Türkiye ile Bosna Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Yönetmeliği

Devlet Bakanlığından:
Türkiye Cumhuriyeti İle Bosna Hersek Arasındaki
Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Yönetmeliği
BİRİNCİ KISIM
Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 11 inci maddesinde belirtilen “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 1” in uygulanmasına dair usul ve esasları düzenler.
Tanımlar
Madde 2- Bu Yönetmelikte geçen;
a)Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması;
b) Taraf Ülke: Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna Hersek;
c) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığı;
d) Menşe İspat Belgesi: EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı;
e)EUR.1 Dolaşım Sertifikası: Menşeli ürünlerin Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya Müsteşarlık tarafından yetkili kılınacak kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen, bir örneği Ek III'te yer alan menşe ispat belgesi;
f)EUR.1 Dolaşım Sertifikası Başvuru Formu: İhracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından EUR.1 Dolaşım Sertifikası talep edilmek üzere doldurulması gereken, bir örneği Ek III'te yer alan Form;
g) Fatura Beyanı : İhracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir başka ticari belge üzerinde belirtilen, metni Ek IV’te yer alan, usulüne uygun olarak yapılan beyan;
h) İmalat: Montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi tutma;
i) Madde: Ürünün imalatında kullanılan herhangi bir girdi, hammadde, parça veya aksamlar ve benzeri;
j) Ürün: Bilahare başka bir imalatta kullanılması söz konusu olsa bile, imal edilmiş ürün;
k) Eşya: Hem madde hem de ürün;
l) Gümrük Kıymeti: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın VII’inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Gümrük Kıymetine İlişkin 1994 Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması’na göre tespit edilen kıymet;
m) Fabrika Çıkış Fiyatı: Ürün için Taraf ülkelerden birinde, nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibariyla ödenen, kullanılan bütün madde kıymetlerinin dahil edilmiş olduğu, elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenmiş veya ödenecek yurt içi vergilerin tenziliyle bulunan fiyat;
n) Maddelerin Kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan maddelerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymeti, veya bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde ise Taraf ülkelerden birinde maddeler için ödenen tespiti mümkün ilk fiyat;
o) Menşeli Madde Kıymeti: (n) bendindeki tanıma uygun olarak, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanan bu tür maddenin gümrük kıymeti;
p) Katma Değer: Fabrika çıkış fiyatından, eşyaya dahil edilen diğer Taraf Ülke menşeli her bir maddenin gümrük kıymetinin, veya bu kıymetin bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde Türkiye veya Bosna Hersek’de bu madde için ödendiği doğrulanabilir ilk fiyatın çıkarılması ile bulunan değer;
r) Fasıllar ve Pozisyonlar: Bu Yönetmelikte "Armonize Sistem" veya "AS" olarak geçen, Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi’ni oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıllar ve pozisyonlar (dört haneli kodlar);
s) Sınıflandırma: Belirli bir pozisyonda ürün veya maddelerin sınıflandırılması;
t) Sevkiyat: Ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen, ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünler;
u) "Ülkeler", kara sularını da içerecek şekilde ülkeler;
anlamına gelir.
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Şartları
Menşe Kuralı
Madde 3-Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Taraf Ülkelerden biri menşeli kabul edilirler:
a) 5 inci maddede belirtildiği şekilde, tamamen bir Taraf ülkede elde edilen ürünler;
b) 6 ncı maddede belirtildiği şekilde, bir Taraf Ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen elde edilmemiş maddeler ihtiva edecek şekilde anılan Taraf ülkede elde edilmiş ürünler.
İki Taraflı Kümülasyon
Madde 4- Bu Yönetmelikteki anlamıyla, Taraf Ülkelerden biri menşeli maddeler, diğer Taraf Ülke’de elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde, ürünün elde edildiği ülke menşeli kabul edilirler. Söz konusu maddelerin 7 nci maddenin (a) bendinde belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartı aranmaz.
Tamamen Elde Edilmiş Ürünler
Madde 5- a)Aşağıda belirtilen ürünlerin tamamen Taraf ülkelerden birinde elde edilmiş oldukları kabul edilir:
1) Kendi topraklarından veya deniz yataklarından çıkarılan mineral ürünler;
2) Taraf ülkede hasat edilen bitkisel ürünler;
3) Taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar;
4) Taraf ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler;
5) Taraf ülkede avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler;
6) Taraf ülke karasuları dışında kendi gemileri tarafından denizden elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler;
7) Münhasıran 6 ncı alt bentte atıfta bulunulan ürünlerden, kendi fabrika gemilerinin bordasında üretilen ürünler;
8) Taraf ülkede toplanmış, yalnızca hammaddelerin geri kazanılabilmesine müsait, sadece sırt geçirmeye veya atık olarak kullanılmaya elverişli kullanılmış lastikler dahil olmak üzere, kullanılmış maddeler;
9) Taraf ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar;
10) Kendi karasuları dışındaki deniz toprağı veya deniz toprağı altı ile ilgili münhasır işletme haklarına sahip olmaları kaydıyla deniz toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler,
11) Münhasıran 1 ila 10 uncu alt bentlerdeki ürünlerden üretilmiş eşya.
b) (a) bendinin 6 ve 7 nci alt bentlerinde geçen 'kendi gemileri' ve ‘kendi fabrika gemileri' tabirleri sadece:
1) Bir Taraf ülkede kayıtlı veya tescilli,
2) Anılan Taraf ülke bayrağı altında seyreden,
3) En az % 50’sine bu Taraf ülke vatandaşları tarafından sahip olunan veya idare merkezinin Taraf ülkelerden birinde bulunduğu, müdür veya müdürlerinin, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu Başkanı ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğunun bu Taraf ülke vatandaşı olduğu ve ilaveten ortaklık veya limited şirket durumunda sermayesinin en az yarısının Taraf ülkelere veya bunların kamu kuruluşları veya vatandaşlarına ait olduğu bir şirket tarafından sahip olunan,
4) Yönetici ve yetkilileri bu Taraf ülke vatandaşı olan, ve
5) Mürettebatının en az % 75'i bu Taraf ülke vatandaşı olan,
gemiler ve fabrika gemileri için kullanılır.
Yeterli İşçilik veya İşlem Görmüş Ürünler
Madde 6- a) 3 üncü maddeye göre tamamen elde edilmemiş ürünler, EK‑II'de yer alan listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilirler.
Ek II’de belirtilen şartlar, Anlaşma kapsamındaki tüm ürünler için, bu ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan maddeler üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri göstermekte olup, sadece bu maddelerle ilgili olarak uygulanır. Aynı şekilde, eğer söz konusu listede o ürün için belirtilen şartları yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün, başka bir ürünün imalatında kullanılırsa, onun bileşiminde yer aldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar kendisine uygulanamaz ve sözkonusu eşyanın imalatında kullanılmış olabilecek menşeli olmayan maddeler dikkate alınmaz.
b) (a) bendine rağmen, listede belirtilen şartlar uyarınca bir ürünün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan maddeler, ancak;
1) Toplam kıymetlerinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu geçmemesi,
2) Menşeli olmayan maddelerin azami değeri olarak listede verilmiş olan yüzdelerin, bu bendin uygulanması suretiyle aşılmaması,
koşullarıyla kullanılabilirler.
Bu bent, Armonize Sistem'in 50 ila 63 üncü Fasıllarındaki ürünlere uygulanmaz.
c) Bu maddenin (a) ve (b) bentleri, üretim sırasında gerçekleştirilen işlem veya işçiliğin 7 nci madde hükümlerine göre yetersiz sayılmadığı hallerde uygulanır.
Yetersiz İşçilik veya İşlem
Madde 7- a) 6 ncı maddede belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, (b) bendi saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler, menşe statüsünü kazandırmak için yetersiz işçilik veya işlem olarak kabul edilir:
1) Nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler;
2)Ambalaj ayırma ve birleştirme;
3) Yıkama, temizleme, toz, oksit, yağ, boya, veya diğer tabakalardan arındırma;
4) Dokumaya elverişli maddeleri ütüleme veya presleme;
5) Basit boyama ve cilalama işlemleri;
6)Tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam ağartma, parlatma ve
perdahlama;
7) Şeker renklendirme veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri;
8)Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, çekirdeklerini çıkarma, zarlarını ayıklama;
9) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme;
10) Eleme, kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme (maddelerden setler oluşturma dahil);
11) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri;
12) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırdedici işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri;
13) Farklı türde olmalarına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri;
14) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin parçalarına ayrılması
15) (1) ve (14) numaralı alt bentlerde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir arada yapılması,
16) Hayvan kesimi
b) Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin (a) bendi hükümleri çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Taraf ülkelerden birinde gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar, Aksam,
Setler ve Etkisiz Unsurlar
Nitelendirme Birimi
Madde 8- a) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında nitelendirme birimi, Armonize Sistem Nomanklatürü’nü kullanmak suretiyle sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen belirli bir üründür.
Buna göre,
1) Muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün, Armonize Sistem'de tek bir pozisyonda sınıflandırıldığında, bu ürün bir bütün olarak nitelendirme birimidir.
2) Bir sevkiyat, Armonize Sistem'de aynı pozisyon içinde sınıflandırılan, belli sayıda aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilmelidir.
b) Armonize Sistemin 5 sayılı Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne dahil ediliyorsa, menşeinin tespiti açısından da dahil edilecektir.
Aksesuarlar, Yedek Parçalar ve Aksam
Madde 9- Bir cihaz, makina, alet veya aracın parçası beraberinde teslim edilen, normal olarak, bir cihazın bölümü durumundaki ve fiyata dahil edilmiş bulunan ve bu nedenle ayrıca fatura edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; söz konusu cihaz, makina, alet veya araç içinde mütalaa edilir.
Setler
Madde 10- Armonize Sistemin 3 sayılı Genel Kuralında tanımlanan setler, kendisini meydana getiren tüm ürünler menşeli ürün ise, o ülke menşeli olarak addedilir. Ancak, bir set menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden müteşekkil ise, menşeli olmayan ürünlerin kıymetinin setin fabrika çıkış fiyatının %15'ini geçmemesi koşuluyla, set bir bütün olarak o ülke menşeli kabul edilir.
Etkisiz Unsurlar
Madde 11- Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek;
a) Enerji ve yakıtın,
b) Tesis ve teçhizatın,
c) Makine ve aletlerin,
d) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyanın
menşeini belirlemek gerekmez.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Ülkesel Gereklilikler
Ülkesellik İlkesi
Madde 12- a)İkinci Kısım'da yer alan menşe statüsü kazandırılmasına ilişkin koşullar,   4 üncü madde ile bu maddenin (c) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Taraf ülkelerden birinde kesintisiz olarak yerine getirilmelidir.
b) Taraf ülkelerin birinden başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın geri gelmesi halinde;
1) Geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş bulunan eşya ile aynı olduğu;
2) Söz konusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı;
gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde ispat edilmediği takdirde, 4 üncü madde hükümleri saklı kalmak üzere menşeli olmadığı kabul edilir.
c) İkinci Kısımda belirlenen kurallar uyarınca kazanılan menşe statüsü, Taraf ülkelerin birinden ihraç edilen ve daha sonra yeniden ithal edilen maddeler üzerinde Taraf ülkeler dışında yapılan işçilik veya işlemden aşağıdaki koşulların sağlanması halinde etkilenmeyecektir:
1) Söz konusu maddeler tamamen Taraf ülkelerden birinde elde edilmişler veya ihraç edilmelerinden önce 7 nci maddede belirtilen yetersiz işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmişlerse; ve
2) Gümrük İdareleri, geri gelen eşyanın, ihraç edilen maddelerin işçilik ve işlemden geçirilmesi ile elde edildiği ve bu madde hükümlerinin uygulanması ile Taraf ülkeler dışında kazanılan toplam katma değerin, menşe statüsü talebine konu nihai ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10’unu aşmadığı hususlarında tatmin edilmişlerse.
d) (c) bendi amaçları açısından, ikinci kısımda düzenlenen menşe statüsünün kazanılması için gerekli koşullar, Taraf ülke dışında yapılan işçilik ve işlemlere uygulanmaz. Fakat nihai ürünün menşe statüsünün belirlenmesinde, ürüne dahil edilen menşeli olmayan tüm maddeler için Ek II’deki listede belirlenen bir azami kıymet koşulu bulunduğu durumda, ilgili Taraf ülkede ürüne dahil edilen menşeli olmayan maddelerin toplam kıymeti ile bu madde hükümlerinin uygulanmasıyla, Taraf ülke dışında kazanılmış toplam katma değer birlikte dikkate alındığında, belirlenen yüzdeyi aşmayacaktır.
e) (c) ve (d) bentlerindeki hükümlerin uygulanması amacıyla, “toplam katma değer”, Taraf ülkelerde dahil edilen maddelerin kıymetlerini de içerecek şekilde, Taraf ülke dışında oluşan tüm maliyetleri ifade eder.
f) (c) ve (d) bentlerindeki hükümler, Ek II’deki listede düzenlenen koşulları yerine getirmeyen veya sadece 6 ncı maddenin (b) bendinde yer alan genel tolerans kuralının uygulanması ile yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olduğu kabul edilen ürünler için uygulanmaz.
g) (c) ve (d) bentlerindeki hükümler Armonize Sistemin 50 ila 63 üncü fasıllarındaki ürüne uygulanmaz.
h) Taraf ülkeler dışında yapılan ve bu madde hükümleri tarafından kapsanan türde, herhangi bir işçilik veya işlem, hariçte işleme veya benzer düzenlemeler vasıtasıyla yürütülür.
Doğrudan Nakliyat
Madde 13- a) Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele sadece, bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmiş, Taraf ülkeler arasında doğrudan nakledilen ürünler için uygulanır. Bununla beraber tek bir sevkiyatı oluşturan ürünlerin, aktarılması veya geçici depolanması yoluyla, ancak transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde başka ülkeler üzerinden nakledilebilirler.
Menşeli ürünler Taraf ülkeler dışındaki ülkeler üzerinden boru hattı ile nakledilebilirler.
b) (a) bendinde yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin, ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine ispatı, aşağıdaki belgelerin ibrazı yoluyla yapılır:
1) İhracatçı ülkede düzenlenmiş transit ülkesi geçişini kapsayan tek bir sevk evrakı ya da;
2) Transit ülkesinin gümrük yetkililerince düzenlenen, ürünlerin tam bir tanımını veren, boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği durumlarda kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını belirten ve transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu belgeleyen bir sertifika; veya
3) Bunların temin edilememesi halinde, ikame kanıtlayıcı belgeler.
Sergiler
Madde 14- a) Taraf ülkelerin birisinden bir başka ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergi sonrasında diğer Tarafa ithal edilmek üzere satılan menşeli ürünler, gümrük idarelerinin;
1) İhracatçının bu ürünleri Taraflardan birisinden serginin düzenlendiği ülkeye naklettiği ve burada sergilediği;
2) Ürünlerin aynı ihracatçı tarafından diğer Taraftaki bir kimseye satıldığı veya tasarrufuna verildiği;
3) Ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönderildiği durumunu koruyarak sevk edildiği; ve
4) Ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek dışında başka bir amaçla kullanılmadığı;
hususlarında tatmin edilmesi kaydıyla ithallerinde Anlaşma hükümlerinden yararlanırlar.
b)Beşinci Kısım hükümlerine uygun olarak bir menşe ispat belgesi düzenlenmeli veya hazırlanmalı ve normal usullere uygun olarak ithalatçı ülke gümrük yetkililerine ibraz edilmelidir. Bu belge üzerinde serginin adı ve adresi belirtilmelidir. Gerektiği takdirde ürünlerin durumu ve sergilenmelerine ilişkin koşullar hakkında ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir.
c) (a) bendi, yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda özel amaçla düzenlenmemiş olan, açık olduğu süre içinde ürünün gümrük denetimi altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösteri veya teşhirlerine uygulanır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Geri Ödeme veya Muafiyet
Gümrük Vergilerinde Geri Ödemenin veya Muafiyetin Yasaklanması
Madde 15- a) Beşinci Kısım hükümlerine uygun olarak menşe ispat belgesi düzenlenen veya hazırlanan, Taraf ülkelerden biri menşeli ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan maddeler, Taraf ülkelerde her ne türde olursa olsun gümrük vergilerinin geri ödenmesine veya bunlardan muafiyete tabi değildir.
b) (a) bendinde belirtilen yasak;
1) Taraflardan herhangi birisinde imalatta kullanılan maddelere uygulanabilen gümrük vergisi veya eş etkili vergilerin kısmen veya tamamen iadesi veya muaf tutulması veya ödenmemesi yönündeki her türlü düzenlemeye,
2) Ürünlerin söz konusu maddelerden elde edilip ihraç edildiği ve dahilde kullanım için alıkonmadığı hallerde, ve
3) Bu tür iade, muafiyet veya geri ödemelerin açıkça veya aynı etkiyi doğuracak şekilde geçerli olduğu durumlarda
uygulanır.
c) Bir menşe ispat belgesi kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, menşeli olmayan maddeler kullanılarak üretilen ilgili ürünlere geri ödeme sağlanmadığını ve bu maddelere uygulanabilen tüm gümrük vergileri ile eş etkili vergilerin fiilen ödendiğini ispat eden tüm geçerli belgeleri gümrük yetkililerinin talebi üzerine herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazır olmalıdır.
d) (a) ila (c) bentleri hükümleri, 8 inci maddenin (b) bendinde belirtilen ambalajlara, 9 uncu maddede belirtilen aksesuar, yedek parça ve aksama ve 10 uncu maddede belirtilen set halindeki ürünlere, menşeli olmadıkları durumlarda uygulanır.
e) (a) ila (d) bentleri arasındaki hükümler, yalnızca Anlaşmanın uygulanacağı türden maddeler için geçerlidir. Ayrıca bu hükümler, Anlaşma hükümleri uyarınca ihracatta uygulanabilen tarım ürünleri için ihracat iadesi sisteminin işlemesine engel teşkil etmezler.
f) (a) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki Anlaşma kapsamındaki işlemlerde aşağıdaki koşullar çerçevesinde, menşeli ürünler imalatında kullanılan maddelere uygulanabilen gümrük vergileri veya eş etkili vergilerin geri ödenmesi veya bunlardan muafiyet düzenlemeleri uygulanabilir:
1) Türkiye veya Bosna Hersek’de yürürlükte bulunan %5 veya daha düşük oranlı gümrük vergileri, Armonize Sistem’in 25 ila 49 uncu ve 64 ila 97 nci fasıllarındaki ürünler açısından hükmünü sürdürür. %5’i aşan gümrük vergilerinden, %5’i aşan kısım için hesaplanan vergi miktarı için geri ödeme veya muafiyet düzenlemeleri uygulanabilir.
2) Türkiye veya Bosna Hersek’de yürürlükte bulunan %10 veya daha düşük oranlı gümrük vergileri, Armonize Sistem’in 50 ila 63 üncü fasıllarındaki ürünler açısından hükmünü sürdürür. %10’u aşan gümrük vergilerinden, %10’u aşan kısım için hesaplanan vergi miktarı için geri ödeme veya muafiyet düzenlemeleri uygulanabilir.
BEŞİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Eşyanın Menşeinin İspatı
Menşe İspat Belgeleri
Madde 16- a) Taraflardan biri menşeli ürünler, diğer Taraf ülkeye ithal edilmeleri sırasında, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı üzerine Anlaşmadan yararlanır:
1) Bir örneği EK‑III'te yer alan bir EUR.1 Dolaşım Sertifikası, veya;
2) 17 nci maddenin (a) bendinde belirtilen durumlarda, ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir başka ticari belge üzerinde belirtilen, metni Ek‑IV'de bulunan, ilgili ürünleri teşhislerini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda tanımlayan bir beyan (bundan sonraki bölümlerde "fatura beyanı" olarak atıfta bulunulacaktır).
b) (a) bendi saklı kalmak üzere, bu Yönetmelik çerçevesinde menşeli ürünler, 34 üncü maddede belirtilen durumlarda, yukarıda atıfta bulunulan belgelerden herhangi birisinin ibraz edilmesine gerek bulunmaksızın Anlaşmadan yararlanırlar.
Fatura Beyanı
Madde 17- a) 16 ncı maddenin (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde geçen fatura beyanı,
1) 36 ncı madde çerçevesinde bir onaylanmış ihracatçı tarafından, veya
2) Toplam kıymeti 6000 EURO 'yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla kaptan müteşekkil bir sevkiyat için, herhangi bir ihracatçı tarafından,
hazırlanabilir.
b) Fatura beyanı, söz konusu ürünlerin Taraf ülkelerden biri menşeli olarak kabulü ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmesi halinde hazırlanabilir.
c) Fatura beyanında bulunan ihracatçı, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan ilgili tüm belgeleri, ihracatçı ülkenin gümrük idarelerinin talebi üzerine herhangi bir anda ibraz etmeye hazırlıklı olur.
d) Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni Ek IV 'te yer alan, Anlaşmada aynı ekte belirtilen dillerden birinde ve ihracatçı memleketin ulusal mevzuatıyla uyumlu olan beyanın, fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi, ıstampa ile damgalanması veya basılması suretiyle hazırlanır. Beyan el yazısı ile de yapılabilir; bu takdirde, mürekkeple ve matbaa harfleriyle yazılır.
e) Fatura beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva eder. Ancak, 36 ncı madde çerçevesinde onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmaz.
f) Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından, kapsadığı ürünlerin ihracatı esnasında veya ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı ülkede ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra da hazırlanabilir.
İKİNCİ BÖLÜM
EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Düzenlenmesi ve Vize işlemleri
EUR.1 Dolaşım Sertifikasının Şekli, Basımı ve Dağıtılması
Madde 18- EUR.1 Dolaşım Sertifikaları Ek-III 'te belirlenen form ve niteliklere uygun olarak ve seri numaraları verilerek Müsteşarlık veya Müsteşarlıkça yetkili kılınan kuruluş tarafından bastırılır ve ihtiyaca göre dağıtılır.
EUR.1 Dolaşım Sertifikaları yalnızca ihracatçı veya ihracatçının gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi tarafından, birer örneği Ek-III ’te yer alan EUR.1 Dolaşım Sertifikası ile başvuru formunun bu Yönetmeliğe uygun olarak doldurulması ile yazılı başvurusu üzerine düzenlenir.
EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Doldurulması
Madde 19- İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri EUR.1 Dolaşım Sertifikalarını ve EUR.1 Dolaşım Sertifikası Başvuru Formlarını, bu Sertifikaların arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldururlar.
Buna göre;
a) Sertifikalar Taraf Ülkelerin Resmi Dillerinden birinde veya İngilizce olarak ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur.
b) Sertifikalar yazı makinası veya elle doldurulabilir. El yazısı ile doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılmalıdır.
c) Sertifika üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış kelime ve ilaveler bulunmamalı, değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin Sertifikayı düzenleyen kişi tarafından imzalanması ve gümrük idaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir.
d) Sertifikada kayıtlı her bir maddeye sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk bırakılmaz. Son kaydın hemen altına sonradan bir ilave yapılmasını önlemek üzere yatay bir çizgi çekilerek, kullanılmayan yerler çapraz bir çizgiyle iptal edilir.
e) Sertifikalarda kayıtlı eşyanın, tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüte yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmeleri gerekir.
f) Başvuru Formlarının doldurulmasında da yukarıdaki kurallara uyulması ve ayrıca bu formun arka yüzünde yer alan hususların da yer ve tarih gösterilerek imza ile teyit edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca ihracatçılar veya yetkili kanuni temsilcilerinin, EUR.1 Dolaşım Sertifikası Başvuru Formlarının arka yüzünde yer alan İhracatçı Beyanı’nda yer alan hususları yer ve tarih göstererek imza ile teyit etmeleri gerekmektedir.
İhracatçı Beyanı, eşyanın menşeinin tespitini teminen, ihracatçılar ve yetkili kanuni temsilcileri tarafından;
a) Eşyanın imalatında kullanılan menşeli girdiler (Türkiye ve Bosna Hersek menşeli girdiler)
b) Bu girdilerin üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilik, ve
c) Eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan girdilere uygulanan işlem ve işçiliğin, Ek II’de yer alan listede belirtilen şartları sağladığı,
hususları da belirtilecek şekilde, eksiksiz olarak doldurur ve bu hususları destekleyici tüm belgeler ibraz edilir.
İhracatçının İbraz Yükümlülüğü
Madde 20- EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, bu Sertifikaları düzenleyecek gümrük idarelerinin veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluşun talep edebileceği, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.
Başvurunun Değerlendirilmesi
Madde 21- İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri tarafından 19 uncu madde hükümlerine uygun olarak doldurulan ve imza edilen Başvuru Formları ile Sertifikalar gümrük idarelerine veya Müsteşarlıkça yetkili kılınan kuruluşa verilir.
Buna göre gümrük idareleri veya Müsteşarlıkça yetkili kılınan kuruluş, Başvuru Formları ile EUR. 1 Dolaşım Sertifikalarının kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, Sertifikada kayıtlı eşyanın 3 üncü veya 4 üncü madde hükümleri gereğince Türkiye menşeli olduğu veya sayıldığı hususunda, ihracata ait diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlarlar.
EUR. 1 Dolaşım Sertifikalarının Gümrük İdarelerince İncelenmesi
Madde 22-Gümrük İdareleri, 21 inci madde hükümleri çerçevesinde başvurunun değerlendirilmesini müteakip;
a) Dolaşım Sertifikalarının bu Yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığını, özellikle ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun her türlü sahte ilaveler yapılması imkanını ortadan kaldıracak şekilde doldurulup doldurulmadığını,
b) İhraç konusu eşyanın cins, nevi, nitelik ve miktar itibariyle Dolaşım Sertifikasındaki kayıtlara uygun olup olmadığını,
c) İhraç konusu eşyanın menşeli olduğunu veya sayıldığını,
ürün ve imalatında kullanılan girdilere ait diğer evrakın yanısıra, nakliyeciler tarafından verilen kara, demiryolu, hava ve deniz taşımalarına ilişkin konşimento, manifesto, yük senetleri, fatura ve beyannameye eklenen diğer belgeleri ve gerektiğinde muhasebe kayıt ve defterlerini incelemek ve ihraç konusu eşyayı, 31/05/2002 tarihli ve 24771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek suretiyle kontrol ederler.
EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının bu şekilde kontrolü yapıldıktan sonra 23 üncü madde hükümleri uyarınca vize işlemine geçilir.
EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Vize Edilmesi
Madde 23- İhracatçılar tarafından vize edilmek üzere ibraz olunan EUR. 1 Dolaşım Sertifikaları, 21 ve 22 nci maddeler uyarınca yapılacak değerlendirme ve incelemelerin uygun sonuç vermesi halinde Gümrük İdarelerince vize edilir.
Dolaşım Sertifikalarının gümrük idaresince vize edilmesini talep etme hakkı, bizzat ihracatçıya veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisine aittir. Yetkili olmayan kimseler tarafından yapılan vize talepleri gümrük idaresince reddedilir.
Dolaşım Sertifikalarının gümrük vizesine ayrılmış (11) numaralı kutusunun doğru olarak ve noksansız doldurulması şarttır. Yanlış veya noksan yapılan vize işlemi Sertifikayı geçersiz kılar ve sonradan kontrol sebeplerinden birini teşkil eder.
Gümrük idareleri, Dolaşım Sertifikasındaki (11) numaralı vize kutusuna;
a) Beyannamenin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin açık posta adresini, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde olmasına özen göstererek yazarlar.
b) İdarenin okunabilir mührünü işaretli bölümdeki yere basarak, tarih, imza ve kaşe koymak suretiyle vize işlemini tamamlarlar.
EUR.1 Dolaşım Sertifikası Anlaşma ile sağlanan tercihli ticarette yazılı delil olarak ancak gümrük idaresinin vizesi ile hüküm ifade edeceğinden, düzenlenme işlemi vize ile tamamlanmış olur.
Düzenlenen EUR.1 Dolaşım Sertifikası fiili ihracın gerçekleştiği veya kesinleştiği anda ihracatçıya verilmek üzere hazır bulundurulur.
Biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli, dördü beyaz olan beş nüshalık takım halindeki Dolaşım Sertifikasının nüshalarının hangi birimlere verileceğini Müsteşarlık belirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Sonradan Verilmesi,
İkinci Nüsha Düzenlenmesi ve Değiştirilmesi
İhracattan Sonra Verilmesi
Madde 24- a) 23 üncü madde saklı kalmak üzere, EUR.1 Dolaşım Sertifikası istisnai olarak;
1) Hata, ihmal veya özel durum nedeniyle ihraç anında düzenlenmemiş olması; veya
2) Bir EUR.1 Dolaşım Sertifikasının düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususu, gümrük idarelerine veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluşa tatmin edici bir şekilde ispat edilmesi,
halinde ait olduğu ürünün ihracından sonra düzenlenebilir.
b) Bu durumda ihracatçı;
1) Eşyanın cinsi, nevii, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işaretlerini, çıkış işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek yazılı talepte bulunur.
2) Söz konusu eşya için ihraç sırasında EUR.1 Dolaşım Sertifikası verilmediğini veya EUR.1 Dolaşım Sertifikasının ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte yazılı olarak beyan eder.
3) Usulüne uygun olarak doldurulmuş EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve Başvuru Formunu imzalayıp talep yazısına ekler.
Bu şartları yerine getiren ihracatçının talebi gümrük idareleri veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluş tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelenmesi ve kontrolü sonucunda, ihracatçının beyanına tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde EUR.1 Dolaşım Sertifikası verilir ve vize edilir.
İhracattan sonra verilen EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde,
“ISSUED RETROSPECTIVELY”,
“SONRADAN VERİLMİŞTİR”,
“IZDATO NAKNADNO”,
“НАКНАДНО ИЗДАНO”,
ibarelerinden biri yazılır.
İhracatçı ülke gümrük idarelerince düzenlenen ve bu ibarelerden birini taşıyan EUR.1 Dolaşım Sertifikaları, ithalatçı ülke gümrük idarelerince kabul edilir.
Teknik Nedenlerle EUR.1 Dolaşım Sertifikasının Reddi
Madde 25- EUR.1 Dolaşım Sertifikası bu Yönetmelikte öngörülen şekilde düzenlenmemiş ise “teknik nedenlerle” reddedilebilir.
EUR.1 Dolaşım Sertifikasının, öngörülen form dışında bir form kullanılarak düzenlenmesi (örn. ebat veya renk olarak örnekten önemli derecede farklı olması, seri numarası bulunmaması, resmi olarak öngörülen dillerden birinde basılmaması),
EUR.1 Dolaşım Sertifikasında doldurulması zorunlu kutulardan birinin (örn.EUR.1 Dolaşım Sertifikası 4 numaralı Kutu) doldurulmaması,
EUR.1 Dolaşım Sertifikasının mühürlenip imzalanmaması (EUR.1 Dolaşım Sertifikası 11numaralı Kutu),
EUR.1 Dolaşım Sertifikasının yetkili olmayan bir makam tarafından onaylanması,
EUR.1 Dolaşım Sertifikası vize edilirken kullanılan mührün 38 inci madde hükümleri uyarınca örneği gönderilmeyen yeni bir mühür olması,
İbraz edilen EUR.1 Dolaşım Sertifikasının orijinal olmayıp fotokopi veya suret olması,
EUR.1 Dolaşım Sertifikasının (2) veya (5) numaralı kutusuna Taraf ülkeler dışında bir ülkenin yazılması,
gibi teknik nedenlerle kabul edilmeyen EUR.1 Dolaşım Sertifikaları, sonradan düzenlenebilir.
Teknik nedenlerle reddedilen EUR.1 Dolaşım Sertifikası, üzerine “BELGE KABUL EDİLMEMİŞTİR” ibaresi yazılarak hangi nedenlerle kabul edilmediği de belirtilerek sonradan düzenlenen yeni bir EUR.1 Dolaşım Sertifikası alması için ihracatçıya iade edilir. Ancak, Gümrük İdareleri gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra kontrol amacıyla veya hile yapıldığından şüphe ediyorsa reddedilen EUR.1 Dolaşım Sertifikasının bir fotokopisini saklayabilirler.
İkinci Nüsha Düzenlenmesi
Madde 26- EUR.1 Dolaşım Sertifikasının çalınma, kaybedilme ve hasar görmesi hallerinde ihracatçı, ilk sertifikayı düzenleyen gümrük idaresine veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluşa başvurarak Sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir.
Gümrük İdareleri, kendilerinde bulunan ve ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait belgelere ve ilk Sertifikaya uygun olarak düzenlendiğini tespit ettikten sonra ikinci nüsha Sertifikanın vize işlemini yaparlar.
Ancak, gümrük vizesi kutusuna vize tarihi olarak hüküm ifade etmek üzere, ilk Dolaşım Sertifikasının vize tarihi ve seri numarası yazılır.
Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha Sertifikaların (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde,
“DUPLICATE”,
“İKİNCİ NÜSHADIR”,
“DUPLIKAT”.,
“ДУПЛИКАТ”.
ibarelerinden biri yazılır.
Menşe İspat Belgelerinin Değiştirilmesi
Madde 27- Menşeli ürünler Taraf ülkelerden birinin gümrük idaresinin kontrolü altında iken, ürünün tamamının veya bir bölümünün bulunduğu ülke veya diğer Taraf ülke içinde başka bir yere gönderilmesi gerektiği durumda, gönderilecek kısım için asıl sertifika yerine geçmek üzere bir veya birden çok müfrez EUR.1 sertifikası düzenlenir ve durum esas EUR.1 sertifikası üzerine işaret edilir.
Müfrez EUR.1 sertifikası düzenlenme talebi eşyayı kontrol altında bulunduran gümrük idaresine yazılı olarak yapılır. İlgili idare tarafından gerekli her türlü inceleme yapılarak bu yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde talep yerine getirilir.
Düzenlenen müfrez Sertifika bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında EUR.1 Dolaşım Sertifikası olarak kabul edilir.
Esas EUR.1 Dolaşım Sertifikasının tarih ve seri numarası müfrez Sertifikanın veya Sertifikaların (7) numaralı "Gözlemler" kutusuna yazılır, aslına ve tüm nüshalarına “MÜFREZ MENŞE İSPAT BELGESİDİR” kaşesi basılır.
Gümrük idaresi, esas menşe ispat belgesi ile buna dayanılarak düzenlenen yeni Sertifikanın veya Sertifikaların beyaz nüshasını muhafaza eder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İbraz
Menşe İspat Belgesinin Geçerliliği
Madde 28-a) Bir EUR.1 Dolaşım Sertifikası, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren dört ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir.
b) Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından hazırlanış tarihinden itibaren dört ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekir.
c) İthalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilecek menşe ispat belgeleri, istisnai durumlar nedeniyle, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen tarihlerden sonra da, uygulanan tercihli muamele çerçevesinde kabul edilebilir.
Diğer geç ibraz hallerinde, ithalatçı ülkenin gümrük idaresi, eşyanın belirtilen son tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir.
Menşe ispat belgelerinin ibraz süresinden sonra tercihli muameleden yararlanması için, bu sürenin bitiminden önce eşyanın gümrüğe gelmiş ve yine bu süreden önce ithalatçı veya gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yazılı olarak ilgili gümrüğe başvurulmuş olması gerekmektedir.
İlgili gümrük idaresi durumu bağlı olduğu Başmüdürlüğe intikal ettirir. İlgili Başmüdürlük konuyu inceleyerek mücbir sebep ve olağanüstü hal mevcudiyetine kanaat getirir ve ek süre istemine ilişkin gerekçeleri haklı bulur ise Sertifikaların süresini en çok bir ay uzatabilir.
Menşe İspat Belgesinin İbrazı
Madde 29- EUR.1 Dolaşım Sertifikaları ve fatura beyanları gümrük mevzuatı ve ilgili mevzuat gereğince ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilir. Söz konusu gümrük idaresi, bu EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanının tercümesini talep edebilir. Ayrıca idare beyannameye ek olarak, ithalatçıdan eşyanın Anlaşmanın koşullarına uygunluğunu gösteren yazılı bilgi ve belgeleri talep edebilir.
Eşyanın tercihli rejiminden yararlanmasını teminen ibrazı gereken menşe ispat belgelerinin, bu belgeyle ilgili eşyanın fiili ithalinden evvel veya fiili ithali sırasında ibraz edilememesi ve ilgili ithalatçı tarafından eşyanın bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumunda, tercihli rejim uygulanmaz ve indirimsiz vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler kesin olarak tahsil edilir. Ancak, bu kabil eşyanın fiili ithalini müteakip süreleri içerisinde, usulüne uygun menşe ispat belgeleri işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu takdirde; ibraz olunan menşe ispat belgesinin ithal edilen eşyaya ait olduğunun gümrük beyannamesi ve ekleri belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve belgenin geçerlilik süresinin geçirilmemiş olduğunun tespiti kaydıyla, tercihli vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları ile tercihsiz vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark mükelleflerine iade edilir.
Parçalar Halinde İthalat
Madde 30- İthalatçının talebi üzerine ve Müsteşarlıkça belirlenen şartlara binaen, Armonize Sistem'in 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan ve Armonize Sistem'in XVI ncı ve XVII nci Bölümlerinde, ya da 73.08 ve 94.06 No.lu pozisyonlarda yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe ispat belgesi, ilk parçanın ithalatı esnasında gümrük idaresine verilecektir.
Tevsik Edici Belgeler
Madde 31- Aşağıda sayılan belgeler, bir EUR.1 Dolaşım Sertifikası veya fatura beyanı kapsamındaki ürünlerin Taraf ülkelerden biri menşeli olduğu ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirdiği hususlarını desteklemek amacıyla, 17 nci maddenin (c) bendinde ve 20 nci maddede belirtilen belgeler arasındadır:
a) İhracatçı veya tedarikçi tarafından, söz konusu eşyanın elde edilmesi için gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte, örneğin hesaplarında veya iç muhasebesinde yer alan doğrudan deliller;
b) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan maddelerin menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler;
c) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, maddeler üzerinde bu ülkelerde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler;
d) Kullanılan maddelerin menşe statüsünü tevsik etmek üzere, Taraf ülkelerden birinde bu Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmiş veya hazırlanmış EUR.1 Dolaşım Sertifikaları veya fatura beyanları.
Menşe İspat Belgeleri ve Tevsik Edici Belgelerin Muhafazası
Madde 32- Yürürlükteki kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak üzere;
a) EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı ve gümrük idareleri veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluş, 20 nci maddede belirtilen belgeleri,
b) Fatura beyanında bulunan ihracatçı, bu beyanın bir nüshasını ve 17 nci maddenin (c) bendinde belirtilen belgeleri,
c) EUR.1 Dolaşım Sertifikasını düzenleyen gümrük idaresi veya Müsteşarlıkça yetkili kılınacak kuruluş, 18 inci maddede belirtilen Başvuru Formunu ve başvuru sırasında firma tarafından kendilerine sunulan diğer tüm vesaiki,
d) İthalatçı ülkenin gümrük idareleri, kendilerine ibraz edilen EUR.1 Dolaşım Sertifikaları ve fatura beyanlarını
en az üç yıl muhafaza etmek mecburiyetindedir.
Farklılıklar ve Şekli Hatalar
Madde 33- a) Menşe ispat belgelerindeki beyanlar ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında küçük farklılıkların bulunması, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiğinin kesinlikle ortaya konması kaydıyla, söz konusu menşe ispat belgelerinin geçerliliğini kendiliğinden ortadan kaldırmaz.
b) Menşe ispat belgeleri üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz konusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz maddi hatalar, bu belgelerin reddedilmesini gerektirmez.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Menşe İspatından Muafiyet
Ticari Mahiyette Olmayan Eşya
Madde 34- Küçük paketler halindegerçek kişilerden gerçek kişilere gönderilen veya yolcuların zati ya da hediyelik eşyasının bir bölümünü oluşturan eşya; ticarete konu olmamaları, bu Yönetmelik gereklerini yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluğu hakkında şüphe bulunmaması halinde menşe ispat belgesi istenmeksizin menşeli ürünler olarak kabul edilir. Posta yoluyla gelen eşyada beyan, Posta Gümrük Beyannamesi (CN22/CN23) veya bu belgeye eklenen bir kağıt üzerinde yapılabilir.
Alıcıların, yolcuların veya ailelerinin şahsi kullanımına mahsus ürünler içeren arızi ithalat, eşyanın tabiatı ve miktarı itibariyle ticari bir amaç gözetilmediği bariz ise, ticari ithalat olarak kabul edilmez.
Ayrıca, söz konusu ürünlerin toplam kıymetinin, küçük paketler halindeki eşyada 500 EURO'yu, yolcu zati ve hediyelik eşyasında 1200 EURO'yu geçmemesi gerekir.
ALTINCI BÖLÜM
EURO ile İfade Edilen Tutarlar
EURO Karşılıklarının Tespiti
Madde 35- Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi ile 34 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasında,eşyanınEURO dışında bir para birimi üzerinden faturalandırıldığı durumlarda, taraf ülkelerin ulusal para birimleri cinsinden ifade edilen EURO tutarına eşit tutarlar, taraf ülkelerce yıllık olarak sabitlenir.
Bir sevkiyat, taraf ülkelerde sabitlenen tutara göre, faturanın düzenlendiği para birimine atıf yapılmak suretiyle, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesi ile 34 üncü maddesi hükümlerinden yararlanır.
EURO cinsinden eşdeğer tutarlar ve bunlara ilişkin değişiklikler ülke bazında Müsteşarlıkça duyurulur.
ALTINCI KISIM
Basitleştirilmiş İşlemler
Onaylanmış İhracatçı Yetkisinin Verilmesi
Madde 36- Taraflar arasındaki ticaretteaşağıdaki hükümler çerçevesinde basitleştirilmiş işlem uygulanması mümkündür.
Müsteşarlık;
a) Sık sık EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesini gerektiren sevkiyat yapan,
b)Eşyanın menşe statüsünün ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirildiğinin saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idarelerine veren,
c) Vergi ve gümrük mevzuatı ile ilgili ciddi ve mükerrer suç işlememiş olan,
d) Gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkan verecek kayıtlara sahip olan,
gerçek ve tüzel kişilere, söz konusu eşyanın kıymetine bakılmaksızın bir örneği Ek IV ’te yer alan Fatura Beyanını hazırlayabilmesi konusunda Onaylanmış İhracatçı yetkisi verebilir.
Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü), basitleştirilmiş işlem uygulamasını teminen yetki belgesi verilmesi ve yetkinin Onaylanmış İhracatçı tarafından kullanımının izlenmesine ilişkin usulleri belirler.
Taraf Ülkelerin yetkili gümrük idareleri, onaylanmış ihracatçılara yetki sağlanmasına ilişkin olarak birbirlerine bilgi verebilir ve aynı zamanda güncellenmiş listeleri karşılıklı olarak değiştirebilir.
Onaylanmış İhracatçı Yetkisinin İptali
Madde 37- Onaylanmış ihracatçıların bu Yönetmelikteki hükümlere aykırı hareket etmeleri ya da verilen yetkide öngörülen koşullara uymamaları veya bu koşulların ortadan kalkması halinde, cezai hükümler saklı kalmak üzere verilen yetki Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) geçici olarak geri alınabilir veya iptal edilebilir.
Muhasebesel Ayırım
Madde 38- Aynı ve birbirleri yerine geçebilen menşeli ve menşeli olmayan madde stoklarının ayrı tutulmasının önemli maliyetler ve somut güçlükler doğurduğu hallerde, ilgililerin yazılı talebi üzerine gümrük idaresi, bu stokların yönetiminde “muhasebesel ayırım” adı verilen yöntemin kullanılmasına izin verebilir.
Bu yöntem, belirli bir referans dönemi için, elde edilen “menşeli” kabul edilebilecek ürün sayısının, stokların fiziksel ayırıma tabi tutulmuş olması halinde elde edilecek ürün sayısı ile aynı olmasını sağlayabilmelidir.
Gümrük idaresi bu izni gerekli göreceği her türlü koşula bağlı olarak verebilir.
Bu yöntem, ürünlerin imal edildiği ülkede uygulanan genel muhasebe ilkelerine göre uygulanır ve kaydı tutulur.
Bu kolaylıktan yararlanan kişi, menşeli kabul edilebilecek ürün miktarı için, yerine göre, fatura beyanı düzenleyebilir veya EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi için başvurabilir. Gümrük idaresinin talebi üzerine, yararlanan kişi, stoklarının nasıl yönetildiğine ilişkin bir bildirge sunar.
Gümrük idaresi, iznin kullanımını izler ve her ne suretle olursa olsun yararlananın izni uygunsuz kullandığı veya bu Yönetmelikte belirlenen diğer herhangi bir koşulu yerine getiremediği her durumda geri alabilir.
Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) “muhasebesel ayırım” yönteminin kullanılması ile buna ilişkin iznin verilmesi, geri alınması ve iznin kullanımının izlenmesine dair usulleri belirler.
Müsteşarlık “muhasebesel ayırım” yönteminin hangi tarihten itibaren uygulanmaya başlanacağını duyurur.
YEDİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Gümrük İdareleri Arasında Karşılıklı İşbirliği
Mühür ve Adreslerin İletilmesi
Madde 39- Taraf ülkelerin gümrük idareleri, kendi gümrük idarelerinde EUR.1 Dolaşım Sertifikası vize ederken kullandıkları mühürlerin örnek baskılarını, EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının ve fatura beyanlarının kontrolünden sorumlu gümrük idarelerinin adreslerini birbirlerine ileteceklerdir.
Karşılıklı Yardım
Madde 40- Taraf ülkeler, yetkili gümrük idareleri vasıtasıyla birbirlerine EUR.1 Dolaşım Sertifikaları veya fatura beyanlarının geçerliliklerinin ve bu belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrolünde yardımcı olurlar.
Sonradan Kontrol Talebi
Madde 41- İthalatçı ülke gümrük idareleri, EUR.1 Dolaşım Sertifikaları ve fatura beyanlarının sonradan kontrolünü talep edebilirler.
İthalatçı ülke gümrük idaresi, ihracatçı ülke gümrük idaresince verilen EUR.1 Dolaşım Sertifikaları ve fatura beyanlarının gerçekliği veya eşyanın gerçek menşeine ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında makul bir şüphesi olduğunda veya sondaj usulü ile yapacağı kontrol sonucunda anılan belgeleri sonradan kontrol talebi ile 42 nci madde hükümleri çerçevesinde vizeyi yapan ihracatçı ülke gümrük idaresine geri gönderir.
İthalatçı ülke gümrük idareleri, EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve fatura ile, eğer ibraz edilmiş ise fatura beyanını, yahut bu belgelerin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın gerekçelerini de belirterek ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine geri gönderirler. Menşe ispat belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir.
Sonradan Kontrol İşlemleri
Madde 42- Menşe ispat belgelerinin kontrol talebi, bu belgelerin Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderilmesi suretiyle yapılır.
Ancak, EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının kontrol talebi (13) numaralı bölümün aşağıdaki şekilde doldurulması suretiyle yapılır:
a) Dolaşım Sertifikasını vize eden ihracatçı ülke gümrük idaresinin adı ve adresi,
b) Kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke gümrük idaresinin adı ve açık posta adresi,
yazı makinası veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazılır.
Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.
Sonradan Kontrol Talebinin İncelenmesi
Madde 43- Kontrol, ihracatçı ülke gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla, ihracatçı ülke gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesaplarını denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.
İhracatçı ülke gümrük idareleri EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının kontrol sonucunu (14) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde doldurmak suretiyle belirtirler.
a) Birinci veya ikinci maddelerden uygun olanın önüne (x) işareti konulur,
b) Kontrolü yapan gümrük idaresinin adı ve kontrol tarihi yazılır,
c) Okunabilir mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.
Sonradan Kontrol Sonuçları
Madde 44- Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke gümrük idaresi, kontrol sonucundan en kısa zamanda haberdar edilir.
Kontrol sonuçlarında, belgelerin gerçek olup olmadığı, söz konusu ürünlerin Taraf ülkelerden biri menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun olup olmadığı hususları açıkça belirtilmelidir. Madde 4 çerçevesindeki kümülasyon hükümlerinin uygulanmış olması halinde kontrol talebine verilen yanıt, dayanak teşkil eden dolaşım sertifikası (sertifikaları) ile fatura beyanının (beyanlarının) bir örneğini (örneklerini) içerir.
İthalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilen EUR.1 Dolaşım Sertifikasının sonradan kontrol işlemine tabi tutulması halinde, söz konusu belge kapsamı eşyanın kanuni vergisi ile tercihli vergisi arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak, eşyanın gümrük işlemleri tamamlanır. Sonradan kontrol amacıyla gönderilen dolaşım sertifikalarının, ihracatçı gümrük idaresince doğruluğunun teyidi yapılarak geri gönderilmesinden sonra teminata bağlanan gümrük vergileri iade edilir.
Makul şüphe durumlarında, on ay içinde cevap alınamaması veya cevapta söz konusu belgelerin doğruluğunun ya da ürünlerin gerçek menşeinin tespitine imkan verecek ölçüde yeterli bilginin bulunmaması halinde, talepte bulunan ithalatçı ülke gümrük idareleri, istisnai durumlar hariç olmak üzere söz konusu eşyaya Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını reddedebilir.
Anlaşmazlıkların Çözümü
Madde 45- Bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılacak uygulamada meydana gelecek tereddüt ve anlaşmazlıklar, bu Yönetmeliğe ilişkin işlemlerin yürütülmesiyle görevli kuruluşlarca Müsteşarlığa iletilir.
Bu tereddüt ve anlaşmazlıklardan 41 ila 44 üncü maddelerde belirtilen sonradan kontrol işlemlerine ilişkin olup, Taraf ülkeler gümrük idarelerince kendi aralarında çözülemeyenler veya ilgili Anlaşma eki Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metotlarına İlişkin Protokol 1’in yorumlanmasında ortaya çıkan sorunlar Ortak Komite’ye sunulur.
İthalatçı ile ithalatçı ülkenin gümrük idareleri arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlık, bu ülkenin mevzuatı çerçevesinde çözüme bağlanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Cezalar
Cezalar
Madde 46- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında yerine göre yürürlükteki 4/11/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük ve/veya 10/07/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
SEKİZİNCİ KISIM
Serbest Bölgeler
Serbest Bölgeler
Madde 47- Taraf ülke gümrük idareleri, nakliyeleri esnasında kendi ülkesi içinde bulunan bir serbest bölgeyi kullanan ve bir menşe ispat belgesi kapsamında ticarete konu olan eşyanın başka eşyayla değiştirilmemesinin veya hasara uğramasını önleyici normal işlemler dışındaki herhangi bir işleme tabi tutulmamasının temini konusundaki her türlü tedbiri alırlar.
Birinci fıkra hükümlerine istisna olarak, Taraf ülkelerden biri menşeli herhangi bir ürün, bir menşe ispat belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal olunur ve bir işçilik veya işlemden geçirilirse, tatbik edilmiş olan işçilik veya işlemin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması koşuluyla, ihracatçının talebine binaen yeni bir EUR.1 Dolaşım Sertifikası ilgili idare tarafından düzenlenir.
DOKUZUNCU KISIM
Son Hükümler
Diğer Hususlar
Madde 48- İşbu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması bakımından bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun ve 31/05/2002 tarihli ve 24771 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki Anlaşma kapsamındaki işlemlerde, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte transit halinde olan ya da Taraf ülkelerin birinde antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici depolanan eşyaya, ithalatçı Taraf'ın gümrük idaresine söz konusu tarihten itibaren dört ay içinde, eşyanın doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle beraber ihracatçı Taraf'ın yetkili idaresince sonradan verilmiş bir EUR.1 Dolaşım Sertifikasının sunulması kaydıyla, Anlaşma hükümleri tatbik edilebilir.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 49- 28/01/2001 tarihli ve 24301 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasındaki Ticarette Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmelik”, 27/06/2001 tarih ve 24445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Tarife Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmelik” ve bu Yönetmeliğin genel ilke ve esaslarına açıklık getirmek amacıyla hazırlanan 17/10/2001 tarihli ve 24556 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bosna Hersek ile Tercihli Ticarette Uygulanacak Menşe Kurallarına Dair Gümrük Genel Tebliği (Tek Taraflı Tercihli Uygulamalar Sıra No: 1)” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 50- Bu Yönetmelik, 1/7/2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 51- Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
EKLER:

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245342 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245342 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?