007 tarihinde;

- Değişik RG: 5 Temmuz 2008-26927/BKK No. 2008/13816’yla yapılan değişiklikler ise, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri 5/7/2008 tarihinden, 4 üncü maddesi ise 1/05/2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5/7/2008 tarihinde;

- Değişik RG: 19 Temmuz 2009-27293/BKK No. 2009/15216’yla yapılan değişiklikler 1/7/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 19/7/2009 tarihinde

- Değişik RG: 12 Temmuz 2013-28705/BKK No. 2013/5047’yle yapılan değişiklikler 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere 12/7/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

-------------------------------------------------------------------

EK-1
DOLAŞIM BELGESİ (MOVEMENT CERTIFICATE)
 
 
 
 
 
1. İhracatçı (Ad, açık adres, ülke)
    Exporter (Name, full address, country)
A.TR  No
 
 
 
 
 
2. Taşıma Belgesi( İhtiyari)....No.....Tarih......
    Transport document (Optional)No. ... Date
 
 
(1) Üye ülke
veya Türkiye
 
Insert the member State
or Turkey
3. Malın gönderildiği şahıs(ihtiyari)
 (ad, açık adres, ülke)
   Consignee (Name, full adress, country) (Optional)
4.                        AET/TÜRKİYE ORTAKLIĞI
                                        ASSOCIATION between the EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY And TURKEY
 
 
5. İhraç Ülkesi
Country of exportation
 
6. Varış Ülkesi
Country of destination (1)
 
7. Taşımaya ilişkin bilgiler (İhtiyari)
    Transport deails (Optional)
 
 
8. Gözlemler
    Remarks
 
 
 
9. Sıra
    No
 Item No
10. Kolilerin markaları, numaraları sayı ve cinsi( dökme mallar için duruma göre, geminin adı      vagon veya kamyonun numarası belirtilecektir); Malların tanımı
    Marks and numbers; number and kind of packages (for goods in bulk, indicate the name of the ship or the number of the railway wagon or road vehicle); Description of goods
 
 
11.Brüt
ağırlık (kg)
veya diğer
 ölçüler
 (hl, m3,v.s)
 
Gross
Weight(kg)
or other
measure
(hl,m3,etc)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Sadece
 ihraç Ülkesinin
talebi halinde doldurulur
 
 
 
 
 
Complete only where the exporting county
Requires
 
12. GÜMRÜK VİZESİ
      CUSTOMS ENDORSEMENT
                                                                     
Doğruluğu onaylanmış beyan                      Mühür
Declaration certified                                      Stamp
İhraç belgesi
Export document (2)
Model (Form) ....................... No .................
Gümrük İdaresi ...........................................
Customs office
Çıkış Ülkesi ...................................................
Issuing country
Yer ve Tarih..................................................
Place and Date
 
 
                   İmza (Signature)
 
13. İHRACATÇININ BEYANI
      DECLARATION BY THE EXPORTER
Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda, belirtilen malların bu belgenin verilmesi için gerekli koşullara uygun olduğunu beyan ederim.
 
I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate
 
 
Yer ve Tarih ...............................................
Place and date
 
             
                    
                         İmza (Signature)
 
 
14.KONTROL İSTEMİ
     REQUEST FOR VERIFICATION, to
15. KONTROLUN SONUCU
      RESULT OF VERIFICATION
 
 
 
Yapılan kontrol bu belgenin (1)
Verification carried out shows that this certificate(1)
 
Bu belgenin doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü talep edilir.
 
Verification of the authenticity and accuracy of this certificate is requested.
 
 
                       Yer ve tarih                                       Mühür
                       (place and date)                               (Stamp)
 
 
 
 
 
........................................................................
                       İmza(Signature)
 
Belirtilen gümrük idaresince verildiğini ve içerdiği
bilgilerin doğruluğunu
was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate.
 
 
Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap
 vermediğini göstermiştir.
(Ekteki açıklamalara bakınız.)
does not meet the requirements as to authenticitiy and accuracy (see remarks appended)
 
 
          Yer ve tarih                                  Mühür
          (Place and date)                            Stamp
 
 
İstemde bulunan idarenin açık adresi.
Full address of ofice making the request
.............................................................
               İmza(Signature)
 
   (1) uygun yere (x) işareti koyun.
   (1)insert(x) in the appropriate box
 
 
 
 
DOLAŞIM BELGESİ İLE AÇIKLAMALAR
I. DOLAŞIM BELGESİ DOLDURMA KURALLARI
 
A.TR Dolaşım Belgesi Anlaşmanın yapıldığı dilden biri ile doldurulmalı ve ihracatçı ülkenin iç hukuk hükümleri uyumlu olmalıdır. Belge Türkçe doldurulduğunda Topluluğun resmi dillerinden biri ile de doldurulur.
 
A.TR Dolaşım Belgesi yazı makinası veya el yazısı ile doldurulur. El yazısı ile doldurulduğu zaman mürekkepli kalem ve büyük matbaa harfleri kullanılmalıdır. Belge üzerinde silinti ve ilaveler bulunmamalıdır. Düzeltmeler yanlışların üzeri çizilmek ve gerekirse doğruları yazılmak suretiyle yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan bütün düzeltmelerin belgeyi düzenleyen tarafından imzalanması ve gümrük idaresince tasdik edilmesi gerekir. Eşyanın tanımı bu amaçla ayrılan kutuya boş satır bırakılmadan yazılmalıdır. Kutu tamamen doldurulmadığında, eşyanın tanımına ilişkin son satırın altına boş alan kalmayacak şekilde yatay bir çizgi çekilmelidir.
 
II. ÇEŞİTLİ KUTULARA YAZILACAK HUSUSLAR
 
 1.    İlgili kişi veya firmanın tam adı ve adresi yazılır.
 
 2.    Gerekli görülen hallerde, taşıma belgesinin numarası yazılır.
 
 3.   Gerekli görülen hallerde, alıcı kişi/kişiler veya firma/firmaların tam adı
 ve adresi yazılır.
 
 5.    İhraç ülkesinin adı yazılır.   
 
 6.    Varış ülkesi adı yazılır.
 
 9.     Belge kapsamı eşyanın toplam sayısı ile ilgili sıra numarası yazılır.
 
10.    Kolilerin marka, numara, miktar ve ambalaj türü ile eşyanın ticari
   tanımı yazılır.
 
11.    10 nolu kutuda tanımlanan eşyanın kilogram veya diğer ölçüler cinsinden brüt ağırlığı yazılır
 
 12.   Gümrük   idaresi tarafından doldurulur. Gerekli görülen hallerde, çıkış evrakı ile ilgili (formun cins ve numarası, gümrük idaresinin ve vize edilen ülkenin adı)   hususlar yazılır.
 
 
13.    Yer, tarih ve ihracatçının adı yazılır, ihracatçı tarafından imzalanır.
 
 
EXPLANATORY NOTES FOR THE MOVEMENT CERTIFICATE
I. RULES FOR COMPLETING THE MOVEMENT CERTIFICATE
 
The A.TR movement certificate must be completed in one of the languages in which the Agreement is drawn up and shall comply with the internal laws of exporting State. When the certificate is completed in Turkish, it shall also be completed in one the official languages of the Community.
 
The A.TR movement certificate must be typed or hand-written, if the latter, it must be completed in ink in block letters. It must not contain any erasure or superimposed correction. Any alteration must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialed by the person who completed the certificate and be endorsed by the customs authorities. A description of the products must be given in the box reserved for this purpose without leaving any blank lines. Where the box is not completely filled, a horizontal line must be drawn below the last line of the description, the empty space being crossed through.
 
II. PARTICULARS TO BE ENTERED IN THE VARIOUS BOXES
 
 1.     Enter the full name address of the person or company concerned.
 
 2.    Where appropriate, enter the number of the transport document.
 
 3.    Where appropriate, enter the full name and address of the person(s) or
 company(ies) to whom the goods are to be delivered.
 
 5.    Enter the name of the country from which the goods are exported.
 
 6.     Enter the name of the country concerned.
 
 9.    Enter   the number of the item in question in relation to the total number
 of articles on the certificate.
 
10.    Enter the marks, numbers, quantity, kind of packages and the normal
   trade description of the goods.
 
11.   Enter the gross mass of goods described in corresponding box 10, expressed in kilograms or other measure (hl, m3, etc).
 
12.     To be completed by the customs authority. Where appropriate, enter the particulars related to the export document (type and No of the form, name of the customs office and of the issuing country).
 
13.     Enter the place and date, signature and name of the exporter.

EK- II
Onaylanmış İhracatçı mührü 

Mühür örneği üzerinde rakamlarla ifade edilen bölümler aşağıda
belirtilen bilgileri kapsayacaktır;
(1) İhracatçı Ülkeyi belirten harf/harfler veya işaret ya da arma
(2) Onaylanmış İhracatçı
 
 
 

EK -III
Sarı Etiket Örneği
 

EK IV
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
1 Hariçte işleme izni sahibi / Holder:
 
Sorumlu kişi / Person responsible:
 INF 2 BİLGİ FORMU / INFORMATION SHEET
                     No / 0 0 0 0 0 0
    HARİÇTE İŞLEME / OUTWARD PROCESSING
     ÜÇGEN TRAFİK / TRIANGULAR TRAFFIC
3 Başvurunun yapıldığı gümrük idaresi:Customs office to which application is made:
2 Başvuru/Application
Topluluk veya Türkiye'ye yeniden ithal edilmesinde kullanılmak üzere 12 nolu kutuda ayniyeti belirtilen eşyaya ilişkin bilgilerin tasdik edilmesini arz ederim. /
The undersigned requests certification of the information on the goods referred to in box 12 with a view to their re-importation into the Community or Turkey.
Yer/Place:                       İmza/Signature:
tarih:
date:
             gün/day ay/month yıl/year
4 Yeniden ithalatın yapılacağı ülke:
Intended country of re-importation:
5 İşleme faaliyetinin yapılacağı ülke:
Country of processing or destination:
6 Hariçte işleme izni:
Outward processing authorisation:
7 Verimlilik oranı:
Rate of yield:
8 İzin verilen işleme faaliyetleri:
Authorised processing operations:
9 İzne ilişkin diğer bilgiler:
Other details of the authorisation:
10 Yeniden ithal edilecek işlem görmüş ürünlerin tanımı:
Description of compensating products to be re-imported:
11 TGTC pozisyonu:
CN code:
12 Geçici ihraç eşyasının tanımı:
Description of temporary export goods:
13 TGTC pozisyonu:
CN code:
14 Net miktar:
Net quantity:
15 İstatistiki kıymet:
Statistical value:
GEÇİCİ İHRACAT ESNASINDA VERİLECEK BİLGİLER / INFORMATION TO BE SUPPLIED AT THE TIME OF TEMPORARY EXPORT
16 Giriş gümrük idaresinin mührü / Stamp of customs office of entry:
Bilgilerin doğruluğu onaylanır / Information certified correct
Geçici ihracat beyanı tescil sayısı / Temporary exportation document number
tarih:
dated:
             gün/day ay/month yıl/year
Ayniyet tespit yöntemi / Means of identification used
Gözlemler / Observations
Gümrük idaresi (adı ve ülkesi) / Customs office (name and country):
İşlem görmüş ürünlerin yeniden ithal edilmesi için son tarih:
Last day for reimportation of compensating products:
tarih:
dated:
              gün/day ay/month yıl/year
Mühür:
Stamp:
17 Çıkış gümrük idaresinin mührü / Stamp of customs office of exit:
12 nolu kutuda tanımlanan eşya Topluluk veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkmıştır:              Mühür:
The goods described in box 12 left the Customs territory of the Community or Turkey                Stamp:
 gün/day ay/month yıl/year
Gözlemler / Observations
Gümrük idaresi (adı ve ülkesi) / Customs office (name and Member state):
 
EK V
TÜRKİYE - AVRUPA TOPLULUĞU
TURKEY- EUROPEAN COMMUNITY
1. İhracatçı
Exporter
INF 3           No
ORİJİNAL/ORIGINAL
2. İhracat anındaki alıcı
Consignee at time of exportation
GERİ GELEN EŞYA
RETURNED GOODS
BİLGİ FORMU
INFORMATION SHEET
ÖNEMLİ UYARILAR
IMPORTANT
1. İlgili kişi, formu doldurmadan önce, geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri yanısıra formun arka yüzündeki notları da dikkate alacaktır.
Before completing this form the person concerned must refer to the provisions relating to returned goods as well as to the notes appearing on the reverse of this form.
2. İlgili kişi formun 1 ila 11 inci kutularını yazı makinesi ya da mürekkepli kalem ile büyük matbaa harfleri ile doldurmalıdır.
The person concerned must complete by typewriter or by hand in block letters boxes 1 to 11 of this form
3. Bu bilgi formu, ortak tarım politikası çerçevesinde ihracat lisansı veya ön tespit sertifikası düzenlenen eşya ya da ihracatta sağlanan vergi iadesi veya diğer iadelerden yararlanma ihtimali olan eşya için doldurulduğunda, ancak aşağıdaki B Kutusunun ve gerekli olduğu hallerde A Kutusunun yetkili idarelerce vize edilmesi halinde geçerlidir.
When this information sheet is completed for goods whose exportation has been effected, within the framework of the common agricultural policy, under an export licence or advance fixing certificate or for goods liable to the benefit of refunds or other amounts provided for on exportation, it is valid only if box B, and where necessary box A, below, have been endorsed by the competent authorities.
4. Bu form yeniden ithal işlemlerini gerçekleştiren gümrük idaresine verilecektir.
This information sheet must be presented to the customs office of reimportation.
3. İhracat anında eşyanın sevk edildiği ülke / Country to which goods consigned at time of exportation
4. Kolilerin sayıları, cinsi, markaları ve numaraları ve ihraç eşyasının tanımı
Number, kind, marks and numbers of packages and description of goods exported
5. Brüt ağırlık
Gross weight
 
 
6. Net ağırlık
Net weight
7. İstatistiki kıymet
Statistical value
8. Formun talep edildiği miktar
Quantity for which information sheet is required
9. TGTC pozisyon no
CN code
(a) rakamla
in figures 
(b) yazı ile
in words
A. İHRACAT İZİN LİSANSI YA DA ÖN TESPİT SERTİFİKASI İÇİN YETKİLİ İDARELERİN VİZESİ
ENDORSEMENT BY COMPETENT AUTHORITIES FOR EXPORT LICENCES OR ADVANCE FIXING CERTIFICATES
- İncelenen yasal düzenlemeler veya lisanslar veya sertifikalar
Regulations or licences or certificates observed


Yer ................, tarih .........................
At                      on
(imza)                      (mühür)
(Signature)              (Stamp)
B. İHRACATTA VERGİ İADESİ VEYA DİĞER İADELER İÇİN YETKİLİ İDARELERİN VİZELERİ
ENDORSEMENT BY COMPTENT AUTHORITIES FOR GRANT OF REFUNDS OR OTHER AMOUNTS PROVIDED FOR ON EXPORTATION
- İhracata ilişkin herhangi bir vergi iadesi veya diğer iadeler yapılmamıştır (1)
No refunds or other amounts granted on exportation (1)
- İhracatta ................... tutarında vergi iadesi veya diğer iadelerden yararlanılmıştır (1)
Refunds and other amounts on exportation repaid for .......................... (quantity) (1)
- İhracatta sağlanan ....................... tutarında vergi iadesi veya diğer iadelerden yararlanma hakkı kaldırılmıştır
Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation cancelled for ................... (quantity) (1)
Yer ..............., tarih ..................
At                    on
   (imza)                 (mühür)
 (Signature)            (Stamp)
 
10. Eşyaya ilişkin diğer bilgiler
Additional information relating to the goods
a) ihracat belgesi / export document
cinsi / type
no / Ref. No
tarih / dated
b) dahilde işleme işlemlerinin tamamlanması için ihraç edilen eşya (1)
goods exported in completion of an inward processing operation (1)
c) özel amaca yönelik kullanım için serbest dolaşıma giren eşya (1)
goods which have been released for free circulation for a specific use (1)
d) Roma Anlaşması'nın 9/2 maddesi hükümlerine tabi eşya (1)
goods in one of the situations referred to in Article 9 (2) of the Treaty (1)
C) İHRACAT İŞLEMLERİNİN TAMAMLANDIĞI GÜMRÜK İDARESİ VİZESİ
ENDORSEMENT BY THE OFFICE COMPLETING THE CUSTOMS EXPORT FORMALITIES
1 ila 10 nolu kutularda yer alan bilgiler doğrudur.
Information given in boxes 1 to 10 certified exact
Ayniyet tespit yöntemi.
Identification measures taken
Yer ................................., tarih .............................................................................
At                                       on
      (imza)                                                         (mühür)
     (Signature)                                                  (Stamp)
11.İHRACATÇININ BAŞVURUSU
REQUEST OF EXPORTER
Aşağıda imzası bulunan ihracatçı (1) / ihracatçı temsilcisi (1), tanımlanan eşyanın yeniden ithalatı için bu formun verilmesini talep eder.
The undersigned, being the exporter (1) on behalf of the exporter (1) requests the issue of this information sheet for the purposes of the reimportation of the goods described therein.
Yer ........., tarih .................
At                 on
   (imza)
(Signature)
1) Gerektiğinde siliniz.
Delete as necessary.

EK - VI
Tedarikçi beyanı
Metni aşağıda belirtilen tedarikçi beyanı dipnotlara uygun olarak yapılmalıdır. Dipnotlar beyanda tekrar edilmez.
 
BEYANNAME
Aşağıda imzası bulunan ben, bu belgede belirtilen ...............................1 tanımlı eşyanın ............................2 menşeli olduğunu ve...............................................................................................3  ile tercihli ticareti düzenleyen menşe kurallarına uygunluğunu beyan ederim.
〉 …….(ülke/ülkelerin ismi) ile kümülasyon uygulandığını
〉 Kümülasyon uygulanmadığını.4
beyan ederim.
İstenildiğinde, gümrük idaresine bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları sağlamayı taahhüt ederim.
...................................................................5
……………………...................................6
………………………...............................7

_______________________________

1 Belgede yer alan eşyanın sadece bir kısmı söz konusu ise, bunlar açıkça gösterilmeli veya işaretlenmelidir. Beyandaki gösterim şu şekilde yapılmalıdır: "Belgede gösterilen veya ……………. ile işaretlenen, ......................................................(eşya tanımı), .......................Ülke'de menşelidir."
2 Türkiye, Topluluk, veya 69 uncu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ülkeler.
3 69 uncu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ilgili ülke veya ülkeler.
4 Kümülasyon uygulanmamışsa işaretlenecektir. Kümülasyon uygulanmışsa yazılmayacaktır.
5 Tarih ve yer
6 İmza sahibinin adı ve firmadaki pozisyonu.
7 İmza
 
Supplier's declaration
The supplier's declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.
 
DECLARATION
I, the undersigned, declare that the goods listed on this document ....................... (1) originate in ................... (2) and satisfy the rules of origin governing preferential trade with ................................................................................................................................................................... (3).
I declare that:
〉  Cumulation applied with .......................... (name of the country/countries )
〉  No cumulation applied (4)
I undertake to make available to the customs authorities any further supporting documents they require:
.................................................. (5)
..................................................
(6)
.................................................. (7)
(1) If only  some of the goods listed on the document are concerned, they should be clearly indicated or marked and this marking entered in the declaration as follows:
"...... listed on this document and marked ...... originate in ....".
(2) The Community, Turkey or a country, group of countries or territory as referred to in Article 44 (a).
(3) Country, group of countries or territory as referred to in Article 44 (a), concerned.
(4) Complete and delete where necessary
(5) Place and date.
(6) Name and function in the company.
(7) Signature.

EK - VII
UZUN DÖNEM TEDARİKÇİ BEYANI
Not: Aşağıdaki dipnotlara uygun olarak doldurulan kutu içerisindeki metin, tedarikçi beyanını oluşturur. Dipnotlar beyanda tekrar edilmez.
Aşağıda imzası bulunan ben,
....................................................................1
.................................................................... 2tanımlı eşyanın,
…………………………………………....'e3 düzenli olarak tedarik edildiğini, 
.....................................................................4 menşeli olduğunu ve
…................................................................5 ile tercihli ticareti düzenleyen menşe kuralına uyduğunu beyan ederim.
〉 …….(ülke/ülkelerin ismi) ile kümülasyon uygulandığını
〉  Kümülasyon uygulanmadığını.6
beyan ederim.
Bu beyan, ..................................'den ................................... 'e7 kadar, bu eşyanın tüm sevkiyatı için geçerlidir.
Bu beyanın geçerliliği süresi içinde dahi sona erdiğinde ..................... 3'e derhal bilgi vermeyi taahhüt ederim.
İstenildiğinde, bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları gümrük idaresine sağlamayı taahhüt ederim.
..............…………………….8
……........................................9
……………………………...10
______________________________________
1Tanım
2Faturalarda kullanıldığı şekliyle ticari açıklamalar, (örn. model no)
3Tedarik konusu eşyanın gönderildiği firma. adı.
4Türkiye, Topluluk, veya 69 uncu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ülke, ülkeler veya bölge grubu.
569 uncu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen ilgili ülke, ülkeler veya bölge grubu.
6Kümülasyon uygulanmamışsa işaretlenecektir. Kümülasyon uygulanmışsa yazılmayacaktır.
7Tarihler gösterilir. Süre, 12 ayı aşamaz.
8Yer ve tarih
9İmza sahibinin adı ve firmadaki pozisyonu, firma ad ve adresi.
10İmza
 

EK - VIII
INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU
Basım Talimatları
1. Düzenlenen INF 4 Bilgi Formu, mekanik kağıt hamuru içermeyen, yazım boyutunda olan ve ağırlığı 40 ila 65gr/m2'den az olmayan beyaz kağıt üzerine basılır.
2. Her bir form 210x297 mm. boyutlarında olmalıdır
3. Müsteşarlık formları bizzat basmak veya bastırmak hakkını saklı tutar. Form ayrıca kendisini tanıtıcı mahiyette bir seri numarası taşımalıdır.
1. Tedarikçi (adı, açık adresi, ülke)
Supplier (name,full address, country)
 
INF 4                  No 000.000 
                              BİLGİ FORMU 
                              INFORMATION CERTIFICATE 
EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Belgeleri ve fatura beyanı  ve EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenmesi için kullanılır. 
to facilitate the issue of movement certificates EUR.1 and EUR-MED and the making out of invoives declaration and invoice declaration EUR-MED.
2. Malın Gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) 
Consignee (name, full adres,country)
 
3. Fatura(lar) No.(1) (2
Invoice(s) No(s)
 
Bu form, arka sayfadaki notlara uygun olarak doldurulacaktır.
4. Gözlemler Observations
5. Sıra No- marka ve adetler, kolilerin sayı ve türleri-Eşyanın tanımı3
Item number-Marks and Numbers-Number and kinds of packages-Description 
 
6. Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre, metreküp, v.s.)
 
 
7. GÜMRÜK VİZESİ 
Belgelendirilmiş beyan             doğrudur. 
Declaration certified                    correct 
                                             doğru değildir. 
                                                  Not correct 
Düzenleyen ülke…………………………….
Issuing Country
Yer………………..,tarih…………
Place                        date 
 
(İmza)                                Mühür 
Signature                            Stamp 
 
 
8. TEDARİKÇİ BEYANI
Aşağıda imzası bulunan ben, 5 no.lu kutuda tanımlanan ve aşağıda belirtilen 4 eşyanın menşe statüsü ile ilgili beyanın (beyanların) doğru olduğunu beyan ederim.
I, undersigned, declare that the declaration(s) concerning the originating status of the goods desribed in box 5 and
    3 no.lu kutuda gösterilen ve bu forma ekli fatura(lar) 
on the invoice(s) shown in box 3 and attached to this certificate 
    ………………….(tarihli) uzun dönem tedarikçi beyanımda 
On my long-term declaration of……........(date) is (are) correct 
Yer………………..,tarih……………
Place                        date
                           (İmza)Signature
 
 _______________________________
1 "Fatura" deyimi, verilen beyanda veya beyanlara ilişkin söz konusu sevkiyat veya sevkiyatlara ilişkin teslimat notu veya diğer ticari belgeleri de kapsar
The term "invoice" also includes delivery notes or other commercial documents relating to the shipment or shipments concerned on which the declararion(s) are entered.
2 Uzun dönem tedarikçi beyanı söz konusu olduğunda bu kutunun doldurulması zorunlu değildir.
This box need not be completed in the case of long-term declarations
3 5 no.lu kutuda belirtilen eşya, ticari faaliyete uygun olarak ve teşhis edilmelerini yeterli ayrıntılarda tanımlanmalıdır.
Describe the goods entered in box
5 in
accordance with commercial practice and in sufficient detail to enable them to be identified.
4 Uygun kutuya çarpı işareti koyunuz.
Place a cross in the appropriate box.
NOTLAR
1. Sertifikalar, silinmeler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzerinin çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, sertifikayı düzenleyen kişi tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.
Certificate must not contain erasures or overwriting.. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory
2. Sertifikaya kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası konulmalıdır. Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan bir eklemeyi imkansız kılmak üzere iptal edilmelidir.
No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be precede by an item number. A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.
3. Eşyalar, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır.
Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified
4. Form Topluluk Resmi dillerinden bir tanesi veya Türkçe doldurulur. Bilgi sunması gereken veya bilgi isteyen ülkelerin gümrük idareleri kendilerine sunulan belgelerde yer alan bilgilerin söz konusu ülkenin resmi diline veya dillerine tercüme edilmesini talep edebilir.
The form shall be completed in one of the official languages of the Community or in the Turkish language. The customs authorities of the State, which must provide the information or which requires it, may request a translation of the information set out in the documents presented to them in to the official language or languages of that State.
 
1. Tedarikçi (adı, açık adresi, ülke)
Supplier (name,full address, country)
 
INF 4                  No 000.000 
BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU
APPLICATION FOR AN INFORMATION CERTIFICATE 
EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Belgeleri ve fatura beyanı  ve EUR-MED Fatura Beyanı düzenlenmesi için kullanılır. 
to facilitate the issue of movement certificates EUR.1 and EUR-MED and the making out of invoives declaration and invoice declaration EUR-MED.
2. Malın Gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) 
Consignee (name, full adres,country)
 
3. Fatura(lar) No.(5) (6
Invoice(s) No(s)
 
Bu form, arka sayfadaki notlara uygun olarak doldurulacaktır.
4. Gözlemler Observations
5. Sıra No- marka ve adetler, kolilerin sayı ve türleri-Eşyanın tanımı7
Item number-Marks and Numbers-Number and kinds of packages-Description 
6. Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre, metreküp, v.s.)
  
 
8. TEDARİKÇİ BEYANI
Aşağıda imzası bulunan ben, 5 no.lu kutuda tanımlanan ve aşağıda belirtilen 8 eşyanın menşe statüsü ile ilgili beyanın (beyanların) doğru olduğunu beyan ederim.
I, undersigned, declare that the declaration(s) concerning the originating status of the goods desribed in box 5 and
      3 no.lu kutuda gösterilen ve bu forma ekli fatura(lar) 
on the invoice(s) shown in box 3 and attached to this certificate 
       ………………….(tarihli) uzun dönem tedarikçi beyanımda 
On my long-term declaration of……........(date) is (are) correct 
Yer………………..,tarih……………
Place                        date
                           (İmza)Signature 
____________________________
5 "Fatura" deyimi, verilen beyanda veya beyanlara ilişkin söz konusu sevkiyat veya sevkiyatlara ilişkin teslimat notu veya diğer ticari belgeleri de kapsar
The term "invoice" also includes delivery notes or other commercial documents relating to the shipment or shipments concerned on which the declararion(s) are entered.
6 Uzun dönem tedarikçi beyanı söz konusu olduğunda bu kutunun doldurulması zorunlu değildir.
This box need not be completed in the case of long-term declarations
7 5 no.lu kutuda belirtilen eşya, ticari faaliyete uygun olarak ve teşhis edilmelerini yeterli ayrıntılarda tanımlanmalıdır.
Describe the goods entered in box
5 in
accordance with commercial practice and in sufficient detail to enable them to be identified.
8 Uygun kutuya çarpı işareti koyunuz.
Place a cross in the appropriate box.
 
TEDARİKÇİ BEYANI
Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyaların tedarikçisi;
Eşyanın, ekli sertifikanın düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu BEYAN;
Eşyanın bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini İZAH;
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ (1)
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından hesaplarımın kontrolünü ve yukarıdaki eşyaların imalat işlemlerinin denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT;
Bu eşya için ekli sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ
Ederim.
...............................................................
(Yer ve tarih)
..............................................................
(İmza)

____________________________

(1) Örneğin: imalatta kullanılan ürünlere veya aynen reeksport edilen eşyalara ilişkin ithal evrakı, dolaşım sertifikaları, faturalar, imalatçı beyanları, vs. 


[1] Fıkranın Değişiklikten Önceki Hali:(1) Sonradan düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin (8) numaralı kutuda yer alan "Gözlemler" bölümüne;
"EXPEDIDO A POSTERIORI"
"VYSTAVENO DODATECNE"
"UDSTEDT EFTERFØLGENDE"
"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"
"VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT"
"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"
"ISSUED RETROSPECTIVELY"
"DÉLIVRÉ A POSTERIORI"
"RILASCIATO A POSTERIORI"
"IZSNIEGTS RETROSPEKTIVI"
"RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"
"KIADVA VISSZAMENOLEGES HATÁLLYAL"
"MAHRUG RETROSPETTIVAMENT"
"AFGEGEVEN A POSTERIORI"
"WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"
"EMITIDO A POSTERIORI"
"IZDANO NAKNADNO"
"VYDANÉ DODATOCNE"
"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"
"UTFÄRDAT I EFTERHAND"
"SONRADAN VERİLMİŞTİR" 
ifadelerinden biri yazılır.”
 
[2]Fıkranın Değişiklikten Önceki Hali: “Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha A.TR Dolaşım Belgelerinin (8) numaralı "Gözlemler" bölümüne aşağıdaki ibarelerden biri ile ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası kaydedilmek suretiyle tasdik işlemi yapılır: 
"DUPLICADO"
"DUPLIKÁT"
"DUPLIKAT"
"DUPLIKAAT"
"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"
"DUPLICATE"
"DUPLICATA"
"DUPLICATO"
"DUBLIKATS"
"DUBLIKATAS"
"MÁSODLAT"
"DUPLICAAT"
"SEGUNDA VIA"
"DVOJNIK"
"KAKSOISKAPPALE"
“İKİNCİ NÜSHADIR””
 
[3] Fıkranın Değişiklikten Önceki Hali:Her iki şekilde de ihracat tarihi ihracatçı tarafından dolaşım belgesinin (12) numaralı "Gümrük Vizesi" sütununda belirtilir.”
 
[4] Fıkranın Değişiklikten Önceki Hali:Bu Kararın 20 nci maddesinin (a) bendi hükümleri çerçevesinde basitleştirilmiş işlem usullerinden yararlanan ve onaylanmış ihracatçı tarafından imzalanan dolaşım belgelerinin, (8) numaralı "Gözlemler" bölümünde; 
"Procedimiento simplificado"
"Zjednodušeny postup"
"Forenklet fremgangsmåde"
"Vereinfachtes Verfahren"
"Lihtsustatud tolliprotseduur"
"Απλουστευένηδιαδικασία"
"Simplified procedure"
"Procédure simplifiée"
"Procedura semplificata"
"Vienkaršota procedura"
"Supaprastinta procedura"
"Egyszerusített eljárás"
"Procedura simplifikata"
"Vereenvoudigde regeling"
"Procedura uproszczona"
"Procedimento simplificado"
"Poenostavljen postopek"
"Yksinkertaistettu menettely"
"Förenklat förfarande"
"Basitleştirilmiş prosedür" 
ifadelerinden birisinin bulunması şarttır.”
 
[5]Fıkranın Değişiklikten Önceki Hali: “Bulunduğu Topluluk üyesi ülke haricinde bir başka üye ülkeden sık sık ihracat gerçekleştiren ve bu kapsamdaki ihracatları için ihracatın gerçekleştirildiği üye ülke tarafından onaylanmış ihracatçı yetkisi verilen ihracatçılarca basitleştirilmiş işlem usulleri çerçevesinde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri de gümrük idarelerince kabul edilir.”
 
[6]Fıkranın Değişiklikten Önceki Hali:İkinci nüsha olarak düzenlenen INF 2 Bilgi Formunun aslı ve nüshası üzerine; 
"DUPLICADO"
"DUPLIKÁT"
"DUPLIKAT"
"DUPLIKAAT"
"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"
"DUPLICATE"
"DUPLICATA"
"DUPLICATO"
"DUBLIKATS"
"DUBLIKATAS"
"MÁSODLAT"
"DUPLICAAT"
"SEGUNDA VIA"
"DVOJNIK"
"KAKSOISKAPPALE"
"İKİNCİ NÜSHADIR" 
ibarelerinden biri yazılır.”  
 
[7]Fıkranın Değişiklikten Önceki Hali: “Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha INF 3 Bilgi Formunun üzerine; 
"DUPLICADO"
"DUPLIKÁT"
"DUPLIKAT"
"DUPLIKAAT"
"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"
"DUPLICATE"
"DUPLICATA"
"DUPLICATO"
"DUBLIKATS"
"DUBLIKATAS"
"MÁSODLAT"
"DUPLICAAT"
"SEGUNDA VIA"
"DVOJNIK"
"KAKSOISKAPPALE"
"İKİNCİ NÜSHADIR" 
ibarelerinden birisi yazılır. Ayrıca gümrük idareleri, arşivlerindeki INF 3 Bilgi Formu üzerine bunun bir suretinin düzenlendiğine dair meşruhat düşer.”
 

(1) (Değişik RG:12 Temmuz 2013-28705/BKK No. 2013/5047)A.TR Dolaşım Belgelerinin sonradan  kontrol  talebi,  bu  belgelerin  Bakanlığa  (Avrupa  Birliği  ve  Dış  İlişkiler  Genel Müdürlüğü) gönderilmesi suretiyle yapılır.

 

(2)  Bakankça A.TR  Dolaşım Belgelerinin kontrol talebi,  belgenin (14)  numaralı bölümüne; kontrol talebinde bulunanmk idaresinin adı ve açık posta adresi, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazılıp; kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilerek mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanarak yapılır.

 

(3) İthalatçı ülke mrük idaresine ibraz edilmesinin ardından sonradan kontrol işlemine tabi tutulan A.TR Dolaşım Belgesi muhteviyatı eşyanın, ithalatçısı tarafından serbest dolaşıma konulmasının talep edilmesi halinde tercihli rejim uygulanmaz ve eşyanın mk işlemlerinin tamamlanması amacıyla, ithalatçı ülke mrük idaresince gerekli görülen bütün önlemler alınır.

 

(4) Bu çerçevede, söz konusu belge kapsamı eşyanın 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla rürlüğe konulan İthalat Rejim Kararı ve tadillerine ek listelerde “AB sütunu vergi oranı ile diğer ülkeler sütunundaki vergi oranı arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak, eşyanın mrük işlemleri tamamlanır.

 

(5) Sonradan kontrol amacıyla gönderilen dolaşım belgelerinin, ihracatçı mk idaresince doğrulunun teyidi yapılarak geri gönderilmesinden sonra teminata bağlanan mrük vergileri iade edilir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16903961 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16903961 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?